Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/375/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. "Przodownik" w Bulowicach 1953-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 25
13/376/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. "Pokój" w Brzeszczach 1954-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 5
13/377/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. "10-lecia PRL" w Grojcu 1954-1960 0 Unroll
Number of units in the group: 9
13/378/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. "Przyszłość" w Palczowicach 1950-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 28
13/379/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. "Frontu Narodowego" w Pławach 1952-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 8
13/380/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. "1-go Maja" w Porębie Wielkiej 1953-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 23
13/381/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. "8-go Marca" w Rajsku 1953-1961 0 Unroll
Number of units in the group: 10
13/382/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. "Juliana Marchlewskiego" w Starej Wsi 1950-1959 [1965-1974] 0 Unroll
Number of units in the group: 12
13/383/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im."PKWN" w Harmężach 1952-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 22
13/384/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Nowe Życie" w Osieku 1950-1958 0 Unroll
Number of units in the group: 38
13/385/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. "Przełom" w Smolicach 1953-1959 0 Unroll
Number of units in the group: 4
13/386/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im. "Konstantego Rokossowskiego" w Choczni 1952-1957 [1958-1962] 0 Unroll
Number of units in the group: 29
13/387/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza im. Tadeusza Kościuszki w Jaszczurowej 1953-1957 0 Unroll
Number of units in the group: 36
13/388/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze im."Przyszłość" we Frydrychowicach 1953-1958 0 Unroll
Number of units in the group: 33
13/389/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Kętach 1945-1986 0 Unroll
Number of units in the group: 194
13/390/0 Bank Spółdzielczy w Kalwarii Zebrzydowskiej [1938-1947] 1948-1954 0 Unroll
1. Sprawy organizacyjne z lat 1945-1950 /sygn. 1/ okólniki, zarządzenia, instrukcje, korespondencja 2. Sprawy finansowo-kredytowe z lat 1938-1954 /sygn. 2-48/ księgi udziałów i pożyczek, wkłady oszczędnościowe, rachunki bieżące, księgi zgłoszeń o pożyczki, inwentarze pożyczek wekslowych, konto główne Banku, dzienniki główna, księgi kasowe, księga funduszu rezerwowego, książka kosztów handlowych, księga inwentarzowa i terminarz. Number of units in the group: 48
13/391/0 Bank Spółdzielczy w Kętach 1947-1956 0 Unroll
1. Sprawy organizacyjne z lat 1947-1956 /sygn.1-5/ protokoły z posiedzeń Zarządu, Rady nadzorczej i Walnych Zebrań, protokoły z zebrań członkowskich i komisji rewizyjnej 2. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1947-1956 /sygn.6-13/ bilanse roczne, dzienniki główna Number of units in the group: 13
13/392/0 Bank Spółdzielczy w Oświęcimiu 1947-1957 0 Unroll
1. Sprawy organizacyjne z lat 1947-1957 /sygn.1-2/ księgi protokołów Zarządu 2. Sprawy osobowe z lat 1949-1953 /sygn.3-5/ rejestr członków 3. Sprawy finansowo - kredytowe z lat 1948-1955 /sygn.6-56/ rejestr dłużników, księgi wkładów, udziałów, pożyczek, inwentarz pożyczek obrotowych, planowanie kasowe, bilanse netto, dochody i wydatki operacyjne i administracyjne, księgi i dzienniki główna, książka rachunków różnych. Number of units in the group: 56
13/393/0 Bank Spółdzielczy w Wadowicach 1947-1951 0 Unroll
1. Sprawy finansowo-kredytowe z lat 1947-1951 /sygn.1-19/ księgi wkładów, udziałów i pożyczek oraz skryptów, inwentarze wkładów, udziałów i pożyczek, dzienniki główna, księga kosztów handlowych, księga kasowa Number of units in the group: 19
13/394/0 Akta gminy Brzeszcze 1934-1954 0 Unroll
Akta Gminy Brzeszcze I. Zarząd Gminy Brzeszcze z lat 1934-1950 /sygn.1-89/ 1. Dział ogólno-organizacyjny z lat 1934-1950 /sygn.1-18/ okólniki i zarządzenia, instrukcja kancelaryjna, wykazy stanów osobowych, miesięczne sprawozdania sytuacyjne, wybory sołtysów, protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego, GRN, z zebrań gromadzkich i gminnej komisji lokalowej, protokoły z kontroli, sprawy majątków porzuconych i opuszczonych, spisy nieruchomości w poszczególnych gromadach. 2. Dział finansowo - budżetowy z lat 1935, 1945-1951 /sygn.19-52/ preliminarze budżetowe, budżet administracyjny, gromadzki i szkolny, dzienniki główna, księgi dochodów i wydatków, zestawienia i sprawozdania rachunkowe, sprawy podatkowe, księgi biercze podatku od nieruchomości i świadczeń na budowę szkoły 3. Dział Gospodarki gminnej z lat 1944-1950 /sygn.53-69/ sprawy dotyczące zabudowy osiedla Brzeszcze, elektryfikacja wsi, podłączenie wody pitnej, sprawy dróg i placów publicznych, szarwarki, sprawy nielegalnych szkół, walka z analfabetyzmem, sprawy dotyczące pomników, martyrologii i cmentarzy wojskowych, wykazy żołnierzy sowieckich poległych na terenie gminy Brzeszcze, sprawy dotyczące zdrowia i opieki społecznej, sprawy rolne /m.in.. Rejestr pomiarowo- szacunkowy gruntów rozparcelowanych w Jawiszowicach/ 4. Dział Administracyjny z lat 1943, 1945-1951 /sygn.70-89/ dane statystyczne dot. Ludności w gminie, księgi kontroli ruchu ludności, narodowy spis powszechny, korespondencja w sprawie porządku i bezpieczeństwa publicznego, wykazy II, III, IV volkslisty, sprawy aprowizacyjne i wytyczne dot. Świadczeń dla Armii Czerwonej. II. Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Brzeszczach z lat 1950-1954 /sygn. 90-101/ 1. Referat ogólno - administracyjny z lat 1950-1952 /sygn.90-95 / zarządzenia, sprawy podziału administracyjnego, ewidencja składu osobowego, protokoły z sesji, posiedzeń GRN i zebrań gromadzkich, ankieta sprawozdawcza z działalności GRN i komisji, zarządzenia pokontrolne 2. Referat spraw socjalnych i kulturalnych z lat 1951-1954 /sygn.96-99/ wytyczne i korespondencja w sprawach kulturalno-oświatowych, zdrowia i opieki społecznej oraz gospodarczych, rejestr świadczeń w naturze 3. Referat rolny z lat 1951-1952 /sygn.100-101/ sprawozdania z zagospodarowania łąk i pastwisk, scalanie gruntów, spis powierzchni użytków oraz zasiewów III. Gminne organizacje społeczne z lat 1946-1951 /sygn.102-106 / Gminny Komitet Obrońców Pokoju, Gminny Komitet Obywatelski Odbudowy m. st. Warszawy, Gminny Komitet Przeciwpowodziowy, Gminny Komitet Opieki Społecznej, Komitet Radiofonizacji Wsi. Dopływy 1987 r. Akta z lat 1945-1954 /sygn.107-119/ Księgi uchwał Zarządu Gminy, Prezydium GRN i Gminnej Rady Narodowej, Protokoły posiedzeń Prezydium GRN Akta kat.B przekwalifikowane na kat.A w 2005 r. z lat 1948-1952 /sygn.120-123/ Sprawy osobowe pracowników urzędu, listy płac pracowników, sprawy budowlane; plany budowlane z zezwoleniami, kontrola ruchu ludności Dopływy 2006 r. Akta z roku 1950 /sygn.124/ Budżet gminy Number of units in the group: 124
Showing 361 to 380 of 1,332 entries.