Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
15/61/0 Gminna Rada Narodowa w Łubiu 1945-1954 0 Unroll
I. Referat Ogólno-Administracyjny: protokoły posiedzeń, sprawozdania, 1946-1954, sygn. 1-9. II. Referat Finansowy: budżety, sprawozdania finansowe, 1945-1953, sygn. 10-27. III. Referat Gospodarki Komunalnej: szkody wojenne, 1945, sygn. 28. IV. Referat Rolny: zarządzenia, instrukcje, 1945, sygn. 29. Number of units in the group: 29
15/62/0 Gminna Rada Narodowa w Ostropie 1945-1954 0 Unroll
I. Dział Ogólno-Administracyjny: organizacja, protokoły posiedzeń, weryfikacje, 1945-1954, sygn. 1-17. II. Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, 1948-1950, sygn. 18-22. III. Dział Gospodarki Gminnej: statystyka produkcji rolnej, spisy gospodarstw, 1947-1954, sygn. 23-28. IV. Dział Administracji Społecznej: sprawozdania, protokoły komisji oświatowej, 1950, sygn. 29. V. Dział Administracji: zarządzenie, instrukcje, 1946-1947, sygn. 30. Number of units in the group: 30
15/63/0 Gminna Rada Narodowa w Pławniowicach 1945-1954 0 Unroll
I. Dział Ogólno-Organizacyjny: organizacja, protokoły posiedzeń, uchwały, kontrola, 1946-1953, sygn. 1-21, 41 II. Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, 1945-1954, sygn. 22-32. III. Dział Gospodarki Gminnej: wykazy inwentarzy, 1947-1954, sygn. 33-34. IV. Dział Administracji Społecznej: sprawozdania, 1947-1950, sygn. 35-38. V. Dział Administracji: protokoły komisji kontroli społecznej, sprawy osiedleńcze, 1948-1950, sygn. 39-40. Number of units in the group: 41
15/64/0 Gminna Rada Narodowa w Rudzińcu 1946-1954 0 Unroll
I. Dział Ogólno-Organizacyjny: okólniki, zarządzenia, organizacja, kontrola, protokoły posiedzeń, 1947-1951, sygn. 1-31, 65-67. II. Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, 1945-1954, sygn. 32-46, 68-69. III. Dział Administracji Społecznej: zarządzenia, protokoły komisji, 1946-1949, sygn. 47-53. IV. Dział Administracji: sprawy spisu ludności, repatriacja, ruch ludności, 1946-1950, sygn. 54-56, 70-74. Number of units in the group: 74
15/65/0 Gminna Rada Narodowa w Sośnicowicach 1945-1952 0 Unroll
I. Dział Ogólno-Organizacyjny: organizacja, protokoły posiedzeń, 1947-1952, sygn. 1-9. II. Dział Finansowo-Budżetowy: budżety, 1945-1952, sygn. 10-22. III. Dział Gospodarki Gminnej: statystyka, sprawozdania, rolnictwo, 1946-1952, sygn. 23-26. IV. Dział Administracji Społecznej: sprawy Komisji Oświaty i Kultury oraz Komisji Zdrowia, 1949-1951, sygn. 27-34. V. Dział Administracji: sprawy osiedleńcze, skargi, 1949-1951, sygn. 35-40. Number of units in the group: 40
15/66/0 Gminna Rada Narodowa w Świbiu 1945-1953 0 Unroll
I. Referat Ogólno-Administracyjny: protokoły posiedzeń, 1945-1954, sygn. 1-6. II. Referat Finansowy: budżety, 1947-1951, sygn. 7-22. Number of units in the group: 22
15/67/0 Gminna Rada Narodowa w Toszku 1945-1954 0 Unroll
I. Referat Ogólno-Administracyjny: organizacja, wybory, protokoły posiedzeń i komisje, 1945-1954, sygn. 1-42, 68. II. Referat Finansowy: budżety, 1945-1952, sygn. 43-54. III. Referat Socjalno-Kulturalny: protokoły Komisji Kultury i Oświaty, 1949-1954, sygn. 55-58. IV. Referat Gospodarki Komunalnej: majątek gminy, budowa szkół, 1945-1954, sygn. 59-63. V. Referat Rolny: sprawozdania, statystyka, 1951-1954, sygn. 64-66. VI. Urząd Stanu Cywilnego: korespondencja, wydawanie dowodów, 1952, sygn. 67. Number of units in the group: 68
15/68/0 Gminna Rada Narodowa w Wielowsi 1945-1953 0 Unroll
I. Referat Ogólno-Administracyjny: zarządzenia, okólniki, wybory, spis powszechny, protokoły posiedzeń, 1945-1951, sygn. 1-27. II. Referat Budżetowo-Finansowy: budżety administracyjne, sprawozdania rachunkowe, podatek gruntowy, 1945-1953, sygn. 28-49. III. Referat Rolny: kwalifikacje gruntów, wykazy gospodarstw, 1949-1950, sygn. 50-51. Number of units in the group: 51
15/69/0 Akta gminy Biskupice 1847-1927 [1928] 0 Unroll
I. Sprawy organizacyjno - administracyjne: protokoły posiedzeń, statuty, zarządzenia, organizacja zarządu gminy, wybory władz zwierzchnich i gminnych, plebiscyt, podział terytorialny gminy, statystyka, 1866-1927 /1928/, sygn. 1-105, 3a, 36a. II. Sprawy wojskowe i sądowo - prawne: stosunki polsko - niemieckie, wojna, sądownictwo, umowy, 1847-1927, 106-127. III. Sprawy finansowo - kasowe: budżety, statystyka finansowa, kontrole, pożyczki, odszkodowania, Kasa Oszczędności, 1867-1927, sygn. 128-171. IV. Sprawy gospodarki komunalnej: komunikacja lotnicza, kolejowa, poczta, budowa urządzeń komunalnych, szkół, mieszkań, jarmarki, straż pożarna, 1873-1927 /1928/, sygn. 172-273. V. Sprawy szkolne i kościelne: szkolnictwo podstawowe, średnie, zawodowe, budżety, protokoły konferencji, sprawy nauczycieli, deputacje, biblioteka, sprawy parafii katolickiej i ewangelickiej, 1870-1927, sygn. 274-303. VI. Sprawy opieki społecznej i zdrowotnej: opieka lekarska, statut i protokoły zebrań związku opieki społecznej, przytułki, opieka nad bezrobotnymi, inwalidami, weteranami, zbiórki pieniężne, 1887-1927, sygn. 304-322. Number of units in the group: 334
15/70/0 Akta gminy Maciejów 1878-1927 0 Unroll
I. Sprawy organizacyjno - administracyjne: statuty, protokoły posiedzeń gminy, wybory do władz gminnych, nominacje urzędników, spisy ludności, sprawy włączenia gmin do miasta Zabrze, 1878-1927, sygn. 1-11. II. Sprawy gospodarki komunalnej: straż pożarna, remizy łowieckie, budownictwo mieszkaniowe, 1909-1927, sygn. 12-15. Number of units in the group: 15
15/71/0 Akta gminy Zaborze 1863-1927 [1939] 0 Unroll
I. Sprawy organizacyjno-administracyjne: statuty, organizacja zarządu, protokoły posiedzeń, wybory do władz gminnych i zwierzchnich, plany gospodarcze, zmiany terytorialne, sprawy polityczne, stosunki polsko-niemieckie, statystyka ludności, z lat 1863-1927, sygn. 1-110. II. Sprawy policyjne i sądowo-prawne: organizacja i utrzymanie policji, sądy polubowne i gminne rady opiekuńcze, sprawy procesowe, spadkowe, odszkodowanie, z lat 1883-1927, sygn. 111-135. III. Sprawy finansowo-kasowe: wydatki i dochody gminy, fundacje, zapomogi, renty, kasa oszczędnościowa, podatki przemysłowe, z lat 1869-1927 [1928], sygn. 136-162. IV. Sprawy gospodarki komunalnej: sprawy poczty, kolei, gazowni, zakładów, karczm, place, drogi, parki – urządzenie i utrzymanie, straż pożarna, jarmarki i targi, budownictwo komunalne, z lat 1876-1927, sygn. 163-301. V. Sprawy szkolne i kulturalno-oświatowe: deputacje szkolne, protokoły posiedzeń, sprawozdania z konferencji, sprawy szkół zawodowych, budowa i utrzymanie kościołów, z lat 1868-1927 [1939], sygn. 302-356. VI. Sprawy opieki społecznej i zdrowotnej: komisje lekarskie i sanitarne, opieka szpitala nad ubogimi, z lat 1878-1927, sygn. 357-361. Number of units in the group: 361
15/72/0 vacat - Akta gminy Mikulczyce - przekazany do Archiwum Państowego w Katowicach Oddział w Bytomiu, obecnie w Archiwum Państwowym w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/1593 0 Unroll
Number of units in the group: 0
15/73/0 vacat - Akta gminy Pawłów - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach w 1986 roku - włączony do zespołu nr 12/516 0 Unroll
Number of units in the group: 0
15/74/0 vacat - Akta gminy Rokitnica - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Bytomiu w 1986 roku, obecnie w Archiwum Państwowym w Katowicach - zespół nr 12/1594 0 Unroll
Number of units in the group: 0
15/75/0 vacat - Akta gminy Zaborze - włączony do zespołu nr 15/71 - Akta gminy Zaborze 0 Unroll
Number of units in the group: 0
15/76/0 vacat - Urząd Stanu Cywilnego Łubie - przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/2658 0 Unroll
Number of units in the group: 0
15/77/0 Urząd Stanu Cywilnego Pilchowice 1874-1943 0 Unroll
Number of units in the group: 146
15/78/0 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Zabrzu 1840-1939 0 Unroll
1. Sprawy ogólno-organizacyjne: protokoły konferencje, wizytacje, statystyka szkolna, 1887-1935, sygn. 1-24. 2. Sprawy poszczególnych szkół podległych Inspektoratowi: wizytacje, plany lekcji, statystyka, 1840-1939, sygn. 25-70. Number of units in the group: 70
15/79/0 Powiatowy Radca Szkolny w Gliwicach III 1920-1940 0 Unroll
1. Sprawy ogólno-organizacyjne: okólniki, zarządzenia, statystyka szkolna, z lat 1920-1940, sygn. 1-24. 2. Sprawy szkół mniejszościowych: wizytacje szkół, wykazy uczniów, kursy języka polskiego, z lat 1924-1939, sygn. 24-51. 3. Akta osobowe nauczycieli, z lat 1925-1939, sygn. 52-83. Number of units in the group: 83
15/80/0 Urząd Stanu Cywilnego w Rudnie 1874-1938 0 Unroll
Number of units in the group: 102
Showing 61 to 80 of 379 entries.