Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/605/0 Urząd Gminy w Przeciszowie [1959-1972] 1973-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 316
13/606/0 Gminna Rada Narodowa w Osieku 1973-1990 [1991-1992] 0 Unroll
Number of units in the group: 123
13/607/0 Urząd Gminy w Osieku [1966-1972] 1973-1990 [1991-1994] 0 Unroll
Number of units in the group: 239
13/608/0 Miejska Rada Narodowa w Brzeszczach 1973-1977 [1980] 0 Unroll
Number of units in the group: 5
13/609/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Brzeszczach 1977-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 123
13/610/0 Gminna Rada Narodowa w Jawiszowicach 1973-1977 0 Unroll
Number of units in the group: 6
13/611/0 Gminna Rada Narodowa w Lanckoronie 1973-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 147
13/612/0 Gminna Rada Narodowa w Wieprzu, powiat wadowicki 1973-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 80
13/613/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Spytkowicach, powiat wadowicki 1962-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 41
13/614/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ryczowie 1954-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 47
13/615/0 Przymusowy Obóz Pracy Jeńców Wojennych w Jawiszowicach przy Kopalni "Brzeszcze" 1945-1950 0 Unroll
I. Akta spraw ogólno – administracyjnych z lat 1945-1950 /sygn.1-19/ instrukcje i zarządzenia Centralnego Zarządu Przemysłu Węglowego, dotyczące przymusowych obozów pracy, korespondencja Kopalni z Jaworznicko - Mikołowskim Zjednoczeniem Przemysłu Węglowego, dzienniki podawcze Przymsuowego Obozu Pracy. II. Akta straży Przemysłowej i Obozowej z lat 1945-1950 /sygn.20-84/ wykazy stanu Straży Przemysłowej i Obozowej, programy szkoleniowe straży przemysłowej, sprawozdania i meldunki okresowe, książki raportów straży III. Ewidencja jeńców wojennych z lat 1945-1950 /sygn.85-91/ ewidencja jeńców, świadectwa śmierci jeńców. IV. Sprawy rodzinne jeńców z lat 1946-1949 /sygn.92,93/ korespondencja V. Sprawozdania i raporty dotyczące jeńców w kopalni z lat 1946-1949 /sygn.94-101/ VI. Zarobki jeńców z Obozie Pracy z lat 1947-1950 /sygn.102-104/ zestawienia zarobków, pokwitowania wypłaconych zarobków VII. Wyżywienie jeńców w Obozie Pracy z lat 1945-1950 /sygn.105-113/ sprawozdania i protokoły dotyczące wyżywienia, rachunki. VIII. Zaopatrzenie Obozu Pracy z lat 1947-1950 /sygn.114-116/ sprawozdania dotyczące zaopatrzenia i ekwipunku obozu. IX. Sprawy sanitarne Obozu Pracy z lat 1946-1950 /sygn.117-121/ raporty sanitarne, korespondencja. Number of units in the group: 127
13/616/0 Gminna Rada Narodowa w Spytkowicach, powiat wadowicki 1973-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 64
13/617/0 Miejska Rada Narodowa w Wadowicach 1974-1977 0 Unroll
Number of units in the group: 19
13/618/0 Gminna Rada Narodowa w Wadowicach 1973-1977 0 Unroll
Number of units in the group: 43
13/619/0 Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Wadowicach 1961-1975 [1977] 0 Unroll
Number of units in the group: 47
13/620/0 Cechy miasta Kęty 1806-1874, 1948 0 Unroll
1. Sprawy osobowe z lat 1806 - 1857 /sygn. 1/ księga zapisu uczniów. 2. Sprawy finansowo - administracyjne z lat 1814, 1852, 1863 - 1874 / sygn.2, 3/ Rejestr dochodów, inwentarz rzeczy ruchomych. 3. Przesunięcie z 2013 r. akta z 1948 r. /sygn. 4 – nieopracowany/ Kwestionariusze rzemieślnicze cechu krawców w Kętach. Number of units in the group: 4
13/621/0 Posterunek Policji Państwowej w Przeciszowie [1917] 1918-1935 0 Unroll
1. Rozkazy, okólniki, zarządzenia, raporty z lat 1918-1935 /sygn.1-9/ rozkazy, zarządzani, okólniki: komendy głównej, wojewódzkie, powiatowej, zarządzenie i okólniki starostwa powiatowego, raporty posterunku. 2. Sprawy organizacyjne, gospodarcze i finansowe z lat 1918-1935 /sygn.10-30/ korespondencja dotycząca funkcjonowania posterunku, /reorganizacja policji, wyposażenie w broń i amunicję, podróże służbowe, pobory policjantów/, książki kontroli, spisy funkcjonariuszy, spisy inwentarza, księgi finansowe, dzienniki spraw tajnych. 3. Sprawy dochodzeniowe z lat 1917-1935 /sygn.31-93/ księgi kontroli: dochodzeń, osób poszukiwanych i aresztowanych, luźna korespondencja dotycząca nadzoru policyjnego i dochodzeń w sprawach: partii politycznych, stowarzyszeń, wyborów, przestępstw wojskowych, szpiegostwa, nielegalnego posiadania broni, bezrobocia, pobić i zabójstw, kradzieży i rozbojów, handlu i przemytu, aprowizacji, pijaństwa. 4. Pomoce kancelaryjne z lat 1917-1933 /sygn.94-107/ dzienniki korespondencji, rejestry i skorowidze do dzienników. Number of units in the group: 107
13/622/0 Powiatowa Komenda Uzupełnień w Wadowicach 1918-1939 0 Unroll
I. Rozkazy , okólniki i zarządzenia MSWoj. oraz DOK Nr V w Krakowie z lat 1918-1933 /sygn1 - 15/ Rozkazy, okólniki i zarządzania w sprawach: funkcjonowania PKU, poboru popisowych, finansowych, powoływania oficerów i podchorążych rezerwy, udzielania pomocy wojskowej na wypadek klęsk żywiołowych. II. Sprawy administracyjne oraz korespondencja dotycząca działalności PKU w Wadowicach z lat 1919 – 1939 /sygn.16 - 42/ Organizowanie administracji wojskowej, luźna korespondencja dotycząca m.in. spraw osobowych, wykazy poborowych, powoływanie lekarzy i aptekarzy, sąd honorowy oficerów, spis oficerów obcych narodowości, rozdział popisowych, karty ewidencyjne z wykazem służby, mobilizacja w Galicji wsch., jeńcy wojenni i internowani poborowi, zaopatrzenie PKU, werbunek i demobilizacja "armii Hallera", służba wojskowa uczniów i studentów, zaciąg do dywizji litewsko - białoruskiej, zwalnianie ze służby, utrzymywanie porządku w mieście w czasie poboru, ucieczki popisowych, dzienne depesze w sprawach poboru rekruta /1920/, odroczenia ze służby, sprawy socjalne pracowników PKU i poborowych, weterani powstań narodowych, zebrania kontrolne PKU, zwalczanie nadużyć w PKU, nadawanie odznaczeń wojskowych, terminarze wcieleń, wcielanie podejrzanych politycznie, wskazówki do określania i zapisywania zawodu cywilnego poborowych, plany poboru, reklamowanie pracowników kopalni, korespondencja tajna, wewnętrzna książka kontrolne, wykazy obiektów DOK Nr 5, rozdzielnik materiałów i smarów. III. Rejestracja, pobór i przydział popisowych i żołnierzy z lat 1919-1939 /sygn.43 - 98/ Listy imienne ochotników, wykazy przeglądu poszczególnych roczników oraz kolejarzy i funkcjonariuszy Policji Państwowej, wykazy statystyczne popisowych i poborowych, zestawienia sumaryczne wyników poboru, księgi przydziałów poborowych wg rodzajów broni, przydział poborowych do poszczególnych jednostek wojskowych, dzienniki przebiegu poboru, kopiarz kart powołania, zbiegli poborowi i żołnierze. IV. Oficerowie i urzędnicy PKU z lat 1919-1921 /sygn.99 - 107/ Spis oficerów pow. Wadowice /1919/, księgi ewidencyjne oficerów /1919/, wojskowe arkusze ewidencyjne i karty ewidencyjne, karty powołań oficerów, rejestr prawników w PKU Wadowice. V. Pomoce kancelaryjne z lat 1920-1928 /sygn.108 - 115/ Dzienniki podawcze /niekompletne/, skorowidz rzeczowy do akt /1925/. VI. Dokumentacja techniczna z lat 1932-1939 /sygn.116/ Dokumentacja techniczna ekwipażu wojskowego. VII. PKU Żywiec z roku 1932 /sygn.117/ Wykazy arkuszy ewidencyjnych, potwierdzenia odbioru zaświadczeń i aktów rewizyjnych. VIII. Nabytek z 2016 roku, akta z 1920 r. (sygn. 118, 119) Wykaz imienny popisowych, imienne zestawienie mężczyzn rocznika 1920. Number of units in the group: 146
13/623/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Wadowicach 1945-1947 [1948] 0 Unroll
Number of units in the group: 25
13/624/0 Urząd Miejski w Brzeszczach 1973-1976 0 Unroll
Number of units in the group: 22
Showing 601 to 620 of 1,375 entries.