Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/610/0 Spółdzielnia Pożyczkowa z nieograniczoną odpowiedzialnością w Podlesiu 1912-1930 0 Unroll
protokoły posiedzeń spółdzielni Number of units in the group: 2
21/611/0 Zakłady Ostrowieckie w Ostrowcu 1879-1883 0 Unroll
Etaty warsztatów mechaniczych, kosztów ogólnych, pieca i giserni, ciężarów gruntowych, etat kopalni "Józef " Number of units in the group: 1
21/612/0 Komunalna Kasa Oszczędności w Końskich 1926-1949 0 Unroll
1. Protokoly Rady - statut, zmiany w statucie, rejestr handlowy nr 5242 2. Protokoly Zarzadu Rady 3. Protokoly Komisji Rewizyjnej - Otwarcie Oddzialu w Skarżysku Kamiennej 4. Instrukcja Manipulacyjna dla Dzialu Sadowo Egzykucujnego Komunalnych Kas Oszczednosci 5. Akta organizacji Komunalnej Kasy Oszczednosci powiatu Koneckiego w Końskich 6. Papiery wartosciowe własne 7. Działalność kas gminnych pozyczkowo - oszczednosciowych na terenie powiatu koneckiego za lata 1939-1945 8.Bilanse kasy 9. Wkłady - depozyty , wklady instytucji panstwowych, przedsiebiorstw 10. Skorowidze wkładów 11. Deponenci 12. Księgi rachunków 13. Dzienniki wkladów 14. Dzienniki kasowe 15. Rachunki biezace 16. Udzielenie pożyczek 17. Akcepty Banku Akceptacyjnego 18. Księga sum pozabudżetowych Number of units in the group: 46
21/613/0 Komunalna Kasa Oszczędności w Opocznie 1927-1950 0 Unroll
Dział Księgowości 1927-1950 sygn 1-186 wkłady, rachunki czekowe, kontrola rat i wkładów konwersyjnych, deponenci, dzienniki główna, dzienniki kasowe, ksiązki kasowe, dziennik pozyczkowy, depozyty, wpłaty zaliczek, ksiega główna, księga rachunków czekowych, centrale i banki, zobowiązania inkasowe, sumy przechodnie, ksiega inwentarzowa, wklady oszczędnościowe (szkolne, osoby publiczno prawne, samorządowe) rachunki bieżace, skorowidz kartoteki pozyczkowej, przekazy na kasę, pożyczki wekslowe, rachunki budowy domu KKO Opoczno, spis podań o kredyty, obligacje zlożone pod zastaw, memorialy, wkłady konwersyjne, kopiał weksli pozyczkowych, weksle w dochodzeniu sądowym, rejestr weksli, deklaracje rachunków, korespondencja finansowa z nastepującymi instytucjami: Bank Emisyjny w Polsce Oddział w Piotrkowie Trybunalskim, Państwowy Bak Rolny w Łodzi, Związek Komunalnych Kas Oszczedności, Polski Bank Komunalny w Łodzi Bank Akceptacyjny w Warszawie, dzienniki korespondencyjne, inwentura wkładów oszczędnościowych bilanse, spis wkładów konwersyjnych. Number of units in the group: 186
21/614/0 vacat - Akta Gminnych Kas Pożyczkowo-Oszczędnościowych powiatu koneckiego - przeniesiono do zespołów 1599-1605,1607-1608,1566 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/615/0 Fabryka Wyrobów Żeliwnych "Kronnenblum" w Końskich 1935-1943 0 Unroll
akta finansowe i listy płac Number of units in the group: 6
21/616/0 Fabryka Wyrobów Żeliwnych I. Mintza "Neptun" w Końskich 1925-1944 0 Unroll
korespondencja handlowa, zamówienia, księgi główna, dłużnicy, wierzyciele, dochody, wydatki, księgi kasowe Number of units in the group: 79
21/617/0 Opoczyńskie Zakłady Płytek Kamionkowych "Dziewulski - Lange" w Opocznie 1899-1946 0 Unroll
dział ogólno administracyjny - przepisy wewnętrzne, raporty pracy, wykazy pracowników, wypadki przy pracy, dział finansowo księgowy - listy płac, bilanse, zamówienia, rachunki fabryki, dział personalny, sprawy robotników, koresopondencja fabryki z Biurem Funduszu Pracy, katalogi, projekt fabryki Number of units in the group: 182
21/618/0 Opoczyńskie Zakłady Materiałów Ogniotrwałych w Opocznie 1924-1939 0 Unroll
sprawozdania finansowe, bilanse, statystyka, korespondencja z firmami zagranicznymi, analizy badań materiałów, sprawy majątkowe sprawy osobowe Number of units in the group: 19
21/619/0 Fabryka Wyrobów Nożowniczych "Gerlach" w Drzewicy powiat opoczyński 1925-1945 0 Unroll
akta finansowo produkcyjno handlowe - akta spraw finansowo produkcyjnych, księga kasowa, i dziennik główna Number of units in the group: 7
21/620/0 Związek Spółdzielni Spożywców "Społem" w Końskich 1932-1933, 1938-1945 0 Unroll
Księga protokółów 1941,1945-1948 sygn 1 protokóły Komisji Rewizyjnej oraz Rady Oddziałowej Związku Rewizyjnego i Gospodarczego Sprawozdanie finansowe 1938-1942 sygn 2-5 Dzienniki Główna 1939-1943 sygn 6-10 Księgi handlowe kasowe dostawców i banków 1939-1944 sygn 11-32 Korespondencja w sprawach handlowych 1932-1933,1943-1945 sygn 33-37 między innymi z Oddziałem w Gdyni firmowe karty pocztowe Zapomogi ewakuacyjne dla Warszawiaków 1944-1945 sygn 38 Korespondencja w sprawch organizacyjnych i handlowych 1948 sygn 39-42 Listy płac 1940-1943 sygn 43 Number of units in the group: 43
21/621/0 Związek Spółdzielni Spożywców "Społem" w Opocznie 1922-1923, 1936-1948 0 Unroll
I okres międzywojenny - Sprawozdania finansowe, księgi kosztów handlowych, odbiorców, dzienniki glówna, ubezpieczenia pracownicze, polisy 1922-1923 1936-1939[1948] sygn 1-21 II okres II wojny światowej - Stan prawny oddzialu, komuniakaty wewnętrzne centrali ,wizytacje i rewizje, lustracje, sprawozdania finansowe, dzienniki główna, korespondencja handlowa, sprawy pracownicze 1940-1944 [1948],sygn 22-57 III okres Polski Ludowej - Okólniki centrali, wizytacje i rewizje, sprawozdania finansowe, ksiązki handlowe, korespondencja dot spraw organizacyjnych, gospodarczych, osobowych, listy platnicze 1945-1948 sygn 58-82 IV Rada Zakladowa protokóly z posiedzeń, komunikaty 1945 sygn 83 Number of units in the group: 83
21/622/0 Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo - Handlowa w Końskich 1928-1948 0 Unroll
sprawozdania roczne oraz rewizje spółdzielni 1932,1936-1944 sygn 1-2 dokumentacja członkowska 1928-1948 sygn 3-14 księgi rejestru członków i udziałów oraz deklaracje dzienniki głowna 1933-1936,1940-1943 sygn 15-20 akta dotyczące sprzedaży i zakupów 1941-1944 sygn 21-33 księgi kontowe kosztów. korespondencja listy płatnicze 1942-1944 sygn 34-41 pracownicy umysłowi i fizyczni Number of units in the group: 41
21/623/0 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Rudzie Malenieckiej [1941] 1946-1956 0 Unroll
akta Spółdzielni Spożywców w Dębie, Kaliszowach i Rudzie Malenieckiej - bilanse i sprawozdania sygn 1 akta Spółdzielni Spożywców w Dębie i Rudzie Malenieckiej - protokoły z posiedzeń, lustracji sprawozdania sygn 2 Materiały organizacyjne i protokoły z posiedzeń Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska w Rudzie Malenieckiej sygn 3-4 Kontrole i Rewizje sygn 5-6 Plany, bilanse sprawozdania sygn 7-11 Number of units in the group: 11
21/624/0 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Paradyżu 1945-1948, 1950 0 Unroll
Książka protokołów Zarządu i Rady Nadzorczej, książka członków, książka kosztów handlowych 1945-1948, 1950 sygn 1-3 Number of units in the group: 3
21/625/0 Powiatowy Związek Cechów Rzemieślniczych w Końskich 1923-1944 0 Unroll
organizacja cechów na terenie miasta i powiatu, cechy piekarzy, szewców, rzeźników, ślusarzy, rzemieślników żydowskich, akta rachunkowe i zgody na prowadzenie rzemiosła. Number of units in the group: 11
21/626/0 Towarzystwo Muzyczno Dramatyczne "Lutnia" w Końskich 1916-1936 0 Unroll
księgi protokołów posiedzeń Zarzadu 1916-1936 sygn 1-3 Statuty 1924 sygn 4 korespondencja 1932-1936 sygn 5 Number of units in the group: 5
21/627/0 Starostwo Powiatowe Koneckie 1945-1950 0 Unroll
1. Referat Ogólno – Organizacyjny 2. Referat Budżetowo – Gospodarczy 3. Referat Społeczno – Polityczny 4. Referat Administracyjno – Prawny 5. Referat Administracyjno – Karny 6. Referat Samorządu Gminnego 7. Referat Zdrowia 8. Referat Opieki Społecznej 9. Referat Aprowizacji i Handlu 10. Referat Przemysłowy 11. Referat Motoryzacyjny 12. Referat Odbudowy 13. Referat Pomiarowy 14. Referat Pożarniczy 15. Referat Ogólno – Organizacyjny – sprawy osobowe pracowników 16. Referat Rolnictwa Sprawy ogólne, przepisy i zarządzenia, przepisy biurowe i organizacja pracy w starostwie, konferencje, zjazdy, plany pracy, sprawozdania, sprawy rejestracji szkód wojennych, sprawy osiedleńczePreliminarz budżetowy starostwaDziałalność partii politycznych, sprawy przestępstw wojennych, zgromadzeń, porządku publicznego, sprawy cudzoziemcówSprawozdania z działalności referatu, statystyka ruchu ludnościZarządzenia starostyProtokóły z posiedzeń rad i zarządów miejskich i gminnych, podział terytorialnySprawozdania służby zdrowia, ewidencja personelu lekarskiegoOrganizacja opieki społecznej, ewidencja instytucji opiekuńczych, opieka nad rodzinami żołnierzy, nad zwolnionymi z obozów, sprawozdania z opieki nad dziećmi i dorosłymiSprawozdania, sprawy świadczeń rzeczowych, organizacja zaopatrzeniawykazy firm handlowychprzepisy i zarządzenia, działalność komisji notowań i cennikowej, wykazy przedsiębiorstw przemysłowych, plany i sprawozdania z produkcji, zgłoszenia zakładów przemysłowychorganizacja referatu, sprawy komunikacja, spisy pojazdówwykazy przedsiębiorstw budowlanych, sprawozdania referatu, zatwierdzanie projektów budowlanych, sprawy inwentaryzacji szkód wojennych i odbudowy wsi i miastsprawozdania referatu, wyniki pomiarówprotokóły z walnych zebrań ochotniczych straży pożarnychwykazy pracownikówparcelacja ziemi podworskiej, reforma rolna, wykazy majątków ziemskich, scalanie gruntów Number of units in the group: 210
21/628/0 Starostwo Powiatowe Opoczyńskie 1945-1950 0 Unroll
Referat Ogólno Organizacyjny Referat Społeczno Polityczny Referat Administracyjno Prawny Referat Statystyczny Referat Wojskowy Referat Samorządowy Referat Zdrowia Referat Opieki Społecznej Referat Aprowizacji i Handlu Referat Przemysłowy Referat Kultury i Sztuki Referat Odbudowy Referat Rolnictwa i Reform Rolnych Kwestionariusze rejestracji szkód wojennych, ewidencja obywateli radzieckich, przepisy i zarządzenia, sprawozdania sytuacyjne i meldunki doraźne, akta stowarzyszeń społecznych, sprawozdania USC, akta urodzeń, ślubów i zgonów, spisy ludności, rejestracja osób narodowosci niemieckiej, wykazy cmentarzy obcych wyznań, sprawozdania statystyczne o stanie ludności, osadnictwa, repatriacji, pobór i rejestracja wojskowych, przepisy i okólniki, akcja przesiedleńcza, protokoly z konferencji wójtów, opisy gmin, plany inwestycyjne gmin, zmiany granic, wybory wójtów, statystyka sanitarna, sprawozdania , przepisy i zarządzenia, rejestracja zakładów opiekuńczych, sprawozdania, przepisy i zarządzenia, protokoly z lustracji referatu, meldunki aprowizacyjne, sprawy świadczeń rzeczowych, wykazy zakładów handlowych i usługowych, sprawozdania referatu i zakładów przemysłowych, przepisy i zarządzenia ewidencja zakładów, projekty warsztatów rzemieślniczych, sprawozdania komisji cennikowej zgłoszenia zakładów przemysłowych przepisy i zarządzenia, organizacja gminnych komisji oświatowych, kwestionariusze placówek kulturalnych, sprawozdania referatu plany odbudowy i rozbudowy, sprawozdania wnioski kwalifikacyjne o pożyczki na odbudowę wsi, przebudowa ustroju rolnego parcelacje, scalenia, gruntów sprawozdania sprawy Powiatowego Inspektoratu Oświaty Rolniczej sprawozdania ośrodków szkolenia rolniczego Number of units in the group: 323
21/629/0 Powiatowa Rada Narodowa w Końskich 1945-1950 0 Unroll
1 Zarzadzenia, okólniki, instrukcje władz nadrzędnych 2 Protokoły z posiedzeń, prezydium PRN w Konskich 3. Protokoły z posiedzen miejskich i gminnych RN 4 Sprawozdania z działalności PRN, PGRN,GRN P.kon. 5. Sprawozdania inspektoratów samorządowych 6. Reorganizacja organow samorządowych 7. Komisje PRN i GRN w pow. Koneckim 8. Planowanie i sprawozdanie z wykonania planow finansowo-gospodarczych 9. Nacjonalizacja prywatnych zakładów w pow. Koneckiem 10. Akta dot. Nieruchomosci poniemieckich i pozydowskich w pow. Koneckim 11. Zmiana granic pow. Koneckiego 12. Akcje i obchody organizowane przez PRN w Konskich 13. Organizacje spoleczno-polityczne 14. Swiadectwa lojalnosci obywateli 15. Ekshumacja zwlok pleglych zolnierzy polskich 16. Wnioski o odznaczenia dla osob zasluzonych oraz wielodzietnych malzenstw 17 sprawy osobowe pracownikow PRN, PPRN, GRN 18. Budzety i sprawy finansowe Number of units in the group: 231
21/630/0 Powiatowa Rada Narodowa w Opocznie 1945-1950 0 Unroll
1 protokoly z posiedzen Powiatowej Rady Narodowej w Opocznie, Prezydium i Komisji PRN 2 Protokoly z posiedzen gminnych i miejskich rad narodowych, prezydium i komisji g.r.n. 3. Protokoly z lustracji i kontroli 4 komasacja wsi Drążno gm Klwów Number of units in the group: 34
21/632/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Opocznie 1950-1967 0 Unroll
1. Oddział Organizacyjny2. Oddział Ogólno – Gospodarczy3. Wydział Finansowy4. Wydział Oświaty5. Wydział Społeczno – Administracyjny6. Księga wodna powiatu opoczyńskiego wraz z dodatkiem7. Sprawozdawczość specjalnaProtokóły z sesji PRN i gromadzkich rad narodowych powiatu opoczyńskiego, akta komisji, protokóły z posiedzeń PPRN i prezydiów gromadzkich rad narodowych, uchwały PPRN, plany pracy i sprawozdania z działalnościPreliminarze wydatków, budżety PPRN i prezydiów gromadzkich rad narodowychRejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego poszczególnych wsiProtokóły z posiedzeń zespołów przedmiotowych, charakterystyki budynków szkolnych, wykazy nauczycieli niekwalifikowanych, protokóły z egzaminówWykazy statystyczne obsady personalnej urzędów stanu cywilnego, wykazy osób pozbawionych obywatelstwa polskiego Number of units in the group: 1185
21/633/0 vacat - Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Przysusze - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Radomiu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/634/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Przysusze 1958-1973 0 Unroll
Sesje, posiedzenia Prezydium MRN, posiedzenia Komisji, ewidencja uchwał, plan gospodarczy, budżet, ewidencja nieruchomości 1958-1973 sygn 1-57 Number of units in the group: 57
21/635/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Opocznie 1945-1949 0 Unroll
1 zarzadzenia Wojewodzkiego Urzędu Ziemskiego w Lodzi i Powiatowego Urzedu Ziemskiego w Opocznie dotyczącego przebudowy ustroju rolnego 2 protokoly z czynnosci komisarza ziemskiego i powiatowej komisji odbudowy wsi w Opocznie. Protokoły i orzeczenia z postępowiania scaleniowego wsi powiatu opoczynskiego 3. Sprawozdania z czynnosci PUZ w Opocznie, z parcelacji majatkow ziemskich, ze stanu zagospodarowania powiatu opoczynskiego 4. Wykazy majatkow ziemskich i gospodarstw rolnych powiatu opoczynskiego 5. Akta dot. Odbudowy wsi pow. Opoczynskiego 6. Preliminarze budzetowe resztowek z rozpalcelowanych majatkow ziemskich 7. Przybyła Franciszek. Majątek Wąwał/nabycie ziemi 8. Akta parcelacji majątków b.pełnomocnika do spraw ref.roln.pow. Opoczno 9. Akta korespondencja w sprawie scalenia gruntow pow. Opoczno Number of units in the group: 37
21/636/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Końskich 1954-1973 0 Unroll
sesje, komisje stale, prezydium, instrukcja archiwalna, komisje niestale, czlonkowie rady, kontrole, budzet i jego wykonanie, plany finansowe, rolnictwo Number of units in the group: 117
21/637/0 Inspektorat Szkolny w Opocznie 1945-1950 0 Unroll
Dział Organizacyjny: przepisy i zarządzenia własne oraz jednostek nadrzędnych, sprawozdania z działalności, sprawozdania z wizytacji placówek oświatowych, protokóły z posiedzeń komisji oświatowych. Dział Osobowy: wykazy nauczycieli, dobór kadry nauczycielskiej, kształcenie i aprowizacja nauczycieli. Dział Szkół Powszechnych: ewidencja zniszczeń wojennych, zestawienia danych o budynkach szkolnych, projekty organizacji szkół, sprawozdania statystyczne szkół, rozolucje pokojowe, zobowiązania młodzieży, protokóły z konferencji rejonowych,sprawozdania z wyników nauczania. Dział Oświaty dla Dorosłych: protokóły egzaminów nadzwyczajnych, zestawienia liczbowe analfabetów, sprawozdania z walki z analfabetyzmem. Dział Opieki nad Dziećmi i Młodzieżą: informacje o działalności świetlic szkolnych, akcjach socjalnych i pomocy materialnej dla dzieci, plany gospodarcze w zakresie urządzeń socjalnych. Dział Przedszkoli: protokóły z konferencji wychowawczyń przedszkoli, sprawozdania statystyczne z działalności przedszkoli, sprawozdania spółdzielczego samorządu uczniowskiego, sprawozdania z działalności bibliotek, szkolnych kół PCK oraz drużyn harcerskich. Number of units in the group: 109
21/638/0 Gminna Rada Narodowa w Borkowicach 1945-1954 0 Unroll
Zarządzenia i okólniki, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe, członków organów gminy, posiedzenia GRN, posiedzenia Prezydium posiedzenia Komisji, Posiedzenia Zarządu Gminnego, zebrania ciał samorządowych, kontrole, majątek gminy i gromad, przedsiębiorstwa gminne, budżety roczne, sprawozdania rachunkowe, obrót pieniężny, księgi biercze podatku gruntowego, sprawy ogólnogospodarcze, drogi i place publiczne, rolnictwo, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, opieka społeczna, sprawy ogólnoadministracyjne, USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeństwo publiczne, szkody wojenne sprawy budowy i odbudowy, aprowizacja, sprawy karno administracyjne, podział administracyjny - 1945-1954 Number of units in the group: 175
21/639/0 Gminna Rada Narodowa w Miedzierzy 1945-1954 0 Unroll
Zarządzenia i okólniki, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe członków organów gminy, posiedzenia GRN, posiedzenia Prezydium posiedzenia Komisji, Posiedzenia Zarządu Gminnego, zebrania ciał samorządowych, kontrole, majątek gminy i gromad, przedsiębiorstwa gminne, budżety roczne, sprawozdania rachunkowe, obrót pieniężny, księgi biercze podatku gruntowego, sprawy ogólno gospodarcze, drogi i place publiczne, rolnictwo, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, opieka społeczna, sprawy ogólnoadministracyjne, USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeństwo publiczne, szkody wojenne sprawy budowy i odbudowy, aprowizacja, sprawy karno administracyjne, podział administarcyjny - 1945-1954 Number of units in the group: 227
21/640/0 Gminna Rada Narodowa w Pianowie 1945-1954 0 Unroll
Zarządzenia i okólniki, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe, członków organów gminy, posiedzenia GRN, posiedzenia Prezydium posiedzenia Komisji, Posiedzenia Zarządu Gminnego, zebrania ciał samorządowych, kontrole, majątek gminy i gromad, przedsiębiorstrwa gminne, budżety roczne, sprawozadania rachunkowe, obrót pieniężny, księgi biercze podatku gruntowego, sprawy ogólno gospodarcze, drogi i place publiczne, rolnictwo, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, opieka społeczna, sprawy ogólno administarcyjne, USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeństwo publiczne, szkody wojenne sprawy budowy i odbudowy, aprowizacja, sprawy karno administarcyjne, podział administarcyjny - 1945-1954 sygn 1-183 Number of units in the group: 183
21/641/0 Gminna Rada Narodowa w Przedborzu 1945-1954 0 Unroll
Zarządzenia i okólniki, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe, członków organów gminy, posiedzenia GRN, posiedzenia Prezydium posiedzenia Komisji, Posiedzenia Zarządu Gminnego, zebrania ciał samorządowych, kontrole, majątek gminy i gromad, przedsiębiorstrwa gminne, budżety roczne, sprawozadania rachunkowe, obrót pieniężny, księgi biercze podatku gruntowego, sprawy ogólno gospodarcze, drogi i place publiczne, rolnictwo, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, opieka społeczna, sprawy ogólno administarcyjne, USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeństwo publiczne, szkody wojenne sprawy budowy i odbudowy, aprowizacja, sprawy karno administarcyjne, podział administarcyjny - 1945-1954 sygn 1- 171 Number of units in the group: 171
21/642/0 Gminna Rada Narodowa w Rudzie Malenieckiej 1945-1954 0 Unroll
Zarządzenia i okólniki, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe, członków organów gminy, posiedzenia GRN, posiedzenia Prezydium posiedzenia Komisji, Posiedzenia Zarządu Gminnego, zebrania ciał samorządowych, kontrole, majątek gminy i gromad, przedsiębiorstrwa gminne, budżety roczne, sprawozadania rachunkowe, obrót pieniężny, księgi biercze podatku gruntowego, sprawy ogólno gospodarcze, drogi i place publiczne, rolnictwo, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, opieka społeczna, sprawy ogólno administarcyjne, USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeństwo publiczne, szkody wojenne sprawy budowy i odbudowy, aprowizacja, sprawy karno administarcyjne, podział administarcyjny - 1945-1954 sygn 1-247 Number of units in the group: 247
21/643/0 Gminna Rada Narodowa w Skotnikach [1944] 1945-1954 0 Unroll
Zarządzenia i okólniki, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe, członków organów gminy, posiedzenia GRN, posiedzenia Prezydium posiedzenia Komisji, Posiedzenia Zarządu Gminnego, zebrania ciał samorządowych, kontrole, majątek gminy i gromad, przedsiębiorstwa gminne, budżety roczne, sprawozdania rachunkowe, obrót pieniężny, księgi biercze podatku gruntowego, sprawy ogólnogospodarcze, drogi i place publiczne, rolnictwo, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, opieka społeczna, sprawy ogólnoadministracyjne, USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeństwo publiczne, szkody wojenne sprawy budowy i odbudowy, aprowizacja, sprawy karno administracyjne, podział administracyjny - 1945-1954 Number of units in the group: 135
21/644/0 Gminna Rada Narodowa w Sworzycach [1943] 1945-1954 0 Unroll
Zarządzenia i okólniki, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe, członków organów gminy, posiedzenia GRN, posiedzenia Prezydium posiedzenia Komisji, Posiedzenia Zarządu Gminnego, zebrania ciał samorządowych, kontrole, majątek gminy i gromad, przedsiębiorstwa gminne, budżety roczne, sprawozdania rachunkowe, obrót pieniężny, księgi biercze podatku gruntowego, sprawy ogólnogospodarcze, drogi i place publiczne, rolnictwo, weterynaria i hodowla, popieranie przemysłu i handlu, oświata, kultura i sztuka, zdrowie publiczne, opieka społeczna, sprawy ogólnoadministracyjne, USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeństwo publiczne, szkody wojenne sprawy budowy i odbudowy, aprowizacja, sprawy karno administracyjne, podział administracyjny - 1945-1954 sygn Number of units in the group: 164
21/645/0 Gminna Rada Narodowa Wielka Wola w Paradyżu 1945-1952 0 Unroll
Dział ogólno organizacyjny- zebrania gromadzkie i sołtysów, sprawy organizacyjne gminy i osobowe pracowników, dział finansowo- budżetowy - budżety, preliminarze i sprawozdania rachunkowe, dział gospodarki gminnej - akta dotyczące sytuacji ogólnogospodarczej gminy, stanu dróg i mostów, rolnictwa, weterynarii, przemysłu i handlu, dział administracji społecznej - dział administracyjny, akta dotyczące głosowania i wyborów do sejmu, akta stanu cywilnego, ewidencja i kontrola ruchu ludności, akta spraw bezpieczeństwa i porządku publicznego, wojskowe, budowlane, karnosądowe, repatriacji, przesiedleń na Ziemie Zachodnie pożyczki odbudowy kraju Number of units in the group: 228
21/646/0 Gminna Rada Narodowa w Klwowie 1945-1951 0 Unroll
Sesje, posiedzenia GRN, posiedzenia Prezydium, posiedzenia Zarządu Gminnego 1945-1951 sygn 1-5 Number of units in the group: 5
21/647/0 Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Opocznie 1945-1953 0 Unroll
1 sprawozdania z dzialalnosci Liceum 2.sprawy ogólno-gospodarcze Liceum 3. Sprawy dotyczace organizacji "Służba Polsce" 4. Odwolania uczniów w sprawach przyjęć do LO 5. Sport i wychowanie fizyczne w szkole 6. Akta internatu przy LO 7. Sprawy personalne Number of units in the group: 9
21/648/0 Powiatowe Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Końskich [1942] 1945-1952 0 Unroll
1. Akta organizacyjne 2. Plany i sprawozdania 3. Instrukcja biurowa i sprawy archiwum 4. Sprawy kasowe i kontroli kasy 5. Materialy dot. Ksztalcenia, zaopatrzenia, cen udzialu w zyciu publicznym Number of units in the group: 22
21/649/0 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Końskich 1945-1949 0 Unroll
1 księga protokołów z zebrań PKPS w Konskich 2 okólniki i zarządzenia 3. Organizacja wewnętrzna PKOS 4. Sprawy gospodarczo-budżetowe PKOS 5. Subwencje i różne wypłaty Number of units in the group: 12
21/650/0 Miejski Komitet Opieki Społecznej w Końskich 1944-1947 0 Unroll
dzienniki Główna protokóły z posiedzeń sprawy dotyczące Domu Starców 1944-1947 sygn. 1-5 Number of units in the group: 5
21/651/0 Zarząd Powiatowy Ligi Kobiet w Końskich 1957 - 1961 0 Unroll
1. Protokóły z zebrań, regulamin organizacyjny 2. Kontrole 3. Bilans Number of units in the group: 3
21/652/0 vacat - Kieleckie Przedsiębiorstwo Obrotu Zwierzętami Rzeźnymi w Opocznie - brak zespołu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/653/0 Państwowy Ośrodek Maszynowy - Zespół Gminnych Ośrodków Maszynowych w Fałkowie 1949-1957 0 Unroll
plany techniczno - eksploatacyjne, plany techniczno - ekonomiczne, sprawozdania, wizytacje osrodkow maszynowych, zarzadzenia, plany gospodarczo-finansowe, bilanse, sprwaozdania z dzialalnosci, protokoly z rewizji oraz zalecenia pokontrolne Number of units in the group: 42
21/654/0 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Opocznie 1945-1955 0 Unroll
Rejestracja ZSCH, struktura i statut, protokóly z zebrań, protokóły z posiedzeń Komisji, plany, sprawozdania 1945-1955 sygn 1-15 Number of units in the group: 15
21/655/0 Budowlana Spółdzielnia Pracy Remontowo - Konserwacyjna w Końskich 1954-1958 0 Unroll
Rada Nadzorcza, Zarząd, zalecenia polustracyjne, pisma okólne, plany, sprawozdania finansowe 1954-1958 sygn 1-20 Number of units in the group: 20
Showing 676 to 720 of 3,509 entries.