Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/211/0 Wojewódzka Rada Narodowa w Bielsku-Białej 1975-1990 0 Unroll
1. Organizacja rad narodowych, z lat 1975-1986, sygn. 1-11 2. Wybory, z lat 1976-1987, sygn. 12-23 3. Sesje rad narodowych, z lat 1975- 1990, sygn. 24-109 4. Działalność koordynacyjna rad narodowych, z lat 1978-1983, sygn. 110-116 5. Nadzór, z lat 1975- 1990, sygn. 117-125 6. Współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi, z lat 1977-1990, sygn. 126-129 7. Prezydia rad narodowych, z lat 1975-1990, sygn. 130-177 8. Radni, z lat 1975-1990, sygn. 178-206 9. Samorząd mieszkańców miast, z lat 1975-1986, sygn. 207-210 10. Samorząd wiejski, z lat 1978-1988, sygn. 211-213 11. Odznaczenia, z lat 1975-1990, sygn. 214-452 12. Komisje rady narodowej, z lat 1975-1990, sygn. 453-638 13. Sprawozdania statystyczne, z lat 1976-1990, sygn. 639-650 14. Skargi i wnioski, z lat 1986-1987, sygn. 651-652 Number of units in the group: 727
13/212/0 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Bielsku-Białej 1943-1991 0 Unroll
Number of units in the group: 668
13/213/0 Miejski Urząd Statystyczny w Bielsku-Białej 1955-1974 0 Unroll
Number of units in the group: 185
13/214/0 Sąd Okręgowy Bielsko 1875 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/215/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Janowicach 1955-1960 0 Unroll
1. Zarządzanie: protokoły sesji, protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności, analiza opisowa z działalności Gminnej Spółdzielni, z lat 1955-1960, sygn. 1-11 2. Finanse i rachunkowość budżetowa: budżet gromady, z lat 1955-1959, sygn. 12-17 Number of units in the group: 17
13/216/0 Kombinat Budownictwa Komunalnego w Bielsku-Białej 1977-1981 0 Unroll
Number of units in the group: 400
13/217/0 Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Czechowicach-Dziedzicach 1958-1966 0 Unroll
Number of units in the group: 10
13/218/0 Urząd Wojewódzki w Bielsku-Białej [1945-1974] 1975-1998 [1999-2000] 0 Unroll
Number of units in the group: 4128
13/219/0 Zakłady Energetyczne Okręgu Południowego Zakład Energetyczny w Bielsku-Białej 1926-1974 0 Unroll
Number of units in the group: 174
13/220/0 Akta gminy Dziedzice 1895-1926 0 Unroll
Urząd Gminy Dziedzice 1. Dział organizacyjny: protokoły posiedzeń Wydziału Gminnego, z lat 1895-1919, sygn. 1 2. Dział finansowo- budżetowy: preliminarz gminny i szkolny, preliminarz kościelny, odpisy rachunków gminnych, protokoły Wydziału Gminnego w sprawach zadłużenia gminy, wykaz zaciągniętych pożyczek, z lat 1904-1926, sygn. 2-6 Number of units in the group: 6
13/221/0 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Katowicach Oddział Terenowy w Bielsku-Białej 1974-1974 0 Unroll
Number of units in the group: 87
13/222/0 Zakład Gazowniczy w Bielsku-Białej 1861-1981 0 Unroll
Number of units in the group: 2
13/223/0 Powiatowe Archiwum Państwowe w Bielsku-Białej 1952-1975 0 Unroll
1. Zarządzanie: zarządzenia i okólniki, zarządzenia organizacyjne, z lat 1952-1975, sygn. 1-5 2. Planowanie i sprawozdawczość: wytyczne, dotyczące planowania i sprawozdawczości, plany wieloletnie i roczne, sprawozdania z wykonania planów, z lat 1959-1975, sygn. 6-12 3. Narastający zasób archiwalny: wytyczne dla archiwów zakładowych w sprawach przygotowania akt do przekazania archiwom państwowym, normatywy kancelaryjne, z lat 1961-1975, sygn. 13-14 4. Gromadzenie i przekazywanie materiałów archiwalnych: przejmowanie akt z urzędów i instytucji oraz przekazywanie akt do innych archiwów. Korespondencja i informacje w sprawach popularyzacji archiwum, z lat 1956-1975, sygn. 15-16 Number of units in the group: 16
13/224/0 Akta gminy Czechowice 1886-1939 0 Unroll
1. Dział ogólno-organizacyjny: pragmatyka służbowa dla pracowników Urzędu, protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej, z lat 1929-1938, sygn. 1-2 2. Dział finansowo-budżetowy: budżet gminy, preliminarz budżetowy, księgi rozchodów gminnych, z lat 1886-1939, sygn. 3-9 3. Dział gospodarki gminnej: wykaz osiedli gminy, statut specjalnych opłat dróg gminy, z lat 1931, 1937-1938, sygn. 10-11 4. Dział administracji społecznej: sprawy wykupu budynku szkolnego, powołanie gminnych organów opieki społecznej, zatrudnienie obcokrajowców, sprawy osiedleńcze, działalność charytatywna, Komitet Funduszu Pracy- sprawy zatrudnienia bezrobotnych, sprawozdanie z działalności Gminnego Komitetu do Spraw Bezrobocia, protokoły wydanych certyfikatów przynależności, z lat 1930-1939, sygn. 12-22 5. Dział administracyjny: statystyczne wykazy przestępczości i sprawozdania ze stanu bezpieczeństwa publicznego, uchwały Wydziału Gminnego w sprawach opłat na cele wychowania fizycznego, budowa Domu Ludowego, ogródka jordanowskiego, rekonstrukcja Kanału Iłownickiego, z lat 1906-1939, sygn. 23-28 Number of units in the group: 32
13/226/0 Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Bielsku-Białej [1961] 1975-1983 0 Unroll
I. Zjazdy, posiedzenia, zebrania: 1. Posiedzenie plenum: protokoły posiedzeń plenarnych Wojewódzkiego, Miejskiego, Miejsko-Gminnych i Gminnych Komitetów FJN, Miejskiej Rady Kobiet, z lat 1971-1982, sygn. 1-11 2. Posiedzenia prezydium: protokoły posiedzeń prezydium Wojewódzkiego, miejskiego, Miejsko- Gminnych i Gminnych Komitetów FJN, z lat 1972-1982, sygn. 12-22 3. Posiedzenie Sekretariatu: protokoły posiedzeń Sekretariatu Miejskiego Komitetu FJN w Bielsku-Białej, z lat 1978-1979, sygn. 23 4. Posiedzenie komitetów: protokoły posiedzeń gminnych, gromadzkich i wiejskich Komitetów FJN, z lat 1962-1982, sygn. 24-46 5. Komisje: działalność Komisji d/s Czynów Społecznych, Indywidualnej Profilaktyki Społecznej, Kultury Moralnej i Obyczajowości Obywatelskiej, Ochrony środowiska i Zadrzewień, Wychowania Dzieci i Młodzieży przy WK FJN, z lat 1975-1981, sygn. 47-50 6. Udział w innych zebraniach: protokoły posiedzeń Wojewódzkiej i Miejsko-Gminnej Rady Kobiet, spotkania radnych a wyborcami, posiedzenia Komitetów Osiedlowych, wybory kandydatów na ławników, z lat 1972-1982, sygn. 51-60 II. Organizacja i podstawy prawne działania: 1. Organizacja i struktura: składy osobowe Wojewódzkiego, Miejskich, Miejsko-Gminnych i Gminnych Komitetów FJN i ich organów, z lat 1973-1981, sygn. 61-65 2. Pieczęcie urzędowe i stemple: odciski pieczęci Wojewódzkiego Komitetu FJN, Miejskich, Miejsko- Gminnych i Gminnych Komitetów., z 1982 r., sygn. 66 III. Plany pracy i sprawozdania: plany pracy i programy działania Wojewódzkiego, Miejskiego, Miejsko- Gminnych, Gminnych, Wiejskich Komitetów FJN i ich organów. Sprawozdania z działalności, informacje i oceny, z lat 1961-1983, sygn. 67-85 IV. Współdziałanie (w kraju): programy obchodów rocznic, wydarzeń politycznych oraz świąt państwowych organizowanych przez komitet FJN, z lat 1973-1983, sygn. 86-87 Number of units in the group: 87
13/227/0 Akta gminy Czechowice-Dziedzice [1944] 1945-1950 [1951] 0 Unroll
Zarząd Gminy Czechowice- Dziedzice 1. Dział Ogólny: dekret PKWN, charakterystyka gminy, protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, Zarządu Gminy, uchwały. Działalność Komisji Drogowej, Finansowo- Budżetowej, Kontroli Społecznej, Oświatowej, Planowania, Współdziałania. Protokoły posiedzeń Prez. MRN, protokoły odpraw pracowników Zarządu i referentów. Organizacja Urzędu Gminnego, podział czynności w Urzędzie Gminnym, statut organizacyjny. Wykaz członków Zarządu Gminy, Rady Narodowej i Komisji. Protokół lustracji Zarządu Gminnego, wykaz majątku ruchomego i nieruchomego Urzędu Gminnego Czechowice- Dziedzice. Oszacowanie zniszczeń wojennych zakładów, plany koncesyjne Fabryki WATY, z lat 1944-1950, sygn. 1-38 2. Dział Finansów i Gospodarki miejskiej: budżety Gminy, roczne sprawozdania rachunków, zestawienia dochodów i wydatków, księga dochodów i wydatków, z lat 1945-1950, sygn. 39-57 3. Dział Społeczny: Protokoły zebrań Gminnego Komitetu Opieki Społecznej, działalność Domu Opieki dla Dorosłych, raporty statystyczne GKOS, sprawozdania finansowo- gospodarcze, akcja pomocy dla powracających z obozów, sprawozdania sytuacyjne, kwestionariusz o egzekucjach masowych i obozach zagłady, sprawy osadnictwa, ekshumacja zwłok żołnierzy radzieckich, z lat 1945-1950, sygn. 58-75 4. Dział Techniczny: sprawozdania Oddziału Technicznego Zarządu Gminy, z lat 1945, 1948, sygn. 76-78 5. Dział Administracyjny: likwidacja śladów niemczyzny, sprawy bezpieczeństwa publicznego, wykazy i sprawozdania działających związków i stowarzyszeń, kościoły i związki religijne, wykazy Polaków zabranych do obozów pracy z gminy Czechowice- Dziedzice- ewidencja ludności i repatriacja, wydatki na rzecz Armii Czerwonej, z lat 1945-1951, sygn. 79-90 Number of units in the group: 90
13/228/0 Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Okręgu w Bielsku-Białej 1977-1983 0 Unroll
I. Władze i ciała kolegialne Związku: 1. Walne zebrania Okręgu: protokoły walnych zebrań członków Związku, księga protokołów zebrań Zarządu, z lat 1977-1983, sygn. 1-5 2. Komisja Rewizyjna: protokoły zebrań Komisji, sprawozdania z działalności, protokół posiedzenia Komisji dot. rozpatrzenia votum nieufności wobec prezesa Związku, z lat 1977-1983, sygn. 6-9 3. Rada Artystyczna: protokoły posiedzeń Rady Artystycznej, z lat 1977-1981, sygn. 10 4. Sekcje twórcze: walne zgromadzenia, protokoły zebrań Sekcji Malarskiej, Sekcji Grafiki, Sekcji Zbiorczej, sprawozdania, z lat 1977-1983, sygn. 11-19 II. Organizacja i podstawy prawne działania: 1. Organizacja i struktura ZPAP: statut, regulamin przyznawania nagród, z 1980 r., sygn. 20-21 2. Kontrola: protokoły kontroli działalności gospodarczej, protokoły kontroli działalności Zarządu, Rady Artystycznej i Sekcji, z lat 1978-1983, sygn. 22-24 III. Plany i Sprawozdania: preliminarze budżetowe, bilanse roczne, plany wystaw artystycznych, sprawozdania z działalności stowarzyszenia ZPAP i Klubu Absolwentów, z lat 1977-1983, sygn. 25-31 IV. Wydawnictwa, Popularyzacja, Dokumentacja: biuletyn Zarządu, zarys działalności ZPAP w Bielsku- Białej, z lat 1977-1980, sygn. 32-33 V. Sprawy artystyczno-zawodowe: ocena stanu potrzeb środowiska plastyków, z 1977 r., sygn. 34 VI. Imprezy artystyczne: protokoły posiedzeń Jury Konkursu na "Obraz kwartału", z 1978 r., sygn. 35 Number of units in the group: 35
13/229/0 Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Oddziału w Bielsku-Białej 1945-1977 0 Unroll
I. Władze i ciała kolegialne Związku 1. Walne zebrania Oddziału: protokoły walnych zebrań członków ZPAP Oddział w Bielsku-Białej, z lat 1954-1974, sygn. 1-5 2. Zarząd Oddziału, delegatura: protokoły zebrań członków i Zarządu Oddziału, zebrania ZPAP Delegatura w Bielsku-Białej, z lat 1952-1973, sygn. 6-10 II. Organizacja i podstawy prawne działania 1. Organizacja i struktura ZPAP: statut, projekt statutu ZPAP, statut Społecznego Komitetu ds. Plastyki, regulaminy przyjęć członków, regulaminy konkursów, zakres obowiązków, z lat 1948-1964, sygn. 11-19 2. Kontrola: protokoły kontroli działalności ZPAP Oddział w Bielsku-Białej, z lat 1967-1974, sygn. 20 III. Plany i sprawozdania: plany pracy i programy działania, plany pracy Pawilonu Wystawowego, sprawozdania i zestawienia działalności stowarzyszenia, działalności artystycznej, analizy działalności, z lat 1946-1977, sygn. 21-33 IV. Współdziałanie (w kraju): współpraca ZPAP Oddział w Bielsku- Białej z Wojewódzkim Ośrodkiem Kulturalno-Oświatowym w Katowicach, z 1962 r., sygn. 34 V. Wydawnictwa, Popularyzacja, Dokumentacja: artykuły do czasopism, karty działalności artystycznej, zarys historii ZPAP Oddział w Bielsku- Białej, wycinki prasowe, z lat 1945-1978, sygn. 35-39 VI. Sprawy artystyczno-zawodowe: sprawy opieki nad dziełami sztuki, sprawy przedsiębiorstw i pracowni sztuk plastycznych, z lat 1951-1963, sygn. 40-43 VII. Imprezy artystyczne: protokoły dotyczące weryfikacji obrazu, posiedzenia Komisji Artystycznej w sprawach wystaw i konkursów, księgi pamiątkowe wystaw, afisze, z lat 1946-1977, sygn. 44-61 Number of units in the group: 61
13/230/0 Urząd Gminy w Wilkowicach 1973-1976 0 Unroll
Number of units in the group: 21
13/231/0 Państwowy Teatr Polski w Bielsku-Białej 1949-1980 [1981] 0 Unroll
1. Dział Administracyjno-Gospodarczy: protokół przekazania Teatru Ministerstwu Kultury i Sztuki, sprawy organizacyjne, schemat organizacyjny, sprawozdania statystyczne z działalności teatru, roczne sprawozdania z realizacji inwestycji, inwentaryzacja architektoniczno-budowlana obiektu teatru, z lat 1949-1981,sygn. 1-14 2. Dział Finansowo- Księgowy: plan gospodarczy, plany finansowo-usługowe, plany i sprawozdania funduszu płac, bilanse roczne, sprawozdania finansowe, z lat 1950-1980[1981], sygn. 15-59 3. Dział Artystyczny: programy sztuk wystawianych za kadencji kolejnych dyrektorów teatru, afisze teatralne, z lat 1950-1980[1981], sygn. 60-71 Number of units in the group: 71
Showing 201 to 220 of 1,333 entries.