Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
12/630/0 vacat - Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wiertniczo - Geologiczne w Tychach - materiały (mapy) włączone do zbioru nr 12/554 - Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Katowicach od 1945 roku 0 Unroll
Number of units in the group: 0
12/631/0 Mikołowska Fabryka Transformatorów w Mikołowie 1945-1960 0 Unroll
Number of units in the group: 55
12/632/0 Spółka Wodna "Gostyń" w Tychach [1956] 1959-1975 0 Unroll
Sprawy organizacyjne: statuty Spółki "Gostyń", "Tychy" i Spółdzielni Usługowo-Wytwórczej Kółek Rolniczych w Katowicach, zarządzenia wewnętrzne, instrukcje służbowe, sprawy personalne kierownictwa, protokoły posiedzeń Zarządu Spółki z lat 1959-1969, sygn. 1-15 Planowanie i sprawozdawczość: plany inwestycyjne, plany wskaźników techniczno-ekonomicznych, zestawienia robót konserwacyjnych, sprawozdania z działalności Spółki z lat 1959-1969, sygn. 16-22 Sprawy finansowe: preliminarze dochodów i wydatków, bilanse Spółki "Gostyń" i Spółki "Tychy", udziały przedsiębiorstw w inwestycjach Spółki z lat 1959-1974, sygn. 23-72 Akta techniczne: dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy mostów, regulacji potoków i rowów, protokoły wizji lokalnych, protokoły odbioru robót, opinie rzeczoznawców technicznych w sprawie prac wodno-melioracyjnych Spółki z lat 1956-1971, sygn. 73-126 Akta Komisji Likwidacyjnej Spółki: sprawa przejścia Spółki w stan likwidacji i przekazania obiektów nowym administratorom, harmonogramy prac, protokoły posiedzeń , preliminarze wydatków, sprawozdania z działalności Komisji Likwidacyjnej, sprawozdanie i bilans likwidacyjny Spółki z lat 1969-1975, sygn. 127-156 Dokumentacja finansowa, odszkodowania, sprawy geodezyjne, akta personalne z lat 1958-1975, 66 j. Number of units in the group: 222
12/633/0 Zakłady "Elektro" w Łaziskach Górnych [1931] 1945-1947 0 Unroll
Number of units in the group: 205
12/634/0 Powiatowy Inspektorat Szkolny I w Rybniku [1840] 1872-1922 0 Unroll
Ogólne sprawy szkolne: zarządzenia w sprawach ogólnych i szkolnych, nadzór pedagogiczny nad szkołami, korespondencja w bieżących sprawach szkół, opłaty szkolne, kary z lat 1870-1921, sygn. 1-27 Sprawy nauczycielskie: dokształcanie nauczycieli, egzaminy kwalifikacyjne, konferencje nauczycieli, zarządzenia w sprawie rent i emerytur, godziny nadliczbowe z lat 1840-1921, sygn. 28-49 Nauczanie, pomoce szkolne: nauczanie religii, robót ręcznych, gimnastyki, biblioteki szkolne z lat 1868-1921, sygn. 50-62 Opieka nad młodzieżą: zarządzenia władz, wykazy, korespondencja w sprawie dzieci upośledzonych, pielęgnacja niemowląt z lat 1864-1921, sygn. 63-67 Szkoły elementarne w różnych miejscowościach: bieżące spraw szkół, protokoły powizytacyjne z lat 1871-1922, sygn. 68-110 Inne szkoły i placówki opiekuńcze: szkoły średnie, szkoły zawodowe, zakłady wychowawcze, przedszkola z lat 1863-1922, sygn. 111-121 Akta personalne nauczycieli: akta kat. A z lat 1869-1921, sygn. 122-129 Seminarium nauczycielskie w Pilchowicach: zarządzenia w sprawach szkolnych i nauczycielskich z lat 1912-1920, sygn. 130-142 Number of units in the group: 142
12/635/0 Powiatowy Inspektorat Szkolny II w Rybniku [1879] 1903-1922 0 Unroll
Ogólne sprawy szkolne: zarządzenia, okólniki, statystyki szkolne z lat 1897-1921, sygn. 1-17 Sprawy nauczycielskie: zatrudnianie, zwalnianie, szkolenie, sprawy emerytalne, nauczyciele prywatni z lat 1879-1922, sygn. 18-32 Nauczanie, pomoce szkolne: pomoce szkolne, nauczanie religii i innych przedmiotów, biblioteki szkolne z lat 1897-1921, sygn. 33-43 Opieka nad młodzieżą: opieka społeczna i zdrowotna, praca dzieci, gry i zabawy z lat 1897-1921, sygn. 44-47 Szkoły elementarne w różnych miejscowościach: bieżące sprawy szkół, protokoły powizytacyjne z lat 1895-1921, sygn. 48-95 Inne szkoły i placówki opiekuńcze: szkoły średnie dla dziewcząt, szkoły zawodowe, przedszkola, szkoły specjalne z lat 1887-1922, sygn. 96-113 Akta personalne nauczycieli: akta kat. A z lat 1875-1921, sygn. 114-125 Number of units in the group: 125
12/636/0 Powiatowy Inspektorat Budowlany w Rybniku 1805-1922 0 Unroll
Number of units in the group: 476
12/637/0 Zbiór akt gruntowych sądów w Mikołowie 1659-1970 0 Unroll
Akta gruntowe (Bijasowice, Bieruń, Bojszowy, Bujaków, Chełm, Chudów-Paniówki, Cielmice, Czarnuchowice, Dziećkowice, Gardawice, Goławiec, Gostyń, Górki, Hołdunów, Imielin, Jamnice, Jaroszowice, Kopanina, Kopciowice, Kostuchna, Kosztowy, Krasowy, Lędziny, Ligota, Łaziska Średnie, Górne i Dolne, Mikołów, Mokre-Stanowice, Mościska, Nowa Wieś, Ornontowice, Orzesze, Panewniki, Paniowy, Paprocany, Pasieczki, Piotrowice, Podlesie, Smardzowice, Stara Kuźnia, Śmiłowice, Ściernie, Tychy, Urbanowice, Warszowice, Wesoła, Wilkowyje, Wyry, Zabrzeg, Zarzecze, Zawada, Zawiść, Zgoda, Kopalnie węgla i huty cynku) z lat 1659-1971, sygn. 1-851, 11a, 12a-b, 326a-d, 465a, 637a-b, 644a-e, 752a, 757a, 758a, 775a, 783a Number of units in the group: 878
12/638/0 Towarzystwo Upiększania Miasta Świętochłowic w Świętochłowicach 1964-1993 [1994] 0 Unroll
Sprawy organizacyjne z lat 1964-1993, sygn. 1-18 Sprawy finansowe z lat 1966-1993 [1994], sygn. 19-29 Działalność Towarzystwa: albumy fotograficzne, zdjęcia luźne z lat 1965-1981, sygn. 30-41 Number of units in the group: 41
12/639/0 Sąd Powiatowy w Katowicach 1950-1974 0 Unroll
Number of units in the group: 1447
12/640/0 Ośrodek Postępu Technicznego w Katowicach 1961-1995 0 Unroll
Number of units in the group: 1136
12/641/0 Komisje wyborcze do przeprowadzenia wyborów do rad gmin w województwie katowickim 1990-1997 0 Unroll
Number of units in the group: 223
12/642/0 Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego w Tychach 1954-1993 0 Unroll
Number of units in the group: 247
12/643/0 Centrum Usług Informatycznych CIBEH S.A. w Katowicach 1960-1993 0 Unroll
Number of units in the group: 280
12/644/0 vacat - Zbiór akt gruntowych sądów w Katowicach - włączony do zespołu nr 12/4 - Sąd Obwodowy w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
12/645/0 Akta miasta Bytomia 1412-1580, 1742-1945 0 Unroll
Dokumenty pergaminowe z lat 1412-1580, sygn. 1-9/dok. Sprawy ogólne związane z organizacją i funkcjonowaniem gminy miejskiej, sprawy podatkowe, majątkowe, kasowe i sprawozdawczość: uprawnienia gminy miejskiej, edykty królewskie, rozporządzenia, władz, zarządzenia własne, akta dotyczące Rady Miejskiej (wybory, protokoły, uchwały), akta magistratu (wybory, posiedzenia, wykazy obywateli), sprawy podatkowe, opłaty, wynajem i dzierżawa, stan posiadania, gospodarstwa leśne, urbariusze, sprawy folwarku i wsi w Dąbrowie, sprawy gminy wiejskiej, rozwój terytorialny, sprawy górnictwa i hutnictwa, produkcja materiałów budowlanych, sprawy szkoleń, finansowe, wojskowe, materiały statystyczne, spisy ludności, majątku, sprawozdania miesięczne i roczne, akta personalne z lat 1742-1945, sygn. 1-3241, 2062a-n, 2657a, 2753a, 2764a, 2765a, brak sygn. 67, 197, 199, 3204 Akta dotyczące ubezpieczeń służby zdrowia, opieki społecznej i życia gospodarczego: ubezpieczenia od ognia, inwentarze szkolne, szkody wywołane rozruchami, stowarzyszenia samopomocowe, akta szpitali, zakładów specjalistycznych, opieka nad ubogimi sierotami, stowarzyszenia filantropijne, sprawy rzemiosła i handlu z lat 1742-1945, sygn. 3242-3391 Akta dotyczące stosunku do władz, administracji: procesy chłopów, proces Henckla von Donnersmarck, fundacje, stypendia, sprawy zatrudnienia, stosunki mieszkaniowe, gospodarstwa wojenne, zapytania, zażalenia, petycje, prośby z lat 1742-1945, sygn. 3392-3656 Sprawy budowlane, komunikacji, porządku i bezpieczeństwa publicznego, policji, organizacji i majątkowe: sprawy budowlane (deputacja budowlana, stan budynków, plany), sprawy ulic i dróg, zaopatrzenie w wodę, zadrzewianie, sprawy komunikacyjne, telegraf, telefon, kolej, linie tramwajowe, akta policyjne, sprawy ogólne, związki, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, organizacje, stowarzyszenia, sprawy policji sanitarnej, akta finansowe, pożyczki hipoteczne, kredyty, sprawy gruntowe, budowlane, normatywy, protokoły magistratu (1 księga), sprawozdania, opieka socjalna, szkolnictwo, oświata pozaszkolna, muzeum, biblioteka, archiwum z lat 1742-1945, sygn. 3657-5565, 4825a, brak sygn. 3685, 4460, 5526, 5564 Spis roboczy akt osobowych z lat 1840-1944, 780 j. Number of units in the group: 6497
12/646/0 Akta miasta Chorzowa [1835] 1868-1945 [1992] 0 Unroll
Number of units in the group: 8253
12/647/0 Akta miasta Siemianowic Śląskich 1874-1943 0 Unroll
Gmina Huty Laura (Gemeinde Laurahütte - Siemianowitz): księgi protokołów gminy, wybór naczelnika, szkolnictwo, kanalizacja z lat 1874-1922, sygn. 1-25 Rada Gminna i Magistrat Siemianowice: zarządzenia, statuty, sprawy osobowe, wybory do władz państwowych, utworzenie posady lekarza miejskiego, ubezpieczenia z lat 1922-1939, sygn. 26-47 Number of units in the group: 50
12/648/0 Starostwo Powiatowe w Bytomiu [1743] 1815-1939 0 Unroll
Sprawy granic administracyjnych z lat 1768-1922, sygn. 1-10 Sprawy policyjne: powstanie śląskie w 1919 roku, rady robotniczo-żołnierskie, polscy zbiedzy, obcokrajowcy z lat 1842-1921, sygn. 11-48, 12a Sprawy regulacji gruntów chłopskich z lat 1823-1912, sygn. 49-59, 54a, 56a Sprawy zarządzania powiatem zatwierdzanie starostów, tworzenie granic z lat 1743-1914, sygn. 60-72 Sprawy komunalne, rzemiosła, handlu: kasy emerytalne, oszczędnościowo-pożyczkowe, sprawy drogowe, wodne, rzemiosła rzeźniczego, jarmarków z lat 1826-1922, sygn. 73-188, 137a Utworzenie Urzędu Katastralnego z lat 1893-1914, sygn. 189 Sprawy kościelne i szkolne: sprawy duchownych, budowa kościołów, sprawy inwentarzy, bibliotek, szkół, nauczycieli z lat 1845-1938, sygn. 190-381, 200a, 212a, 216a, 317a, 322a, 380a Sprawy zdrowia: apteki, szpitale z lat 1864-1921, sygn. 382-393 Number of units in the group: 445
12/649/0 Wydział Powiatowy w Bytomiu [1843] 1872-1944 0 Unroll
Akta o charakterze osobowym: akta personalne, sprawy dyscyplinarne z lat 1887-1940, sygn. 1-36, 25a Akta ogólne dotyczące tworzenia się powiatu i gmin wiejskich: podział administracyjny powiatu, sprawy komunalne gmin z lat 1853-1928, sygn. 37-67, 52a, 62a, 63a Akta dotyczące wyborów urzędników gmin wiejskich z lat 1873-1933, sygn. 68-85 Sprawozdawczość gmin, statuty gmin z lat 1874-1920, sygn. 86-99 Sprawy udzielania pożyczek gminom (głównie ze Związku Miast Polskich) z lat 1925-1944, sygn. 100-104 Sprawy sporne rozstrzygane przez Wydział: sprawy administracyjno-finansowe z lat 1911-1944, sygn. 105-117 Sprawy szpitali i opiekuńcze z lat 1867-1937, sygn. 118-125 Akta szkolne dotyczące organizacji szkół zawodowych z lat 1892-1939, sygn. 126-148, 127a-c, 128a, 137a, 138a, 139a, 142a, 147a Roboty wodno-melioracyjne, wodociągi, kanalizacja z lat 1876-1939, sygn. 149-172 Sprawy budownictwa mieszkaniowego, osiedleńcze, gruntowe z lat 1863-1944, sygn. 173-206, 190a-b Weterynaria: sprawy rozpłodu bydła, rzeźni miejskiej z lat 1887-1922, sygn. 207-212 Sprawy budowlano-drogowe: budowa osiedli, dróg, mostów z lat [1943] 1847-1940, sygn. 213-367, 333a, 340a Akta dotyczące koncesji na sprzedaż i wyszynk alkoholu z lat 1897-1923, sygn. 368-462 Straż pożarna z lat 1871-1902, sygn. 463-466 Komunalna Kasa Oszczędności z lat 467-469 Number of units in the group: 488
Showing 621 to 640 of 2,935 entries.