Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/1202/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Chęcinach 1973-1990 0 Unroll
1. Sesje2. Posiedzenia Prezydium3. Posiedzenia Komisji4. Podział Gminy na sołectwa i miasta na osiedla5. Wybory organów samorządu6. Plany rzeczowo – finansowe7. Wybory samorządu mieszkańców8. Wybory ławników i członków kolegium9. Organizacja GRN10. Narady z przedstawicielami organów samorządu mieszkańców11. Uchwały, plany pracy i informacje12. Interpelacje radnych13. Kontrole i ocena działalności Rady Narodowej14. Działalność Rad Sołeckich15. Współzawodnictwo między osiedlami16. Kwestionariusze osobowe radnych Number of units in the group: 62
21/1203/0 Urząd Miasta i Gminy w Chęcinach 1973-1990 0 Unroll
1. Sprawozdania z realizacji uchwał i wniosków RNMiG 2. Kampania przedwyborcza 3. Wnioski i interpelacje radnych 4. Samorząd mieszkańców 5. Wnioski zgłaszane przez samorządy mieszkańców 6. Współdziałanie z organami samorządu mieszkańców 7. Wybory sołtysów i podsołtysów 8. Zebrania wiejskie 9. Narady z sołtysami 10. Społeczna Komisja Pojednawcza przy Naczelniku UMiG 11. Miejski Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 12. Miejsko – Gminny Zespół ds. Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Młodzieży przy Naczelniku UMiG 13. Działalność Sztabu Antykryzysowego 14. Narady koordynacyjno – gospodarcze 15. Narady pracowników UMiG 16. Wystąpienia Naczelnika Miasta i Gminy 17. Statut organizacyjny UmiG, regulaminy 18. Realizacja uchwał WRN i zarządzeń Wojewody Kieleckiego 19. Zarządzenia, decyzje i postanowienia Naczelnika Miasta i Gminy 20. Wnioski i uchwały instancji partyjnych 21. Plany pracy i programy działania urzędu oraz Naczelnika MiG 22. Sprawozdania i informacje statystyczne 23. Wykazy gruntów i nieruchomości 24. Spis nazw miejscowości oraz nazw wsi 24. Skargi i wnioski 25. Wycinki prasowe dotyczące Miasta i gminy, kroniki i monografie 26. Informacje dotyczące: spraw kultury, oświaty i wychowania; gospodarki rolnej; produkcji roślinnej 27. 700-lecie Chęcin 28. Współzawodnictwo pomiędzy urzędami miast i gmin 29. Kontrola zewnętrzna 30. Budżety i sprawozdania finansowe 31. Sprawozdawczość podatkowa 32. Sprawozdawczość dotycząca funduszu płac i inne 33. Plany społeczno – gospodarczego rozwoju miasta 34. Powszechny przegląd Miasta i Gminy 35. Czyny społeczne 36. Obchody rocznic 37. Utworzenie w „Niemczówce” w Chęcinach Muzeum Tradycji Górniczych Regionu Chęcińskiego 38. Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni k/Chęcin 39. Wpisanie do rejestru zabytków XVIII-wiecznego domu przy Pl. 2 czerwca 2 40. Podświetlenie ruin zamku w Chęcinach 41. Zabytkowa stodoła N. Wilczyńskiej przy ul. Żeromskiego 42. Nadzór nad stowarzyszeniami 43. Kolegium ds. wykroczeń 44. Sprawy testamentalne 45. Działalność Komitetu Obrony 46. Wykorzystanie gruntów ornych i leśnych 47. Akcje wiosenno – siewne i omłotowe 48. Kontraktacja produkcji rolnej, roślinnej i zwierzęcej 49. Mapy glebowo – rolnicze 50. Gospodarstwa specjalistyczne i zespoły chłopskie 51. Intensyfikacja produkcji mleka 52. Reorganizacja gospodarstw specjalistycznych 53. Choroby roślin i szkodniki 54. Plany założenia i zagospodarowania zadrzewień 55. Gospodarka leśna 56. Konkursy i turnieje 57. Rejestry pomiarowo – klasyfikacyjne wsi, wykazy gruntów, mapy ewidencyjne gruntów 58. Placówki i zakłady świadczące usługi dla ludności 59. Projekt techniczny wodociągu miasta Chęciny 60. Porządkowanie i estetyzacja Miasta i Gminy 61. Indywidualne budownictwo planowe 62. Przejmowanie na własność państwa gospodarstw opuszczonych i nieruchomości, wywłaszczenia, uwłaszczenia, wypisy aktów notarialnych, 63. Plany zagospodarowania przestrzennego m. Chęciny 64. Trasa transeuropejskiej Autostrady Północ – Południe na odcinku Kielce (Chęciny) – Kraków (Węgrzce); modernizacja budynków mieszkalnych i urządzeń komunalnych 65. Pomoc i opieka społeczna 66. II Etap Reformy gospodarczej 67. Poprawa stanu sanitarno – higienicznego województwa kieleckiego 68. Szkolenia pracowników 69. Rozwój kultury i oświaty 70. Miejsko – gminne konferencje partyjne 71. Miejski Komitet FJN w Chęcinach 72. Zmiany granic miasta, gminy i sołectw 73. Ewidencja zasobu archiwum zakładowego 74. Wizytacje archiwum zakładowego 75. Miejsca walk i męczeństwa narodu polskiego 76. Obrona cywilna 77. Sprawy wyznaniowe i budownictwa sakralnego 78. Upowszechnianie postępu rolniczego 79. Porządkowanie i estetyzacja miasta 80. Inwentaryzacja fotograficzna zabudowy m. Chęciny 81. Cmentarze i grobownictwo wojenne 82. Tereny pod budownictwo mieszkaniowe 83. Osnowy geodezyjne wysokościowe 84. Stan pogłowia zwierząt gospodarczych Number of units in the group: 343
21/1205/0 Kopalnie Rudy Żelaza "Stąporków" w Stąporkowie [1933] 1951-1972 [1976] 0 Unroll
1. Konferencje Samorządu Robotniczego2. Rada Robotnicza przy KRŻ „Stąporków”3. Komisje: Główna, powypadkowa4. Narady własne5. Regulamin organizacyjny6. Zarządzenia dyrektora KRŻ „Starachowice”7. Zarządzenia dyrektora KRŻ „Stąporków”8. Polecenia służbowe dyrektora KRŻ „Stąporków”9. Plany: 5-letnie, techniczno – ekonomiczne, techniczno – przemysłowo – finansowe10. Sprawozdania finansowe (bilanse)11. Sprawozdania statystyczne12. Analizy działalności gospodarczej13. Naprawy szkód górniczych14. Kronika kopalnictwa Rud Żelaza Regionu Starachowic15. Instrukcja kancelaryjna KRŻ „Stąporków”16. Rewizje pełne17. Projekty wynalazcze18. Złoże fosforytów w Annopolu19. Kopalnia „Boży Dar”20. Kopalnia Rudy Ilastej „Edward”21. Kopalnia „Henryk”, „Henryk – Sztolnia”, „Henryk – Szyby”22. Kopalnia „Jan II”23. Kopalnia „Klepacz”24. Kopalnia „Kutery”25. Kopalnia „1 Maj”26. Kopalnia „Majówka”27. Kopalnia „Mikołaj”28. Obszar badań „Ossa – Białaczów”29. Kopalnia „Piekło”30. Kopalnia „Stara Góra”31. Kopalnia Rudy Żelaza „Starachowice”32. Kopalnia Pirytu „Staszic”33. Okręgowa Stacja Ratownictwa Górniczego34. Kopalnia i Prażalnia Rudy Żelaznej „Stąporków”35. Kopalnia „Strzelnica”36. Kopalnia „Zębiec”37. Schemat odległościowy Rejonu Starachowickiego Zjednoczenia Kopalni Rudy Żelaza i Topników w Częstochowie oraz mapki nadań górniczych okolic Stąporkowa i kolejki leśnej Starachowice – Jaźwiny na tle rejonu górniczego Wierzbnik i Starachowice38. Akta prawne dotyczące zmian organizacyjnych Kopalni Rudy Żelaza w Starachowicach i w Stąporkowie oraz powołania i likwidacji poszczególnych zakładów górniczych Number of units in the group: 236
21/1206/0 Gminna Rada Narodowa w Górnie 1973-1990 0 Unroll
Sesje 1973-1990 sygn 1-19 protokóły Informacje o działalności GRN i wykazy członków 1974-1984 sygn 20 Komisje : Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Przestrzegania Porządku Publicznego, Kultury Fizycznej, Sportu, Turystyki i Wypoczynku, Rozwoju Społeczno Gospodarczego, Finansów i Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Samorządu Wiejskiego i Spraw Socjalnych Mieszkańców, Społeczno -Pojednawcza 1973-1990 sygn 21-31 protokóły z posiedzeń, wnioski, rejestr wniosków Gminny Komitet Kontroli Społecznej 1978-1981 sygn 32 protokóły, plany pracy Posiedzenia Prezydium 1973-1990 sygn 33-47 protokóły Zebrania wiejskie 1982-1989 sygn 48 protokóły Uchwały i postanowienia Prezydium GRN 1973-1987 sygn 49-51 rejestr Roczne plany pracy 1973-1983 sygn 52-53 GRN i Prezydium GRN Informacje o działalności 1978-1983 sygn 54 Prezydium GRN Sprawozdania statystyczne 1977-1983 sygn 55 o zmianach w składach osobowych oraz o działalności społecznej Kontrola funkcjonowania GRN 1976-1980 sygn 56 Plan zbiorczy 1986-1990 sygn 57 ostateczna wersja Number of units in the group: 57
21/1207/0 Urząd Gminy w Górnie [1959] 1973-1990 0 Unroll
Zebrania wiejskie 1977 - 1989 sygn. 1 - 20 Rada Sołecka. Sołtysi 1976 - 1978, 1985 - 1990 sygn. 21 - 24 Narady koordynacyjne 1975 - 1983 sygn. 25 - 31 Szkolenia i narady pracowników 1985 - 1986 sygn. 32 Organizacja urzędu 1975, 1984, 1988 - 1989 sygn. 33 - 36 Decyzje, dyspozycje i zarządzenia Naczelnika Gminy 1975 - 1986 sygn. 37 - 46a Realizacja uchwał plenum KC PZPR 1974 - 1975, 1977 sygn. 47 - 48 Sprawozdania z zatrudnienia i płac 1984 - 1990 sygn. 49 Plany pracy i programy działania 1973 - 1980, 1987 sygn. 50 -52 Sprawozdania statystyczne GUS 1973 - 1982 sygn. 53 - 55 Skargi, zażalenia i wnioski 1975 - 1989 sygn. 56 - 60 Kontrole zewnętrzne 1977 - 1989 sygn. 61 -71 Zatrudnienie i place 1980 - 1981 sygn. 72 Pracownicy 1977 - 1990 sygn. 73 Szkolenia pracowników 1986 - 1989 sygn. 74 Zmiany w budżetach gminy 1976 - 1981 sygn. 75 - 80 Budżety gminy 1973 - 1989 sygn. 81 - 93 Roczne plany finansowe zakladów budżetowych i środków specjalnych 1978-1981 sygn. 94 Plany społeczno gospodarczego rozwoju, rozwoju gospodarki żywnościowej upowszechniania postępu rolniczego 1973-1983 sygn 95-100 Informacje i sprawozdania z realizcji zadań spoleczno gospodarczych1979-1981,1986 sygn. 101-102 Bilanse gminy 1973-1990 sygn 103-128 Charakterystyka gminy plan zagospodarowania przestrzennego gospodarka ziemia i organizacja produkicji 1973,1978,1980 sygn.129-131 Czyny społeczne 1973-1974,1978-1979 sygn 132-133 Fundusz rozwoju kultury 1985-1988 sygn 134 Gminny Ośrodek Kultury 1976-1977 sygn 135 Kolegium ds. wykroczeń 1977-1982 sygn 136 Pojazdy mechaniczne 1979-1982 sygn 137-138 Wojewódzka Komisja ds. Uwłaszczeń 1977-1983 sygn 139 Grunty pod zalew w Cedzynie [1968]1973-1978 sygn 140-142 Prace w okresie jesienno zimowym 1979-1981 sygn 143-144 Produkcja ogrodnicza 1977 sygn 145, Produkcja roślinna 1973-1981 sygn 146-148 Gminny plan odnowy materiału siewnego 1986-1990 sygn 149 Zestawienie stanu pogłowia inwentarza żywego 1977-1981 sygn 150-151 Produkcja zwierzęca 1976-1980 sygn 152 Ochrona roślin, Konkursy "Zielone złoto bogactwem rolnika", "Gmina - mistrz gospodarności"1975-1986 sygn 153-155 Występowania chorób rośłin i szkodników bd sygn 156, Gospodarstwa specjalistyczne i indywidualne 1976-1981 sygn 157-158 Gminna spółka Wodna Górno 1978 sygn 159 Plany skupu produkcji rolnej 1980-1981 sygn 160 Mapa poglądowa "Bielnianka" Skorzeszyce [1959] sygn 161 2 mapy, Ewidencja sieci detalicznej 1979 sygn 162 Handel, usługi, rzemiosło 1977-1980 sygn 163-165 Przejęcie gruntów rolnych na cele nierolnicze 1982 sygn 166 zagospodarowanie przestrzenne gminy 1980-1982 sygn 168-169 Budownictwo indywidualne i wiejskie 1978-1985 sygn 170-172, Ruch budowlany 1975-1977 sygn 173 Rejestr pomiarowy Krajno Parcele 1974 sygn 174 Inwentaryzacja surowców mineralnych i terenów górniczych i podgórniczych 197 sygn 175-176 Badania gleb na kwasowość, zawartość przyswajalnego fosforu, potasu, magnezu i mikroelementów 1979 sygn 177 Gminna Spółdzielnia SCH w Bielinach 1977-1982 sygn 178 Ochrona środowiska 1988-1990 sygn 179 Pomoc społeczna 1978-1982, 184 sygn 180-181. Zestawienia gruntów wsi Skorzeszyce, Wola Jachowa, Radlin i Podmąchocice Number of units in the group: 190
21/1208/0 Kielecki Klub Sportowy "Błękitni" w Kielcach 1945-2000 [2002] 0 Unroll
Kampania sprawozdawczo - wyborcza 1955 - 1956 sygn. 1 Walne zgromadzenia 1955 - 1998 sygn. 2 - 25 Rada programowa 1993 sygn. 26 Sekcje 1953, 1980 sygn. 27 Posiedzeania Zarządu i Prezydium 1953 - 1998 sygn. 28 - 45 Zakres kompetencji i obowiązków członków Zarządu 1958 sygn. 46 Komisja rewizyjna 1960, 1975 - 1988 sygn. 47 Sąd koleżeński 1965 - 1994 sygn. 48 Narady i konferencje 1972 - 1983 sygn. 49 Dokumentacja organizacyjna 1965 - 1994 sygn. 50 Zarządzenia, wytyczne, regulaminy 1955 - 1998 sygn. 51 - 58, 216 Programy rozwoju klubu i sportu, plany pracy i sprawozdania z działalności, oceny, informacje, regulaminy 1961 - 1998 sygn. 59 - 69 Skargi i wnioski 1976 - 1980 sygn. 66 Informacja i propaganda, wycinki prasowe 1945, 1971 - 1980 sygn. 67 - 69 Rocznice, kronika klubu 1979, 1976, 1985 sygn. 70 - 78 Współpraca z zakładami pracy i NSZZ "Solidarność" 1978 - 1983, 1994 - 1995 sygn. 79 - 80 Ewidencja zasobu archiwum zakładowego 1971 - 1988 sygn. 81 Kontrole zewnentrzne 1959 - 1997 sygn. 82 - 88 Preliminarze budżetowe 1973 - 1995 sygn. 89 - 94 Bilanse 1974 - 2000 sygn. 95 - 102, 218, 219 Sprawozdania statystyczne 1971 - 1996 sygn. 103 - 106 Kadra olimpijska i narodowa 1971 - 1978 sygn. 107 Kontakty międzynarodowe 1971 1990 sygn. 108 - 111 Wojewódzka Olimpiada Młodzierzy 1971 - 1978, 1990 sugn. 112 Klub Kibica 1978 - 1992 sygn. 113 Sprawy różne 1994 - 1996 sygn. 114 Karty ewidencyjne zawodników 1951 - 1965, 1983, 1986, 1995, 1997 sygn. 115 - 138 Sekcja boksu 1946, 1970 - 1989 sugn. 139 - 155 Sekcja Brydża Sportowego 1979, 1981 - 1989 sygn. 156 - 157 Sekcja Judo 1985 - 1996 sygn. 158 - 160 Sekcja Piłki Nożnej 1946, 1958, 1969 - 1990, 1999 sygn. 161 - 189, 222 Sekcja Tenisa Stołowego 1971 sygn. 190 Sekcja Tenisa Ziemnego 1971 - 1995 sygn. 191 - 197 Społeczny Komitet Budowy Hali Sportowej 1983 -1990 sugn. 198 Rozbudowa stadionu KS "Błękitni" 1958 sygn. 199 - 202 Nieruchomość przy ul. Buczka 24 1951 - 1955 sygn. 203 Realizacja zadań inwestycyjnych 1970 - 1972 sygn. 204 Sprawy własnościowe KKS "Błękitni" 1967 - 1997 sygn. 205 - 206 Przekazanie obiektów sportowych 1969, 1992 - 1993 sygn. 207 Hala Sportowa 1985 - 1999 sygn. 208 Dziłalność klubu w ocenie instancji partyjnej 1970 - 1982 sygn. 209 - 214 Sprawy idowo - wychowawcze 1974 - 1985 sygn. 215 Identyfikacja podatkowa. Regon 1998 sygn. 217 Likwidacja KKS "Błękitni" 1998 - 2000 [2002] sygn. 220 - 221 Number of units in the group: 222
21/1209/0 Urząd Gminy w Sitkówce Nowinach [1967] 1973-1990 0 Unroll
Komisja do walki ze spekulacją Podział Gminy na sołectwa Wybory sołtysów i podsołtysów Zebrania wiejskie Plany przychodów i rozchodów funduszu gminnego Organizacja urzędu, regulaminy, statut Zarządzenia, dyspozycje, polecenia służbowe Naczelnika Gminy Długofalowe i roczne plany pracy Plany społeczno – gospodarcze rozwoju gminy Plany pracy u.t.o.a.p. i referatów Plan przedsięwzięć zabezpieczających realizację uchwał plenum Plan pracy KG PZPR Plan techniczno – ekonomiczny Plan akcji ratunkowej w gminie na wypadek powodzi Propozycje zmian gospodarczych do realizacji w nowej kadencji Plany kontroli i realizacji wniosków Sprawozdania o: łącznym zobowiązaniu pieniężnym, ulgach inwestycyjnych w podatku rolnym od gruntów Sprawozdania GUS Programy działania urzędu Sprawozdania, analizy i informacje, 24. Kontrole25. Dane statystyczne o pracownikach 26. Szkolenia27. Sprawozdania z wymiaru składek za obowiązkowe ubezpieczenie budynków i mienia odpowiedzialności cywilnej rolników 28. Budżety i ich realizacja29. Podatek od nieruchomości i lokali30. Czyny społeczne 31. Działalność Kolegium ds. Wykroczeń32. Doskonalenie systemu obronnego gminy33. Upowszechnianie postępu rolniczego, przebieg kontraktacji roślinnej34. Komunikaty o występowaniu chorób i szkodników35. Zmiany w ewidencji terenów nierolniczych 36. Rejestr aktów własności ziemi37. Plany zagospodarowania przestrzennego gminy38. Opinie urbanistyczne osób fizycznych 39. Zatwierdzenie planu realizacyjnego40. Decyzje realizacyjne i pozwolenia na budowę41. Realizacja budownictwa42. Narady z pracownikami i koordynacyjne z kierownikami zakładów pracy43. Program rozwoju kultury i jego realizacja44. Programy rozwoju kultury fizycznej i turystyki45. Ewidencja pomników przyrod46. Harmonogram poprawy stanu sanitarnego i higienicznego i jego realizacja47. Mapy glebowo – rolnicze odczynu i zasobności gleb 48. Bilanse potrzeb i środków na pomoc społeczną 49. Analiza sytuacji kadrowej i zakładów pracy, rejestry pomiarowo-klasyfikacyjne gruntów i sprawy wywłaszczeniowe. Zespół zawiera dokumentację techniczną dotyczącą budowy Fabryki Tlenku Glinu w Sitkówce-Nowinach. Number of units in the group: 237
21/1210/0 Gminna Rada Narodowa w Rakowie 1973-1990 0 Unroll
Sesje GRN 1977-1979,1982-1989 sygn 1-14 protokóły, uchwały, rejestr Posiedzenia Komisji: Ładu i Porządku Publicznego; Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych; Planu, Budżetu i Finansów oraz spraw Komunalnych i Zaopatrzenia; Planowania Gospodarczego, Budżetu i Finansów; Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej; Samorządu; Zaspokajania Warunków Socjalnych Ludności 1973-1976,1984-1990 sygn 15-25 protokóły, uchwały, sprawozdania, realizacja wniosków Posiedzenia Prezydium 1973-1974,1978-1979,1983-1990 sygn 26-38 protokóły, postanowienia Zebrania wiejskie, wybory sołtysów 1973-1976,1980-1990 sygn 39-49 protokóły, dokumenty wyborcze Number of units in the group: 53
21/1211/0 Urząd Gminy w Rakowie [1967] 1973-1990 0 Unroll
1. Gminny Komitet Narodowego Funduszu Ochrony Zdrowia 2. Zarządzenia, decyzje i dyspozycje Naczelnika Gminy 3. Plany pracy urzędu 4. Skargi i wnioski 5. Kontrole 6. Narady pracowników 7. Budżety i sprawozdania finansowe z realizacji budżetów 8. Społeczno – gospodarczy rozwój gminy 9. Narady koordynacyjne 10. Czyny społeczne 11. Kolegium ds. wykroczeń 12. Przekazanie gruntów na własność Skarbu Państwa, rejestry gruntów 13. Zmiany w rejestrach gruntów 14. Mapy glebowo – rolnicze oraz zasobności gleb 15. Ewidencja cmentarzy wojennych 16. Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego 17. Programy rozwoju budownictwa wiejskiego 18. Sprawozdania i bilanse potrzeb pomocy społecznej 19. Sprawozdania statystyczne 20. Wykaz miejscowości należących do gminy 21. Statut Urzędu 22. Brakowanie akt 23. Programy zagospodarowania lasów, uproszczone plany założenia i zagospodarowania zadrzewień 24. Dokumentacja wywłaszczeniowa (Połaniec, Raków, Korzenno) Number of units in the group: 138
21/1212/0 Gminna Rada Narodowa w Miedzianej Górze 1973-1990 0 Unroll
Sesje GRN 1973-1990 sygn 1-10 Posiedzenia Prezydium 1974-1990 sygn 11-16 Posiedzenia Komisji Oświaty; Kadr i Porządku Publicznego; Samorządu, Przestrzegania Prawa i Porządku; Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia; Wychowania, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych; Rolnictwa; Ładu i Porządku Publicznego; Komitetu Kontroli Społecznej 1974-1990 sygn 17-25 - protokóły Number of units in the group: 25
21/1213/0 Urząd Gminy w Miedzianej Górze [1968]1973-1990 0 Unroll
Wybory sołtysów 1988-sygn 1 Zebrania wiejskie 1973-1988 sygn 2-5 protokoły Zarządzenia, dyspozycje i decyzje Naczelnika Gminy 1975-1988 sygn 6-17 Plany pracy i ich realizacja 1979-1989 sygn 18-20 Sprawozdania statystyczne 1976-1989 sygn 21-24 dot. zatrudnienia i funduszu płac, kolegium ds wykroczeń, realizacji inwestycji Skargi i wnioski 1983-1990 sygn 25-26, 87 analizy i oceny Kontrole 1973-1981 sygn 27-30 protokóły Budżety 1974-1982,1989-1990 sygn 31-43 Bilanse 1975-1990 sygn 44-51 realizacja budżetów Plany społeczno gospodarcze 1973-1989 sygn 52-59,79 rózwneż plan upowszechniania postępu rolniczego Sprawozdania z realizacji planów 1974-1990 sygn 60-62,80-86, rekultywacja gruntów, użytkowanie gruntów, ochrona gruntów Ocena rolniczego użytkowania gruntów, analiza z przeprowadzonych rozmów indywidualnych 1977-1980 sygn 63-64 Czyny społeczne 1977,1983,sygn 65-66 realizacja Akta organizacji społecznych 1973-1987 sygn 67-73 PRON, LOK, NFOZ, Towarzystwo Przyjaciół Miedzianej Góry, FJN, ZSL, LOP, PKPS Zestawienia gruntów wsi Cispowa [1968] sygn 74 Ewidencja mogił żołnierzy 1978-1979 sygn 75 Analiza potrzeb pomocy społecznej 1980-1990 sygn 76-78 Przekazanie dokumentacji i akt o wykroczeniach 1982-1983 sygn 88 Number of units in the group: 119
21/1214/0 Spółdzielnia Spożywców "Przyszłość" w Przysusze 1916-1947 0 Unroll
Księgi udziałów i udziałowców 1916-1947 sygn 1-3 Listy członków 1944 sygn 4 Ubezpieczenia 1924-1945 sygn 5 Rewizje, zeznania o obrocie, remanenty 1939-1944 sygn 6-7 Number of units in the group: 7
21/1215/0 Spółdzielcze Stowarzyszenie "Spółka" w Wielkiej Woli 1914-1947 0 Unroll
księgi protokołów ogólnych zebrań Zarządu i Rady Nadzorczej 1914-1935,1947 sygn 1-2 rejestr członków 1941 sygn 3 dzienniki główna 1945 , 1947 sygn 4-5 książka ruchomości i nieruchomości 1945 sygn 6 Number of units in the group: 6
21/1216/0 vacat - Ochotnicze Straże Pożarne powiatu opoczyńskiego - przeniesiono do zespołów 1595-1596 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/1217/0 vacat - Ochotnicze Straże Pożarne powiatu koneckiego - przeniesiono do zespołów 1597-1598 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/1218/0 Szkoła ludowa w Baranówku 1916-1917 0 Unroll
dziennik 1916-1917 sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1219/0 Szkoła ludowa w Bielinach 1915-1916 0 Unroll
dziennik 1915-1916 sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1220/0 Szkoła ludowa w Bilczy 1915-1916 0 Unroll
dziennik 1915-1916 sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1221/0 Szkoła ludowa w Bodzentynie 1915-1916 0 Unroll
dzienniki 1915-1916 sygn 1-3 Number of units in the group: 3
21/1222/0 Szkoła ludowa w Brzezinach 1915-1916 0 Unroll
dziennik 1915-1916 sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1223/0 Szkoła ludowa w Daleszycach 1915-1916 0 Unroll
dziennik 1915-1916 sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1224/0 Szkoła ludowa w Dąbrowie 1915-1916 0 Unroll
dziennik 1915-1916 sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1225/0 Szkoła ludowa w Dyminach 1915-1916 0 Unroll
dziennik 1915-1916 sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1226/0 Szkoła ludowa w Kostomłotach 1915-1916 0 Unroll
dziennik 1915-1916 sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1227/0 Szkoła ludowa w Kowali 1915-1916 0 Unroll
dziennik 1915-1916 sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1228/0 Szkoła ludowa w Krasnej 1915-1916 0 Unroll
dzienniki 1915-1916 sygn 1-2 Number of units in the group: 2
21/1229/0 Szkoła ludowa w Kubach Młynach 1915-1916 0 Unroll
dziennik 1915-1916 sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1230/0 Szkoła ludowa w Leśnej 1915-1916 0 Unroll
dziennik 1915-1916 sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1231/0 Szkoła ludowa w Masłowie 1915-1916 0 Unroll
dziennik 1915-1916 sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1232/0 Szkoła ludowa w Miedzianej Górze 1915-1916 0 Unroll
dziennik 1915-1916 sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1233/0 Szkoła ludowa w Morawicy 1915-1916 0 Unroll
dziennik 1915-1916 sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1234/0 Szkoła ludowa w Mójczy 1915-1916 0 Unroll
dziennik 1915-1916 sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1235/0 Szkoła ludowa w Niewachlowie 1915-1916 0 Unroll
dzienniki 1915-1916 sygn 1-2 Number of units in the group: 2
21/1236/0 Szkoła ludowa w Ostrowie 1915-1916 0 Unroll
dziennik 1915-1916 sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1237/0 Szkoła ludowa w Posłowicach 1915-1916 0 Unroll
dziennik 1915-1916 sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1238/0 Szkoła ludowa w Psarach 1915-1916 0 Unroll
dziennik 1915-1916 sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1239/0 Szkoła ludowa w Siekiernie 1915-1916 0 Unroll
dziennik 1915-1916 sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1240/0 Szkoła ludowa w Sieradowicach 1915-1916 0 Unroll
dziennik 1915-1916 sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1241/0 Szkoła ludowa w Sukowie 1915-1916 0 Unroll
dziennik 1915-1916 sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1242/0 Szkoła ludowa w Szydłówku 1915-1916 0 Unroll
dzienniki 1915-1916 sygn 1-3 Number of units in the group: 3
21/1243/0 Szkoła ludowa w Nowej Słupi 1915-1916 0 Unroll
dziennik 1915-1916 sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1244/0 Szkoła ludowa w Woli Szczygiełkowej 1915-1916 0 Unroll
dziennik 1915-1916 sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1245/0 Szkoła ludowa we Wzdole Plebańskim 1915-1916 0 Unroll
dziennik 1915-1916 sygn 1 Number of units in the group: 1
21/1246/0 Szkoła ludowa we Wzdole Rządowym 1915-1916 0 Unroll
dzienniki 1915-1916 sygn 1-2 Number of units in the group: 2
21/1247/0 Wojewódzkie Zjednoczenie Państwowych Gospodarstw Rolnych w Kielcach [1945] 1951-1982 [1985] 0 Unroll
przejęcie majątków ziemskich na rzecz Państwowych Nieruchomości Ziemskich Bałtów Bąkowiec Boleścice Budziszowice Bodzechów Bogumiłek Bogusławice Boguszówka Broniszów Brzóza Czarnów Czarnocin Cudzynowice Czyżow Szlachecki Chorzewa -Sułków Chrząstów Chroberz Drożejowice Grabów Gębarzów Gnojno Górki Jaskrów Jawór Solecki Kamienna Kłudno Kielce- Piaski Konary Kosów Korytnica Kozienice Kowalkowice Kuczków Kurozwęki Krzczonów Krzyżanowice Lasochów Lubcza Lubojenka Łagiewniki Łaziska Łoniów Łomno Łowinia Malusy Wielkie Modrzejowice Młodzawy Duże Michałów (Pińczowski) Michałów (Starachowicki) Mirogonowice Mirów Moskorzew Morsko Nagorzany Niegosławice Nieprowice Nieznanowice Orońsko Podolany Policzna Potworów Prędocin Piastów Pisary Pakosław Rogów Rożki Rzemianowice Rzeszówek Samborzec Slupia (Jędrzejowska) Słupia ( Konecka) Sędziszów i Podgaj Sielec Skroniów Starosiedlice Szczekociny Trzebień Wielgie Wilczyce Wojciechowice Wygiełzów Zagórze Zameczek Zarębie Żurawniki [1945-1950] 1951 sygn 1-90 protokóły zdawczo odbiorcze, szkice majątków, plan domu; Przejęcie Gospodarstw Rybackich na rzecz Państwowych Nieruchomości Ziemskich [1950] sygn 91 protokóły zdawczo odbiorcze; Metryki Zakładów Przemysłowych Gorzelnie i Cegielnie [1945] 1951-1952 sygn 92; Przejęcie gorzelni na rzecz Państwowych Nieruchomości Ziemskich Maków Wieniawa [1946-1950] sygn 93-94 protokóły zdawczo odbiorcze; Zakłady przemysłowe młyny, tartaki [1946-1950]sygn 95; Przejęcie resztówek na rzecz Państwowych Nieruchomosci Ziemskich 1951 sygn 96 protokóly zdawczo odbiorcze; Zakłady Przemysłu Rolnego Państwowe Nieruchomości Ziemskie [12947-1949] sygn 97 protokóły zdawczo odbiorcze plany; Metryki zakładów przemysłowych PGR [1945]1951-1952 sygn 98 dokumentacja geodezyjno kartograficzna szkice sytuacyjne; Zjazd Administratorów Zespołowych województwa krakowskiego i kieleckiego [1948] sygn 99 protokół; Zespoły PGR okręgu kieleckiego [1949]1951-1952 sygn 100 schemat organizacyjny; Plan 6 letni PRG województwa kieleckiego [1950]1951-1955 sygn 101 w zakresie inwestycji; Przejęcie zespołów do Zarządu Okregowego PGR w Kielcach [1950] sygn 102 protokóly zdawczo odbiorcze ; Gorzelnie rolnicze [1950]1951-1952 sygn 103-104 protokóły zdawczo odbiorcze; Państwowe Gospodarstwa Rybackie Rudki Bakoszyn Sieragi Rączki Secemin Sółków Szumsko Lipno Marianów Nieznanowice Oksa Oleszno Oblas Pawęzów Rakoszyn [1950] sygn 105-107,111-113 protokóły zdawczo odbiorcze; Przejęcie w zarząd PGR w Kielcach [1950] 108 protokóły zdawczo odbiorcze; Przejęcie majątków dla PGR Siedliska Zagaje [1950]109-110 protokóly zdawczo odbiorcze; Rejestry pomiarowo szacunkowe, mapy gruntów PGR- ów Mirogonowice zespół Bogusławice Nieznanowice [1950] 1951 sygn 114-115 dokumentacja geodezyjno kartograficzna; Przekazanie resztówek Fryszerka Sucha na rzecz ZPGR Kielce 1951-1956 sygn 116,120 protokóly zdawczo odbiorcze; Przekazanie resztówki Szczekociny na rzecz Państwowego Liceum Pedagogicznego w Szczekocinach 1951-1953 sygn 117 protokóły zdawczo odbiorcze, korespondencja; Przejęcie nieruchomości PGR na rzecz Zarządu Administracji Leśnej w Radomiu 1951-1954 sygn 118 protokóły zdawczo odbiorcze, korespondencja, zarządzenia;Przejęcia Państwowych Gospodarstw Rybackich 1951 sygn 119 protokóły zdawczo odbiorcze, Przekazanie warsztatów mechanicznych Rytwiany na rzecz Okręgowego Zarządu Mechanicznego Kielce 1951-1958 sygn 121 protokóły zdawczo odbiorcze, plany; Rejestry pomiarowo szacunkowe mapy gruntów PGR ów Boguszówka Zespół Kozienice Gębarzów Trzebinia Moskorzew Kosów Rytwiany -zespół Potworów Słupia Siedliska Bogusławice Bodzechów Czyżów Szlachecki Łaziska Sędzidszów Wilczyce 1951-1952 sygn 122-123,128-141 dokumentacja geodezyjno kartograficzna szkic klasyfikacyjny; Przejęcia PGRów Szumsko Piaski Sichów Niekłań Wielki na rzecz Zarządu PGR Kielce 1951-1959 124-125,142,147 orzeczenie protokóły zdawczo odbiorcze, korespondencja, zarządzenia;Okręgowy Zarzad PGR w Kielcach 1951-1952 126-127,143 plany inwestycyjne, bilans administracyjny; Przekazanie przejęcie nieruchomości PGRów Łaziska Zespół Kosów Zameczek Czarnów Rytwiany Jawór Solecki Starosiedlice Prędocin Pakosław Czyżow Szlachecki Policzna Świetlikowa Wola Slupia Jędrzejowska Cudzynowice Wilczyce Krzczonów Gnojno Grabów Górki Klimontowskie Przymusowa Wola1952-1981 sygn 144-146,148-162 protokóly zdawczo odbiorze dokumentacja geodezyjno kartograficzna; Przekazanie resztówek na rzecz rolniczych spółdzielni produkcyjnych 1952-1956 sygn 163-168 protokóly zdawczo odbiorcze; Przekazanie nieruchomosci PGR Końskie na rzecz ekspozytury PKS w Końskich 1952-1959 sygn 169 protokóly zdawczo odbiorcze; Przejęcie Nowego Folwarku przez Zakłady Budów Przewodów Kielce 1952-1955 sygn 170 protokóly zdawczo odbiorcze; Przekazanie gospodarstwa Czarnolas na rzecz Zjednoczenia Budowy miasta Rdom 1952-1956 sygn 171 protokóly zdawczo odbiorcze; Przekazanie cegielni Rytwiany i Słupia na rzecz zakladów Przemysłu Materiałów Budowlanych w Busku Zdroju 1952-1953 sygn 172 protokóly zdawczo odbiorcze; Przekazanie Gospodarstw Rybackich Potoczek Podolany Policzna 1952-1961 sygn 173,175-176 protokóly zdawczo odbiorcze; Przejecie nieruchomości wsi Wieniawa 1952-1956 sygn 174 protokóly zdawczo odbiorcze zarządenia korespondencja; przekazanie PGRów na rzecz Oddziałów Zaopatrzenia Rolniczego 1952-1977 sygn 177-179,189 protokóly zdawczo odbiorcze; Przejęcie nieruchomości PGR Browary 1952-1973 sygn 180-182 protokóły zdawczo odbiorcze zarządzenia mapy; Przekazanie -przejęcie nieruchomości PGRów Zameczek Spała jJnuszewice Wygiełzów Połońskie Siedliska Lubcza 1952-1964 183-1184,196 protokóly zdawczo odbiorcze mapy; Rejestry pomiarowo szacunkowe mapy gruntów PGRów Boleścice Zagaje 1952 sygn 185-186 dokumentacja geodezyjno kartograficzna; Przejęcie gospodarstwa Topola na rzecz POM Kielce 1953 sygn 187protokóly; przekazanie gospodarstwa Biała Błotna na rzecz RSP Włoszczowa 1953-1957 sygn 188 protokóly zdawczo odbiorcze; Przekazanie PGRów Lipowa i Bogusławice na rzecz Instytutu Sadownictwa w Skierniewicach 1953-1957 sygn 190 protokóly zdawczo odbiorcze; Przekazanie PGR Bokrzyce na rzecz kopalni Rudy w Starachowicach 1953-1954 sygn 1919 protokóly zdawczo odbiorcze;Przekazanie nieruchomości PGRów Stara Wieś Bielsk Bielany Uleniec Lipień Sielec Rykały Drwalew na rzecz Państwowego Funduszu Ziemi 1953-1981 sygn 192 protokóly zdawczo odbiorcze; Przekazanie PGRwó Michałów na rzecz Zjednoczenia PGR w Kielcach 1953-1954 sygn 193 protokóly zdawczo odbiorcze; Przekazanie PGR Krzczonów na rzecz Centrali Nasiennictwa Ogrodniczego 1953-1964 sygn 194 protokóly zdawczo odbiorcze;Przekazanie PGR Koszyce na rzecz RSP Koszyce 1953 sygn 1995 protokóły zdawczo odbiorcze; przekazanie młyna Ojrzyn 1953-1955 sygn 197 protokóly zdawczo odbiorcze; Przekaznie PGRów na rzecz innych PGRów, rolniczych spóldzielni produkcyjnych, państwowych stadnin koni, zakładów przemysłowych, państwowego funduszu ziemi oddziałów zaopatrzenia rolniczego, rolniczych zespołów spóldzielczych, rejonu lasów państwowych, POMów, wojewódzkiego zarzadu PGR, technikum rolniczego 1953-1981 sygn 198-209,212-217,226-227,230-232,235,238-239 protokóly zdawczo odbiorcze korespondencja dokumentacja geodezyjno kartograficzna; mapy melioracji łąk PGR Kuczków i gruntów PGR Stojanowice 1953 210-211 dokumentacja geodezyjno kartograficzna; plany gospodarczo finansowe dla zespołów PGR Bialaczów Bodzechów Kosów Czarnów Cudzynowice,Naklo, Sędziszów, Starosiedlice 1954 sygn 218-225;przekazanie młynów na rzecz RPGM i Stadniny Koni 1955-1961 sygn 228-229,234 protokóly zdawczo odbiorcze; przekaznie gorzelni Bałtów na rzecz PFZ 1956-1957 sygn 233 protokóly zdawczo odbiorcze; mapy gruntów i rejestry pomiarowe PGR Sobótka Rzeszówek 1956 sygn 236-237 dokumentacja geodezyjno kartograficzna;przejęcia przekaznia nieruchomości PGR Korytnica Bodzechów Ruda Kościelna Łysowody Mirogonowice Sarnia Zwola Kowalkowice Sędziszów Potworów Nagorzany Podolany Pawłowice Trzebień Zagaje Przyłęczek Boguszówka Bialaczów,Janów 1957-1958 sygn 240-242,247-248,252-253,255,258,262,266-267,271 protokóly zdawczo odbiorcze decyzje korespondencja dokumentacja geodezyjno kartograficzna;Kontrole PGRów przeprowadzone przez WZPGR w Kielach 1957-1958,1967-1968 sygn 243,265 protokóly zalecenia pokontrolne;Przekazania PGRów na rzecz WZPGR w Kielcach Stacji Hodowli Roslin w Warszawie 1958,1961 sygn 244 ,251,254 protokóly zdawczo odbiorcze bilans przekazania; Sprawozdania roczne z powierzchni zbiorów i ziemiopłodów obrotu inwentarzem żywym produkcji spirytusu w gorzelniach rolniczych 1958-1972 sygn 245-246,249,256; wypadki przy pracy i choroby zawodowe 1960-1972 sygn 250 analiza;analizy kampanii gorzelnianej 1962-1966 sygn 257,261; Zakłady Przemysłu Rolnego WZ PGR w Kielcach 259 sprawozdania roczne; Rada Zakładowa WZPGR w Kielcach 1963-1979 sygn 260 roczne sprawozdania finansowe protokóly z posiedzeń ; Plany i sprawozdania zbiorcze instrukcje kancelaryjne regulaminy Zjednoczenia PGR w Kielcah 1965-1982[1985] sygn 263-264; kolonie letnie organizowane przez WZPGR w Kielach 1969-1970 sygn 268-270,272 kroniki; rekultywacja gruntów kopalni siarki w Gzrybowie 1971-1975 sygn 273 korespondencja projekty informacje;wykorzystanie mocy przrobowych suszarń WZ PGR w Kielcach 1971sygn 274 program; Rejestry wymiarowo Klasyfikacyjne WZ PGR w kielcach 1972-1979 sygn 275,283 korespondencja; sprawozdania roczne z kontraktacji ziemnaków stanu wykorzystania maszyn urzadeń i energii produkcji w gorzelnaich zaopatrzenia materialowego 1973-1981 sygn 276,279,281-282 292; przekazania przejęcia nieruchomości PGRów Radom Charzewice Piekoszów zaklików Ryczywół 1975-1981 sygn 277-287,280,288,290-291 protokóly zdawczo odbiorcze dokumentacja geodezyjno kartograficzna; kontrole podległych jednostek organizacyjnych WZPGR w Kielach 1976-1981 sygn 284-287 protokóly zalecenia pokontrolne; Przekazanie nieruchomości zakładów Siarki Siarkopol na rzecz PGRu Ćmielów 1978-1981 sygn 289 protokóly zdawczo odbiorcze. Number of units in the group: 292
Showing 1,261 to 1,305 of 3,447 entries.