Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/191/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/192/0 vacat - Okręgowa Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/193/0 Bielska Fabryka Przemysłu Pasmanteryjnego w Bielsku-Białej 1950-1972 0 Unroll
1. Dział Organizacji: historia przedsiębiorstwa, schemat organizacyjny zakładu, zarządzenia wewnętrzne dyrekcji, protokoły narad dyrektora, protokoły zdawczo-odbiorcze zakładów wchodzących w skład BFPP, z lat 1950-1972, sygn. 1-13 2. Dział Planowania: plany techniczno-ekonomiczne, plany finansowo-gospodarcze, plany kosztów produkcji, protokoły narad, z lat 1950-1970, sygn. 14-35 3. Dział Inwestycji: plany inwestycyjne, z lat 1954-1965, sygn. 36-40 4. Dział Produkcji: sprawozdania GUS dotyczące wynalazczości, produkcji, inwestycji, szkolenia zawodowego, analiza działalności gospodarczej, z lat 1955-1970, sygn. 41-61 5. Dział Księgowości: bilanse, z lat 1950-1959, sygn. 62-69 6. Rada Zakładowa: protokoły zebrań rady zakładowej, protokoły posiedzeń Konferencji Samorządu Robotniczego, akta Komisji Rozjemczej, z lat 1950-1972, sygn. 70-85 Number of units in the group: 85
13/194/0 Zakłady Przemysłu Wełnianego "Welux" im.J.Niedzielskiego w Bielsku-Białej - odcinek I [1862] 1950-1998 0 Unroll
1. Dział Administracyjno-Gospodarczy: materiały dotyczące przedsiębiorstwa, jego historii, schematy organizacyjne, zarządzenia wewnętrzne Dyrektora, sprawozdania i narady robocze dyrekcji, regulaminy pracy, protokoły kontroli oraz zalecenia pokontrolne i ich wykonanie, analizy kompleksowe, sprawozdania statystyczne, artykuły prasowe dotyczące zakładu oraz dokumentacja dotycząca nadania zakładowi sztandaru, z lat 1947-1965, sygn. 1-69 2. Dział Planowania: plany kompleksowe, plany produkcji, plany zatrudnienia, plany techniczno-finansowe oraz plany 5- letnie i wieloletnie, z lat 1950-1976, sygn. 70-151 3. Dział Zatrudnienia i Płac: sprawozdania opisowe i statystyczne dotyczące zatrudnienia i płac. Roczne plany zatrudnienia i funduszu płac oraz sprawozdania ich wykonania, sprawozdania z wykonania planów wielkości podstawowych, wskaźników techniczno-ekonomicznych oraz wykorzystania czasu pracy, materiały dotyczące obsady stanowisk, materiały dotyczące współzawodnictwa pracy, sprawozdanie o stanie kadr inżynieryjnych i ekonomicznych, z lat 1949-1965, sygn. 152-214 4. Dział Inwestycji: dokumentacja techniczna dotycząca regulacji rzeki Białki oraz potoków Straconka i Olszówka, dok. techniczna dotycząca inwestycji na terenie zakładu, analizy i sprawozdania z wykonania planów inwestycyjnych, z lat 1951-1965, sygn. 215-236 5. Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: Sprawozdania z wypadków przy pracy, normy zakładowe opracowane pod kątem higieny pracy, z lat 1950-1964, sygn. 237-238 6. Dział Postępu Technicznego: wnioski racjonalizatorskie, protokoły z narad racjonalizatorskich, protokoły z zebrań Zakładowej Komisji Uprawnień i Wynalazczości, plany i sprawozdania z wyk. postępu techn., analizy postępu technicznego, z lat 1950-1964, sygn. 239-265 7. Dział Szkolenia Zawodowego: materiały analityczne dotyczące szkolenia zawodowego, z lat 1952-1959, sygn. 266-267 8. Dział Produkcji: sprawozdania z dostaw dla wojska, sprawozdania z wykonania planów produkcji ilościowych, jakościowych i asortymentowych, sprawozdania z wykonania produkcji ekspertowej, sprawozdania z wykonania planów produkcji wg wartości, z lat 1945-1965, sygn. 268-336 9. Dział Zaopatrzenia i Zbytu: sprawozdania zbytu materiałów gotowych i półfabrykatów, zbiorcze zestawienia zużycia materiałów, plany dostaw, sprawozdania z wykonania planów zaopatrzenia i zbytu, analizy kosztów, sprawozdania z dostaw surowców, z lat 1950-1965, sygn. 337-368 10. Dział Księgowo- Finansowy: sprawozdania finansowe, preliminarze kosztorysowe, analizy ekonomiczno- techn., analizy bilansów, bilanse roczne, kwartalne, miesięczne, z lat 1946-1965, sygn. 369-421 11. Rada Zakładowa i Samorząd Robotniczy: protokoły posiedzeń Rady Zakładowej i Samorządu Robotniczego, preliminarze i bilanse Rady Zakładowej, materiały dotyczące wyborów do Rady Zakładowej i Samorządu Robotniczego, z lat 1957-1965, sygn. 422-477 Number of units in the group: 1442
13/195/0 Kamienickie Fabryki Mebli Przedsiębiorstwo Państwowe w Bielsku-Białej 1945-1972 0 Unroll
1. Dział Organizacyjno-Prawny: statut planowania wewnątrz zakładowego, protokoły przejścia pod zarząd państwowy fabryki w Cieszynie, regulamin pracy, zakładowa umowa zbiorowa, protokoły zebrań, narad roboczych i Rady Robotniczej, z lat 1945-1961, sygn. 1-18 2. Dział Planowania i Statystyki: roczne plany i sprawozdania produkcyjne, rozwoju techniki, zatrudnienia i funduszu płac, plany gospodarcze jednostek podległych, statystyczne sprawozdania z mechanizacji produkcji wyborów, analizy działalności gospodarczej i ekonomicznej, z lat 1949-1962, sygn. 19-82 3. Dział Księgowości: bilanse zakładowe i jednostek podległych, plany finansowe i kosztów, zbiorczy plan kosztów, orzeczenia z badania sprawozdania finansowego, protokół oszacowania składników majątkowych fabryki, z lat 1945-1972, sygn. 83-239 4. Dział Techniczny: plany rozwoju techniki i postępu technicznego, roczne sprawozdania ze wskaźników techniczno-ekonomicznych, protokoły zebrań Komisji Koordynacyjnej, z lat 1950-1971, sygn. 240-249 5. Dział Inwestycji: plany rzeczowo-finansowe inwestycji, analizy opisowe, roczne i kwartalne oraz sprawozdania z realizacji inwestycji, z lat 1959-1971, sygn. 250-266 Number of units in the group: 266
13/196/0 Zakłady Przemysłu Wełnianego im.M.Buczka w Bielsku-Białej 1950-1963 [1964] 0 Unroll
1. Dział Organizacji i Studiów: charakterystyka przedsiębiorstwa, schematy organizacyjne, dok. dot. likwidacji przedsiębiorstwa, zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Zakładu, protokoły z kontroli zewnętrznych, z lat 1950-1964, sygn. 1-29 2. Dział Planowania: plany techniczne, finansowe, produkcyjne, sprawozdania z wykonania rocznych planów wskaźników techn.-ekonomicznych, z lat 1951-1961, sygn. 30-50 3. Dział Zatrudnienia i Płac: plany pracy, płacy i zatrudnienia, sprawozdania dot. zatrudnienia, płac, czasu pracy, stanu i struktury zatrudnienia, z lat 1954-1963, sygn. 51-68 4. Dział Inwestycji: plany inwestycyjne i sprawozdania z działalności z ich wykonania, z lat 1952-1963, sygn. 69-83 5. Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: plany 5- letnie BHP, dok. dot. wypadków przy pracy, z lat 1951-1963, sygn. 84-96 6. Dział Postępu Technicznego: plany postępu technicznego i sprawozdanie z ich wykonania, wdrożenia projektów racjonalizatorskich, z lat 1952-1963, sygn. 97-130 7. Dział Szkolenia Zawodowego: plany szkolenia zawodowego i sprawozdanie z ich wykonania, z lat 1959-1963, sygn. 131-138 8. Dział Produkcji: plany produkcji i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania z wykonania norm, protokoły z narad produkcyjnych, z lat 1950-1962, sygn. 139-158 9. Dział Zaopatrzenia i Zbytu: plany i sprawozdania z zakresu zaopatrzenia i zużycia surowców, z lat 1956-1961, sygn. 159-164 10. Dział Księgowości: plany finansowe, bilansy roczne, z lat 1950-1963, sygn. 165-181 11. Rada Zakładowa i Samorząd Pracowniczy: informacje o działalności, protokoły z zebrań, sprawozdania z realizacji czynów społecznych, protokoły z Konferencji Samorządu Robotniczego, sprawozdania statystyczne, z lat 1950-1963, sygn. 182-212 Number of units in the group: 212
13/197/0 Prezydium Rady Narodowej Osiedla Szczyrk [1951-1955] 1956-1972 [1973] 0 Unroll
I. Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szczyrku: protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń Komisji: Budżetu, Dróg i Urządzeń, Oświaty i Kultury, Rolnej, protokoły zebrań wiejskich, budżet gromady, protokoły kontroli, z lat [1954-1955]1956-1956, sygn. 1-7 II. Prezydium Rady Narodowej Osiedla Szczyrk: 1. Rada Narodowa: ewidencja członków Rady, Prezydium i Komisji, protokoły sesji, sprawozdania z wykonania uchwał Rady, sprawozdania z działalności Prezydium, Rady i Komisji, protokoły spotkań posłów i radnych z wyborcami, program wyborczy FJN, sprawozdanie z realizacji programu, księga postulatów, wnioski i postulaty, z lat 1956-1972[1973], sygn. 8-35 2. Działalność Komisji: Budżetu i Planu Gospodarczego, Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Dróg i Urządzeń Osiedli, Finansów i Budżetu, Gospodarki Drogowej, Kultury i Zdrowia, Mandatowej, Oświaty i Kultury, Rolnictwa i Leśnictwa, Zaopatrzenia, Zdrowia i Opieki Społecznej, z lat 1956-1972[1973], sygn. 36-51 3. Prezydium Rady Narodowej: protokoły posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Osiedla, z lat 1956-1972, sygn. 52-74 4. Planowanie i sprawozdawczość: sprawozdania z wykonania uchwał, sprawozdania z działalności Prezydium, protokoły z narad, plany gospodarcze Osiedla, z lat 1960-1972, sygn. 75-90 5. Kontrole: protokoły kontroli, z lat 1956-1972, sygn. 91-93 6. Finanse i rachunkowość: budżet Osiedla Szczyrk i plan funduszu Osiedla, sprawozdania z wykonania budżetu, z lat [1955]1957-1972[1973], sygn. 94-110 7. Gospodarka Komunalna i Mieszkaniowa: Schemat Organizacyjny, zadania, bilanse, ewidencja mostów na terenie Osiedla, ewidencja mostów i urządzeń wodno-melioracyjnych, plan sytuacyjny stoku slalomowego "Beskidek" i mapa sytuacyjna wyciągu narciarskiego, sprawozdania z realizacji czynów społecznych, higienizacja Osiedla, protokoły zebrań Społecznego Komitetu Budowy Ośrodka Zdrowia w Szczyrku i Komitetu Budowy Cmentarza Komunalnego, z lat 1961-1972[1973], sygn. 111-120 8. Sprawy kultury, sztuki, oświaty i zdrowia: zwycięstwo Szczyrku w konkursie miast, obchody Tygodni Kultury Beskidzkiej, wycinki prasowe dotyczące Szczyrku, z lat [1951]1958-1970, sygn. 121-125 9. Rolnictwo i Leśnictwo: analiza wykonania programu rozwoju rolnictwa na terenie Osiedla, Kółko Rolnicze Osiedla Szczyrk - protokoły zebrań, Koło Gospodyń Wiejskich - plany pracy, sprawozdania, z 1969 r., sygn. 126 10. Organizacje młodzieżowe i sportowe: Towarzystwo Miłośników Szczyrku - statut, Polski Komitet Pomocy Społecznej Koło Osiedlowe Szczyrk - sprawozdanie z działalności, z lat 1957-1971, sygn. 127-132 Number of units in the group: 142
13/198/0 Wytwórnia Sprzętu Mechanicznego w Bielsku-Białej 1945-1970 0 Unroll
Number of units in the group: 138
13/199/0 Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Bielsku-Białej 1975-1989 0 Unroll
I. Zjazdy delegatów RSP woj. bielskiego z lat 1978-1983 /Sygn. 1-4/ II. Zarząd WZRSP w Bielsku-Białej – protokoły posiedzeń wraz z załącznikami: m.in. uchwały, sprawozdania, plany pracy, analizy wyników finansowych, informacje dotyczące wyników współzawodnictwa międzyspółdzielczego, sprawozdania z realizacji planu dochodów i kosztów z lat 1975-1989 /Sygn. 5-19/ III. Roczne sprawozdanie roczne ze stanu gospodarczo-finansowego rolniczych spółdzielni produkcyjnych z lat 1976-1989 /Sygn. 20-39/ IV. Skargi i wnioski z lat 1975-1989 /Sygn. 40-41/ V. Kontrola WZRSP z roku 1989 /Sygn. 42/ VI. Akta spółdzielni zrzeszonej z roku 1980 /Sygn. 43/ Number of units in the group: 43
13/200/0 vacat - Miejska Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/201/0 Komisje wyborcze gmin województwa bielsko-bialskiego 1988-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 34
13/202/0 Metalowa Spółdzielnia Pracy im. J. Marchlewskiego w Kętach 1948-1977 0 Unroll
Number of units in the group: 9
13/203/0 vacat - Wojewódzka Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/204/0 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Bielsku [1945-1948] 1949-1951 [1955] 0 Unroll
I. Oddział Ogólny: okólniki Głównego Urzędu Tymczasowego, Urzędu Likwidacyjnego, Tymczasowego Zarządu Likwidacyjnego. Instrukcje tymczasowe dla RUL, protokoły z konferencji i zjazdu kierownictwa OUL z lat [1945-1948] 1949, sygn. 1-8 II. Oddział Ewidencyjno- Szacunkowy 1. Referat Szacunkowo-Rewizyjny: sprawozdania z akcji ewidencyjno szacunkowej i obrotu nieruchomościami poniemieckimi, oszacowania ruchomości, korespondencja, z lat [1946-1948], sygn. 9-15 III. Oddział Powierniczy 1. Referat Nieruchomości: wykazy nieruchomości poniemieckich i opuszczonych, przekazanie nieruchomości w dzierżawę, z lat [1947-1948]1949-1951, sygn. 16-21 2. Referat Przemysłowo-Handlowy: przekazanie maszyn Zjednoczeniu Przemysłu Wełnianego, meldunki o sprzedaży nieruchomości rolnych, przedsiębiorstw przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych, korespondencja, z lat [1945, 1947-1948], sygn. 22-23 3. Referat Ruchomości: protokoły posiedzeń Opiniodawcze Komisji Społecznej w sprawie przydziału nieruchomości poniemieckich, arkusze ewidencyjne ruchomości, nabywanie ruchomości przez osoby fizyczne, z lat [1945-1948] 1949-1951 [1955], sygn. 24-32 IV. Oddział Prawny 1. Referat Administracyjno-Prawny: ustalenia charakteru majątków poniemieckich i opuszczonych, z lat [1947-1948], sygn. 33-34 2. Referat Sądowy: orzeczenia sadowe dotyczące przepadku realności na rzecz Skarbu Państwa, z 1949 r., sygn. 35 Number of units in the group: 35
13/205/0 Urząd Powiatowy w Bielsku-Białej 1973-1975 [1976] 0 Unroll
1. Biuro Ogólno-Organizacyjne: organizacja Biura PRN, akta normatywne, regulamin, działalność Przewodniczącego PRN w Bielsku- Białej. Protokoły sesji PRN, uchwały. Protokoły spotkań radnych z wyborcami, wnioski i interpelacje radnych, wykazy radnych, plany pracy Komisji, protokoły posiedzeń Prezydium PRN, protokoły z narad naczelników miast, zarządzenia naczelnika, statut organizacyjny Urzędu Powiatowego, nazewnictwo osiedli i ulic Komorowic i Szczyrku, załatwienie skarg i wniosków oraz protokoły z rewizji problemowo-gospodarczych gmin i jednostek podległych Urzędowi Powiatowemu, z lat 1973-1975, sygn. 1-60 2. Powiatowa Komisja Planowania: decyzje naczelnika Urzędu Powiatowego, opinie zespołu rzeczoznawców, z lat 1974-1975, sygn. 61-66 3. Wydział Finansowy: projekt planu gospodarczego, budżety zbiorcze powiatu, zmiany w budżetach, sprawozdania z wykonania planu gospodarczego i budżetów zbiorczych, z lat 1973-1975, sygn. 67-77 4. Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki: plany zagospodarowania przestrzennego miasta, turystyczne, techniczno-ekonomiczne, programy usług turystycznych, ewidencja bazy turystycznej, ochrona zdrowia w sporcie i turystyce, z lat 1974-1975, sygn. 78-84 5. Wydział Spraw Wewnętrznych: protokoły kontroli USC, zmiany imion i nazwisk, poświadczenia obywatelstwa, z lat 1974-1975, sygn. 85-89 6. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu: sprawozdanie z zakresu produkcji rolnej, z 1974 r., sygn. 90 Number of units in the group: 103
13/206/0 Bielska Fabryka Szczotek i Pędzli w Bielsku-Białej 1876-1926 0 Unroll
Number of units in the group: 13
13/207/0 Szkoła Ćwiczeń przy Ewangelickim Seminarium Nauczycielskim w Bielsku 1879-1914 0 Unroll
Dzienniki lekcyjne z lat 1897-1898 oraz katalog uczniów z lat 1890-1914, sygn. 1-7 Number of units in the group: 7
13/208/0 Urząd Gminy w Buczkowicach 1973-1976 0 Unroll
Number of units in the group: 47
13/209/0 Wojewódzkie Biuro Projektów w Bielsku Białej 1961-1974 0 Unroll
Number of units in the group: 129
13/210/0 Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Bielsku-Białej 1975-1981 0 Unroll
1. Wydział Organizacyjny: programy działania WRZZ, informacje i oceny działalności, statystyka związkowa, współpraca z zagranicą, materiały na Kongres Związków Zawodowych i konferencję sprawozdawczo-wyborczą. Protokoły posiedzeń Plenum, Sekretariatu i Prezydium WRZZ, komisji społecznych zespołów aktywu związków zawodowych, programy współdziałania związków z radami narodowymi, wizytacje w zakładach pracy, porozumienia, wnioski i postulaty załóg, odpowiedzi na postulaty. Plany szkolenia, protokoły posiedzeń Komisji ds. szkolenia pracy, sprawozdania, z lat 1975-1980, sygn. 1-42 2 Wydział Socjalno- Bytowy: informacje i oceny warunków socjalnych i bytowych pracowników zakładów pracy i ich rodzin, materiały dotyczące pomocy materialnej emerytom, rencistom, rodzinom wielodzietnym, skargi załatwione przez dział socjalny. Sprawy wypoczynku, opieki nad dziećmi i młodzieżą, z lat 1975-1980, sygn. 43-59 3. Wydział Kultury, Oświaty i Wychowania: plany pracy, protokoły posiedzeń informacje o działalności kulturalno- oświatowej i wychowawczej WRZZ, działalność klubów, bibliotek, wystaw, festiwali, plenerów plastyków, izb tradycji, z lat 1975-1980, sygn. 60-96 4. Zespół Pomocy Prawnej: plany pracy, protokoły posiedzeń Komisji Skarg i Zażaleń, Społecznej Komisji Pomocy Prawnej, sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczych i Odwoławczych zakładowych i terenowych, informacje o załatwieniu skarg i wniosków, działalności sądów społecznych, realizacji Kodeksu Pracy w zakładach sprawy dyscypliny, porady prawne, skargi i zażalenia, z lat 1975-1980, sygn. 97-141 5. Wydział Finansowy: wnioski i preliminarze, uchwały zatwierdzające wydatki poszczególnych wydziałów, budżety i bilanse roczne, z lat 1975-1980, sygn. 142-171 6. Wydział Ekonomiczny: plany pracy, sprawozdania z działalności Komisji Społeczno- Zawodowej, informacje o działalności samorządów robotniczych, współzawodnictwie, zobowiązaniach produkcyjnych, czynach społecznych, skargi i zażalenia, rozliczenie wystawy 30-lecia PRL, z lat 1975-1980, sygn. 172-181 7. Rada Kultury Fizycznej i Turystyki: plany pracy, protokoły posiedzeń Plenum i Prezydium, sprawozdanie z działalności, działalność zakładowych rad kultury fizycznej i turystyki, korespondencja z CRZZ, regulaminy, komunikaty dotyczące organizowanych imprez, konkursów, rajdów i innych dyscyplin sportowych, z lat 1975-1980, sygn. 182-198 8. Wojewódzki Inspektor Pracy: plany pracy, protokoły, informacje, oceny, analizy warunków pracy w zakładach, protokoły kontroli działalności społecznych inspektorów pracy i BHP, skargi załatwione przez inspekcje pracy, z lat 1975-1980, sygn. 199-208 9. Wojewódzki Inspektor Kontroli Społecznej: sprawozdania zbiorcze z przeprowadzonych kontroli na terenie województwa bielskiego, z lat 1975-1980, sygn. 209 10. Wojewódzka Komisja Rewizyjna: protokoły posiedzeń Plenum, Prezydium, wykazy członków Komisji, sprawy dotyczące dotacji finansowych przyznanych przez WRZZ, z lat 1975-1980, sygn. 210-213 11. Zespół Likwidacyjny WRZZ: preliminarz, bilans zamknięcia, korespondencja zdawczo-odbiorcza, z lat 1980-1981, sygn. 214 Number of units in the group: 214
Showing 181 to 200 of 1,333 entries.