Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/1111/0 C.K. Sąd Polowy Komendy Wojskowej w Krakowie 1915-1918 [1919] 0 Unroll
: akta spraw karnych Number of units in the group: 7
21/1112/0 Inspektorat Szkolny w Końskich 1923-1939 [1948] 0 Unroll
okólniki, kursy, akta osobowe nauczycieli, świadectwa Number of units in the group: 19
21/1113/0 C.K. Sąd Obwodowy w Olkuszu 1915-1917 0 Unroll
akta spraw sądowych, skorowidze do rejestrów sądowych, rejestry spraw sądowych Number of units in the group: 136
21/1114/0 Akta gminy Góry Mokre 1939-1945 0 Unroll
listy z obozów jenieckich sygn 1, akta Polskiego Komitetu Opiekuńczego sygn 23, akta finansowo budżetowe sygn 2-8 wykazy podatku gruntowego sygn 9-20, 24 wykazy nieruchomości budowlanych sygn 21-22 Number of units in the group: 24
21/1115/0 Akta gminy Ruda Maleniecka 1858-1944 [1949] 0 Unroll
Księga ludności , rejestry mieszkańców, księga meldunkowa sygn. 1, 5-16, 20 urządzanie lasów sygn 2 drogi i place publiczne sygn 17-19 wykaz nieruchomości budowlanych sygn 21 rejestry podatków i świadczeń sygn. 22-40 Number of units in the group: 40
21/1116/0 Spółdzielnie Spożywców Dystryktu Radomskiego Generalnej Guberni [1913] 1940-1944 0 Unroll
protokóły spółdzielni spożywców Number of units in the group: 21
21/1117/0 Gminna Rada Narodowa w Bliżynie 1945-1954 0 Unroll
Sesje, posiedzenia Prezydium, posiedzenia Komisji, podział terytorialny, budżety, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze podatku gruntowego, rejestry wymiaru podatku, dziennik główna, ewidencja ludności sygn 1-113 Number of units in the group: 113
21/1118/0 Gminna Rada Narodowa w Bodzentynie 1945-1954 0 Unroll
Sprawy organizacyjne; lustracjie; Komisjia Kontroli Społecznej; sesje; posiedzenia Gminnej Rady Narodowej, Prezydium i Zarządu Gminnego; wybory sołtysów; ewidencja członków : Zarządu Gminy, Prezydium Rady Gminnej, sołtysów, sprawy karno-administracyjne; majątek gminy i gromad; sprawy wojskowe;budzety;roczne sprawozdania rachunkowe; księgi biercze podatku gruntowego; sprawy rolne; rejestr gospodarstw rolnych; ewidencja i kontrola ruchu ludności; księgi : wydatków budżetowych, sum pozabudżetowych, dochodów budżetowych, sum przechodnich, wymiaru i wykonania świadczeń w naturze na niektóre cele publiczne Number of units in the group: 243
21/1119/0 Prokuratura Sądu Okręgowego w Kielcach [1930] 1945-1950 [1951] 0 Unroll
Repertoria, skorowidze alfabetyczne, akta spraw (3 j.a.), księgi należności sądowych, księga zarządzeń Prokuratora SO, księga inwentarza ruchomego-1930-1950[1951]-sygn.1-29; repertoria Ds.., Rg, , skorowidze, księgi przechowywanych przedmiotów, księgi dowodów rzeczowych Number of units in the group: 90
21/1120/0 Prokuratura Sądu Apelacyjnego w Kielcach 1949-1950 [1951] 0 Unroll
repertoria, skorowidze, wykazy aresztowanych Number of units in the group: 22
21/1121/0 Naczelnik Powiatu Miechowskiego 1844-1866 0 Unroll
założenie komitetu gorzelnianego, zamiana gruntów - Proszowice, areszt w Słomnikach 1844-1866 sygn 1-3 - deklaracje właścicieli Number of units in the group: 3
21/1122/0 Sąd Pokoju 2-go Rewiru w Kielcach 1877-1914 0 Unroll
skorowidze sygn 1-18, repertoria sygn 19-50 Number of units in the group: 50
21/1123/0 Wydział Hipoteczny Powiatu Kieleckiego [1851] 1876-1917 [1923] 0 Unroll
sprawozdania, zatwierdzenia aktów notarialnych, skorowidze, repertoria, książki opłat, rejestry pism wchodzących i wychodzących Number of units in the group: 73
21/1124/0 C. i K. Komenda Powiatowa w Dąbrowie 1915-1916 0 Unroll
dzenniki podawcze Number of units in the group: 5
21/1125/0 Zbiór fotografii 1830-1987 0 Unroll
fotografie zbiorowe, fotografie z okresu dwudziestolecia, fotografie rodzinne Wielopolskich, Potockich, Ostrowskich, fotografie portretowe, fotografie z okresu okupacji, fotografie z okresu PRL-u, fotografie Kielc, fotografie zabytków świętokrzyskich, fotografie budynków użyteczności publicznej w Kielcach, fotografie okolicznościowe z życia Archiwum Państwowego w Kielcach, reprodukcje fotograficzne obrazów Number of units in the group: 457
21/1126/0 Urząd Skarbowy w Kielcach [1943] 1945-1950 0 Unroll
Rejestry przypisów i odpisów podatku dochodowego, rejestry wymiarowe podatku obrotowego i dochodowego, ewidencja podatników-[1943]1945-1950-sygn.1-26. Number of units in the group: 26
21/1127/0 Spółdzielnia Spożywców "Rolnik" w Popławach gm. Paradyż 1941-1947 0 Unroll
protokoły zarządu i walnego zgromadzenia, rejestr członków spółdzielni, księgi udziałowców Number of units in the group: 7
21/1128/0 Zarząd Miejski w Przedborzu 1946-1950 0 Unroll
Protokoły z posiedzeń MRN, budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, zestawienie wyników wymiaru podatku gruntowego, wykaz ustalonych wkładów oszczędnościowych dla uczestników funduszu "B" Społ. Funduszu Oszczędn., zestawienie statystyczne o przychodowości gospodarstw rolnych. Number of units in the group: 21
21/1129/0 Powiatowa Rada Społeczna Osadnictwa Spółdzielczo - Parcelacyjnego w Opocznie 1949 0 Unroll
Posiedzenia Rady, sprawozdania i informacje nadesłane z gmin, osadnictwo na ziemiach zachodnich /zaświadczenia, pożyczki/ z terenu poszczególnych gmin. Number of units in the group: 21
21/1130/0 Akta gminy Przysucha 1917, 1925-1944 [1948] 0 Unroll
Protokoły zebrań sołtysów, rejestry mieszkańców, wysiedlenia ludności z powiatu jarocińskiego w 1940 wykazy rzemieślników , Żydzi Number of units in the group: 72
21/1131/0 Akta gminy Szczecno 1876-1902 0 Unroll
zachowane akta dotyczą mobilizacji oraz zaopatrzenia wojska w konie sygn 1-2 Number of units in the group: 2
21/1132/0 Biuro Planowania Przestrzennego w Kielcach 1972-1996 0 Unroll
Rada techniczno-ekonomiczna-1984-1987-sygn.1-ptotokoły, narady z pracownikami-1990-1995-sygn.2-protokoły, samorząd załogi-1991-sygn.3-statut ordynacja wyborcza, akta organizacyjne-1988-1997-sygn.4-akt erekcyjny,statut,rejestracja sądowa, instrukcja kancelaryjna wraz z rzeczowym wykazem akt-1987-sygn.5,akta normatywne własnej jednostki-1989-1996-sygn.6-7,plany pracy i programy prac planistycznych, sprawozdania finansowe-1972,1982-1996-sygn.8-12,sprawozdania statystyczne o zatrudnieniu, płacach i działalności gospodarczej-1989-1995-sygn.13,starania dyrekcji i Rady Pracowniczej o przekształcenie Biura-1993-1995-sygn.14,zakładowy taryfikator stanowisk pracy-1990-sygn.15,porozumienie w sprawie zakładowego systemu wynagradzania oraz protokoły dodatkowe-1989-1991-sygn.16,zakładowy plan kont-1989-sygn.17,plan działania w zakresie obrony cywilnej-1990-sygn.18. Number of units in the group: 110
21/1133/0 Sąd Wiejski wsi Świątniki powiatu sandomierskiego 1518-1810 0 Unroll
księga sądowa wsi Świątniki Number of units in the group: 1
21/1134/0 Sąd Okręgowy w Kielcach 1939-1945 0 Unroll
akta ogólne sekretariat prezydialny, okólniki i zarządzenia prezesa SA w Radomiu, wykazy czynności SO w Kielcach, repertoria i skorowidze spraw cywilnych, repertoria i skorowidze spraw karnych akta szczegółowe wydział cywilny sekcja 1 - unieważnienie aktu notarialnego, rozgraniczenie, wpis do hipoteki, alimenty, zasądzenie renty, odwołanie darowizny, eksmisja z gruntu, sekcja 2 - uznanie za zmarłego, sprostowanie aktu urodzenia, małżeństwa i zgonu, ubezwłasnowolnienie i wpłaty do depozytu sądowego, wydział karny sekcja 1 - kradzież, pobicie, paserstwo, szantaż, sekcja 2 - fałszywe zeznania i kradzież Number of units in the group: 799
21/1135/0 Sąd Grodzki w Słomnikach 1929-1939 0 Unroll
akta spraw cywilnych i karnych o eksmisję, zwrot weksli, ustanowienia opieki Number of units in the group: 181
21/1136/0 Sąd Grodzki w Proszowicach [1919] 1929-1939 [1948] 0 Unroll
sprawozdania i wykazy, akta dot. ustanowienia opieki, akta komornika sądu grodzkiego Number of units in the group: 55
21/1137/0 Sąd Grodzki w Miechowie 1929-1939 [1944] 0 Unroll
akta spraw karnych,akta opiekuńcze, akta komornika sądu grodzkiego Number of units in the group: 1139
21/1138/0 Gospodarstwo Pomocnicze "Usługi Archiwalne" przy Archiwum Państwowym w Kielcach [1971] 1973-1998 0 Unroll
Zarządzenia dotyczące utworzenia Gospodarstwa Pomocniczego-sygn.1-[1971]1973,Zarządzenia Dyrektora AP w Kielcach-1994-997-sygn.2,budżety, sprawozdania statystyczne i bilanse-1973-1998-sygn.3-19-materiały archiwalne (akta kat.A),wzory pieczątek-1973-1998-sygn.20,Zarządzenie Dyrektora AP w Kielcach rozwiązujące Gospodarstwo Pomocnicze-1998-sygn.21,dokumentacja niearchiwalna(akta kat B)-1973-1998-sygn.1-27-listy plac, dzienniki zajęć, umowy,deklaracje ZUS,Cit 2,zezwolenia na pracę w gospodarstwie,zgłoszenia kandydatów,dokumentacja finasowo-księgowa. Number of units in the group: 21
21/1139/0 Zarząd Powiatowy Konecki [1864] 1874-1914 [1915] 0 Unroll
dozór nad parafiami, sprawy straży ziemskiej, sprawy budowlane, podwody dla wojska Number of units in the group: 10
21/1140/0 Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Staszica w Kielcach 1915-1951 0 Unroll
księgi protokołów, dzienniki, katalogi ocen, korespondencja z władzami szkolnymi Number of units in the group: 67
21/1141/0 Gminna Rada Narodowa w Łagowie 1973-1990 0 Unroll
Sesje GRN, posiedzenia Komisji, posiedzenia prezydium GRN, akta samorządu mieszkańców wsi, rejestry uchwał, sprawozdania statystyczne. Number of units in the group: 68
21/1142/0 Urząd Gminy w Łagowie [1964]1973-1990[1991] 0 Unroll
Gminny Zespół do walki ze spekulacją,narady,statut i regulaminy organizacyjne,zarządzenia,decyzje i dyspozycje Naczelnika Gminy,plany pracy,sprawozdania statystyczne,kontrole zewnętrzne,plany szkoleń,budżety gminy,plany społeczno-gospodarczego rozwoju,czyny społeczne,rozwój kultury fizycznej,sportu i turystyki,działalność organizacji społecznych na terenie gminy, Kolegium ds. Wykroczeń,program zapobiegania i zwalczania patologii społecznej,obrona cywilna,ochrona przeciwpożarowa,program rozwoju rolnictwa,program ochrony roślin,stan sanitarno-higieniczny,gospodarka terenami i nieruchomościami,ruch budowlany,pomoc społeczna. Rejestry gruntow, akty własności ziemi, dokumentacja uwłaszczeniowa, opracowanie powierzchni terenów górskich, zestawienia jednostek rejestrowych i gruntów, przejęcie gospodarstw rolnych na rzecz Skarbu Państwa, numeracja domów, znaki geodezyjne na terenie gminy, inwentaryzacja złóż kopalin użytecznych. Number of units in the group: 206
21/1143/0 Akta Urzędnika Stanu Cywilnego Powiatu Kieleckiego 1820-1824 0 Unroll
księga zapowiedzi małżeństw co do osób rozwiedzionych, księga aktów małżeństw, księgi aktów ogłoszenia rozwodów, ogłoszenia rozwodów, ksie\ęgi zapowiedzi Number of units in the group: 6
21/1144/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Białogonie 1919-1942 0 Unroll
allegata Number of units in the group: 9
21/1145/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Chrystusa Króla w Kielcach 1940-1945 0 Unroll
allegata Number of units in the group: 4
21/1146/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Kielcach 1939-1940 0 Unroll
allegata Number of units in the group: 1
21/1147/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Św. Karola Boromeusza na Karczówce w Kielcach 1922-1944 0 Unroll
allegata Number of units in the group: 16
21/1148/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Sukowie 1918-1920, 1927 0 Unroll
księga małżeństw za lata 1918-1920, alegata za lata 1919-1920, ksiega zgonów za lata 1918-1920 Number of units in the group: 4
21/1149/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej w Łącznej 1915-1917, 1926 0 Unroll
akta urodzeń, małżeństw i zgonów, allegata Number of units in the group: 3
21/1150/0 Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej Św. Krzyża w Kielcach 1913-1944 0 Unroll
Księga aktów urodzeń, małżeństw i zgonów,alegata Number of units in the group: 22
21/1151/0 Biuro Studiów i Projektów Centralnego Związku Spółdzielni Inwalidów w Kielcach 1962-1990 [1995] 0 Unroll
Walne zgromadzenia-1990-1995-sygn.1-protokoły,Rada Techniczno-ekonomiczna-1972-1993-sygn.2-protokoły,narady-1969-1991-sygn.3-4-problemowe i wenętrzne pracowni ,Rada Nadzorcza-1990-1995-sygn.5-protokoły,akta organizacyjno-prawne-1962-1990-sygn.6-9-regulaminy premiowania i wynagradzania ,regulaminy organizacyjne pracy-1967-1990-sygn.10,wykazy brakowania oraz przekazywania inwestorom dokumentacji technicznej-1969-1990-sygn.11,wzory odciskowe pieczęci-1970-1995-sygn.12,zarządzenia wewnętrzne-1967-1993-sygn.13-14,bilanse orzeczenia-1963-1995-sygn.15-44,sprawozdania Z-1,Z-K-1968-1995-sygn.45,kontrole i lustracje-1960-1990-sygn.-46-47,akta personalne-1968-1995-sygn.48-65,patenty-1983-1989-sygn.68-89-,braki socjalno-bytowe-1975-1991-sygn.-90-podstawowe zasady ,dokumentacja projektowo-kosztorysowa-1978-1990-sygn.91-148,zakładowy plan kont-sygn.149,ewidencja zasobu archiwum zakladowego-1968-1990 (1991)-sygn.150-instrukcja archiwalna,protokoły zdawczo-odbiorcze-sygn.151. Number of units in the group: 150
21/1152/0 Sąd Grodzki w Przedborzu 1940-1944 [1945] 0 Unroll
akta spraw cywilnych o podział spadkum eksmisję z mieszkańm zwrot długum wyjście z niepodzielności Number of units in the group: 407
21/1153/0 Sąd Grodzki w Przedborzu 1945 0 Unroll
Akta spraw cywilnych C 1945 sygn 1-14 - przywrócenie zakłóconego posiadania, alimenty, zwrot pieniędzy Number of units in the group: 14
21/1155/0 Sąd Grodzki w Chęcinach [1936] 1940-1944 [1952] 0 Unroll
repertorium sygn 1, skorowidze spraw cywilnych sygn 2, skorowidze spraw karnych sygn 3, akta spraw cywilnych sygn 4-51, akta spraw karnych sygn 52-55. Number of units in the group: 55
21/1156/0 Sąd Grodzki w Chęcinach 1945-1946 [1955] 0 Unroll
akta spraw cywilnych C 1945-1946 [1955] sygn 1-37 przywrócenie posiadania, dział spadku, wyjście z niepodzielności, eksmisje akta spraw Co 1945-1946 [1955] sygn 38-73 wprowadzenie w posiadanie domu, gruntu, stwierdzenie zgonu Number of units in the group: 73
Showing 1,171 to 1,215 of 3,447 entries.