Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/41/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Buczkowicach [1954] 1955-1972 0 Unroll
1. Zarządzanie: protokoły sesji, uchwały, spotkania radnych z wyborcami, działalność Komisji Dróg i Urządzeń Gromadzkich, Finansowo-Budżetowej, Kultury, Oświaty i Zdrowia, Mandatowej, Rolnictwa i Zaopatrzenia, Zdrowia i Opieki Społecznej, Planowania Gospodarczego, protokoły i uchwały posiedzeń Prezydium, zebrania gromadzkie, wybory sołtysów, plany gospodarcze, sprawozdania z działalności Prezydium, z działalności kulturalno-oświatowej, z wykonania planu higienizacji gromady, kontrole, powszechny spis rolny, z lat [1954]1955-1972, sygn. 1-60 2. Finanse i rachunkowość budżetowa: budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego, z lat 1955-1970, sygn. 61-70 3. Rekwalifikacja 2017 r.: książki meldunkowe gminy Bystra-Wilkowice, z lat 1951-1954, sygn. 71-79 Number of units in the group: 79
13/42/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bystrej [1950] 1955-1972 0 Unroll
1. Zarządzanie: protokoły sesji, działalność Komisji Dróg i Urządzeń Gromadzkich, Finansowo-Budżetowej, Mandatowej, Oświaty, Kultury i Zdrowia, Planowania Gosp., Rolnictwa i Leśnictwa, protokoły posiedzeń Prezydium i zebrań gromadzkich, plany gospodarcze, sprawozdania z działalności Prezydium, kontrole, z lat 1955-1969, sygn. 1-48, 13a-b, 39a-e 2. Finanse i rachunkowość budżetowa: budżet i jego wykonanie, plan funduszu gromadzkiego, z lat 1955-1972 ,sygn. 49-60, 60a-b 3. Rekwalifikacja 2017 r.: spis mieszkańców, książki meldunkowe, z 1955-1960 r., sygn. 70-94 4. Nabytek z 2019 r. , program rozwoju gromady, plany gospodarcze, sygn. 95-100 Number of units in the group: 100
13/43/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Godziszce 1955-1972 0 Unroll
1. Zarządzanie: protokoły sesji, spotkania posłów i radnych, działalność komisji Budżetu i Planu, Dróg i Urządzeń Gromadzkich, Kultury, Oświaty i Zdrowia, Rolnictwa i Zaopatrzenia, Mandatowej, protokoły posiedzeń Prezydium, protokoły zebrań gromadzkich, wybory sołtysów, spis powszechny mieszkańców, opis nieruchomości, plan rozwoju gromady, planu gospodarcze rozwoju rolnictwa, sprawozdanie z działalności Prezydium, kontrole, z lat [1948-1954]1955-1972, sygn. 1-51 2. Finanse i rachunkowość budżetowa: budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego, z lat 1955-1971, sygn. 52-66 3. Przemysł i handel: program rozwoju sieci handlu detalicznego, z lat sygn. 67 4. Administracja spraw wewnętrznych: sprawy notarialne-testamenty, protokoły, umowy, z lat 1955-1964, sygn. 68 Number of units in the group: 68
13/44/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grodźcu 1955-1972 [1973] 0 Unroll
1. Zarządzanie: protokoły sesji, uchwały, spotkania radnych z wyborcami, wnioski, postulaty, działalność Komisji Dróg i Urządzeń Gromadzkich, Finansowo-Budżetowej, Kultury i Oświaty, Mandatowej, Planowania Gospodarczego, Rolnictwa i Zaopatrzenia, Zdrowia i Opieki Społecznej, plany gospodarcze, program rozwoju gromady, protokoły zebrań gromadzkich, analiza gospodarcza, sprawozdania z działalności, kontrole, z lat 1955-1972, sygn. 1-50, 12a-c, 14a, 15a-b, 19a-c, 23a-b, 35a-e, 37a-b, 38a, 44a, 45a, 46a, 50a 2. Finanse i rachunkowość budżetowa: budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego, sprawozdania budżetowe, z lat 1955-1972[1973], sygn. 51-64, 63a-c, 64a 3. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa: czyny społeczne z okazji 25- lecia PRL, z lat 1967-1971, sygn. 64b 4. Administracja spraw wewnętrznych: ankiety ewidencyjne osób przebywających w więzieniach i obozach koncentracyjnych z Jasienicy, Grodźca, Bier, Świętoszówki, z 1968, sygn. 64c 5. Spis zdawczo-odbiorczy, nab. 1727/2017: książka kontroli, z lat 1962-1968, sygn. 94 Number of units in the group: 94
13/45/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Hałcnowie [1954] 1955-1972 0 Unroll
1. Zarządzanie: protokoły sesji, spotkania radnych z wyborcami, działalność Komisji Dróg i Urządzeń Gromadzkich, Finansowo- Budżetowej, Mandatowej, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Planowania Gospodarczego i Budżetu, Spraw Socjalnych, Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności, posiedzenia Prezydium, zebrania gromadzkie, plany gospodarcze, spis rolny, protokoły kontroli, z lat [1954]1955-1972, sygn. 1-40, 10a-e, 14a, 17a, 20a, 21a-b, 23a, 35a-e 2. Finanse i rachunkowość budżetowa: budżet gromady, z lat 1955-69, sygn. 41-48, 48a Number of units in the group: 65
13/46/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Iłownicy [1954] 1955-1972 0 Unroll
1. Zarządzanie: protokóły sesji, spotkania radnych z wyborcami, działalność Komisji Dróg i Urządzeń Gromadzkich, Finansów i Budżetu, Mandatowej, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia, protokoły posiedzeń Prezydium, zebrania gromadzkie, plany gospodarcze, sprawozdania z działalności, protokoły kontroli, z lat [1954]1955-1972, sygn. 1-40, 13a-e, 14a, 15a, 16a, 17a, 18a, 19a, 32a-e, 33a-b, 34a, 40a-d 2. Finanse i rachunkowość budżetowa: budżet gromady, sprawozdania budżetowe, z lat 1955-1972, sygn. 41-53, 52a, 53a 3. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa: czyny społeczne, plany i sprawozdania, z lat 1968-1972, sygn. 53b Number of units in the group: 79
13/47/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jasienicy [1954] 1955-1972 0 Unroll
1. Zarządzanie: protokoły sesji, działalność Komisji Dróg i Urządzeń Gromadzkich, Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, Mandatowej, Rolnictwa i Zaopatrzenia, Planowania Gospodarczego, protokoły zebrań gromadzkich, plany gospodarcze, spisy rolne, z lat [1954]1955-1972, sygn. 1-31, 13a-e, 14a, 16a, 17a, 18a-b, 29 a-f, 30a 2. Finanse i rachunkowość budżetowa: budżet gromady, sprawozdania finansowe, z lat 1955-1972, sygn. 32-43, 41a-d, 43a Number of units in the group: 65
13/48/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jaworzu [1953-1954] 1955-1972 [1973-1975] 0 Unroll
1. Zarządzanie: protokoły sesji, spotkania radnych z wyborcami, działalność Komisji Dróg i Urządzeń Gromadzkich, Finansowo-Budżetowej, Oświaty i Kultury, Planowania Gospodarczego, Mandatowej Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności, protokoły posiedzeń Prezydium, zebrania gromadzkie, plany gospodarcze, sprawozdania z działalności GRN, kontrole, z lat [1954]1955-1972, sygn. 1-49, 14a-e, 18a, 26a, 27a, 29a, 44a-e, 47a-e, 48a-c, 49a 2. Finanse i rachunkowość budżetowa: budżet gromady, sprawozdania finansowe, z lat [1953-1954]1955-1972[1973], sygn. 50-73, 61a-c, 73a-b 3. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa: czyny społeczne z okazji 25- lecia PRL, z lat 1968-1970, sygn. 73c 4. Spis zdawczo-odbiorczy, nab. 1728/2017: protokoły posiedzeń Prezydium, książka ewidencji i postulatów, książka kontroli, program wyborczy, z lat 1965-1975, sygn. 103-108 Number of units in the group: 108
13/49/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamienicy [1954] 1955-1968 0 Unroll
1. Zarządzanie: protokoły sesji, działalność Komisji Dróg i Urządzeń Gromadzkich, Finansowo-Budżetowej, Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, Mandatowej, Mieszkaniowej, Planowania Gospodarczego i Budżetu, Rolnej, protokoły spotkań radnych z wyborcami, protokoły posiedzeń Prezydium, plany gospodarcze, sprawozdania z działalności GRN, z lat [1954]1955-1968, sygn. 1-18, 5a-g, 7a, 8a-c, 10a, 11a, 16a-h, 17a-b 2. Finanse i rachunkowość budżetowa: budżet gromady, sprawozdania budżetowe, z lat 1955-1968, sygn. 19-32 Number of units in the group: 55
13/50/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kaniowie 1955-1972 [1973] 0 Unroll
1. Zarządzania: protokoły sesji, uchwały, spotkania radnych z wyborcami, działalność Komisji Dróg i Urządzeń Gromadzkich, Kultury i Oświaty, Mandatowej, Planowania Gospodarczego i Budżetu, Rolnictwa i Zaopatrzenia, protokoły posiedzeń Prezydium, protokoły zebrań gromadzkich, plany gospodarcze, sprawozdania dotyczące badań struktury ludności, protokoły kontroli, z lat 1955-1972, sygn. 1-73, 13a-e, 24a, 25a, 31a, 34a, 36a, 41a, 55a-e, 66a, 71a, 72a 2. Finanse i rachunkowość budżetowa: budżet gromady, bilans, sprawozdania budżetowe, z lat 1955-1972[1973], sygn. 74-95, 86a, 95a 3. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa: czyny społeczne z okazji 25- lecia PRL, dokumentacja torfowisk "Kaniów", akta i plany, z lat 1968-1970, sygn. 95b-c Number of units in the group: 118
13/51/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Komorowicach [1950-1954] 1955-1972 [1973] 0 Unroll
1. Zarządzanie: protokoły sesji i uchwały, spotkania radnych z wyborcami, działalność Komisji Dróg i Urządzeń Gromadzkich, Finansowo-Budżetowej, Mandatowej, Mienia Gromadzkiego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Planowania Gospodarczego i Budżetu, Zaopatrzenia Ludności, Rolnictwa i Leśnictwa, Zdrowia i Pomocy Społecznej, protokoły posiedzeń Prezydium, protokoły zebrań wiejskich i zebrań Kółka Rolniczego, plany gospodarcze gromady, kronika gminy Komorowice, protokoły kontroli, z lat 1955-1972[1973], sygn. 1-32, 7a-c, 8a, 10a-b, 13a-b, 14a, 21a-d, 31a, 32a 2. Finanse i rachunkowość budżetowa: budżet gromady, z lat 1955-1969, sygn. 33-45 3. Rekwalifikacja 2017 r.: książki meldunkowe, z lat 1950-1960, sygn. 61-93 Number of units in the group: 93
13/52/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kozach [1954] 1955-1972 [1973] 0 Unroll
1. Zarządzanie: protokoły sesji, uchwały, regulamin pracy, program wyborczy, spotkania radnych z wyborcami, postulaty wyborcze, działalność Komisji Dróg i Urządzeń Gromadzkich, Finansowo-Budżetowej, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Planowania Gospodarczego i Budżetu, Mandatowej, Rolnictwa i Leśnictwa, Zaopatrzenia, plany pracy, protokoły posiedzeń Prezydium, zebrania wiejskie, protokoły walnych zebrań OSP, plany gospodarcze, sprawozdania z działalności Prezydium, kontrole, z lat [1954]1955-1972[1973], sygn. 1-82 2. Finanse i rachunkowość budżetowa: budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego, z lat 1955-1971, sygn. 83-99 Number of units in the group: 99
13/53/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ligocie [1954] 1955-1972 0 Unroll
1. Zarządzanie: protokoły sesji, działalność Komisji- Dróg i Urządzeń Gromadzkich, Finansowo- Budżetowej, Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, Mandatowej, Planowania Gospodarczego, Rolnictwa i Zaopatrzenia, protokoły posiedzeń Prezydium, zebrań wiejskich, plany gospodarcze, spisy rolne, protokoły kontroli działalności, z lat [1954]1955-1972, sygn. 1-40, 11a-h, 13a, 18a, 19a, 22a-b, 34a-j, 36a, 40a 2.Finanse i rachunkowość budżetowa: budżet gromady, sprawozdania finansowe, z lat 1955-1972, sygn. 41-51, 48a-b, 51a 3. Majątek własny: nazewnictwo gromadzkie, mapy katastralne, z lat 1963-1971, sygn. 51b, 51d 4. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa: sprawozdania z realizacji czynów społecznych, z lat 1966-1971, sygn. 51c Number of units in the group: 82
13/54/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mazańcowicach 1955-1972 0 Unroll
1. Zarządzanie: protokoły sesji, uchwały, spotkania radnych z wyborcami, wnioski i postulaty, działalność Komisji- Dróg i Urządzeń Gromadzkich, Kultury, Oświaty i Zdrowia, Mandatowej, Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia, protokoły posiedzeń Prezydium, uchwały, zebrania gromadzkie, plany gospodarcze, kontrole, z lat 1956-1972, sygn. 1-80 2. Majątek własny: decyzja w sprawie wpisania dobra kultury do rejestru zabytków, z 1971 r. , sygn. 81 3. Finanse i rachunkowość budżetowa: budżet gromady, sprawozdania finansowe w budżetach, z lat 1955-1971, sygn. 82-99 Number of units in the group: 99
13/55/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Międzyrzeczu [1954] 1955-1972 [1973] 0 Unroll
1. Zarządzanie: protokoły sesji, spotkania radnych z wyborcami, działalność Komisji- Dróg i Urządzeń Gromadzkich, Finansowo- Budżetowej, Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, Planowania Gospodarczego i Budżetu, Rolnictwa i zaopatrzenia, protokoły posiedzeń Prezydium, zebrania wiejskie, plany gospodarcze, sprawozdania z działalności, protokoły kontroli, z lat [1954]1955-1972, sygn. 1-44, 13a-e, 16a, 20a-b, 22a, 35a-e, 44a 2. Finanse i rachunkowość budżetowa: budżet gromady, sprawozdania budżetowe, z lat 1955-1972[1973], sygn. 45-57, 57a 3. Rolnictwo: gromadzka księga gospodarcza, z lat 1964-1969, sygn. 58-64 4. Spis zdawczo-odbiorczy, nab. 1727/2017: ewidencja postulatów i wniosków, z 1969, sygn. 81 Number of units in the group: 81
13/56/0 Prezydium Rady Narodowej Osiedla Mikuszowice Śląskie [1954] 1955-1969 0 Unroll
1. Zarządzenie: protokoły sesji, spotkania radnych z wyborcami, postulaty wyborcze, działalność Komisji: Budżetu i Finansów, Oświaty i Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej, Rolnictwa i Zaopatrzenia, Urządzeń Komunalnych, protokoły posiedzeń Prezydium, protokół zdawczo- odbiorczy przekazania czynności i majątku ruchomego Gminnej Rady Narodowej dla Prezydium, zebrania miejskie, z lat [1954]1955- 1968, sygn. 1-25, 5a-j, 21a, 25a-c 2. Finanse i rachunkowość budżetowa: budżet gromady i osiedla, sprawozdania budżetowe, z lat 1955-1969, sygn. 26-36, 35a-e, 36a Number of units in the group: 56
13/57/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mikuszowicach Krakowskich [1951-1954] 1955-1968 0 Unroll
1. Zarządzanie: protokoły sesji, działalność Komisji- Budżetu i Planu, Dróg i Urządzeń Gromadzkich, Finansów Budżetu i Planu, Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, Mandatowej, Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności, protokoły posiedzeń Prezydium, sprawozdanie z działalności, zebrania wiejskie, ewidencja zbrodni hitlerowskich dokonanych na terenie gromady, plany gospodarcze, protokoły kontroli, z lat 1955-1968, sygn. 1-20, 6a-d, 7a-c, 9a, 10a, 17a-d, 18a-c, 20a 2. Finanse i rachunkowość budżetowa: budżet gromady, sprawozdania budżetowe, z lat 1955-1968, sygn. 21-30, 26a-b, 30a-b 3. Rekwalifikacja 2017 r.: książki meldunkowe, z lat 1951-1960, sygn. 51-54 Number of units in the group: 54
13/58/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rudzicy 1955-1972 [1973] 0 Unroll
1. Zarządzanie: protokoły sesji, spotkania radnych z wyborcami, działalność Komisji- Dróg i Urządzeń Gromadzkich, Finansowo- Budżetowej, Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych, Mandatowej, Planu Gospodarczego i Budżetu, Rolnictwa, Leśnictwa i Zaopatrzenia Ludności. Protokoły posiedzeń Prezydium, plany gospodarcze, analizy spisów rolnych, protokoły zebrań gromadzkich, protokoły kontroli, z lat 1955-1972, sygn. 1-47, 13a-e, 14a, 15a, 16a, 17a, 18a, 19a, 33a-e, 34a, 42a, 46a, 47a 2. Finanse i rachunkowość budżetowa: budżet gromady, sprawozdania z wykonania funduszu gromadzkiego, z lat 1955-1972[1973], sygn. 48-61, 60a, 61a 3. Gospodarka komunalna i mieszkaniowa: czyny społeczne, programy, plany i sprawozdania, z lat 1966-1970, sygn. 61b Number of units in the group: 84
13/59/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rybarzowicach [1954] 1955-1972 0 Unroll
1. Zarządzanie: regulamin i plany pracy GRN, protokoły sesji, spotkania radnych z wyborcami, sprawozdania z realizacji postulatów wyborczych, protokoły, plany pracy Komisji- Dróg i Urządzeń Gromadzkich, Finansowo- Budżetowej, Oświaty i Zdrowia, Planowania Gospodarczego, protokoły posiedzeń Prezydium, zebrań wiejskich, plany gospodarcze, spis rolny, kontrole, z lat [1954]1955-1972, sygn. 1-88 2. Finanse i rachunkowość budżetowa: budżet gromady, sprawozdania budżetowe, z lat 1955-1971, sygn. 89-107 Number of units in the group: 107
13/60/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Starym Bielsku [1954] 1955-1972 0 Unroll
1. Zarządzanie: protokoły sesji, spotkania radnych z wyborcami, działalność Komisji- Dróg i Urządzeń Gromadzkich, Finansowo- Budżetowej i Planu Kultury, Oświaty i Zdrowia, Mandatowej, Rolnictwa i Zaopatrzenia, protokoły posiedzeń Prez. GRN, zebrania wiejskie, ewidencja godeł i pieczęci, plany pracy, sprawozdania z działalności GRN, struktura zasiewów i pogłowia zwierząt, z lat [1954]1955-1972, sygn. 1-55 2. Finanse i rachunkowość budżetowa: budżet gromady i plan funduszu gromadzkiego, sprawozdania budżetowe, z lat 1955-1972, sygn. 56-71 3. Administracja spraw wewnętrznych: testamenty, z 1958 r, księgi meldunkowe 1960-64 r., sygn. 72-93 4. Rekwalifikacja 2017 r.: książki meldunkowe, akta osobowe pracowników, projekt przebudowy drogi, z lat 1951-1971, sygn. 94-151 Number of units in the group: 151
Showing 41 to 60 of 1,416 entries.