Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
12/911/0 Cech Kołodziejski w Siewierzu 1880-1939 0 Unroll
Statut z lat 1928-1929, sygn. 1 Protokoły posiedzeń z lat 1924-1939, sygn. 2 Księgi wpisów majstrów i czeladników z lat 1880-1927, sygn. 3-4 Księga kasowa z lat 1914-1939, sygn. 5 Number of units in the group: 5
12/912/0 Cech Rzeźniczo - Wędliniarski w Siewierzu 1921-1939 0 Unroll
Protokoły posiedzeń z lat 1931-1939, sygn. 1 Księga wpisów uczniów i czeladników z lat 1921-1939, sygn. 2 Księga kasowa z lat 1938, sygn. 3 Number of units in the group: 3
12/913/0 Cech Stolarski w Siewierzu 1925-1939 0 Unroll
Protokoły walnych zebrań z lat 1925-1939, sygn. 1 Number of units in the group: 1
12/914/0 Narodowy Bank Polski I Oddział w Sosnowcu 1949-1988 [1995-1996] 0 Unroll
Number of units in the group: 771
12/915/0 Bank Inwestycyjny Oddział w Sosnowcu 1949-1969 0 Unroll
Księgowość: bilanse na dzień 31.12 z lat 1953-1965, sygn. 1-13 Inwestycje: tytuły inwestycyjne i korespondencja, zarządzenia wewnętrzne, skargi i wnioski, roczne sprawozdania finansowe z lat 1949-1952, sygn. 14-20 Number of units in the group: 27
12/916/0 Bank Rzemiosła i Handlu w Sosnowcu 1945-1951 0 Unroll
Number of units in the group: 57
12/917/0 Starostwo Powiatowe w Będzinie 1945-1950 0 Unroll
Referat Społeczno-Polityczny: sprawozdania sytuacyjne, niemiecka lista narodowościowa, sprawy wyznaniowe, przesiedleńcze z lat 1945-1950, sygn. 1-105, 118-197, 199-205 Referat Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Publicznego: przepisy ogólne i zarządzenia z lat 1945, sygn. 106 Referat Administracyjny: podania o rehabilitację, ewidencja i kontrola ruchu ludności z lat 1945-1948, sygn. 107-117, 198 Referat Rolnictwa i Reform Rolnych z lat 1945-1948, sygn. 206-208 Number of units in the group: 208
12/918/0 Powiatowa Rada Narodowa w Będzinie 1945-1950 0 Unroll
I Powiatowa Rada Narodowa w Będzinie: Sprawozdania z działalności z lat 1945-1950, sygn. 1-32, 1a-i, 16a; Sprawy organizacyjne: protokoły posiedzeń PRN, kontroli przedsiębiorstw terenowych z lat 1945-1950, sygn. 33-65; Sprawy świadczeń rzeczowych i podatków z lat 1945-1949, sygn. 66-7; Sprawy oświatowe, zdrowia, opieki społecznej, ruchu partyzanckiego, wyborów do Sejmu, ochrony przeciwpożarowej z lat 1945-1949, sygn. 72-85, 80a; II Wydział Powiatowy w Będzinie: Referat Ogólny: zarządzenia, kontrola gospodarcza z lat 1945-1948, sygn. 88-93; Referat Organizacyjny: zarządzenia, przepisy, organizacja zakładów, sprawozdania z działalności instytucji terenowych z lat 1945-1949, sygn. 94-103; Referat Personalny: sprawy osobowe biuro Wydziału Powiatowego z lat 1949, sygn. 104; Referat Budżetowy: przepisy i zarządzenia dotyczące budżetów, preliminarze z lat 1946-1950, sygn. 105-130; Referat Gospodarczy: sprawy inwentarzowe z lat 1947, sygn. 131; Referat Finansowy: pożyczki, wykonanie budżetu z lat 1947-1948, sygn. 132-134; Referat Finansowo-Rachunkowy: sprawozdania z lat 1946-1948, sygn. 135-136; Referat Samorządowy: protokoły zebrań, uchwały gminnych rad narodowych, lustracje, sprawy personalne gminnych rad narodowych, zmiany granic gmin z lat 1945-1946, sygn. 137-154. Number of units in the group: 165
12/919/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Będzinie [1945] 1950-1973 [1980] 0 Unroll
Number of units in the group: 3076
12/920/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Czeladzi 1950-1973 [1975] 0 Unroll
Wydział Prawno-Organizacyjny z lat 1951-1973, sygn. 1-291 Miejska Komisja Planowania Gospodarczego z lat 1954-1975, sygn. 292-334 Wydział Budżetowo-Gospodarczy z lat 1953-1963, sygn. 335-393 Wydział Finansowy z lat 1950-1973, sygn. 394-630 Wydział Kultury z lat 1958-1963, sygn. 631-634 Wydział Spraw Wewnętrznych z lat 1950-1975, sygn. 635-728 Wydział Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z lat 1964-1973, sygn. 729-737 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z lat 1953-1975, sygn. 738-816 Wydział Komunikacji Drogowej z lat 1952-1975, sygn. 817-837 Wydział Handlu, Przemysłu i Usług z lat 1951-1975, sygn. 838-888 Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej z lat 1953-1974, sygn. 889-930 Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych z lat 1952-1975, sygn. 931-951 Number of units in the group: 951
12/921/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Sosnowcu 1945-1950 0 Unroll
1. Zarząd Miejski: Oddział Organizacyjny - statuty organizacyjne, monografia miasta, zarządzenia, okólniki, protokoły posiedzeń, sprawozdania z działalności, zmiany nazw ulic, zaświadczenia przesiedleńcze, sprawy personalne, wykazy akt z lat 1945-1950, sygn. 1-63 Oddział Planowania i Kontroli - plany i sprawozdania, inspekcje z lat 1949-1950, sygn. 64-77 Oddział Finansów - budżety i sprawozdania z lat 1946-1950, sygn. 78-90 Oddział Administracyjny - sprawy listy narodowościowej, reforma rolna, sprawy aprowizacji, nadzór nad działalnością handlową i przemysłową - ewidencjonowanie, koncesje, kontrole, Włókienniczy Związkowy Klub Sportowy "Czyn" w Sosnowcu z lat 1945-1950, sygn. 91-131 Oddział Zdrowia - sprawozdania, wykaz lekarzy zatrudnionych w szpitalu miejskim i miejskim ośrodku zdrowia, komisja sanitarna z lat 1947-1950, sygn. 132-136 Oddział Opieki Społecznej - zakłady opiekuńcze: wykaz, pomoc dla ujawniających się członków nielegalnych organizacji, sprawozdawczość w zakresie opieki społecznej, Państwowy Dom Małych dzieci w Sosnowcu z lat 1947-1950, sygn. 137-140 Oddział Oświaty, Kultury i Sztuki - wykazy świetlic i domów kultury, ocena stanu bibliotek, sprawozdania z lat 1945-1948, sygn. 141-144 Oddział Techniczny - plan zagospodarowania przestrzennego, wykazy: inwestycji, stanu dróg, ogrodnictwo miejskie z lat 1947-1949, sygn. 145-148 Referat Czynszowy - sprawy najmu z lat 1948, sygn. 149 2. Miejska Rada Narodowa: Sesje Rady - regulamin MRN, protokoły posiedzeń z lat 1945-1950, sygn. 150-156 Posiedzenia Prezydium Rady z lat 1947-1950, sygn. 157-158 Sprawozdania i opracowania informacyjne - sprawozdania z działalności, wykaz przedsiębiorstw państwowych i samorządowych, wykaz kin, sprawy personalne, stypendia z lat 1946-1950, sygn. 159-168 Skład Rady z lat 1946-1948, sygn. 169 Działalność komisji - finansowo-budżetowej, planowania, racjonalizacji płac i oszczędności, zdrowia, miejskiej komisji oświatowej, lokalowej, kontroli społecznej, komisji kontroli cen, teatralnej, miejskiej nadzwyczajnej komisji ds. polepszenia warunków bytu klasy robotniczej z lat 1945-1950, sygn. 170-200 Działalność komitetów - komitety: lokalnego Funduszu Gospodarki Mieszkaniowej, Bibliotecznego, Miejskiego Komitetu Funduszu Odbudowy Szkół, Komitetu Obchodu 5 rocznicy powstania PRL z lat 1948-1950, sygn. 201-206 Number of units in the group: 209
12/922/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Sosnowcu [1947] 1950-1973 [1983] 0 Unroll
Wydział Organizacyjno-Prawny: protokoły sesji, posiedzeń Prezydium, akta komisji, realizacja uchwał, komitety blokowe, protokoły narad, plany pracy i sprawozdania, wykazy pracowników, akta Miejskiego Zespołu ds. Ewidencji Zbrodni Hitlerowskich w Sosnowcu, protokoły kontroli z lat 1950-1973, sygn. 1-628, 545a, 546a Miejska Komisja Planowania Gospodarczego: plany perspektywiczne, wieloletnie, roczne, plany gospodarcze i budżety miasta, bilanse siły roboczej, opinie lokalizacyjne inwestycji miejskich z lat 1954-1975, sygn. 629-813 Wydział Finansowy: budżety MRN i Prezydium, sprawozdania z ich wykonania, protokoły kontroli jednostek podległych z lat 1950-1973, sygn. 814-871, 871a-g Wydział Oświaty: sprawozdania wydziału z lat 1952-1954, sygn. 872-873 Wydział Kultury: sprawozdania wydziału, jednostek podległych, plakaty, obwieszczenia z lat 1952-1965, sygn. 874-878 Miejski Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki: sprawozdanie z lat 1953, sygn. 879 Wydział Spraw Wewnętrznych: organizacja wydziału, protokoły kontroli, sprawy wywłaszczeniowe, zmiana imion i nazwisk, stwierdzenia obywatelstwa polskiego, akta stowarzyszeń z lat 1947-1983, sygn. 880-960, 886a, 888a, 914a-e Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: sprawozdanie z lat 1954, sygn. 961 Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: sprawozdania finansowe i bilanse wydziału, sprawozdania i bilanse przedsiębiorstw podległych, protokoły kontroli przedsiębiorstw miejskich z lat 1950-1972, sygn. 962-1026 Wydział Handlu, Przemysłu i Usług: organizacja, sprawozdania wydziału, wykazy zakładów rzemieślniczych, likwidacje zakładów z lat 1950-1972, sygn. 1027-1035 Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych: analizy zatrudnienia, sprawozdania statystyczne i opisowe, protokoły kontroli z lat 1952-1973, sygn. 1036-1043, 1036a-c, 1037a-b, 1041a Number of units in the group: 1065
12/923/0 Gminna Rada Narodowa w Bobrownikach 1945-1954 0 Unroll
Number of units in the group: 9
12/924/0 Gminna Rada Narodowa Grodźcu [1933] 1945-1949 0 Unroll
Zarząd Gminy: Oddział ogólnoorganizacyjny: protokoły posiedzeń prezydium gminnej rady narodowej z lat [1933] 1945-1949, sygn. 1 Number of units in the group: 1
12/925/0 Gminna Rada Narodowa w Niwce 1945-1953 0 Unroll
Zarząd Gminy: Oddział Ogólnoorganizacyjny z lat 1945-1950, sygn. 1-48 Oddział Administracyjny z lat 1945-1950, sygn. 49-75 Oddział Finansowo-Podatkowy z lat 1945-1950, sygn. 76-122 Oddział Gospodarki Społecznej z lat 1945-1949, sygn. 123-135 Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat Ogólnoadministracyjny z lat 1950-1953, sygn. 136-173 Referat Spraw Socjalnych i Kulturalnych z lat 1950-1953, sygn. 174-186. Akta kat. B - domowe książki meldunkowe, 128 j. Number of units in the group: 186
12/926/0 Gminna Rada Narodowa w Ząbkowicach 1945-1954 0 Unroll
Zarząd Gminny: Oddział ogólnoorganizacyjny: protokoły sesji gminnej rady narodowej, protokoły posiedzeń prezydium i zarządu gminy, z lat 1945-1950, sygn. 1-5 Oddział administracyjny: ludność gminy, obcokrajowcy, bezpieczeństwo ppoż., z lat 1945-1949, sygn. 6-7 Oddział finansowo-podatkowy: budżety, z lat 1946-1949, sygn. 8-20 Oddział gospodarki społecznej: rolnictwo, z lat 1945, sygn. 21 Prezydium Gminnej Rady Narodowej: Referat ogólnoadministracyjny: protokoły sesji gminnej rady narodowej, protokoły posiedzeń prezydium, z lat 1953-1954, sygn. 22-25 Referat finansowy: budżety, z lat 1950, sygn. 26-29 Number of units in the group: 29
12/927/0 Sąd Grodzki w Dąbrowie Górniczej [1939] 1945-1950 [1951] 0 Unroll
Number of units in the group: 1365
12/928/0 Sąd Okręgowy w Sosnowcu 1947-1950 [1953] 0 Unroll
Number of units in the group: 52
12/929/0 Sąd Grodzki w Sosnowcu 1945-1950 0 Unroll
Akta spraw karnych: sprawy o paserstwo, pomówienie, nielegalny handel, kradzież, pobicie, napad, nadużywanie uprawnień służbowych, znieważenie milicjantów w czasie pełnienia służby z lat 1945-1950, sygn. 1-27 Number of units in the group: 27
12/930/0 Sąd Obywatelski w Sosnowcu 1949-1954 [1955] 0 Unroll
Akta spraw karnych z lat 1949-1955, sygn. 1-13 Number of units in the group: 13
Showing 901 to 920 of 2,935 entries.