Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/475/0 Związek Branżowy Spółdzielni Włókienniczo - Odzieżowych w Kielcach 1950-1954 0 Unroll
protokoły z narad, plany finansowe, bilanse, sprawozdania z działalności, analizy ekeonomiczne Number of units in the group: 80
21/476/0 Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo - Pożyczkowych - Oddział Wojewódzki w Kielcach 1959-1965 0 Unroll
1. Sprawozdania V i VI Wojewódzkiego Zjazdu Delegatów SOP 1961 – 1963 sygn. 1 – 2 2. Rada Oddziałowa SOP 1961 – 1964 sygn. 3-4 3. Zespoły pracy kobiet przy radach SOP 1961 – 1964 sygn. 5 4. Rady Nadzorcze Spółdzielni podległych 1963 – 1964 sygn. 6 5. Utworzenie SOP w Chlewiskach i Niekłaniu 1961 sygn. 7 6. Lustracje pełne SOP 1959 – 1961sygn. 8-35 7. Plany gospodarczo – finansowe 1961 – 1964 sygn. 36 – 40 8. Sprawozdania z działalności pożyczkowej SOP 1959 – 1965 sygn. 41 – 46 9. Bilanse zbiorcze i załączniki do bilansów 1959 – 1965 sygn. 47 – 270 Zjazdy delegatów, Rada Oddziału, Komisje, zebrania przedstawicielskich banków spółdzielczych, kartoteki samorządu rad zarządów, zespoły pracy kobiet i młodzieży, plany kredytowe, plany gospodarczo – finansowe, bilanse wraz z załącznikami, analizy ekonomiczne, sprawozdania statystyczne, współpraca z organizacjami spółdzielczymi i młodzieżowymi ZMW, współzawodnictwo SOP, lustracje SOP i banków spółdzielczych Number of units in the group: 630
21/477/0 Związek Polskich Artystów Plastyków - Zarząd Okręgu w Kielcach 1945 - 1963 0 Unroll
1. Walne Zjazdy Delegatów 2. Walne zebrania wyborcze członków 3. Walne zebrania oddziału ZPAP w Radomiu 4. Posiedzenia plenarne Zarządu Okręgu 5. Posiedzenia Zarządu Okręgu 6. Zebrania członków i posiedzenia ZO ZPAP Radom 7. Zebrania Artystów Radomskich 8. Posiedzenia Delegatury ZPAP w Sandomierzu 9. Komisja Rewizyjna 10. Okręgowy Sąd Koleżeński 11. Sekcje: malarsko – graficzna, rzeźby, architektury wnętrz, konserwacji, zbiorcza. 12. Wystawa z okazji „Świętokrzyskich Dni Kultury” 13. Statuty i regulaminy 14. Sprawy organizacyjne ZPAP Kielce 15. Sprawy organizacyjne ZPAP Radom 16. Zakłady Artystyczne, Domy Pracy Twórczej: Orońsk, „Wietrznia” 17. Sprawy Osobowe 18. Sprawy socjalne członków 19. Kontrole zewnętrzne 20. Pieczęcie urzędowe 21. Ewidencja zasobu archiwum zakładowego 22. Skargi i wnioski 23. Budżety 24. Sprawozdania i informacje o działalności 25. Bilanse 26. Programy pracy 27. Współdziałanie z władzami i instytucjami 28. Wymiana zagraniczna 29. Odznaczenia państwowe, nagrody 30. Komunikaty 31. Popularyzacja plastyki 32. Metryki dokumentacyjne plenerów 33. Wycinki prasowe, polemika, informacje o środowisku 34. Mecenat artystyczny 35. Muzea i Izby Pamięci 36. Nagrody i odznaczenia 37. Powoływanie plastyka miejskiego 38. Orzecznictwo 39. Zakupy dzieł sztuki 40. Targi, aukcje, wystawy, plenery, konkursy 41. Tysiąclecie Państwa Polskiego 42. Upowszechnianie plastyki w szkołach 43. Obchody rocznic 44. Zaginięcia dzieł sztuki 45. Mieszkania i pracownie dla radomskich artystów plastyków Number of units in the group: 147
21/478/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Miedzianej Górze 1955-1971 0 Unroll
Plan pracy; analiza skarg i wniosków; protokóły z kontroli; budżety; sprawozdania z realizacji budżetów; plan gospodarczy Number of units in the group: 56
21/479/0 Związek Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Okręgu w Kielcach [1930] 1948-1973, 1975-1976 0 Unroll
księga protokołów Zarządu Ogniska ZNP w Kielach sygn 1, Okręgowe Zjazdy Delegatów sygn 1a-5,176 Posiedzenia Zarządu Okręgu ZNP sygn 6-32- plenum, prezydium, sekretariat Sekcje i Komisje Związkowe sygn 33-54 - Komisja Rewizyjna, Sąd Związkowy, sekcje, komisje Akcja sprawozdawczo wyborcza w oddziałach sygn 55-90,180 Narady z aktywem terenowym sygn 91-100 183 Plany i sprawozdania Zarządu Okręgu sygn 101-137,177-179,181-182 Sprawy nauczycieli sygn 138-157,171-175 - sytuacja mieszkaniowa, kształcenie, skargi Festiwale, konkursy, wystawy, wycieczki sygn 158-170 Number of units in the group: 184
21/480/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Tumlinie 1955-1959 0 Unroll
Sesje GRN sygn 1 - protokoły, uchwały, informacje, ananlizy Posiedzenia Prezydium sygn 2-3 protokoły, uchwały, informacje, sprawozdania, plany pracy Budzet i jego wykonanie sygn 4 Number of units in the group: 4
21/481/0 "Radostowa" - Świętokrzyski Miesięcznik Ilustrowany 1934-1939 [1968] 1380 Unroll
Opracowania rękopiśmienne przesłane do redakcji Materiały dotyczące genezy Radostowej Dokumenty dotyczące Kielecczyzny Korespondencja, opowiadania, wiersze, piosenki, wspomnienia, nuty Rachunki redakcji Fotografie Number of units in the group: 222
21/482/0 Sąd Gminny w Krasnej pow. kieleckiego 1866-1868 0 Unroll
Decyzje Sądu Gminnego w sprawach cywilnych i o przestępstwa policyjne gminy Krasna Wojennego Okręgu Samsonowskiego Number of units in the group: 3
21/483/0 Zbiór Władysława Dzikowskiego 1937-1975 0 Unroll
Kwestionariusz, sprawozdania sygn 1 Koło Miłośników Białogonu sygn 2 - książka protokołów z zebrań KTN - Sekcja Nazewnictwa Topograficznego sygn 3 Komitet budowy Szkoły w Białogonie sygn 4 książka protokołów okolice Kielc Nazwy topograficzne okolic Kielc Bialogon 1947 sygn 5 Mapy wzgórz i rzek obszaru świetokrzyskiego sygn 6 Plany Kielc, Białogonu, Mapka obszarów podmiejskich Kielc, plan rozwoju Białogonu sygn. 7 Number of units in the group: 7
21/484/0 Urząd Planowania i Zagospodarowania Przestrzennego przy Gubernatorze Dystryktu Radomskiego 1940-1944 0 Unroll
mapy fizyczne, administracyjno komunikacyjne, przemysł, energetyka, rolnictwo, leśnictwo, handel, podatki, stosunki,demograficzne i narodowościowe, szkolnictwo, osadnictwo, plany miast, budownictwo. Number of units in the group: 178
21/485/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dąbrowie 1954-1961 0 Unroll
Sesje GRN sygm 1-7 protokoly Komisje GRN sygn 8-10 protokoły z posiedzeń Prezydium GRN sygn 11-13 protokoły z posiedzeń Plany gospodarcze sygn 14 wieloletnie Budzety gromadu sygn 15-17 Umowy dzierzawne na grunty osady szkolnej, osady wójta sygn 18 Number of units in the group: 18
21/486/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kajetanowie 1954-1961 0 Unroll
Sesje GRN sygn 1-7 protokoły, informacje, oceny Komisje GRN sygn 8 Prezydium GRN sygn 9-15 protokoły, informacje Plan gospodarczy sygn 16 Spis powszechny sygn 17 Kontrole i inspekcje zewnętrzne sygn 18 Budzet i jego wykonanie sygn 19-26 plany i sprawozdania Number of units in the group: 26
21/487/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Masłowie 1954-1972 0 Unroll
Sesje GRN sygn 1-6 protokoly wykazy członków Komisje GRN sygn 7 protokoły z posiedzeń Prezydium GRN sygn 8-13 protokoły z posiedzeń, rejestr uchwał Zebrania wiejskie i sołtysów sygn 14 protokoły z zebrań Przekazanie urzędowania PGRN sygn 15 protokoły zdawczo odbiorcze Działalność GR N sygn 16 Plany gospodarcze sygn 17-23 Kontrole sygn 24 Mienie gromadzkie sygn 25 Budzet gromady sygn 26-31 Spis powzechny sygn 32 Number of units in the group: 32
21/488/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mąchocicach 1955-1972 0 Unroll
Sesje GRN sygn 1-8 protokoły, uchwały, informacje, plany pracy Komisje GRN sygn 9-13 protokoły, opinie, wnioski Prezydium GRN sygn 14-22 protokoły, informacje, analizy, uchwały Zebrania wiejskie, sołtysi sygn 23-24 protokoły, uchwały Plany i programy gospodarcze sygn 25-30 Spisy powszechne sygn 31 Sprawozdawczość i statystyka sygn 32-36 Kontrole i inspekcje zewnętrzne sygn 37 Budżet i jego wykonanie sygn 38-44 Współpraca z innymi instytucjami sygn 45 Wykazy członków GRN sygn 46 Ewidencja pieczęci sygn 47 Number of units in the group: 47
21/489/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wiśniówce 1960-1972 0 Unroll
Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Plany pracy PGRN w Wiśniówce Number of units in the group: 31
21/490/0 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację - Zarząd Okręgu w Kielcach [1936-1945] 1949-1987 0 Unroll
Walki Polaków w Hiszpanii sygn 1 fotografie Pamiątka sygn 2 orzeł i wiersz Komunikat o śmierci majora Hubala Dobrzańskiego sygn 3 Prasa konspiracyjna sygn 4-25 biuletyny informacyjne, komunikaty, Nowa Polska, Wiadomości Polskie, Prawda Polska i inne Zarządzenia, rozkazy, raporty, protokoły zeznań sygn 26-41 odezwy do żołnierzy AK, zarządzenia dowódców 4 pp I i II baonu AK, rozkazy dzienne 4 pp Leg II Baonu, raporty, rachunki, wnioski awansowe, protokoły zeznań komendanta obozy w Mathausen Pomniki pamięci narodowej sygn 42-57 karty rejestracyjne pomników, przewodnik po miejscach walk i straceń, zdjęcia, wykazy obozów jenieckich, wykazy miejsc straceń Odznaczenia sygn 58-61 pisma w sprawie odznaczeń, Materiały odczytowe, wycinki prasowe sygn 62-66 Zjazdy, sesje historyczne, opracowania sygn 67-86 IX Zjazd Okręgowy Delegatów ZBOWID materiały na sesje i seminaria historyczne opracowania indywidualne, Wspomnienia, relacje sygn 87-145 wspomnienia z lat okupacji dotyczace przeżyć frontowych, partyzanckich, obozów, Materiały na konkurs sygn 146-163 udział w walce o społeczno narodowe wyzwolenie i rozwój Kielecczyzny Akta kół ZBOWID województwa kieleckiego sygn 164-300 historie działalności kół, ankiety miejscowści oraz indywidualne o działalności ruchu oporu na terenie gmin, życiorysy, wspomnienia, relacje, fotografie, prasa konspiracyjna Akta Zarządu Gminnego ZBOWID w Małogoszczu sygn 301 Number of units in the group: 302
21/491/0 Akta Komisji Wyborczych z Wyborów do Rad Gmin z terenu województwa kieleckiego przeprowadzonych w dniu 27 maja 1990 roku 1990 0 Unroll
akta Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Kielcach; Miejskich Komisji Wyborczych w: Kielcach, Ostrowcu Świętokrzyskim, Skarżysku-Kamiennej, Starachowicach; Komisji Wyborczych Miast i Gmin w: Busku Zdroju, Chęcinach, Chmielniku, Działoszycach, Jędrzejowie, Kazimierzy wielkiej, Końskich, Kunowie, Miechowie, Pińczowie, Sędziszowie, Skalbmierzu, Stąporkowie, Suchedniowie, Włoszczowie; Gminnej Komisje Wyborcze w: Bałtowie, Bejscach, Bielinach, Bliżynie, Bodzechowie, Bodzentynie, Brodach, Charsznicy, Czarnocinie, Daleszycach, Gnojnie, Górnie, Imielnie, Kijach, Koszycach, Kozłowie, Krasocinie, Książu Wielkim, Łagowie, Łopusznie, Małogoszczu, Masłowie, Michałowie, Miedzianej Górze, Mircu, Mniowie, Morawicy, Nagłowicach, Nowej Słupi, Nowym Korczynie, Oksie, Oleśnicy, Opatowcu, Pacanowie, Pałecznicy, Pawłowie, Piekoszowie, Pierzchnicy, Racławicach, Radoszycach, Rakowie, Rudzie Malenieckiej, Sitkówce-Nowinach, Słaboszowie, Słupi Jędrzejowskiej, Słupi Koneckiej, Smykowie, Sobkowie, Solcu Zdroju, Stopnicy, Strawczynie, Szydłowie, Tuczępach, Waśniowie, Wąchock, Wiślicy, Wodzisławiu, Zagnańsku, Złotej Number of units in the group: 108
21/492/0 Kopalnia Pirytu "Staszic" w Rudkach k. Kielc [1938] 1945-1974 0 Unroll
Pion Dyrektora Naczelnego - Dział Organizacji i Normowania Pracy sygn 1-74 - protokół przekazania Kopalni Staszic Ekspozyturze Nieruchomości, rys historyczny kopalni, zarządzenia wewnętrzne, księgi służbowe, protokoły i sprawozdania dot. stanu organizacyjnego i gospodarczego działów Dział Księgowości sygn 75-168 - plany zatrudnienia, funduszu płac i kosztów, protokoły z rewizji finansowo księgowych, bilanse i sprawozdania finansowe, orzeczenia sprawozdań finansowych i analizy Pion Dyrektora do spraw techniczych - Dział Mierniczo Geologiczny sygn 169-306 profile wierceń, plany ruchu kopalni, plany robót geologiczno poszukiwaczych, dokumentacja geologiczna złoż pirytu hematytu i syderytu,dział górniczy sygn 307-372, plany i dodatki do planów robót górniczych wnioski na eksploatatcję złóż, protokoły z narad techniczych, z inspekcji kopalni oraz zarządzenia pokontrolne Dział Postępu Technicznego sygn 373-3992 plany, finansowanie wynalazczości, działalności służby postępu technicznego, protokoły z posiedzeń komisji wynalazczości i realizacji planów Referat BHP sygn 393-408 Instrukcje wewnętrzne, protokoły z kontroli i zalecenia powizytacyjne, sprawozdania statystyczne z wypadków Pion Dyrektora do spraw Ekonomicznych Dział Ekonomiczny sygn 409-551 Plany produkcji, plany finansowo gospodarcze, techniczno ekonomiczne, techniczno przemysłowo finansowe, sprawozdania z wykonania planów, analizy działalnosci gospodarczej, orzeczenia z badania prawidłowości, sprawozdania finansowe Dział Administracyjno Gospodarczy sygn 552-562 materiały dotyczące wywłaszczenia gruntów pod budowę kopalni Dział Zaopatrzenia sygn 563 sprawozdania statystyczne zaopatrzenia materiałowego Dział Inwestycyjny sygn 564-659 plany inwestycyjne, finansowanie inwestycji, protokoły z narad, sprawozdania z wykonania planów projekty rozbudowy kopalni Rada Zakładowa sygn 660-700 protokoły z posiedzeń Rady Zakładowej i Prezydium Rady Robotniczej, z posiedzeń Rady Zakładowej z konferencji Samorządu Robotniczego, z zebrań sprawozdawczo wyborczych, preliminarze, bilanse Number of units in the group: 700
21/493/0 Sąd Wojewódzki w Kielcach [1949]1950-1990 0 Unroll
Wydział Prezydialny sygn 1-96 - sprawozdania opisowe z działalności, preliminarze budżetowe własne, sądów powiatowych, notariatów, schronisk dla nieletnich, bilanse, sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych, sprawozdania statystyczne z zatrudnienia, egzekucji sądowych, sprawozdania o depozytach Wydział III Karny sygn 97-193 ,569-571 akta spraw karnych o zabarwieniu politycznym m. innymi o rozpowszechnianie fałszywych informacji o powstających spóldzielniach produkcyjnych, o dręczenie osób przebywających w aresztach w okresie miedzywojennym Wydział Penitencjarny sygn 194- 4354 akta spraw o ustanowienie kuratora, o warunkach zwolnienia, o udzielenie przerwy w odbywaniu kary Referat Wizytacyjny sygn 436-568 akta spraw o przekaznie spraw innym sądom do rozpatrzenia, akta spraw cywilnych z Wydz II cywilnego o rozwód zaprzeczenie ojcostwa prawośc rodu oddanie synów ojcu ustalenie pochodzenia dziecka odszkodowanie unieważnienie małżeństwa ubezwłasnowolnienie 1951-1954 sygn 1-1075 akta spraw cywilnych Wydz I cywilnego o odszkodowanie rentę ubezwłasnowolnienie zapłatę umorzenie egzekucji wyłączenie spod egzekucji ustanowienie wspólnoty majątkowej rozwód zaprzeczenie ojcostwa sprostowanie aktu urodzenia eksmisję z gruntu unieważnienie małżeństwa o manko wydanie nieruchomości zwolnienie nieruchomości spod zarządu państwowego wydanie aktu notarialnego rozwiązanie umowy przysposobienia unieważnienie uchwały uznanie wyroku zagraniczengo uchylenie ubezwłasnowolnienia unieważnienie testamentu 1951-1964 sygn 1-1956 akta spraw wydziałów karnych IV AK i III K 1951-1964 sygn 1-345 akta spraw cywilnych o rozwód zaprzeczenie rodu zaprzeczenie urodzenia dziecka z małżeństwa dział nieruchomości zaprzeczenie ojcostwa wyłączenie ruchomości zapłatę unieważnienie małżeństwa alimenty własność i zwolnienie spod przepadku ustalenie roszczenia za nieistniejące rozwiązanie stosunku przysposobienia ubezwłasnowolnienie zezwolenie na wydanie odpisu aktu notarialnego repertoria i skorowidze alfabetyczne [1949] 1950-1968 sygn 1-3544 (380a 394a 433a 435a 767a 2265a 2267a 2899a ) znaki spraw VC VIC Ns VNs VI Ns; repertoria wydziałów II i IV karnego, Karno-Rewizyjnego, Orzeczeń Komisji Specjalnej i Delegatury w Kielcach, Prezydialnego i II Cywilnego, a także repertoria i skorowidze wydziału Cywilnego Rewizyjnego (1949 r. - dot. Sądu Apelacyjnego), Sprawozdania statystyczne Sądu Wojewódzkiego w Kielcach oraz sądów powiatowych, akta spraw Komisji Dyscyplinarnej przy SądzieWojewódzkim w Kielcach i akta spraw Sądu Dyscyplinarnego Okręgu Sądu Wojewódzkiego w Kielcach Number of units in the group: 7107
21/494/0 Królewsko-Południowa Pruska Rejencja w Kaliszu 1796-1808 [1825] 0 Unroll
Wykazy hipoteczne dla dóbr okręgów pileckiego i siewierskiego sygn 1-6, Księgi gruntowe i hipoteczne dóbr z terenu okręgów pileckiego i siewierskiego, które w 1816 r. znalazły się w granicach woj. krakowskiego (Biała, Dąbrowno, Grabowa, Karlin, Pilica, Przychody, Rokitno, Siadacza, Kidów, Skowronów, Ślezany, Zbyczyce, Wola Libertowa, Wola Oludzka, Wygiełzów, Bobrowniki, Gołonosza, Dziewki, Góra, Milewice, Mysłów, Myszkowice, Lenka, Pyrzowice, Simonia, Trzebiesławice) sygn.7-46 specyfikacja akt hipotecznych z pow. siewierskiego sygn. 47, specyfikacja akt hipotecznych z pow. pileckiego sygn. 48 Number of units in the group: 48
21/495/0 C.K. Kancelaria Ziemska Krakowska 1798-1810 0 Unroll
21 ksiąg ziemskich w j. łacińskim przechowywanych jest w AP w Krakowie. W AP w Kielcach znajdują się 3 księgi z tego okresu. Są to: Ekstrakty wypisów transkacji wieczystych dotyczących dóbr z terenu Galicji Zachodniej, indeksy nazw geograficznych dóbr i nazwisk właścicieli. Sygn 1-3 Number of units in the group: 3
21/496/0 Konserwator Hipoteki województwa krakowskiego przy Trybunale Cywilnym w Kielcach 1810-1825 [1827] 0 Unroll
wykaz miejscowości i repertoria hipoteczne sygn. 1-24 wykazy hipoteczne sygn. 25-30 księgi ingrossacji sygn. 31-38 ksiegi intabulacji i ekstabulacji sygn. 39-45 fascykuły intabulacyjne sygn. 46-51 fascykuły ekstabulacyjne sygn. 52-57 księgi zajęć sygn. 58-60 Number of units in the group: 60
21/497/0 Konserwator Hipoteki województwa kaliskiego przy Trybunale Cywilnym 1810-1817 0 Unroll
księga ingrossacyjna pow. pileckiego i siewierskiego 1810-1817 sygn. 1 księga intabulacyjna i extabulacyjna pow. pileckiego i lelowskiego 1810-1817 sygn. 2 inwentarz masy Kantego Paczka 1817 sygn. 3 Number of units in the group: 3
21/498/0 Komisja Hipoteczna Województwa Krakowskiego 1820-1823 [1826] 0 Unroll
akta generalne przepisów w przedmiocie stempla zapadłych sygn. 1, akta komisji hipotecznej sygn. 2-3, księgi kontroli sygn. 4, dziennik korespondencyjny Komisji sygn. 5, dziennik sesjonalny sygn. 6, dziennik reprodukcyjny sygn. 7, księgi do zapisywania terminów regulacji hipotek poszczególnych dóbr - pierwszych i drugich terminów sygn. 8-15, wokanda trzecich terminów sygn. 16, rejestr dóbr objętych nową regulacją sygn. 17, repertorium nieruchomości m. Kielc sygn. 18, repertorium dóbr pow. krakowskiego sygn. 19, repertorium dóbr pow. szydłowskiego sygn. 20. Number of units in the group: 20
21/499/0 Nauczycielskie Spółdzielcze Zrzeszenie Budowy Domów Jednorodzinnych w Kielcach 1964-1973 0 Unroll
Statut i rejestracja spółdzielni sygn 1, Członkowie spółdzielni sygn 2-5 wnioski, deklaracje, rejestry kandydatów i członków, Walne Zgromadzenia sygn 60-7 protokoły Samorząd Spółdzielczy i Rada sygn 8-9 protokoły Zarząd Zrzeszenia sygn 10-11 protokoły Sprawozdania sygn 12 jednostkowe i zbiorcze Lustracje sygn 13 protokoły i wykonanie zaleceń Number of units in the group: 13
21/500/0 Prokurator Sądu Okręgowego w Kielcach 1905-1917 0 Unroll
Zarządzenia i korespondencja, sprawa Szymona Ciuka Number of units in the group: 13
21/501/0 Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Państwowego Przemysłu Terenowego w Kielcach [1945] 1958-1980 0 Unroll
Wydział organizacyjno prawny sygn 1-22 protokoły z posiedzeń Kolegium Dyrektorów, protokoły z posiedzeń komisji , narad dyrektorów i odprawy pracowników, sygn 23-59 akta organizacyjne WZPPPT ( statut, regulamin, zarządzenia wewnętrzne dyrektora) sygn 60-194 ustanowienie przymusowego zarządu państwowego nad zakładami i warsztatami prywatnymi, sygn 195-219 utworzenie i likwidacja zakładów na terenie woj. kieleckiego sygn 220-223 wykazy przedsiębiorstw zrzeszonych w WZPPPT sygn 799-803 dokumentacja prywatnych zakładów prywatnych, Wydział BHP sygn. 224-230 Programy poprawy warunków i bezpieczeństwa pracy , Ośrodek Organizacji i Normowania Pracy sygn 231-290 normowanie i organizacja pracy w poszczególnych zakładach zrzeszonych w WZPPPT Wydział Planowania i Spraw Pracowniczych sygn 291-393 Plany społeczno gospodarcze inwestycyjne WZPPPT i podległych jednostek , sprawozdania zbiorcze i opisowe z wykonania planów gosp. WZPPPT sprawozdania GUS Wydział Produkcji i Usług sygn 394-436 programy i plany rozwoju produkcji oraz usług Wydział Głównego Mechanika sygn 437-497 plany i sprawozdania inwestycyjno finansowe zakładów zrzeszonych w WZPPPT i Zjednoczeniu Wydział Księgowości sygn 498-553 zbiorcze plany i sprawozdania finansowe, bilanse Wydział Rewizji sygn 554-784 Plany i sprawozdania z rewizji, protokoły z rewizji zakładów zrzeszonych w WZPPPT, protokoły z kontroli WZPPPT przeprowadzonych przez NIK i PWRN Wydział Finansowy, kontrola rewidentów przez przedstawicieli departamentu finansowo księgowego Min. Przemysłu Drobnego i Rzemiosła Akta Rady Zakładowej i Kasy Zapomogowo Pożyczkowej przy WZPPPT w Kielcach sygn 793-798 protokoły z posiedzeń, sprawozdania z działnalości Number of units in the group: 825
21/502/0 Kieleckie Zakłady Kamienia Budowlanego w Kielcach [1928-1943] 1950-1973 0 Unroll
1. Dział Organizacyjno – Prawny sygn. 1-16,11837, 166-167 Zarządzenie, wytyczne, instrukcje, regulaminy wewnętrzne, protokóły z posiedzeń kolegium, konferencje Samorządu Robotniczego, zarządzenia pokontrolne, dokumentacja prawne przejęcia nieruchomości 2. Dział Zatrudnienia i Planowania sygn.17-26,153-154 Plany pięcioletnie, plany roczne, sprawozdania z wykonania planów 3. Dział Finansowo – Księgowy sygn 27-57, 139-15169-187, Plany finansowe i kosztów, plany finansowo – przemysłowe, bilanse 4. Dział Inwestycji sygn 58-68,138,151-152,16162, 168, 189-190 Pięcioletnie i roczne plany inwestycyjne, sprawozdania z ich wykonania, plany postępu technicznego, plany prac badawczych 5. Dział Mechaniczny i Transportu sygn. 69-71 Plan kapitalnych remontów, plany przewozowe, sprawozdania o pojazdach mechanicznych 6. Dział Wydobycia sygn 72-116 Sprawozdania z robót górniczych, plany wydobycia, plany ruchu kamieniołomów 7. Rada Zakładowa sygn 117,155-158 Posiedzenia, plany, sprawozdania bilanse 8. Kontrole Inspektora Sanitarnego sygn 159 9. Wykorzystanie odpadów kamienia wapiennego w Zakładzie Morawica do produkcji wapniaka rolniczego sygn 160 Analiza techniczno – ekonomiczna projektu wynalazczego, plany inwentaryzacyjne Fabryki Marmurów przy ul. 3 Maja 5 i magazynu materiałów gotowych Number of units in the group: 192
21/503/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Pracy w Kielcach 1954-1990 0 Unroll
Organy Samorządowe WZSP w Kielcach sygn 1-159, Organy Samorządowe Spółdzielni sygn 160-759 Dział Ekonomiczny sygn 760-3370, Dział Księgowości sygn 3371-6017 Dział Rewizji sygn 6018-6833 (6261a,6616a) Dział Socjalny sygn 6834 Dział Usług sygn 6835-6838 Dział Techniki sygn 6839-6877, Dział Inwestycji sygn 6878-6906 Protokoły kontroli poszczególnych Spółdzielni Pracy sygn 1-75 Zjazdy Delegatów, postanowienia i uchwały Zarządu, posiedzenia Zarządu, plenum i prezydium Rady, plany finansowe, zbiorcze plany roczne, analizy ekonomiczne, analizy płac, sprawozdania finansowe, posiedzenia komisji Rady, analizy skarg i wniosków, statuty i regulaminy, zarządzenia wewnętrzne, akta likwidacyjne, instrukcja kancelaryjna, kontrole sygn 1-121 Number of units in the group: 7104
21/504/0 Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk - Delegatura w Kielcach 1947-1975 0 Unroll
Naczelnik sygn 1-4 - organizacja jednostek podległych statut GUKPPIW roczne sprawozdania własne Referat Ogólny sygn 5-25 protokoły zmian na stanowiskach pracy, sprawozdania i protokoły z kontroli zewnętrznej urzędu, oraz protokoły z kontroli jednostek podległych Referat Prasy Radia i Telewizji sygn 26-38 protokoły z ingerencji i sprawozdania z kontroli prewencyjnej, zezwolenia na wydawnictwa jednorazowe Referat Instruktazu i Kontroli sygn 39-52 sprawozdania z działalności powiatowych urzędów, kontrole Number of units in the group: 52
21/505/0 Społem - Związek Gospodarczy Spółdzielni RP - Oddział w Kielcach 1946-1949 0 Unroll
protokoły z konferencji gospodarczych sygn 1, bilanse roczne sygn 2-7 Number of units in the group: 7
21/506/0 Państwowa Centrala Handlowa w Warszawie - Oddział Wojewódzki w Kielcach 1946-1951 0 Unroll
Dział ogólny syg 1-8 struktura organizacyjna i zakresy czynności komórek organizacyjnych, protokoły ze zjazdów dyrektorów i kierowników agentur, protokoły z wyborów rady zakładowej, sprawozdania opisowe z działalności agentur PCH, protokoły z konferencji inspektorów współzawodnictwo pracy Dział Finansowy sygn 9-80 plany obrotu towarowego, plany finansowe i finansowo gospodarcze, bilanse roczne Number of units in the group: 80
21/507/0 Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli - Zarząd Wojewódzki w Kielcach 1957-1969 0 Unroll
Statut sygn 1, Uchwały sygn 2-7 plenum zarządu wojewódzkiego, konferencji i zjazdów Protokoły z posiedzeń sygn 8-30 zarządu wojewódzkiego, zarządów powiatowych, w jednostkach znajdują się wykazy członków SAiW Plany pracy sygn 31-39 zarządu wojewódzkiego, zarządu miejskiego i zarządów powiatowych Sprawozdaniea z działalności sygn 40-48 zarządu wojewódzkiego, zarządu miejskiego i zarządów powiatowych Preliminarz wplywow ZW SAiW sygn 49 Protokoły z kontroli Oddizląu miejskiego w radomiu sygn 50 Wydawnictwo sygn 51 biuletyn Skład ZW i wykazy członków sygn 52-54 Number of units in the group: 54
21/508/0 Rozgłośnia Regionalna Polskiego Radia w Kielcach 1957-1960 0 Unroll
nagrania dźwiękowe audycji radiowych Number of units in the group: 23
21/509/0 Kielecka Izba Rolnicza w Kielcach 1938 - 1946 0 Unroll
Statut, wytyczne sprawozdania, konferencje, lustracje, kontrole zewnętrzne, Komisja Porozumiewawcza, budzety, preliminarze budżetowe, biuletyn, Komisja Doradczo Ekonomiczna, kwalifikacja zbóż, doświadczalnictwo, hodowla buraków cukrowych, Zakład Doświadczalny w Sielcu, Zespoły Przysposobienia Rolniczegom Jarmarki Częstochowskie, zasiewy, zniszczenia wojenne, kredyty dla rolnictwa, Powiatowe Biura Rolne, akta personalne agronomów w gminie Połaniec Number of units in the group: 69
21/510/0 Sąd Grodzki w Daleszycach 1936-1946 [1957] 0 Unroll
Akta spraw cywilnych, o dział spadku, rozgraniczenie, wyjście z niepodzielności, przywrócenie posiadania, stwierdzenie zgonu, ustanowienie opieki, alimenty Number of units in the group: 92
21/511/0 Starostwo Powiatowe Koneckie 1922-1939 [1941] 0 Unroll
akta dot podziału gruntów, parcelacje majątków, scalenia Number of units in the group: 42
21/512/0 Wydział Powiatowy w Końskich 1918-1939 [1946] 0 Unroll
statuty, regulaminy, przepisy organizacyjne, nieruchomości, protokoly z posiedzeń sejmiku wydzialu i komisji, sprawozdania sytuacyjne z wykonania budżetu , sprawy podatkowe, budowlane, rolne, drogowe, zarządzanie majątkiem powiatu sprawy gmin, akta o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników Number of units in the group: 118
21/513/0 Wydział Powiatowy w Opocznie 1922-1939 0 Unroll
Protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego, uchwały gminnych rad narodowych, akta dot zmian granic pow. Opoczno, akta dot. spraw osobowych, roczne sprawozdania rachunkowe, poszczególnych gmin pow. Opoczno, inwentarz Powiatowego Zarządu Samorządowego pow. Opoczno, budżety sprawozdania finansowe, ubezpieczenia od ognia, okólniki Wydziału Powiatowego, księga opisowa gm. Kszczonów Number of units in the group: 63
21/514/0 Inspektorat Szkolny w Opocznie 1928-1939 0 Unroll
okólniki i wytyczne władz nadrzędnych, sprawy finansowe, akta dot. organizacji oświaty pozaszkolnej, karty kwalifikacyjne nauczycieli, protokoły Rady Pedagogicznej, akta budowy szkoły w Rawie Mazowieckiej Number of units in the group: 10
21/515/0 Okręgowa Rada Szkolna w Tomaszowie Mazowieckim 1939-1944 0 Unroll
akta Żeńskiej Szkoły Rolniczej w Radzicach, Szkoły Podstawowej w Jankowicach, akta osobowe nauczycieli Number of units in the group: 12
21/516/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Opocznie [1866] 1920-1933 [1936] 0 Unroll
akta scaleniowe poszczególnych wsi, folwarków, akta parcelacyjne majątków, rejestry pomiarowo – szacunkowe Bielowic, Miedzna Murowana, Paszkowice, Skronina, Korytków, Kuraszków, Białobrzegi Poduchowne, Petrykozy, operaty techniczne sygn. 1-45 Number of units in the group: 45
21/517/0 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Inspektorat w Opocznie 1928-1947 0 Unroll
Okólniki i zarządzenia 1939-1943 sygn. 1-9 Delegacje, sprawozdania z czynności inspektorów i pracowników szacunkowych 1928-1943 sygn. 10-33 Ubezpieczenia w towarzystwach prywatnych, korespondencja dotycząca ubezpieczeń przymusowych, prewencji pozyczek 1939-1942 sygn. 34-65 Okólniki i zarządzenia w sprawach personalnych, korespondencja 1939-1945 sygn. 66-87 Rejestry poborowe składek za ubezpieczenia przymusowe 1934-1945 sygn. 88-117 Number of units in the group: 117
21/518/0 Akta miasta Białaczowa 1821-1867 0 Unroll
Przepisy dotyczą umundurowania urzędników policji, składania przysięgi homagialnej cesarzowi Rosji. Protokoły odbierania przysięgi, statystyka miasta z 1844 roku, wykazy rzemiosła i zawodów w miastach Radoszyce, Końskie, Klwów, Przysucha, wykaz stanu służby Stanisława Święckiego urzędnika Rządu Gubernialnego Radomskiego sygn. 1-7 Number of units in the group: 7
21/519/0 Akta miasta Końskie 1833-1950[1976] 0 Unroll
Akta Urzędu Municypalnego i Magistratu z lat 1833-1868 dotyczą ratusza i melioracji (brak lat 1833-1868), akta magistratu z lat 1909-1918 zawierają protokoły posiedzeń Rady Miejskiej, akta organizacyjne, wykazy strat wojennych, dotyczą również spraw opieki społecznej, ubezpieczeń sygn 2-25, 1 ja to odezwy i plakaty z lat 1916-1918. Z okresu 1918-1939 zachowały się akta wyborcze do Rady miejskiej zarządu, protokoły posiedzeń rady i komisji budżety, akta dot. podatków, opieki społecznej, emigracji, przemysłu, rolnictwa, ruchu ludności, zachowały się księgi ludności stałej miasta sygn 26-360, korespondencja dotycząca obchodów rocznic sygn 476-485 Akta Zarządu Miejskiego z lat 1939-1945 dot. spraw własnościowych, finansowych, robót drogowych i budowlanych "Baudienst",podatków. Zachowały się spisy ludności niemieckiej i żydowskiej, informacje o pobycie w obozach sygn 361-475, a ponadto akta towarzystw i komitetów, Księga kontroli ruchu ludności -rejestr osób opuszczających gminę z lat 1932-1949 Number of units in the group: 486
Showing 541 to 585 of 3,508 entries.