Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/432/0 Sąd Grodzki w Chęcinach [1922] 1929-1939 [1946] 0 Unroll
repertoria i skorowidze , akta spraw cywilnych - podział spadku, rozgraniczenie, wprowadzenie w posiadanie, wyjście z niepodzielności , przerachowanie, eksmisje, restytucje wyroku, sprostowanie aktów stanu cywilnego, otwarcie testamentu, zwrot długu, akta spraw karnych - o kradzież, pobicie, znieważenie i zniesławienie, szantaż, nielegalny handel, fałszerstwo, oszustwo, namawianie do strajku, prostytucja, lichwa, uchylanie się od służby wojskowej, włóczęgostwo i kłusownictwo, działalność na szkodę interesu publicznego. Number of units in the group: 212
21/433/0 Sąd Grodzki w Kielcach [1923] 1929-1939 [1946] 0 Unroll
repertoria i skorowidze , akta spraw cywilnych - podział spadku, rozgraniczenie, wprowadzenie w posiadanie, wyjście z niepodzielności , przerachowanie, eksmisje, restytucje wyroku, sprostowanie aktów stanu cywilnego, otwarcie testamentu, zwrot długu, akta spraw karnych - o kradzież, pobicie, znieważenie i zniesławienie, szantaż, nielegalny handel, fałszerstwo, oszustwo, namawianie do strajku, prostytucja, lichwa, uchylanie się od służby wojskowej, włóczęgostwo i kłusownictwo, działalność na szkodę interesu publicznego. Number of units in the group: 711
21/434/0 Sąd Grodzki w Niewachlowie 1929-1936 [1947] 0 Unroll
repertoria i skorowidze , akta spraw cywilnych - podział spadku, rozgraniczenie, wprowadzenie w posiadanie, wyjście z niepodzielności , przerachowanie, eksmisje, restytucje wyroku, sprostowanie aktów stanu cywilnego, otwarcie testamentu, zwrot długu, akta spraw karnych - o kradzież, pobicie, znieważenie i zniesławienie, szantaż, nielegalny handel, fałszerstwo, oszustwo, namawianie do strajku, prostytucja, lichwa, uchylanie się od służby wojskowej, włóczęgostwo i kłusownictwo, działalność na szkodę interesu publicznego. Number of units in the group: 448
21/435/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Busku 1914-1918 [1919] 0 Unroll
Wydział Wojskowy - akta adjutantury - sprawozdania statystyczne, ewidencja legionistów, sprawy rolne, dostawy zbóż, akta rachuby i kasy - listy płac Wydział Administracyjny - przydziały żywności, zgłoszenia do zasilków pieniężnych wydawania przepisów paszportów, aprowizacja CK Sąd Powiatowy w Busku - akta organizacyjne Sądu Powiatowego. Number of units in the group: 406
21/436/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Jędrzejowie 1915-1918 0 Unroll
Wydział Wojskowy - zbiór okólników Wojskowego Gubernatorstwa, rozkazy dzienne, sprawy rolne - produkcja, statystyka rolna, akta rachunkowe - listy płac, rozliczenia z delegacji, wykazy grobów żolnierskich, wydział administracyjny, sprawy zaopatrzenia, wydawania paszportów, handlu, cenniki, odszkodowania, szkice dróg, rejestry karne, sprawy sanitarne, gospodarcze (wykazy tartaków, warsztatów), sprawy ewakuowanych z frontu, sprawy szkolne, Sąd Powiatowy- akta organizacyjne i sprawy karne, dzienniki podawcze Number of units in the group: 350
21/437/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Kielcach 1915-1918 0 Unroll
Wydział Wojskowy- raporty miesięczne wydziału wojskowego, stanu gospodarstw rolnych, referat rachuba i kasa - akta rachunkowe, listy płatnicze, delegacje, raporty zaopatrzenia, akta rachunkowe robotniczych oddziałów cywilnych wydział grobów żołnierskich wykazy żołnierzy poległych oddział administracyjny - skorowidz miejscowości rozporządzenia CK Sądu Gubernialnego Lustratora akta spraw karnych wykroczenia przeciw władzy dzienniki podawcze Number of units in the group: 194
21/438/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Końskich 1915-1918 0 Unroll
wydział wojskowy - dane statystyczne materiały sytuacyjne dot. życia gospodarczego politycznego i kulturalnego, Rachuba i Kasa- akta rachunkowe, rozliczenia miesięczne dot. poborów i wykazy płatnicze, wydział grobów żołnierskich - protokoly dotyczące grobów poległych żołnierzy carskiej Rosji, wydział administracyjny dzienniki urzędowe, Sąd Powiatowy dotyczy działalności Sądu Pokoju i Sądu Obwodowego dzienniki podawcze. Number of units in the group: 108
21/439/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Kozienicach 1915-1918 0 Unroll
Wydział Wojskowy - raporty miesięczne i materiały sytuacyjne dot. życia politycznego, społecznego i gospodarczego, Wydział rolny - zestawienia dotyczące zbioru zbóż, kontrole młynów, wykaz dóbr donacyjnych, rachuba i kasa, akta rachunkowe - listy płac pracowników i robotników pracujących przy budowie dróg, wydział grobów - wykazy grobów, wydział administracyjny, dzienniki urzędowe, obwieszczenia dot. cen, Sąd Wojskowy akta spraw karnych i rejestry Number of units in the group: 195
21/440/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Opatowie 1915-1918 0 Unroll
Wydział Wojskowy - sprawy dotyczące produkcji rolnej, wykazy koni, zarządzenia, statystyka rolna, akta rachunkowe - listy płac m.in.. nauczycieli, wydział administracyjny - dzienniki urzędowe, uwolnienia z niewoli, wydawanie paszportów, aprowizacja, Sąd Powiatowy dotyczy organizacji sądownictwa , akta Inspektora Pow. Centrali Zbożowej, Komisarza Rządowego i Komisji Nadzorczej , dzienniki podawcze. Number of units in the group: 107
21/441/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Opocznie 1915-1918 0 Unroll
Wydział Wojskowy - adjutantura - ustanowienia wojskowego Zarządu Gubernialnego w KP, dzienne rozkazy, sprawozdania sytuacyjne, okólniki i zarządzenia GG, Wydział Budowlany - budowa dróg, rozliczenia, plany, kosztorysy, dziennik budowy , Wydział Rolny- opuszczone majątki, zapasy siana, wykaz studzien, młynów gruntów i ludności, księgi upraw, Rachuba i Kasa - listy płac pracowników cywlinych wojskowych, wykazy wydanych zapomóg, rozliczenia z delegacji, Oddział grobów - ekshumacja, wykazy grobów Wydział Administarcyjny Oddział Administracyjny - dzienniki urzędowe, wykaz miejscowości, zmiany granic gmin, statystyka gmin, gruntów, właścicieli, prośby o pracę, opór przeciw władzy, skargi na urząd sołtysa, podwody, powroty z niewoli, szkody wojenne, pożary, zasiłki dla rodzin żołnierzy, zezwolenia na broń, wydawanie paszportów, zezwolenia na połów ryb, zwózkę drzewa, przewóz towarów, pozwolenia na zawarcie związku małżeńskiego, mielenie zboża, zwrot kosztów leczenia, zajęcia towarów, stowarzyszenia, zbiórka pieniędzy na cele dobroczynne Sanitarny - zakłady przemysłowe, cechy, dobra kościelne, wykazy felczerów, lekarzy, chorób, wykazy aptek, sprawozdania Sąd Powiatowy w Opocznie - wyroki sądu wojskowego ,listy gończe, organizacji sądów gminych , plany i szkice punktów granicznych Urząd Leśny w Chmielniku - próśb o przyjęcie do pracy ,indeksy Number of units in the group: 213
21/442/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Pińczowie 1915-1918 0 Unroll
Oddział Wojskowy - adjutantura - akta zastrzeżone, zarządzenia dotyczące organizacji życia społecznego i politycznego spraw wojskowych, okólniki dotyczące spraw personalnych , finansowych, budowy dróg i kolei Wydział sztabowy - wykazy osobowe personelu wojskowego i cywilnego poszczególnych wydzilałów komendy Wydział rolniczy -= arkusze spisowe bydla inwentaryzacja w magazynach zbożowych Rachuba i Kasa - delegacje slużbowe pobory miesięczne nauczycieli straży skarbowej żandarmerii sądów gminnych duchowieństwa i urzędników, delegacje, listy płatnicze cywilnego oddziału robotniczego Wydział grobów żolnierskich - karty katastralne grobów żołnierskich korespondencja w sprawie ewidencji poległych Oddział Administracyjny - koncesje handlowe i przemysłowe paszporty odszkodowania rekwizycyjne sprawy szkolne działalność stowarzyszeń społeczno oświatowych, budżety szkolne, legalizacja biblioteki, protokoły posiedzeń rad miejskich, obwieszczenia, ulotki dzienniki urzędowe rejestry karne Sąd Powiatowy organizacja sądów gminnych i pokoju Number of units in the group: 478
21/443/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Radomiu 1915-1918 0 Unroll
Oddzial Wojskowy - rachuba i kasa - oddział administracyjny Komisariat cywilny - koncesje handlowe i przemysłowe, paszporty, karty łowieckie, działalność Komitetów Obywatelskich, odszkodowania za rekwizycje, imprezy artystyczne, raporty dot chorób zakaźnych, rejestry karne, zasiłki dla rosyjskich rezerwistów, uchwały zebrań gminnych, wykazy statystyczne dot dóbr poduchownych, własności Banku Włościańskiego, zasiłki dla rodzin legionistów, wykazy ewakuowanych wołyniaków, statut Towarzystwa Strazy Ogniowej w Wierzbniku, Towarzystwo Wzajemnej Pomocy, Właścicieli Nieruchomości m. Radomia, Zw. Syon w Radomiu Koło Gubernialne Zaw. Pisarzy Gmin. Ziemi Radomskiej Stowarzyszenie Żydów "Bratnia Pomoc" w Białobrzegach, Stowarzyszenie Kupców Polskich, Regulamin Rady Miejskiej Miasta Radomia Referat Aprowizacyjny - raporty dotyczące kuchni wojennych Sąd Wojskowy - Wydział Cywilny - dot. Sądów Gminnych i Sądów Pokoju, sprawy personalne wykazy spraw Komenda Powiatowa Żandarmerii - CK akta dotyczące cywilnych oddziałów robotniczych żandarmerii polskiej Urząd Leśny dot wyrębu i sprzedaży drzewa, statystyka lasów, osad pokarczemnych i leśnych Number of units in the group: 731
21/444/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Sandomierzu 1915-1918 0 Unroll
wydział wojskowy - groby wojenne - oddzial administracyjny raporty syt. spis ludności i zwierząt, zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt domowych, delegacje, listy płatnicze straży, sądów pokoju, raporty zaopatrzenia, przepisy, zarządzenia, prośby o uwolnienie jeńców z niewoli, wydawanie paszportów, rejestry karne za wykroczenia przeciw przep. straży skarbowej, szkoły ludowe Number of units in the group: 260
21/445/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Wierzbniku 1915-1918 0 Unroll
Wydział wojskowy - zarządzenia, sprawozdania, dyspozycje alarmowe, wykazy miejscowości, listy pracowników, korespondencja w sprawach osobowych, statystyka ludności, powroty z niewoli Rachuba i kasa - listy płac pracowników cywilnych i wojskowych, rozliczenia przy budowie dróg oddziału technicznego Wydział Administracyjny - dzienniki urzędowe Wydział grobów - wykaz grobów żołnierskich i poleglych Sąd Powiatowy - akta organizacyjne sądów gminnych, wykazy sędziów, dzienniki podawcze i indeksy Number of units in the group: 121
21/446/0 C. i K. Komenda Powiatowa we Włoszczowie [1914] 1915-1918 0 Unroll
Wydział Wojskowy - rozkazy dzienne, skład osobowy komendy, akta oddziału budowlanego i technicznego dot. budowy dróg, łaźni projekty oświetlenia, sprawy rolne, przglądy koni, stan zdrowotny zwierząt, spis bydła, akta rachunkowe, listy płac, rozliczenia delegacji, wykazy grobów i chorych żołnierzy wydział administracyjny - spis miejscowości ,dziennikii urzędowe, ogłoszenia, zajęcia towarów, sprawy zasilków dla rodzin rezerwistów prośby o paszporty, zezwolenia na przedstawienia teatralne, zwolnienia z robót, sprawy kuchni ludowych, nielegalnego handlu, sprawy szkolne, sprawy przemyslu i handlu, sprawozdania , oferty handlowe, ceny zaopatrzenia w artykuły przemysłowe spożywcze, wykaz lekarzy, stan sanitarny Sąd Powiatowy we Włoszczowie - dotyczy organizacji sądownictwa cywilnego, plan lasów i dóbr , indeksy Number of units in the group: 239
21/447/0 Państwowe Biuro Odbudowy w Częstochowie 1919-1924 0 Unroll
okólnik, korespondencja dot. odbudowy pow będzińskiego, wykazy statystyczne zniszczeń wojennych, reperacje kościołów parafialnych, rozdział drzewa, odbudowa szkół Number of units in the group: 31
21/448/0 Państwowe Biuro Odbudowy w Jędrzejowie 1919-1924 0 Unroll
okólniki i zarządzenia, statystyka zniszczeń, wykazy wydanego drzewa,wykazy właścicieli lasów, cegielni, tartaków i zagród, odbudowa mostów Number of units in the group: 51
21/449/0 Państwowe Biuro Odbudowy w Kielcach [1916] 1919-1924 0 Unroll
okólniki i zarządzenia, kontrole i inspekcje,wykazy wydanego drzewa,wykazy zniszczonych kościołów, zakładów przemysłowych i fabryk. Number of units in the group: 57
21/450/0 Państwowe Biuro Odbudowy w Olkuszu 1919-1924 0 Unroll
okólniki i zarządzenia, rozdział drzewa,wykazy zniszczonych kościołów i zakładów przemysłowych, odbudowa szkół Number of units in the group: 41
21/451/0 Państwowe Biuro Odbudowy w Pińczowie 1919-1924 0 Unroll
okólniki, sprawozdania z odbudowy, zajęcia lasów, przydzial drzewa, wykazy zakładów przemysłowych, zniszczonych kościołow gmin i wsi Number of units in the group: 100
21/452/0 vacat - Policmajster miasta Kielc - zobacz zespół nc 1057 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/453/0 Kielecki Urząd Pocztowo -Telegraficzny 1914-1915 0 Unroll
akta dotyczące najmu lokali dla oddziałów pocztowych sygn 1-4 akta dotyczące spraw oddziału pocztowego w Kielcach - przekazania wkładów do Kasy Oszczędnosci wynagrodzenia dla konwojentów Number of units in the group: 13
21/453/1 Oddział Pocztowy w Kielcach 1915 0 Unroll
Number of units in the group: 8
21/453/2 Oddziały Pocztowe w Bodzentynie, Nowej Słupi i Suchedniowie 1914 - 1915 0 Unroll
Number of units in the group: 4
21/454/0 Komisja Spisowa powiatu kieleckiego 1896 0 Unroll
akta spraw sygn 1-5 przepisy dot. tworzenia komitetów , protokoły posiedzeń komisji, składy osobowe, spis właścicieli gospodarstw w pow. Kieleckim. Number of units in the group: 5
21/455/0 Prywatne Seminarium Nauczycielskie Żeńskie im. Królowej Jadwigi w Kielcach 1926-1936 0 Unroll
katalogi główne, księgi protokołów egzaminów maturalnych, odpisy dyplomów, świadectwa szkolne Number of units in the group: 18
21/456/0 Prywatna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Kielcach [1927] 1931-1960 0 Unroll
księgi ocen, świadectwa szkolne Number of units in the group: 28
21/457/0 Inspektor Pracy IV Okręgu w Kielcach 1919-1939 0 Unroll
Okólniki i zarządzenia Ministerstwa Opieki Społecznej i Głównego Inspektora Pracy - dot redukcji robotników, zamykania zakładów pracy, strajków na terenie Radomia Akta dot. działalności Inspektorów Pracy na terenie woj. kieleckiego - sprawozdania z działalności, wizytacji w zakładach pracy przemysłowych i majątkach rolnych Akta dot działalności oddzialów związków zawodowych na ter. woj. kieleckiego - wykazy oddziałów materiałów, dotyczące powstania oddziałów i statuty związkowe książka obrachunkowa dla dozorcy domu i księga przychodu i rozchodu Inspektora Pracy IV Okręgu w Kielcach Number of units in the group: 23
21/458/0 vacat - Powiatowe Komitety Opieki Nad Trzeźwością Ludową - przeniesiono do zespołów 1576-1578 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/459/0 vacat - Stowarzyszenia i Związki - przeniesiono do zespołów 1579-1584, 1586-1588 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/460/0 Zbiór kartograficzny Archiwum Państwowego w Kielcach [1692] 1825-1958 0 Unroll
atlasy, plany miast guberni woj. krakowskiego, kieleckiego, pomiary wsi pow. kieleckiego, koneckiego, opoczyńskiego Number of units in the group: 2914
21/461/0 Zbiór Marii Opielińskiej 1933-1972 0 Unroll
akta osobiste Marii Opielińskiej - życiorys, zaświadczenia, wspomnienia, korespondencja akta dotyczące tajnego nauczania - arkusze ocen, protokoly egzaminów dojrzałości, wykazy i zestawienia, akta osobiste nauczycieli tajnego nauczania, albumy i fotografie Number of units in the group: 70
21/462/0 Zbiór Macieja Tadeusza Piwońskiego 1939-1942 0 Unroll
Komitet Samopomocy Społecznej w Kielcach Sklep spożywczy przy ul Kolejowej 12 Cenniki na artykuły żywnościowe i przemysłowe Number of units in the group: 3
21/463/0 Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych - Zarząd Okręgowy w Kielcach [1935] 1945-1973 0 Unroll
Księga Pamiątkowa Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Okręgu Kieleckiego [1935] sygn 1 Akta Związku Zawodowego Pracowników Skarbowych w Kielcach 1945-1947 sygn 2-10 księgi protokółów z posiedzeń oddziału i zarządu okręgowego, protokóły i sprawozdania z działalności Akta Związków Zawodowych Pracowników Finansowych w Kielcach 1949-1951 sygn 11-37a książki protokółów z posiedzeń Oddziału i Zarządu Okręgu protokóły i sprawozdania z działalności Zarządu Okręgu Oddziału i Rad Miejscowych, bilans Akta Związków Zawodowych Pracowników Państwowych w Kielcach 1947-1953 sygn 38-53 książki protokółów z posiedzeń Zarządu Okręgu ZZPP, protokóły sprawozdania z działalności Oddziałów i Rad Miejscowych bilans Zarządu Okręgu ZZPP Akta Związków Zawodowych Pracowników Instytucji Społecznych w Kielcach 1951-1953 sygn 54-63 protokóły i sprawozdania z działalności Oddziałów i Rad Miejscowych Akta Zarządu Okręgu Związków Zawodowych Pracowników Państwowych i Społecznych w Kielcach 1953-1973 sygn 64-163 plany pracy Zarządu Okręgu i Komisji działających przy Zarządzie, protokóły, sprawozdania z działalności, w tym statystyczne, sprawozdania z okręgowych konferencji akta zakładowych organizacji związkowych okręgu kieleckiego 1953-1973 sygn 164-286 protokóły i sprawazdania z działalności akta finansowe 1953 1973 sygn 287-372 preliminarze, bilanse ZO ZZPPIS zakładowych organizacji związkowych, sprawozdania PKZP albumy fotograficzne 1965-1966 sygn 373-376 zdjęcia ze zjazdów, narad i spartakiad Sprawozdania z działalności organizacji zwiazkowej, postulaty socjalne pracowników 1968-1972 sygn 377 Number of units in the group: 378
21/464/0 Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia - Zarząd Okręgu w Kielcach 1947-1973 [1980] 0 Unroll
Materiały z konferencji i posiedzeń Zarządu Okręgu i Prezydium sygn 1-28, akta komisji i sekcji zawodowych sygn 29-51, zakładowe organizacje związkowe sygn 52-60 akta Zarządu Oddzialu ZZPSZ w Końskich sygn 61, plany i sprawozdania sygn 62-64, akta finansowe zarządu i rad zakładowych sygn 65-79, informacje o działalności Zarządu Okręgu - biuletyny, wycinki prasowe, materiały z obchodu dnia Pracownika Służby Zdrowia sygn 80-97 protokoły z kontroli Zarządu Okręgu ZZPSZ sygn 98 sprawy dokształcania sygn 99 materiały Techniczego Inspektora Pracy sygn 100-103 konkursy i czyny społeczne sygn 104-107 akta personalne sygn 108-110 Number of units in the group: 123
21/465/0 Związek Branżowy Spółdzielni Budowlanych w Kielcach [1946] 1950-1953 0 Unroll
zarządzenia wewnętrzne, protokoły z posiedzeń Zarządu, bilanse spółdzielni, roczne plany pracy i sprawozdania z ich wykonania Number of units in the group: 57
21/466/0 Związek Branżowy Spółdzielni Chemiczno - Mineralnych w Kielcach 1951-1954 0 Unroll
protokoły z walnych zgromadzeń oraz protokoly z posiedzeń zarządu, bilanse, analizy ekonomiczne bilansu, plany i sprawozdania z ich realizacji Number of units in the group: 58
21/467/0 Związek Branżowy Spółdzielni Drzewnych w Kielcach [1949] 1951-1954 0 Unroll
protokoły z walnych zebrań, komisji, pokontrolne bilanse i analizy ekonomiczne, plany i sprawozdania z ich wykonania Number of units in the group: 76
21/468/0 Związek Branżowy Spółdzielni Inwalidów w Kielcach 1950-1953 0 Unroll
protokoly z walnych zebrań , komisji, pokontrolne bilanse i analizy ekeonomiczne plany i sprawozdania z ich wykonania Number of units in the group: 47
21/469/0 Związek Branżowy Spółdzielni Metalowych w Kielcach 1950-1954 0 Unroll
zarządzenia wewnętrzne , protokoły z posiedzeń zarządu, bilanse, plany i sprawozdania, protokoły z walnych zgromadzeń Number of units in the group: 26
21/470/0 Związek Branżowy Spółdzielni Metalowo - Drzewnych w Kielcach 1950-1953 0 Unroll
zarządzenia wewnętrzne, protokoły walnych zgromadzeń, plany i sprawozdania Number of units in the group: 11
21/471/0 Związek Branżowy Spółdzielni - Oddział w Kielcach 1950 0 Unroll
protokoły z narad, plany przemysłowo finansowe Number of units in the group: 3
21/472/0 Związek Branżowy Spółdzielni Rzemieślniczych w Kielcach 1951-1953 0 Unroll
Bilanse, sprawozdania z wykonania planów Number of units in the group: 5
21/473/0 Związek Branżowy Spółdzielni Skórzanych w Kielcach 1950-1954 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, bilanse sprawozdania z wykonania planów, analizy ekonomiczne Number of units in the group: 72
21/474/0 Związek Branżowy Spółdzielni Usługowych w Kielcach 1950-1954 0 Unroll
Plany i sprawozdania z ich wykonania , bilanse Number of units in the group: 23
Showing 496 to 540 of 3,509 entries.