Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
13/978/0 Żywieckie Zakłady Piwowarsko-Słodownicze w Żywcu. Odcinek I 1945 - 1989 0 Unroll
Dyrektor Naczelny : akta Oddziałów Państwowego Browaru "Żywiec" w Białej Krakowskiej, Cieszynie, Krakowie i Skoczowie - spisy inwentarza, sprawozdania, bilans, statystyka, zestawienia produkcji, korespondencja w sprawach organizacyjnych z lat 1945-1962, sygn. 1-22. Dział Ekonomiczny : analizy ekonomiczne, plany produkcji, zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdania, statystyka, raporty produkcji z lat 1947-1965, sygn. 23-113. Dział Finansowo-Księgowy : preliminarz budżetowy, sprawozdania finansowe, kartoteki inwentaryzacyjne budynków i urządzeń, książki ewidencyjne nieruchomości z lat 1945-1965, sygn. 114-123. Dział Kadr, Szkolenia i Spraw Ogólnych : regulamin nagradzania pracowników, sprawozdania opisowe z pracy działu, wykazy pracowników, statystyczne wykazy zatrudnienia z lat 1945-1965, sygn. 124-147. Dział Zbytu : korespondencja dot. eksportu, sprawozdania zbytu produkcji, zestawienia sprzedaży, książki przychodu i rozchodu piwa z lat 1950-1965, sygn. 148-169. Dział Transportu : plany i sprawozdania przewozów towarowych, wykazy posiadanych pojazdów samochodowych z lat 1953-1962, sygn. 170-172. Dział Zaopatrzenia Materiałowo-Technicznego : plany i sprawozdania zaopatrzenia materiałowego z lat 1951-1962, sygn. 173-183. Starszy Ekonomista ds. Organizacji i Kontroli : korespondencja prawna, korespondencja w sprawach organizacyjnych, opis browaru, dekrety, statuty, struktura organizacyjna, regulamin organizacyjny, Zakładowe Umowy Zbiorowe, zarządzenia wewnętrzne Dyrekcji, sprawozdania z działalności Rady Zakładowej, protokoły narad i posiedzeń Rady Zakładowej, protokoły kontroli, akta procesowe z lat 1945-1965, sygn. 184-270. Dział Głównego Technologa : schemat technologiczny, akta aktualizujące paszport techniczno-produkcyjny, plany techniczno-produkcyjne i postępu technicznego oraz sprawozdania , protokoły posiedzeń Rady Technicznej i Komisji Usprawnień z lat 1949-1964, sygn. 271-298. Dział Głównego Mechanika : plany i sprawozdania z wykonania remontów, projekty racjonalizatorskie zgłoszone i wdrożone do produkcji, Biuletyn tematyczny Klubu Techniki i Racjonalizacji z lat 1946-1963, sygn. 299-303. Dział Inwestycji : plany i sprawozdania inwestycyjne, zestawienia budynków, maszyn i urządzeń, projekt rozbudowy przedsiębiorstwa i intensyfikacji produkcji z lat 1945-1964, sygn. 304-314 Dopływ z 2019 r. Plany: finansowe, operatywne, kosztów, zatrudnienia, rozwoju techniki, produkcji, sprawozdania z wykonania planów. Protokoły z narad, sprawozdania GUS, kompleksowe analizy techniczno-ekonomiczne, protokoły kontroli, zarządzenia wewnętrzne, sprawy organizacji zakładu (sygn. 315-510) Dopływ z 2019 r.(kartograficzna). Kopie z map katastralnych terenów browaru (ok. 1945 r.), plan sytuacyjny browaru. (Sygn. 511-514) Dopływ z 2019 r.(techniczna). Dokumentacja techniczna browaru (wybrane elementy) (Sygn. 515-522) Number of units in the group: 522
13/979/0 C.K. Urząd Powiatowy jako Sąd w Jordanowie 1856 - 1866 [1899] 0 Unroll
Sprawy cywilne i sporne : spory o ziemię i długi z lat 1856-1866[1870] , sygn. 1-4. Sprawy spadkowe :dokumenty przyznania spadków wraz z załącznikami z lat 1856-1866[1899] , sygn. 5-1030. Number of units in the group: 1030
13/980/0 C.K. Sąd Powiatowy w Jordanowie [1803] 1867 - 1918 [1943] 0 Unroll
C.K.Sąd Powiatowy w Jordanowie [K.K.Bezirksgericht in Jordanow] : akta pertraktacji spadkowych z lat 1867-1897, sygn. 1-717. C.K.Sąd Powiatowy w Jordanowie [ K.K.Bezirksgericht in Jordanow ] : akta prezydialne, akta spraw cywilnych spornych, pertraktacji spadkowych, opieki i kurateli, zawieszenia kurateli , przedłużenia władzy ojcowskiej,testamenty, umowy przedślubne, akta hipoteczne, rejestry A dla pertraktacji spadkowych, rejestry P dla spraw opieki i kurateli, rejestry L dla spraw przedlużenia kurateli, rejestry G dla uwierzytelnień podpisów, spisy imienne do rejestrów APL , rejestry UV z lat [1803]1898-1918, sygn. 718-4393 Number of units in the group: 9632
13/981/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Skawicy 1955 - 1968 0 Unroll
Number of units in the group: 69
13/982/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Toporzysku 1955-1969 0 Unroll
Number of units in the group: 141
13/983/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grzechyni 1951-1969 0 Unroll
Number of units in the group: 61
13/984/0 Nadleśnictwo Sucha Beskidzka 1945 - 1973 0 Unroll
Number of units in the group: 277
13/985/0 Okręgowy Zarząd Wodny w Krakowie Oddział w Żywcu 1889-1972 0 Unroll
Number of units in the group: 104
13/986/0 Państwowy Zakład Ubezpieczeń Inspektorat Powiatowy w Żywcu 1958 0 Unroll
Number of units in the group: 189
13/987/0 Powiatowy Związek Cechów Rzemieślniczych w Żywcu 1884 - 1948 0 Unroll
Zarząd Powiatowego Związku Cechów Rzemieślniczych w Żywcu : księgi protokołów, księgi członków , pryncypałów, towarzyszów, księga pamiątkowa, księga kasowa z lat 1884-1948, sygn. 1-11,19-20. Kasyno Miejskie w Żywcu : księga uchwał , zawiadomień, życzeń i zażaleń z lat 1889-1911, sygn. 12-16. Czytelnia Mieszczańska w Żywcu : statut, księga protokołów z lat 1911-1917, sygn. 17-18. Number of units in the group: 20
13/988/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Suchej Beskidzkiej 1952 - 1989 0 Unroll
Organizacja Oddziału Narodowego Banku w Suchej Beskidzkiej: regulaminy organizacyjne, protokół zdawczo-odbiorczy przesunięcia agend, dokumentacja nadania nowego numeru statystycznego, zarządzenia wewnętrzne Dyrektora Oddziału, protokoły narad, wewnętrzne instrukcje i plany ochrony, rejestry pieczęci, plany usprawnienia organizacji Oddziału oraz informacje o stanie zabezpieczenia mienia i pracy na odcinku ekspedycji poczty z lat 1953-1981, sygn. 1-14, Planowanie i sprawozdawczość: programy i plany pracy, zatrudnienia, kosztów, remontów, programy postępu technicznego i poprawy warunków pracy, roczne sprawozdania z działalności socjalno-bytowej, konserwacyjno-remontowej, sprawozdania opisowe z wykonania planu dochodów i kosztów Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Suchej Beskidzkiej, sprawozdania statystyczne GUS oraz analizy stanu ochrony tajemnicy państwowej i służbowej z lat 1962-1989, sygn. 15-36, Bilanse Oddziału Narodowego Banku Polskiego wraz z załącznikami: bilanse roczne wraz z załącznikami i protokołami badania sprawozdań finansowych z lat 1953-1989, sygn. 37-71, Kontrole Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Suchej Beskidzkiej: protokoły kontroli i zalecenia pokontrolne, protokoły rewizji działalności operacyjno-rachunkowej, notatki z inspekcji z lat 1952-1981, sygn. 72-75, Dokumentacja kredytobiorców: roczne i kwartalne plany techniczno-przemysłowo-finansowe wraz z analizami opisowymi, oraz bilanse, sprawozdania i analizy z działalności finansowo-gospodarczej spółdzielni i przedsiębiorstw mających siedzibę na terenie powiatu suskiego i będących kredytobiorcami Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Suchej Beskidzkiej z lat 1957-1963, sygn. 76-219, Biuletyny Informacyjne Narodowego Banku Polskiego Oddział Wojewódzki w Krakowie 1962, sygn. 220 Number of units in the group: 220
13/989/0 Związek Strzelecki Zarząd i Komenda Powiatu Żywiec 1925 - 1937 0 Unroll
Referat Organizacyjny: protokoły posiedzeń Zarządu Związku Strzeleckiego i Zarządu Powiatu, sprawozdania Prezesa i Komendanta Powiatu Związku Strzeleckiego, wykaz Oddziałów Związku Strzeleckiego, funkcja reprezentacyjna Komendanta i Zarządu, sprawozdania z akcji propagandowej z lat 1932-1936, sygn. 1-18, 178-179, Referat Personalny: wykazy i karty ewidencyjne członków Związku, zaświadczenia, przydziały stanowisk, urlopy z lat 1932-1937, sygn. 19-27, 182, Referat Finansowy: zestawienie rachunkowe, sprawozdanie kasowe z lat 1935-1936, sygn. 180-181, Referat Wyszkoleniowy: wytyczne i programy prac Wychowania Obywatelskiego i Wychowania Fizycznego, imienne wykazy kandydatów na kursy z lat 1934-1937, sygn. 28-36, Referat Wychowania Obywatelskiego: sprawozdania i odprawy referentów Wychowania Obywatelskiego, programy kursów i meldunki o wyposażeniu świetlic, korespondencja w sprawie obchodów Święta Niepodległości oraz uroczystości okolicznościowych z lat 1933-1936, sygn. 37-59, 183-184, Referat Strzelectwa: wykazy sędziów, protokoły i sprawozdania z zawodów strzeleckich z lat 1925-1937, sygn. 60-86, 185-186, Referat Wychowania Fizycznego i Przysposobienia Wojskowego: imienne wykazy uczestników zawodów sportowych oraz dane o koncentracjach Oddziałów Związku Strzeleckiego, sprawozdania z działalności sportowej Oddziałów Żeńskich, szkolenia sportowe, kursy narciarskie i instruktorskie, regulamin klubu sportowego z lat 1932-1936, sygn. 87-106, 187-190, Referat Przysposobienia Rolnego: imienne wykazy zespołów Przysposobienia Rolnego oraz sprawozdania z akcji przysposobienia rolnego z lat 1934-1936, sygn. 107-112, Referat Pracy Kobiet: wykazy komendantek Oddziałów Żeńskich i kobiet ćwiczących z lat 1933-1934, sygn. 113-116, Referat Opieki Społecznej: wykazy bezrobotnych członków związku oraz interwencje w sprawach zatrudnienia z lat 1933-1936, sygn. 117-119, Sekcja Hodowców Gołębi Pocztowych: regulamin gołębiarstwa pocztowego oraz wykazy członków Sekcji z lat 1930-1935, sygn. 120-128, Działalność Oddziałów Związku Strzeleckiego w Żywcu: protokoły posiedzeń Zarządów Oddziałów Związku Strzeleckiego, programy zajęć, korespondencja organizacyjna w sprawach osobowych, budżety, raporty z działalności sportowej, karty personalne, sprawozdania z lat 1931-1937, sygn. 129-177, 191-196. Number of units in the group: 196
13/990/0 Powiatowy Zarząd Drogowy w Żywcu [1921] 1925 - 1939 0 Unroll
Sprawy organizacyjne : protokoły posiedzeń Komisji Drogowej w Żywcu, korespondencja z lat 1929-1936, sygn. 1-6. Programy działania Powiatowego Zarządu Drogowego w Żywcu : programy realizacji zadań dot. remontu dróg z lat 1929-1937, sygn. 7-8. Sprawozdania : sprawozdania z czynności Powiatowego Zarządu Drogowego w Żywcu z lat 1925-1939, sygn. 9-14. Sprawy budżetu i jego wykonanie: bilans wpływów i wydatków na budowę dróg i mostów z lat 1929-1939, sygn. 15-42. Sprawy personalne : zarządzenia dot. personelu, zestawienie funkcjonariuszy, korespondencja dot. szkoleń z lat 1927-1939, sygn. 43-47. Utrzymanie dróg i mostów : podział dróg, wykazy stanu dróg, pomiary, rekonstrukcje, ewidencja przekroczeń na drogach z lat 1926-1938, sygn. 48-57. Nadzór architektoniczno-budowlany : zarządzenia, wykazy wynajętych budynków na cele państwowe, wnioski o konsensy z lat [1921] 1927-1932, sygn. 58-63. Number of units in the group: 63
13/991/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Juszczynie, powiat żywiecki 1956 - 1960 0 Unroll
Number of units in the group: 11
13/992/0 Żywiecka Fabryka Papieru w Żywcu Odcinek I [1927-1942] 1945 - 1992 0 Unroll
Dział Ekonomiczny : wskaźniki techniczno-ekonomiczne, analizy działalności gospodarczej, plany produkcji, zatrudnienia i funduszu płac oraz sprawozdania z lat 1946-1970, sygn. 1-50. Dział Zbytu : plany i sprawozdania ze zbytu produkcji z lat 1947-1960, sygn. 51-56. Dział Zaopatrzenia : plany i sprawozdania z wykonania planu zaopatrzenia materiałowo-technicznego z lat 1947-1962, sygn. 57-66. Dział Organizacyjno-Prawny : zarządzenia, sprawozdania z działalności Rady Zakładowej, Zbiorowy Układ Pracy, schematy organizacyjne, regulamin organizacyjny, instrukcja służbowa, protokoły posiedzeń Rady Zakładowej, protokoły kontroli, korespondencja prawna z lat 1947-1970, sygn. 67-128. Dział Kadr i Szkolenia : plany zapotrzebowania na pracowników i szkolenia zakładowego, zestawienie dynamiki zatrudnienia, funduszu płac i wydajności pracy, sprawozdania z wykonania planu szkolenia, protokoły narad dot. szkolenia zakładowego z lat 1947-1958, sygn. 129-141. Dział Księgowości : preliminarz finansowy, plan i sprawozdanie finansowe, bilanse wraz z załącznikami do bilansów zamknięcia, spisy inwentarza z lat 1945-1959, sygn. 142-154. Dział Produkcyjno-Techniczny: zestawienia i bilans produkcji z lat 1952-1961, sygn. 155-165. Dział BHP : sprawozdania GUS dot. wypadków i statystyka z lat 1951-1958, sygn. 166-174. Dział Konstrukcji : sprawozdania z rozwoju racjonalizatorstwa, protokoły zebrań Komisji Usprawnień, wnioski racjonalizatorskie z lat 1951-1953, sygn. 175-180. Dział Remontów : plany i sprawozdania kapitalnych remontów, dokumentacja remontowa z lat 1949-1954, sygn. 181-189. Dział Inwestycji : plany i sprawozdania z realizacji inwestycji z lat 1948-1953, sygn. 190-196 Number of units in the group: 345
13/993/0 Zarząd Inwestycji Budowy Zbiorników na rzece Sole w Żywcu 1957-1966 0 Unroll
Number of units in the group: 68
13/994/0 C.k. Sąd Powiatowy w Suchej 1878, 1906-1918 0 Unroll
Number of units in the group: 464
13/995/0 C.K. Sąd Powiatowy w Ślemieniu 1873-1928 0 Unroll
Number of units in the group: 247
13/996/0 Stowarzyszenie Pożyczkowe "Wzajemna Pomoc" w Makowie 1879-1949 0 Unroll
Akta Zarządu: statut, protokoły Rady Nadzorczej i Dyrekcji, ewidencja członków i udziałów z lat 1879-1949, sygn. 1-27, 65. Akta finansowe: bilanse, księgi finansowe z lat 1894-1945, sygn. 28-64, Number of units in the group: 65
13/997/0 Powiatowa Rada Narodowa w Żywcu 1945 - 1950 0 Unroll
Dział Ogólno-Organizacyjny : protokoły Sesji, Prezydium i protokoły posiedzeń Komisji, sprawozdania, ewidencja członków z lat 1945-1950, sygn 1-29. Dział Społeczny : sprawy z zakresu spółdzielczości, rolnictwa, oświaty, kultury i sztuki, popierania ruchu turystycznego, statystyka z lat 1948-1950, sygn. 30-43. Dział Nadzoru nad terenowymi radami narodowymi : organizacja nadzoru nad gminnymi radami narodowymi, funkcjonowanie GRN oraz Komisji, inspekcje GRN z lat 1945-1950, sygn. 44-62. Number of units in the group: 69
Showing 961 to 980 of 1,376 entries.