Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/130/0 Akta gminy Dyminy [1805] 1853-1954 0 Unroll
Akta z okresu zaborów do 1918 roku dotyczą spraw szkolnictwa, ubezpieczeń, budynków, lecznictwa, dobroczynności, wyznaniowych rolnictwa, handlu, majątku, gminy, utrzymania dróg, ludności, dozoru policyjnego, zesłańców, straży ziemskiej, zebrań wiejskich . Akta z lat 1918-1939 dot. oświaty, kultury, emigracji zarobkowej, opieki społecznej, podatków, urzędników gminy, Z lat 1940-1944 zachowały się protokoły posiedzeń, Prezydium GRN, zebrań gromadzkich, budżety, księgi podatkowe, biercze oraz akta dot. szkolnictwa, rolnictwa, kas oszczędnościowych, wyborów do sejmu, senatu , Związku Strzeleckiego. Number of units in the group: 1786
21/131/0 Gminna Rada Narodowa w Górnie 1945-1954 0 Unroll
kontrole wewnętrzne, sprawozdania sytuacyjne, księgi protokołów z posiedzeń z Sesji, Prezydium, podział terytorialny, majątek gminy, budżet i sprawozdania z budżetu, rejestry wymiarowy, podatku gruntowego, księgi biercze Number of units in the group: 147
21/132/0 Akta gminy Korzecko 1865-1954 0 Unroll
Tabele likwidacyjne wsi Bolechowice, Zagrody, akta dot. ruchu ludności, opis gminy z wykazem poległych żołnierzy z armii rosyjskiej z lat 1914-1915, z lat 1942-1945 zachowały się gromadzkie księgi podatkowe, natomiast z lat 1947-1954 protokoły posiedzeń Prezydium GRN, z sesji i komisji, część akt dotyczy ruchu ludności, szkolnictwa, budownictwa, zachowały się też rejestry domów, wykazy ludności, budżety, sprawozdania rachunkowe, księgi biercze, akta dotyczące parcelacji majątku Zgórsko Number of units in the group: 137
21/133/0 Akta gminy Łopuszno 1865-1903, 1945-1954 0 Unroll
Akta z lat 1865 -1903 - księgi ludności stałej wsi gminy, oraz spis koni w gminie Łopuszno do celów mobilizacyjnych. Brak akt z lat 1940-1944, natomiast akta z lat 1947-1954 to protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego i komisji, podział terytorialny gminy, majątek gminy plany i sprawozdania rachunkowe, księgi biercze podatku gruntowego, poszczególnych gromad gminy, sprawy osobowe sołtysów, podsołtysów członków organów gminy i pracowników gminnych. Number of units in the group: 79
21/134/0 Akta gminy Mniów 1865-1954 0 Unroll
Z okresu zaboru rosyjskiego zachowały się jedynie księgi ludności stałej poszczególnych wsi gminy Mniów z 1865 r. Jedna jednostka z 1931 roku to księga uchwał trzech wsi gminy Mniów z okresu dwudziestolecia międzywojennego natomiast z okresu 1941-1944 zachowały się tylko księgi biercze podatków komunalnych gminy z lat 1945-1954 przechowywane są protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej, protokoły z sesji, budżety, księgi biercze, podatków gruntowych, dzienniki główna, sprawy osobowe. Number of units in the group: 71
21/135/0 Akta gminy Morawica 1865-1954 0 Unroll
Księgi protokółów posiedzeń Rady Gminnej, GRN i Prezydium gminy Morawica sygn. 1-3, 9-13, 54-57, księga meldunkowa gminy morawica sygn 4, księgi kontroli ruchu ludności sygn 5-6, księgi budżetowe sygn. 7, 25-29, kontrola wewnętrzna i społeczna inspekcja sygn 8, akta komisji gminnych sygn 14-15, 113, sprawy wyborów do gromadzkich rad narodowych sygn 16 podział terytorialny sygn 17-18, 51, akta ewidencji ludności sygn. 19-24, dzienniki główna sygn 30-31, 99-100, księgi biercze i rejestry wymiarowe podatku gruntowego sygn. 32-50, 98, 102-103, 115-119, 129-132, księgi uchwał Rady Gminnej sygn 52, księgi ludności stałej sygn. 58-77, rejestry mieszkańców sygn 78-93, 108, skorowidze do rejestrów sygn 94-95, rejestry urodzonych i zaślubionych sygn 97-98, księgi inwetarzowe stanu majątkowego Zarzadu Gminnego sygn 101, 110-111, sprawozdania rachunkowe sygn 104-107, 109, 112, 114, rejestry gospodarstw sygn. 120-128 Number of units in the group: 132
21/136/0 Akta gminy Niewachlów 1889, 1913, 1918, 1930-1954 0 Unroll
Zarządzenia, okólniki, sprawy organizacyjne sygn 1-5, 212-122, 129-130, 209-210, 227, sprawy wyborcze sygn 6-7, sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników gminnych sygn 8-11, protokóły i księgi uchwał Rady Gminnej sygn 12-19, 27,327 protokóły zebrań, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych sygn 20, 26, 28-39, 134-138, 140, 142-146, 148, 151-152, 193-196, 343-344, plany pracy sygn 189-192, akta dotyczące wyborów sygn 39,149, kontrola sygn 43, 197-198, komisje gminne sygn 40- 42, 153-180, akta dotyczące majątku gminy sygn 49, akta budżetowe sygn 51-52, 54-56, 58, 60, 62-64, 68, 211-219, sprawozdania rachunkowe sygn 53, 57, 59, 61, 67, dzienniki główna sygn 65, 66, księgi biercze, podatki, rejestry gospodarstw sygn 69-86, 221-226, 313- 326, 329-342, danina na zagospodarownie Ziem Odzyskanych sygn 87-88, akta dotyczące rolnictwa sygn 89, analfabetyzm sygn. 91-92, akta Ligi Lotniczej sygn 93-94 , księgi ruchu ludności sygn 95-103, 106, 110, 112, wykazy osób sygn 104-105, 111, akta przesiedleń sygn. 108-109, dowody tożsamości sygn. 107, spis powszechny sygn. 113, Obywatelski Komitet Premiowy Pożyczki Odbudowy Kraju sygn. 114, Pożyczka Rozwoju Wsi sygn. 220, sprawy budowlane sygn. 115-116, sprawy sądowe sygn 117-119, 201-208, Unrra sygn. 120, odznaczenia sygn. 123-124, skargi i zażalenia sygn. 126-128, podział terytorialny sygn. 131-133, akta spraw osobowych sygn 50, 13, 141, 147, 150, 181-188, komisje, sprawy gospodarcze sygn. 199, akta tajne sygn. 200, akta dotyczace rolnictwa, rejestry obowiązkowych dostaw sygn. 232-236, 242-253, 266-292, szkolnictwo, oświata sygn. 230-231, 236-239, 328, gminny komitet odbudowy Warszawy sygn. 240, elektryfikacja sygn. 241, gminny związek Samopomocy Chłopskiej sygn. 254-265, akta Gminnego Komitetu Frontu Narodowego sygn. 293-294, obchody uroczystości państwowych sygn. 296, 298, 302-308, Gminny Komitet Obrońców Pokoju sygn. 299-300, 301, akta partii i organizacji sygn. 309-312, ksiega uchwał wsi Kostomłoty sygn. 345, plan lasów chłopskich gminy Niewachlów wg stanu na 1 października 1942 r. sygn. 346 Number of units in the group: 346
21/137/0 Akta gminy Piekoszów 1933-1954 0 Unroll
Protokoły Gminnej Rady Narodowej w Piekoszowie sygn 1-5, protokoły Zarządu Gminnego sygn 6-7, protokoły Prezydium GRN sygn 9-11, protokoły Zespołu Gminnego sygn 12, protokoły Komisji Drogowej, Zdrowia, Pracy i Pomocy Społecznej, Rolnej, Finansowo Budżetowej, Kultury, Przeciwpożarowej , Urządzania Osiedli sygn 13-24, księga na sesje sołtysów sygn 25, protokóły zebrań ogólnogromadzkich sygn 26, akta dotyczace wyborów sygn 27-32, akta budżetowe sygn 34-36, księgi biercze podatków sygn 37-38, dzienniki główna sygn 39-44, zestawienia statystyczne gospodarstw rolnych sygn 45, gromadzka księga wytwórczości rolniczej sygn 46, rejestry mieszkańców sygn 47-57, roczne sprawozdania rachunkowe sygn 33, 58. Number of units in the group: 58
21/138/0 Akta gminy Samsonów 1888, 1913, 1943-1954 0 Unroll
Monografia gminy Samsonów sygn 1, stan organizacyjny biura Zarządu Gminnego sygn 2, akta kontroli sygn 3-5, długofalowe plany pracy i sprawy obsługi Rady Narodowej i jej organów sygn 6-7, 50, protokoły sygn 8-19, 44-49, 52 akta komisji gminnych sygn 20-43, podział terytorialny, utworzenie gminy sygn 53-54, 141 majątek gmin i gromad sygn 55 księgi podatkowe sygn 56-58, księgi biercze i rejestry podatków sygn 59-118, dzienniki główna sygn 119-122 analfabetyzm sygn 123-124 akta spraw budowlanych sygn 125-127, rolnictwo 129-133, 137-138, akta komisarzy gminnych sygn 128, akta spółdzielni produkcyjnej sygn 134, ewidencja ludności sygn 135-136, księgi uchwał sygn 139-140, rejestry gospodarstw sygn 142-161 Number of units in the group: 161
21/139/0 Akta gminy Słupia Nowa 1873-1954 0 Unroll
Księgi uchwał sygn. 5-11, 39, 198, 215 księgi protokółów sygn. 40-45, 123-124, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych sygn 46-50, 125-127, kontrole sygn. 51-55, 128-130, księgi podatkowe sygn. 12-15, 38, 200-214, 218, rejestry mieszkańców, skorowidze do rejestrów mieszkańców sygn. 1-4, 16-28, 199, księgi kontroli ruchu ludności sygn. 29-30, dzienniki główna sygn. 31, 65-69 , 143, księgi biercze, rejestry wymiarowe gospodarstw sygn. 32-37, 70-94, 144-163, 196, 216, 219-220, 223, 225-230 akta dotyczące majątku gminnego sygn. 56-58, 166-167, 222 sprawy budżetowe sygn. 59-64, 135-142, 221 roczne sprawozdania budżetowe sygn. 95-100, statystyka rolna sygn. 101-102, rejestry osób, księgi meldunkowe sygn. 104-109, wykazy dokumentów tożsamości sygn. 110-119, narodowy spis powszechny sygn. 120, podział terytorialny sygn. 212-122 , spisy wyborców sygn. 131-134, akta pożyczek narodowych sygn. 164-165, zarząd nieruchomości nierolniczych sygn. 168-169, rolnictwo, planowanie, kredyty sygn. 103, 170-178, gminny Komitet Obrońców Pokoju sygn 179, protokoły klubu radnych ZSZ sygn. 180-185, akta gminnego Zarządu Przyjaźni Polsko Radzieckiej sygn.186, akta osobowe sołtysów i podsołtysów sygn. 187-196, spis meżczyzn urodzonych w latach 1900-1926 sygn 217, akta lekarzy i felczerów z lat 1873-1874 sygn. 224 Number of units in the group: 230
21/140/0 Akta gminy Snochowice 1877, 1945-1954 0 Unroll
Akta kontroli sygn 1-2, sprawozdania sytuacyjne , sprawozadnia z działalnosci sygn 3-4, akta spraw osobowych i akta działalności Gminnej Rady Narodowej sygn 5-9, plany pracy Rady, Komisji, Prezydium i Referatów sygn 10-12, 136, protokoły sygn. 13-22, 39, 43 akta komisji gminnych sygn 23-38, 134, akta zebrań gromadzkich sygn 40-42, podział terytorialny sygn. 44, przebudowa ustroju rolnego sygn 45-48, akta dotyczące wyborów sygn 49-52, danina narodowa na zagospodarowanie Ziem Odzyskanych sygn 53, akta budżetowe sygn 54-65, roczne sprawozdania rachunkowe sygn 66-75, księgi biercze sygn 76-80, dzienniki główna sygn 81-88, sprawozdawczośc oraz planowanie i inwestycje sygn 89-93, sprawy wodno melioracyjne sygn 94-95, akta statystyczne sygn 96-98, udział w powiatowej wystawie rolniczej w 1954 r. sygn 9 , rejestry osób sygn 104-105, akta stanu cywilnego sygn 100-103, 106-115, wykazy dowodów tożsamości sygn 116-127, księgi ludności stałej sygn. 128-130, sprawy mobilizacji z lat 1888-1902 sygn 131-133, 135 Number of units in the group: 136
21/141/0 Akta gminy Suchedniów 1882, 1894-1954 0 Unroll
Korespondencja sygn 1, księgi ludności sygn. 2-3, księgi protokołów i uchwał sygn. 4-22, 58-72, 98-100, 276 komisje sygn. 73-97 księgi opisowe gminy sygn. 23-24 księgi biercze danin publicznych sygn. 25 rozkłady podatków sygn. 26-27 272 dzienniki główna sygn. 28-29 44-45, 181-187 zarządzenia władz niemieckich sygn. 46-47 sprawy organizacyjne sygn. 48 kontrola wewnętrzna sygn. 49-57 budżety sygn. 30-32, 105-109 roczne sprawozdania rachunkowe sygn. 33 -34, 110-115, księgi biercze i podatkowe sygn. 35-43, 116-167 rejestry wymiarowe sygn. 168-180, podział terytorialny sygn. 101 majątek gmin i gromad sygn. 102-104 analfabetyzm sygn. 188-208 drogi i place publiczne, urządzenia komunalne sygn. 209-215 222 sprawy budowlane sygn. 216-218 zarząd nieruchomości nierolnych sygn. 219-221 rolnictwosygn. 225-232 akta stanu cywilnego sygn. 233-236 księgi ludności stałej, rejestry i skorowidze sygn. 237-271przydział koni dla wojska sygn. 273-275 księgi biercze, rejestry wymiarowe sygn. 277-292 Number of units in the group: 291
21/142/0 Akta gminy Zajączków 1891, 1946-1954 0 Unroll
Akta kontroli sygn. 1-4, protokoły sygn 5-10, 12, akta budżetowe sygn 11,15-30, księgi biercze sygn 33, roczne sprawozdania rachunkowe, sygn 31-32, dzienniki główna sygn 34-37, akta spółdzielni produkcyjnych sygn 38, akta stanu cywilnego sygn 39, 42, 51, wykazy dokumentów tożsamosci sygn 43-44, sprawy wyznaniowe sygn 45, akta ewidencji ludności sygn 46-50, 70-73,ksiegi ludnosci stałej i rejestry mieszkańców sygn 52-69, sprawy osobowe organów gminy i pracownikow gminnych sygn 74-78, akta kursokonferencji sygn 13, podział terytorialny sygn 14 Number of units in the group: 78
21/143/0 Prokurator Królewski przy Trybunale Cywilnym w Kielcach 1810-1876 0 Unroll
akta normatywne sygn 1-44 akta dekanatów sygn 45-70 komorników sygn 71-80 mas wakujących i bezdziedzicznych, akta dotyczące opieki sygn 81-95 akta personalne urzędników administracji sądowej sygn 96-320 Number of units in the group: 320
21/144/0 Prokuratura Sądu Okręgowego w Kielcach 1917-1939[1946] 0 Unroll
sprawozdania sytuacyjne wojewody z lat 1933-1934 sygn 1, akta personalne prokuratora S. Cichowskiego sygn 2, akta dot. wystąpień antypaństwowych sygn 3-52, 126-220, zaniedbania obowiązków służbowych sygn 53-62, nadużyć gospodarczych sygn 63-87, fałszerstwa przekupstwa nielegalny handel, kradzież, napady morderstwa i sutenerstwo sygn 88-125 sztandary, plakaty i prasa jako dowody rzeczowe sygn 221-227; repertoria Ko,Ds.,Prp, W, Ksp, U, Pf, Ap, dzienniki prezydialne, skorowidze do repertoriów Number of units in the group: 600
21/145/0 Sąd Okręgowy w Kielcach [1875] 1876-1915 [1943] 0 Unroll
skorowidze sygn 1-4, 7356-7357, repertoria, protokóły i rezolucje, księga testamentów, akta notariuszy kieleckich, rejestry pism przychodzących i wychodzacych sygn. 48-276, 7329-2333, 7335-7359, akta spraw sygn. 268-7328, 7334, 7360-3771 , plany sygn. 8158-8314, akta osobowe sygn. 7272-8157 Number of units in the group: 8316
21/146/0 Sąd Okręgowy w Kielcach [1916] 1917-1939 [1958] 0 Unroll
okólniki i zarządzenia własne prezesa sądu okręgowego w Kielcach sygn. 1-28 wykazy sprawozdania własne i jednostek podległych sygn. 29-33, 7782, 7790, 7795-7797, 10267 repertoria sygn. 34-100, 6937-6992, 7031-7035, 7041-7047, 7044-7053, 7703-7789, 7791-7794, 10268 skorowidze sygn. 101-119 6993-7030 7036-7040, 7048, 7798 akta osobowe sygn. 120-143, 7791, 7933, 7985-7988, 10269-10274 akta wydziląu cywilnego I sygn. 144-6543, 7054-7710, 10265-10266 akta wydziału karnego II sygn. 6546-6915, 7711-7781 akta wydziału karno skarbowego sygn. 6916-696 testamenty, akty notarialne, oświadczenia o zrzeczeniu się spadku sygn. 7789-7790 8029 akt sądu dyscyplinarnego sygn. 7794-7984 rejestr handlowy sygn. 8030-10264 Number of units in the group: 10281
21/147/0 Sędzia Śledczy do spraw szczególnej wagi 1-go Rewiru Kieleckiego Sądu Okręgowego 1908-1916 0 Unroll
skorowidz sygn 1, repertorium sygn 2, sprawozdania sędziego sygn 3, akta spraw karnych sygn 4-11, zwrot pieniędzy dla włościan sygn 12 Number of units in the group: 12
21/148/0 Sędzia Śledczy do spraw szczególnej wagi 2-go Rewiru Kieleckiego Sądu Okręgowego 1909-1913 0 Unroll
Akta spraw karnych PPS sygn 1-12, przywłaszczenie pieniędzy przy sprzedaży majoratu Słomniki i Winiary sygn 13-17, akta spraw przeciw felczerom sygn 18-19 Number of units in the group: 19
21/149/0 Komornik przy Sądzie Okręgowym w Kielcach 1879-1914 0 Unroll
repertorium, akta spraw licytacyjnych dotyczących sprzedaży nieruchomości miejskich posiadlości ziemskich i osad włościańskich a także akta o uznanie bankructwa kupców i firm sygn 1-129 Number of units in the group: 129
21/150/0 Zjazd Sędziów Pokoju 1-go Okręgu guberni kieleckiej 1876-1915 0 Unroll
akta dotyczące sprzedaży majątków sygn 1, akta dotyczące epidemii cholery sygn 2 , narjad sygn 3, protokóły posiedzeń sygn 4-5, ksiega rachunkowa sygn 6, repertoria spraw cywilnych sygn 7-42, repertoria spraw karnych sygn 43-74, skorowidze spraw cywilnych sygn 75-112, skorowidze spraw karnych sygn 113-127, akta spraw majątkowych apelacyjne i kasacyjne sygn 128-3930, akta personalne sygn (60 teczek) sygn 3931-4001 Number of units in the group: 4001
21/151/0 Komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju 1-go Okręgu Guberni Kieleckiej 1879-1914 0 Unroll
repertoria sygn 1-28 skorowidze sygn 29-45 akta spraw licytacyjnych sygn. 46-48 Number of units in the group: 76
21/152/0 Zjazd Sędziów Pokoju 2-go Okręgu guberni kieleckiej 1877-1914 0 Unroll
Narjad sygn 1, podania wpływajace do ZSP sygn 2, repertoria spraw cywilnych sygn 3-33, skorowidze spraw cywilnych sygn 34-46 akta spraw majątkowych - apelacyjne i kasacyjne sygn 47-3222 Number of units in the group: 3222
21/153/0 Komornik przy Zjeździe Sędziów Pokoju 2-go Okręgu Guberni Kieleckiej [1875] 1891-1914 0 Unroll
repretoria sygn 1-3, skorowidz sygn 4, akta spraw licytacyjnych sygn. 5-740 Number of units in the group: 740
21/154/0 Sąd Pokoju 1-go Rewiru w Kielcach [1851] 1876-1917 0 Unroll
pisma okólne dotyczące spraw aresztu na nieruchomościach, sprostowania akt stanu cywilnego, repertoria i skorowidze, akta o ustanowienie opieki sygn.1- 196 Number of units in the group: 196
21/155/0 C.K. Trybunał Sądowy w Kielcach [1915] 1916-1917 0 Unroll
akta spraw o podział spadku, przyznanie tytułu własności, eksmisje, uznanie aktu notarialnego za nieważny lub ukrywający darowiznę, przywrócenie zakłóconego posiadania, stwierdzenie praw do nieruchomości lub spadku, sprostowanie aktu stanu cywilnego, alimenty, zwrot pieniędzy i czynszu dzierżawnego sygn. 1- 80, 84-90 apelacje od wyroków sygn. 81-83, 91 repertoria i skorowidze sygn. 92-93 Number of units in the group: 93
21/156/0 Wydział Hipoteczny powiatu włoszczowskiego 1876-1928 0 Unroll
Narjady dotyczące działalności wydziału, wykazy, sprawozdania, sprawy finansowe ewidencji archiwum, zarządzenia, zatwierdzanie aktów notarialnych, korespondencja w sprawie aktów stanu cywilnego, korespondencja z redakcjami dzienników sygn 1-19 Akta dotyczące wydawania kopii i odpisów aktów notarialnych, wyciągów i wykazów hipotecznych oraz aktów stanu cywilnego sygn. 20-42 Number of units in the group: 52
21/157/0 Sąd Gminny 3-go Okręgu powiatu kieleckiego 1876-1914 0 Unroll
akta, repertoria, skorowidze spraw majątkowych sygn 1-91 Number of units in the group: 91
21/158/0 Sąd Gminny 4-go Okręgu powiatu kieleckiego 1885-1914 0 Unroll
Akta spraw spraw cywilnych o podział majątku sygn 1-172 Number of units in the group: 172
21/159/0 Sąd Gminny 5-go Okręgu powiatu kieleckiego [1868] 1876-1915 0 Unroll
akta spraw 1-1640, 1724-1731 wykazy spraw 1641-1642 repertoria 1641-1680 skorowidze 1681-1723 Number of units in the group: 1690
21/160/0 Sąd Gminny 1-go Okręgu powiatu miechowskiego 1876-1915 0 Unroll
akta spraw sygn 1-1740, 1790, repertoria sygn 1741-1765, skorowidze sygn 1766-1789 Number of units in the group: 1790
21/161/0 Sąd Gminny 2-go Okręgu powiatu miechowskiego 1876-1916 0 Unroll
repertoria sygn 1-37 skorowidze sygn 38-76 akta spraw sygn 77- 1309, 438a, 700a, Number of units in the group: 1309
21/162/0 Sąd Gminny 3-go Okręgu powiatu miechowskiego 1877-1914 0 Unroll
repertoria sygn 1-14 skorowidze sygn 15-51 akta spraw sygn 52-955, 218a, 455a, 733a, 755a, 792a, 842a, 862a, 913a Number of units in the group: 961
21/163/0 Sąd Gminny 4-go Okręgu powiatu miechowskiego 1878-1914 0 Unroll
repertoria sygn 1-7 skorowidze sygn 78-21 akta spraw sygn 22-1327, 84a, 235a,, 292a, 400a, 730a, 748a, 1185a, 1193a Number of units in the group: 1326
21/164/0 Sąd Gminny 5-go Okręgu powiatu miechowskiego 1876-1914 0 Unroll
repertoria sygn 1-15 skorowdze sygn 15a-27 akta spraw sygn 28-1155 Number of units in the group: 1155
21/165/0 Sąd Gminny 6-go Okręgu powiatu miechowskiego 1877-1914 0 Unroll
repertoria sygn 1-7, skorowidze sygn 8-20, akta spraw sygn 21-888, 360a, 315a, 284a, 208a, 178a, 99a Number of units in the group: 890
21/166/0 vacat - Akta sądów cywilnych i karnych guberni radomskiej - przeniesiono do zespołów 1527-1530,1610-1612 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/167/0 Sąd Pokoju w Kielcach [1915] 1918-1928 0 Unroll
repertoria i skorowidze spraw cywilnych i karnych, księgi zarządzeń prezesa, akta spraw cywilnych o podział majątku, przywrócenie zakłóconego posiadania, wyjście z niepodzielności, rozgraniczenie, redukcje testamentu, eksmisje, zwrot pieniedzy. sygn 1-9 Number of units in the group: 109
21/168/0 Sąd Pokoju w Bodzentynie [1916] 1918-1928 0 Unroll
Akta spraw cywilnych o podział majątku i wyjście ze wspólnoty sygn 1-493 Number of units in the group: 493
21/169/0 Sąd Pokoju w Chęcinach [1917] 1918-1928 0 Unroll
akta spraw cywilnych o podział majątku, zwrot pieniędzy, wyjście z niepodzielności, wyłączenie ze spisu inwentarza, wyrugowanie, przywrócenie stanu posiadania, eksmisja, podział majątku, podział kapitału, przerachowanie sygn 1-449 Number of units in the group: 448
21/170/0 Sąd Pokoju w Niewachlowie [1916] 1918-1928 0 Unroll
skorowidze i repertoria spraw cywilnych i karnych sygn 1-82, akta spraw cywilnych o dział majątku przywrócenie zakłóconego posiadania, wyjście z niepodzielności sygn 83-668 Number of units in the group: 668
21/171/0 Sąd Pokoju w Piekoszowie 1926-1928 0 Unroll
Akta procesowe o podział majątku sygn 1-78 Number of units in the group: 78
21/172/0 Sąd Pokoju w Promniku [1915] 1918-1925 0 Unroll
akta procesowe o podział majątku sygn 1-211, 251-252, rejestr spraw cywilnych sygn 212, repertoria C sygn 213-215, rejestry spraw karnych sygn 216-217, repertoria K 218-234, skorowidze C i K 235-244, repretoria poświadczeń rejentalnych sygn 245, księgi rejentalnych poświadczeń sygn 246-249, skorowidz rejentalnych poświadczeń sygn 250 2 z lit a Number of units in the group: 252
21/173/0 Sąd Pokoju w Brzesku Nowem [1915] 1918-1921 0 Unroll
akta procesowe cywilne sygn 1-170, repertoria sygn 171-175, skorowidze sygn 176-179, rejestry i spisy sygn 180-181, 18 dopł? Number of units in the group: 199
21/174/0 Sąd Pokoju w Kalinie Wielkiej [1915] 1918-1920 0 Unroll
akta spraw cywilnych sygn 1-191 akta procesowe, akta spraw karnych sygn. 192--231, 233 skorowidz sygn. 232 spis akt sygn 234 repertorium sygn. 235 Number of units in the group: 235
Showing 136 to 180 of 3,509 entries.