Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
14/71/0 C.K. Seminarium Nauczycielskie w Cieszynie 1869-1921 0 Unroll
Sprawy administracyjno-finansowe: uroczystości państwowe i lokalne, sprawy lokalowe,, opłaty szkolne, stypendia, zapomogi, podręczniki, biblioteka, kursy pedagogiczne i dochody szkoły z lat 1870-1911, sygn. 1-26; Zarządzenia dotyczące nauczycieli, uczniów, szkół z lat 1870-1912, syg. 27-37; Sprawy nauczania: organizacja nauki, protokoły konferencji z lat 1869-1911, sygn. 38-45; Świadectwa dojrzałości z lat 1887-1906, sygn. 46-48; Kronika szkoły, katalogi i księgi klasowe, korespondencja i in. z lat 1872-1921, sygn. 49-146. Number of units in the group: 163
14/72/0 C.K. Gimnazjum Ewangelickie w Cieszynie 1813-1881 0 Unroll
Okólniki z lat 1850-1858, sygn. 1; Katalogi klasowe z lat 1853-1873, sygn. 2-27; Dziennik podawczy z lat 1867-1881, sygn. 28; Protokoły z lat 1813-1851, sygn. 29. Number of units in the group: 29
14/73/0 C.K. Gimnazjum Katolickie w Cieszynie 1742-1873 0 Unroll
Sprawy organizacyjne z lat 1771-1866, sygn. 1-6; Historia szkoły z lat 1775-1781, sygn. 7-9; Działalność merytoryczna z okresu do 1863 r., sygn. 10-14; Spisy uczniów z lat 1742-1873, sygn. 15-48; Świadectwa szkolne z lat 1825-1869, sygn. 49-52. Number of units in the group: 60
14/74/0 vacat - Wikariat Generalny Diecezji Wrocławskiej w Cieszynie - przekazany do Kurii Diecezjalnej w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
14/75/0 vacat - Zakon Braci Miłosiernych w Cieszynie - przekazany do Kurii Diecezjalnej w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
14/76/0 Komora Cieszyńska 1438-1929 0 Unroll
Śląsk Cieszyński - sprawy ogólne: opisy granic wsi, próby opracowań historii księstwa ze zbiorami odpisów pism cesarzy austriackich, książąt cieszyńskich, szlachty cieszyńskiej, klęski elementarne, głód i pomoc książęca i cesarska dla głodującej ludności, epidemie i akcje lecznicze z lat 1438-1924, sygn. 1-326, 74a, 106a, 106b, 107a, 131a, 192a, 260a, 263a; Sprawy administracyjne: zarządzenia, instrukcje kancelarii nadwornej i zarządzenia wewnętrzne Dyrekcji Komory w sprawach gospodarczych i personalnych, sprawozdania z działalności zarządów rolnych, leśnych, hut i kopalń podległych Dyrekcji Komory z lat 1711-1920, sygn. 327-674; Gospodarka rolna, hodowlana, przemysł spożywczy i lniarstwo: uprawa pól, zbiory zboża i kartofli, zapasy zboża i sprzedaż poddanym Komory, nawadnianie łąk, uprawa i obróbka lnu, gospodarka stawowa, sprzedaż ryb, produkcja wódki w gorzelniach przy folwarkach Komory z lat 1667-1920, sygn. 675-725, 719a; Górnictwo i hutnictwo: poszukiwanie i wydobywanie rudy żelaznej, węgla, transport, szkody górnicze, budowa i rozbudowa kopalń, hut, produkcja hutnicza, sprzedaż wyrobów hutniczych i produkowanych w Ustroniu maszyn rolniczych z lat 1787-1904, sygn. 726-854; Leśnictwo: prośby, zażalenia, petycje gmin podgórskich do Dyrekcji Komory w sprawach odbierania im łąk i pastwisk w lasach, księgi przesłuchań i kar za przestępstwa leśne, karczowiska leśne, zwalczanie szkodników drzewostanu, szkody na polach poddanych przez zwózkę drewna z lasów Komory, odszkodowania, sprzedaż i darowizna drewna, wyrób gontów, spisy bydła w gminach podgórskich, ochrona ryb w potokach górskich, przestępstwa rybackie z lat 1721-1911, sygn. 855-1046, 846a, 846b; Sprawy propinacji i wyszynku: przywileje Komory na produkcję i sprzedaż piwa i wódki, kontakty z szynkarzami, spory mieszczan cieszyńskich i frydeckich z Komorą o prawo warzenia piwa z lat 1627-1914, sygn. 1047-1192; Budownictwo i sprawy wodne: budowa i naprawa dróg, mostów, schronisk w górach, regulacja rzek i stawów z lat 1735-1920, sygn. 1193-1255, 1230a; Dzierżawy i licytacje: dzierżawy folwarków, gruntów, obiektów przemysłowych, prawa polowania, rybołóstwa, zbierania grzybów w lasach Komory z lat 1722-1906, sygn. 1256-1335; Sprawy gmin: przywileje dla miast, kontrola gospodarki miejskiej, spory Komory z miastami o prawo polowania na terenach miejskich, tworzenie nowych gmin, wybory w gminach, pożyczki dla gmin udzielane przez Komorę z lat 1438-1920, sygn. 1336-1388; Sprawy kościelne i szkolne: rozbudowa i naprawa budynków szkolnych i kościelnych, dożywianie dzieci w szkołach, fundacje i legaty na rzecz kościołów, utworzenie kościoła parafialnego w Cieszynie i wprowadzenie w nim języka p[olskiego obok niemieckiego, zezwolenia na budowę kościoła ewangelickiego w Cieszynie z lat 1653-1924, sygn. 1389-1489, 1390a; Sprawy publiczno-prawne: sprawozdania urzędów administracyjnych i sądowych, przejęcie sądownictwa patrymonialnego Komory przez władze państwowe z lat 1670-1894, sygn. 1490-1530; Sprawy księgowo-kasowe: akta rachunkowe, rolne, hutniczo-górnicze, leśne, propinacyjne, centralnego urzędu rent, fundusz kontrybucyjny, jałmużniczy, sierocy, rozliczenia zarządców gospodarstw Komory, rozliczenia hut z lekarzami powiatowymi za opiekę lekarską udzielaną robotnikom, kapitały kas brackich, preliminarze dochodów i wydatków Komory z lat 1793-1920, sygn. 1531-1717, 1583a; Korespondencja z innymi władzami i urzędami: korespondencja Komory z urzędami i instytucjami, związkami i stowarzyszeniami z lat 1833-1899, sygn. 1718-1720; Sprawy podatkowe, opłat sądowych, hipoteteki, kaucji,rękojmi: sporządzenie katastru gruntowego, regulacja podatku gruntowego, wprowadzenie podatku od gorzelni, wymiar podatku z lat 1624-1920, sygn. 1721-1804; Sprawy własności i zobowiązań: kontrakty kupna-sprzedaży, testamenty, spory graniczne między Państwem Frydek a Księstwem Cieszyńskim, nabywanie, sprzedaż majątków Komory, opisy granic wsi należących do Komory, przywileje dla szlachty, zakup i sprzedaż majątków szlacheckich, pomiary gruntów chłopskich, opisy tych gruntów, zakup i sprzedaż tych gruntów, spory o pastwiska i łąki, gsięgi gruntowe, obowiązki pańszczyźniane z lat 1577-1920, sygn. 1805-2660, 1875a, 1942/1-101, 1959a, 1968a, 2375a, 2497a, 2557a, 2639a; Sprawy uwłaszczeń i serwitutów: uwolnienie gruntów od obowiązków pańszczyźnianych, odszkodowanie za zniesione serwituty z lat 1841-1895, sygn. 2661-2720; Kompleks dóbr Komory Cieszyńskiej: inwentarze majątkowe, opisy posiadłości i uprawnień Komory, bilanse dóbr śląskich i galicyjskich Komory, zestawienia sumaryczne personelu, dochodów, wydatków, inwestycji, produkcji w majątkach Komory, zestawienia posiadłości Komory z rozbiciem na gminy, a w gminach z podaniem ilości mieszkańców, ich wyznania i zatrudnienia, przymusowy zarąd dóbr Komory w państwie polskim i akta komisji likwidacyjnej z lat 1694-1929, sygn. 2721-2789, 2722a, 2750a; Sprawy sieroce: fundacja sieroca w Ustroniu i sprawozdania kas i urzędów sierocych w innych miejscowościach z lat 1841-1869, sygn. 2790-2793, 2791a. Number of units in the group: 3099
14/77/0 Wojewódzki Urząd Budownictwa w Cieszynie 1926-1939 [1945] 0 Unroll
Dokumentacja obiektów budowlanych z lat 1926-1939 [1945], sygn. 1-39; Sprawy administracyjne z lat 1938-1939, sygn. 40-42. Number of units in the group: 42
14/78/0 Komunalna Kasa Oszczędności miasta Cieszyna [1853] 1859-1950 0 Unroll
Sprawy organizacyjne: wnioski o utworzenie Kasy, korespondencja, protokoły założenia Kasy, statuty, instrukcje o prowadzeniu Kasy z lat [1853] 1859-1948, sygn. 1-21; Spreawy administracyjno-gospodarcze: zakup budynków dla Kasy, kontrakty najmu lokali, przekazanie majątku Kasy Państwowemu Bankowi Rolnemu w Cieszynie z lat 1880-1950, sygn. 22-32; Sprawy finansowe: zamknięcia rachunkowe, bilanse, wkłady oszczędnościowe z lat 1878-1950, sygn. 33-57; Dary na cele społeczno-kulturalne: dary na przedszkola, dom sierot, fundusz teatralny z lat 1889-1920, sygn. 58-59. Number of units in the group: 59
14/79/0 Górniczo-Hutnicze Towarzystwo Kopalń i Hut w Cieszynie 1923-1945 0 Unroll
Berghutte-Fuhrungsgesellschaft (Górniczo-Hutnicze Towarzystwo wiodące): sprawy organizacyjne Koncernu, kapitał zakładowy, akcje Koncernu, nabywanie przedsiębiorstw i zakładów, rejestry handlowe, organizacja przedsiębiorstw, protokoły posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej, bilanse Koncernu i przedsiębiorstw, kontrole bilansów, konferencje wewnętrzne, organizacja biurowości i zarządzenia Koncernu, okólniki i zarządzenia wewnętrzne, organizacja rachunkowości, sprawy majątkowe, kredyty i należności, stan majątkowy, plany finansowe, podatki, ubezpieczenia, kontrola finansowa, koszty, inwestycje, kanał Odra-Dunaj, sprawy komunikacyjne, zaopatrzenie i zbyt, produkcja, statystyki, sprawozdania, postęp techniczny, akta podręczne dyrektorów, załoga, obrona przeciwlotnicza, kontakty z władzami, zarządzenia władz i organizacji przemysłowych, hutnictwo, przemysł zbrojeniowy, koksownictwo, górnictwo z lat 1923-1945, syg. 1-1141; Berghutte Karwina-Trzyniec, Zakłady w Lublinie i Dyrekcja Górnicza w Chorzowie: sprawozdania rachunkowe, transport z lat 1940-1944, sygn. 1142-1345; Bulgarisch Berghutte und "Tzar-Boris III": bilanse, bułgarskie prawo akcyjne, konferencje przemysłowe w Bukareszcie, poszukiwania rud z lat 1942-1944, sygn. 1346-1358; Konigs-und Bismarckhutte AG: sprawy organizacyjne, nabywanie, sprzedaż, dzierżawa majątków i gruntów, sprawy wodne, sprawozdania roczne, bilanse, statystyki, konferencje wewnętrzne, organizacja, rachunkowość, wyniki, koszty własne, kalkulacja, podatki, kredyty na produkcję zbrojeniową, inwestycje, zaopatrzenie w maszyny i urządzenia, technika produkcji, patenty, plany produkcji, wytyczne dotyczące produkcji, produkcja i zbyt dla wojska, zaopatrzenie w materiały, pracownicy, Huta Bankowa, Huta Barory, Huta Florian, Huta Zygmunt, Huta Katarzyna, Huta Kościuszko, Huta Jedność, Huta Milowice, Huta Silesia z lat 1939-1945, sygn. 1359-2371; Górnośląska Fabryka Maszyn i Wagonów S.A. Katowice z lat 1941-1945, sygn. 2372-2482; Budowa Maszyn - Wschód S. z o.o. Z lat 1941-1945, sygn. 2483-2534; Huta "Wschód" z lat 1940-1945, sygn. 2535-2600; "Węgierska Górka" Górniczo-Hutnicza S.A. z lat 1940-1945, sygn. 2601-2645; Zakłady Metalurgiczne S. z o.o. Radomsko z lat 1943-1944, sygn. 2646-2650; Górnośląskie Kopalnie Rud S. z o.o. Katowice z lat 1939-1944, sygn. 2651-2690; Budownictwo Mieszkaniowe S. z o.o. z lat 1939-1945, sygn. 2691-2739; Sprzedaż Produktów górniczych S. z o.o. z lat 1940-1945, sygn. 2740-2758; Górnośląski Handel Żelaza z lat 1942-1944, sygn. 2759-2771; Handel Odpadami Żelaza S. z o.o. z lat 1942-1944, sygn. 2772-2782; Huta "Bismarck" s. z o.o. z lat 1939-1944, sygn. 2783-2837; Akta dot. udziałów "Berghutte" w różnych firmach i stosunków z różnymi firmami z lat 1931-1944, sygn. 2838-2940; Zbiory zarządzeń różnych władz z lat 1939-1944, sygn. 2941-2944a. Akta personalne pracowników Osthütte z lat 1939-1945, spis zdawczo-odbiorczy, poz. 1-4572. Number of units in the group: 6818
14/80/0 Wspólne Biuro Sprzedaży Węgla i Koksu Zagłębia Karwińskiego Sp .z o.o. w Cieszynie [1929] 1938-1945 0 Unroll
Umowy dotyczące wspólnej sprzedaży węgla i koksu i utworzenie Biura z lat 1938-1944, sygn. 1-13; Organizacja Biura z lat 1938-1944, sygn. 14-23; Sprawy personalne pracowników i agentów Biura z lat 1938-1939, sygn. 24-29a; Sprawozdania i bilanse Biura z lat 1938-1944, sygn. 30-41; Rozliczenia z udziałowcami, podatki, rachunki z lat 1940-1945, sygn. 42-45; Protokoły posiedzeń z lat1938-1943, sygn. 46-50; Ogólne sprawy dotyczące zbytu produktów z lat 1939-1944, sygn. 51-61; Ceny węgla i koksu z lat 1939-1943, sygn. 62-70; Zestawienia dotyczące wysyłek węgla i koksu z lat 1939-1945, sygn. 71-78; Sprawy taryf i opłat kolejowych oraz wysyłek węgla koleją z lat 1938-1944, sygn. 79-82; Stosunki z odbiorcami z lat 1939-1942, sygn. 83-85; Stosunki z kopalniami węgla i koksowniami z lat 1929-1944, sygn. 86-96; Stosunki z różnymi instytucjami, władzami i organizacjami z lat 1938-1942, sygn. 97-100. Number of units in the group: 103
14/81/0 Zakłady Elektromechaniczne Rohn-Zieliński SA Brown-Boveri w Cieszynie 1940-1945 0 Unroll
Zarządzenia i okólniki z lat 1940-1944, sygn. 1-11; Sprawy organizacyjne: zarządzenia wewnętrzne, obrona przeciwlotnicza z lat 1940-1945, sygn. 12-17. Number of units in the group: 17
14/82/0 Służba Pracy Rzeszy 284 Urząd Meldunkowy w Cieszynie 1939-1945 0 Unroll
Zarządzenia władz nadrzędnych z lat 1939-1943, sygn. 1-23; Sprawy organizacyjne z lat 1944-1945, sygn. 24-25. Number of units in the group: 25
14/83/0 Towarzystwo Nauczycieli Polskich w Czechosłowacji 1920-1938 0 Unroll
Statut Towarzystwa z roku 1920, sygn. 1; Protokoły walnych zebrań i sprawozdawczość z lat 1921-1938, sygn. 2-9; Sprawy organizacyjno-administracyjne: spisy członków kółek, memoriały w sprawach nauczania, narodowościowych i bytowych nauczycieli, statystyka uczniów, skład grona pedagogicznego w szkołach polskich i plany naukowe z lat 1920-1938, sygn. 10-47. Number of units in the group: 47
14/84/0 Akta miasta Wodzisławia 1741-1922 0 Unroll
Sprawy ogólno-administracyjne: zarządzenia, przyznanie praw miejskich, opis topograficzny z lat 1747-1920, sygn. 1-12; Sprawy finansowe: wpływy i wydatki miejskie z lat 1741-1905, sygn. 13-27; Sprawy przemysłu i handlu: wydawanie uprawnień do prowadzenia drobnego przemysłu i handlu z lat 1747-1922, sygn. 28-35; Sprawy kościelne i szkolne: zarządzenie i korespondencja z lat 1748-1914, sygn. 36-39; Sprawy fundacji i pomocy biednym z lat 1808-1915, sygn. 40-42; Sprawy ochrony zdrowia ludności : zarządzenia z lat 1770-1921, sygn. 43-44; Sprawy policyjne: zarządzenia , listy gończe z lat 1747-1921, sygn. 45-47; Sprawy wojskowe: zarządzenia, rekrutacja, kwaterunek wojskowy z lat 1742-1919, sygn. 48-52. Number of units in the group: 52
14/85/0 Królewski Sąd Obwodowy w Wodzisławiu 1601-1861 0 Unroll
Sprawy gruntowo-rycerskie: akta gruntowe majątków w powiatach raciborskim, rybnickim, pszczyńskim (w tym miasto Wodzisław) z lat 1601-1861, sygn. 1-94 Number of units in the group: 95
Showing 61 to 75 of 456 entries.