Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
12/550/0 Społeczny Komitet Budowy Pomnika Bohaterskich Harcerek i Harcerzy Śląskich poległych w latach II wojny światowej 1939 - 1945 w Katowicach [1978] 1981-1984 0 Unroll
Organizacja i działalność Komitetu, dokumentacja propagandowa, finansowa i techniczna z lat [1978] 1981-1984, sygn. 1-12 Number of units in the group: 12
12/551/0 Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach [1957] 1958-1976 [1985] 0 Unroll
Organizacja: statut NIK z 1958 r., struktura organizacyjna Delegatury z 1958-1959 r., strukturalny wykaz akt z 1959 r., z lat 1958-1960, sygn. 1-2 Organa kolegialne: protokoły kolegium Delegatury, protokoły narad miesięcznych z lat 1958-1975, sygn. 3-32 Planowanie i sprawozdawczość: roczne plany kontroli NIK (ogólnokrajowe) z uwagami Delegatury, ogólne tematyki i programy kontroli, kwartalne plany kontroli i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania roczne z działalności Delegatury z lat (1957) 1958-1974, sygn. 33-97 Wykazy spraw przekazanych organom ścigania z lat 1959-1976, sygn. 98-105 Wykazy i wyniki kontroli z lat 1965-1972, sygn. 106-109 Uwagi do wojewódzkiego planu gospodarczego i wykonania budżetu wojewódzkiego z lat 1958-1973, sygn. 110-118 Kartoteki kontroli: pełnią funkcję rejestru kontroli i spisu spraw. Zawierają temat kontroli, nazwy jednostek objętych kontrolą w danym temacie i adnotacje o wysłanych w danej sprawie pismach z lat 1958-1975, sygn. 119 (pozycja obejmuje 25 tomów) Akta kontroli: karty inwentarzowe każdego rocznika akt kontroli poprzedzone są szczegółowym spisem (do 1960 r. wg komórek organizacyjnych, dla roczników 1961-1976 wg tematów kontroli) z lat 1958-1976, sygn. 120-4779, sygn. dodatkowe 729a, 924a, 932a, 947a, 947b, 947c, sygn. 3891, 3855, 4020 i 4564 zawierają 2 tomy (łącznie dodatkowo 4 j.) Number of units in the group: 7802
12/552/0 Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa Publicznego w Katowicach [1927] 1945-1953 [1974] 0 Unroll
Number of units in the group: 14
12/553/0 Wojewódzkie Zjednoczenie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Katowicach 1959-1981 0 Unroll
Number of units in the group: 161
12/554/0 Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Katowicach od 1945 roku 1945-2005 0 Unroll
Mapy topograficzne, fizyczne i polityczno-administracyjne: Polski, Śląska, województwa katowickiego, wrocławskiego, Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, Rybnickiego Okręgu Węglowego; Mapy topograficzno-administracyjne powiatów: będzińskiego, bielskiego, chrzanowskiego, cieszyńskiego, częstochowskiego, gliwickiego, kozielskiego, lublinieckiego, niemodlińskiego, olkuskiego, oświęcimskiego, pszczyńskiego, raciborskiego, tarnogórskiego, zawierciańskiego; Mapy zasadnicze Katowic i innych miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego; Plany miast i miejscowości: Bobrek, Brynów, Katowice, Kuźnia Raciborska, Michałkowice, Mysłowice, Myszków, Nowy Bytom, Nysa, Racibórz, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Tychy, Wodzisław Śląski oraz innych polskich miast; Mapy tematyczne: skorowidze map Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, mapa gospodarcza użycia ziemi, mapy geologiczne Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, plan linii autobusowych w Katowicach, obwody szkolne w powiecie katowickim, schemat dróg przelotowych Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, mapy zagospodarowania przestrzeni województwa katowickiego, mapy stanu sanitarnego powietrza województwa katowickiego, mapy sozologiczne miast Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego, mapy samochodowe województw, mapy turystyczne Polski i innych krajów. Number of units in the group: 3043
12/555/0 Komitet Budowy Pałacu Młodzieży w Katowicach 1947-1959 0 Unroll
Organizacja Komitetu: sprawozdanie z rozpoczęcia działalności, skład osobowy z lat 1947, sygn. 1 Protokoły z posiedzeń z lat 1948-1959, sygn. 2-5 Likwidacja Komitetu: protokoły, bilans i budżet z lat 1957-1959, sygn. 6-7 Bilanse roczne z lat 1948-1959, sygn. 8-18 Number of units in the group: 18
12/556/0 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Katowice - Bogucice Zawodzie [1950] 1954-1973 0 Unroll
Sprawy organizacyjne DRN z lat 1950-1970, sygn. 1-8 Protokoły sesji DRN z lat 1954-1973, sygn. 9-45 Realizacja uchwał DRN i Prezydium z lat 1969-1973, sygn. 46-47 Komisje DRN z lat 1965-1973, sygn. 48-67 Konwent Seniorów i Zespoły Radnych z lat 1965-1973, sygn. 68-70 Plany Pracy Prezydium z lat 1959-1973, sygn. 71 Protokoły posiedzeń Prezydium z lat 1955-1973, sygn. 72-141 Komitety blokowe z lat 1967-1973, sygn. 142 Realizacje postulatów wyborców z lat 1969-1973, sygn. 143 Plan gospodarczy dzielnicy-sprawozdania z roku 1973, sygn. 144 Czyny społeczne z lat 1969-1972, sygn. 145 Number of units in the group: 145
12/557/0 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Katowice - Ligota 1954-1973 0 Unroll
Sprawy organizacyjne DRN z lat 1957-1973, sygn. 1-11 Protokoły sesji DRN z lat 1954-1973, sygn. 12-38 Sprawozdania z wykonania uchwał, interpelacji z lat 1958-1973, sygn. 39-41 Komisje DRN z lat 1958-1973, sygn. 42-62 Konwent Seniorów, Klub Radnych z lat 1957-1973, sygn. 63-65 Sprawy organizacyjne Prezydium DRN z lat 1959-1973, sygn. 66-70 Protokoły posiedzeń Prezydium z lat 1955-1972, sygn. 71-119 Analizy i sprawozdania z lat 1958-1973, sygn. 120-121 Number of units in the group: 121
12/558/0 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Katowice - Szopienice [1958] 1960-1972 0 Unroll
Sprawy dotyczące MRN w Katowicach z lat 1958-1960, sygn. 1-4 Sprawy organizacyjne DRN z lat 1962-1969, sygn. 5-6 Protokoły sesji DRN z lat 1962-1972, sygn. 7-26 Sprawy organizacyjne Prezydium DRN z lat 1962-1966, sygn. 27-28 Protokoły posiedzeń Prezydium z lat 1962-1972, sygn. 29-62 Number of units in the group: 62
12/559/0 Prezydium Dzielnicowej Rady Narodowej Katowice - Śródmieście Załęże 1954-1973 0 Unroll
Sprawy organizacyjne Dzielnicowej Rady Narodowej z lat 1961-1973 , sygn. 1-6 Protokoły sesji Dzielnicowej Rady Narodowej z lat 1954-1973 , sygn. 7-31 Komisje z lat 1965-1973, sygn. 32-42 Sprawy organizacyjne Prezydium z lat 1958-1973, sygn. 43-47 Protokoły posiedzeń Prezydium z lat 1955-1973 , sygn. 48-91 Plan poprawy warunków bytowych dzielnicy z roku 1968 , sygn. 92 Sprawozdania Samodzielnego Referatu Zdrowia i Opieki Społecznej z lat 1961-1968 , sygn. 93 Number of units in the group: 93
12/560/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Mysłowicach 1945-1950 [1954] 0 Unroll
Miejska Rada Narodowa: protokoły MRN, Prezydium MRN z lat 1945-1950, sygn. 1-11, 5a Zarząd Miejski: Sprawy organizacyjne: protokoły, księga uchwał, wytyczne z lat 1945-1950 [1954], sygn. 12-19, 12a Sprawy narodowościowe: spisy i opinie o obywatelach wg. grupy narodowościowej z lat 1946-1949, sygn. 20-32 Mienie opuszczone i straty wojenne: wytyczne, spisy, kwestionariusze z lat 1945-1948, sygn. 33-34 Pomoc społeczna: instrukcje, wytyczne z lat 1947, sygn. 35 Number of units in the group: 37
12/561/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Mysłowicach 1950-1973 0 Unroll
Wydział Organizacyjno-Prawny: protokoły sesji, posiedzeń Prezydium , protokoły spotkań radnych z wyborcami, informacje statystyczne dotyczące miasta, akta miejskiego zespołu ds. ewidencji zbrodni hitlerowskich z lat 1950-1973, sygn. 1-165 Miejska Komisja Planowania Gospodarczego: sprawozdania z wykonania planu gospodarczego, inwestycyjnego, budżetu, z realizacji czynów społecznych z lat 1960-1971, sygn. 166-175 Wydział Finansowy: sprawozdanie z wykonania budżetu miasta, z działalności wydziału z lat 1961, 1965-1969, sygn. 176-177 Inspektorat Oświaty: sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego, z działalności przedszkoli, z akcji letniej, analiza planów nauczania, program rozwoju oświaty z lat 1960-1961, 1967-1969, sygn. 178-181 Referat Kultury: sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego w zakresie kultury, analiza działalności MBP z lat 1960, 1967, 1971, sygn. 182-184 Miejski Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki: analiza działalności klubów sportowych z lat 1967, 1969, sygn. 185 Wydział Spraw Wewnętrznych: sprawozdanie z orzecznictwa karno-administracyjnego, z nadzoru nad stowarzyszeniami, sprawozdanie Miejskiej Komendy Straży Pożarnej z lat 1960-1962, 1968-1969, sygn. 186-188 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: sprawozdanie z działalności wydziału z budownictwa, z wykonania planu produkcyjno-usługowego z lat 1960-1961, 1967-1969, sygn. 189-193 Wydział Przemysłu i Handlu: sprawozdanie z wykonania planu gospodarczego, analiza rozwoju rzemiosła, ocena działalności Miejskiego Handlu Detalicznego 1960-1961, 1967, 1969, sygn. 194-196 Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: sprawozdanie z działalności wydziału, analiza lecznictwa otwartego i dziecięcego, sprawozdanie z działalności żłobka z lat 1961, 1968-1970, sygn. 197-201 Wydział Zatrudnienia: sprawozdanie z sytuacji na rynku pracy z lat 1960-1961, sygn. 202 Number of units in the group: 202
12/562/0 Zakłady Graficzne w Katowicach - odcinek I [1930] 1948-2000 0 Unroll
Organizacja z lat 1930-1970, sygn. 1-23 Planowanie, sprawozdawczość, statystyka z lat 1950-1984, sygn. 24-56 Kadry z lat 1952-1968, sygn. 57-62 Inwestycje i remonty z lat 1946-1961, sygn. 63-65 Administracja nieruchomości z lat 1947-1959, sygn. 66 Number of units in the group: 660
12/563/0 Zjednoczenie Przemysłu Urządzeń Wentylacyjno - Klimatyzacyjnych "Klima - Went" w Katowicach 1966-1982 0 Unroll
Number of units in the group: 354
12/564/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Bielsku Białej 1960-1975 0 Unroll
Protokoły i materiały z zebrań z lat 1960-1975, sygn. 1-55 Number of units in the group: 55
12/565/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Cieszynie 1957-1975 0 Unroll
Protokoły i materiały z zebrań z lat 1957-1975, sygn. 1-46 Number of units in the group: 46
12/566/0 Archiwum Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Katowicach 1945-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 20722
12/567/0 Centralny Związek Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego Inspektorat Lustracji w Katowicach 1983-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 12
12/568/0 Centralny Związek Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" Terenowy Zespół Lustracji w Katowicach 1974-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 149
12/569/0 Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem" Zarząd Wojewódzki w Katowicach 1947-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 496
Showing 541 to 560 of 2,939 entries.