Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
12/710/0 Śląska Spółka Akcyjna Górniczo - Hutnicza w Bytomiu [1836] 1921-1945 0 Unroll
Sprawy organizacyjne i finansowe: Historia firmy, statut, walne zgromadzenia i posiedzenia Rady Nadzorczej, reorganizacje, nabywanie nowych zakładów z lat 1899-1944, sygn. 1-30 Hütten- und Bergwerksprodukte G.m.b.H: wysokość kapitałów, umowy kompensacyjne, sprawozdania z lat 1932-1944, sygn. 31-39 Udziały w różnych firmach z lat 1911-1944, sygn. 40-89 Umowy z różnymi firmami: umowy dotyczące obróbki rudy ołowianej, zaopatrzenia w prąd, dzierżawa i sprzedaż z lat 1922-1945, sygn. 90-107 Bilanse roczne i kontrole stanu finansowego firmy Schlesag z lat 1941-1944, sygn. 108-113 Pozostałe sprawy finansowe i ubezpieczenia: ubezpieczenia rzeczowe, koszty własne, udzielanie pożyczek z lat 1890-1943, sygn. 114-135 Korespondencja z organizacjami gospodarczymi i instytutami naukowymi 1919-1944, sygn. 136-158 Budynki administracyjne: budowa i przebudowa budynków administracyjnych z lat 1919-1942, sygn. 159-164 Sprawy kancelaryjne: rozdział czynności kancelaryjnych, wykazy akt personalnych, spisy akt wybrakowanych z lat 1926-1944, sygn. 165-169 Sprawy nieruchomości: Grunty: sprawy ogólne, tytuły własności, wykazy gruntów z lat 1904-1944, sygn. 170-196 Sprzedaż, wymiana, dzierżawy gruntów z lat 1857-1944, sygn. 197-244 Ogólne sprawy budowlane: sprzeciwy przeciw planom zabudowy osiedli z lat 1912-1944, sygn. 245-254 Drogi, kanały, koleje żelazne: naprawy, transport, inwestycje z lat 1894-1944, sygn. 255-271 Sprawy uprawnień wodnych i zaopatrzenia w wodę z lat 1906-1944, sygn. 272-280 Młyny: administracja, dzierżawy, dochody z lat 1873-1944, sygn. 281-291 Szkody górnicze: sprawy procesowe z lat 1907-1944, sygn. 292-338 Sprawy robotników i urzędników: Ogólne sprawy robotnicze (zatrudnienie, warunki pracy, płace, wydajność, ubezpieczenia) z lat 1912-1944, sygn. 339-370 Ogólne sprawy personalne urzędników: statystyka, tabele wynagrodzeń, praktykanci z lat 1875-1944, sygn. 371-395 Dom i mieszkania dla robotników i urzędników: sprawy budowlane z lat 1905-1944, sygn. 396-418 Ogólne sprawy produkcyjne: Inwestycje produkcyjne: projekty, zakupy, koszty budowlane z lat 1926-1944, sygn. 419-423 Sprawy techniki produkcji górniczej z lat 1912-1944, sygn. 424-432 Cegielnie: budowa i rozbudowa zakładów, sprawy procesowe z lat 1870-1943, sygn. 433-451 Kopalnie Węgla Kamiennego: Poszukiwania górnicze, miernictwo, dzierżawa pól górniczych z lat 1899-1944, sygn. 452-463 Zbyt węgla z lat 1922-1945, sygn. 464-477 Kopalnia Karsten-Centrum: plany produkcyjne, sprawy budowlane, urządzenia techniczne, sprawy personalne z lat 1860-1944, sygn. 478-558 Kopalnia Andaluzja: urządzenia techniczne, inwestycje, sprawy personalne z lat 1902-1944, sygn. 559-578 Kopalnie rud: Sprawy ogólne: plany produkcyjne, analizy kontroli, rozporządzenia władz górniczych z lat 1844-1945, sygn. 579-591 Nadania górnicze z lat 1865-1945, sygn. 592-601 Kopalnia Apfel: wydobycie, księgi gwareckie z lat 19=844-1921, sygn. 602-605 Kopalnia Aufschluss: wydobycie, dzierżawy, szkody górnicze, księgi gwareckie, urządzenia techniczne z lat 1845-1938, sygn. 606-626 Kopalnia Braunschweig: urządzenia techniczne, inwestycje z lat 1897-1902, sygn. 627-628 Kopalnia Brzozowice: zezwolenia budowlane, inwestycje, sprawy procesowe z lat 1892-1944, sygn. 629-638 Kopalnia Cecylia: szkody górnicze, sprawy wodne, sprawy procesowe z lat 1855-1943, sygn. 639-647 Kopalnia Fiedlersglück: urządzenia techniczne, inwestycje, sprawy budowlane, kuksy, księgi gwareckie, sprawy procesowe z lat 1874-1944, sygn. 648-747 Kopalnia Jenny-Otto: urządzenia techniczne, inwestycje, sprawy finansowe i personalne z lat 1877-1936, sygn. 748-778 Kopalnia Nowa Helena: urządzenia techniczne, sprawy finansowe, dzierżawy , szkody górnicze, sprawozdania z lat 1876-1945, sygn. 779-804, 787a, 787b Kopalnia Neue Berthe: administracja, księgi gwareckie z lat 1869-1906, sygn. 805-811 Kopalnia Neue Victoria: urządzenia techniczne, zezwolenia budowlane, dzierżawy, kuksy, księgi gwareckie, sprawy finansowe z lat 1872-1944, sygn. 812-883 Kopalnia Nowy Dwór (Neuhof): urządzenia techniczne, sprawy budowlane, szkody górnicze, sprawy gruntowe, księgi gwareckie, sprawy personalne z lat 1864-1945, sygn. 884-978 Kopalnia Rosaliens-Zumutung: zarząd kopalni, księgi gwareckie z lat 1865-1945, sygn. 979-988 Kopalnia Teresa: urządzenia techniczne, sprawy budowlane z lat 1861-1925, sygn. 989-993 Kopalnia Wilhelmsglück: sprawy personalne z lat 1892-1926, sygn. 994-995 Huty i walcownie cynku, fabryki wyrobów cynkowych: Walcownia Jedlice: zakup i sprzedaż zakładów, inwestycje, produkcja, sprawy personalne z lat 1836-1945, sygn. 996-1043, 996a Walcownia Kalk: inwestycje, podatki, sprawy wodne, produkcja, ubezpieczenia, sprawy personalne z lat 1877-1931, sygn. 1044-1066 Walcownia Oława: inwestycje, drogi, mosty, produkcja, sprawy wodne, sprawy personalne z lat 1836-1944, sygn. 1067-1153 Walcownia Piela: produkcja, inwestycje, sprawy personalne z lat 1902-1943, sygn. 1154-1169 Huty Cynku Reisholz: produkcja, podatki, bilanse, sprawy personalne z lat 1924-1937, sygn. 1170-1184 Fabryka wyrobów cynkowych "Ziwafa": inwestycje, dzierżawy, bilanse, produkcja, statystyka z lat 1900-1945, sygn. 1185-1219 Spis roboczy akt personalnych z lat 1919-1945, 95 j. Number of units in the group: 1317
12/711/0 Zakłady hrabiego Schaffgotscha Sp. z o.o. Kopalnia "Hohenzollern" w Szombierkach 1872-1945 0 Unroll
Zarządzanie: normatywy, sprawozdania, materiały statystyczne, umowy z lat 1888-1940, sygn. 1-49 Sprawy załogowe: personalne, płace, ubezpieczenia, sprawy socjalno-bytowe z lat 1872-1943, sygn. 50-108 Sprawy gruntowe: umowy dzierżawne z lat 1888-1937, sygn. 109-112 Finanse: przepisy, sprawozdania z lat 1898-1937, sygn. 113-118 Postęp techniczny: materiały informacyjne o doświadczeniach, wynalazkach i pomysłach racjonalizatorskich z lat 1906-1944, sygn.. 119-121 Sprawy produkcyjno-techniczne: plany ruchu, pomiary, roboty strzelnicze, wentylacja, naprawa i modernizacja urządzeń, gospodarka paliwowo-energetyczna, sortownia brykietownia, cegielnia z lat 1885-1942, sygn. 122-365 Number of units in the group: 16358
12/712/0 Zakłady hrabiego Schaffgotscha Sp. z o.o. Kopalnia "Gräfin Johanna" w Bytomiu - Karbiu [1824] 1907-1945 0 Unroll
Zarządzanie: normatywy, sprawozdania, materiały statystyczne, umowy z lat 1907-1944, sygn. 1-13 Sprawy załogowe: personalne, przepisy, materiały statystyczne dotyczące płac, sprawy mieszkaniowe z lat 1924-1944, sygn. 14-26 Finanse: sprawozdania z lat 1930-1936, sygn. 27 Postęp techniczny: materiały informacyjne o doświadczeniach i pomysłach racjonalizatorskich z lat 1911-1944, sygn. 28-29 Analizy jakości węgla: wyniki analiz laboratoryjnych z lat 1907-1944, sygn. 30-33 Number of units in the group: 273
12/713/0 Śląska Spółka Akcyjna Górniczo - Hutnicza Kopalnia Karsten Centrum w Bytomiu 1875-1945 0 Unroll
Zarządzanie: plany i sprawozdania, statystyka z lat 1920-1945, sygn. 1-22, brak sygn. 19, 21 Sprawy gruntowe: zakup i dzierżawa gruntów (korespondencja, umowy i plany) z lat 1875-1944, sygn. 23-30 Sprawy finansowe: inwentarz, sprawozdania finansowe z lat 1928-1945, sygn. 31-33 Sprawy produkcyjno-techniczne: plany i sprawozdania dotyczące ruchu, dokumentacja dotycząca rozbudowy poszczególnych oddziałów, szkody górnicze, gospodarka maszynowa z lat 1902-1945, sygn. 34-154 Sprawy transportu: sprawy dotyczące transportu kolejowego i wewnątrzzakładowego z lat 1877-1945, sygn. 155-166 Sprawy budowlane: zezwolenia budowlane z lat 1908-1944, sygn. 167-174 Kadry: obsada personalna, ubezpieczenia z lat 1930-1939, sygn. 175-176 Sprawy administracyjno-gospodarcze: łaźnia, hotel robotniczy, zaopatrzenie w wodę i elektryczność z lat 1885-1944, sygn. 177-201 Number of units in the group: 199
12/714/0 Wspólnota Interesów Górniczo - Hutniczych SA, Kopalnia Łagiewniki w Łagiewnikach 1861-1945 0 Unroll
Sprawy organizacyjno-administracyjne: przepisy, zarządzenia wewnętrzne, statystyka, korespondencja z urzędami z lat 1932-1944, sygn. 1-17 Sprawy załogowe: zatrudnienia młodocianych i kobiet, sprawy dyscypliny, skargi robotników, szkolenia, pomoc socjalna, ubezpieczenia, kapele i chóry robotnicze z lat 1922-1944,sygn. 18-31 Sprawy produkcyjno-techniczne: roboty górnicze, miernictwo, jazda liną, filary ochronne, wentylacja, ratownictwo z lat 1861-1944, sygn. 32-53 Number of units in the group: 4774
12/715/0 Górnośląski Zarząd Kopalń Sp. z o.o. Zakładów Rzeszy H. Göring Grupa I Gliwice - Kopalnia "Preussen" w Miechowicach [1872] 1901-1944 0 Unroll
Sprawy ogólno-organizacyjne: powstanie kopalni, zarządzenia, plany, sprawozdania, bilanse, związki pracodawców, syndykat z lat 1898-1944, sygn. 1-104, 14a, 16a, 35a-ł, 41a, 46a, 51a-b, 53a-b, 65a-d, 75a Sprawy gruntowe i procesowe: nabywanie i zbywanie gruntów, akta procesowe z lat 1907-1944, sygn. 105-148, 138a Dzierżawy: terenów górniczych, majątków ziemskich parcel budowlanych z lat 1889-1944, sygn. 149-191 Sprawy załogi: zatrudnienie, płace z lat 1902-1944, sygn. 192-256, 214a Sprawy techniczne: budowa chłodni, szybów, magazynów, wyciągów, kominów, urządzeń elektrycznych, telefonów, schronów z lat 1899-1944, sygn. 257-342, 340a-b, 342a-b, brak sygn. 298 Koleje, drogi: budowa bocznic kolejowych, projektowanie nowych linii, kolej wąskotorowa, budowa szos i dróg z lat 1898-1944, sygn. 343-394 Szkody górnicze: zarządzenia, korespondencja z lat 1923-1944, sygn. 395-408 Cegielnia: zarządzenia, plany, sprawozdania, urządzenia techniczne z lat 1872-1930, sygn. 409-421 Majątki ziemskie: Rokitnica i Miechowice z lat 1901-1944, sygn. 422-460 Stosunki z władzami samorządowymi i państwowymi: podatki, budowa osiedli, linii tramwajowych, sieci wodno-kanalizacyjnych, patronat nad kościołami z lat 1898-1944, sygn. 461-518 Spis roboczy akt personalnych, 1149 j. Number of units in the group: 1715
12/716/0 Górnośląski Zarząd Kopalń Sp. z o.o. Zakładów Rzeszy "Hermann Göring" - Grupa III Chorzów [1904] 1940-1945 0 Unroll
Zarządzenia i okólniki: zarządzenia wewnętrzne i władz z lat 1939-1945, sygn. 1-19 Sprawy administracyjne: sprawy materiałowe i inwentarzy z lat 1925-1944, sygn. 20-25 Sprawy majątkowe: ustalanie zarządów komisarycznych kopalń, rewizje, spisy zakładów, szacowanie majątków byłych firm z lat 1938-1944, sygn. 26-66 Sprawy budowlane i gospodarki wodnej: zezwolenia budowlane z lat 1904-1943, sygn. 67-71 Praca i płaca: zatrudnianie (w tym jeńców i robotników przymusowych), tabele płac, sprawy bytowe, zdrowotne, szkolne z lat 1922-1944, sygn. 72-96 Sprawy ruchu: przepisy policji górniczej, urządzenia techniczne kopalń i ich kontrole, plany ruchu, sprawozdania ogólne, techniczne, statystyki górnicze z lat 1939-1945, sygn. 97-146, 131 (dwa tomy), 146a Sprawy finansowe, sprawozdawczość: bilanse, sprawozdania finansowe, koszty z lat 1939-1944, sygn. 147-306 Związki, stowarzyszenia i organizacje: okólniki z lat 1939-1945, sygn. 307-335 Bezpieczeństwo pracy, ratownictwo: plany i sprawozdania dotyczące bezpieczeństwa, pożary w kopalniach, materiały wybuchowe z lat 1939-1944, sygn. 336-346 Akta procesowe: sprawy umów, szkód górniczych, płacowe, rentowe, eksmisje z lat 1922-1944, sygn. 347-463 dopływ opracowany: sygn. 464-477 Number of units in the group: 479
12/717/0 Górnośląski Zarząd Kopalń Sp. z o.o. Zakładów Rzeszy "Herman Göring", Grupa III Chorzów, Kopalnia Król - Pole Wschodnie w Chorzowie 1939-1945 0 Unroll
Zarządzenia: okólniki, zarządzenia z lat 1941-1944, sygn. 1-3 Budowa i zabezpieczenie kopalń: plany budowy, materiały strzelnicze, zabezpieczenia przed pożarem z lat 1939-1944, sygn. 4-9 Ratownictwo i pierwsza pomoc z lat 1940, sygn. 10 Dozór i szkolenie: wykazy imienne dozoru, sprawy szkoleniowe (szkoła górnicza) z lat 1939-1945, sygn. 11-19 Sprawy socjalne: orkiestra kopalniana, opieka nad dziećmi, inwalidami i wdowami z lat 1939-1945, sygn. 20-24 Organizacje polityczne: NSDAP z lat 1940-1944, sygn. 25 Number of units in the group: 26
12/718/0 Wspólnota Interesów Górniczo - Hutniczych SA Kopalnia Chorzów w Chorzowie 1883-1944 0 Unroll
Sprawy ogólno-administracyjne: korespondencja z jednostką nadrzędną i zarządzenia, dane statystyczne, procesy, sprawy robotnicze, sprawy związkowe i podatkowe z lat 1883-1944, sygn. 1-12 Number of units in the group: 12
12/719/0 Górnośląskie Zjednoczone Huty Królewska i Laura S.A. Naczelna Dyrekcja Hut w Królewskiej Hucie 1869-1936 0 Unroll
Uprawnienia i sprawy gruntowe: nabycie gruntów, umowy, wyciągi z ksiąg katastralnych z lat 1869-1907, sygn. 1-13 Sprawy organizacyjne: zarządzenia Naczelnej Dyrekcji, sprawy kancelaryjne, obchody jubileuszowe, ochrona przeciwpożarowa z lat 1871-1908, sygn. 14-30 Sprawy pracownicze: umowy o pracę, ubezpieczenia z lat 1870-1908, sygn. 31-40 Sprawy procesowe: procesy z instytucjami i procesy prywatne z lat 1871-1908, sygn. 41-65 Sprawy patentów: korespondencja z lat 1874-1909, sygn. 66-77 Statystyki: materiały statystyczne (roczne, kwartalne i miesięczne) dotyczące produkcji i zatrudnienia z lat 1872-1908, sygn. 78-86 Sprawy budowlane i zaopatrzenia w wodę i światło: budownictwo mieszkaniowe i obiektów zakładów, rozbudowa dróg i miejsc rekreacyjnych, zaopatrzenie w wodę miasta i huty, oświetlenie miasta i zakładu z lat 1871-1908, sygn. 87-100 Sprawy finansowe: sprawozdania rachunkowe, budżety z lat 1897-1928, sygn. 101-105 Number of units in the group: 106
12/720/0 Wspólnota Interesów Górniczo - Hutniczych SA - Kopalnia Siemianowice w Siemianowicach 1783-1945 0 Unroll
Sprawy kolegialne: protokoły z lat 1920-1938, sygn. 1-2 Organizacja, zarządzanie: przepisy z lat 1906-1944, sygn. 3-22, 12a, brak sygn. 3 Plany i sprawozdania: plany ruchu, raporty, sprawozdania miesięczne z lat 1908-1945, sygn. 23-36 Statystyki: dane statystyczne dla Naczelnej Dyrekcji w Berlinie i Urzędu Górniczego z lat 1889-1944,sygn. 37-51 Sprawy sądowe: zajęcia sądowe i kary, kary policyjne, procesy i odszkodowania z lat 1914-1944, sygn. 52-62 Współpraca: ze związkami zawodowymi, korespondencja z organizacjami politycznymi (hitlerowskimi) z lat 1908-1944, sygn. 63-76 Kadry: taryfikatory, sprawozdania o zatrudnieniu robotników cudzoziemców, szkolenia zawodowe z lat 1909-1945,sygn. 77-127 Sprawy gruntowe: urbariusze, recesy, nadania, rokowania w sprawach gruntowych, budowa linii tramwajowych, dzierżawy z lat 1783-1944, sygn. 128-171, 130a Sprawy budowlane: zezwolenia budowlane, budowa urządzeń kopalnianych, sprawy budownictwa mieszkaniowego z lat 1892-1943, sygn. 172-202 Finanse, rachunkowość: dowody roczne, dane kontowe, koszta własne, karty i potrącenia z lat 1857-1945,sygn. 203-238 Eksploatacja złóż: sprawozdania, prace przygotowawcze i miernicze, ratownictwo górnicze z lat 1906-1944, sygn. 239-261 Sprawy bocznicy kolejowej, pomiarowe, wodne, materiałów wybuchowych, celne, kościelne z lat 1906-1944, sygn. 262-282 Number of units in the group: 287
12/721/0 Zakłady Hohenlohego SA, Kopalnia Michał w Siemianowicach [1854-1855] 1869-1944 [1990] 0 Unroll
Zarządzanie: księga protokołów, sprawozdania, materiały statystyczne co do wydobycia i zatrudnienia z lat 1869-1939, sygn. 1-21 Sprawy gruntowe: nabywanie i dzierżawa gruntów (korespondencja i umowy) z lat 1880-1918, sygn. 22-26 Zaopatrzenie i zbyt: zaopatrzenie w maszyny, umowy handlowe, ubezpieczenia rzeczowe, gospodarka materiałowa z lat 1879-1944, sygn. 27-46 Finanse: księgowość, rewizje rachunkowo-kasowe, korespondencja z bankami z lat 1882-1944, sygn. 47-64 Sprawy produkcyjno-techniczne: miernictwo, analizy laboratoryjne z lat 1879-1940, sygn. 65-67 Transport: sprawy kolejowe, utrzymanie koni z lat 1878-1944, sygn. 68-77 Sprawy budowlane: kosztorysy, korespondencja, zlecenia, rachunki z lat 1881-1905, sygn. 78-82, 234 Produkcja pomocnicza: materiały dotyczące wydobycia i zatrudnienia oraz zbytu kopalni wapienia dolomitowego z lat 1888-1906, sygn. 83-109 Regulaminy pracy, płace z lat 1901-1934, sygn. 110-115 Sprawy bezrobocia: sprawy turnusowe z lat 1933-1937, sygn. 116-136 Sprawy mieszkaniowe i urządzenia socjalne z lat 1907-1941, sygn. 137-142 Sprawy ogólno-administracyjne: opinie, oceny w sprawie rozbudowy kopalni z lat 1901-1943, sygn. 143-144 Sprawy procesowe: dotyczy spraw robotniczych z lat 1930-1944, sygn. 145-148 Ubezpieczenia socjalne: wypadki, ubezpieczenia, kasa pośmiertna z lat 1899-1940, sygn. 149-228 Organizacje przemysłowe: okólniki z lat 1893-1940, sygn. 229-231 Sprawy wodne: braki wody w Bytkowie i Bańgowie z lat 1888-1943, sygn. 232-233 Number of units in the group: 237
12/722/0 Zjednoczone Górnośląskie Zakłady Górnicze SA, Huta Julia w Bobrku 1858-1945 0 Unroll
Zarządzenie: zarządzenia wewnętrzne, sprawozdania, protokoły narad, statystyka z lat 1900-1945, sygn. 1-25 Kadry: materiały statystyczne, płace, szkolenia, wypadki, ubezpieczenia z lat 1897-1945, sygn. 26-84 Finanse: bilanse, inwentarze, dowody księgowe i kasowe z lat 1911-1945, sygn. 85-174 Sprawy zakupu i sprzedaży: korespondencja z dostawcami i odbiorcami, zamówienia z lat 1909-1944, sygn. 175-217 Produkcja bieżąca: raporty okresowe wydziałów dotyczące bieżącej produkcji z lat 1921-1945, sygn. 218-281 Rozbudowa i modernizacja zakładu: materiały statystyczne, dokumentacja dotycząca rozbudowy poszczególnych wydziałów i agregatów z lat 1883-1944, sygn. 282-450, brak sygn. 447 Sprawy budowlane: dokumentacja dotycząca budowy obiektów mieszkalnych, administracyjnych, gospodarczych z lat 1858-1941, sygn. 451-524, brak sygn. 469 Sprawy kolejowe: korespondencja w sprawie rozbudowy sieci kolejowej z lat 1920-1927, sygn. 525-526 Spray administracyjno-gospodarcze: administracja budynkami z lat 1920-1944, sygn. 527-537 Number of units in the group: 548
12/723/0 Królewski Urząd Hutniczy w Królewskiej Hucie 1797-1870 0 Unroll
Zarządzanie: normatywy, sprawozdania, protokoły, umowy dotyczące spraw gruntowych, projekt wykazu akt z lat 1797-1870, sygn. 1-29 Sprawy urzędnicze: akta osobowe z lat 1844-1870, sygn. 30-48, 40a Sprawy szkolne: spisy uczniów, sprawy podręczników, budownictwo szkolne z lat 1835-1865, sygn. 49-51 Produkcja i zbyt: przepisy dotyczące produkcji, korespondencja handlowa z lat 1826-1870, sygn. 52-55 Sprawy robotnicze i socjalne: sprawy osobowe, wypadkowość z lat 1801-1870, sygn. 56-62 Sprawy policyjne i komunalne: zarządzania władz państwowych, stosunki z władzami lokalnymi, policja sanitarna w zakładzie z lat 1802-1869, sygn. 63-72 Sprawy komunikacyjne: budowa dróg (zezwolenia budowlane), sprawy kolejowe (umowy) z lat 1803-1869, sygn. 73-77 Number of units in the group: 79
12/724/0 Wspólnota Interesów Górniczo - Hutniczych SA - Dyrekcja Hut w Wielkich Hajdukach - Huta "Batory" w Chorzowie [1856] 1872-1945 0 Unroll
Akta generalnej dyrekcji Huty: Sprawy gruntowe: odpisy ksiąg gruntowych, kupno, sprzedaż, zamiana gruntów, parcel z lat [1856] 1872-1945, sygn. 1-96 Sprawozdawczość, statystyka: statystyka produkcji i eksportu produktów hutniczych i załogi z lat [1856] 1872-1945, sygn. 97-138 Sprawy organizacyjne, administracyjne: konferencje, okólniki, wystawy, domy robotnicze z lat [1856] 1872-1945, sygn. 139-152 Sprawy prawne: akta procesowe z firmami z lat [1856] 1872-1945, sygn. 153-180 Sprawy robotnicze: rekrutacja robotników, zatrudnienie jeńców wojennych i robotników przymusowych z lat [1856] 1872-1945, sygn. 181-191 Organizacje przemysłowe z lat [1856] 1872-1945, sygn. 192-196 Akta dotyczące produkcji zbrojeniowej: normy i jakość produkcji zamówień z lat [1856] 1872-1945, sygn. 197-212 Akta oddziałów produkcyjnych: akta produkcji Huty Batory znajdują się także w zespole Berghütte-Cieszyn z lat 1939-1945, sygn. 213-242 Akta oddziałów technicznych: rysunki techniczne urządzeń i wyrobów hutniczych z lat 1928-1945, sygn. 243-355 Księgowość ruchu: bilanse, inwentarze, rachunki strat i zysków, koszty produkcji, koszty własne z lat 1873-1944, sygn. 356-538, 356a-b Ochrona przeciwlotnicza zakładu: zarządzenia przeciwlotnicze, budowa schronów z lat 1941-1945, sygn. 539-542 Akta komórki hitlerowskiej organizacji młodzieżowej z lat 1941-1944, sygn. 543 Zarząd Górniczy Huty Bismarck w Tarnowskich Górach: zakup złóż rudy żelaznej, kamieniołomu, nieszczęśliwe wypadki z lat [1860] 1872-1935, sygn. 544-586 Opracowania, referaty techniczno-ekonomiczne: m.in. dot. racjonalizacji górnośląskiego przemysłu żelaznego z lat 1928-1943, sygn. 587-598 Akta personalne dyrektorów z lat 1894-1943, sygn. 599-620, 612a, brak sygn. 607 Number of units in the group: 626
12/725/0 Zarząd Huty "Piłsudski" w Chorzowie 1931-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 7
12/726/0 Wspólnota Interesów Gorniczo - Hutniczych SA, Zarząd Huty Laura w Siemianowicach 1837-1945 0 Unroll
Zarządzanie: statuty, sprawozdania, ankiety, materiały statystyczne roczne, nabycia gruntów, korespondencja i umowy z lat 1871-1945, sygn. 1-11 Sprawy finansowe: płace, inwentaryzacja z lat 1870-1932, sygn. 12-20 Sprawy produkcyjno-techniczne: rozbudowa poszczególnych wydziałów huty, korespondencja, plany, kosztorysy z lat 1865-1944, sygn. 21-47 Sprawy budowlane: budownictwo mieszkaniowe i drogowe z lat 1871-1918, sygn. 48-52 Sprawy załogowe: płace robotników, bezrobocie, wypadki z lat 1915-1939, sygn. 53-56 Sprawy ubezpieczeniowe załogi: materiały dotyczące organizacji i działalności kasy chorych i ubezpieczenia z lat 1837-1943, sygn. 57-428 Number of units in the group: 432
12/727/0 Huta "Schellera" w Siemianowicach 1912-1945 0 Unroll
Ogólne sprawy produkcyjne z lat 1926-1933, sygn. 1-3 Sprawozdania produkcyjne i finansowe z lat 1912-1945, sygn. 4-19 Sprawy administracyjne: szkody hutnicze, bocznice, kolejowe, nieruchomości, ubezpieczenia, obrona przeciwlotnicza z lat 1919-1945, sygn. 20-26 Sprawy pracownicze: wykazy robotników, płace z lat 1916-1944, sygn. 27-31 Spis roboczy: doniesienia o wypadkach z lat 1917-1944, 5 j. Number of units in the group: 36
12/728/0 Stephan, Fröhlich i Klüpfel Fabryka Maszyn w Bytomiu 1918-1945 [1947] 0 Unroll
Number of units in the group: 166
12/729/0 Brackie Stowarzyszenie Zawodowe Sekcja VI w Bytomiu 1914-1944 0 Unroll
Protokoły posiedzeń Zarządu z lat 1914-1922, sygn. 1-8 Sprawy kasowe z lat 1929-1930, sygn. 9 Akta dotyczące wypadków i chorób zawodowych z lat 1931-1944, sygn. 10-13 Number of units in the group: 13
Showing 701 to 720 of 2,935 entries.