Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
14/133/0 vacat - Powiatowa Komisja Wyborcza w Wodzisławiu Śl. - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
14/134/0 Akta gminy Bełsznica 1946-1954 0 Unroll
Referat Ogólno - Administracyjny: protokoły posiedzeń GRN i Prezydium GRN oraz komisji finansowych, plany pracy Prezydium i wykazy członków z lat 1946-1953, sygn. 1-12; Referat Finansowy: budżety, protokoły kontroli referatu finansowego z lat 1951-1954, sygn. 13-16; Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: wykaz związków i stowarzyszeń, działalność świetlicy gminnej, działalność Gminnego Komitetu FOS z lat 1946-1952, sygn. 17-23; Referat Rolny: powierzchnia upraw, wykaz maszyn rolniczych z lat 1950-1953, sygn. 24-25. Number of units in the group: 25
14/135/0 Akta gminy Godów 1945-1954 0 Unroll
Referat Ogólno - Administracyjny: protokoły posiedzeń GRN i Prezydium, uchwały, podział administracyjny, działalność komisji, wykazy członków GRN i pracowników zarządu, protokoły zebrań gromadzkich, plany pracy, sprawozdania z działalności z lat 1946-1954, sygn. 1-22; Referat Finansowy: protokoły kontroli, sprawozdania finansowe z lat 1953-1954, sygn. 23-24; Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: działalność szkół, świetlicy, gminnej biblioteki, ewidencja związków i stowarzyszeń z lat 1951-1954, sygn. 25-30; Referat Gospodarki Komunalnej: wykazy instytucji i zakładów pracy, ewidencja grobów żołnierskich, rejestracja szkód wojennych z lat 1945-1954, sygn. 31-40. Number of units in the group: 40
14/136/0 Akta gminy Gorzyce 1946-1954 0 Unroll
Referat Ogólno - Administracyjny: protokoły posiedzeń GRN i Prezydium, protokoły zebrań gromadzkich, plany pracy, sprawozdania z działalności, granice gminy, wykazy zakładów handlowych i usługowych z lat 1950-1954, sygn. 1-14; Referat Finansowy: bilanse dochody i wydatki budżetowe z lat 1951-1953, sygn. 15-20; Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: działalność szkół świetlic, bibliotek, zwalczanie analfabetyzmu z lat 1946-1953, sygn. 21-27; Referat Gospodarki Komunalnej: zezwolenia na budowę budynków mieszkalnych z lat 1948-1949. Number of units in the group: 63
14/137/0 Akta gminy Jastrzębie Zdrój 1945-1954 0 Unroll
Referat Ogólno - Administracyjny: protokoły posiedzeń GRN i Prezydium, protokoły zebrań gromadzkich, plany pracy, sprawozdania z działalności, granice gminy, wykazy członków prezydium z lat 1947-1954, sygn. 1-32, 25a; Referat Finansowy: budżety, sprawozdania finansowe z lat 1946-1954, sygn. 33-47, 38a-c; Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: rozbudowa parku zdrojowego, ewidencja grobów żołnierskich, wykazy przedsiębiorstw handlowych, usługowych, budowa i remonty budynków, dróg i mostów z lat 1945-1954, sygn.48-59; Referat Gospodarki Komunalnej z lat 1951-1954, sygn. 60-70; Referat Rolny: wykazy gospodarstw rolnych, ankiety dotyczące rolnictwa z lat 1950, 1953, sygn. 71-73. Number of units in the group: 77
14/138/0 Akta gminy Lubomia 1945-1954 0 Unroll
Referat Ogólno - Administracyjny: protokoły posiedzeń GRN i Prezydium, protokoły zebrań gromadzkich, plany pracy, sprawozdania z działalności, granice gminy, podział administracyjny z lat 1946-1954, sygn. 1-40; Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych: organizacja szkół, działalność świetlic, bibliotek, walka z analfabetyzmem z lat 1948-1952, sygn. 41-47; Referat Gospodarki Komunalnej: wykazy zakładów handlowych i usługowych, ewidencja zabytków, groby żołnierzy radzieckich z lat 1947-1954, sygn. 48-52; Referat Rolny: pomoc sąsiedzka, sprawozdania instruktora rolnego z 1952 roku, sygn. 53-54; Spisy mieszkańców z lat 1945-1950, sygn. 55-59. Number of units in the group: 59
14/139/0 vacat - Akta gminy Marklowice - włączony do zespołu nr 14/294 - Akta gminy Marklowice 0 Unroll
Number of units in the group: 0
14/140/0 Akta gminy Połomia 1950-1954 0 Unroll
Referat Ogólno - Administracyjny: protokoły posiedzeń GRN i Prezydium, protokoły zebrań gromadzkich, plany pracy, sprawozdania z działalności, wykazy członków prezydium, sprawy wyznaniowe, zaświadczenia i opinie o mieszkańcach gminy z lat 1950-1954, sygn. 1-31; Referat Gospodarki Komunalnej: sprawozdania o ruchu budowlanym z 1950 roku, sygn. 32; Referat Rolny: dane statystyczne i sprawozdania dotyczące rolnictwa i produkcji rolnej z 1953 roku, sygn. 33-34. Number of units in the group: 34
14/141/0 Akta gminy Wodzisław Śląski Wieś 1948-1954 0 Unroll
Referat Ogólno - Administracyjny: regulamin GRN, wybory do Sejmu i Rad Narodowych z lat 1948, 1954, sygn. 1-3; Referat Finansowy: organizacja referatu, protokoły kontroli, budżet z lat 1950-1954, sygn. 4-10; Akta budowlane z lat 1948-1949, sygn. 11-31. Number of units in the group: 31
14/142/0 Rolnicze Zrzeszenie Spółdzielcze "Zryw" Bzie Zameckie 1954-1958 0 Unroll
Sprawy ogólno-administracyjne: ewidencja członków z 1954 roku, sygn. 1; Sprawy gospodarczo-finansowe: plany gospodarcze, bilanse, sprawozdania z lat 1954-1956, sygn. 2-9; Sprawy likwidacyjne: sprzedaż majątku spółdzielczego z lat 1956-1958, sygn. 10. Number of units in the group: 10
14/143/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Iskra" Gorzyczki 1951-1956 [1957] 0 Unroll
Sprawy ogólno-administracyjne: protokoły zebrań ogólnych, protokoły zebrań zarządu, ewidencja członków, regulaminy z lat 1951-1956, sygn. 1-4; Sprawy gospodarczo-finansowe: plany agrotechniczne, gospodarcze, sprawozdania, bilanse z lat 1951-1956, sygn. 5-20; Sprawy likwidacyjne: bilans likwidacyjny z 1957 roku, sygn. 21. Number of units in the group: 21
14/144/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Przyszłość" Łaziska 1952-1956 [1957] 0 Unroll
Sprawy ogólno-administracyjne: statut, rejestry sądowe, ewidencja członków, protokoły posiedzeń zarządu, protokoły zebrań członków z lat 1952-1956, sygn. 1-7; Sprawy gospodarczo-finansowe: roczne plany i sprawozdania gospodarcze, bilanse z lat 1953-1956, sygn. 8-19; Sprawy likwidacyjne: bilans likwidacyjny z 1957 roku, sygn. 20. Number of units in the group: 20
14/145/0 Rolnicza Spółdzielnia Wytwórcza "Jedność" Ruptawa 1952-1961 0 Unroll
Sprawy ogólno-administracyjne: regulaminy, ewidencja członków, protokoły zebrań członków, protokoły zebrań Zarządu z lat 1952-1961, sygn. 1-4; Sprawy gospodarczo-finansowe: roczne plany gospodarczo - finansowe, roczne sprawozdania organizacyjno - gospodarcze z lat 1952-1961, sygn. 5-23. Number of units in the group: 23
14/146/0 Zrzeszenie Uprawy Ziemi "Pokój" Uchylsko 1956-1957 [1960] 0 Unroll
Sprawy ogólno-administracyjne: protokoły zebrań członków, ewidencja członków 1956-1960, sygn. 1-3; Sprawy gospodarczo-finansowe: plan gospodarczy na 1957 rok, sygn. 4; Sprawy likwidacyjne: bilans likwidacyjny z 1958 roku, sygn. 5 Number of units in the group: 5
14/147/0 vacat - Zbiór szczątków zespołów Działu II Archiwum Państwowego w Cieszynie - włączony do zespołów nr 14/350-14/353 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 121 to 135 of 456 entries.