Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/1079/0 Urząd Gminy w Sukowie 1973-1976 0 Unroll
sesja GRN, protokóły z narad koordynacyjnych, rys historyczny gminy, programy i harmonogramy rozwoju gminy, plany pracy, zarządzenia naczelnika, kontrole i inspekcje, sprawozdania o stanie zatrudnienia i statystyczne, budżety i plany funduszu gminnego, sprawozdania z realizacji budżetów, sprawozdania z realizacji czynów społecznych, uproszczony plan zagospodarowania przestrzennego 1973-1976 sygn 1-24 zarządzenia naczelnika gminy, plan spoleczno gospodarczego rozwoju 1975 sygn 1-2 Number of units in the group: 26
21/1080/0 Urząd Wojewódzki w Kielcach [1930] 1973-2002 0 Unroll
Wydziały - Spraw Wyznań, Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Finansowy, Rada Naukowo - Ekonomiczna przy Wojewodzie Kieleckim, Wydział Urbanistyki i Architektury, Kuratorium Oświaty i Wychowania Number of units in the group: 1607
21/1081/0 Wojewódzki Zarząd Młynów Gospodarczych w Kielcach [1945] 1954-1963 [1967] 0 Unroll
1. Kolegium RPMG w Kielcach 2. Komisja ds. reprywatyzacji młynów i pozwoleń na budowę nowych młynów 3. Narady 4. Przekazanie agend Dyrektora RPMG w Jędrzejowie 5. Planowanie 6. Analizy do planów 7. Sprawozdania z wykonania planów 8. Bilanse WZMG i RPMG 9. Kontrole 10. Śieć młynów gospodarczych 11. Rejestracja i klasyfikacja młynów gospodarczych 12. Karty ewidencyjne młynów 13. Reprywatyzacja młynów 14. Przejęcie młynów przez prezydia rad narodowych 15. Demontaż młynów 16. Akta prawno – własnościowe młynów 17. Likwidacja Rejonowego Przedsiębiorstwa Młynów Gospodarczych w Kielcach 18. Wykazy stanowisk i obsady RPMG w Kielcach Protokół Dyrektorów i załogi RPMG Protokół wraz z załącznikami Plany inwestycyjne, zaopatrzenia Inwestycyjnych, kapitalnych remontów Remontów, z zakresu rentowności i funduszu zakładowego Młynów, wiatraków, śrutowników Protokóły z posiedzeń Komisji, wykazy młynów w ramach powiatów Upaństwowienie i reprywatyzacja młynów Dokumentacja personalna Number of units in the group: 213
21/1082/0 Sąd Apelacyjny w Kielcach 1949-1950 [1953] 0 Unroll
Akta spraw karnych, repertorium i skorowidz "IK", akta administracyjne Number of units in the group: 188
21/1083/0 Sąd Obywatelski w Daleszycach 1948-1955 0 Unroll
Akta spraw cywilnych o przywrócenie zakłóconego posiadania z lat 1948 – 1955 / sygn. 1 – 106/; Repertorium C za lata 1948 – 1954 / sygn. 107/, Repertorium K za lata 1953 – 1954 / sygn. 108/, Repertorium U za lata 1948 – 1955 / sygn. 109/. Number of units in the group: 109
21/1084/0 Wojewódzka Szkoła Partyjna PZPR w Kielcach 1978-1989 0 Unroll
dokumentacja erekcyjna, korespondencja z KC PZPR, korespondencja wychodząca z KC, plany zajęć, programy kursów, roczne studia zaoczne, dokumentacja kursów, sprawy dotyczące WUML, prace dyplomowe Number of units in the group: 71
21/1085/0 Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Jędrzejowie 1982-1989 0 Unroll
plany pracy, informacje wewnątrzpartyjne, informacje teleksowe z KW, informacje o sytuacji społeczno politycznej, pisma wychodzące, protokoły narad sekretarzy i aktywu, informacje z ROPP do KW PZPR, sprawozdania o członkach i kandydatach partii, księgi ewidnencyjne legitymacji i akt partyjnych kandydatów, rejestry skreślonych, wydalonych i zmarłych, rejestry przyjęć w poczet kandydatów, POP Korytnica Number of units in the group: 34
21/1086/0 Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kazimierzy Wielkiej 1982-1989 0 Unroll
informacje teleksowe, protokoły z odbytych narad i spotkań, plany pracy, sprawozdania o stanie liczebnym partii, protokoły narad sekretarzy, uchwały, wytyczne, zalecenia, kampania sprawozdawcza, informacje do referendum, wybory do rad narodowych i Sejmu Number of units in the group: 21
21/1087/0 Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kielcach 1979-1989 0 Unroll
plany pracy, informacje meldunki o sytuacji społeczno polityczej, uchwały, wytyczne, zalecenia, dane statystyczne odnośnie organizacji partyjnej, szkolenia, narady i spotkania z sekretarzami POP, inspekcja robotniczo chłopska, związki zawodowe, kampania sprawozdawcza w partii, wybory do rad narodowych i Sejmu, ZHP, rada programowo koordynacyjna, polityka kadrowa, oceny efektywności pracy instancji i organizacji partyjnych, święta państwowe, korespondencja przychodząca sprawozdania o wydalonych i skreślonych z partii Number of units in the group: 78
21/1088/0 Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Końskich 1979-1989 0 Unroll
Informacje teleksowe nadawane do KW, narady i spotkania, plany pracy, sprawozdania o stanie liczebnym partii, terminarze zebrań POP, plany posiedzeń plenum i egzekutyw. Number of units in the group: 9
21/1089/0 Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Miechowie 1982-1989 0 Unroll
informacje wewnątrzpartyjne, informacje teleksowe, plany pracy, uchwały, wytyczne, zalecenia, protokoły z narad, szkolenia partyjne, sprawy ideowo wychowacze, korespondencja przychodząca, korespondencja wychodząca, sprawozdania o członkach i kandydatach partii Number of units in the group: 26
21/1090/0 Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Ostrowcu Świętokrzyskim 1979-1989 0 Unroll
plany pracy , sprawozdania o członkach i kandydatach partii, protokoły z narad Number of units in the group: 4
21/1091/0 Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Pińczowie [1971] 1981-1989 0 Unroll
plany pracy, narady, spotkania, oceny, programy i wnioski, działacze ruchu robotniczego z rejonu Pińczów, szkolenia, księgi ewidencyjne legitymacji i akt partyjnych członków Number of units in the group: 13
21/1092/0 Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Skarżysku-Kamiennej 1979-1989 0 Unroll
plany pracy, teleksy, sprawozdania o członkach i kandydatach partii, sprawozdania o wydalonych i skreślonych z partii, informacje o sytuacji społeczno politycznej i gospodarczej, korespondencja wychodząca i przychodząca, uchwały i wnioski, protokoły z narad rejonowych, rada programowo koordynacyjna, rejestr wniosków organizacji partyjnej, dane dotyczące kadry rezerwowej PZPR Number of units in the group: 31
21/1093/0 Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Starachowicach 1982-1989 0 Unroll
plany pracy, pisma wychodzące i przychodzące, protokoły z narad koordynacyjnych, teleksy Number of units in the group: 34
21/1094/0 Rejonowy Ośrodek Pracy Partyjnej Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Włoszczowie 1988 0 Unroll
plany pracy , informacje poufne Number of units in the group: 3
21/1095/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gackach [1968] 1972-1976 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, wybory Number of units in the group: 10
21/1096/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Szewnej 1972-1976 0 Unroll
konferencja sprawozdawczo wyborcza, posiedzenia KG, narady i szkolenia , POP, uchwały i wnioski, rejestr ewidencyjny członków Number of units in the group: 10
21/1097/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Wielgusie 1974-1977 0 Unroll
konferencja sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy Number of units in the group: 2
21/1098/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Fabryce Maszyn Rolniczych "Agromet" w Kunowie 1972-1989 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, zakładowa komisja rewizyjna, protokoły z zebrań OOP, sprawozdania z działalności Number of units in the group: 53
21/1099/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Fabryce Urządzeń Transportowych "Techma-FUT" w Suchedniowie 1976-1988 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, POP, posiedzenia OOP Number of units in the group: 28
21/1100/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Zakładach Urządzeń Kamionkowych "Marywil" w Suchedniowie 1975-1988 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo wyborcze, posiedzenia plenum, posiedzenia egzekutywy, protokoły z narad OOP Number of units in the group: 16
21/1101/0 Komenda Kieleckiej Chorągwi im. Stefana Żeromskiego Związku Harcerstwa Polskiego w Kielcach 1946-1983 0 Unroll
Zjazdy, konferencje sprawozdawczo – wyborcze Komendy Chorągwi, konferencje sprawozdawczo – wyborcze komend hufców, posiedzenia komendy chorągwi, posiedzenia komend i rad hufców, bilanse, biuletyny informacyjne komendy chorągwi, rozkazy komendy chorągwi, plany pracy, konferencje okręgów wyborczych ZHP, szkolenia, zloty, harcerska akcja letnia, harcerska akcja zimowa, spisy harcerskie, alerty, wymiana zagraniczna, sport i turystyka.Akta Komendy Hufca ZHP w Małogoszczu Number of units in the group: 610
21/1102/0 Wojewódzki Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska w Kielcach [1966] 1970-1990 0 Unroll
Przeglądy poziomu zatrudnienia 1975 sygn 1, zebrania pracowników 1977 sygn 2, organizacja własnej jednostki [1973] 1974-1982 sygn 3-13, ogólne przepisy prawne 1979 sygn 14, zarządzenia Dyrektora, instrukcja obiegu dokumentów 1974-1979 sygn 15-17, 109, wzory odciskowe pieczęci 1975 sygn 18, plan 5-letni na 1976-1980 1975 sygn 19, plany pracy i sprawozdania z działalności 1974-1978 sygn 20-30, 101, 110, plany finansowe (budżety) [1967] 1974-1978 sygn 31-36, bilanse [1973] 1974-1978 sygn 37-41, analizy; ekonomiczna, działalności socjalnej, rezerw 1976-1977 sygn 43-45, informacje o działalności 1974-1977 sygn 46, sprawozdania z realizacji inwestycji, planu zatrudnienia i funduszu płac, statystyczne dane o pojazdach mechanicznych [1966] 1974-1979 sygn 47-49, wykaz akt dla powiatowych i miejskich wydziałow 1974 sygn 50, kontrole zewnętrzne 1975-1982 sygn 51-53, 102, delegacje służbowe do NRD 1974 sygn 54, bezpieczeństwo i higiena pracy 1975-1978 sygn 55-56, ksztaltowanie i ochrona środowiska [1973] 1974 sygn 57, 59, pobieranie i przechowywanie próbek wody 1976 sygn 58, zanieczyszczenie wód 1974 sygn 60, podział hydrograficzny 1978 sygn 61 (mapa), sieć rzeczna woj. kieleckiego 1978 sygn 62 ( mapa), stan ochrony wód przed zanieczyszczeniem 1975-1978 sygn 63-66, stan czystości wód rzek 1977-1979 sygn 67-68, zanieczyszczenie rzeki Zagożdzanki 1974 sygn 69, analizy wód rzek Wisły, Kamionki, Psarki 1974-1977 sygn 70-73, zlewnie rzek Kamiennej, Nidzicy, Nidy, Pilicy, Wisły, Wschodniej bd sygn 74-80, użytkownicy zlewni rzeki Nidy 1976 sygn 81, zatrucie kaczek w rejonie Sobkowa 1978 sygn 82, ewidencja źródeł szkodliwych 1974 sygn 83, działalność kontrolna w zakresie ochrony wód 1975-1977 sygn 84-85, 103, zakłady odprowadzające ścieki do wód powierzchniowych 1978 sygn 86, ochrona gospodarki wodno ściekowej w przemyśle mleczarskim 1974-1975 sygn 87, zanieczyszczenie powietrza 1974 sygn 88, tła akustyczne zakładów przemysłowych 1974, 1977 sygn 89-90, globalna aktywność beta 1974-1977 sygn 92, istniejące oraz projektowane zbiorniki wodne w województwie kieleckim i źródła ich zanieczyszczenia 1978 sygn 93 (mapa), stan czystości rzek, opad pyłu, emisja pyłów i gazów, hałdy i wysypiska w województwie kieleckim 1976-1978 sygn 93-100, mapy tła akustyczne : miasta Staszowa, uzdrowiska w Busku Zdroju, miasta Miechowa, uzdrowisk woj. Kieleckiego, szlaków komunikacyjnych [1973] 1974-1976 sygn 104-108, zobowiązania do pomiaru zanieczyszczeń powietrza [1971] sygn 111, zestawienia wyników kontroli rzek. stan czystości wód rzek Iłżanki, Kamiennej, Koprzywnianki, Drzewiczki, Waglanki,, Opatówki Kani, Radomki, Wiązownicy, Mlecznej, Szabasówki, Zagożdzonki [1970] 1974-1980 sygn 112 -118, ewidencja źródeł szkodliwych zanieczyszczeń 1976-1978 sygn 119-121, tła akustyczne: miasta Bodzentyn, Kije, Nowej Słupi, Łopuszna 1978 sygn 122-125, tła akustyczne zakładów przemysłowych 1977-1978 sygn 126-127, kontrole pojazdów mechanicznych w zakresie poziomu hałasu 1975-1976 sygn 128, opracowania dotyczące zabezpieczenia środowiska przed degradacją w budowanych obiektach przemysłowych, zagospodarowania przeciwhałasowych stref ochronnych wokół zakładów przemysłowych gospodarki ściekowej w zakładach nowobudowanych i rozbudowywanych, zanieczyszczenia wód przez zakłady nie posiadające uregulowanego stanu prawnego w zakresie odprowadzania ścieków, działalności miejskich oczyszczalni ścieków, badań fitosocjologicznych i ekologicznych, gospodarki ściekowej w zakładach zlokalizowanych powyżej zbiorników wodnych, czystości i ochrony wód rzek Brzeźnicy, Bobrzy, Czarnej Nidy, Lubrzanki, Świśliny i Pokrzywianki 1974-1978 sygn 129-142 Number of units in the group: 415
21/1103/0 Zarząd Miejski w Opocznie 1947-1948 0 Unroll
Posiedzenia Miejskiej Rady Narodowej, budżety, roczne sprawozdania rachunkowe sygn 1-13 Number of units in the group: 13
21/1104/0 Gminne Komitety Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego powiatu koneckiego 1950-1953 0 Unroll
1. Gminny Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Miedzierzy2. Gminny Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Przedborzu Number of units in the group: 8
21/1104/1 Gminny Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Miedzierzy 1950 - 1953 0 Unroll
Number of units in the group: 4
21/1104/2 Gminny Komitet Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego w Przedborzu 1950 - 1953 0 Unroll
Number of units in the group: 4
21/1105/0 Liga Morska - Zarząd Okręgu w Kielcach 1951-1953 0 Unroll
Walny Zjazd Delegatów, prezydium, zarząd, komisja rewizyjna, narady robocze, plany pracy, sprawozdania z działalności, bilans, inspekcje, okólniki, rezolucje, Dni Morza, zobowiązania 1 majowe Number of units in the group: 9
21/1106/0 Komitet Zakładowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Przedsiębiorstwie PKS w Kielcach 1961-1980 0 Unroll
protokoły z narad, plany pracy, szkolenie partyjne, materiały z zebrań sprawozdawczych, rejestracja i realizacja uchwał, zarządzenia wewnętrzne, uchwały o przyjęciu do PZPR, czyny społeczene, kronika Number of units in the group: 67
21/1107/0 Starostwo Powiatowe w Końskich 1939-1944 0 Unroll
wykazy osób, zarejestrowanych w Radzie Starszych Gminy Żydowskiej, którym udzielono pomocy społecznej, wnioski o wystawienie kart rozpoznawczych dla mieszkańców, budżet miasta, sprawy podatkowe i finansowe. Number of units in the group: 6
21/1108/0 Akta Notariusza Adama Mazurkiewicza w Kielcach 1860-1861 0 Unroll
akta notarialne sygn 1-2 Number of units in the group: 2
21/1109/0 Powszechny Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych Oddział Wojewódzki w Kielcach 1921-1952 [1955] 0 Unroll
Okólniki i pisma okólne dot. ubezpieczeń umownych i przymusowych 1939-1944 sygn. 1-10 (sygn. 5 zawiera sprawozdanie z rewizji placówki w Pińczowie), Korespondencja w sprawach personalnych, gospodarczych i ubezpieczeń 1944 sygn. 11-14 wykaz pracowników placówki Pińczów, ubezpieczenie majątku Winiary, Spółdzielni mleczarskiej w Kijach, Spożywców w Kocinie i Czyżowicach Okólniki Centrali i Dyrekcji PZUW w Warszawie i Inspektoratu Wojewódzkiego 1927-1944 sygn. 15-31 Kontrole pogorzelowe powiatów (1902) 1932-1943 sygn. 32-38 Kontrole inspektoratów powiatowych 1948-1952 sygn. 39-50 protokóły z lustracji Bilanse Inspektoratu w Kielcach 1934-1950 sygn. 51-66 Akta osobowe pracowników PZUW Oddział Wojewódzki 1921-1952 (1955) sygn. 67-156 Odszkodowania dla pogorzelców (Śladków Duży) - 157 Number of units in the group: 157
21/1110/0 Zarząd Lasami w Warszawie filie województwa kieleckiego [1924] 1942-1943 0 Unroll
wykazy imienne właścicieli lasów wraz z powierzchnią, Number of units in the group: 33
21/1111/0 C.K. Sąd Polowy Komendy Wojskowej w Krakowie 1915-1918 [1919] 0 Unroll
: akta spraw karnych Number of units in the group: 7
21/1112/0 Inspektorat Szkolny w Końskich 1923-1939 [1948] 0 Unroll
okólniki, kursy, akta osobowe nauczycieli, świadectwa Number of units in the group: 19
21/1113/0 C.K. Sąd Obwodowy w Olkuszu 1915-1917 0 Unroll
akta spraw sądowych, skorowidze do rejestrów sądowych, rejestry spraw sądowych Number of units in the group: 136
21/1114/0 Akta gminy Góry Mokre 1939-1945 0 Unroll
listy z obozów jenieckich sygn 1, akta Polskiego Komitetu Opiekuńczego sygn 23, akta finansowo budżetowe sygn 2-8 wykazy podatku gruntowego sygn 9-20, 24 wykazy nieruchomości budowlanych sygn 21-22 Number of units in the group: 24
21/1115/0 Akta gminy Ruda Maleniecka 1858-1944 [1949] 0 Unroll
Księga ludności , rejestry mieszkańców, księga meldunkowa sygn. 1, 5-16, 20 urządzanie lasów sygn 2 drogi i place publiczne sygn 17-19 wykaz nieruchomości budowlanych sygn 21 rejestry podatków i świadczeń sygn. 22-40 Number of units in the group: 40
21/1116/0 Spółdzielnie Spożywców Dystryktu Radomskiego Generalnej Guberni [1913] 1940-1944 0 Unroll
protokóły spółdzielni spożywców Number of units in the group: 21
21/1117/0 Gminna Rada Narodowa w Bliżynie 1945-1954 0 Unroll
Sesje, posiedzenia Prezydium, posiedzenia Komisji, podział terytorialny, budżety, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze podatku gruntowego, rejestry wymiaru podatku, dziennik główna, ewidencja ludności sygn 1-113 Number of units in the group: 113
21/1118/0 Gminna Rada Narodowa w Bodzentynie 1945-1954 0 Unroll
Sprawy organizacyjne; lustracjie; Komisjia Kontroli Społecznej; sesje; posiedzenia Gminnej Rady Narodowej, Prezydium i Zarządu Gminnego; wybory sołtysów; ewidencja członków : Zarządu Gminy, Prezydium Rady Gminnej, sołtysów, sprawy karno-administracyjne; majątek gminy i gromad; sprawy wojskowe;budzety;roczne sprawozdania rachunkowe; księgi biercze podatku gruntowego; sprawy rolne; rejestr gospodarstw rolnych; ewidencja i kontrola ruchu ludności; księgi : wydatków budżetowych, sum pozabudżetowych, dochodów budżetowych, sum przechodnich, wymiaru i wykonania świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne Number of units in the group: 243
21/1119/0 Prokuratura Sądu Okręgowego w Kielcach [1930] 1945-1950 [1951] 0 Unroll
Repertoria, skorowidze alfabetyczne, akta spraw (3 j.a.), księgi należności sądowych, księga zarządzeń Prokuratora SO, księga inwentarza ruchomego-1930-1950[1951]-sygn.1-29; repertoria Ds.., Rg, , skorowidze, księgi przechowywanych przedmiotów, księgi dowodów rzeczowych Number of units in the group: 90
21/1120/0 Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Kielcach 1949-1950 [1951] 0 Unroll
repertoria, skorowidze, wykazy aresztowanych Number of units in the group: 22
21/1121/0 Naczelnik Powiatu Miechowskiego 1844-1866 0 Unroll
założenie komitetu gorzelnianego, zamiana gruntów - Proszowice, areszt w Słomnikach 1844-1866 sygn 1-3 - deklaracje właścicieli Number of units in the group: 3
Showing 1,171 to 1,215 of 3,509 entries.