Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/613/0 Komunalna Kasa Oszczędności w Opocznie 1927-1950 0 Unroll
Dział Księgowości 1927-1950 sygn 1-186 wkłady, rachunki czekowe, kontrola rat i wkładów konwersyjnych, deponenci, dzienniki główna, dzienniki kasowe, ksiązki kasowe, dziennik pozyczkowy, depozyty, wpłaty zaliczek, ksiega główna, księga rachunków czekowych, centrale i banki, zobowiązania inkasowe, sumy przechodnie, ksiega inwentarzowa, wklady oszczędnościowe (szkolne, osoby publiczno prawne, samorządowe) rachunki bieżace, skorowidz kartoteki pozyczkowej, przekazy na kasę, pożyczki wekslowe, rachunki budowy domu KKO Opoczno, spis podań o kredyty, obligacje zlożone pod zastaw, memorialy, wkłady konwersyjne, kopiał weksli pozyczkowych, weksle w dochodzeniu sądowym, rejestr weksli, deklaracje rachunków, korespondencja finansowa z nastepującymi instytucjami: Bank Emisyjny w Polsce Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, Państwowy Bak Rolny w Łodzi, Związek Komunalnych Kas Oszczedności, Polski Bank Komunalny w Łodzi Bank Akceptacyjny w Warszawie, dzienniki korespondencyjne, inwentura wkładów oszczędnościowych bilanse, spis wkładów konwersyjnych. Number of units in the group: 186
21/614/0 vacat - Akta Gminnych Kas Pożyczkowo-Oszczędnościowych powiatu koneckiego - przeniesiono do zespołów 1599-1605,1607-1608,1566 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/615/0 Fabryka Wyrobów Żeliwnych "Kronnenblum" w Końskich 1935-1943 0 Unroll
akta finansowe i listy płac Number of units in the group: 6
21/616/0 Fabryka Wyrobów Żeliwnych I. Mintza "Neptun" w Końskich 1925-1944 0 Unroll
korespondencja handlowa, zamówienia, księgi główna, dłużnicy, wierzyciele, dochody, wydatki, księgi kasowe Number of units in the group: 79
21/617/0 Opoczyńskie Zakłady Płytek Kamionkowych "Dziewulski - Lange" w Opocznie 1899-1946 0 Unroll
dział ogólno administracyjny - przepisy wewnętrzne, raporty pracy, wykazy pracowników, wypadki przy pracy, dział finansowo księgowy - listy płac, bilanse, zamówienia, rachunki fabryki, dział personalny, sprawy robotników, koresopondencja fabryki z Biurem Funduszu Pracy, katalogi, projekt fabryki Number of units in the group: 182
21/618/0 Opoczyńskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Opocznie 1924-1939 0 Unroll
sprawozdania finansowe, bilanse, statystyka, korespondencja z firmami zagranicznymi, analizy badań materiałów, sprawy majątkowe sprawy osobowe Number of units in the group: 19
21/619/0 Fabryka Wyrobów Nożowniczych "Gerlach" w Drzewicy powiat opoczyński 1925-1945 0 Unroll
akta finansowo produkcyjno handlowe - akta spraw finansowo produkcyjnych, księga kasowa, i dziennik główna Number of units in the group: 7
21/620/0 Związek Spółdzielni Spożywców "Społem" w Końskich 1932-1933, 1938-1945 0 Unroll
Księga protokółów 1941,1945-1948 sygn 1 protokóły Komisji Rewizyjnej oraz Rady Oddziałowej Związku Rewizyjnego i Gospodarczego Sprawozdanie finansowe 1938-1942 sygn 2-5 Dzienniki Główna 1939-1943 sygn 6-10 Księgi handlowe kasowe dostawców i banków 1939-1944 sygn 11-32 Korespondencja w sprawach handlowych 1932-1933,1943-1945 sygn 33-37 między innymi z Oddziałem w Gdyni firmowe karty pocztowe Zapomogi ewakuacyjne dla Warszawiaków 1944-1945 sygn 38 Korespondencja w sprawch organizacyjnych i handlowych 1948 sygn 39-42 Listy płac 1940-1943 sygn 43 Number of units in the group: 43
21/621/0 Związek Spółdzielni Spożywców "Społem" w Opocznie 1922-1923, 1936-1948 0 Unroll
I okres międzywojenny - Sprawozdania finansowe, księgi kosztów handlowych, odbiorców, dzienniki glówna, ubezpieczenia pracownicze, polisy 1922-1923 1936-1939[1948] sygn 1-21 II okres II wojny światowej - Stan prawny oddzialu, komuniakaty wewnętrzne centrali ,wizytacje i rewizje, lustracje, sprawozdania finansowe, dzienniki główna, korespondencja handlowa, sprawy pracownicze 1940-1944 [1948],sygn 22-57 III okres Polski Ludowej - Okólniki centrali, wizytacje i rewizje, sprawozdania finansowe, ksiązki handlowe, korespondencja dot spraw organizacyjnych, gospodarczych, osobowych, listy platnicze 1945-1948 sygn 58-82 IV Rada Zakladowa protokóly z posiedzeń, komunikaty 1945 sygn 83 Number of units in the group: 83
21/622/0 Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa w Końskich 1928-1948 0 Unroll
sprawozdania roczne oraz rewizje spółdzielni 1932,1936-1944 sygn 1-2 dokumentacja członkowska 1928-1948 sygn 3-14 księgi rejestru członków i udziałów oraz deklaracje dzienniki głowna 1933-1936,1940-1943 sygn 15-20 akta dotyczące sprzedaży i zakupów 1941-1944 sygn 21-33 księgi kontowe kosztów. korespondencja listy płatnicze 1942-1944 sygn 34-41 pracownicy umysłowi i fizyczni Number of units in the group: 41
21/623/0 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Rudzie Malenieckiej [1941] 1946-1956 0 Unroll
akta Spółdzielni Spożywców w Dębie, Kaliszowach i Rudzie Malenieckiej - bilanse i sprawozdania sygn 1 akta Spółdzielni Spożywców w Dębie i Rudzie Malenieckiej - protokoły z posiedzeń, lustracji sprawozdania sygn 2 Materiały organizacyjne i protokoły z posiedzeń Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Rudzie Malenieckiej sygn 3-4 Kontrole i Rewizje sygn 5-6 Plany, bilanse sprawozdania sygn 7-11 Number of units in the group: 11
21/624/0 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Paradyżu 1945-1948, 1950 0 Unroll
Książka protokołów Zarządu i Rady Nadzorczej, książka członków, książka kosztów handlowych 1945-1948, 1950 sygn 1-3 Number of units in the group: 3
21/625/0 Powiatowy Związek Cechów Rzemieślniczych w Końskich 1923-1944 0 Unroll
organizacja cechów na terenie miasta i powiatu, cechy piekarzy, szewców, rzeźników, ślusarzy, rzemieślników żydowskich, akta rachunkowe i zgody na prowadzenie rzemiosła. Number of units in the group: 11
21/626/0 Towarzystwo Muzyczno Dramatyczne "Lutnia" w Końskich 1916-1936 0 Unroll
księgi protokołów posiedzeń Zarzadu 1916-1936 sygn 1-3 Statuty 1924 sygn 4 korespondencja 1932-1936 sygn 5 Number of units in the group: 5
21/628/0 Starostwo Powiatowe Opoczyńskie 1945-1950 0 Unroll
Referat Ogólno Organizacyjny Referat Społeczno Polityczny Referat Administracyjno Prawny Referat Statystyczny Referat Wojskowy Referat Samorządowy Referat Zdrowia Referat Opieki Społecznej Referat Aprowizacji i Handlu Referat Przemysłowy Referat Kultury i Sztuki Referat Odbudowy Referat Rolnictwa i Reform Rolnych Kwestionariusze rejestracji szkód wojennych, ewidencja obywateli radzieckich, przepisy i zarządzenia, sprawozdania sytuacyjne i meldunki doraźne, akta stowarzyszeń społecznych, sprawozdania USC, akta urodzeń, ślubów i zgonów, spisy ludności, rejestracja osób narodowosci niemieckiej, wykazy cmentarzy obcych wyznań, sprawozdania statystyczne o stanie ludności, osadnictwa, repatriacji, pobór i rejestracja wojskowych, przepisy i okólniki, akcja przesiedleńcza, protokoly z konferencji wójtów, opisy gmin, plany inwestycyjne gmin, zmiany granic, wybory wójtów, statystyka sanitarna, sprawozdania , przepisy i zarządzenia, rejestracja zakładów opiekuńczych, sprawozdania, przepisy i zarządzenia, protokoly z lustracji referatu, meldunki aprowizacyjne, sprawy świadczeń rzeczowych, wykazy zakładów handlowych i usługowych, sprawozdania referatu i zakładów przemysłowych, przepisy i zarządzenia ewidencja zakładów, projekty warsztatów rzemieślniczych, sprawozdania komisji cennikowej zgłoszenia zakładów przemysłowych przepisy i zarządzenia, organizacja gminnych komisji oświatowych, kwestionariusze placówek kulturalnych, sprawozdania referatu plany odbudowy i rozbudowy, sprawozdania wnioski kwalifikacyjne o pożyczki na odbudowę wsi, przebudowa ustroju rolnego parcelacje, scalenia, gruntów sprawozdania sprawy Powiatowego Inspektoratu Oświaty Rolniczej sprawozdania ośrodków szkolenia rolniczego Number of units in the group: 323
21/629/0 Powiatowa Rada Narodowa w Końskich 1945-1950 0 Unroll
1 Zarzadzenia, okólniki, instrukcje władz nadrzędnych 2 Protokoły z posiedzeń, prezydium PRN w Konskich 3. Protokoły z posiedzen miejskich i gminnych RN 4 Sprawozdania z działalności PRN, PGRN,GRN P.kon. 5. Sprawozdania inspektoratów samorządowych 6. Reorganizacja organow samorządowych 7. Komisje PRN i GRN w pow. Koneckim 8. Planowanie i sprawozdanie z wykonania planow finansowo-gospodarczych 9. Nacjonalizacja prywatnych zakładów w pow. Koneckiem 10. Akta dot. Nieruchomosci poniemieckich i pozydowskich w pow. Koneckim 11. Zmiana granic pow. Koneckiego 12. Akcje i obchody organizowane przez PRN w Konskich 13. Organizacje spoleczno-polityczne 14. Swiadectwa lojalnosci obywateli 15. Ekshumacja zwlok pleglych zolnierzy polskich 16. Wnioski o odznaczenia dla osob zasluzonych oraz wielodzietnych malzenstw 17 sprawy osobowe pracownikow PRN, PPRN, GRN 18. Budzety i sprawy finansowe Number of units in the group: 231
21/630/0 Powiatowa Rada Narodowa w Opocznie 1945-1950 0 Unroll
1 protokoly z posiedzen Powiatowej Rady Narodowej w Opocznie, Prezydium i Komisji PRN 2 Protokoly z posiedzen gminnych i miejskich rad narodowych, prezydium i komisji g.r.n. 3. Protokoly z lustracji i kontroli 4 komasacja wsi Drążno gm Klwów Number of units in the group: 34
21/631/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Końskich 1950-1975 0 Unroll
Wydział Organizacyjno Prawny sygn 1-1133 zarządzenia i decyzje PPRN, wybory do sejmu i rad narodowych, sprawy organizacyjne PRN, sesje PRN, spotkania posłów i radnych z wyborcami, interpelacje i postulaty radnych, komisje stałe PRN, Rada seniorów, zespoły radnych, posiedzenia PPRN, sesje i posiedzenia prezydiów rad narodowych niższego stopnia, powiatu koneckiego, komitety blokowe, sprawy zlecone bezpośrednio przez urzędujących członków PPRN, sprawozdawczość statystyczna, analiza skarg i wniosków, wydawnictwa, teki wydawnicze, normatywy kancelaryjne kontrole i inspekcje, konferencje i narady, obchody rocznic państwowych, Komisja Odznaczeniowa Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego sygn 1134-1266 plany gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania, inne plany i sprawozdania i ich realizacja, bilanse gospodarcze, bilanse gospodarcze, problemowe opracowania monograficzne, okresowe oceny sytuacji gospodarczej, czyny społeczne Wydział Statystyki sygn. 1267-1345 oddział organizacji i inspekcji, statystyka społeczna, statystyka gospodarcza Wydział Spraw Wewnętrznych sygn 1346-1356 zmian imion i nazwisk, odtwarzanie treści aktów USC, postępowanie wywyłaszczeniowe, sprawy graniczne, sprawy obywatelstwa, repatriacja Wydział Gospodarki Komunalej i Mieszkaniowej sygn 1357-1364 zarządzenia i okólniki, przekazywanie terenów państwowych, pierwokup Wydział Przemysłu Handlu i Usług sygn 1365-1384 Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych, plan i rozwój usług, sprawozdania z wykonania usług i pracy nakładczej, plany gospodarcze podporządkowywanych przedsiębiorstw, plany roczne, wieloletnie oraz sprawozdania z ich wykonania, wykazy punktów usługowych, plan sieci sklepów, przemysł państwowy, analizy ekonomiczne i sprawodawczość, kontrola zakładów rzemieślniczych Wydział Finansowy sygn 1385-1446 budżety i sprawozdania z ich wykonania, bilanse, sprawozdania statystyczne, kontrole i inspekcje, akty normatywne wydziału, inwestycje i kapitalne remonty, działalaność Skarbowego Urzędu Komorniczegosprawozdnia z akcji wymirowej podatku od wzbogacenia wojennego zjazdy i konferencje, rejestr wymiarowy podatku od nieodpłatnego nabycia praw majątkowych, ewidencja wykrytych przestępstw skarbowych, wykazy członków obywatelskich komisji podatkowych obowiązkowe świadczenia na niektóre cele publiczne Wydział Rolnictwa i Leśnictwa sygn 1447-1452 plany roczne i sprawozdania z ich wykonania, plany inwestycyjne sprawozdania statystyczne Wydział Skupu sygn 1453-1456 Powiatowy Zespół Koordynacyjny działalność własnej jednostki i jednostek podległych, kontrole Księga ewidencyjna osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu w Gminie Gowarczów Akta dotyczące wspólnot gruntowych Number of units in the group: 1483
21/632/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Opocznie 1950-1967 0 Unroll
1. Oddział Organizacyjny2. Oddział Ogólno – Gospodarczy3. Wydział Finansowy4. Wydział Oświaty5. Wydział Społeczno – Administracyjny6. Księga wodna powiatu opoczyńskiego wraz z dodatkiem7. Sprawozdawczość specjalnaProtokóły z sesji PRN i gromadzkich rad narodowych powiatu opoczyńskiego, akta komisji, protokóły z posiedzeń PPRN i prezydiów gromadzkich rad narodowych, uchwały PPRN, plany pracy i sprawozdania z działalnościPreliminarze wydatków, budżety PPRN i prezydiów gromadzkich rad narodowychRejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego poszczególnych wsiProtokóły z posiedzeń zespołów przedmiotowych, charakterystyki budynków szkolnych, wykazy nauczycieli niekwalifikowanych, protokóły z egzaminówWykazy statystyczne obsady personalnej urzędów stanu cywilnego, wykazy osób pozbawionych obywatelstwa polskiego Number of units in the group: 1185
21/633/0 vacat - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Przysusze - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Radomiu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/634/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Przysusze 1958-1973 0 Unroll
Sesje, posiedzenia Prezydium MRN, posiedzenia Komisji, ewidencja uchwał, plan gospodarczy, budżet, ewidencja nieruchomości 1958-1973 sygn 1-57 Number of units in the group: 57
21/635/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Opocznie 1945-1949 0 Unroll
1 zarzadzenia Wojewodzkiego Urzędu Ziemskiego w Lodzi i Powiatowego Urzedu Ziemskiego w Opocznie dotyczącego przebudowy ustroju rolnego 2 protokoly z czynnosci komisarza ziemskiego i powiatowej komisji odbudowy wsi w Opocznie. Protokoły i orzeczenia z postępowiania scaleniowego wsi powiatu opoczynskiego 3. Sprawozdania z czynnosci PUZ w Opocznie, z parcelacji majatkow ziemskich, ze stanu zagospodarowania powiatu opoczynskiego 4. Wykazy majatkow ziemskich i gospodarstw rolnych powiatu opoczynskiego 5. Akta dot. Odbudowy wsi pow. Opoczynskiego 6. Preliminarze budzetowe resztowek z rozpalcelowanych majatkow ziemskich 7. Przybyła Franciszek. Majątek Wąwał/nabycie ziemi 8. Akta parcelacji majątków b.pełnomocnika do spraw ref.roln.pow. Opoczno 9. Akta korespondencja w sprawie scalenia gruntow pow. Opoczno Number of units in the group: 37
21/636/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Końskich 1954-1973 0 Unroll
sesje, komisje stale, prezydium, instrukcja archiwalna, komisje niestale, czlonkowie rady, kontrole, budzet i jego wykonanie, plany finansowe, rolnictwo Number of units in the group: 117
21/637/0 Inspektorat Szkolny w Opocznie 1945-1950 0 Unroll
Dział Organizacyjny: przepisy i zarządzenia własne oraz jednostek nadrzędnych, sprawozdania z działalności, sprawozdania z wizytacji placówek oświatowych, protokóły z posiedzeń komisji oświatowych. Dział Osobowy: wykazy nauczycieli, dobór kadry nauczycielskiej, kształcenie i aprowizacja nauczycieli. Dział Szkół Powszechnych: ewidencja zniszczeń wojennych, zestawienia danych o budynkach szkolnych, projekty organizacji szkół, sprawozdania statystyczne szkół, rozolucje pokojowe, zobowiązania młodzieży, protokóły z konferencji rejonowych,sprawozdania z wyników nauczania. Dział Oświaty dla Dorosłych: protokóły egzaminów nadzwyczajnych, zestawienia liczbowe analfabetów, sprawozdania z walki z analfabetyzmem. Dział Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą: informacje o działalności świetlic szkolnych, akcjach socjalnych i pomocy materialnej dla dzieci, plany gospodarcze w zakresie urządzeń socjalnych. Dział Przedszkoli: protokóły z konferencji wychowawczyń przedszkoli, sprawozdania statystyczne z działalności przedszkoli, sprawozdania spółdzielczego samorządu uczniowskiego, sprawozdania z działalności bibliotek, szkolnych kół PCK oraz drużyn harcerskich. Number of units in the group: 109
21/640/0 Gminna Rada Narodowa w Pianowie 1945-1954 0 Unroll
Zarządzenia i okólniki, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe, członków organów gminy, posiedzenia GRN, posiedzenia Prezydium posiedzenia Komisji, Posiedzenia Zarządu Gminnego, zebrania ciał samorządowych, kontrole, majątek gminy i gromad, przedsiębiorstrwa gminne, budżety roczne, sprawozadania rachunkowe, obrót pieniężny, księgi biercze podatku gruntowego, sprawy ogólno gospodarcze, drogi i place publiczne, rolnictwo, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, opieka społeczna, sprawy ogólno administarcyjne, USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeństwo publiczne, szkody wojenne sprawy budowy i odbudowy, aprowizacja, sprawy karno administarcyjne, podział administarcyjny - 1945-1954 sygn 1-183 Number of units in the group: 183
21/641/0 Gminna Rada Narodowa w Przedborzu 1945-1954 0 Unroll
Zarządzenia i okólniki, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe, członków organów gminy, posiedzenia GRN, posiedzenia Prezydium posiedzenia Komisji, Posiedzenia Zarządu Gminnego, zebrania ciał samorządowych, kontrole, majątek gminy i gromad, przedsiębiorstrwa gminne, budżety roczne, sprawozadania rachunkowe, obrót pieniężny, księgi biercze podatku gruntowego, sprawy ogólno gospodarcze, drogi i place publiczne, rolnictwo, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, opieka społeczna, sprawy ogólno administarcyjne, USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeństwo publiczne, szkody wojenne sprawy budowy i odbudowy, aprowizacja, sprawy karno administarcyjne, podział administarcyjny - 1945-1954 sygn 1- 171 Number of units in the group: 171
21/642/0 Gminna Rada Narodowa w Rudzie Malenieckiej 1945-1954 0 Unroll
Zarządzenia i okólniki, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe, członków organów gminy, posiedzenia GRN, posiedzenia Prezydium posiedzenia Komisji, Posiedzenia Zarządu Gminnego, zebrania ciał samorządowych, kontrole, majątek gminy i gromad, przedsiębiorstrwa gminne, budżety roczne, sprawozadania rachunkowe, obrót pieniężny, księgi biercze podatku gruntowego, sprawy ogólno gospodarcze, drogi i place publiczne, rolnictwo, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, opieka społeczna, sprawy ogólno administarcyjne, USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeństwo publiczne, szkody wojenne sprawy budowy i odbudowy, aprowizacja, sprawy karno administarcyjne, podział administarcyjny - 1945-1954 sygn 1-247 Number of units in the group: 247
21/645/0 Gminna Rada Narodowa Wielka Wola w Paradyżu 1945-1952 0 Unroll
Dział ogólno organizacyjny- zebrania gromadzkie i sołtysów, sprawy organizacyjne gminy i osobowe pracowników, dział finansowo- budżetowy - budżety, preliminarze i sprawozdania rachunkowe, dział gospodarki gminnej - akta dotyczące sytuacji ogólnogospodarczej gminy, stanu dróg i mostów, rolnictwa, weterynarii, przemysłu i handlu, dział administracji społecznej - dział administracyjny, akta dotyczące głosowania i wyborów do sejmu, akta stanu cywilnego, ewidencja i kontrola ruchu ludności, akta spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego, wojskowe, budowlane, karnosądowe, repatriacji, przesiedleń na Ziemie Zachodnie pożyczki odbudowy kraju Number of units in the group: 228
21/646/0 Gminna Rada Narodowa w Klwowie 1945-1951 0 Unroll
Sesje, posiedzenia GRN, posiedzenia Prezydium, posiedzenia Zarządu Gminnego 1945-1951 sygn 1-5 Number of units in the group: 5
21/647/0 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie 1945-1953 0 Unroll
1 sprawozdania z dzialalnosci Liceum 2.sprawy ogólno-gospodarcze Liceum 3. Sprawy dotyczace organizacji "Służba Polsce" 4. Odwolania uczniów w sprawach przyjęć do LO 5. Sport i wychowanie fizyczne w szkole 6. Akta internatu przy LO 7. Sprawy personalne Number of units in the group: 9
21/648/0 Powiatowe Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Końskich [1942] 1945-1952 0 Unroll
1. Akta organizacyjne 2. Plany i sprawozdania 3. Instrukcja biurowa i sprawy archiwum 4. Sprawy kasowe i kontroli kasy 5. Materialy dot. Ksztalcenia, zaopatrzenia, cen udzialu w zyciu publicznym Number of units in the group: 22
21/649/0 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Końskich 1945-1949 0 Unroll
1 księga protokołów z zebrań PKPS w Konskich 2 okólniki i zarządzenia 3. Organizacja wewnętrzna PKOS 4. Sprawy gospodarczo-budżetowe PKOS 5. Subwencje i różne wypłaty Number of units in the group: 12
21/650/0 Miejski Komitet Opieki Społecznej w Końskich 1944-1947 0 Unroll
dzienniki Główna protokóły z posiedzeń sprawy dotyczące Domu Starców 1944-1947 sygn. 1-5 Number of units in the group: 5
21/651/0 Zarząd Powiatowy Ligi Kobiet w Końskich 1957 - 1961 0 Unroll
1. Protokóły z zebrań, regulamin organizacyjny 2. Kontrole 3. Bilans Number of units in the group: 3
21/652/0 vacat - Kieleckie Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Rzeźnymi w Opocznie - brak zespołu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/654/0 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Opocznie 1945-1955 0 Unroll
Rejestracja ZSCH, struktura i statut, protokóly z zebrań, protokóły z posiedzeń Komisji, plany, sprawozdania 1945-1955 sygn 1-15 Number of units in the group: 15
21/655/0 Budowlana Spółdzielnia Pracy Remontowo - Konserwacyjna w Końskich 1954-1958 0 Unroll
Rada Nadzorcza, Zarząd, zalecenia polustracyjne, pisma okólne, plany, sprawozdania finansowe 1954-1958 sygn 1-20 Number of units in the group: 20
21/657/0 Spółdzielnia Pracy Stolarskiej "Jedność" w Jeleniu 1953-1960 0 Unroll
Akta założycielskie, statut, deklaracje członków, likwidacja, Rada Nadzorcza, Walne Zgromadzenia, Zarząd, Komisja Rewizyjna, kontrole, regulamin pracy, plany: rozwoju techniki, kosztów własnych, zaopatrzenia, zatrudnienia i płac, zbytu masy towarowej, finansowe, programy produkcji, projekty inwestycyjne, plany techniczno – przemysłowo – finansowe, sprawozdania z wykonania planów, bilanse, przekazanie nieruchomości, wykaz pracowników, narady robocze, masa upadłościowa Number of units in the group: 38
21/658/0 Spółdzielcze Przedsiębiorstwo Budowlane w Opocznie 1948-1952 0 Unroll
Protokóły posiedzeń Zarządu, plany, sprawozdania, deklaracje członków, budżet likwidacyjny, protokóły porewizyjne, 1948-1952 sygn 1-8 Number of units in the group: 8
21/659/0 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Branży Drzewnej w Przysusze 1953-1958 0 Unroll
akta prawno organizacyjne, protokoły z Walnych Zebrań, rejestr i deklaracje członków, plany gospodarcze, bilanse 1953-1958 sygn 1-6 Number of units in the group: 6
21/660/0 Rzemieślnicza Spółdzielnia Pracy Krawców "Nożyce" w Radoszycach 1950-1956 0 Unroll
Plany operacyjne, bilanse, bilansówki, rejestr członków, książka udziałowców 1950-1956 sygn 1-13 Number of units in the group: 13
21/661/0 Spółdzielnia Pracy "Kamieniołom Żarnów" w Żarnowie 1950 - 1958 0 Unroll
Walne Zgromadzenia, Rada Nadzorcza, Zarząd, kontrole, plany: finansowo – gospodarcze, funduszu płac i zatrudnienia, produkcji, operatywne, ruchu Kopalni Kamienia Rusznice, sprawozdania z wykonania planów, sprawozdania GUS, analizy wykonania planów, bilanse, budowa hali produkcyjnej w Rzeszenicach, budowa Zakładu Przemiałowego w Końskich (dokumentacja inwestycyjna), sprawozdania zużycia paliw i olejów, reklamacje, akta osobowe pracowników, Spółdzielnia „Kamieniołom” w Testa – Wola, plan ruchu Kopalni Kamienia Tresta – Wesoła, akta założycielskie. Number of units in the group: 85
21/662/0 Suchedniowska Huta "Ludwików" w Kielcach 1908-1948 0 Unroll
Sprawozdania, bilanse, protokóły zdawczo – odbiorcze, akta związane z własnością gruntów, spisy maszyn i urządzeń Number of units in the group: 28
21/663/0 Towarzystwo Biblioteki Publicznej w Kielcach 1908-1948 0 Unroll
sprawy organizacyjne, statut, odezwa, ustawa, sprawozdania, akta finansowe, księgi darów, zamówienia, statystyka książek i katalogi Number of units in the group: 77
21/664/0 Zbiór Edmunda Massalskiego w Kielcach 1823-1975 0 Unroll
1. Odezwy, programy odbudowy panstwa polskiego - protokóły z zebrań oddziału Towarzystwa Kultury Polskiej, Towarzystwa Polskiego Instytutu Narodowego, stronnictw politycznych, biuletyny, broszury, wycinki prasowe, banknoty 2. Korespondencja rodziny Massalskich - korespondencja prywatna - listy, pocztowki, korespondencja urzędowa 3. Referaty, artykuły, recenzje, pamietniki I przyrodoznawstwo - m.in.. Prace Jana Czarnowskiego i Kazimierza Kaznowskiego II szkolnictwo - sprwawozdania z działalności szkół w Kielcach III harcerstwo IV z zakresu archeologii, geologii, geografii - współpraca z towarzystwami nukowymi V turystyka, krajoznawstwo, etnografia - działalność oddziału PTTK, Państwowej Rady Ochrony Przyrody, Świętokrzyskiego Parku Narodowego, rejestry zabytków działalnośc Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kielcach VI opracowania historyczne i plany rozwoju, materiały metodyczne dla nauczycieli 6. Prasa - protokół Zjazdu Prasy prowincjonalnej -V 1918r. 7. Mapy - mapy sztabowe, turystyczne, samochodowe, dróg wodnych, kolei, geologiczne, wyznaniowe i językowe, plany miast, Świętokrzyskiego Parku Narodowego 8. Negatywy fotograficzne - roślinność Gór Świętokrzyskich, pejzaże, zabytki Kielecczyzny 9. listy i karty pocztowe pisane przez członków rodziny Massalskich z okresu I wojny światowej Number of units in the group: 852
Showing 676 to 720 of 3,447 entries.