Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
11/612/0 Państwowy Ośrodek Maszynowy w Pleszewie 1950-1992 0 Unroll
1) Zarządzanie i organizacja: zarządzenia Dyrektora POM i Zespołu Gminnych Ośrodków Maszynowych, regulaminy i instrukcje, likwidacja zakładu, kontrole zewnętrzne, spisy akt, narady pracownicze, spisy kadrowe, zakresy czynności, spisy inwentaryzacyjne, zarządzenia (41 j.a.; 1950-1992). 2) Plany finansowo-gospodarcze (41 j.a.; 1952-1990). 3) Sprawozdawczość: meldunki, informacje, statystyka (21 j.a.; 1953-1991). 4) Analizy ekonomiczne (34 j.a.; 1952-1988). 5) Finanse: bilanse, sprawozdania finansowe POM-u i Zespołu Gminnych Ośrodków Maszynowych (67 j.a.; 1952-1992). 6) Samorząd pracowniczy: protokoły z posiedzeń Rady Pracowniczej, Rady Zakładowej i Konferencji Samorządu Robotniczego, uchwały (13 j.a.; 1953-1991). Number of units in the group: 217
11/613/0 Państwowy Ośrodek Maszynowy w Krotoszynie 1951-1990 0 Unroll
Sprawy organizacyjne, narady pracownicze, zarządzenia wewnętrzne, plany techniczno-ekonomiczne i gospodarcze, bilanse, orzeczenia z sprawozdania finansowego, analizy ekonomiczne, sprawozdawczość. Number of units in the group: 119
11/614/0 Państwowy Ośrodek Maszynowy w Pogorzeli 1952-1965 0 Unroll
Plany gospodarczo-finansowe, bilanse. Number of units in the group: 23
11/615/0 Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa w Dobrzycy [1885] 1965-1985 0 Unroll
1) Księgi rewizji kotłów parowych (10 j.a.; 1885-1958). 2) Techniczna Obsługa Rolnictwa TOR Baza Handlowa w Dobrzycy: sprawozdania GUS (1 j.a.; 1948). 3) Warsztat Naprawczy Państwowych Gospodarstw Rolnych w Dobrzycy: plany gospodarcze, sprawozdania GUS, bilanse (12 j.a.; 1949-1956). 4) Zakład Naprawczy Mechanizacji Rolnictwa w Dobrzycy: plany techniczno-ekonomiczne, bilanse (9 j.a.; 1958-1965). Number of units in the group: 32
11/616/0 Przedsiębiorstwo Państwowe Traktorów i Maszyn Rolniczych Oddział Poznań Podstacja Dobrzyca 1945-1947 0 Unroll
Bilans, sprawozdania GUS. Number of units in the group: 3
11/617/0 Zarząd Gminy Kamień 1880-1913 0 Unroll
1) Dział Ogólno-Administracyjny: przepisy i zarządzenia, zebrania gminne, statystyka (10 j.a.; 1880-1913). 2) Dział Finansowy: zarządzenia, dochody gminy, ubezpieczenia rzeczowe (12 j.a.; 1886-1913). 3) Gospodarka Gminna: bezpieczeństwo i porządek publiczny, zdrowie publiczne, opieka społeczna, szkoły, handel, drogi i mosty (37 j.a.; 1882-1913). 4) Dział Administracyjny: ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawy sądowe i wojskowe (18 j.a.; 1885-1913). Number of units in the group: 77
11/618/0 Zarząd Gminy Opatówek 1868-1914 0 Unroll
1) Dział Ogólno-Administracyjny: przepisy i zarządzenia, sprawy osobowe, zebrania gminne i gromadzkie, statystyka, kontrole (163 j.a.; 1872-1914). 2) Dział Finansowy: zarządzenia, dochody gminy, ubezpieczenia rzeczowe, kasy oszczędnościowe (141 j.a.; 1868-1913). 3) Gospodarka Gminna: rolnictwo i lasy, weterynaria i hodowla, przemysł i handel, zdrowie publiczne i akcje sanitarno-porządkowe, opieka społeczne, szkoły, sprawy wyznaniowe, drogi i mosty (256 j.a.; 1882-1913). 4) Dział Administracyjny: bezpieczeństwo i porządek publiczny, ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawy sądowe i wojskowe (426 j.a.; 1872-1914). Number of units in the group: 986
11/619/0 Zarząd Gminy Godziesze 1926-1936 0 Unroll
1) Dział Ogólno-Organizacyjny: sprawy organizacyjne, Rada Gminy, urzędnicy, sołtysi, sprawy osobowe pracowników i radnych gminy, kontrole wewnętrzne, majątek gminy i gromad, przedsiębiorstwa gminne, korespondencja z Wydziałem Powiatowym i Urzędem Ziemskim, Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa, wybory do Sejmu i Senatu (sygn. 1-42; 1926-1936). 2) Dział Finansowo-Budżetowy: budżet gminy i przedsiębiorstw, sprawozdania finansowe, kredyt komunalny i zapomogi (sygn. 43-55; 1926-1936). 3) Dział Gospodarki Gminnej: sprawy ogólno-gospodarcze, infrastruktura, oświata, sprawy wyznaniowe, kultura i sztuka, emigracja zarobkowa, rolnictwo, statystyka, przemysł i handel (sygn. 56-90; 1926-1936). 4) Dział Administracyjny: ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawy organizacyjne USC, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy wojskowe, przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne, nadzór budowlany (sygn. 91-117; 1926-1935). Number of units in the group: 117
11/620/0 Wójtostwo Rychtal 1920-1939 0 Unroll
1) Sprawy Ogólno-Administracyjne: sprawy organizacyjne, protokoły z posiedzeń wójtostwa, okólniki (sygn. 1-12; 1920-1939). 2) Sprawy Administracyjne i Bezpieczeństwa Publicznego: bezpieczeństwo publiczne, wybory do Sejmu i Senatu, drogi gminne, cudzoziemcy, sprawy obywatelstwa i graniczne, strajki robotników rolnych, statystyka ludnościowa, akta poufne, zezwolenia budowlane (sygn. 13-33; 1920-1939). Number of units in the group: 32
11/621/0 Zarząd Gminy w Koźminie 1935-1939 0 Unroll
1) Dział Ogólno-Organizacyjny: przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych, sołtysi, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, kontrole wewnętrzne, majątek gminy i gromad, przedsiębiorstwa gminne, święta państwowe i inne uroczystości (sygn. 1-34; 1935-1939). 2) Dział Finansowo-Budżetowy: budżet gminy i przedsiębiorstw, kredyt komunalny (sygn. 35-39; 1935-1939). 3) Dział Gospodarki Gminnej: sprawy ogólno-gospodarcze, drogi i place publiczne, oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, opieka społeczna, sprawy ubezpieczeń społecznych, bezrobocie, rolnictwo, przemysł i handel (m.in. statystyka) (sygn. 40-68; 1935-1939). 4) Dział Administracyjny: wybory do radnych gromadzkich, gminnych i powiatowych (m.in. spisy wyborców), ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy wojskowe, budowlane i sądowe (sygn. 69-112; 1935-1939). Number of units in the group: 112
11/622/0 Królewski Urząd Obwodowy Krotoszyn - Południe 1865-1919 0 Unroll
1) Sprawy państwowe (sygn. 1; 1866-1908). 2) Sprawy gminne (sygn. 2-3; 1870-1909). 3) Sprawy budowlane (sygn. 4-8; 1905-1916). 4) Ochrona przeciwpożarowa (sygn. 9; 1908-1919). 5) Przemysł i rzemiosło (sygn. 10-11; 1877-1914). 6) Rolnictwo, melioracja, hodowla (sygn. 12-16; 1902-1917). 7) Bezpieczeństwo i porządek publiczny (sygn. 17-19; 1865-1908). 8) Opieka społeczna (sygn. 20; 1889-1908). 9) Sprawy kościelne (sygn. 21-22; 1865-1912). 10) Stowarzyszenia robotnicze (sygn. 23-24; 1889-1916). 11) Sprawy szkolne (sygn. 25-28; 1881-1913). 12) Sprawy drogowe (sygn. 29-48; 1889-1916). 13) Sprawy wojskowe (sygn. 48-50; 1890-1914). Number of units in the group: 50
11/623/0 Królewski Urząd Obwodowy Krotoszyn - Północ 1867-1914 0 Unroll
1) Sprawy drogowe (sygn. 1-4; 1890-1914). 2) Sprawy szkolne (sygn. 5; 1901). 3) Sprawy państwowe (sygn. 6; 1890-1906). 4) Sprawy budowlane (sygn. 7; 1867-1897). 5) Sprawy wojskowe (sygn. 8-10; 1876-1913). Number of units in the group: 10
11/624/0 Komisariat Obwodowy Krotoszyn Północ [1877] 1918-1928 [1934] 0 Unroll
1) Handel zagraniczny (sygn. 1; 1919-1928). 2) Święta państwowe i narodowe (sygn. 2; 1920-1927). 3) Sprawy budowlane (sygn. 3-11 (w tym 9a); [1914] 1919-1928). 4) Sprawy pocztowe i telefoniczne (sygn. 12; 1920-1927). 5) Policja polno-leśna i wodna (sygn. 13-17; [1914] 1919-1928). 6) Sprawy emigracyjne i obcokrajowców: ewidencja cudzoziemców, wykazy optantów, sprawy paszportowe (sygn. 18-21, 55; 1920-1928). 7) Sprawy sanitarne i weterynaryjne: zakłady lecznicze, sprawy hodowlane (sygn. 21a-25; 1919-1928). 8) Nadzór przemysłowy: m.in. stowarzyszenia rzemieślnicze (sygn. 26-28; 1919-1928). 9) Bezpieczeństwo i porządek publiczny: święcenie niedziel i świąt, transport, dozór policyjny, loterie i kwesty, druki i obwieszczenia, organizacje, rejestr kar sądowych (sygn. 29-34, 56; [1877] 1918-1927 [1934]). 10) Banki i Kasy Pożyczkowe (sygn. 35; [1918] 1919-1927). 11) Ubezpieczenia i opieka społeczna: ubezpieczenia robotników, urzędników prywatnych, kasy chorych (sygn. 36-39; 1920-1928). 12) Sprawy celne i stemplowe: przepisy (sygn. 40; 1919-1928). 13) Sprawy podatkowe (sygn. 41-45; [1918] 1919-1927). 14) Sprawy wojskowe: m.in. sprawy szkolne i kościelne, punkty trygonometryczne (sygn. 46-51; 1919-1928). 15) Sprawy gminne: m.in. życie polityczne (sygn. 52-54; 1919-1926). Number of units in the group: 58
11/625/0 Komisariat Obwodowy Krotoszyn Południe [1917] 1919-1928 0 Unroll
1) Polityka państwowa wewnętrzne i zewnętrzna: okólniki i zarządzenia, stosunki polsko-niemieckie (sygn. 1-3, 44; 1919-1927). 2) Urzędowanie Komisariatu Obwodowego: zatrudnianie urzędników, opłaty stemplowe, poczta, telegraf (sygn. 4-6; 1919-1928). 3) Ewidencja cudzoziemców (sygn. 7-8 (7a); 1926-1928). 4) Opieka społeczna: m.in. świadectwa ubóstwa (sygn. 9-11; 1919-1928). 5) Bezpieczeństwo i porządek publiczny: działalność polityczna, reemigranci, nadzór budowlany, zezwolenia na broń, dochodzenia policyjne, sprawy meldunkowe (sygn. 12-16, 45; [1918] 1919-1928). 6) Sprawy budowlane: wnioski i zezwolenia budowlane (sygn. 17-22; 1919-1928). 7) Ochrona przeciwpowodziowa: m.in. zakładanie i czyszczenie rowów (sygn. 23-25; [1917] 1919-1928). 8) Przemysł, handel, rzemiosło: przepisy i zarządzenia, sprawy zatrudniania, ceny, walka z lichwą i spekulacją, miary (sygn. 26-32; [1917] 1919-1928). 9) Sprawy wojskowe (sygn. 33-34; 1920-1928). 10) Sprawy szkolne (sygn. 35; 1919-1922). 11) Sprawy gminne: m.in. wybory sołtysów i ławników (sygn. 36-40; 1919-1927). 12) Ochrona przeciwpożarowa: m.in. ubezpieczenia ogniowe (sygn. 41-42; 1919-1928). 13) Sprawy kościelne (sygn. 43; 1919-1928). Number of units in the group: 46
11/626/0 Federacja Towarzystw Kulturalnych Ziemi Kaliskiej w Kaliszu 1976-1988 0 Unroll
1) Organy kolegialne: wojewódzkie Konferencje Kulturalne, posiedzenia Plenarne, Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Rady Wydawniczej (sygn. 1-10; 1976-1988). 2) Sprawy organizacyjne: powstanie, rejestracja, likwidacja, wykazy członków władz, deklaracje członkowskie, plany pracy i sprawozdania, działalność wydawnicza, kontrole zewnętrzne, sprawy organizacyjne, plany pracy i sprawozdania towarzystw społeczno-kulturalnych - członków Federacji, stypendia, odznaczenia (sygn. 11-23; 1977-1988). 3) Działalność merytoryczna: ankiety personalne i wykazy twórców ludowych, budowa pomników (Powstańców Wlkp. w Nowych Skalmierzycach, Książki Polskiej oraz Parku Przyjaźni w Kaliszu) (sygn. 24-27; 1977-1979). Number of units in the group: 27
11/627/0 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe "METALSPRZĘT" Spółka z o.o. w Kaliszu 1990-1993 0 Unroll
Sprawy organizacyjne: organizacja Spółki, protokoły z Walnych Zgromadzeń, zarządzenia wewnętrzne, umowy majątkowe. Number of units in the group: 1
11/628/0 Zakład Produkcji Prefabrykatów w Kaliszu 1989-1993 0 Unroll
1) Rada Pracownicza: uchwały, korespondencja (sygn. 1; 1991-1992). 2) Sprawy organizacyjne: zarządzenia Dyrektora (sygn. 2; 1990-1992). 3) Finanse: sprawozdania finansowe (sygn. 3-9; 1989-1993). Number of units in the group: 9
11/629/0 Kombinat Budowlany w Kaliszu 1948-1993 0 Unroll
1) Samorząd robotniczy, związki zawodowe: posiedzenia Samorządu Robotniczego, Rady Pracowniczej, NSZZ "Solidarność" (sygn. 1-26; 1969-1992). 2) Zarządzanie: sprawy organizacyjne (rejestracja sądowa, statuty, regulaminy organizacyjne), narady kierownictwa, zarządzenia i polecenia dyrektora, statystyka GUS, skargi i wnioski, wydawnictwa własne, archiwum zakładowe, wzory pieczątek, kontrole zewnętrzne (sygn. 27-90; 1960-1992). 8) Kadry: programy poprawy warunków socjalno-bytowych i bhp, wypadki przy pracy, odszkodowania, sprawozdania i analizy wypadków, szkolenia bhp, akta osobowe dyr. H. Kinastowskiego (sygn. 91-156, 215; 1948-1979). 9) Środki rzeczowe: ochrona środowiska, ewidencja majątku i jego zbywanie (sygn. 157-165; 1959-1993). 10) Finanse: plany finansowe funduszu płac i techniczno-ekonomiczne, bilanse, sprawozdania i analizy finansowe (sygn. 166-214; 1967-1992). Number of units in the group: 215
11/630/0 Przedsiębiorstwo Ulic i Mostów w Kaliszu 1958-1992 0 Unroll
1) Samorząd pracowniczy: protokoły i uchwały Rady Pracowniczej (sygn. 1-8; 1983-1991). 2) Zarządzanie: sprawy organizacyjne, akta normatywne własne, statystyka, kontrole zewnętrzne (sygn. 9-27; 1968-1992). 3) Kadry: bhp, wypadki, odszkodowania (sygn. 28-34; 1974-1985). 4) Środki rzeczowe: inwentaryzacja majątku (sygn. 35-37; 1974-1990). 5) Sprawy gospodarczo-finansowe: plany techniczno-ekonomiczne, budżety, bilanse, analizy ekonomiczne (sygn. 38-66; 1959-1991). 6) Drogi komunikacyjne: album mostów, ewidencja dróg lokalnych, mapy topograficzne pow. kaliskiego (1: 25 000) (sygn. 67-76; 1962). Number of units in the group: 76
11/631/0 Urząd Miasta i Gminy w Odolanowie [1955] 1973-1990 0 Unroll
1) Zarządzanie: uchwały własnych organów kolegialnych i ich realizacja, zarządzenia i decyzje własne, plany pracy i programy działania Urzędu, nadzór nad stowarzyszeniami, protokoły z kontroli zewnętrznych (sygn. 1-22; 1974-1990). 2) Finanse: budżet (sygn. 23-25; [1972] 1973-1976). 3) Czyny społeczne (sygn. 26; 1984-1988). 4) Komunikacja (sygn. 27; 1978-1981). 5) Rolnictwo: ochrona roślin (sygn. 28; 1983-1989). 6) Handel i usługi: ewidencja działalności gospodarczej, ogólne zasady zaopatrzenia rynku (sygn. 29, 36; 1983-1989). 7) Budownictwo, urbanistyka, architektura: przepisy prawne i postanowienia lokalizacyjne (sygn. 30-35, 37; 1976-1987). 8) Gospodarka terenami: przejmowanie gruntów, nieruchomości (sygn. 38-52; 1974-1990). 9) Ewidencja ludności: karty, książki i rejestry meldunkowe (85 j.a.; [1955] 1973-1977). Number of units in the group: 137
Showing 621 to 640 of 1,586 entries.