Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/854/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Leśnej 1954-1961 0 Unroll
1. Sesje 2. Posiedzenia Prezydium 3. Zebrania wiejskie Number of units in the group: 8
21/855/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Bliżynie 1888-1919 0 Unroll
księgi UMZ i allegata Number of units in the group: 57
21/856/0 Świętokrzyska Gra Liczbowa "Przepióreczka" w Kielcach 1957-1977 0 Unroll
akta organizacyjne - regulaminy, uchwały, zarządzenia, plany finansowe, bilanse Number of units in the group: 3
21/857/0 Liga Kobiet Polskich - Zarząd Wojewódzki w Kielcach 1949-1985 0 Unroll
1. Krajowy i wojewódzkie zjazdy delegatów2. Posiedzenia plenarne Zarządu Wojewódzkiego3. Posiedzenia plenarne zarządów powiatowych i miejskich (układ geograficzny)4. Posiedzenia prezydium Zarządu Wojewódzkiego5. Zespół Historyczny6. Narady pracowników7. Rzeczowy wykaz akt8. Spisy zdawczo – odbiorcze9. Sprawozdania z działalności Zarządu Wojewódzkiego10. Sprawozdania finansowe Zarządu Wojewódzkiego11. Popularyzacja działalności Number of units in the group: 108
21/858/0 Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w Chęcinach 1953-1990 0 Unroll
Protokóły z kontroli, plany finansowe, sprawozdania GUS, bilanse, preliminarze budżetowe, akta organizacyjne Number of units in the group: 53
21/859/0 Gminna Rada Narodowa w Bielinach 1973-1990 0 Unroll
Protokóły sesji GRN w Bielinach, protokóły posiedzeń prezydium GRN, akta komisji, plany pracy, sprawozdania, uchwały GRN, działalność samorządu wiejskiego Number of units in the group: 78
21/860/0 Miejska Rada Narodowa w Kielcach 1973-1990 [1991] 0 Unroll
Protokóły z sesji MRN, protokóły z posiedzeń prezydium MRN, komisje MRN, protokóły obwodowych komisji wyborczych Number of units in the group: 329
21/861/0 Regionalny Związek Spółdzielni Inwalidów w Kielcach 1952-1990 0 Unroll
Walne zjazdy delegatów, protokóły plenarnych posiedzeń, protokóły z posiedzeń prezydium, protokóły z posiedzeń zarządu, posiedzenia komisji, struktura organizacyjna, plany działalności i sprawozdania z ich wykonania, bilanse, protokóły z kontroli jednostek podległych, programy rozwoju, plany wieloletnie i sprawozdania z ich wykonania, plany techniczno – ekonomiczne, plany inwestycyjne, analizy ekonomiczne, skargi i wnioski. Number of units in the group: 862
21/862/0 Wojewódzka Spółdzielnia Spożywców "Społem" w Kielcach 1949-1991 0 Unroll
Protokóły z wojewódzkich zjazdów delegatów (oddziału i jednostek podległych), posiedzenia rady nadzorczej, posiedzenia plenum rady, posiedzenia prezydium rady, posiedzenia komisji stałych, posiedzenia prezydium zarządu, protokóły z narad i konferencji, materiały organizacyjne, zarządzenia wewnętrzne, plany finansowe, plany działalności gospodarczej, sprawozdania statystyczne i opisowe z działalności, bilanse, analizy ekonomiczne, biuletyny informacyjne, analizy skarg i wniosków, wycinki prasowe z działalności, protokóły i sprawozdania z rewizji jednostek podległych. Number of units in the group: 597
21/863/0 Wojewódzki Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Kielcach 1952-1989 0 Unroll
1. Kontrole kompleksowe Gminnych Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” przeprowadzone przez Centralny Związek Spółdzielni „SCH” – Terenowy Zespół Lustracji w Kielcach, informacje zbiorcze z lustracji, plany roczne, sprawozdania opisowe i statystyczne 2. Protokóły posiedzeń, sprawozdania z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej, protokóły zjazdu delegatów, materiały z działalności Komisji – uchwały, posiedzenia zarządu, zarządzenia, struktura organizacyjna, oświadczenia o celowości zmian statutu spółdzielni, projekty zmian organizacyjnych, rejestry członków, plany roczne, kroniki i księgi pamiątkowe WZGS „SCH”, monografie gminnych spółdzielni, ewidencja pieczęci i pieczątek Number of units in the group: 442
21/864/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Mieszkaniowych w Kielcach 1952-1990 0 Unroll
Wojewódzkie zjazdy delegatów, walne zgromadzenia spółdzielni, posiedzenia rady oddziałowej, plenum i prezydium, posiedzenia komisji, posiedzenia zarządu, narady pracownicze, organizacja związku i podległych spółdzielni, plany gospodarczo – finansowe, plany inwestycyjne, sprawozdania z działalności, bilanse, sprawozdania statystyczne, kontrole zewnętrzne, kontrole jednostek podległych. Number of units in the group: 429
21/865/0 Komitet Wojewódzki Polskiej Partii Robotniczej w Kielcach i jednostki podległe 1944-1948 0 Unroll
Konferencje wyborcze, protokóły z posiedzeń plenum, protokóły z posiedzeń prezydium, materiały archiwalne komisji porozumiewawczej, protokóły z narad, podstawowe materiały archiwalne komitetów powiatowych. Number of units in the group: 1367
21/866/0 Wojewódzki Komitet Polskiej Partii Socjalistycznej w Kielcach 1945-1948 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, protokoły z posiedzeń prezydium,protokoły z narad, podstawowe materiały archiwalne powiatowych komitetów Number of units in the group: 363
21/867/0 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach [1885] 1948-1990 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo – wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, dokumentacja wojewódzkiej komisji rewizyjnej, wojewódzkiej komisji kontroli partyjnej, sekretariatu, kancelarii I Sekretarza, referatu działaczy ruchu robotniczego, biura listów i informacji, wojewódzkiej komisji porozumiewawczej, wydziałów: organizacyjnego, propagandy, ekonomicznego, rolnego, administracyjnego, kobiecego, ośrodka propagandy partyjnej, kadr, komunikacyjnego, handlu i finansów, ogólnego, organizacji masowych. Number of units in the group: 8287
21/867/1 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/867/2 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach - Wspomnienia 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/867/3 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach - Albumy 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/867/4 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach - Fotografie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/867/5 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach - Prasa 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/867/6 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach - Plakaty 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/867/7 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach - Eksponaty 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/868/0 Vacat - Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Białobrzegach - przekazano do Archiwum Państwowego w Radomiu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/869/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Busku-Zdroju 1949-1975 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo – wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, akta Sekretarza KP, komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych, komisja rewizyjna, komisja kontroli partyjnej, reprezentatywne komitety gromadzkie i POP, ankiety statystyczne członków i kandydatów; Komitet Gromadzki PZPR w Solcu – Zdroju. Number of units in the group: 618
21/870/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Chmielniku 1955-1961 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, ankiety statystyczne członków i kandydatów, reprezentatywne komitety POP Number of units in the group: 573
21/871/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Częstochowie 1949-1950 0 Unroll
konferencja sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, Number of units in the group: 8
21/872/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Jędrzejowie 1949-1975 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy ankiety statystyczne członków i kandydatów komisja rewizyjna komisja porozumiewawcza stronnictw politycznych sekretarz (sekretariat) KP komisja kontroli partyjnej reprezentatywne komitety gromadzkie i POP 1949-1975 sygn 1-590 Akta POP PZPR wWierzbica Mokrsko Korytnica GS SCH Sobków Staniowice Sokołów Dolny Szczepanów Mzurowa Kotlice Sobków terenowa Choiny PGR Korytnica Brzegi Bizoręd Miąsowa Chomentów komitety gromadzkie PZPR w Chomentowie Sobkowie kontrola POP uchwały wytyczne i informacje KP i KW PZPR komisja ds. młodziezy sprawozdania o członkach i kandydatach spis członków i kandydatów 1961-1972 sygn 1-29 Number of units in the group: 619
21/873/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kazimierzy Wielkiej 1956-1975 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, narady i odprawy terenowe, komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych, sekretarz KP, ankiety statystyczne członków i kandydatów, komisja kontroli partyjnej, komisja rewizyjna, reprezentatywne komitety gromadzkie i POP Number of units in the group: 325
21/874/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach 1949-1975 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, narady i odprawy terenowe, komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych, sekretarz KP, ankiety statystyczne członków i kandydatów, komisja kontroli partyjnej, komisja rewizyjna, reprezentatywne komitety gromadzkie i POP, materiały archiwalne komitetów zakładowych, protokoły zebrań, konferencja, protokoły z posiedzeń i plany pracy, akta POP, uchwały komitetu grom dzkiego PZPR w Morawicy Number of units in the group: 737
21/875/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Końskich 1948-1975 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo – wyborcze; posiedzenia plenum; posiedzenia egzekutywy; komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych; komisja rewizyjna; komisja kontroli partyjnej; ankiety statystyczne członków i kandydatów; materiały archiwalne komitetów zakładowych i reprezentatywnych komitetów gromadzkich i POP1949 – 1975sygn1 – 734 Zebrania sprawozdawczo – wyborcze POP i OOP w Odlewni Żeliwa „Niekłań” w Stąporkowie1955 – 1959, 1963, 1966 sygn735 – 738 Konferencje sprawozdawczo – wyborcze KZ PZPR OŻ „Niekłań” w Stąporkowie1963, 1966sygn739 Posiedzenia Plenum KZ PZPR OŻ „Niekłań” w Stąporkowie1962 – 1967sygn-740 Posiedzenia Egzekutywy KZ PZPR OŻ „Niekłań” w Stąporkowie1961 – 1967sygn741 – 743 Konferencje partyjne i zebrania ogólne POP OŻ „Niekłań”1962 – 1967sygn744 Ocena działalności KZ PZPR OŻ „Niekłań” w Stąporkowie1967sygn. 745 Number of units in the group: 755
21/876/0 Vacat - Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kozienicach - przekazano do Archiwum Państwowego w Radomiu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/877/0 Vacat - Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lipsku - przekazano do Archiwum Państwowego w Radomiu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/878/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opatowie 1949-1975 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, narady i odprawy terenowe, komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych, sekretarz KP, ankiety statystyczne członków i kandydatów, komisja kontroli partyjnej, komisja rewizyjna, reprezentatywne komitety gromadzkie i POP Number of units in the group: 373
21/879/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Opocznie 1949-1975 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych, sekretarz KP, ankiety statystyczne członków i kandydatów, komisja kontroli partyjnej, komisja rewizyjna, reprezentatywne komitety gromadzkie i POP Number of units in the group: 588
21/880/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Pińczowie 1948-1975 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo – wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, akta Sekretarza KP, komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych, komisja rewizyjna, komisja kontroli partyjnej, reprezentatywne komitety gromadzkie i POP, ankiety statystyczne członków i kandydatów.1948 – 1975sygn 1-688 Number of units in the group: 689
21/881/0 Vacat - Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przysusze - przekazano do Archiwum Państwowego w Radomiu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/882/0 Vacat - Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Radomiu - przekazano do Archiwum Państwowego w Radomiu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/883/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Sandomierzu 1949-1975 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy sekretarz KP komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych komisja rewizyjna komisja kontroli partyjnej reprezentatywne komitety gromadzkie i POP ankiety statystyczne członków i kandydatów Number of units in the group: 329
21/884/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Starachowicach 1949-1975 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy sekretarz KP komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych komisja rewzyjna komisja kontroli partyjnej komitety zakładowe reprezentatywne komitety gromadzkie i POP ankiety statystyczne członków i kandydatów Number of units in the group: 488
21/885/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Staszowie 1955-1975 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy sekretarz KP komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych komisja rewizyjna komisja kontroli partyjnej ankiety statystyczne członków i kandydatów reprezentatywne komitety gromadzkie i POP Number of units in the group: 300
21/886/0 Vacat - Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szydłowcu - przekazano do Archiwum Państwowego w Radomiu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/887/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Włoszczowie 1949-1975 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy sekretarz KP komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych komisja rewizyjna komisja kontroli partyjnej ankiety statystyczne członków i kandydatów reprezentatywne komitety gromadzkie i POP Number of units in the group: 472
21/888/0 Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zwoleniu 1955-1975 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy sekretarz KP komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych komisja rewizyjna komisja kontroli partyjnej ankiety statystyczne członków i kandydatów reprezentatywne komitety gromadzkie i POP Number of units in the group: 280
21/889/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Częstochowie 1949-1950 0 Unroll
konferencja sprawozdawczo wyborcza posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy Number of units in the group: 11
21/890/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach [1947] 1948-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, komisja rewizyjna, ankiety statystyczne członków i kandydatów, komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych, Sekretarz KM, Wydział Organizacyjny, Propagandy, Ekonomiczny, Kadr, komitety zakładowe, reprezentatywne POP akta POP PZPR przy PZZ w Kielcach 1949-1950,1968-1970 sygn 1-2 protokoly z zebrań Number of units in the group: 800
21/891/0 Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Ostrowcu Świętokrzyskim 1949-1989 0 Unroll
Konferencje sprawozdawczo wyborcze posiedzenia plenum posiedzenia egzekutywy komisja rewizyjna komisja kontroli partyjnej komisja porozumiewawcza partii i stronnictw politycznych wydział Organizacyjny Propagandy Sekretarz KM reprezentatywne POP ankiety statystyczne członków i kandydatów. Number of units in the group: 531
Showing 946 to 990 of 3,537 entries.