Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/701/0 Gminna Rada Narodowa w Gowarczowie 1945-1954 0 Unroll
Sesje, posiedzenia Prezydium, ewidencja członków Zarzadu Gminnego, Gminnej Rady Narodowej, sołtysów i podsołtysów, rejestr odbywających karę aresztu w areszcie gminnym, budżet administracyjny, sprawy organizacyjne Zarządu Gminy, klasyfikacja gruntów, Komisja Kontroli Społecznej, rejestry mieszkańców gminy Gowarczów - miejscowości Kacprów, Gasiorów, Józefów, Ludwinów, Huta, Gowarczów, Skrzyszów, Wola Nosowa, Teklinów, Praga Gowarczów, Czysta, Młynek Nieświński, Barycz, Komaszyce, Szczurek, Kwas, Morzywół, Ruda Białczowska, Giełzów, Borowiec, Bebnów, Brzeźnica, Stara Kuźnica, Chleb, Drutarnia, Baczyna, Paruchy, Miłaków Rogówek, Kolonia Szczerbacka, Głeboka Droga, Nieświń. Number of units in the group: 113
21/702/0 Gminna Rada Narodowa w Radoszycach [1941] 1945-1954 [1955] 0 Unroll
Zarządzenia i okólniki; sprawy organizacyjne; sprawy osobowe członków organów gminy; posiedzenia GRN; posiedzenia Prezydium; posiedzenia Komisji; posiedzenia Zarządu Gminnego; zebrania ciał samorządowych; kontrole; majątek gminy i gromad; przedsiębiorstwa gminne; budżety; roczne sprawozdania rachunkowe; obrót pieniężny; ksiegi biercze podatku gruntowego; rejestry wymiarowe podatku gruntownego; sprawy ogólno gospodarcze; drogi i place publiczne; rolnictwo; weterynaria i hodowla; popieranie przemysłu i handlu; oświata, kultura i sztuka; zdrowie publiczne; opieka społeczna; sprawy ogólno administracyjne; USC; ewidencja i kontrola ruchu ludności; bezpieczeństwo publiczne; szkody wojenne; sprawy budowy i odbudowy; aprowizacja; sprawy karno adminstracyjne; podział administracyjny; [1941]1045-1954[1955] sygn 1-389 Number of units in the group: 389
21/703/0 Sąd Pokoju w Przedborzu 1923-1928 0 Unroll
akta sparw cywilnych, podział majątku, podział spadku, nadział majątku, podział inwentarza, zwrot nieruchomości, zrzeczenia się praw do spadku, uznanie wykupu praw, przywrócenie stanu posiadania, skreślenie wierzytelności hipotecznej, uznanie wyroku za zapadły, restytucje wyroku Number of units in the group: 69
21/704/0 Sąd Grodzki w Końskich [1939] 1940-1945 0 Unroll
akta spraw cywilnych - podział spadku, rozgraniczenie, wprowadzenie w posiadanie, wyjście z niepodzielności , przerachowanie, eksmisje, restytucje wyroku, sprostowanie aktów stanu cywilnego, otwarcie testamentu, zwrot długu, akta spraw karnych - o kradzież, pobicie, znieważenie i zniesławienie, szantaż, nielegalny handel, fałszerstwo, oszustwo, namawianie do strajku, prostytucja, lichwa, uchylanie się od służby wojskowej, włóczęgostwo i kłusownictwo, działalność na szkodę interesu publicznego. Number of units in the group: 101
21/705/0 Sąd Grodzki w Przedborzu 1929-1939 0 Unroll
repertoria i skorowidze , akta spraw cywilnych - podział spadku, rozgraniczenie, wprowadzenie w posiadanie, wyjście z niepodzielności , przerachowanie, eksmisje, restytucje wyroku, sprostowanie aktów stanu cywilnego, otwarcie testamentu, zwrot długu, akta spraw karnych - o kradzież, pobicie, znieważenie i zniesławienie, szantaż, nielegalny handel, fałszerstwo, oszustwo, namawianie do strajku, prostytucja, lichwa, uchylanie się od służby wojskowej, włóczęgostwo i kłusownictwo, działalność na szkodę interesu publicznego. Number of units in the group: 119
21/706/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Miechowie 1828, 1862-1912 980 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz alegata Number of units in the group: 102
21/707/0 Akta stanu cywilnego Okręgu Bóżniczego w Miechowie 1870-1910 0 Unroll
pełne akta urodzeń, małżeństw i zgonów oraz alegata Number of units in the group: 30
21/708/0 Akta Notariusza Michała Chmielewskiego w Kielcach 1947-1949, 1951 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-4, repertoria sygn 5-6 (sygn. 6 również not. Świderski), skorowidz - patrz akta not. L. Jaxa Maleszewskiego sygn 51, akta notarialne not. Michała Chmielewskiego w Kielcach sygn 7 w aktach not T Swiderskiego repertorium Michała Chmielewskiego z repertorium Tadeusza Świderskiego sygn 4 skorowidz za 1949 rok razem ze skorowidzem T. Świderskiego sygn 6 Number of units in the group: 7
21/709/0 Akta Notariusza Edwarda Długosza w Kielcach 1947-1949 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-2, 5-6, repertorium sygn. 3, skorowidz sygn. 4 repertorium za 1949 rok razem z repertorium Lucjana Michalczyka za 1949- 1950 sygn 4, skorowidz za 1949 ze skorowidzem L Michalczyka sygn 6 Number of units in the group: 6
21/710/0 Akta Notariusza Franciszka Faralisza w Kielcach 1940-1945 0 Unroll
akta notarialnesygn. 1-4, repertorium sygn. 5-6, skorowidz sygn. 7, patrz również not.W. Janiszowski sygn 114 k. 133-199 Number of units in the group: 7
21/711/0 Akta Notariusza Ludwika Kutrzeby w Kielcach 1946-1951 0 Unroll
akta notarialne sygn. 1-3, repertoria sygn. 3-4, skorowidz sygn. 5-6 Number of units in the group: 14
21/712/0 Akta Notariusza Eugeniusza Łuńskiego w Kielcach 1940-1945 0 Unroll
akta notarialne sygn. 1-4 oraz not. L. Wędrychowski sygn. 7, repertoria sygn. 5, skorowidz patrz not L. Wędrychowski sygn. 8 Number of units in the group: 5
21/713/0 Akta Notariusza Stanisława Markiewicza w Kielcach 1946-1949 0 Unroll
akta notarialne sygn. 1-6, repertoria sygn. 7-10 (sygn. 10 razem z not. W. Dudkiem), skorowidze sygn. 11-12 Number of units in the group: 14
21/714/0 Akta Notariusza Leonarda Wędrychowskiego w Kielcach 1938-1946 0 Unroll
akta notarialne sygn. 1-5, repertoria sygn. 6-8 (sygn. 7 razem z not. E. Łuńskim), skorowidz sygn. 9 Number of units in the group: 9
21/715/0 Akta Notariusza Tadeusza Żeńczykowskiego w Kielcach 1942-1948 0 Unroll
akta notarialne sygn.1-10, repertoria sygn. 11-14, skorowidze sygn. 15-16 patrz również S. Colonna Walewski sygn 15, 18, 21, 22, 27 Number of units in the group: 16
21/716/0 Akta hipoteczne dóbr ziemskich powiatu miechowskiego 1824-1924 0 Unroll
wykazy hipoteczne i dokumenty dóbr ziemskich (1824-1920) zawierają opisy dóbr z przyległościami, ciężary wieczyste i służebności, długi i róźne obowiązki hipoteczne oraz wpisy poświadczonych dokumentów, na końcu każdej księgi sumariuszwszystkich dokumentów, w dokumentach do dóbr ziemskich - odpisy aktów notarialnych, testamentów, wyroków sądowych, kontrakty zastawne, plenipotencje, akty dzierżawne, rejestry wypraw ślubnych, tabele likwidacyjne, akta stanu cywilnego, postanowienia rad familijnych, korespondencja z Towarzystwem Kredytowym Ziemskim,w sprawie przydzielenia pożyczek i ich zwrotu, korespondencja z władzami administracyjnymi, pomoce kancelaryjne (1876-1924) nariad o dolżnikach, skorowidz osób, którym zabroniono zbywania nieruchomości, zeszyt podań o zatwierdzenie aktów notarialnych. Number of units in the group: 205
21/717/0 Archiwum Państwowe w Kielcach 1922-2011 0 Unroll
Okres międzywojenny1.Organizacja2.Sprawozdania3.Porządkowanie i opieka nad archiwaliami4.Korzystanie z Archiwum5.Biblioteka archiwalna6.Wydawnictwa Archiwum7.Budżet i jego wykonanie8.Gmach, lokal i inwentarz9.Sprawy personalne10.Akta tajne11.Okres okupacji hitlerowskiejOkres PRL12.Organizacja archiwów13.Organy kolegialne14Zjazdy, konferencje, narady15.Zbiory normatywów16.Planowanie, sprawozdawczość, statystyka17.Normalizacja18.Ogólna biurowość19.Kontrola21.Szkolenia22.Sprawy socjalne, bytowe, ubezpieczenia społeczne pracowników23.Środki rzeczowe – środki trwałe24.Środki Finansowe i rachunkowość25.Narastający zasób archiwalny26.Gromadzenie i przekazywanie materiałów archiwalnych27.Opracowanie zasobu archiwalnego28.Udostępnianie materiałów archiwalnych29.Wydawnictwa30.Koło Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Radzieckiej przy WAP w Kielcach31.Akta Rady Zakładowej32.Udostępnianie materiałów archiwalnych w okresie przedwojennym i II wojny światowej33.Informacje dotyczące organizacji władz, wykaz gmin powiatów będzińskiego i zawierciańskiego34.Przejmowanie akt35.Wypożyczenia materiałów archiwalnych36Dziennik kwerend37.Biblioteka archiwalna38.Akta z okresu okupacji hitlerowskiej39.Ogólnopaństwowe przepisy archiwalne40.Organizacja własnej jednostki41.Organizacja podległych jednostek42.Aktyw doradczy43.Komisja Archiwalnej Oceny Dokumentacji44.Komisja Metodyczna45.Komisja do przeglądu i oceny pracowników46.Komisja ds. aplikacji administracyjnej47.Udział w III Powszechnym Zjeździe Archiwistów Polskich w Toruniu 2 – 4 września 1997 r.48.Narady pracownicze i odprawy kierowników49.Zbiór normatywów władz nadrzędnych50.Zarządzenia wewnętrzne dyrektora51.Bilans i budżety52.Plany pracy i sprawozdania roczne oddziałów AP Kielce i placówek zamiejscowych53.Zbiorcze plany i sprawozdania54.Plany roczne mikrofilmowania zasobu55.Wzory odciskowe pieczęci56.Ewidencja archiwum zakładowego57.Sprawozdania statystyczne58.Interpretacje i opinie prawne59.Normatywy kancelaryjne własne60.Inwentarz książkowy ze wstępem WAP w Kielcach z lat [1918 – 1922] 1923 – 197761.Sprawozdanie z podróży do Jugosławii odbytej w dniach 3 – 14 marca 1985 r.62.Kontrole zewnętrzne63.Kontrole jednostek podległych64.Dokumentacja prawna i techniczna budynków własnych, inwestycji i kapitalnych remontów65.Eksploatacja nieruchomości i lokali66.Normatywy kancelaryjne zakładów pracy i ich jednostek nadrzędnych67.Materiały informacyjne o zakładach pracy68.Ewidencja archiwów zakładowych i państwowych jednostek organizacyjnych tworzących materiały archiwalne69. Materiały informacyjne o zespołach otwartych70.Rewindykacja, windykacja i ekstradycja: Kielecka Dyrekcja Szkolna, KGK71.Przejmowanie materiałów archiwalnych72.Nabytki w drodze kupna, darów lub depozytów73.Przejmowanie i przekazywanie materiałów reprodukowanych mechanicznie74.Scalanie, rozmieszczanie państwowego zasobu archiwalnego75.Instrukcje i problemy metodyczne76.Ewidencja mikrofilmów WAP Kielce77.Spisy ciągłe zespołów centrali AP i oddziałów zamiejscowych78.Wykazy inwentarzy książkowych79.Skontrum zasobu centrali AP i oddziałów zamiejscowych80.Wnioski na brakowanie zespołów archiwalnych81.Materiały informacyjne o zespołach zamkniętych82.Inwentaryzacja tematyczna83.Ewidencja zebrań naukowych84.Życie naukowe85.Zasady technicznego zabezpieczenia zasobu86.Współpraca z SAP87.Informacje o zasobie archiwalnym88.Imprezy popularno – naukowe organizowane w archiwum89.Udział w wystawach, pokazach i konferencjach naukowych90.Popularyzacja Archiwum91.Źródła historyczne92.Tematy opracowywane na podstawie materiałów archiwalnych93.Przewodnik94.Wydawnictwa nieseryjne. Akta byłego Oddziału AP w Pińczowie. Number of units in the group: 2509
21/718/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Mniowie 1954-1971 0 Unroll
sesje GRN, prezydium GRN, zebrania wiejskie, soltysi Number of units in the group: 10
21/719/0 Komisje Wyborcze do Sejmu i Rad Narodowych powiatu opoczyńskiego 1954-1972 0 Unroll
1.Wybory do Rad Narodowych2.Wybory do Sejmu i Rad Narodowych3.Wybory do Sejmu PRL Protokóły głosowania obwodowych komisji wyborczych, protokóły ustalające wyniki głosowania, karty do głosowania, protokóły posiedzeń komisji wyborczych, protokóły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych i posłów Number of units in the group: 40
21/720/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Czarnowie 1954-1961 0 Unroll
protokoly z sesji GRN, protokoły z posiedzeń prezydium GRN,budżet Number of units in the group: 8
21/721/0 Czternasty Pułk Jamburski im. M. Aleksandrownej w Pińczowie 1908-1914 0 Unroll
korespondencja dot. przestępczości wśród żołnierzy, raporty o stanie sanitarnym pułku, korespondencja z jednostkami nadrzędnymi, kradzieże, wykroczenia Number of units in the group: 32
21/722/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sitkówce 1956-1972 [1974] 0 Unroll
protokoły z sesji GRN, komisje GRN, prezydium GRN, uchwały PGRN, zebrania wiejskie, sołtysi, sprawozdawczość i statystyka, budżety gromady, sprawozdania budżetowe, rejestry mieszkańców wsi Słowik i Sitkówka oraz rejestr klasyfikacyjny gruntów wsi Sitkówka Number of units in the group: 65
21/723/0 Zjednoczenie Budownictwa Rolniczego w Kielcach 1972-1982 0 Unroll
Organizacja własnej jednostki i jednostek podległych, kolegium, zjazdy i konferencje, akty normatywne, odznaczenia, wytyczne, plany: perspektywiczne, 5-letnie, roczne zbiorcze, sprawozdania, analizy ekonomiczne, skargi i wnioski, sprawy socjalnej, kontrole, prace badawcze, bilanse. Number of units in the group: 84
21/724/0 Herzfeld i Victorius Spółka Akcyjna Fabryka w Końskich 1895-1948 0 Unroll
1. Fabryka Odlewów „Słowianin” Spółka AkcyjnaAkta notarialne, wypisy z ksiąg hipotecznych, księga inwentarzowa, plan zakładu, zamówienia wyrobów, specyfikacja dostaw 2. Herzfeld i Victorius. Spółka Akcyjna Fabryka w KońskichWyciągi z rejestru handlowego, bilans ubezpieczenie zakładu, sprawozdania, remont, wykaz szkód wyrządzonych przez burzę, uposażenia pracowników Number of units in the group: 38
21/725/0 Starostwo Powiatowe Iłżeckie 1925-1939 0 Unroll
akta rolne dotyczące parcelacji i komasacji gruntów rolnych Number of units in the group: 27
21/726/0 Starostwo Powiatowe Jędrzejowskie 1924-1939 [1941, 1950] 0 Unroll
akta rolne dotyczące parcelacji i komasacji gruntów rolnych, część zespołu przechowywana do 2011v roku w b. oddziale terenowym w Jędrzejowie zawiera: kartoteki inwentaryzacyjne (budynków), 1934-1939, Opisy nieruchomości państwowych grunty i zabudowania poklasztorne, plac pocerkiewny, budynek Urzędu Skarbowego, Stowarzyszenia 1934-1939, 3 j.a., 0,01 m.b. , Sprawozdania z działalności stowarzyszeń, Sprawozdania sytuacyjne starostwa, 1937-1938, 7 j.a., 0,03 m.b., Sprawozdania sytuacyjne ze stanu bezpieczeństwa, plany koncesyjne młyna na rzece Lipnicy we wsi Zalesie Number of units in the group: 116
21/727/0 Starostwo Powiatowe Kozienickie [1912] 1926-1939 [1942] 0 Unroll
akta rolne dotyczące parcelacji i komasacji gruntów rolnych Number of units in the group: 28
21/728/0 Starostwo Powiatowe Miechowskie [1859] 1933-1939 [1942] 0 Unroll
akta rolne dotyczące parcelacji i komasacji gruntów rolnych Number of units in the group: 22
21/729/0 Vacat - Starostwo Powiatowe Olkuskie - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/730/0 Starostwo Powiatowe Opatowskie [1922] 1933-1939 [1943] 0 Unroll
akta rolne dotyczące parcelacji i komasacji gruntów rolnych Number of units in the group: 38
21/731/0 Starostwo Powiatowe Opoczyńskie [1905] 1933-1939 [1943] 0 Unroll
akta rolne dotyczące parcelacji i komasacji gruntów rolnych Number of units in the group: 45
21/732/0 Starostwo Powiatowe Pińczowskie [1918] 1919-1939 [1948] 0 Unroll
akta rolne dotyczące parcelacji i komasacji gruntów rolnych Number of units in the group: 393
21/733/0 Starostwo Powiatowe Radomskie [1918] 1919-1939 [1942] 0 Unroll
akta rolne dotyczące parcelacji i komasacji gruntów rolnych Number of units in the group: 223
21/734/0 Starostwo Powiatowe Sandomierskie [1926] 1934-1939 [1941] 0 Unroll
akta rolne dotyczące parcelacji i komasacji gruntów rolnych Number of units in the group: 89
21/735/0 Starostwo Powiatowe Stopnickie 1924-1939 [1941] 0 Unroll
akta rolne dotyczące parcelacji i komasacji gruntów rolnych // Materiały dotyczące struktury organizacyjnej urzędu, podziału administracyjnego powiatu, akta spraw gospodarczych starostwa, budżety, akta wyznaniowe, nadania i pozbawienia obywatelstwa, rejestracja szkód wojennych, rejestracja przedsiębiorstw, aprowizacja, służba zdrowia, sprawozdania o organizacjach politycznych, strukturze narodowej, akta wyborów do Sejmu Ustawodawczego / 1946 r /, wykazy funkcjonariuszy administracji niemieckiej z czasów okupacji, protokoły naocznych świadków zbrodni hitlerowskich, rejestry pomiarowe wsi Sędziejowice, Górki i Mokre Number of units in the group: 66
21/736/0 Starostwo Powiatowe Włoszczowskie 1918-1939 [1941] 0 Unroll
akta rolne dotyczące parcelacji i komasacji gruntów rolnych; akta dotyczące handlu i aprowizacji, protokoły z posiedzeń Sejmiku Włoszczowskiego, sprawozdania sytuacyjne starosty z lat 1933-1939, akta Stowarzyszenia Dobroczynnego Gemiłus Chesed, budżet Gminy Żydowskiej w Szczekocinach oraz umowa o dzierżawę obwodu rybackiego w gminie Lelów. Number of units in the group: 61
21/737/0 Vacat - Starostwo Powiatowe Zawierciańskie - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/738/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Wierzbniku [1918] 1920-1933 [1938] 0 Unroll
akta dotyczące parcelacji majątków państwowych: Grzybowa Góra, Mirzec Poduchowny, Dziurów, Rataje, Wymysłów, Gadka, Radkowice, Łaziska,Teresin, Barycz, Boiska,Wola Solecka, Wojciechów, Jasieniec Iłżecki, Pakosław, Jagodne, Serazice, Pawłów, Jadownik, Parszów Górniczy, Rzepin, Tarczek oraz podziału wspólnot, scalenia gruntów, likwidacji serwitutów, zniesienia służebności w powiecie iłżeckim sygn. 1-73 Number of units in the group: 73
21/739/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Jędrzejowie 1920–1933 [1938] 0 Unroll
akta parcelacji majątków prywatnych i rządowych sygn. 37 - 112, akta scaleniowe poszczególnych wsi sygn. 1 - 20, część akt dotyczy likwidacji serwitutów sygn. 21 – 36. Akta te zawierają operaty techniczne, plany gruntów. Do niektórych akt wszywane były akta komisarza ziemskiego ds. włościańskich. Number of units in the group: 112
21/740/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Końskich [1918] 1920-1933 [1939] 0 Unroll
akta dot. scalenia gruntów wsi i podziału wspólnot, parcelacji majątków państwowych: Bielina, Milica, Marywil, Sadek, Szydłówek, Bąków, Piaseczna Górka, Skarzysko Kamienna, Zdziechów, Zbrojów sygn. 1-41 Number of units in the group: 41
21/741/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Kozienicach [1918] 1920-1933 [1937] 0 Unroll
akta dot. scalenia gruntów poszczególnych wsi , likwidacji serwitutów oraz parcelacji majątków państwowych Garbatka, Janów, Katarzynów, Zbyczyn sygn. 1-27 Number of units in the group: 27
21/742/0 Vacat - Powiatowy Urząd Ziemski w Olkuszu - przekazano do Archiwum Państwowego w Katowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/743/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Opatowie [1919] 1920-1933 [1942] 0 Unroll
akta scaleniowe wsi folwarków, akta parcelacyjne majątków, rejestry pomiarowo szacunkowe Bielowic, Miedznej Murowanej, Paszkowic, Skroniny, Korytkowa, Kuraszkowa, Białobrzegów Poduchownych, Petrykoz , operaty techniczne, tabele likwidacyjne sygn. 1-43 Number of units in the group: 54
21/744/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Pińczowie [1918] 1920-1933 [1939] 0 Unroll
akta ogólne, okólniki i rozporządzenia, sprawozdania komisarza ziemskiego sygn. 1-125, akta scalenia gruntów wsi sygn. 126-165, akta udzielonej likwidacji serwitutów i podziału wspólnot sygn. 166-292, rejestry pomiarowe, plany, odpisy orzeczeń sygn. 293-310 Number of units in the group: 311
21/745/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Radomiu [1918] 1920-1933 [1939] 0 Unroll
akta scaleniowe gruntów poszczególnych wsi sygn. 1 – 100, część akt dotyczy likwidacji serwitutów, podziału wspólnot i sprzedaży ziemi sygn. 101 – 134 oraz parcelacji majątków państwowych i prywatnych: Budy Gzowskie, Chronów, Dąbrowa Jastrzębia, Edwardów, Górno, Gzowice Kaptur, Kobylany, Laskowa Wola, Lesiów, Lipienice, Makowiec, Marcelów, Niedźwiedź – Kierz, Nowy Dwór, Orłów, Ossów, Podgórki, Pomorzany, Rajec Księży, Rawica, Śmiłów, Wawrzyszów, Wilczna, Wólka Lasiowska, Chronówek, Dąbrówka Podłężna, Jabłonka, Koczary, Krzęcin, Malczew, Milejowice, Piastów, Wrzeszczów, Gąsawy Rządowe sygn. 135 – 215. Number of units in the group: 215
Showing 766 to 810 of 3,508 entries.