Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/710/0 Akta Notariusza Franciszka Faralisza w Kielcach 1940-1945 0 Unroll
akta notarialnesygn. 1-4, repertorium sygn. 5-6, skorowidz sygn. 7, patrz również not.W. Janiszowski sygn 114 k. 133-199 Number of units in the group: 7
21/711/0 Akta Notariusza Ludwika Kutrzeby w Kielcach 1946-1951 0 Unroll
akta notarialne sygn. 1-3, repertoria sygn. 3-4, skorowidz sygn. 5-6 Number of units in the group: 14
21/712/0 Akta Notariusza Eugeniusza Łuńskiego w Kielcach 1940-1945 0 Unroll
akta notarialne sygn. 1-4 oraz not. L. Wędrychowski sygn. 7, repertoria sygn. 5, skorowidz patrz not L. Wędrychowski sygn. 8 Number of units in the group: 5
21/713/0 Akta Notariusza Stanisława Markiewicza w Kielcach 1946-1949 0 Unroll
akta notarialne sygn. 1-6, repertoria sygn. 7-10 (sygn. 10 razem z not. W. Dudkiem), skorowidze sygn. 11-12 Number of units in the group: 14
21/714/0 Akta Notariusza Leonarda Wędrychowskiego w Kielcach 1938-1946 0 Unroll
akta notarialne sygn. 1-5, repertoria sygn. 6-8 (sygn. 7 razem z not. E. Łuńskim), skorowidz sygn. 9 Number of units in the group: 9
21/715/0 Akta Notariusza Tadeusza Żeńczykowskiego w Kielcach 1942-1948 0 Unroll
akta notarialne sygn.1-10, repertoria sygn. 11-14, skorowidze sygn. 15-16 patrz również S. Colonna Walewski sygn 15, 18, 21, 22, 27 Number of units in the group: 16
21/716/0 Akta hipoteczne dóbr ziemskich powiatu miechowskiego 1824-1924 0 Unroll
wykazy hipoteczne i dokumenty dóbr ziemskich (1824-1920) zawierają opisy dóbr z przyległościami, ciężary wieczyste i służebności, długi i róźne obowiązki hipoteczne oraz wpisy poświadczonych dokumentów, na końcu każdej księgi sumariuszwszystkich dokumentów, w dokumentach do dóbr ziemskich - odpisy aktów notarialnych, testamentów, wyroków sądowych, kontrakty zastawne, plenipotencje, akty dzierżawne, rejestry wypraw ślubnych, tabele likwidacyjne, akta stanu cywilnego, postanowienia rad familijnych, korespondencja z Towarzystwem Kredytowym Ziemskim,w sprawie przydzielenia pożyczek i ich zwrotu, korespondencja z władzami administracyjnymi, pomoce kancelaryjne (1876-1924) nariad o dolżnikach, skorowidz osób, którym zabroniono zbywania nieruchomości, zeszyt podań o zatwierdzenie aktów notarialnych. Number of units in the group: 205
21/717/0 Archiwum Państwowe w Kielcach 1922-2011 0 Unroll
Okres międzywojenny1.Organizacja2.Sprawozdania3.Porządkowanie i opieka nad archiwaliami4.Korzystanie z Archiwum5.Biblioteka archiwalna6.Wydawnictwa Archiwum7.Budżet i jego wykonanie8.Gmach, lokal i inwentarz9.Sprawy personalne10.Akta tajne11.Okres okupacji hitlerowskiejOkres PRL12.Organizacja archiwów13.Organy kolegialne14Zjazdy, konferencje, narady15.Zbiory normatywów16.Planowanie, sprawozdawczość, statystyka17.Normalizacja18.Ogólna biurowość19.Kontrola21.Szkolenia22.Sprawy socjalne, bytowe, ubezpieczenia społeczne pracowników23.Środki rzeczowe – środki trwałe24.Środki Finansowe i rachunkowość25.Narastający zasób archiwalny26.Gromadzenie i przekazywanie materiałów archiwalnych27.Opracowanie zasobu archiwalnego28.Udostępnianie materiałów archiwalnych29.Wydawnictwa30.Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Radzieckiej przy WAP w Kielcach31.Akta Rady Zakładowej32.Udostępnianie materiałów archiwalnych w okresie przedwojennym i II wojny światowej33.Informacje dotyczące organizacji władz, wykaz gmin powiatów będzińskiego i zawierciańskiego34.Przejmowanie akt35.Wypożyczenia materiałów archiwalnych36Dziennik kwerend37.Biblioteka archiwalna38.Akta z okresu okupacji hitlerowskiej39.Ogólnopaństwowe przepisy archiwalne40.Organizacja własnej jednostki41.Organizacja podległych jednostek42.Aktyw doradczy43.Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji44.Komisja Metodyczna45.Komisja do przeglądu i oceny pracowników46.Komisja ds. aplikacji administracyjnej47.Udział w III Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich w Toruniu 2 – 4 września 1997 r.48.Narady pracownicze i odprawy kierowników49.Zbiór normatywów władz nadrzędnych50.Zarządzenia wewnętrzne dyrektora51.Bilans i budżety52.Plany pracy i sprawozdania roczne oddziałów AP Kielce i placówek zamiejscowych53.Zbiorcze plany i sprawozdania54.Plany roczne mikrofilmowania zasobu55.Wzory odciskowe pieczęci56.Ewidencja archiwum zakładowego57.Sprawozdania statystyczne58.Interpretacje i opinie prawne59.Normatywy kancelaryjne własne60.Inwentarz książkowy ze wstępem WAP w Kielcach z lat [1918 – 1922] 1923 – 197761.Sprawozdanie z podróży do Jugosławii odbytej w dniach 3 – 14 marca 1985 r.62.Kontrole zewnętrzne63.Kontrole jednostek podległych64.Dokumentacja prawna i techniczna budynków własnych, inwestycji i kapitalnych remontów65.Eksploatacja nieruchomości i lokali66.Normatywy kancelaryjne zakładów pracy i ich jednostek nadrzędnych67.Materiały informacyjne o zakładach pracy68.Ewidencja archiwów zakładowych i państwowych jednostek organizacyjnych tworzących materiały archiwalne69. Materiały informacyjne o zespołach otwartych70.Rewindykacja, windykacja i ekstradycja: Kielecka Dyrekcja Szkolna, KGK71.Przejmowanie materiałów archiwalnych72.Nabytki w drodze kupna, darów lub depozytów73.Przejmowanie i przekazywanie materiałów reprodukowanych mechanicznie74.Scalanie, rozmieszczanie państwowego zasobu archiwalnego75.Instrukcje i problemy metodyczne76.Ewidencja mikrofilmów WAP Kielce77.Spisy ciągłe zespołów centrali AP i oddziałów zamiejscowych78.Wykazy inwentarzy książkowych79.Skontrum zasobu centrali AP i oddziałów zamiejscowych80.Wnioski na brakowanie zespołów archiwalnych81.Materiały informacyjne o zespołach zamkniętych82.Inwentaryzacja tematyczna83.Ewidencja zebrań naukowych84.Życie naukowe85.Zasady technicznego zabezpieczenia zasobu86.Współpraca z SAP87.Informacje o zasobie archiwalnym88.Imprezy popularno – naukowe organizowane w archiwum89.Udział w wystawach, pokazach i konferencjach naukowych90.Popularyzacja Archiwum91.Źródła historyczne92.Tematy opracowywane na podstawie materiałów archiwalnych93.Przewodnik94.Wydawnictwa nieseryjne. Akta byłego Oddziału AP w Pińczowie. Number of units in the group: 2509
21/718/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mniowie 1954-1971 0 Unroll
sesje GRN, prezydium GRN, zebrania wiejskie, soltysi Number of units in the group: 10
21/719/0 Komisje Wyborcze do Sejmu i Rad Narodowych powiatu opoczyńskiego 1954-1972 0 Unroll
1.Wybory do Rad Narodowych2.Wybory do Sejmu i Rad Narodowych3.Wybory do Sejmu PRL Protokóły głosowania obwodowych komisji wyborczych, protokóły ustalające wyniki głosowania, karty do głosowania, protokóły posiedzeń komisji wyborczych, protokóły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych i posłów Number of units in the group: 40
21/720/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czarnowie 1954-1961 0 Unroll
protokoly z sesji GRN, protokoły z posiedzeń prezydium GRN,budżet Number of units in the group: 8
21/721/0 Czternasty Pułk Jamburski im. M. Aleksandrownej w Pińczowie 1908-1914 0 Unroll
korespondencja dot. przestępczości wśród żołnierzy, raporty o stanie sanitarnym pułku, korespondencja z jednostkami nadrzędnymi, kradzieże, wykroczenia Number of units in the group: 32
21/722/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sitkówce 1956-1972 [1974] 0 Unroll
protokoły z sesji GRN, komisje GRN, prezydium GRN, uchwały PGRN, zebrania wiejskie, sołtysi, sprawozdawczość i statystyka, budżety gromady, sprawozdania budżetowe, rejestry mieszkańców wsi Słowik i Sitkówka oraz rejestr klasyfikacyjny gruntów wsi Sitkówka Number of units in the group: 65
21/723/0 Zjednoczenie Budownictwa Rolniczego w Kielcach 1972-1982 0 Unroll
Organizacja własnej jednostki i jednostek podległych, kolegium, zjazdy i konferencje, akty normatywne, odznaczenia, wytyczne, plany: perspektywiczne, 5-letnie, roczne zbiorcze, sprawozdania, analizy ekonomiczne, skargi i wnioski, sprawy socjalnej, kontrole, prace badawcze, bilanse. Number of units in the group: 84
21/724/0 Herzfeld i Victorius Spółka Akcyjna Fabryka w Końskich 1895-1948 0 Unroll
1. Fabryka Odlewów „Słowianin” Spółka AkcyjnaAkta notarialne, wypisy z ksiąg hipotecznych, księga inwentarzowa, plan zakładu, zamówienia wyrobów, specyfikacja dostaw 2. Herzfeld i Victorius. Spółka Akcyjna Fabryka w KońskichWyciągi z rejestru handlowego, bilans ubezpieczenie zakładu, sprawozdania, remont, wykaz szkód wyrządzonych przez burzę, uposażenia pracowników Number of units in the group: 38
21/725/0 Starostwo Powiatowe Iłżeckie 1925-1939 0 Unroll
akta rolne dotyczące parcelacji i komasacji gruntów rolnych Number of units in the group: 27
21/726/0 Starostwo Powiatowe Jędrzejowskie 1924-1939 [1941, 1950] 0 Unroll
akta rolne dotyczące parcelacji i komasacji gruntów rolnych, część zespołu przechowywana do 2011v roku w b. oddziale terenowym w Jędrzejowie zawiera: kartoteki inwentaryzacyjne (budynków), 1934-1939, Opisy nieruchomości państwowych grunty i zabudowania poklasztorne, plac pocerkiewny, budynek Urzędu Skarbowego, Stowarzyszenia 1934-1939, 3 j.a., 0,01 m.b. , Sprawozdania z działalności stowarzyszeń, Sprawozdania sytuacyjne starostwa, 1937-1938, 7 j.a., 0,03 m.b., Sprawozdania sytuacyjne ze stanu bezpieczeństwa, plany koncesyjne młyna na rzece Lipnicy we wsi Zalesie Number of units in the group: 116
21/727/0 Starostwo Powiatowe Kozienickie [1912] 1926-1939 [1942] 0 Unroll
akta rolne dotyczące parcelacji i komasacji gruntów rolnych Number of units in the group: 28
21/728/0 Starostwo Powiatowe Miechowskie [1859] 1933-1939 [1942] 0 Unroll
akta rolne dotyczące parcelacji i komasacji gruntów rolnych Number of units in the group: 22
21/729/0 Vacat - Starostwo Powiatowe Olkuskie - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/730/0 Starostwo Powiatowe Opatowskie [1922] 1933-1939 [1943] 0 Unroll
akta rolne dotyczące parcelacji i komasacji gruntów rolnych Number of units in the group: 38
21/731/0 Starostwo Powiatowe Opoczyńskie [1905] 1933-1939 [1943] 0 Unroll
akta rolne dotyczące parcelacji i komasacji gruntów rolnych Number of units in the group: 45
21/733/0 Starostwo Powiatowe Radomskie [1918] 1919-1939 [1942] 0 Unroll
akta rolne dotyczące parcelacji i komasacji gruntów rolnych Number of units in the group: 223
21/734/0 Starostwo Powiatowe Sandomierskie [1926] 1934-1939 [1941] 0 Unroll
akta rolne dotyczące parcelacji i komasacji gruntów rolnych Number of units in the group: 89
21/735/0 Starostwo Powiatowe Stopnickie 1924-1939 [1941] 0 Unroll
akta rolne dotyczące parcelacji i komasacji gruntów rolnych // Materiały dotyczące struktury organizacyjnej urzędu, podziału administracyjnego powiatu, akta spraw gospodarczych starostwa, budżety, akta wyznaniowe, nadania i pozbawienia obywatelstwa, rejestracja szkód wojennych, rejestracja przedsiębiorstw, aprowizacja, służba zdrowia, sprawozdania o organizacjach politycznych, strukturze narodowej, akta wyborów do Sejmu Ustawodawczego / 1946 r /, wykazy funkcjonariuszy administracji niemieckiej z czasów okupacji, protokoły naocznych świadków zbrodni hitlerowskich, rejestry pomiarowe wsi Sędziejowice, Górki i Mokre Number of units in the group: 66
21/736/0 Starostwo Powiatowe Włoszczowskie 1918-1939 [1941] 0 Unroll
akta rolne dotyczące parcelacji i komasacji gruntów rolnych; akta dotyczące handlu i aprowizacji, protokoły z posiedzeń Sejmiku Włoszczowskiego, sprawozdania sytuacyjne starosty z lat 1933-1939, akta Stowarzyszenia Dobroczynnego Gemiłus Chesed, budżet Gminy Żydowskiej w Szczekocinach oraz umowa o dzierżawę obwodu rybackiego w gminie Lelów. Number of units in the group: 61
21/737/0 Vacat - Starostwo Powiatowe Zawierciańskie - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/738/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Wierzbniku [1918] 1920-1933 [1938] 0 Unroll
akta dotyczące parcelacji majątków państwowych: Grzybowa Góra, Mirzec Poduchowny, Dziurów, Rataje, Wymysłów, Gadka, Radkowice, Łaziska,Teresin, Barycz, Boiska,Wola Solecka, Wojciechów, Jasieniec Iłżecki, Pakosław, Jagodne, Serazice, Pawłów, Jadownik, Parszów Górniczy, Rzepin, Tarczek oraz podziału wspólnot, scalenia gruntów, likwidacji serwitutów, zniesienia służebności w powiecie iłżeckim sygn. 1-73 Number of units in the group: 73
21/739/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Jędrzejowie 1920–1933 [1938] 0 Unroll
akta parcelacji majątków prywatnych i rządowych sygn. 37 - 112, akta scaleniowe poszczególnych wsi sygn. 1 - 20, część akt dotyczy likwidacji serwitutów sygn. 21 – 36. Akta te zawierają operaty techniczne, plany gruntów. Do niektórych akt wszywane były akta komisarza ziemskiego ds. włościańskich. Number of units in the group: 112
21/740/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Końskich [1918] 1920-1933 [1939] 0 Unroll
akta dot. scalenia gruntów wsi i podziału wspólnot, parcelacji majątków państwowych: Bielina, Milica, Marywil, Sadek, Szydłówek, Bąków, Piaseczna Górka, Skarzysko Kamienna, Zdziechów, Zbrojów sygn. 1-41 Number of units in the group: 41
21/741/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Kozienicach [1918] 1920-1933 [1937] 0 Unroll
akta dot. scalenia gruntów poszczególnych wsi , likwidacji serwitutów oraz parcelacji majątków państwowych Garbatka, Janów, Katarzynów, Zbyczyn sygn. 1-27 Number of units in the group: 27
21/742/0 Vacat - Powiatowy Urząd Ziemski w Olkuszu - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/743/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Opatowie [1919] 1920-1933 [1942] 0 Unroll
akta scaleniowe wsi folwarków, akta parcelacyjne majątków, rejestry pomiarowo szacunkowe Bielowic, Miedznej Murowanej, Paszkowic, Skroniny, Korytkowa, Kuraszkowa, Białobrzegów Poduchownych, Petrykoz , operaty techniczne, tabele likwidacyjne sygn. 1-43 Number of units in the group: 54
21/744/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Pińczowie [1918] 1920-1933 [1939] 0 Unroll
akta ogólne, okólniki i rozporządzenia, sprawozdania komisarza ziemskiego sygn. 1-125, akta scalenia gruntów wsi sygn. 126-165, akta udzielonej likwidacji serwitutów i podziału wspólnot sygn. 166-292, rejestry pomiarowe, plany, odpisy orzeczeń sygn. 293-310 Number of units in the group: 311
21/745/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Radomiu [1918] 1920-1933 [1939] 0 Unroll
akta scaleniowe gruntów poszczególnych wsi sygn. 1 – 100, część akt dotyczy likwidacji serwitutów, podziału wspólnot i sprzedaży ziemi sygn. 101 – 134 oraz parcelacji majątków państwowych i prywatnych: Budy Gzowskie, Chronów, Dąbrowa Jastrzębia, Edwardów, Górno, Gzowice Kaptur, Kobylany, Laskowa Wola, Lesiów, Lipienice, Makowiec, Marcelów, Niedźwiedź – Kierz, Nowy Dwór, Orłów, Ossów, Podgórki, Pomorzany, Rajec Księży, Rawica, Śmiłów, Wawrzyszów, Wilczna, Wólka Lasiowska, Chronówek, Dąbrówka Podłężna, Jabłonka, Koczary, Krzęcin, Malczew, Milejowice, Piastów, Wrzeszczów, Gąsawy Rządowe sygn. 135 – 215. Number of units in the group: 215
21/746/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Sandomierzu [1918] 1920-1933 [1938] 0 Unroll
akta scaleniowe wsi powiatu sandomierskiego, dotyczą likwidacji serwitutów, podziału wspólnot, parcelacji majątków państwowych min. Doły Michałowskie, Gałkowice, Gniewaszowice, Gałkowice, Góry Wysokie, Grabowice, Mikołajów, Makoszyn, Osiek, Połaniec, Samborzec, Strzegom, Wiązownica, Złota sygn. 1-203 Number of units in the group: 203
21/747/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Busku [1919] 1920–1933 [1937] 0 Unroll
Akta likwidacji serwitutów z lat 1920 – 1933, sygn. 1- 46 Akta podziału wspólnot z lat 1920 – 1933, sygn.47 – 53 Akta parcelacji majątków państwowych, folwarków 1920 – 1933, sygn. 54 – 118 Akta scalenia gruntów wsi powiatu stopnickiego z lat 1920 – 1933, sygn. 119 – 126 Number of units in the group: 126
21/748/0 Powiatowy Urząd Ziemski we Włoszczowie [1920] 1926-1933 [1938] 0 Unroll
akta dotyczące scalenia gruntów sygn. 1-21, parcelacji majątków sygn. 22-27, likwidacji serwitutów, przymusowego zniesienia służebności sygn. 28-85, podział wspólnych pastwisk, parcelacja majątków państwowych, dzierżawa i zamiana gruntów w powiecie włoszczowskim sygn. 86-132. Number of units in the group: 132
21/749/0 Vacat - Powiatowy Urząd Ziemski w Zawierciu - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/750/0 vacat - Zbiór Acta Lachoviana - odpisy z zasobu AP w Krakowie - współczesne odpisy włączone do zbioru kopii w AP w Kielcach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/751/0 Delegat Ministra Budownictwa na województwo kieleckie 1949-1951 0 Unroll
Protokóły z konferencji w sprawie planu inwestycyjnego z przedstawicielami przedsiębiorstw budowlanych, protokóły z narad technicznych, narady inspektorów nadzoruProtokóły z kontroli zewnętrznych, kontroli hoteli robotniczychWykazy prac budowlanych realizowanych w ramach państwowego planu inwestycyjnego, wykazy inwestycji, sprawozdania z wykonania robót inwestycyjnych, plany inwestycyjne w układzie regionalnym, zestawienia zbiorcze inwestycji, sprawozdania z realizacji planu, sprawozdania przedsiębiorstw budowlanych, kontrola realizacji planówInstrukcja dotycząca zakresu działania Delegatów, instrukcje do opracowania planów inwestycyjnych 1. Narady, Konferencje2. Inspekcje3. Państwowy Plan Inwestycyjny4. Instrukcje Number of units in the group: 65
21/752/0 Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Kielcach 1962-1970 0 Unroll
1. Budowa obiektów Wojewódzkiego Zarządu Zakładów Karnych w Kielcach2. Rozbudowa Państwowego Domu Specjalnego dla Dorosłych w Białaczowie3. Ośrodek Dydaktyczno – Rekreacyjny Ślichowice – rekultywacja terenów pogórniczych w Kielcach Number of units in the group: 229
21/753/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Książu Wielkim 1861-1915 332 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz alegata Number of units in the group: 69
21/754/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Książu Małym 1810, 1861-1914 234 Unroll
akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz alegata Number of units in the group: 56
21/755/0 Zbiór dokumentów pergaminowych i papierowych 1378-1729 566 Unroll
1. Dokumenty pergaminoweDokument Kazimierza, króla Polski o sprzedaży ziemi, dokumenty przyjęcia do cechu mieczników, dokumenty nadań ziemskich, odpustów papieskich, dokument nadani tytułu hrabiowskiego przez Wilhelma Fryderyka III . Dokumenty papieroweDokument nadania szlachectwa przez Jana III Sobieskiego, zezwolenie króla Augusta II na eksploatację lasów, dokumenty dóbr ziemskich, akty erekcyjne parafii, akty prawne, dokumentu podatkowe, przywileje, akta misjonarzy bodzentyńskich Number of units in the group: 27
Showing 766 to 810 of 3,447 entries.