Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/361/0 Państwowa Obrona Przeciwlotnicza Grupa Gminy Oświęcim 1941-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 3
13/362/0 Akta miasta Oświęcimia 1509-1944 0 Unroll
I. Magistrat miasta Oświęcimia /1807 - 1866/ 1. Sprawy organizacyjne z lat 1838 - 1866 /sygn.1 - 9/ -protokoły z sesji magistratu, protokoły czynności, sprawy administracyjno - gospodarcze, kataster gruntowy 2.Kasa miejska z lat 1807, 1838 - 1866 /sygn. 10 - 33/ -instrukcja, księgi dzienniki kasowe II. Rada i Urząd Miejski miasta Oświęcimia /1867 - 1918/ 1. Sprawy organizacyjno - administracyjne z lat 1867 - 1918 /sygn. 34 - 104/ - księgi uchwał rady gminnej miasta Oświęcimia, księga funkcjonariuszy gminnych, zarządzenia i korespondencja w sprawach adm. - gosp. , sprawy opieki społecznej, nielegalnych przekroczeń granicy, szupasu, inwentarze majątku gminnego, księgi meldunkowe, certyfikaty przynależności do gminy, listy popisowych, rejestracja rezerwistów i pospolitaków, arkusze spisowe ludności, sprawy certyfikatów i paszportów dla bydła, podwody, wykazy cen targowych, sprawy budowlane, zamknięcie rachunków majątku obrotowego, księga uwolnień od podatku 2. Kasa Miejska z lat 1867 - 1918 /sygn. 105 - 222/ - zamknięcie rachunkowe kaucji, wadiów i depozytów, księga likwidacyjna przychodów i rozchodów, księgi główna, dzienniki kasowe, księgi kontowe, sumaryczne rachunki kasy, korespondencja, protokół podawczy i dzienniki podawcze, indeksy do dziennika podawczego. III. Zarząd Miejski w Oświęcimiu /1918 - 1939/ 1. Sprawy organizacyjno - administracyjne z lat /1866 - 1917/ 1918 - 1939 /sygn. 223 - 291/ księgi uchwał Rady, instrukcja kancelaryjna, zarządzenia, kwestionariusze majątkowe mieszkańców miasta, sprawy dzierżawy dóbr miejskich, ceny, zarządzenia i rejestracja stowarzyszeń z terenu miasta, sprawy zdrowia publicznego, akcji sanitarno - porządkowej, rejestr wydawanych świadectw moralności, sprawy opieki społecznej, księgi sług i czeladzi, sprawy rekwizycji mieszkań, sprawy karno - administracyjne, rejestry kar, sprawy bezrobotnych, rejestr spraw przemysłowych, sprawy budowlane, podania o wydanie dowodów osobistych, księgi meldunkowe, ewidencja przynależności do gminy, listy popisowych, spisy poborowych, taksy wojskowe, wykazy domów do zakwaterowania, wykazy dezerterów z wojska, zasiłki dla rodzin żołnierzy, listy wyborcze i spisy wyborców do Sejmu i Senatu. 2. Kasa Miejska z lat 1918 - 1939 /sygn.292 - 328/ księgi kontowe, księgi ewidencyjne należności czynnych i biernych, księgi biercze dodatków, dzienniki kasowe, korespondencja Kasy, rejestr nakazów płatniczych, 3. Pomoce kancelaryjne z lat 1919 - 1936 /sygn. 329 - 358/ dzienniki podawcze, indeksy do dzienników, spisy spraw. IV. Akta miasta Oświęcimia/ Bürgermeister der Stadt Auschwitz./ 1939 - 1944/ 1.Sprawy administracyjno - gospodarcze z lat 1939 - 1944 /sygn. 359 - 361, 377 - 418/ podania w sprawach podatków, sprawy pobytu czasowego Polaków w Oświęcimiu, wytyczne w sprawach meldunkowych, sprawy pomocy zimowej, sprawy rodzin członków NSDAP, szkolenie wojskowe dziewcząt niemieckich, odznaczenia dla funkcjonariuszy policji zasłużonych w walce z wrogami III Rzeszy, zarządzenia w sprawach kontroli robotników polskich, sprawy remontów i prac budowlanych na terenie miasta / rachunki i faktury wystawiane przez firmy/ , sprawy przydziału kartek mieszkaniowych, przepisy dot. Prowadzenia kartotek narodowościowych, korespondencja w sprawie konfiskaty majątków, wykazy firm z tereniu Oświęcimia. V. Zakłady i Fundusze przy Zarządzie Miejskim z lat 1869 - 1927 /sygn. 363 - 367/ zamknięcie rachunkowe Funduszu szpitala św. Mikołaja, akta po Franciszku Karasińskim, Straż Pożarna w Oświęcimiu, księga uchwał Rady Szkolnej Miejscowej w Oświęcimiu. Dopływy wyłączone w trakcie skontrum z lat 1869 - 1925 /sygn. 368 - 376/ Korespondencja administracyjno gospodarcza m.in. sprawy gruntowe, budowa dróg i mostów, sprawy szkolne, wypas bydła, sprawy rolne. Dopływy 2006 z lat 1930,1931, 1940-1944 /sygn.429 – 513/ 1.Plany i mapy z lat 1940,1941, 1943, 1944 /sygn.429 – 434/ plan ogólny miasta Oświęcimia, plany zabudowy miasta, mapy obrębu miejskiego, 2.Dokumentacja techniczna z lat 1930, 1931, 1940 – 1944 / sygn.434 – 513/ 1. Opracowania ogólne z lat 1940 – 1941/sygn.435 – 437/ 2. Zaopatrzenie w wodę z lat 1941 – 1943 /sygn.438 – 443/ plany sytuacyjne stacji wodociągów, przekroje instalacji , schemat sieci elektrycznej stacji wodociągów, 3.Wodociągi z lat 1942, 1944 /sygn.444 - 448/ plany sytuacyjne rozbudowy wodociągów, wniosek o odstąpienie od zakazu budowy odcinka wodociągów. 4.Odprowadzanieścieków i deszczówki z lat 1942 – 1944 /sygn.449 – 466/ plany ogólne, plany sytuacyjne, przekroje, rzuty, obliczenia statyczne, zestawienia materiałów, kosztorysy 5. Kanały ściekowe do Wisły z lat 1941 – 1944 /sygn. 467 – 470/ projekt odprowadzenia kanalizacji i deszczówki do Wisły / plany, szkice, przekroje, obliczenia/, instrukcja obsługi pompy głębinowej 6.Oczyszczalnia ścieków z 1944 r. /sygn.471 – 472/ dokumentacja osadnika szlamu 7.Przebudowa ulic i placów z lat 1941 – 1944 /sygn.473 – 488/ profile ulic, plany rzuty przekroje dotyczące przebudowy ulic: Kolejowej, Krakowskiej, Glückaufstrasse /Sienkiewicza/, Friedrichstrasse /B.Joselewicza/, Hauptstrasse /Jagiełły/, Teichstrasse /Górnickiego/, Torweg /Plebańska/, Wikingerstrasse /Klucznikowska/, oraz dróg dojazdowych do miasta, 8.Przebudowa i budowa osiedli z lat 1931, 1944 /sygn.489 - 492/ zabudowania przy Małym Rynku, w okolicach IG Fraben, osiedle Babice, osiedla kolejowego, 9.Pojedyncze obiekty z lat 1930, 1940-1944 /sygn.492 – 513/ przebudowa Zamku, mostu na Sole, koncepcja zagospodarowania Rynku, szkoła ludowa w Oświęcimiu, wodociąg dla straży pożarnej, gospoda w Monowicach, rowy przeciwlotnicze. Przesunięcie z 2011 r. odpis dokumentu z 1796 r. /sygn 514/ Nabytek z AN w Krakowie z lat 1518, 1760-1845 /sygn. 515-527? Dokument pergaminowy Jana Konarskiego, biskupa krakowskiego, księgi radzieckie i łąwnicze, księgi magistratu, korespondencja Nabytek 2018 z roku 1906 /sygn. 528/ Plan stacji kolejowej w Oświęcimiu Number of units in the group: 528
13/363/0 Kopalnia Węgla Kamiennego "Brzeszcze" w Brzeszczach 1898-2000 0 Unroll
Number of units in the group: 731
13/364/0 Starostwo Powiatowe w Wadowicach [1944] 1945-1950 [1951-1955] 0 Unroll
I Starostwo Powiatowe w Wadowicach z lat 1945 - 1950 /1951/ 1. Referat ogólny z lat 1945 - 1950 /sygn. 1 - 33/ - zbiór przepisów i zarządzeń normatywnych, statut organizacyjny i instrukcja kancelaryjna, regulamin pracy i obrad, sprawy reprezentacyjne, protokoły z zebrań kierowników urzędów niezespolonych, wykazy władz i urzędów I instancji, plany pracy, sprawozdania z działalności własnej, organizacja starostwa i zasady urzędowania, zarządzenia polustracyjne, nadzorowanie i kontrola podległych urzędów, szkolenie pracowników, "wyścig pracy", podział terytorialny, sprawy rejestracji szkód wojennych. 2. Referat budżetowo - gospodarczy z lat 1945 - 1950 /sygn. 34 - 50/ - opracowywanie preliminarza i budżetu, księgi rachunków i depozytów, zamknięcia rachunkowo - kasowe, zarządzenia, korespondencja spisy spraw referatu. 3. Referat społeczno - polityczny z lat 1945 - 1950 /sygn.51 - 85/ - zbiór przepisów i zarządzeń, rozkazy wojenne komendanta miasta, sprawozdania sytuacyjne, sprawy Referendum/1946/ i wyborów /1947/, walka z przeciwnikami politycznymi, raporty sytuacyjne posterunków MO, akcje masowe, sprawy narodowościowe i wyznaniowe, deklaracje wierności, sprawa obozu dla Volksdeutschów w Wadowicach, rejestracja i nadzór nad stowarzyszeniami, sprawozdania z działalności organizacji politycznych i społecznych , zbiórki publiczne, zebrania i zjazdy, akcje przesiedleńcze, danina narodowa, wykazy grobów żołnierzy sowieckich, spisy spraw referatu. 4. Referat administracyjno - prawny z lat 1945 - 1950 /sygn. 86 - 110/ - sprawy utraty obywatelstwa, emigracja obywateli sowieckich, wyjazdy zagraniczne, wydawanie dowodów tożsamości, sprawy USC i ewidencji ludności, nadania i zmiana nazwisk, sprawy wyznaniowe, uwłaszczenia, walka z alkoholizmem, zezwolenia na zgromadzenia, sprawy ochrony granic, nabywanie nieruchomości w pasie granicznym, sprawozdania z działalności referatu. 5. Referat karno - administracyjny z lat 1948 - 1950 /sygn.. 111 - 119/ - orzecznictwo karno - adm., areszty gminne, wykroczenie, protokoły z rozpraw karno - adm., statystyka wykroczeń, egzekucja świadczeń pieniężnych 6. Referat przemysłu z lat 1945 - 1949 / sygn. 120 - 131/ - spisy zakładów przemysłowych, sprawozdania z produkcji, rejestracja strat poniesionych przez zakłady, sprawy urządzeń w zakładach, organizacje rzemieślnicze i zrzeszenia przemysłowe, rejestr wydanych kart rzemieślniczych, ankiety wiejskiego i miejskiego chałupnictwa, przemysł ludowy, sprawozdania z działalności. 7. Referat handlu z lat 1947 - 1950 /sygn. 132 - 162/ - zbiór przepisów i zarządzeń, sprawozdania z działalności placówek handlowych związki i stowarzyszenia handlowe, legalizacja narzędzi mierniczych, handel targowiskowy, ankiety sklepów mięsnych, rejestr zakładów mleczarskich, zbiorowe żywienie, transport, inspekcja handlu, współpraca z powiatowymi komisjami, statystyka handlowa 8. Referat opieki społecznej z lat 1945 - 1950 /sygn. 163 - 211/ - przepisy i zarządzenia, plany działania, ewidencja i kontrola działalności organizacji opieki społ., finansowanie opieki społecznej, plany inwestycyjne, pomoc z UNRA, opieka nad matką i dzieckiem, opieka zakładowa, ochronki, regulaminy zakładów opiekuńczych, szkody wojennej w opiece społecznej, akcja pomocy powodziowej, zwalczanie żebraków i włóczęgów, dożywianie ubogich, opieka nad repatriantami, powoływanie opiekunów społecznych, fundacje, zbiórki na cele opieki społecznej, opieka nad grobami żołnierzy, sprawozdania z działalności własnej 9. Referat zdrowia z lat 1945 - 1949 /sygn.212 - 223/ - przepisy i zarządzenia, wykaz instytucji zdrowia, uzdrowiska stacje klimatyczne, zezwolenia na otwieranie aptek, szkolenie personelu służby zdrowia, , grobownictwo wojenne i ekshumacja zwłok, finansowanie służby zdrowia, sprawozdania sanitarne. 10. Referat weterynaryjny z lat 1946 - 1949 /sygn. 224 - 230/ - przepisy i zarządzenia, organizacja służby weteryn., lecznice zwierząt, opieka nad stadninami, nadzór nad targami spędami i pokazami, sprawozdania i statystyka. 11. Referat odbudowy z lat 1945 - 1950 /sygn. 231 - 251/ - realizacja planów odbudowy, plany inwestycyjne, rozdział materiałów bud. budowa i remont budynków państwowych, opieka nad grobami poległych partyzantów i żołnierzy, ochrona zieleńców, nadzór techniczno - budowlany, zatwierdzanie projektów budowlanych, sprawozdania z rejestracji szkód wojennych, przydział baraków poniemieckich, sprawozdania, powołanie Powiatowego Komitetu Odbudowy. 12. Referat rolnictwa i reform rolnych z lat 1946 - 1950 /sygn.252 - 262/ - przepisy i zarządzenia plany zagospodarowania łąk i pastwisk, mechanizacja i elektryfikacja rolnictwa, budownictwo wiejskie, statystyka rolna, działalność Powiatowego Komitetu Akcji Siewnej i Powiatowego Komitetu Likwidacji Zadłużenia Wsi. 13. Referat Inspektora Oświaty Rolniczej z lat 1945 - 1950 /sygn. 263 - 301/ - przepisy i zarządzania, plany działania, sprawozdania ze stanu organizacji szkół przysposobienia rolniczego, wykazy szkół rolniczych, uniwersytety ludowe i domy ludowe, programy nauczania w szkołach, kontrole i wizytacje szkół, protokoły z egzaminów przysposobienia rolniczego, nominacje na nauczycieli i kierowników szkół, finansowanie szkół, zagospodarowywanie szkolnych ośrodków rolnych, umowy dzierżawne, sprawozdania i statystyka, powołanie Komitetu Oświaty Rolniczej. 14. Referat aprowizacji z lat 1945 - 1948 /sygn. 302 - 327/ - przepisy i zarządzenia, spółdzielnie i sklepy spółdzielcze, sklepy prywatne, hotele, stołówki i zakłady gastronomiczne, Kongregacja Kupiecka, organizowanie targów, sprawy skupu, świadczenia rzeczowe, korespondencja w sprawach świadczeń na rzecz Armii Czerwonej, sprawozdania z działalności własnej, statystyka, dostawy obowiązkowe, rozdział materiałów pędnych 15. Referat kultury i sztuki z 1945 r. /sygn. 328 - 331/ - konserwacja zabytków, zezwolenie na imprezy artystyczne, wnioski i sprawozdania z działalności własnej, korespondencja 16. Referat ruchu drogowego z 1945 r. /sygn. 332,333/ - zarządzenia, organizowanie sieci kolejowe i naprawa dróg II. Komitety działające przy Starostwie Powiatowym w Wadowicach z lat 1946, 1949 /sygn. 334 - 335/ - Komitety Obywatelskie Premiowanej Pożyczki Odbudowy Kraju, Powiatowe, Miejskie i Gminne Komitety Współdziałania III. Zarząd Powiatowego Koła Związku Zawodowego Pracowników Państwowych RP w Wadowicach z lat 1946 - 1947 /sygn. 336/ - korespondencja IV. Dopływy roku 2005 . Akta z lat 1945 - 1951 /sygn.392-433/ 1. Referat Społeczno - Polityczny z lat 1946 - 1949 /sygn.392 - 398/ Sprawy przeprowadzenia wyborów 1947 r., zaświadczenia o niekarności wydawane przez starostwo, przeprowadzanie zbiórek publicznych. 2. Referat Administracyjno - Prawny z lat 1948 -1949 /sygn.399 - 416/ Pozwolenia na organizację imprez masowych przez stowarzyszenia i organizacje, wnioski o wyjazdy na roboty rolne do Czechosłowacji wraz z opiniami PUB 3. Referat Odbudowy z lat 1946 - 1949 /sygn. 417 - 418/ Korespondencja w sprawie odbudowy i remontu szkół i budynków państwowych 4. Referat Przemysłu i Handlu z lat 1945 - 1951 /sygn. 419 - 426/ Sprawy niepaństwowych firm z terenu powiatu wadowickiego, likwidacja tych firm 5. Referat Kultury i Sztuki z 1946 r. / sygn. 427 - 432/ Akty normatywne oraz sprawy organizacyjne, zezwolenia na organizację widowisk teatralnych i muzycznych, korespondencja w sprawach zbiorów muzealnych, konserwacji zabytków, martyrologii 6. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych z lat 1946 - 1948 /sygn. 433/ Korespondencja referatu leśnego, walka ze szkodnikami leśnymi, wyrąb drzewa, wykazy lasów niepaństwowych. 7. Akta osobowe pracowników z lat 1945 - 1950 /sygn.434 - 445/ V. Przesunięcie z 2009 r. Akta z lat 1944-1955 /sygn.446-757/ 1. Referat Ogólny z lat 1945-1955 /sygn.446-575/ Podział czynności i regulamin pracy Starostwa. Protokoły z odpraw szkoleniowych pracowników. Protokoły posiedzeń i sprawozdania WRN w Krakowie. Zestawienia gminne wpływów i zaległości podatku gruntowego. Akta osobowe pracowników Starostwa. 2. Referat Administracyjno-Prawny z lat 1945-1951 /sygn.576-591/ Sprawy poświadczeń obywatelskich i pozbawienia obywatelstwa polskiego. Świadectwa zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa. Sprawy użytkowania wód publicznych, regulowania i utrzymania wód. Sprawy nabywania nieruchomości w pasie granicznym. 3. Referat Karno-Administracyjny z lat 1945-1948 /sygn.592-594/ Kontrola i nadzór nad orzeczeniami organów gminnych, statystyka wykroczeń administracyjnych, areszty gminne. Sprawa zakłócenia spokoju w UG w Kalwarii. 4. Referat Przemysłu i Handlu z lat 1945-1952 /sygn.595-624/ Charakterystyka gmin. Okólniki i zarządzenia UW Krakowskiego w sprawie przemysłu, spisy spraw. Rejestry i ankiety zakładów przemysłowych, rejestry licencji na przemysł okrężny, karty rzemieślnicze. Zatwierdzenia urządzeń zakładów. 5. Referat Odbudowy z lat 1945-1950 /sygn.625-647/ Protokoły policji budowlanej. Plany inwestycyjne. Rozdział materiałów budowlanych. Remonty kapitalne budynków w Andrychowie, Kalwarii i Wadowicach. 6. Referat Pomiarów z lat 1944-1950 /sygn.648-698/ Rozgraniczenia, wyciągi z arkuszy posiadłości gruntowych, podręczniki pomiarowe, kopie map katastralnych, wykazy operatów, dokumentacja pomiarów zmian przejęta ze zlikwidowanego biura mierniczego, wykazy zmian do rejestrów gruntów, zapiski do arkuszy rejestrów gruntów, uchwały i postanowienia sądowe dotyczące poszczególnych miejscowości z terenu powiatu wadowickiego. Rejestr pomiarowo klasyfikacyjny po scaleniu gromady Jaroszowice. 7. Referat Rolnictwa i Reform Rolnych z lat 1945-1950 /sygn.699-728/ Struktura gospodarstw na terenie poszczególnych miast/gmin. Spis rolny. Akta parcelacyjne majątku ziemskiego Paszkówka i Bęczyn, parcelacja majątków kościelnych. Sprawy przydziału lokali i kwestionariusze szkód wojennych w Kalwarii i Brodach. Scalanie gruntów w gromadzie Chocznia. Dzierżawy majątków opuszczonych pożydowskich i poniemieckich. 8. Referat Inspektora Oświaty Rolniczej z lat 1947-1950 /sygn.729-730/ Protokoły Powiatowego Komitetu Oświaty Rolniczej. Sprawy szkół rolniczych z terenu powiatu wadowickiego. 9. Referat Kultury i Sztuki z lat 1947-1950 /sygn.731-749/ Instrukcja kancelaryjna, podział czynności, zarządzenia wewnętrzne dot. referatu. Wykazy świetlic, sal teatralnych, kinowych. Zezwolenia na drukowanie afiszy. Protokoły posiedzeń Komitetów organizacyjnych imprez, rocznic, wykazy przedstawień, datków, zbiórek. Podania o wydanie zgody na wystawianie przedstawień i organizację imprez. Sprawy przydziału instrumentów muzycznych, koncertów, zespołów i szkół muzycznych. Wykaz szkół artystycznych.. Związek Literatów, Plastyków i Muzyków, pomniki, wystawy, wykaz rękodzielników, dochodzenia w sprawie obrazów. Sprawy zabytków. Sprawozdania dot. życia artystyczno-kulturalnego. Plany inwestycyjne świetlic. 10. Dział Samorządowy z lat 1949-1950 /sygn.750-757/ Szczegółowy podział czynności Referatu Ogólnego, Referatu Pomocy Społecznej. Dane statystyczne Powiatowego Związku Samorządowego w Wadowicach. Statut Związku Międzykomunalnego dla popierania kalwaryjskiego wytwórstwa meblowego. Rozrachunki z powodu zmian terytorialnych dokonanych przez okupanta, Spisy spraw. Sprawy osobowe personelu lekarskiego. Ankiety i wykazy pracowników Zarządów M/GRN. Number of units in the group: 757
13/365/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Wadowicach 1945-1950 0 Unroll
A. Powiatowa Rada Narodowa w Wadowicach z lat1945 - 1950 /sygn.1-32/ I. Dział Ogólno-Organizacyjny z lat 1945-1950 /sygn.1-27/ 1. Organizacja samorządu powiatowego z lat1945-1949 /sygn.1-7/ reorganizacja gminnych i miejskich rad narodowych, zmiany terytorialne, wykazy pracowników i członków PRN, wydziału powiatowego, GRN, burmistrzów, wójtów i sołtysów, odznaczenia, statuty opłat administracyjnych, listy kandydatów na ławników, upaństwowienie lasów samorządowych 2. Funkcjonowanie organów ustrojowych z lat 1945-1950 /sygn.8-24/ sprawozdania PRN, protokoły z posiedzeń PRN, MRN i GRN oraz poszczególnych komisji 3. Kontrola społeczna PRN z lat 1945-1949 /sygn.25-27/ protokoły z kontroli rad, sprawozdania z działalności komisji kontroli społecznej II. Dział nadzoru nad gminami z lat 1945-1950 /sygn.28-32/ uchwały i statuty GRN, sprawozdania z zebrań gromadzkich B. Wydział Powiatowy w Wadowicach z lat 1945-1950 /sygn.33-91/ I. Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945-1950 /sygn.33-45/ 1. Organizacja samorządu powiatowego z lat 1945-1950 /sygn.33-34/ zarządzanie i sprawy podziału administracyjnego 2. Funkcjonowanie organów ustrojowych z lat 1945-1950 /sygn.35-36/ księga protokołów i uchwał Wydziału Powiatowego 3. Organizacja oddziału adm.samorządowego z lat 1945-1950 /sygn.37-38/ instrukcje kancelaryjne, podział czynności, spisy spraw 4. Sprawy osobowe z lat 1945-1950 /sygn.39-40/ zarządzenia, ewidencja osobowa/ 5. Kontrola wewnętrzna i władzy nadzorczej z lat 1945-1950 /sygn.41/ protokoły i zarządzenia polustracyjne 6. Majątek samorządu powiatowego z lat 1945-1949 /sygn.42/ wniosek o rozszerzenie terenów na rozbudowę Andrychowa, wykaz czynnych zakładów przemysłowych i gmachów zniszczonych, dzierżawa gruntów gromadzkich 7. Przedsiębiorstwa samorządu powiatowego z lat 1946-1948 /sygn.43/ zarządzenia 8. Komunalna Kasa Oszczędności z lat 1946-1948 /sygn.44/ zarządzenia, rewizja KKO 9. Statystyka ogólna z lat 1949-1950 /sygn.45/ wykazy samorządowych gospodarstw rolnych, plany przedsiębiorstw komunalnych II. Dział Finansowo - Gospodarczy z lat 1945-1950 /sygn.46-60/ 1. Budżety z lat 1947-1950 /sygn.46-50/ planowanie budżetowe GRN wykonanie budżetów GRN i ośrodków zdrowia 2. Dochody samorządu powiatowego 1945,1947-1950 /sygn.51-52/ sprawozdania GRN z wpływów podatkowych, wymiar i pobór podatków, opłaty adm. 3. Kredyt komunalny 1946-1949 /sygn.53-54/ zestawienia i sprawy dotacji 4. Dochody obce z lat 1946-1949 /sygn.55-58/ rozliczenia, zadłużenia przedwojenne samorządów, wytyczne i korespondencja dot. ubezpieczeń rzeczowych/ 5. Sprawy ogólno - gospodarcze z lat 1947-1948 /sygn.59-60/ ankiety GRN, kontrola gospodarczo - rachunkowa III. Dział ogólnej polityki komunalnej z lat 1945-1950 /sygn.61-68/ 1. Oświata z lat 1945-1950 /sygn.61/ uruchamianie szkół, nauczanie, dojazdy młodzieży, sprawy teatru i kin 2. Opieka społeczna z lat 1945-1947 /sygn.62/ statuty ośrodków zdrowia., letniska, zdrojowiska, kolonie letnie 3. Rolnictwo z lat 1945-1950 /sygn.63-64/ sprawy wodno - melioracyjne, akcja oddłużania wsi, hodowla bydła, organizacja lasów samorządowych/ 4. Oświata rolnicza z lat 1945-1949 /sygn.65/ 5. Weterynaria z lat 1947-1949 /sygn.66/ 6. Popierania przemysłu i handlu z lat 1945-1949 /sygn.67/ ograniczanie spożycia, sieć handlowa, dotacje na popieranie drobnego przemysłu na Podhalu, zwiększanie produkcji mebli w Kalwarii 7. Różne sprawy społeczne i statystyczne działu z lat 1945-1949 /sygn.68/ sprawy szkód samorządowych, zadłużeń, wykazy gmin i gromad, cmentarze, budowa domów ludowych łaźni i kąpielisk IV. Dział nadzoru nad gminami z lat 1945-1950 /sygn.69-89/ 1. Organizacja nadzoru nad samorządami gminnymi z lat 1946-1948 /sygn.69/ skład organizacyjny i personalny GRN, wykazy nieruchomości opuszczonych i poniemieckich 2. Inspekcje gmin z lat 1945-1950 /sygn.70-73/ sprawozdania, protokoły i zarządzenia polustracyjne 3. Wytyczne dot. szkoleń pracowników gminnych z lat 1946-1950 /sygn.74/ 4. Współpraca w nadzorze nad zadaniami społeczno - gospodarczymi gmin z lat 1945-1950 /sygn.75/ sprawy elektryfikacji wsi, gminna gospodarka lokalami, używanie dawnych herbów miast 5. Organizacja samorządu gminnego z lat 1945-1950 /sygn.76-79/ podział terytorialny powiatu, tworzenie nowych gmin i gromad, rozbudowa miasta Kalwarii, utworzenie powiatu oświęcimskiego, protokoły z wyborów burmistrzów, wójtów i sołtysów oraz ich zastępców. 6. Funkcjonowanie gminnych organów ustrojowych z lat 1948 /sygn.80/ protokoły z posiedzeń: burmistrzów, wójtów i sekretarzy gminnych, Międzypartyjnej Konferencji Porozumiewawczej trzech Stronnictw Demokratycznych w Zatorze, Delegatów Komisarzy pow.wadowickiego oraz roków starościńskich w Makowie Podhalańskim. 7. Organizacja urzędów gminnych z lat 1946 /sygn.81/ 8. Sprawy osobowe pracowników gminnych z lat 1945-1950 /sygn.82-83/ wykazy pracowników, którzy wyjechali na ziemie zachodnie do prac samorządowych, statutu etatów i stanowisk 9. Budżety gminne i gromadzkie z lat 1946-1950 /sygn.84/ 10. Finanse gminne z lat 1945-1948 /sygn.85/ nadzór nad poborem danin 11. Świadczenia w naturze /szarwarki/ z lat 1948 /sygn.86/ 12. Majątek gmin i gromad z lat 1945-1950 /sygn.87/ nadzór nad gospodarką gminną 13. Budownictwo mieszkaniowe i nadzór budowlany z lat 1945-1947 /sygn.88/ projekt odbudowy powiatu wadowickiego 14. Różne sprawy gminne i statystyka działu z lat 1946-1950 /sygn.89/ wykazy gromad wchodzące w skład III Rzeszy, materiały dotyczące działalności oddziałów leśnych na terenie gmin, niszczenie akt gmin, gospodarka leśna V. Dział Pożarnictwa z lat 1945-1950 /sygn.90/ wytyczne, zaopatrzenie gmin w wodę, subwencje VI. Miejscowy Urząd Planowania Przestrzennego z lat 1948-1949 /sygn.91/ sprawy organizacyjne, plany inwestycyjne, zagospodarowanie przestrzenne, zalesianie nieużytków VII. Sprawy osobowe, pozwolenia na budowę z lat 1945-1950 /sygn.92-94/ sprawy osobowe pracowników, członków PRN oraz miejskich i gminnych rad narodowych, zezwolenia na budowę budynków w gminach Wieprz i Wadowice. IX. Dopływ z 2009 r. , akta z lat 1945-1950 /sygn.117-120/ Księgi uchwał Prezydium PRN, protokoły posiedzeń komisji. Number of units in the group: 120
13/366/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wadowicach [1937-1949] 1950-1973 [1974-1975] 0 Unroll
Number of units in the group: 9444
13/367/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rzykach [1953] 1954-1960 0 Unroll
Number of units in the group: 64
13/368/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sułkowicach [1953] 1954-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 94
13/369/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zagórniku 1954-1959 0 Unroll
I. Gromadzka Rada Narodowa z lat 1954-1959 /sygn.1-3/ 1. Protokoły sesji GRN, akta personalne członków GRN i Komisji GRN z lat 1954-1959 /sygn.1-3/ 2. Komisje GRN z lat 1955-1959 /sygn.4-11/ Komisja Finansowo-Budżetowa /protokoły zebrań/, Komisja Spraw Socjalnych / protokoły posiedzeń/, Komisja Mienia Gromadzkiego /protokoły posiedzeń/, Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności /protokoły posiedzeń/ II. Prezydium GRN z lat 1955-1959 /sygn.12-22/ 1. Protokoły posiedzeń prezydium z lat 1955-1959 /sygn.12-13/ 2. Budżety gromady z lat 1955-1957 /sygn.14 - 17/ 3. Sprawy gruntów z lat 1955-1957 /sygn.18/ sprawy rozbicia gruntowego w gromadzie Zagórnik 4. Komisja karno - administracyjna z lat 1955-1959 /sygn.19-20/ rozprawy karno-administracyjne, rejestry 5. Korespondencja ogólna z lat 1955-1958 /sygn.21-22/ głównie sprawy zaświadczeń, klęski żywiołowe, sprawy poboru, szczepień ochronnych. III. Przesunięcie 2011 z roku 1959 /sygn.23-31/ pisma wpływające do PGRN z zewnątrz dot.całokształtu działalności Prezydium. Number of units in the group: 31
13/370/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brodach 1955-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 76
13/371/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Izdebniku 1954-1962 [1963-1964] 0 Unroll
Number of units in the group: 66
13/372/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kalwarii Zebrzydowskiej 1955-1972 [1973-1984] 0 Unroll
Number of units in the group: 92
13/373/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zebrzydowicach 1954-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 22
13/374/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Oświęcimiu [1910-1950] 1951-1973 [1974-1975] 0 Unroll
I. Wydział Ogólno-Organizacyjny z lat 1950-1975 /sygn.1-831/ 1.Protokoły sesji PRN z lat 1950-1973 /sygn.1-68/ 2.Uchwały PRN : rejestry, realizacja z lat 1957-1975 /sygn.69-78/ 3.Spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1952-1973 /sygn.79-127/ 4.Interpelacje i postulaty radnych z lat 1964-1973 /sygn.128-134/ 5.Komisje PRN i Konwent Seniorów z lat 1950-1973 /sygn.135-314/ Komisja Administracji i Porządku Publicznego, Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej, Komisja Budżetu i Planu Gospodarczego, Komisja Drobnej Wytwórczości i Przemysłu Miejscowego, Komisja Finansów, Budżetu i Planu Gospodarczego, Komisja Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Komisja Handlu, Komisja Komunikacji, Komisja Mandatowo-Regulaminowa, Komisja Ochrony Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego, Komisja Oświaty i Kultury, Komisja Pracy i Pomocy Społecznej, Komisja Rolnictwa i Leśnictwa, Komisja Zaopatrzenia Ludności, Komisja Zdrowia Opieki Społecznej oraz Zatrudnienia, komisje doraźne. 6.Prezydium PRN - protokoły posiedzeń z lat 1950-1973 /sygn.315-468/ 7.Uchwały Prezydium PRN : rejestry, realizacja z lat 1951-1973 /sygn.469-522/ 8.Narady i konferencje członków organów kolegialnych z lat 1950-1973 /sygn.523-538/ 9.Zebrania wiejskie, sołtysi z lat 1954-1973 /sygn.539-549/ 10.Komitety blokowe z lat 1964-1973 /sygn.550-552/ 11.Organizacja Prezydium PRN z lat 1950-1973 /sygn.553-593/ statuty, regulaminy organizacyjne, sprawy organizacyjne, zarządzenia wewnętrzne, realizacja wytycznych i zarządzeń własnych 12.Realizacja uchwał i zarządzeń organów wyższego stopnia z lat 1962-1973 /sygn.594-610/ 13.Podział administracyjny powiatu z lat 1950-1973 /sygn.611-641/ 14.Sprawy personalne radnych, członków komisji, pracowników PPRN i organów podległych z lat 1950-1973 /sygn.642-697/ 15.Sprawozdania dotyczące spraw pracowniczych PPRN i jednostek podległych z lat 1951-1971 /sygn.698-708/ 16.Radiowęzeł terenowy, kronika, Biuletyny Informacyjne PPRN i inne z lat 1951-1973 /sygn.709-720/ 17.Skargi i wnioski z lat 1951-1973 /sygn.721-742/ 18.Kontrole i inspekcje w jednostkach podległych z lat 1950-1973 /sygn.743-831/ II. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego z lat 1950-1973 /sygn.832-1015/ 1.Organizacja PKPG z lat 1951-1972 /sygn.832-835/ 2.Wieloletnie, powiatowe plany gospodarcze i inne plany i sprawozdania z lat 1950-1972 /sygn.836-882/ 3.Bilanse siły roboczej z lat 1952-1972 /sygn.883-963/ 4.Bilanse dochodów i wydatków ludności z lat 1955-1971 /sygn.964-967/ 5.Sprawozdania statystyczne, opracowania i analizy z lat 1951-1973 /sygn.968-977/ 6.Kontrole generalne przeprowadzone przez WKPG w Krakowie z lat 1960 /sygn.978/ 7.Zaświadczenia Lokalizacyjne z lat 1951-1973 /sygn.979-1015/ III. Wydział Finansowy z lat 1945-1974 /sygn.1016-1419/ 1.Organizacja Wydziału z lat 1967-1969 /sygn.1016-1019/ 2.Sprawozdania opisowe i analizy, opracowania statystyczne z lat 1952-1971 /sygn.1020-1046/ 3.Narady robocze, odprawy, posiedzenia komisji z lat 1957-1969 /sygn.1047-1054/ 4.Kontrole z lat 1947-1972 /sygn.1055-1130/ 5.Budżety i sprawozdania z wykonania budżetów z lat 1951-1974 /sygn.1131-1329/ 6.Korespondencja budżetowa referatów z lat 1950-1971 /sygn.1330-1376/ 7.Przedsiębiorstwa - rejestry, analizy z lat 1959-1967 /sygn.1377-1381/ 8.Referat Likwidacyjny z lat 1945-1967 /sygn.1382-1388/ 9.Rejestry płatników podatku od nieruchomości , Dzienniki Główna z lat 1952-1965 /sygn.1389-1409/ 10.Dokumentacja osobowo-płacowa pracowników Wydziału z lat 1961-1966 /sygn.1410-1419/ IV. Wydział Oświaty i Kultury z lat 1927-1974 /sygn.1420-1680/ 1.Konferencje i narady organizowane przez Wydział, instruktorów oświatowych, wychowawczyń przedszkoli, kierowników szkół podstawowych z lat 1953-1973 /sygn.1420-1427/ 2.Organizacja i sieć placówek oświatowo-wychowawczych i kulturalnych z lat 1952-1974 /sygn.1428-1452/ 3.Plany i sprawozdania Wydziału Oświaty i Kultury oraz jednostek podległych z lat 1952-1974 /sygn.1453-1477/ 4.Kontrole, rewizje, inspekcje, wizytacje wydziału i nadzorowanych placówek z lat 1955-1974 /sygn.1478-1506/ 5.Wyniki nauczania ,organizacje w szkołach, nauczanie dorosłych, zajęcia pozalekcyjne z lat 1950-1973 /sygn.1507-1523/ 6.Krzewienie kultury, imprezy kulturalne, zespoły artystyczne, biblioteki, ochrona zabytków z lat 1951-1959 /sygn.1524-1535/ 7.Akta szkół i przedszkoli - plany, organizacja roku szkolnego, sprawy kadrowe, wykazy nauczycieli, listy płac z lat 1951-1973 /sygn.1536-1561/ 8.Akta osobowe pracowników wydziału i nauczycieli z lat 1927-1966 /sygn.1562-1680/ V. Wydział Spraw Wewnętrznych z lat 1946-1974 /sygn.1681-1754/ 1.Zarządzenia normatywne, organizacja i sprawozdawczość Referatu Wojskowego z lat 1964-1971 /syg.1681-1695/ 2.Kontrole, sprawy osobowe urzędników, zmiana imion i nazwisk z lat 1951-1971 /sygn.1696-1699/ 3.Stowarzyszenia z lat 1951-1974 /sygn.1700-1711/ 4.Sprawy USC , narodowości, Ludność Cygańska z lat 1951-1966 /sygn.1712-1722/ 5.Zezwolenia na organizację imprez, zezwolenia na wywłaszczenie nieruchomości pod inwestycje z lat 1951-1971 /sygn.1723-1754/ VI. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa z lat 1931-1974 /sygn.1755-2013/ 1.Konferencje i narady, plany i sprawozdania, organizacja wydziału, sprawy pracownicze, sprawozdania jednostek podległych, Analizy sytuacji w rolnictwie, skargi i wnioski z lat 1951-1974 /sygn.1755 -1816/ 2.Opracowania statystyczne z lat 1951-1973 /sygn.1817-1915/ 3.Kontrole z lat 1960-1973 /sygn.1916-1923/ 4.Elektryfikacja rolnictwa, osadnictwo na Ziemiach Zachodnich z lat 1951-1974 /sygn.1924-1959/ 5.Sprawy własnościowe, obrót ziemią z lat 1931-1966 /sygn.1960-2013/ VII. Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z lat 1950-1974 /sygn.2014-2188/ 1.Realizacja uchwał, wniosków, postulatów, zadań, narady, odprawy, konsultacje, organizacja wydziału, pracownicy z lat 1950-1973 /sygn.2014-2040/ 2.Plany i sprawozdania, sprawozdania statystyczne z lat 1950-1973 /sygn.2031-2097/ 3.Inwentaryzacja dróg, przedsiębiorstw i urządzeń komunalnych, rzeźnie, targowiska, kominiarze, TOPL, czyny społeczne, usuwanie skutków powodzi, ochrona lasów z lat 1950-1974 /sygn.2098-2108/ 4.Polityka lokalowa, inwestycje budowlane, remonty kapitalne z lat 1950-1973 /sygn.2109-2123/ 5.Organizacja przedsiębiorstw podległych i nadzorowanych, plany i sprawozdania podległych przedsiębiorstw z lat 1957-1973 /sygn.2124-2149/ 6.Kontrole z lat 1958-1973 /sygn.2150-2175/ 7.Cmentarnictwo i grobownictwo wojenne, skargi i wnioski z lat 1952-1973 /sygn.2176-2188/ VIII. Wydział Komunikacji Drogowej z lat 1950-1960 /sygn.2189-2193/ sprawy organizacyjne i inne IX. Wydział Przemysłu i Handlu z lat 1945-1970 /sygn.2194-2283/ 1.Realizacja uchwał, wniosków, zadań, narady, odprawy, konsultacje z lat 1951-1969 /sygn.2194-2200/ 2.Sprawy przemysłu, rzemiosła, spółdzielni pracy - plany, sprawozdania, analizy, rejestracja z lat 1945-1967 /sygn.2201-2241/ 3.Kontrole i inspekcje z lat 1954-1966 /sygn.2242-2248/ 4.Sprawy handlu, piekarnictwa, gastronomii, administracja, lokalizacja, regulacja cen, młyny gospodarcze z lat 1951-1970 /sygn.2249-2278/ 5.Sprawy koncesji, skargi, odwołania, zażalenia z lat 1952-1967 /sygn.2279-2283/ X. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej z lat 1950-1974 /sygn.2284-2407/ 1.Narady, zjazdy, odprawy, konferencje, realizacja postulatów wyborczych, uchwał, wniosków, czyny społeczne z lat 1951-1973 /sygn.2284-2299/ 2.Plany i sprawozdania, opracowania statystyczne z lat 1951-1973 /sygn.2300-2324/ 3.Nadzór i kontrola z lat 1958-1973 /sygn.2325-2343/ 4.Sprawy ogólne lecznictwa, lecznictwa zamkniętego, wiejskiego, przemysłowego z lat 1950-1973 /sygn.2344-2374/ 5.Sprawy opieki nad matkami, dziećmi i młodzieżą szkolną z lat 1960-1973 /sygn.2375-2385/ 6.Organizacja Wydziału Zdrowia i Opieki Społecznej oraz jednostek podległych i nadzorowanych z lat 1951-1973 /sygn.2386-2407/ XI. Wydział Zatrudnienia z lat 1950-1973 /sygn.2408-2428/ organy kolegialne, sprawy organizacyjne wydziału, sprawozdania i analizy, kontrole i inspekcje, werbunek i pośrednictwo pracy XII. Powiatowa Komenda Straży Pożarnych z lat 1969-1973 /sygn.2429-2450/ normatywy, organizacja PKSP, zapobieganie pożarom, sprawy operacyjno-bojowe, szkolenie pożarnicze, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Zarząd Powiatowy w Oświęcimiu XIII. Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury z lat 1948-1974 /sygn.2451-3973/ 1.Zatwierdzenia planów realizacyjnych budownictwa uspołecznionego z lat 1969-1973 /sygn.2451-2756/ 2.Zezwolenia na budowę z lat 1956-1973 /sygn.2757-2810/ 3.Pozwolenia na budowę budownictwa uspołecznionego z lat 1968-1973 /sygn.2811-3727/ 4.Lokalizacje szczegółowe z lat 1957-1970 /sygn.3728-3739/ 5.Dokumentacja techniczna szkół i przedszkoli z lat 1948-1965 /sygn.3740-3751/ 6.Dokumentacja techniczna agronomówek i wodomistrzówki z lat 1960-1970 /sygn.3752-3807 7.Plany zagospodarowania przestrzennego z lat 1950-1974 /sygn.3808-3952/ 8.Mapy gospodarcze z lat 1969 /sygn.3957-3973/ XIV. Przesunięcia w 2007 r. - Akta osobowe pracowników Wydziału Oświaty z lat 1910-1966 /sygn.3974-4010/ Teczki akt osobowych nauczycieli i innych pracowników oświaty ułożone alfabetycznie wraz ze indeksami, indeksem miejscowości w których znajdowała się szkoła oraz indeksem osobowym. XV. Przesunięcia z 2010 r. z lat 1944-1960 /sygn.4011-4021/ Sprawy likwidacyjne przejęte po RUL w Białej Krakowskiej i ostatecznie załatwione przez PPRN w Oświęcimiu. XVI. Nabytek z 2013 r., z lat 1956-1962 /sygn.4022/ Księga ewidencji urządzeń wodno-melioracyjnych oraz łąk i pastwisk. XVII. Przesunięcie z 2016 r. z lat 1950-1952 /sygn. 4023-4027/ Sprawozdania dotyczące podatków, akta osobowe pracowników Wydziału Finansowego. XVIII. Nabytek z 2017 r. z lat 1969-1974 /sygn. 4028-4033/ Wywłaszczenia i wykup gruntów na terenie gminy Kęty. Number of units in the group: 4049
13/375/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. "Przodownik" w Bulowicach 1953-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 25
13/376/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. "Pokój" w Brzeszczach 1954-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 5
13/377/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. "10-lecia PRL" w Grojcu 1954-1960 0 Unroll
Number of units in the group: 9
13/378/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. "Przyszłość" w Palczowicach 1950-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 28
13/379/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. "Frontu Narodowego" w Pławach 1952-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 8
13/380/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. "1-go Maja" w Porębie Wielkiej 1953-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 23
Showing 361 to 380 of 1,416 entries.