Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
15/81/0 Urząd Stanu Cywilnego w Rudzińcu 1874-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 54
15/82/0 Urząd Stanu Cywilnego w Sierotach 1874-1940 0 Unroll
Number of units in the group: 100
15/83/0 Urząd Stanu Cywilnego w Wielowsi 1874-1941 0 Unroll
Number of units in the group: 104
15/84/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Zabrzu 1800-1874 0 Unroll
Number of units in the group: 10
15/86/0 vacat - Kancelarie notariuszy w Zabrzu - włączony do zespołów nr 15/209-15/227, przekazany do Archiwum Państwowego w Katowicach do zespołów nr 12/2096-12/2098 0 Unroll
Number of units in the group: 0
15/87/0 Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach 1951-1962 0 Unroll
Number of units in the group: 8
15/88/0 Wojewódzkie Archiwum Państwowe w Katowicach Oddział Terenowy w Gliwicach 1951-1975 0 Unroll
I. 0. Zarządzanie: organizacja, plany wieloletnie i roczne, sprawozdania, protokoły kontroli zewnętrznej, 1951-1975, sygn. 1-41. II. 4. Narastający zasób archiwalny: normatywy kancelaryjne zakładów pracy i ich jednostek nadrzędnych, materiały informacyjne o zakładach pracy, 1968-1974, sygn. 42-54. III. 5. Gromadzenie i przekazywanie materiałów archiwalnych: rewindykacje akt z CSRS, przyjmowanie materiałów z instytucji krajowych i przekazywanie do tych instytucji, scalanie zasobu, 1951-1975, sygn. 55-93. IV. 6. Opracowanie zasobu archiwalnego: ewidencja zasobu, wykazy inwentarzy, wnioski na brakowanie, materiały informacyjne o zespołach zamkniętych, inwentaryzacja tematyczna, 1952-1975, sygn. 94-115. V. 8. Udostępnianie materiałów archiwalnych oraz popularyzacja: informacje o zasobie, kwerendy dla instytucji naukowych, programy i scenariusze wystaw, artykuły popularyzacyjne, 1955-1973, sygn. 116-126. Number of units in the group: 126
15/89/0 Urząd Katastralny w Gliwicach 1861-1942 0 Unroll
1. Protokoły zmiany stanu gruntów, obliczenia miernicze, wykazy zmiany właścicieli gruntów w poszczególnych miejscowościach powiatu gliwickiego, 1861-1942, sygn. 1-1087. Number of units in the group: 1087
15/90/0 Urząd Katastralny w Zabrzu 1863-1944 0 Unroll
1. Akta ogólne: akta dotyczące całokształtu działalności urzędu katastralnego, zarządzenia, sprawozdania, korespondencja, sprawy podatków gruntowych, kontroli finansowej, z lat 1873-1944; sygn.: 1-67, 2a, 7 a, 8 a, 13 a, 23 a-d, 27 a-b, 29 a, 33 a-h, 36a-b, 38a, 50 a, 51 a-i, 58 a-b, 59 a, 62 a-c, 600; 2. Protokoły zmiany stanu gruntów, obliczenia miernicze, wykazy zmiany właścicieli gruntów w poszczególnych miejscowościach powiatu zabrzańskiego, z lat 1963-1941; sygn. 68-529, 114 a-e, 136 a, 137 a-f, 138 a-d, 292 a-b, 294 a, 296 a, 319 a, 324 a, 341 a-b, 347 a-b, 350 a-b, 356 a, 360 a, 364 a, 530, 601-663. Number of units in the group: 663
15/92/0 Szpital Bracki w Rokitnicy 1930-1942 0 Unroll
Number of units in the group: 30
15/93/0 Powiatowy Związek Wojaków w Gliwicach 1872-1936 0 Unroll
1. Sprawy organizacyjne i działalność Związku byłych wojskowych w Gliwicach: protokoły posiedzeń związku, statut, kronika, wycinki prasowe dot. działalności związku, programy imprez, materiały sprawozdawcze, 1872-1935, sygn. 1-35. 2. Akta dotyczące Związku byłych Wojskowych we wsiach powiatu gliwickiego: raporty działalności oddziałów Związku w poszczególnych miejscowościach, wykazy członków, 1873-1927, sygn. 36-54. 3. Wykazy członków Związku byłych Wojskowych w poszczególnych miejscowościach, 1914-1934, sygn. 55-80. 4. Akta dotyczące działalności grup sanitarnych i organizowania zawodów strzeleckich, 1893-1936, sygn. 81-83. Number of units in the group: 83
15/94/0 Liga Obrony Powietrznej Rzeszy Grupa Miejscowa w Zabrzu 1935-1945 0 Unroll
1. Okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych, 1940-1945, sygn. 1-3. 2. Organizacja i rozmieszczenie obrony przeciwlotniczej na terenie Zabrza, 1939-1944, sygn. 4-5. 3. Statystyka członków obrony przeciwlotniczej, 1940-1944, sygn. 6. 4. Programy szkoleniowe członków jednostek obrony, 1938-1944, sygn. 7-8. 5. Budowa pomieszczeń ćwiczebnych, 1940-1944, sygn. 9-10. 6. Ubezpieczenia członków jednostek obrony, 1935-1944, sygn. 11. 7. Kronika wydarzeń, 1940-1943, sygn. 12. 8. Odpisy zarządzeń kierowania grupy, 1939-1943, sygn. 13. 9. Akta osobowe stałych pracowników grupy miejscowej w Zabrzu, 1939-1945, sygn. 14-97. Number of units in the group: 97
15/95/0 Związek Niemiecki Wschód Oddział Powiatowy Zabrze 1933-1943 0 Unroll
1. Okólniki władz nadrzędnych: okólniki i zarządzenia kierownictwa związku we Wrocławiu i w Katowicach, 1940-1942, sygn. 1. 2. Nadzór nad ludnością: współpraca z NSDAP w sprawach nadzoru nad ludnością polską, opinie o różnych osobach, adresy, 1935-1939, sygn. 2-7. 3. Agitatorzy związkowi: lista agitatorów, materiały do przemówień, 1936-1942, sygn. 8-10. 4. Akcja antypolska: wykazy ludności polskiej, uczniów, wydawanych gazet, zwalczania polskich akcji narodowościowych, sprawy Niemców na polskiej części Śląska, akta przeciw używaniu języka polskiego w urzędach i zakładach pracy, 1934-1940, sygn. 11-21. 5. Nadzór nad organizacjami: wytyczne do działalności BDO, informacja o związkach niemieckich, zniemczanie nazw ulic i wsi, sprawy związków śpiewaczych, sportowych, Związek byłych Wojskowych, Związek Kultury Języka Niemieckiego, 1933-1938, sygn. 22-34. 6. Akcja antykościelna: akcja likwidacji polskich nabożeństw, listy członków katolickich stowarzyszeń robotniczych, sprawozdania o życiu katolickich parafii i zachowaniu się księży, opinie politycznie o proboszczach, 1934-1939, sygn. 35-47. 7. Nadzór nad imprezami: nadzór nad imprezami organizowanymi przez stowarzyszenia, 1935-1937, sygn. 48-49. 8. Nadzór nad Polakami i Żydami: listy członków polskich stowarzyszeń, harcerzy, listy Żydów, 1936-1939, sygn. 50-56. 9. Budowa osiedli dla ludności: ewidencja domów jednorodzinnych, wykazy osiedli, opinie o mieszkańcach, 1939, sygn. 57-58. 10. Likwidacja BDO, 1943, sygn. 59. 11. Ogólne sprawy administracyjne: biblioteka organizacji, 1943, sygn. 60. Number of units in the group: 60
15/96/0 Okręgowy Związek Piłki Nożnej Śląska Opolskiego w Zabrzu [1945] 1946-1950 0 Unroll
1. Zarząd: protokoły walnych zgromadzeń, komunikaty, 1946-1950, sygn. 1-2. 2. Wydział Gier i Dyscypliny: akta dotyczące poszczególnych klubów sportowych, 1945-1950, sygn. 3-24. Number of units in the group: 24
15/97/0 Spuścizna Roberta Brolla z Zabrza 1801-1939 0 Unroll
1. Materiały dotyczące historii Zabrza : opisy geologiczne, materiały dotyczące historii Zabrza, życia kulturalnego, spraw kościelnych, przemysłu, 1801-1939, sygn. 1-67. 2. Akta dotyczące rodzin zabrzańskich : opisy genealogiczne, wyciągi ksiąg ludności, historie poszczególnych rodzin, 1871-1936, sygn. 68-99. 3. Materiały dotyczące plebiscytu : wycinki prasowe z okresu plebiscytu, plakaty, odezwy, 1918-1932, sygn. 100-132. 4. Materiały dotyczące wydarzeń politycznych na świecie : wyjątki z broszur, gazet dotyczące głównie okresu I wojny światowej /najczęściej przepisywane ręcznie/, 1850-1938, sygn. 133-155. Number of units in the group: 155
15/98/0 Zbiór ikonograficzny Archiwum Państwowego w Katowicach Oddziału w Gliwicach 1851-2005 0 Unroll
Number of units in the group: 6314
15/99/0 Zbiór sfragistyczny 1850-1950 0 Unroll
Number of units in the group: 414
15/100/0 Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Katowicach Oddziału w Gliwicach 1587-1995 0 Unroll
I. Atlasy i Mapy Świata: 1. Atlasy, 1707-1938, sygn. 1-12. 2. Mapy Świata, XVIII w.- 1941, sygn. 13-28. II. Europa: 1. Europa (całość), 1807-1950, sygn. 29-61. 2. Państwa, 1639-1988, sygn. 62-257. III. Śląsk: 1. Śląsk (całość), 1587-1995, sygn. 258-296. 2. Dolny Śląsk, 1844-1965, sygn. 297-332. 2. Górny Śląsk, 1752-1995, sygn. 333-591. IV. Plany Miast, 1798-1941, sygn. 592-648, 651. V. Varia, b. d., sygn. 649-650. Number of units in the group: 651
15/101/0 vacat - Zbiór szczątków zespołów Działu II Archiwum Państwowego w Katowicach Oddział w Gliwicach - włączony do zespołów nr 15/323-15/330 0 Unroll
Number of units in the group: 0
15/102/0 Archiwum rodziny Welczków z Łabęd 1636-1905 0 Unroll
I. Organizacja kancelarii, zawartość i historia archiwum: szczątkowe wykazy akt, z lat 1736-1856, sygn. 1-3. II. Akta dotyczące tytułów prawnych. 1. Tytuły własności: testamenty, spadkobranie, z lat 1636-1843, sygn. 4-37. 2. Tytuły własności: kupno-sprzedaż majątków, oszacowanie gruntów, hipoteka, z lat 1734-1856, sygn. 38-75. 3. Procesy rodzinne: procesy głównie spadkowe, z lat 1644-1851, sygn. 76-129. 4. Opieka połączona z zarządem majątku, z lat 1765-1839, sygn. 130-158. 5. Listy dłużne: spłata długów, wykup legatów, z lat 1756-1847, sygn. 159-177. III. Akta osobiste i rodzinne 1. Dokumenty rodowe, metrykalne: wyciągi metrykalne, wspomnienia szkolne, zdjęcia, z lat 1813-1898, sygn. 178-181. 2. Korespondencja osobista, rodzinna: listy rodzinne, korespondencja z przyjaciółmi, z lat 1785-1895, sygn. 182-188. 3. Rachunki, zapisy: fundacje, księgi rachunkowe, z lat 1730-1858, sygn. 189-202. IV. Akta administracyjno-gospodarcze. 1. Sprawy gruntowe: pomiary gruntów, rejestry, sprzedaż gruntów gminnych, z lat 1701-1880, sygn. 203-229. 2. Sprawy finansowo-kasowe, podatkowe: księgi rachunkowe, gospodarcze, rejestry czynszów podatków, z lat 1748-1851, sygn. 230-282. 3. Sprawy poddanych i czynszowników, opieka nad biedotą: stosunki Dominium z poddanymi, świadczenia ludności na rzecz Welczków, gmin, opieka nad biedotą, z lat 1753-1884, sygn. 283-309. 4. Sprawy policji i straży pożarnej: zarządzenie, koncesja, utrzymanie straży pożarnej, z lat 1807-1859, sygn. 310-315. 5. Sprawy kościelne i szkolne: wydatki kościelne, rozbudowa budynków parafialnych i budowa szkół, sprawy obowiązków szkolnych, z lat 1679-1870, sygn. 316-346. 6. Gospodarka komunalna, budowa dróg: sprawy rzeźni, piekarni, młyna, karczmy, budowa dróg, z lat 1743-1905, sygn. 347-367. 7. Gospodarka rolna i leśna: kontrakty hodowlane, rolne rozliczenia z gospodarki drzewa, z lat 1786-1853, sygn. 368-389. 8. Sprawy procesowe sądu patrymonialnego w Łabędach: procesy w sprawach gruntowych, kradzieży, długów, koszty sądowe, z lat 1777-1905, sygn. 390-703. Number of units in the group: 703
Showing 81 to 100 of 379 entries.