Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/385/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Hurtu Spożywczego w Kielcach 1950-1953 0 Unroll
akty normatywne- przepisy wewnętrzne w sprawie zabezpieczenia ochrony tajemnicy państwowej i służbowej oraz w sprawie zasad odpowiedzialności materialnej pracowników organy kolegialne- protokóły z zebrań i narad rady zakładowej protokoły z narad gospodarczych z narad inspektorów z narad i zebrań aktywu planowanie - plany finansowe hurtowni, plany zakupu i sprzedaży, plany zaopatrzenia materiałowego sprawozdawczość - sprawozdania GUS z wykonania planu sprawozdania z wykonania planu funduszu płac, bilanse roczne Number of units in the group: 51
21/386/0 Narodowy Bank Polski - Oddział Wojewódzki w Kielcach 1945-1982 0 Unroll
Wydział Organizacyjno Administracyjny -protokóły z posiedzeń organów kolegialnych, dyrektorów oddziałów operacyjnych i konferencji 1950-1971 sygn 1-19, sprawy organizacyjne 1945-1971 sygn 20-48 - schematy, przepisy, materialy zwiazanie z przejmowaniem agend innych banków; plany i sprawozdania z działalności oraz kadrowe 1949-1973 sygn 49-69, rewizje pełne i problemowe Oddzialu Wojewódzkiego oddziałów operacyjnych i specjalistycznych 1953-1976 sygn 70-120- protokóly z rewizji, zalecenia i sprawozdania z ich wykonania ;plany i opisy nieruchomości NBP 1949-1962 sygn 121-125; Wydział Ekonomiczny plany kasowe 1955-1965 sygn 126-139 plany regionalne branżowe zjednoczeń 1958-1975 sygn 140-158 min spisy zadań inwestycyjnych Wydział Kredytów- dane o okręgu bankowym 1962-1965 sygn 159-160, sprawozdania z wykonania planu kasowego 1954-1968 sygn 161-170, sprawozdania i opracowania dotyczace zakładów produkcyjnych i zjednoczeń 1953-1975 sygn 171-199, Wydział Operacyjno Rachunkowy- bilanse Oddziału Wojewódzkiego i oddziałów operacyjnych 1953-1973 sygn 200-246 ewidencja zasobu archiwum zakładowego 1953-1968 sygn 247, wykazy i kartoteki personalne 1946,1950-1953 sygn 248-249 -pracowników NBP OW i Banku Rolnego; Kolegium Oddzialu Wojewódzkiego 1970-1971 sygn 250-wyciągi z protokółów posiedzeń; narady z dyrektorami oddziałow i głównymi ksiegowymi 1961-1974 sygn 251-254- protokóly materialy wnioski; narady pracownicze Oddziału Wojewódzkiego i oddziałow NBP 1971-1974 sygn 255-257 protokóły materiały; Organizacja Oddziału Wojewódzkiego 1966-1976 sygn 258 -regulaminy organizacyjne, zmiany w strukturze organizacyjnej, przekazanie agend NBP, korespondencja; organizacja oddziałów NBP 1960-1976 sygn 259-282 - regulaminy organizacyjne przekazania agend analiza organizacyjna zarządzenia dyrektora, regulamin kontroli wewnętrzne,j Ośrodek Zmechanizaownej Rachunkowości Budżetowej, placówki pelnomocników NBP sieć placówek wykaz jednostek gospodarczych; czyny społeczne 1968-1972 sygn 283 -informacje; plany działalnosci i szkoleń OW 1967-1974 sygn 284-286, programy działania oddziałów NPB 1970-1977 sygn 287-295- plany szkoleń; zarządzenia dyrektora oddziału wojewodzkiego 1951-1976 sygn 296-307, postepowanie z aktami tajnymi 1950-1956 sygn 308 - instrukcje; rewizje pełne Oddzialow NBP Ostrowiec Św Pińczów Włoszczowa 1969-1970 sygn 309 - protokóly zalecenia i ich realizacja; rewizje problemowe i odcinkowe oddziałów NBP 1969-1975 sygn 310-313 - protokóły zalecenia i ich realizacja; etaty i osobowy fundusz płac 1975-1976 sygn 314-315 -plany protokóly zdawczo odbiorcze; opinie do planu pięcioletniego 1970-sygn 316 -przemysłu terenowego oraz Okręgowego Oddzialu Związku Spóldzielni Mleczarskich; plany techniczno ekonomiczne 1972-1975 sygn 317-319 -Wojewodzkiego Zarzadu Dróg Publicznych w Kielcach, Wojewodzkiego Zwiazku Spóldzielczości Pracy w Kielcach; badanie stopnia przygotowania niektórych jednostek osadniczych z punktu widzenia planowania przestrzennego dla prawidlowej realizacji planu pięcioletniego na lata 1971-1975- 1970 sygn 320,; plany inwestycyjne i kapitalnych remontów 1970-1975 sygn 321-323- zestawienia danych, spisy zadań inwestycyjnych, projekty planów i ich opiniowanie, ocena ksztaltowania się zapasów i sytuacji finansowej oraz informacje o stosowaniu środków oddziaływania kredytowego 1974-1977 sygn 324 -w przedsiebiorstwach KZB; materiały dotyczące dzialaności przedsiębiorstwa PKS 1972-1973 sygn 325 -plany techniczno ekonomiczne opinie informacje; kontrola bankowa funduszu płac w KZB 1971-1976 sygn 326-327 analizy, informacje; realizacje inwestycji- Huta im M Nowotko w Ostrowcu Św rozbudowa ZGM Zębiec i ZGM Stąporków oraz Kieleckich Kamieniołmów Drogowych w Wiśniówce1970-1975 sygn 328-332 analizy sprawozdania z kontroli informacje uzgodnienia umowy zamknięcia inwestycji rozkliczenia finansowe, sprawozdania z dzialalności kredytowej 1964-1966,1973-1974 sygn 333-346,okresowe analizy i oceny Wydzialu Planowania z zakresu sytuacji pienężno rynkowej wyników finansowych przedsiębiorstw oraz środków oddziaływania kerdytowego 1972sygn 347, analizy działalnosci gospodarczej 1973 sygn 348 ZPW w Bukowej GS SCH w Odrzywole Radomskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Radomiu, materiały dot. działalności Zakładów Przemysłu Terenowego Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, spółdzielczości pracy CRS "Samopomoc Chłopska" 1970-1974 sygn 349-353 analizy, sprawozdania, informacje, sprawozdania finansowe, bilanse, analizy ekonomiczne 1969-1977 sygn 345-365 WZDP w Kielcach WZSP w Kielcach, oddziałów wojewódzkiego i oddziałów NBPorganizacja oddziałów NBP Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Kielce, Końskie, Ostrowiec Św., Pińczów, Skarzysko Kamienna, Starachowice, Włoszczowa 1967-1980 sygn 366-377 regulamiy organizacyjne, zarządzenia dyrektorów, protokoły przekazania agend badanie metod techniki i wydajności pracy 1978 sygn. 378 ankiety roczne plany pracy Oddziału Wojewódzkiego Oddziałów NBP i PKO 1974-1980 sygn 379-384 wytyczne szkolenia oddziałów 1975-1980 sygn 385-386 plany i sprwozdania z działalnosci szkoleniowej plany i sprawozdania dotyczące zatrudnienia i funduszu płac kosztów 1978-1982 sygn 387-393 sprawozdania statystyczne 1975-1982 sygn 394-399 dotyczące zatrudnienia i płac dokształcania i doskonalenia zawodowego dofinasowania inwestycji działalności usługowej dla ludności rewizje pelne oddziałów NBP Busko Zdrój Jedrzejów Kazimierza Wielka Kielce Końskie Miechów Ostrowiec Św Pińczów Skarżysko Kamienna Starachowice Włoszczowa 1971-1980 sygn 400-412 rewizje problemowe oddziałow NBP Busko Zdrój Jędrzejów Kazimierza Wielka Kielce Końskie Ostrowiec Św Pińczów Skarżysko Kamienna, Starachowice Włoszczowa 1954-1980 sygn 413-424 ewidencja etatów i środków na wynagrodzenia 1977 sygn 425 akta osobowe kadry kierowniczej i wybranych pracowników 1945-1954 sygn 426-443 działalność szkoleniowa 1973-1979 sygn 444 realizacja planu dochodów i kosztów 1979 sygn 445 rozwój społeczno gospodarczy województwa kieleckiego 1973-1980 sygn 446-461 koncepcje , kierunki plany decyzje wojewody kieleckiego plany techniczno ekonomiczne przedsiebiorstw 1975-1981 sygn 462-KZB PKS analizy działalności eksploatacyjnej i sytuacji finansowej przedsiebiorstw województwa kieleckiego 1974-1981 sygn. 469-485 opracowania analityczne i prace badawcze Banku 1974-1980 sygn. 486-505 510 sprawozdania Fp-7 z wyników bankowej kontroli funduszu płac 1976-1978 sygn 506-509 sprawozdania finansowe bilanse przedsiebiorstw 1969-1978 sygn 511-513 WZPPPT WZDS PKS bilanse netto i zbiorcze oddzialu Woj. NBP sprawozdania Analizy działalności eksploatacyjnej i sytuacji finansowej przedsiębiorstw oraz stosowanie środków oddziaływania bankowego 1970-1978 sygn 537-559; opracowania analityczne i prace badawcze (Zjednoczenie Budownictwa - wytyczne do polityki kredytowej) Number of units in the group: 562
21/387/0 Narodowy Bank Polski - I Oddział Miejski w Kielcach 1950-1967 0 Unroll
Akta organizacyjne 1950-1967 sygn 1-6,185-187 schematy organizacyjne protokoły z posiedzeń i kontroli Bilanse 1951-1961 sygn 7-16 Plany bilanse i analizy ekonomiczne działalności jednostek finansowych 1955-1967 sygn 17 -184, 188-194 Zakłady przemysłu ciężkiego i maszynowego chemicznego budowlanego instytucji kulturalnych, przedsiębiorstw gospodarki komunalnej Rewizje problemowe i pełne 1953-1976 sygn 195-196 sprawozdania Number of units in the group: 196
21/388/0 Narodowy Bank Polski - II Oddział Miejski w Kielcach 1952-1967 0 Unroll
Komitet doradczy przy II Oddziale Miejskim NBP - protokół, program działania, protokoły przekazania agend pomiędzy NBP II Oddział Miejski i innymi bankami Bilanse netto NBP II oddział miejski, Plany i bilanse zakładów przemysłowych Kielc - Zakłady Metalowe Kielce, Zakłady Precyzyjne "Iskra" Kieleckie Zakłady Wyrobów Metalowych sprawozdania z wykonania planowania kasowego analizy i informacje w sprawie sytuacji ekonomiczenej okręgu bankowego analiza i informacja z zakersu spółdziełczości pracy, turystyka w regonie Gór Świętokrzyskich Number of units in the group: 22
21/389/0 Bank Inwestycyjny - Oddział Wojewódzki w Kielcach 1949-1969 0 Unroll
Przejęcie agend Banku Gospodarstwa Krajowego w Kielcach 1949 sygn 1 Bilanse brutto i netto Banku Inwestycyjnego 1949-1960 sygn 2-14 Sprawozdania z realizacji inwestycji 1954-1969 sygn 15-29 Plany finansowania i sprawozdania z realizacji inwestycji poszczególnych zakładów 1950-1957 sygn 30-56 Opracowania dotyczące aktualnej sytuacji oraz perspektyw rozwoju społeczno gospodarczego województwa kieleckiego, wpływu lokalizacji ogólnej, przedsięwzięć inwestycyjnych, badania celowości i prawidłowości niektórych lokalizacji ogólnych i szczegółowych, badania korzyści i strat gospodarczych wynikających z lokalizacji inwestycji, budowy oczyszczalni ścieków dla miasta Kielc, planowania przestrzennego rozwoju przemysłu, dekoncentracji rozmieszczenia zakładów przemysłowych, budowy Elektrowni Kozienice, planów zagospodarowania terenów inwestycyjnych, budowa urządzeń zbiorowego zaopatrzenia rolnictwa i wsi w wodę, projektu planu regionalnego województwa kieleckiego 1965-1969 sygn 57-69 Number of units in the group: 91
21/390/0 Państwowy Bank Rolny - Oddział w Kielcach 1925-1975 0 Unroll
sekretariat 1925-1951 sygn 1-376,1781-1794 zarządzenia i okólniki wewnętrzne Oddziału PBR sprawozdania z działalności preliminarze budżetowe i bilanse oddziału oraz Spółdzielni Oszczędnościowo Pozyczkowej Pracowników Oddziału PBR wydział kredytu krótkoterminowego 1929-1950 sygn 377-379 wydział agrarny 1925-1950 sygn 380-410 akta parcelacji dóbr obszarniczych wydział funduszu administracyjnego 1925-1950 sygn 411-536 wydział funduszu administracyjnego 1925-1929 sygn 411-536 wydział kredytów długoterminowych 1925-1950 sygn 573, 1 683, 1771-1779,1795-2022 Biuro prawno egzekucyjne 1925-1950 sygn 1684 1770 - 1780 akta administracyjne spraw rządowych i prawno administracyjnych bilanse i sprawozdawczość, kontrole i zalecenia pokontrolne, plany pracy oraz wytyczne 1949-1975, akta sądowo egzekucyjne 1921-1942, dokumentacja likwidacji Komunalnych Kas Oszczędności w woj. kieleckim Number of units in the group: 2271
21/391/0 Bank Gospodarstwa Spółdzielczego - Oddział Wojewódzki w Kielcach 1946-1949 0 Unroll
pisma okólne i okólniki 1941-1949 sygn 1-9, sprawozdania z działalności 1947-1949 sygn 10-15 kontrole Woj. Oddz. BGS 1947-1949 sygn 16, biuletyny informacyjny i wewnętrzny 1945-1949 sygn 17 -21 umowy najmu lokalu i adaptacje 1947-1948 sygn 22 Wojewódzki Komitet Opieki nad dzieckiem z Przyczółka Frontowego w Kielcach 1945-1946 sygn 23 Koło ZMP 1949 sygn 24 sprawozdania z kontroli podległych placówek 1945-1949 sygn 30-55 akta osobowe wybranych pracownków 1946-1949 sygn 57-59 Number of units in the group: 59
21/392/0 Bank Spółdzielczy w Kielcach 1925-1951 0 Unroll
protokoły z posiedzeń walnego zgromadzenia, zarządu i komisji rewizyjnej, bilanse i sprawozdania, księgi wkładów, księgi pożyczek, księga funduszu pośmiertnego, księga dłużników b. Banku Spółdzielczego Rzemieślniczego Rzemieślników i Kupców Number of units in the group: 28
21/393/0 Bank Komunalny - Oddział Wojewódzki w Kielcach 1949-1951 0 Unroll
kosztorysy i zrealizowanie rachunki prezydiów miejskich i powiatowych rad narodowych woj. kielckiego, instrukcje i okólniki Number of units in the group: 80
21/394/0 Państwowy Ośrodek Maszynowy - Zespół Gminnych Ośrodków Maszynowych w Promniku 1952-1957 0 Unroll
plany gospodarczo finansowe 1952-1957 sygn 1-2 Number of units in the group: 2
21/395/0 Spółdzielnia Spożywców Koła Związku Zawodowego Pracowników Państwowych przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach [1945] 1950-1955 0 Unroll
akta organizacyjne sygn 1-2, protokoły z posiedzeń, walnych zebrań , rady nadzorczej i zarządu sygn 3-7 akta administracyjne sygn 8-13 akta finansowe 14-29 Number of units in the group: 29
21/396/0 Wojewódzki Zarząd Przemysłu Terenowego w Kielcach [1948] 1951-1955 0 Unroll
dział organizacji - zarządzenia resortowe i wewnętrzne, schematy organizacyjne protokoły z posiedzeń i narad wewnętrznych sprawozdania z wykonania uchwał przejęcia zakładów pod przymusowy zarząd państwowy wykazy podległych przedsiębiorstw skargi i zażalenia protokoły z kontroli zewnętrznej dział planowania - plany przemysłowe z podziałem na branże plany podleglych zakładow i sprawozdania z ich wykonania analizy ekonomiczne karty inwentaryzacyjne zakładów dział finansowo księgowy zbiorcze i jednostkowe plany finansowe plany techniczno przemysłowe bilanse analizy bilansów własnych i jednostek podległych protokoły z rewizji dokumentalnych sekcja personalna i szkolenia zawodowego budzety akcji socjalnej plany zatrudnienia i szkolenia sprawozdania z kursów sekcja zatrudnienia płac i norm plany zatrudnienia zarządu i jednostek podległych analizy norm i płac dział zaopatrzenia i zbytu plany zużycia materiałów plany zaopatrzenia bilanse materiałowe dział produkcji plany produkcji zakładów i sprawozdania z ich wykonania sprawozdania z ich wykonania sprawozdania z działaności technicznej i rozwoju racjonaliacji dział inwestycji zbiorcze i jednostkowe plany inwestycyjne sprawozdania z ich wykonania dokumentacja techniczna remontów i rozbudowy zakładów produkcyjnych Number of units in the group: 626
21/397/0 Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domków Jednorodzinnych "Osiedle Ściegiennego" w Kielcach 1957-1963 0 Unroll
akta założycielskie sygn 1-6 ststut , rejestr członkó deklaracje przystąpienia do spółdzielni protokoly organów kolegialnych sygn 7-14 protokoły walnych zgromadzeń zebrań rady nadzorczej i zarządu sprawy organizacyjne sygn 15-17 instrukcja obiegu dokumentó regulamin likwidacja spóldzielni plany i sprwozdnia sygn 18-21 protokoly z kontroli sygn 22-23 akta dotyczące budowy sygn 24-26 korespondencja sprawa uregulowania zadłużenia z Radomskim Przedsiebiorstwem Budowlanym w Radomiu dokumentacja projektowo kosztorysowa sygn 27-33 projekt osiedla Sciegiennego projekty techniczne budynków Number of units in the group: 33
21/398/0 Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domków Jednorodzinnych "Domek" w Kielcach 1954-1959 0 Unroll
akta założycielskie sygn 1-2 statut, deklaracje członkowskie protokoły organów kolegialnych sygn 3-5 protokoły z walnych zgromadzeń zebrań rady nadzorczej i zarządu plany i sprawozdania sygn 6-7 protokoły z kontroli sygn 8 akt dot. budowy sygn 9-12 kosztorys generalny wnioski kredytowe lokalizacje budynków sygn 9-12 listy płac sygn 13 Number of units in the group: 12
21/399/0 Krajowy Związek Spółdzielni Przemysłu Ludowego i Artystycznego "Cepelia"-Regionalne Biuro Sprzedaży w Łodzi - Hurtownia w Kielcach 1950-1954 0 Unroll
akta normatywne sygn 1-2 okólniki i zarządzenia sygn 3-8 bilanse i analizy finansowe sygn 9-15 zawartość aktową stanowią akta dotyczące struktury i organizacji Regionalnego Biura Handlowego zarządzenia i okólniki wewnętrzne i władz zwierzchnich oraz akta finansowe. Number of units in the group: 15
21/400/0 Związek Spółdzielni Pracy - Oddział w Kielcach 1942-1969 0 Unroll
samodzielny referat kadr sygn 1-57 , dział organizacyjny sygn 58-165 ( 62a,62b,149a), dział ekonomiczny sygn 166-282, dzial finansowo rachunkowy sygn 283-310 ( 292a), szmodzielny referat rewizyjny sygn 311-314 dział rewizyjny w Radomiu sygn 315-340 dzial organizacji produkcji sygn 341-342, dział zaopatrzenia i zbytu sygn 343-344 sprawozdania z działalności, protokoły z narad, korespondencja, sprawozdania z przebiegu akcji, zakładanie nowych spółdzielni, akta dotyczące poszczególnych spółdzielni Number of units in the group: 354
21/401/0 Spółdzielnia Pracy im. 1-go Maja w Suchedniowie 1953-1962 0 Unroll
akta prawne spółdzielni sygn 1 rys historyczny, protokoły z walnych zgromadzeń, z posiedzeń rady nadzorczej, protokoły zdawczo odbiorcze odpisy rejestrów spółdzielni statuty protokoły sygn 2-3 z walnych zgromadzeń, posiedzeń rady nadzorczej oraz zarzadu spółdzielni, księgi protokołów rejestr członków spółdzielni sygn 4 dokumentacja projektowo kosztorysowa sygn 5-6 projekt pieca do wypalania kamionki, projekt technologiczny wraz z zamaszynowaniem zakł. kamonki kwasoodpornej akta finansowe sygn 7-10 bilanse Number of units in the group: 10
21/402/0 Spółdzielnia Inwalidów "Elektro Mechanik" w Kielcach 1957-1963 0 Unroll
akta organizacyjne sygn 1-11 protokoły z posiedzeń rady nadzorczej i zarządu spółdzielni protokoły z posiedzeń członków zgromadzenia protokoły z kontroli sprawozdania syndyka masy upadłościowej rejestry członków Number of units in the group: 11
21/403/0 Specjalistyczna Spółdzielnia Pracy Robót Inżynieryjnych "Odnowa" w Kielcach 1957-1963 0 Unroll
akta organizacyjne sygn 1-14 protokoły z walnych zgromadzeń członków Spółdzielni, protokoły z kontroli Spółdzielni, sprawozdania z działalności sydyka masy upadłościowej, bilans upadłościowy, deklaracje przystąpienia do spółdzielni, opisy i szacunki majątku spółdzielni, umowy najmu i umowy o pracę. Number of units in the group: 14
21/404/0 Spółdzielnia Pracy Dokumentacji Geologicznych i Robót Wiertniczych "Hydrowiert" w Kielcach 1950-1964 0 Unroll
akta ogólno organizacyjne sygn 1-21 statut, wytyczne organizacyjne sygn 1-21 statut, wytyczne organizacyjne WZSP, protokoły Rady Nadzorczej, walnych zgromadzeń, zarządu, sprawozdania z działalności, robocze plany techniczno ekonomiczne, sprawozdania GUS akta finansowe sygn 22-40 preliminarze, bilanse, analizy do bilansów dzila techniczny sygn 42-54 dokumentacja techniczna badań hydrogeologiczych i geologiczne opinie w sprawach rozbudowy kamieniołomów Number of units in the group: 56
21/405/0 Spółdzielnia Pracy Szewców i Cholewkarzy w Bodzentynie [1937] 1947-1961 0 Unroll
statuty, rejestracja, rejestry członków, książka udziałów deklaracje członkowskie, likwidacja spółdzielni, walne zgromadzenia, rada nadzorcza, zarząd, regulamin, komisja rewizyjna, kontrole, zebrania pracownicze, sprawozdania z działalności, plany: 5 letni, zatrudnienia i płac, produkcyjno techniczno finansowy kosztów i produkcji, rewizje, wizytacje, bilanse, analiza działalności gospodarczej, zestawienia sprzedaży, księga inwentarzowa sygn 1-44 Number of units in the group: 44
21/406/0 Spółdzielnia Pracy Wyrobów Koszykarsko-Plecionkarskich "Łozina" w Kielcach 1955-1958 0 Unroll
akta organizacyjne sygn 1-9 akta założycielskie, statut, deklaracje, rejestr czlonków, protokoły z Walnych Zgromadzeń, Rady Nadzorczej i Komisji Normowania, posiedzenia zarządu, plan roczny akta finansowe sygn 10-13 sprawozdania finansowe, roczne, protokoły z kontroli akta inwestycyjne sygn 14-`16 założenia inwestycyjne na budowę zakładu produkcyjnego, dokumentacja techniczna Number of units in the group: 16
21/407/0 Spółdzielnia Pracy Przemysłu Drzewnego "Świętokrzyska" w Kielcach 1955-1962 0 Unroll
akta organizacyjne sygn 1-4,29-30, wykazy członków sygn 5-7, rada nadzorcza i zarząd sygn 8-11 - protokoły z posiedzeń, plany pracy sygn 12-13 bilanse sygn 14-16, 23 wynalazczość i współzawodnictwo sygn 17 akta rewizyjne sygn 18-19, 24-28, 31-32, akta likwidacyjne sygn 20-22 Number of units in the group: 32
21/408/0 Spółdzielnia Pracy Usług Administracyjno-Biurowych w Kielcach 1954-1958 [1962] 0 Unroll
akta założycielskie sygn 1, deklaracje i rejestr członków sygn 2-3, organy kolegialne sygn 4-8 protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej Walnych Zgromadzeń Zarządu Komisji Wynalazczości samorządu spółdzielni i akcji KO plany techniczno przemysłowo finansowe sygn 9-13 bilanse sygn 14-20, sprawozdania roczne w sprawie podatku dochodoego od spółdzielni, wykazy środków trwałych akta rewizyjne sygn 21-23 protokoły z kontroli źródłowej sprawozdania z pełnej realizacji rewizji spółdzielni , akta likwidacyjne sygn 24-29 bilans likwidacyjny za dzień 28 luty 1961, 12 listopdad 1962 postanowienia sądu o upadłości protokoły komisyjnego przyjęcia bilansu masy upadłościowej protokół z posiedzenia rady wierzycieli z dnia 1 czerwca 1962 r. Number of units in the group: 29
21/409/0 Usługowa Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy w Kielcach 1953-1962 0 Unroll
Przwodniczący Zarządu (Dział Organizacyjny) sygn 1-26 - akta założycielskie i likwidacyjne , protokoły z walnych zgromadzeń protokoły z posiedzeń rady nadzorczej, zarządu, sprawozdania z działalności rady i komisji, protokoły zebrań roboczych protokoły z narad kierowników punktów usługowych, regulaminy wewnętrzne zarządzenia uchwały protokoły z kontroli dział techniczny sygn 27 wykazy punktów usługowych oraz analiza ich rentowności dział planowania zatrudnienia i płac sygn 28-49 plany i sprawozdania z ich wykonania opisowe sprawozdania z działalności, bilanse siły roboczej sprawozdania z działalności jednostek podległych sprawozdania statystyczne GUS dział kadr i szkolenia zawodowego sygn 50 protokoły z kontroli ochrony tajemicy państwowej dział finansowy sygn 51-65 plany finansowe bilanse analizy ekonomiczne sprawozdania roczne o podatku dochodowym wnioski kredytowe rejestry personalne sygn 66-69 pozbawienie członkostwa rejestry członków Number of units in the group: 69
21/410/0 Zarząd Wojewódzki Związku Samopomocy Chłopskiej w Kielcach 1945-1957 0 Unroll
Prezydium Sekretariat sygn 1-16,494,(8a)- protokoły sprawozdania z działalności Prezydium, Sekretariatu, Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej Inspektor Kontroli sygn 17-44 - zarządzenia, okólniki, protokoły, zalecenia pokontrolne Inspektor Ekonomiczny i Planowania sygn 45-49 - sprawozdania statystyczne i opisowe dotyczące sytuacji gospodarczej Wydział Ogólny sygn 50-52 okólniki i sprawozdania z zakresu działalności wydziału Wydział Organizacyjno Społeczny sygn 53-171a,492-493,495-497 (68a) projekt statutu oraz instrukcji kancelaryjnej, okólniki, zarządzenia, sprawozdania z działalnosci ZSCh na poszczególnych szczeblach organizacyjnych, wybory do władz ZSCh - instrukcje, tezy wyborcze, sprawozdania opisowe i cyfrowe, terminarze, wykazy imienne, komitety członkowskie i Rady Kontroli , instrukcje w sprawie organizacji, sprawozdania z działalności Wydział Kadr i Szkolenia sygn 172-187 okólniki i instrukcje, protokoły z narad, sprawozdania z działalności, programy, szkolenia organizacja akcji popularno naukowych, uniwersyty ludowe Wydział Kultury sygn 188-230 okólniki, instrukcje, plany pracy kulturalno oświatowej, organizacja świetlic, sprawozdania z działalności na wszystkich szczeblach organizacyjnych, protokoły z odpraw Wydział Kobiecy sygn 259-329, 498-503 (282a) instrukcje, okólniki, sprawozdania, protokoły, plany pracy wydziału, organizacja akcji masowych wytyczne sprwozdnia protokoly dotyczace przysposbienia rolniczego działlnosc wśród kopiet akcja siwena wsie samopomocowej, współzawodnictwo pracy w rolnictwie - instrukcje, okólniki, sprawozdania, działalność związków branżowych, wytyczne, sprawozdania, protokoły z posiedzeń, preliminarze budżetowe, subwencje, działalnośc Komisji Odbudowy i Komisji Kredytowej sprawozdania i protokoły Wydział Spółdzielczo Osadniczy sygn 330-369 instrukcje, okólnik, sprawozdania, protokoły z zakresu akcji osiedleńczej, elektryfikacji, resztówek Wydział Budownictwa Wiejskiego sygn 370,491 instrukcje zarządzenia wytyczne protokoły i korespondencja dotyczaca spraw finansowych Wydzial Administracyjno Finansowy okólnik ,protokoły z kontroli własnych, budżet i preliminarze, bilanse, Wydział Zdrowia sygn 458 sprawozdania z odpraw własnych Sprawy Związkowe sygn 459 zarządzenia, okólnik, wytyczne Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Instytucji Społecznych skierowane do zarządu Koła przy ZSCh w Kielcach Dział Organizacyjny sygn 460-480 struktura organizacyjna Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i Zarządów Powiatowych ZSCh, podział terytorialny powiatów protokoły z posiedzeń Prezydium Z. Woj. i Zarządów Powiatowych, rejestracja świetlic, bibliotek i zespołów artystycznych w powiatach województwa kieleckiego Dział Finansowo Administracyjny sygn 481-490 budżety, bilanse Zarzadu Wojewódzkiego i Zarządów Powiatowych ZSCh Number of units in the group: 511
21/411/0 Spółdzielnia Pracy Dokumentacji Technicznej w Kielcach 1952-1955 0 Unroll
akta założycielskie i statut sygn 1, protokoły z posiedzeń sygn 2 - walne zgromadzenia i zarząd , rejestry członków sygn 3-4, protokoły z posiedzeń działu dokumentacji techniczej sygn 5, plany i sprawozdania z ich wykonania sygn 8, protokoły z kontroli finansowej sygn 9, akta osobowe i listy płac sygn 10-14 dokumentacja projektowo kosztorysowa obiektów użyteczności publicznej i zakładów przemysłowych sygn 15-39 Number of units in the group: 39
21/412/0 Spółdzielnia Pracy "Kwarcyt" w Kielcach 1953-1957 0 Unroll
organizacja SO sygn 1-10 akta organizacyjne ksiazki udziląow czlonków spóldzielni rejestr człąonkó ksiązki protokolow walnych zgromadzań posiedzeń rady Nadzorczej i Zarządu Księgowość sygn 11-17 bilanse protokoły z lustracji i rewizji Planowanie NP. sygn 18-22 roczne plany techniczno przemysłowo finansowe plan operatywny techniczno przemysłowy, analizy działalności gospodarczej Zbyt sygn 23 sprawozdania GUS Produkcja T.P . sygn 24-37 plany złoż kamienia kwarcytowego Niwki Daleszyckie wstępne określenia zasobów i mozliwości eksploatacji piaskowca kawcytowego plan bezpiecznego prowadzenia robót górniczych i prawidłowej gospodarki złożem odkrywkowego zakładu górniczego wydobywania piaskowca wstępne orzeczenia geologiczne złoza wapieni i glin ceramicznych . Number of units in the group: 37
21/413/0 Robotnicza Spółdzielnia Pracy "Metalowiec" w Bodzentynie 1951-1957 0 Unroll
akta organizacyjne sygn 1, wykazy członków sygn 2-3, protokoły z posiedzeń sygn 4-9 protokoły z kontroli sygn 10-13, plany produkcyjne sygn 14-17, plany finansowe sygn 18-21, inwestycje sygn 22 , rysunki techniczne sygn 23, bilanse sygn 24-29 Number of units in the group: 29
21/414/0 Księgarnie Spółdzielcze województwa kieleckiego 1942-1949 0 Unroll
Spółdzielcza Księgarnia "Ognisko" z odpow. Udziałami w Opocznie sygn 1-8 protokoły z obrad i księga udziałowców, Księgarnia Spółdzielcza "Kultura" w Kazimierzy Wielkiej sygn 1-5 akta finansowe Number of units in the group: 13
21/414/1 Spółdzielcza Księgarnia "Ogniwo" z odpowiedzialnością udziałami w Opocznie 1943 - 1949 0 Unroll
Number of units in the group: 9
21/414/2 Księgarnia Spółdzielcza "Kultura" w Kazimierzy Wielkiej 1942 - 1949 0 Unroll
Number of units in the group: 4
21/415/0 Izba Rzemieślnicza w Kielcach 1929-1937, 1945-1973 0 Unroll
Sprawozdania Izby Rzemieślniczej sygn 1 posiedzenia Izby Rzemieślniczej sygn 2 - uchwały, statut Związku Izb Rzemieślniczych preliminarz budżetowy, budżet, wytyczne w sprawie uporządkowania warunków pracy terminatorów w rzemiośle Spisy wyborców do Izby Rzemieślniczej w Kielcach z powiatów sygn 3-19 Indywidualne zakłady rzemieślnicze sygn 20-1230 roczne sprawozdania statystyczne Sprawozdania z działalności sygn 1231-1250 Izby Rzemieślniczej w Kielcach, Gdańsku, Warszawie, Włocławku, Izby Przemysłowo Handlowej w Poznaniu sprawozdania finansowe sygn 1251-1257 CZRS i Zbytu Delegatura w Kielcach Izby Rzemieślniczej i cechów, akta osobowe kandydatów do egzaminów mistrzowskich, czeladniczych, a także ubiegających się o karty rzemieślnicze z oryginalną ewidencją w postaci skorowidzów alfabetycznych Number of units in the group: 24133
21/416/0 Centrala Rzemieślnicza - Oddział w Kielcach 1946-1951 [1952] 0 Unroll
dział organizacyjny sygn 1-8 statut Rzemieślniczej Spółdzielni Pracy Zarządzenia władz nadrzędnych dot. spraw organizacyjnych instrukcje w sprawach kontroli okólniki dot zakresu czynności i struktury oddziału, dział ekonomiczny sygn 9-53 plany i sprawozdnia Centrali Rzemieślniczej oraz innych spółdzielni podlegających pod CR, Oddział w Kielcach Dział Finansowo Rachunkowy sygn 54-57 bilanse roczne Samodzielny referat kadr sygn 58-62 szkolenia pracownków i sprawozdania o stanie personalnym Number of units in the group: 62
21/417/0 Izba Przemysłowo - Handlowa w Częstochowie 1945-1950 0 Unroll
Wydział prawny - akta organizacyjne, akta prawne , wydział ogólny, wydział planowania i statystyki, wydział przemysłowy, wydział handlowy, wydział społeczno prasowy, wydział finansowy, akta dot. likwidacji Izby sygn 1-900 sprawozdania z sytuacji gospodaraczej na terenie województwa, kieleckiego i innych województw, protokoły z posiedzeń izby zarządu i zebrań plenarnych, akta dotyczące nacjonalizacji przemysłu kształtowania się cen, rozwoju turystyki Number of units in the group: 900
21/418/0 Kielecka Ekspozytura Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie 1945-1950 0 Unroll
kierownictwo sygn 1-2 protokoły z posiedzeń Rady, referat organizacyjny sygn 3-18 plan trzyletni, organizacja i nadzór nad zrzeszeniami przemysłowymi, współpraca z władzami państwowymi, sprawy statystyki gospodarczej, sprawozdania statystyczne, referat prawny sygn 19-20 regulamin rzeczoznawców zaprzysiężonych, układy zbiorowe pracy, referat przemysłowy sygn 21-27 przepisy prawne dotyczące nacjonalizacji przemysłu, zrzeszenia poszczególnych gałęzi przemysłu, ankiety rejestracyjne przedsiębiorstw, referat handlowy sygn 28-42 sprawy polityki cen, rejestracja przedsiębiorstw przemysłowych i handlowych, koncesjonowanie przemysłu, likwidacja firm, sprawozdania ekspozytury na odcinku handlu, referat turystyczny sygn 43-49 protokoły Komisji Turystycznej dotyczące Świętokrzyskiego Zjazdu Turystycznego Number of units in the group: 49
21/419/0 Radomska Ekspozytura Izby Przemysłowo-Handlowej w Częstochowie 1945-1950 0 Unroll
Kierownictwo sygn 1-2 protokoły z zebrań plenarnych, wykazy fabryk, zakładów przemysłowych i handlowych z terenu radomskiej ekspozytury, zarządzenia Izby Urzędujacej Organizacyjny sygn 3-8 sprawozdania z zebrań stowarzyszeń kupców polskich Prawny sygn 9-11 akta dot spraw podatkowych i socjalnych Przemysłowy sygn 12-23 akta dot. zrzeszeń przemysłowych przydziału węgla dla poszczególnych przedsiębiorstw Handlowy sygn 24-29 akta dot handlu na terenie radomskiej ekspozytury sygn 30 protokoły z posiedzeń Rady sygn 31 kwartalne sprawozdnia z działalności sygn 32-33 sprawozdania finansowe i budżetowe sygn 34 sprawy personalne Number of units in the group: 34
21/420/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich - Zarząd Wojewódzki w Kielcach 1958-1968 0 Unroll
akta organizacyjne sygn 1-2 statut, uchwała z sprawie powołania ZW TRZZ w Kielcach, protokół z pierwszego zebrania organzacyjnego, Zjazdy Okręgowe Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Kielcach sygn 3-5 protokoły plany pracy sygn 6 posiedzenia Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Rozwoju Ziem Zachodnich w Kielcach sygn 7-8 protokoły, uchwały referaty komisje organizacyjna, kulturalno oświatowa, morska, ekonomiczna sygn 9-20 protokoły, referaty, plany pracy, sprawozdania, akcja osiedleńcza sygn 21 preliminarz budżetowy, bilanse, akcja finansowa sygn 22-26 sprawozdania finansowe, akta osobowe sygn 27-29 Number of units in the group: 29
21/421/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Bodzentynie 1869-1918 0 Unroll
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Number of units in the group: 110
21/422/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Kielcach 1868-1917 [1932] 0 Unroll
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz allegata - zespół otwarty Number of units in the group: 106
21/423/0 Akta Komisji Wyborczych z Wyborów Posłów do Parlamentu Europejskiego z terenu województwa świętokrzyskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 roku 2004 0 Unroll
akta Obwodowych Komisji Wyborczych: Baćkowice, Bałtów, Bejsce, Bieliny, Bliżyn, Bodzechów, Bodzentyn, Bogoria, Brody, Busko-Zdrój, Chęciny, Chmielnik, Czarnocin, Ćmielów, Daleszyce, Dwikozy, Działoszyce, Fałków, Gnojno, Gowarczów, Górno, Imielno, Iwaniska, Jędrzejów, Kazimierza Wielka, Kielce, Kije, Klimontów, Kluczewsko, Końskie, Koprzywnica, Krasocin, Kunów, Lipnik, Łagów, Łopuszno, Łubnice, Małogoszcz, Masłów, Michałów, Miedziana Góra, Mirzec, Mniów, Morawica, Moskorzew, Nagłowice, Nowa Słupia, Nowy Korczyn, Obrazów, Oksa, Oleśnica, Opatowiec, Opatów, Osiek, Ostrowiec Świętokrzyski, Ożarów, Pacanów, Pawłów, Piekoszów, Pierzchnica, Pińczów, Połaniec, Radków, Radoszyce, Raków, Ruda Maleniecka, Rytwiany, Sadowie, Samborzec, Sandomierz, Secemin, Sędziszów, Sitówka-Nowiny, Skalbmierz, Skarżysko-Kamienna, Skarżysko-Kościelne, Słupia (Jędrzejowska), Słupia (Konecka), Smyków, Sobków, Solec-Zdrój, Stąporków, Starachowice, Staszów, Stopnica, Strawczyn, Suchedniów, Szydłów, Tarłów, Tuczępy, Waśniów, Wąchock, Wilczyce, Wiślica, Włoszczowa, Wodzisław, Wojciechowice, Zagnańsk, Zawichost, Złota – protokóły z posiedzeń, uchwały, komunikaty, drugie egzemplarze protokółów głosowania w obwodach. Number of units in the group: 210
21/424/0 vacat - Urzędy Leśne powiatu kieleckiego - przeniesiono do zespołów 1532-1533 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/425/0 Kasa Powiatu Olkuskiego Guberni Radomskiej 1835-1864 0 Unroll
akta dot rachunków kasy, rejestry biercze, wykaz zaległości z funduszów depozytowych 1835-1864 sygn 1-18 Number of units in the group: 18
21/426/0 Rewizor Skarbowy Okręgu Olkuskiego 1845-1866 0 Unroll
Kontrola dochodów konsumpcyjnych Sławkowa sygn 1, kontrola spraw dot przestępstw przy wyrobie i sprzedaży sygn 2 Number of units in the group: 2
21/427/0 Sąd Gminny 2-go Okręgu powiatu olkuskiego Guberni Kieleckiej 1901-1910 0 Unroll
zarządzenia władz zwierzchnich, podział spadku Number of units in the group: 2
Showing 451 to 495 of 3,537 entries.