Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/201/0 Komisje wyborcze gmin województwa bielsko-bialskiego 1988-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 34
13/202/0 Metalowa Spółdzielnia Pracy im. J. Marchlewskiego w Kętach 1948-1977 0 Unroll
Number of units in the group: 9
13/203/0 vacat - Wojewódzka Komisja Wyborcza w Bielsku-Białej - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
13/204/0 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Bielsku [1945-1948] 1949-1951 [1955] 0 Unroll
I. Oddział Ogólny: okólniki Głównego Urzędu Tymczasowego, Urzędu Likwidacyjnego, Tymczasowego Zarządu Likwidacyjnego. Instrukcje tymczasowe dla RUL, protokoły z konferencji i zjazdu kierownictwa OUL z lat [1945-1948] 1949, sygn. 1-8 II. Oddział Ewidencyjno- Szacunkowy 1. Referat Szacunkowo-Rewizyjny: sprawozdania z akcji ewidencyjno szacunkowej i obrotu nieruchomościami poniemieckimi, oszacowania ruchomości, korespondencja, z lat [1946-1948], sygn. 9-15 III. Oddział Powierniczy 1. Referat Nieruchomości: wykazy nieruchomości poniemieckich i opuszczonych, przekazanie nieruchomości w dzierżawę, z lat [1947-1948]1949-1951, sygn. 16-21 2. Referat Przemysłowo-Handlowy: przekazanie maszyn Zjednoczeniu Przemysłu Wełnianego, meldunki o sprzedaży nieruchomości rolnych, przedsiębiorstw przemysłowych i warsztatów rzemieślniczych, korespondencja, z lat [1945, 1947-1948], sygn. 22-23 3. Referat Ruchomości: protokoły posiedzeń Opiniodawcze Komisji Społecznej w sprawie przydziału nieruchomości poniemieckich, arkusze ewidencyjne ruchomości, nabywanie ruchomości przez osoby fizyczne, z lat [1945-1948] 1949-1951 [1955], sygn. 24-32 IV. Oddział Prawny 1. Referat Administracyjno-Prawny: ustalenia charakteru majątków poniemieckich i opuszczonych, z lat [1947-1948], sygn. 33-34 2. Referat Sądowy: orzeczenia sadowe dotyczące przepadku realności na rzecz Skarbu Państwa, z 1949 r., sygn. 35 Number of units in the group: 35
13/205/0 Urząd Powiatowy w Bielsku-Białej 1973-1975 [1976] 0 Unroll
1. Biuro Ogólno-Organizacyjne: organizacja Biura PRN, akta normatywne, regulamin, działalność Przewodniczącego PRN w Bielsku- Białej. Protokoły sesji PRN, uchwały. Protokoły spotkań radnych z wyborcami, wnioski i interpelacje radnych, wykazy radnych, plany pracy Komisji, protokoły posiedzeń Prezydium PRN, protokoły z narad naczelników miast, zarządzenia naczelnika, statut organizacyjny Urzędu Powiatowego, nazewnictwo osiedli i ulic Komorowic i Szczyrku, załatwienie skarg i wniosków oraz protokoły z rewizji problemowo-gospodarczych gmin i jednostek podległych Urzędowi Powiatowemu, z lat 1973-1975, sygn. 1-60 2. Powiatowa Komisja Planowania: decyzje naczelnika Urzędu Powiatowego, opinie zespołu rzeczoznawców, z lat 1974-1975, sygn. 61-66 3. Wydział Finansowy: projekt planu gospodarczego, budżety zbiorcze powiatu, zmiany w budżetach, sprawozdania z wykonania planu gospodarczego i budżetów zbiorczych, z lat 1973-1975, sygn. 67-77 4. Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki: plany zagospodarowania przestrzennego miasta, turystyczne, techniczno-ekonomiczne, programy usług turystycznych, ewidencja bazy turystycznej, ochrona zdrowia w sporcie i turystyce, z lat 1974-1975, sygn. 78-84 5. Wydział Spraw Wewnętrznych: protokoły kontroli USC, zmiany imion i nazwisk, poświadczenia obywatelstwa, z lat 1974-1975, sygn. 85-89 6. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu: sprawozdanie z zakresu produkcji rolnej, z 1974 r., sygn. 90 Number of units in the group: 103
13/206/0 Bielska Fabryka Szczotek i Pędzli w Bielsku-Białej 1876-1926 95 Unroll
Number of units in the group: 13
13/207/0 Szkoła Ćwiczeń przy Ewangelickim Seminarium Nauczycielskim w Bielsku 1879-1914 0 Unroll
Dzienniki lekcyjne z lat 1897-1898 oraz katalog uczniów z lat 1890-1914, sygn. 1-7 Number of units in the group: 7
13/208/0 Urząd Gminy w Buczkowicach 1973-1976 0 Unroll
Number of units in the group: 47
13/209/0 Wojewódzkie Biuro Projektów w Bielsku Białej 1961-1974 0 Unroll
Number of units in the group: 129
13/210/0 Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Bielsku-Białej 1975-1981 0 Unroll
1. Wydział Organizacyjny: programy działania WRZZ, informacje i oceny działalności, statystyka związkowa, współpraca z zagranicą, materiały na Kongres Związków Zawodowych i konferencję sprawozdawczo-wyborczą. Protokoły posiedzeń Plenum, Sekretariatu i Prezydium WRZZ, komisji społecznych zespołów aktywu związków zawodowych, programy współdziałania związków z radami narodowymi, wizytacje w zakładach pracy, porozumienia, wnioski i postulaty załóg, odpowiedzi na postulaty. Plany szkolenia, protokoły posiedzeń Komisji ds. szkolenia pracy, sprawozdania, z lat 1975-1980, sygn. 1-42 2 Wydział Socjalno- Bytowy: informacje i oceny warunków socjalnych i bytowych pracowników zakładów pracy i ich rodzin, materiały dotyczące pomocy materialnej emerytom, rencistom, rodzinom wielodzietnym, skargi załatwione przez dział socjalny. Sprawy wypoczynku, opieki nad dziećmi i młodzieżą, z lat 1975-1980, sygn. 43-59 3. Wydział Kultury, Oświaty i Wychowania: plany pracy, protokoły posiedzeń informacje o działalności kulturalno- oświatowej i wychowawczej WRZZ, działalność klubów, bibliotek, wystaw, festiwali, plenerów plastyków, izb tradycji, z lat 1975-1980, sygn. 60-96 4. Zespół Pomocy Prawnej: plany pracy, protokoły posiedzeń Komisji Skarg i Zażaleń, Społecznej Komisji Pomocy Prawnej, sprawozdania z działalności Komisji Rozjemczych i Odwoławczych zakładowych i terenowych, informacje o załatwieniu skarg i wniosków, działalności sądów społecznych, realizacji Kodeksu Pracy w zakładach sprawy dyscypliny, porady prawne, skargi i zażalenia, z lat 1975-1980, sygn. 97-141 5. Wydział Finansowy: wnioski i preliminarze, uchwały zatwierdzające wydatki poszczególnych wydziałów, budżety i bilanse roczne, z lat 1975-1980, sygn. 142-171 6. Wydział Ekonomiczny: plany pracy, sprawozdania z działalności Komisji Społeczno- Zawodowej, informacje o działalności samorządów robotniczych, współzawodnictwie, zobowiązaniach produkcyjnych, czynach społecznych, skargi i zażalenia, rozliczenie wystawy 30-lecia PRL, z lat 1975-1980, sygn. 172-181 7. Rada Kultury Fizycznej i Turystyki: plany pracy, protokoły posiedzeń Plenum i Prezydium, sprawozdanie z działalności, działalność zakładowych rad kultury fizycznej i turystyki, korespondencja z CRZZ, regulaminy, komunikaty dotyczące organizowanych imprez, konkursów, rajdów i innych dyscyplin sportowych, z lat 1975-1980, sygn. 182-198 8. Wojewódzki Inspektor Pracy: plany pracy, protokoły, informacje, oceny, analizy warunków pracy w zakładach, protokoły kontroli działalności społecznych inspektorów pracy i BHP, skargi załatwione przez inspekcje pracy, z lat 1975-1980, sygn. 199-208 9. Wojewódzki Inspektor Kontroli Społecznej: sprawozdania zbiorcze z przeprowadzonych kontroli na terenie województwa bielskiego, z lat 1975-1980, sygn. 209 10. Wojewódzka Komisja Rewizyjna: protokoły posiedzeń Plenum, Prezydium, wykazy członków Komisji, sprawy dotyczące dotacji finansowych przyznanych przez WRZZ, z lat 1975-1980, sygn. 210-213 11. Zespół Likwidacyjny WRZZ: preliminarz, bilans zamknięcia, korespondencja zdawczo-odbiorcza, z lat 1980-1981, sygn. 214 Number of units in the group: 214
13/211/0 Wojewódzka Rada Narodowa w Bielsku-Białej 1975-1990 0 Unroll
1. Organizacja rad narodowych, z lat 1975-1986, sygn. 1-11 2. Wybory, z lat 1976-1987, sygn. 12-23 3. Sesje rad narodowych, z lat 1975- 1990, sygn. 24-109 4. Działalność koordynacyjna rad narodowych, z lat 1978-1983, sygn. 110-116 5. Nadzór, z lat 1975- 1990, sygn. 117-125 6. Współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi, z lat 1977-1990, sygn. 126-129 7. Prezydia rad narodowych, z lat 1975-1990, sygn. 130-177 8. Radni, z lat 1975-1990, sygn. 178-206 9. Samorząd mieszkańców miast, z lat 1975-1986, sygn. 207-210 10. Samorząd wiejski, z lat 1978-1988, sygn. 211-213 11. Odznaczenia, z lat 1975-1990, sygn. 214-452 12. Komisje rady narodowej, z lat 1975-1990, sygn. 453-638 13. Sprawozdania statystyczne, z lat 1976-1990, sygn. 639-650 14. Skargi i wnioski, z lat 1986-1987, sygn. 651-652 Number of units in the group: 727
13/212/0 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku-Białej 1943-1991 0 Unroll
Number of units in the group: 668
13/213/0 Miejski Urząd Statystyczny w Bielsku-Białej 1955-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 258
13/214/0 Sąd Okręgowy Bielsko 1875 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/215/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Janowicach 1955-1960 0 Unroll
1. Zarządzanie: protokoły sesji, protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności, analiza opisowa z działalności Gminnej Spółdzielni, z lat 1955-1960, sygn. 1-11 2. Finanse i rachunkowość budżetowa: budżet gromady, z lat 1955-1959, sygn. 12-17 Number of units in the group: 17
13/216/0 Kombinat Budownictwa Komunalnego w Bielsku-Białej 1977-1981 0 Unroll
Number of units in the group: 400
13/217/0 Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Czechowicach-Dziedzicach 1958-1966 0 Unroll
Number of units in the group: 10
13/218/0 Urząd Wojewódzki w Bielsku-Białej [1945-1974] 1975-1998 [1999-2000] 0 Unroll
Number of units in the group: 4223
13/219/0 Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego Zakład Energetyczny w Bielsku-Białej 1926-1974 0 Unroll
Number of units in the group: 174
13/220/0 Akta gminy Dziedzice 1895-1926 0 Unroll
Urząd Gminy Dziedzice 1. Dział organizacyjny: protokoły posiedzeń Wydziału Gminnego, z lat 1895-1919, sygn. 1 2. Dział finansowo- budżetowy: preliminarz gminny i szkolny, preliminarz kościelny, odpisy rachunków gminnych, protokoły Wydziału Gminnego w sprawach zadłużenia gminy, wykaz zaciągniętych pożyczek, z lat 1904-1926, sygn. 2-6 Number of units in the group: 6
Showing 201 to 220 of 1,416 entries.