Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
12/610/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Woszczycach 1954-1972 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, z lat 1954-1972, sygn. 1-18 Uchwały sesji Gromadzkiej Rady Narodowej, z lat 1955-1959, sygn. 19 Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej, z lat 1955-1967, sygn. 20-24 Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, z lat 1955-1969, sygn. 25-39 Uchwały Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, z lat 1955-1961, sygn. 40 Działalność kolegialna prezydium, z lat 1965-1967, sygn. 41-42 Zebrania wiejskie i posiedzenia aktywu rolnego, z lat 1955-1967, sygn. 43-44 Plany gospodarcze gromady, z lat 1960-1970, sygn. 45-49 Budżety gromady, z lat 1955-1972, sygn. 50-66 Instrukcje, z roku 1970, sygn. 67 Number of units in the group: 67
12/611/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wyrach 1954-1972 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954-1972, sygn. 1-17 Ankiety radnych Gromadzkiej Rady Narodowej z roku 1965 , sygn. 18 Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1966 , sygn. 19-22 Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972, sygn. 23-40 Programy rozwoju gromady z lat 1960-1966, sygn. 41-42 Plany gospodarcze gromady z lat 1960-1970, sygn. 43-51 Kontrole i inspekcje zewnętrzne z roku 1966 , sygn. 52 Budżety gromady z lat 1955-1971, sygn. 53-70 Number of units in the group: 70
12/612/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zawiści 1954-1972 0 Unroll
Protokoły sesji Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1954-1972, sygn. 1-18 Spotkania radnych z wyborcami z lat 1965-1969 , sygn. 19 Komisje Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1965-1969 , sygn. 20-24 Protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej z lat 1955-1972 , sygn. 25-42 Zebrania wiejskie z lat 1961-1962, sygn. 43 Plany gospodarcze gromady z lat 1965-1969 , sygn. 44-46 Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1965-1969 , sygn. 47 Budżety gromady z lat 1955-1971, sygn. 48-55 Number of units in the group: 55
12/613/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Tychach 1951-1973 0 Unroll
Wydział Organizacyjno-Prawny: protokoły sesji PRN, sprawozdania ze spotkań posłów i radnych z wyborcami, interpelacje radnych, akta komisji i klubów Rady, protokoły posiedzeń Prezydium, organizacja Urzędu, podział administracyjny powiatu, sprawozdania z działalności Rady, materiały dotyczące członków organów kolegialnych, analizy kadr, analizy skarg i wniosków z lat 1954-1973, sygn. 1-391, 300a Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego: protokoły posiedzeń organów kolegialnych, akta organizacyjne, plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania, bilanse siły roboczej, szacunek siły nabywczej, dane demograficzne, postulaty i wnioski wyborców, programy czynów społecznych i sprawozdania z ich realizacji z lat 1954-1973, sygn. 392-572 Wydział Finansowy: Organizacja wewnętrzna, opracowania statystyczne, budżety jednostkowe i zbiorcze powiatu oraz sprawozdania z ich wykonania z lat 1954-1973, sygn. 573-627 Wydział Oświaty: sprawozdania z organizacji szkół, materiały statystyczne, ocena realizacji zadań dydaktycznych, szkolnictwo zawodowe, rozwój gminnych szkół zbiorczych, wychowanie przedszkolne, akcja letnia dzieci i młodzieży, czyny społeczne, kontrole i inspekcje zewnętrzne, sprawozdania z wizytacji szkół, wyniki nauczania z lat 1955-1973, sygn. 628-706 Wydział Kultury: organizacja wewnętrzna, postulaty wyborcze, czyny społeczne, sprawozdania z działalności placówek kulturalno-oświatowych, obchody i rocznice, konkursy i festiwale, wystawy i pokazy, ewidencja miejsc walki i męczeństwa, zabytki z lat 1964-1973, sygn. 707-730 Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki: plany i sprawozdania z ich wykonania, historia powstawania klubów sportowych, protokoły walnych zebrań i sprawozdania z działalności, zawody i imprezy sportowe, inwentaryzacja technicznych urządzeń sportowych z lat 1961-1973, sygn. 731-757 Wydział Spraw Wewnętrznych: organizacja Wydziału, orzecznictwo karno-administracyjne, kontrola zewnętrzna, nadzór nad stowarzyszeniami z lat 1955-1973, sygn. 758-789 Wydział Skupu: organizacja Wydziału, sprawozdania z wykonania planów gospodarczych, analiza skupu produktów rolnych, sprawozdania statystyczne z realizacji obowiązkowych dostaw, kontrola jednostek podległych z lat 1965-1973, sygn. 790-799 Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania, działalność spółdzielni produkcyjnych, zespołów rolników indywidualnych i kółek rolniczych, roboty wodno-melioracyjne, elektryfikacja, programy inwestycji, analizy spisów rolnych, programy rozwoju produkcji ogrodniczej, kontrola zewnętrzna i jednostek podległych, produkcja zwierzęca, gospodarka rybna, leśna, łowiectwo z lat 1954-1973, sygn. 800-904 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: budownictwo mieszkaniowe, reorganizacja przedsiębiorstw gospodarki komunalnej z lat 1957-1973, sygn. 905-913 Wydział Handlu, Przemysłu i Usług: plany gospodarcze, drobna wytwórczość, plany rozwoju usług i rzemiosła, wykaz warsztatów rzemieślniczych, młyny z lat 1954-1973, sygn. 914-921 Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: protokoły narad lekarzy, plany i sprawozdania z ich wykonania, materiały statystyczne z działalności placówek służby zdrowia, ewidencja zakładów lecznictwa otwartego z lat 1955-1973, sygn. 922-937 Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury: materiały statystyczne ruchu budowlanego z lat 1961-1973, sygn. 938-951 Statystyk Powiatowy: materiały statystyczne dotyczące ludności, zatrudnienia, oświaty i kultury, rolnictwa, przemysłu, budownictwa z lat 1957-1962, sygn. 952-961 Number of units in the group: 985
12/614/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kostuchnie [1954] 1967-1972 0 Unroll
Prezydium Rady Narodowej Osiedla: Plany pracy rady z lat 1966, sygn. 1 Protokoły sesji z lat 1954-1966, sygn. 2-12 Realizacja uchwał rady i Prezydium z lat 1961-1965, sygn. 13-14 Komisje z lat 1955-1966, sygn. 15-22 Zarządzenia wewnętrzne z lat 1961-1963, sygn. 23 Plany pracy Prezydium z lat 1962-1964, sygn. 24 Realizacja postulatów przez Prezydium z lat 1961-1964, sygn. 25 Protokoły posiedzeń Prezydium z lat 1955-1966, sygn. 26-36 Komitety blokowe z lat 1958-1967, sygn. 37 Plany gospodarcze osiedla z lat 1964-1967, sygn. 38 Sprawozdania z lat 1962-1967, sygn. 39-41 Budżety osiedla z lat 1961-1967, sygn. 42-46 Testamenty z lat1955-1961, sygn. 47 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej: Protokoły sesji z lat 1967-1972, sygn. 48-53 Komisje z lat 1967-1972, sygn. 54-60 Plany pracy Prezydium z lat 1967, sygn. 61 Protokoły posiedzeń Prezydium z lat 1967-1972, sygn. 62-67 Plany gospodarcze z lat 1967-1972, sygn. 68 Budżety miasta z lat 1969-1972, sygn. 69 Number of units in the group: 70
12/615/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lędzinach [1955] 1966-1973 0 Unroll
Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Lędzinach: protokół sesji, budżet, sprawozdania budżetowe z lat1955-1957, sygn. 1-3 Prezydium Rady Narodowej Osiedla w Hołdunowie: protokoły sesji, protokoły posiedzeń Prezydium, budżety, sprawozdania budżetowe z lat 1959-1961, sygn. 4-12 Prezydium Rady Narodowej Osiedla w Lędzinach: protokoły sesji, komisje, protokoły posiedzeń Prezydium, budżety, sprawozdania budżetowe z lat 1957-1965, sygn. 13-48 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Lędzinach: ewidencja radnych, protokoły sesji, protokoły posiedzeń Prezydium, rejestr uchwał rady i Prezydium, komisje, plany gospodarcze, realizacja czynów społecznych, sprawozdania statystyczne, budżety, sprawozdania budżetowe z lat 1966-1973, sygn. 49-84 Number of units in the group: 84
12/616/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Tychach 1950-1973 [1974] 0 Unroll
Wydział Organizacyjno-Prawny: protokoły sesji, sprawozdania ze spotkań posłów i radnych z wyborcami, interpelacje i postulaty radnych, akta komisji Rady, protokoły posiedzeń Prezydium, komitety blokowe, zarządzenia wewnętrzne, organizacja Urzędu, podział administracyjny, materiały dotyczące członków organów kolegialnych, skargi i wnioski z lat 1950-1973, sygn. 1-330, 93a, 111a Miejska Komisja Planowania Gospodarczego: plany gospodarcze i sprawozdania z ich realizacji, inwestycje, bilanse siły roboczej, dochodów i wydatków ludności, charakterystyka miasta, czyny z lat 1957-1973, sygn. 331-402 Wydział Finansowy: akta organizacyjne, opracowania statystyczne, protokoły kontroli zewnętrznej i w jednostkach nadzorowanych, budżety miasta i ich wykonanie, sprawozdania finansowe zakładów z lat 1951-1973, sygn. 403-473 Referat Kultury: plany i sprawozdania z ich realizacji, działalność placówek kulturalno-oświatowych, opracowania statystyczne, obchody i rocznice, konkursy i festiwale z lat 1965-1973, sygn. 474-487 Wydział Spraw Wewnętrznych: akta dotyczące emigracji, imigracji, repatriacji, orzecznictwa karno-administracyjnego z lat 1958-1964, sygn. 488-490 Miejski Zarząd Rolnictwa: plan gospodarczy, materiały statystyczne z lat 1951-1956, sygn. 491-493 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: protokoły narad, plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania, statystyka, działalność zakładów gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, cmentarze z lat 1951-1973, sygn. 494-524 Wydział Przemysłu i Handlu: plany i sprawozdania z ich wykonania, handel prywatny, plany gospodarcze i analizy ekonomiczne przedsiębiorstw z lat 1958-1972, sygn. 525-543 Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: organizacja wewnętrzna, plany gospodarcze i ich realizacja, sprawozdania z wykonania budżetu, statystyka, inwestycje, organizacja i działalność jednostek podległych z lat 1957-1973, sygn. 544-575, brak sygn. 575 Number of units in the group: 605
12/617/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Wesołej [1954] 1962-1972 0 Unroll
Prezydium Rady Narodowej Osiedla: Sprawy organizacyjne rady z lat 1954-1962, sygn. 1-3 Protokoły sesji z lat 1954-1962, sygn. 4-11 Realizacja postulatów wyborczych z lat 1961-1962, sygn. 12 Komisje z lat 1955-1956, 1959, 1961-1962, sygn. 13-19 Plany pracy Prezydium z lat 1955-1957, sygn. 20 Protokoły posiedzeń Prezydium z lat 1955-1962, sygn. 21-28 Komitety blokowe z lat 1955-1962, sygn. 29 Sprawozdania z lat 1955-1962, sygn. 30-32 Zmiana imion i nazwisk z lat 1955, 1961-1962, sygn. 33 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej: Protokoły sesji z lat 1962-1972, sygn. 34-44 Realizacja postulatów, protokoły spotkań z lat 1962-1966, sygn. 45-46 Komisje z lat 1962-1969, sygn. 47-53 Sprawy organizacyjne Prezydium z lat 1965-1967, sygn. 54 Protokoły posiedzeń Prezydium z lat 1962-1972, sygn. 55-65 Komitety blokowe z lat 1964-1966, 1969, sygn. 66 Plany gospodarcze z lat 1963-1965, 1969-1972, sygn. 67-68 Sprawozdania z lat 1962-1967, sygn. 69-71 Budżety miasta z lat 1963-1972, sygn. 72-73 Zmiana imion i nazwisk z lat 1962-1967, sygn. 74 Number of units in the group: 74
12/618/0 Prezydium Rady Narodowej Osiedla Murcki 1955-1958 0 Unroll
Number of units in the group: 9
12/619/0 Prezydium Rady Narodowej Osiedla Łaziska Średnie 1954-1972 0 Unroll
Sprawy organizacyjne Rady Narodowej Osiedla Łaziska Średnie z lat 1955-1960, sygn. 1-2 Sesje RN Osiedla z lat 1954-1969, sygn. 3-17 Realizacja uchwał z lat 1955-1967, sygn. 18-21 Interpelacje i postulaty radnych z lat 1961-1965, sygn. 22 Komisje stałe RN Osiedla z lat 1955-1967, sygn. 23-29 Komisje doraźne z lat 1956-1967, sygn. 30 Zespoły radnych z lat 1962-1967, sygn. 31-32 Sprawy organizacyjne Prezydium RN Osiedla z lat 1955-1967, sygn. 33-35 Posiedzenia Prezydium RN Osiedla z lat 1955-1969, sygn. 36-51 Komitety blokowe z lat 1955-1966, sygn. 52-53 Plany pracy i plany gospodarcze RN Osiedla z lat 1956-1971, sygn. 54-58 Inne plany i sprawozdania z ich realizacji z lat 1955-1957, sygn. 59 Sprawozdawczość GUS z lat 1955-1967, sygn. 60-62 Kontrole i inspekcje zewnętrzne z lat 1955-1968, sygn. 63 Budżet i jego wykonanie z lat 1955-1972, sygn. 64-82 Number of units in the group: 83
12/620/0 Urząd Powiatowy w Tychach [1972] 1973-1975 [1976] 0 Unroll
Biuro Ogólno-Organizacyjne: protokoły sesji PRN, protokoły posiedzeń Prezydium, akta komisji, materiały ze spotkań posłów i radnych z wyborcami, statut Urzędu, zarządzenia i decyzje Naczelnika, protokoły kontroli z lat 1973-1975, sygn. 1-99 Powiatowa Komisja Planowania: protokoły posiedzeń Kolegium, plany gospodarcze i sprawozdania z ich realizacji, bilanse siły roboczej, programy czynów społecznych z lat 1973-1975, sygn. 100-120 Wydział Finansowy: budżety jednostkowe i zbiorcze oraz sprawozdania z ich realizacji z lat 1974-1975, sygn. 121-134 Wydział Oświaty i Wychowania oraz Kultury: projekty organizacyjne szkół, materiały dotyczące liceów ogólnokształcących i szkolnictwa zawodowego, akcji letniej i wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży, konkursów i olimpiad z lat 1973-1975, sygn. 135-147 Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki: powiatowy fundusz rozwoju kultury fizycznej, sprawozdania z działalności klubów sportowych z lat 1974-1975, sygn. 148-150 Wydział Spraw Wewnętrznych: organizacja Wydziału, sprawozdawczość z orzecznictwa karno-administracyjnego i realizacji amnestii, protokoły kontroli zewnętrznej z lat 1974-1975, sygn. 151-153 Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Skupu: plany i sprawozdania z ich wykonania, spis rolny z 1974 roku, akta zespołów rolników indywidualnych, zagospodarowania lasów, pozyskania zwierzyny leśnej z lat 1974-19775, sygn. 154-172 Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej i Komunikacji: organizacja Wydziału, analizy działalności urzędów miast i gmin powiatu w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, statystyka ruchu budowlanego 1973-1975, sygn. 173-180 Number of units in the group: 208
12/621/0 Urząd Miejski w Lędzinach [1969] 1973-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 31
12/622/0 Urząd Miasta i Gminy w Imielinie [1967] 1973-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 10
12/623/0 Urząd Miasta i Gminy w Kostuchnie 1973-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 29
12/624/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Tychach 1964-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 94
12/625/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Mikołowie 1951-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 246
12/626/0 Kopalnia Węgla Kamiennego "Ziemowit" w Lędzinach - odcinek I [1942] 1945-1966, 1974-1978 0 Unroll
Dyrektor: Sekretariat Dyrektora: protokoły narad dyrektorów kopalń Jaworznicko-Mikołowskiego Zjednoczenia Przemysłu Węglowego, protokoły konferencji partyjno-ekonomicznych, referaty okolicznościowe Dyrektora, sprawy postępu technicznego, wykazy pracowników umysłowych z lat [1942] 1954-1960, sygn. 1-17, 9/I Główny Księgowy: wykaz urządzeń technicznych z 1945 r., preliminarz kosztów budowy kopalni, roczna sprawozdawczość finansowa, analizy ekonomiczne z lat 1945-1962, sygn. 18-41, 23/I, 24/I, 40/I Dział Norm Pracy i Płac: zakładowe umowy zbiorowe i analizy ich przestrzegania z lat 1954-1956, sygn. 42-45 Naczelny Inżynier: Sekretariat Naczelnego Inżyniera: akta dotyczące produkcji węgla w 1958 roku, zarządzenia Naczelnego Inżyniera z lat 1957-1960, sygn. 46-47 Kierownik Robót Górniczych: plany ruchu kopalni z lat 1946-1965, sygn. 48-57, 56/I-VI Inżynier Wentylacji: sprawozdawczość dotycząca pożarów i zagrożenia wentylacyjnego, plan ratownictwa górniczego z lat 1953-1960, sygn. 58-60 Sekcja Wynalazczości: statystyka wynalazczości, zestawienia zastosowanych pomysłów racjonalizatorskich, projekty racjonalizatorskie z lat 1953-1958, sygn. 61-72 Dział Mierniczo-Geologiczny: sprawozdanie z wierceń mechanicznych i analiza robót geologicznych z lat 1956-1957, sygn. 73 Inspektor BHP: protokoły narad i plany przedsięwzięć poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, statystyka wypadków, protokoły inspekcji z lat 1950-1960, sygn. 74-91 Kierownik Ekonomiczny: Sekretariat Kierownika Ekonomicznego: schematy organizacyjne kopalni, zakresy czynności komórek, zestawienia etatów z lat 1952-1960, sygn. 92-99 Dział Planowania: plany wieloletnie i roczne, plany techniczno-przemysłowo-finansowe, statystka techniczna, zatrudnienia i produkcji z lat 1952-1966, sygn. 100-158, 103/I-VII, 112/I-VII, 120/I-III, 130/I-XII, 137/I-X, 138/I, 145/I-VII, 147/I-IX, 155/I-VI, 156/I-III, 158/I-IX Zastępca Dyrektora do spraw administracyjno-handlowych: Sekretariat Zastępcy Dyrektora do spraw administracyjno-handlowych: protokoły narad w sprawach socjalno-bytowych załogi, zatrudnienie żołnierzy z lat 1953-1960, sygn. 159-160 Zastępca Dyrektora do spraw Samodzielnego Oddziału Wykonawstwa Inwestycyjnego (SOWI): Sekretariat Zastępcy Dyrektora do spraw SOWI: schematy organizacyjne SOWI, zarządzenia wewnętrzne, protokoły narad z lat 1957-1960, sygn. 161-163 Sekcja Księgowo-Finansowa: roczna sprawozdawczość finansowa, analizy działalności gospodarczej SOWI z lat 1958-1961, sygn. 164-167 Sekcja Planowania: plany techniczno-przemysłowo-finansowe, sprawozdania z wykonania planu inwestycyjnego i planu produkcji budowlano-montażowej z lat 1957-1961, sygn. 168-172 Rada Zakładowa: protokoły zebrań sprawozdawczo-wyborczych, posiedzeń Rady i komisji, protokoły zebrań załogi, budżety i bilanse Rady z lat 1948-1961, sygn. 173-185 Samorząd robotniczy: protokoły konferencji samorządu i posiedzeń Rady Robotniczej, sprawozdania z działalności Rady z lat 1957-1960, sygn. 186-189 Number of units in the group: 274
12/627/0 Kopalnia Węgla Kamiennego "Bolesław Śmiały" w Łaziskach Średnich - odcinek I 1945-1961 0 Unroll
Dyrektor: Dział Planowania: plany wieloletnie, roczne plany techniczno-przemysłowo-finansowe, roczne sprawozdania dla GUS, statystyka techniczna i zatrudnienia z lat 1946-1960, sygn. 1-39 Dział Księgowo-Finansowy: roczna sprawozdawczość finansowa, analizy finansowo-ekonomiczne z lat 1950-1961, sygn. 40-54 Dział Norm Pracy i Płacy: normy pracy, plan i sprawozdanie z wykonania planu funduszu płac i zatrudnienia z lat 1948-1955, sygn. 55-57 Inspektor Organizacji: schematy organizacyjne, zakresy czynności poszczególnych komórek, zarządzenia wewnętrzne, upaństwowienie zakładu, szkody wojenne, ogólna charakterystyka zakładu, protokoły narad z lat 1945-1960, sygn. 58-104 Rada Zakładowa: protokoły posiedzeń z lat 1945-1950, sygn. 105-109 Samorząd robotniczy: protokoły konferencji samorządu robotniczego i posiedzeń rady robotniczej z lat 1957-1960, sygn. 110-115 Naczelny Inżynier I zastępca Dyrektora: wskaźniki techniczno-ekonomiczne produkcji, protokoły narad technicznych z lat 1945-1961, sygn. 116-124 Sekcja Wynalazczości: projekty racjonalizatorskie z lat 1949-1955, sygn. 125-138 Dział Gospodarki Materiałowej: gospodarka drewnem z lat 1958, sygn. 139 Dział Głównego Mechanika: spisy maszyn i urządzeń technicznych z lat 1945, sygn. 140-141 Dział Inwestycji: plany inwestycyjne, projekty rozbudowy kopalni, dokumentacja odkrywek węgla z lat 1945-1959, sygn. 142-184 Inspektor Bezpieczeństwa Pracy: plany, statystyka bezpieczeństwa, analizy stanu BHP, protokoły narad z lat 1945-1956, sygn. 185-203 Zastępca Dyrektora dla spraw administracji: Dział Administracyjno-Gospodarczy: sprawy nieruchomości, protokoły kontroli zewnętrznej z lat 1945-1956, sygn. 204-216 Dział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych: ilościowe zestawienia załogi, sprawozdawczość z akcji socjalnej, protokoły posiedzeń Komisji Bytowo-Mieszkaniowej z lat 1952-1957, sygn. 217-220 Number of units in the group: 220
12/628/0 Centralny Zarząd Budowy Kopalń w Mikołowie [1945] 1951-1960 0 Unroll
Zarządzenia i okólniki: Centralnego Zarządu Budowy Kopalń i jednostek podległych z lat 1949-1958, sygn. 1-18 Akta tajne i poufne (w układzie numerycznym): korespondencja w sprawach produkcyjnych, finansowych i personalnych z lat 1950-1957, sygn. 19-53 Protokoły narad wytwórczych z lat 1948-1958, sygn. 54-63 Organizacja: Centralnego Zarządu Budowy Kopalń i jednostek podległych, projekty organizacji, protokoły zebrań, obsada niektórych jednostek, zarządzenia, korespondencja i notatki naczelnego Dyrektora w sprawach produkcyjnych i personalnych, rejestracja sądowa, siedziby przedsiębiorstw, pełnomocnictwa z lat 1946-1958, sygn. 64-93 Kontrole podległych jednostek z lat 1950-1957, sygn. 94-100 Plany produkcyjno-finansowe: plany produkcyjno-finansowe zakładów podległych, zbiorczy plan produkcyjno-finansowy z lat 1949-1957, sygn. 101-146 Bilanse, zarządzenia, instrukcje, sprawozdania z działalności CZBK i zakładów podległych z lat 1949-1954, sygn. 147-177 Analizy ekonomiczno-finansowe, sprawozdania z działalności z lat 1950-1958, sygn. 178-225 Kadry: sprawozdania Działu Personalnego, stan zatrudnienia, sprawy dotycząca zatrudnienia żołnierzy i więźniów, sprawy socjalne -mieszkania służbowe, plany potrzeb mieszkaniowych, szkolenia kadr, BHP, krytyka prasowa, notatki z gazet z lat 1949-1958, sygn. 226-256 Budowa kopalń: projekty eksploatowania złóż węgla, korespondencja dotycząca spraw geodezyjnych i geologicznych, mechanizacja kopalń, statystyka, sprawozdawczość, plany inwestycyjne, zarządzenia plany z lat 1945-1958, sygn. 257-341 Number of units in the group: 401
12/629/0 Mikołowskie Zakłady Budowy Maszyn Górniczych "Mifama" w Mikołowie 1945-1960 0 Unroll
Number of units in the group: 82
Showing 601 to 620 of 2,935 entries.