Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
11/472/0 Centralny Związek Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" Terenowy Zespół Lustracji w Kaliszu [1973] 1976-1990 0 Unroll
Plany pracy, sprawozdania opisowe i statystyczne z działalności lustracyjnej, protokoły lustracji, skargi i wnioski. Number of units in the group: 198
11/473/0 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kaliszu [1945] 1975-1990 0 Unroll
I. Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza: protokoły (sygn. 1-11; 1975-1989). II. Konferencja Przedzjazdowa: protokoły (sygn. 12-20a; 1975-1989). III. Konferencja Sprawozdawczo-Programowa: protokoły (sygn. 21-22; 1983). IV. Plenum KW: protokoły (sygn. 23-72; 1975-1989). V. Egzekutywa KW: protokoły, plany pracy, rejestry (sygn. 73-132; 1975-1989). VI. Sekretariat: protokoły, plany pracy, rejestry (sygn. 133-182; 1975-1987). VII. Wojewódzka Komisja Rewizyjna i Biuro WKR: protokoły, plany pracy (sygn. 183-207; 1976-1989). VIII. Wojewódzka Komisja Kontroli Partyjnej i Biuro WKR: protokoły posiedzeń plenarnych, plany pracy (sygn. 208-216; 1975-1986). WYDZIAŁY KW 1) Kancelaria KW: regulaminy pracy (sygn. 217-218; 1986). 2) Referat ds. Działaczy Ruchu Robotniczego: wykazy zmarłych działaczy (sygn. 218a; 1985-1990). 3) Wydział Polityczno-Organizacyjny: ankiety statystyczne, biuletyny, teleksy, telegramy (sygn. 219-401; 1975-1989). 4) Wydział Propagandy i Agitacji: fotografie, albumy (sygn. 402-516; [1953] 1975-1987). 5) Wydział Społeczno-Ekonomiczny: informacje, analizy, sprawozdania (sygn. 517-530; 1975-1987). 6) Wydział Społeczno-Rolny: skargi i zażalenia (sygn. 531-533; 1975-1988). 7) Wydział Administracyjny: informacje bieżące, plany pracy (sygn. 534-573; 1975-1986). 8) Wydział Kadr: wnioski dotyczące odznaczeń (sygn. 574-577; 1979-1986). 9) Wydział Ogólny: instrukcje, plany pracy (sygn. 578-588; 1975-1986). 10) Wydział Pracy Ideowo-Wychowawczej: informacje (sygn. 589-605; 1975-1977). 11) Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego (sygn. 606-615; 1982-1986). 12) Wojewódzka Szkoła Partyjna: plany pracy, harmonogramy, dokumentacja szkoleń partyjnych (sygn. 616-763; 1984-1990). Akta kategorii B50 1) Akta osobowe (339 j.a.; 1975-1990). 2) Dowody księgowe i księgi inwentarzowe (43 j.a.; 1989-1990). 3) Kartoteki płacowe (1494 j.a.; 1975-1990). 4) Listy płac (9 j.a.; 1982-1990). Number of units in the group: 851
11/474/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bralinie 1954-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały, plany pracy, sprawy radnych (sygn. 1-13; 1954-1972). 2) Komisje GRN: protokoły, plany pracy (sygn. 14-21; 1958-1970). 3) Prezydium GRN: protokoły, uchwały, plany pracy (sygn. 22-27; 1955-1972). 4) Zebrania wiejskie: protokoły, sołtysi (sygn. 28-30; 1962-1971). 5) Plany gospodarcze (sygn. 31-40; 1961-1971). 6) Kontrole zewnętrzne (sygn. 41-42; 1961-1966). 7) Sprawozdawczość: rolna, budowlana, działalność GRN, Narodowy Spis Powszechny (sygn. 43-48; 1959-1972). 8) Mienie gromadzkie: przejęcie majątku zlikwidowanej gromady w Nowej Wsi Książęcej, wydzierżawianie majątku gromadzkiego (sygn. 49-51; 1957-1972). 9) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 52-64; 1955-1965). Number of units in the group: 64
11/475/0 Gminna Rada Narodowa w Bralinie 1975-1990 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły i uchwały (sygn. 1-9; 1973-1990). 2) Prezydium GRN: protokoły z posiedzeń, postanowienia, wystąpienia do organów wyższego szczebla (sygn. 10-16; 1978-1990). 3) Komisje GRN: protokoły z posiedzeń, kontroli, opinie i wnioski (sygn. 17-28; 1973-1990). 4) Radni: spotkania z wyborcami (sygn. 29; 1978-1983). 5) Sprawy organizacyjne (sygn. 30; 1976). Number of units in the group: 30
11/476/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Raszkowie 1973-1990 0 Unroll
1) Wybory: do Sejmu, rad narodowych i samorządu mieszkańców (sygn. 1-3; 1988-1990). 2) Sesje RNMiG: protokoły z Sesji, uchwały i ich realizacja (sygn. 4-13; 1973-1990). 3) Prezydium RNMiG: protokoły z posiedzeń, postanowienia i ich realizacja (sygn. 14-24; 1973-1990). 4) Komisje RNMiG: protokoły z posiedzeń, kontrole, opinie i wnioski (sygn. 25-58; 1973-1990). 5) Radni: spotkania z wyborcami, opinie i wnioski, interwencje (sygn. 59-61; 1978-1988). 6) Sprawy organizacyjne: plany pracy, sprawozdania i informacje rad sołeckich, narady przewodniczących rad narodowych (sygn. 62-66; 1984-1990). Number of units in the group: 66
11/477/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Międzyborzu 1973-1990 0 Unroll
1) Sesje RNMiG: protokoły (sygn. 1-14; 1973-1989). 2) Prezydium RNMiG: protokoły (sygn. 15-30; 1973-1990). 3) Komisje RNMiG: protokoły (sygn. 31-55; 1975-1989). Number of units in the group: 55
11/478/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Stawiszynie 1973-1990 0 Unroll
1) Wybory: do rad narodowych i samorządu mieszkańców (sygn. 1; 1976-1989). 2) Sesje RNMiG: protokoły, uchwały (sygn. 2-19; 1973-1990). 3) Prezydium RNMiG: protokoły, postanowienia (sygn. 20-34; 1973-1990). 4) Komisje RNMiG: protokoły, wnioski, kontrole (sygn. 35-73; 1973-1990). 5) Sprawy organizacyjne: plany pracy, sprawozdawczość, ewidencja radnych i członków samorządu wiejskiego i miejskiego (sygn. 74-81; 1976-1989). Number of units in the group: 81
11/479/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Nowych Skalmierzycach zs. w Skalmierzycach 1973-1990 0 Unroll
1) Wybory: do Sejmu i Senatu, rad narodowych, samorządu mieszkańców, referendum (sygn. 1, 111-117; 1976-1990). 2) Sesje RNMiG: protokoły, uchwały (sygn. 2-19, 118; 1976-1990). 3) Prezydium RNMiG: protokoły, postanowienia (sygn. 20-33, 119-120; 1978-1990). 4) Komisje RNMiG: protokoły, kontrole, opinie, wnioski i ich realizacja (sygn. 34-89, 121-127; 1973-1990). 5) Radni: spotkania i dyżury radnych (sygn. 90; 1988-1990). 6) Samorząd mieszkańców: zebrania wiejskie i sołeckie, plany finansowo-rzeczowe wsi (sygn. 91-101; 1984-1990). 7) Sprawy organizacyjne: Komitet Kontroli Społecznej, sprawozdawczość, plany pracy, szkolenia radnych, odznaczenia państwowe, sprawa spornej drogi we wsi Trkusów (sygn. 102-110; 1978-1990). Number of units in the group: 127
11/480/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Odolanowie 1973-1990 0 Unroll
1) Wybory: do rad narodowych, Sejmu i Senatu, samorządu mieszkańców (sygn. 1-5; 1978-1980). 2) Samorząd mieszkańców: regulamin, skład osobowy (sygn. 6; 1974). 3) Sesje RNMiG: protokoły, uchwały i ich realizacja (sygn. 7-19, 58-59; 1973-1990). 4) Prezydium RNMiG: protokoły, postanowienia i ich realizacja (sygn. 20-30; 1974-1990). 5) Komisje RNMiG: protokoły, rejestr opinii (sygn. 31-55; 1973-1990). 6) Radni (sygn. 56; 1974-1976). 7) Plany pracy (sygn. 57; 1980-1987). Number of units in the group: 59
11/481/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Nowej Wsi [1951] 1955-1961 [1966] 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-7; 1955-1961). 2) Komisje GRN: protokoły (sygn. 8-11; 1955-1957). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 12-16; 1955-1959). 4) Sprawy organizacyjne: likwidacja gromady (sygn. 17; 1961). 5) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 18-23; [1951] 1954-1961 [1966]). Number of units in the group: 23
11/482/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rozdrażewie [1951] 1954-1972 [1973] 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły (sygn. 1-18; 1954-1972). 2) Komisje GRN: protokoły, rejestry wniosków (sygn. 19-44; 1958-1972 [1973]). 3) Prezydium GRN: protokoły, uchwały (sygn. 45-60; 1957-1972). 4) Zebrania wiejskie: protokoły, sołtysi (sygn. 61-70; 1962-1972). 5) Archiwum zakładowe: ewidencja (sygn. 71; 1971). 6) Plany gospodarcze (sygn. 72-76; 1962-1970). 7) Sprawozdawczość: statystyka, finanse (sygn. 77-84; 1963-1972). 8) Kontrole zewnętrzne (sygn. 85; 1971). 9) Czyny społeczne (sygn. 86; 1969-1971). 10) Budżety (sygn. 87-104; 1958-1972). 11) Sprzedaż gruntów (sygn. 108; 1954-1961). 11) Ewidencja ludności: książki meldunkowe, skorowidze mieszkańców i obcokrajowców (sygn. 105-107, 109-160; [1951] 1954-1970). Number of units in the group: 160
11/483/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Trzemesznie - zespół zaginął 0 Unroll
Number of units in the group: 0
11/484/0 Gminna Rada Narodowa w Rozdrażewie 1973-1990 0 Unroll
1) Wybory: ławników ludowych i członków Kolegium ds. Wykroczeń (sygn. 1; 1986). 2) Sesje GRN: protokoły (sygn. 2-11; 1973-1990). 3) Prezydium GRN: materiały robocze, protokoły (sygn. 12-21; 1974-1989). 4) Komisje GRN: protokoły (sygn. 22-30; 1974-1990). Number of units in the group: 30
11/485/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jaraczewie [1951] 1954-1972 [1973] 0 Unroll
1) Sesje GRN: sesje, sprawy organizacyjne, realizacja uchwał GRN, spotkania posłów i radnych z wyborcami (sygn. 1-19; 1955-1972). 2) Komisje GRN (sygn. 20-28; 1955-1972 [1973]). 3) Prezydium GRN: protokoły z posiedzeń, sprawy organizacyjne (sygn. 29-48; 1955-1972). 4) Zebrania wiejskie, sołtysi: protokoły narad z sołtysami, protokoły zebrań wiejskich, organy kolegialne (sygn. 49-52; 1961-1972). 5) Plany gospodarcze (sygn. 53-54; 1959-1969). 6) Kontrole zewnętrzne: sprawozdania, zarządzenia pokontrolne (sygn. 55-57; 1957-1971). 7) Urząd Stanu Cywilnego: akta zbiorcze urodzeń (sygn. 58; 1972). 8) Ewidencja ludności: książki meldunkowe (sygn. 59-69; [1951] 1954-1961). 9) Sprawy własnościowe: uwłaszczenia, sprzedaż gruntów Number of units in the group: 72
11/486/0 Gminna Rada Narodowa w Jaraczewie 1973-1990 0 Unroll
1) Wybory: do rad narodowych i Kolegium ds. Wykroczeń (sygn. 1-4; 1974-1988). 2) Sesje GRN: organizacja Rady, materiały, protokoły, uchwały i ich realizacja (sygn. 5-26; 1973-1990). 3) Prezydium GRN: protokoły z posiedzeń (sygn. 27-41; 1973-1987). 4) Przewodniczący GRN: reprezentacja (sygn. 42; 1986-1987). 5) Komisje GRN: protokoły, rejestry wniosków i opinii, ich realizacja (sygn. 43-68; 1974-1987). 6) Radni: zespoły radnych, spotkania z wyborcami, szkolenia, interpelacje (sygn. 69-74; 1974-1984). 7) Samorząd mieszkańców: protokoły zebrań wiejskich, uchwały (sygn. 75-80; 1974-1986). 8) Sprawy organizacyjne: działalność koordynacyjna, nadzór, plany pracy, sprawy personalne radnych (sygn. 81-90; 1974-1984). Number of units in the group: 90
11/487/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Doruchowie 1954-1972 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły, uchwały (sygn. 1-15, 62-64; 1954-1972). 2) Komisje GRN: protokoły z posiedzeń i kontroli (sygn. 16-29, 69; 1960-1972). 3) Prezydium GRN: protokoły, uchwały (sygn. 30-44, 65-68, 78; 1955-1971). 4) Zebrania wiejskie: protokoły (sygn. 45-52; 1960-1971). 5) Kontrole zewnętrzne (sygn. 53-54, 70; 1957-1972). 6) Sprawozdawczość (sygn. 55; 1966). 7) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 56-61; 1958-1966). 8) Plany gospodarcze (sygn. 71-76; 1962-1969). 9) Majątek gromadzki: młyn (sprawy własnościowe, wyposażenie, sprawozdawczość) (sygn. 77; 1965-1971). Number of units in the group: 78
11/488/0 Gminna Rada Narodowa w Doruchowie 1973-1990 0 Unroll
1) Sesje GRN: protokoły i uchwały (sygn. 1-15; 1973-1990). 2) Prezydium GRN: protokoły i postanowienia (sygn. 16-23; 1973-1990). 3) Komisje GRN: protokoły (sygn. 24-43; 1973-1990). Number of units in the group: 43
11/489/0 Gminna Rada Narodowa w Szczytnikach 1977-1990 0 Unroll
1) Wybory: do rad narodowych (sygn. 1; 1978). 2) Sesje GRN: protokoły i uchwały (sygn. 2-13; 1973-1990). 3) Prezydium GRN: protokoły (sygn. 14-24; 1973-1989). 4) Komisje GRN: protokoły (sygn. 25-35; 1973-1987). 5) Samorząd mieszkańców: zebrania wiejskie, sołtysi (sygn. 36; 1974). Number of units in the group: 36
11/490/0 Urząd Gminy w Szczytnikach 1973-1990 0 Unroll
1) Referat Społeczno-Administracyjny i Ogólny: wybory do Sejmu i rad narodowych, sprawy organizacyjne, akta normatywne własne, narady pracowników, plany pracy, skargi i wnioski, kontrole zewnętrzne, przydziały etatów, szkolenia pracowników, nadzór nad stowarzyszeniami, sprawozdawczość USC (37 j.a.; 1973-1990). 2) Referat Planowania i Finansowania: budżety zbiorcze, ich zmiana i realizacja, sprawozdania finansowe, plany gospodarcze rozwoju gminy, aktualizacje ewidencji gruntów (41 j.a.; 1973-1990). 3) Stanowisko pracy ds. handlu, usług, kultury i zatrudnienia: programy działania domów kultury, klubów, świetlic (1 j.a.; 1978). 4) Referat Rolnictwa: sprzedaż gruntów PFZ (1 j.a.; 1980-1981). Number of units in the group: 80
11/491/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Buczku Wielkim 1954-1960 0 Unroll
1) Wybory: do rad narodowych i Sejmu, Gromadzki Komitet FJN (sygn. 1-3; 1954-1958). 2) Sprawy osobowe: radnych i pracowników GRN (sygn. 4-5; 1954-1959). 3) Sesje GRN: protokoły, sprawozdania z realizacji uchwał (sygn. 6-9; 1954-1959). 4) Komisje GRN: protokoły, plany pracy (sygn. 10-12; 1955-1958). 5) Prezydium GRN: protokoły, uchwały (sygn. 13-18; 1955-1958). 6) Zebrania wiejskie: protokoły, sołtysi (sygn. 19-20; 1955-1958). 7) Sprawy organizacyjne: uroczystości państwowe, czyny społeczne, sprawy kultury i oświaty, urządzenia gromadzkie, umowy dzierżawne (sygn. 21-28, 33; 1955-1959). 8) Budżety i plany funduszu gromadzkiego (sygn. 29-32; 1955-1960). Number of units in the group: 33
Showing 481 to 500 of 1,586 entries.