Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/543/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kętach [1946-1950] 1950-1973 0 Unroll
I. Miejska Rada Narodowa w Kętach z lat 1947-73 /sygn. 1-79/ Protokoły sesji MRN, kopie protokołów sesji MRN, działalność MRN, realizacja uchwał MRN, spotkania radnych, posłów z wyborcami, realizacja wniosków, interpelacji radnych, komisje stałe MRN, inne komisje społeczne. II. Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kętach z lat 1946-1973 /sygn. 80-128/ Sprawy organizacyjne PMRN, protokoły posiedzeń PMRN, kopie protokołów posiedzeń, plany pracy, realizacja uchwał PMRN. III. Komitety blokowe z lat 1960-1973 /sygn. 129-132/ IV. Sprawozdania z działalności organizacji społecznych, czyny społeczne z lat 1951, 1954-1963 /sygn. 133-136/ Miejskie Kolo Ligi Kobiet w Kętach, Miejskie Koło Ligi Przyjaciół Żołnierza w Kętach, Ochotnicza Straż Pożarna w Kętach-Podlesiu. V. Podział administracyjny miasta z lat 1966-1972 /sygn. 137-138/ Turniej miast Kęty-Andrychów, obrona cywilna. VI. Plany gospodarcze i sprawozdania z ich realizacji z lat 1964-1973 /sygn. 139-148/ VII. Inne sprawozdania z lat 1969 /sygn. 149-150/ Sprawozdania referatów Prezydium MRN w Kętach z realizacji uchwał organów różnych szczebli PZPR, sprawozdania MRN z działalności w zakresie realizacji zadań koordynacyjnych w stosunku do jednostek niepodporządkowanych radom narodowym. VIII. Sprawozdawczość statystyczna GUS i resortowa z lat 1963-1973 /sygn. 151-155/ Narodowy Spis Powszechny, spisy rolne, zatrudnienie i fundusz płac, pośrednictwo pracy, GKM. IX. Ewidencja godeł i pieczęci z lat 1951, 1953, 1973 /sygn. 156/ X. Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1960-1973 /sygn. 157-167/ XI. Ogólne zasady pracy i płac z lat 1963, 1966, 1972-1973 /sygn. 168/ Sprawy Związku Zawodowego Pracowników Państwowych i Społecznych przy Prezydium MRN w Kętach. XII. Budżet i jego wykonanie z lat 1950-1973 /sygn. 169-190/ XIII. Sprawy administracji nieruchomościami oddanymi w zarząd z lat 1958, 1964, 1970-1971 /sygn. 191-193/ Sprawa opiniowania propozycji likwidacji Sądu Powiatowego Wydziału Zamiejscowego w Kętach, sprawa przekazania w użytkowanie Młyna Gospodarczego w Kętach Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Kętach, sprawa przejęcia majątku po zlikwidowanej Kaflarnii w Kętach. Number of units in the group: 193
13/544/0 Urząd Miasta i Gminy w Wilamowicach [1959-1973] 1973-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 317
13/545/0 Urząd Gminy w Brzeźnicy [1957-1972] 1973-1990 [1990-1994] 0 Unroll
Number of units in the group: 365
13/546/0 Urząd Gminy w Oświęcimiu [1970]1973-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 141
13/547/0 Urząd Miasta i Gminy w Chełmku [1946-1971] 1972-1990 [1991] 0 Unroll
Number of units in the group: 211
13/548/0 Urząd Gminy w Spytkowicach, powiat wadowicki 1973-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 40
13/549/0 Urząd Gminy w Lanckoronie 1973-1988 0 Unroll
Number of units in the group: 177
13/550/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lanckoronie [1953] 1954–1972 [1973–1984] 0 Unroll
I. Gromadzka Rada Narodowa w Lanckoronie z lat 1955-1972 /Sygn.1-47/ Protokoły sesji, uchwały GRN i materiały na sesje, komisje stałe GRN II. Prezydium GRN w Lanckoronie z lat 1955-1972 /Sygn.48-77/ Protokoły posiedzeń, uchwały Prezydium GRN i materiały na posiedzenia PGRN III. Sprawy ogólno-organizacyjno-administracyjne z lat [1953] 1954-1972 [1973] /Sygn.78-263/ Akty normatywne władz zwierzchnich, realizacja uchwał, kontrole, wybory, działalność radnych, sprawy kadrowe, zebrania wiejskie, sołtysi, czyny społeczne, skargi i wnioski, organizacja pracy, normatywy własne, sprawy prawne i administracyjne, współpraca-współdziałanie z organizacjami społeczno-politycznymi, sprawy budowlane, sprawy opieki społecznej, gospodarka komunalna-urządzenia komunalne, rejestry mieszkańców, mienie gromadzkie, klasyfikacja gruntów i rejestry podatników IV. Sprawozdania i statystyka z lat 1958-1972 /Sygn.264-276/ Sprawozdania GUS i statystyka rolna V. Plany i programy gospodarcze z lat 1961-1971 /Sygn.277-291/ VI. Sprawy finansowo-budżetowe z lat 1955-1972 /Sygn.292-325/ Budżety gromady, realizacja budżetów, sprawozdania budżetowe, księgi i karty dochodów, sprawy gospodarcze GRN. Number of units in the group: 325
13/551/0 Państwowy Dom Dziecka w Zakrzowie 1951-1977 0 Unroll
Number of units in the group: 17
13/552/0 Policja Bezpieczeństwa Oddział Służbowy w Oświęcimiu 1939-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 5
13/553/0 Policja Kryminalna w Oświęcimiu 1944-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 1
13/554/0 Sąd Obwodowy w Oświęcimiu [1911-1939] 1940-1943 0 Unroll
Number of units in the group: 8
13/555/0 Powiatowe Archiwum Państwowe w Oświęcimiu [1952-1958] 1959-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 615
13/557/0 Sąd Powiatowy w Oświęcimiu 1951-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 1077
13/558/0 Południowe Zakłady Przemysłu Skórzanego "Chełmek" w Chełmku 1930-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 513
13/559/0 Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział "Ziemi Oświęcimskiej" w Oświęcimiu 1966-1980 0 Unroll
Number of units in the group: 3
13/560/0 Akta miasta Kęty 1867-1933, 1937-1943 0 Unroll
Number of units in the group: 9
13/561/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Kętach 1945-1950 [1956] 0 Unroll
I. Przepisy i zarządzenia ogólne, okólniki z lat 1947-1948 /sygn. 1-4/ II. Sprawy organizacyjne z lat 1946-1949 /sygn. 5-6/ Reorganizacja MRN, radni, zebrania aktywu społeczeństwa, współpraca, współdziałanie, przepisy prawne. III. Sprawy osobowe członków organów miasta i pracowników miejskich z lat 1945-1946 /sygn. 7/ IV. Zebrania i urzędowania ciał samorządowych z lat 1945-1950, 1956 /sygn. 8-12/ Protokoły sesji MRN, protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego. V. Kontrola wewnętrzna. Nadzór z lat 1946-1950 /sygn. 13/ Protokoły posiedzeń, sprawozdania, skład i regulamin Komisji Kontroli Społecznej. VI. Budżety – administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw z lat 1945-1950 /sygn. 14-20/ VII. Komunalne Kasy Oszczędności z roku 1945 /sygn. 21/ Organizacja Komunalnej Kasy Oszczędności w Kętach. VIII. Leśnictwo z lat 1945-1946 /sygn. 22/ Administracja lasami w Kętach-Podlesiu. IX Ewidencja i kontrola ruchu ludności z lat 1945-1949 /sygn. 23-24/ Sprawy narodowościowe – rehabilitacja volksdeutschów, Komisja Przesiedleńcza skład komisji, instrukcja. Number of units in the group: 24
13/562/0 Miejska Rada Narodowa w Kętach 1974-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 3
13/563/0 Oświęcimskie Zakłady Przemysłu Terenowego w Oświęcimiu 1959-1976 0 Unroll
Number of units in the group: 172
Showing 541 to 560 of 1,375 entries.