Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/1756/0 Szkoła Podstawowa w Leśnicy 1923-1953 0 Unroll
Teczka zawiera sprawozdanie na rok szkolny 1946/47 oraz projekt organizacji szkoły na rok 1953/54 oraz projekt organizacji szkoły w roku szkonym 1953/54, sprawozdania statystyczne z 1953 r., metryki szkolne z lat 1923-1934, listy uczniów z lat 1932-1941, działalność szkonego koła PCK z lat 1948-1950 Number of units in the group: 8
21/1757/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Małogoszczu 1915-1941 0 Unroll
Pisma i okólniki C i K Komendy Obwodowej w Jędrzejowie z lat 1915-1916 (sygn. 1-2) ; Zestawienia liczbowe dotyczące wyników klasyfikacji, frekwencji, wyznania i płci uczniów oraz wykazy dzieci w wieku szkolnym zamieszkałych na terenie obwodu szkolnego z lat 1923-1926 (sygn. 3); Nominacje i przeniesienia nauczycieli Publicznej Szkoły powszechnej w Małogoszczu wydane przez Inspektorat Szkolny w Jędrzejowie z lat 1923-1926 (sygn. 4); Opis lokalu szkolnego z 1924 roku (sygn.5); Okólniki Inspektoratu Szkolnego w Jędrzejowie z lat 1924-25 oraz 19321933, 1936-1939 (sygn.6, 30-35); Protokoły z posiedzeń Opieki Szkolnej w Leśnicy i w Małogoszczu dotyczące sprawy dni wolnych od nauki - tzw. "ferii kartoflanych” z lat 1924-1926 (sygn. 7); Wykazy dzieci zaniedbujących obowiązek szkolny z lat 1924-1926 (sygn. 8); sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła PCK z lat 1924-1926 (sygn. 9); Zaświadczenia i wyciągi z katalogów klasyfikacyjnych lat 1924-1928 (sygn. 10, 24); Sprawozdania ze stanu biblioteki szkolnej z lat 1924-1929 (sygn. 11); Korespondencja z Inspektoratem Szkolnym w Jędrzejowie dotycząca obchodów uroczystości państwowych, rocznic oraz akcji środowiskowych organizowanych przez szkołę, nauczania religii katolickiej i mojżeszowej w szkole oraz zmian personalnych lat 1924-1929 (sygn.12-14,18,21,28); Podania Zarządu Szkoły o pozwolenie na wystawienie przedstawień amatorskiego kółka teatralnego działającego przy szkole z 1925 roku (sygn. 15); Pomoc i współpraca z instytucjami naukowymi z lat 1925-1926 (sygn. 16); Skargi i zażalenia z lat 1926-1929 (sygn. 17); Wychowanie religijne - udział szkoły w rekolekcjach, nabożeństwach i uroczystościach kościelnych kościelnych latach 1925-1929 (sygn. 19); Protokoły zdawczo-odbiorcze inwentarza i majątku 7-klasowej Publicznej Szkoły Powszechnej w Małogoszczu z lat 1925-1929 (sygn. 20, 22); Protokoły z konferencji rejonowych lat 1926-1929 (sygn. 23); formularze statystyczne Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o stanie szkolnictwa powszechnego z lat 1925 i 1926 (sygn. 25); protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej z lat 1924-25 i 1932-37 (sygn. 26-27); dziennik podawczy z lat 1929-1933 (sygn. 29); Okólniki i zarządzenia szkolnych władz okupacyjnych lat 1940-41 (sygn. 36-37) Number of units in the group: 37
21/1758/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Miąsowej 1922-1933 0 Unroll
Zespół zawiera: Dokumentację dotyczącą lokalu i inwentarza szkolnego oraz podziały godzin i formularze statystyczne dotyczące organizacji szkoły, z lat 1922-1925 (sygn. 1), korespondencja z Inspektoratem Szkolnym w Jędrzejowie w sprawie mianowań i przeniesień nauczycieli z lat 1923-1925 (sygn. 2), korespondencja z Inspektoratem Szkolnym i Starostwem Powiatowym w Jędrzejowie w sprawach działalności kulturalnej i społecznej szkoły z lat 1923-1925 (sygn. 3), okólniki Inspektora Szkolnego w Jędrzejowie wraz z korespondencją dotyczącą ich wykonania oraz projekty i sprawozdania z organizacji Publicznej Szkoły Powszechnej w Miąsowej z roku szkolnego 1933/34 (sygn. 4). Number of units in the group: 4
21/1759/0 Szkoła Podstawowa w Mieronicach 1929-1951 0 Unroll
Zespół zawiera: książkę sanitarną szkoły powszechnej I klasowej w Mieronicach z lat 1929-1939 (sygn. 1), projekty i sprawozdania z organizacji publicznej szkoły powszechnej w Mieronicach z lat 1940-1947 (sygn. 2-5, 7, 9), okólniki Inspektora Szkolnego w Jędrzejowie z 1945 roku (sygn. 6), plany pracy kierownika Publicznej Szkoły Powszechnej w Mieronicach z lat 1946-47 (sygn. 8,10), sprawozdania dla Inspektoratu Szkolnego w Jędrzejowie - z działalności szkoły, realizacji zwalczania analfabetyzmu, realizacji powszechności nauczania, klasyfikacji rocznej uczniów, przebiegu uroczystości 1-Majowych z 1950 roku (sygn. 11), protokoły Społecznej Komisji Egzaminacyjnej w Mieronicach oraz wykazy osób nie umiejących pisać i czytać zamieszkałych w obwodzie szkoły w Mieronicach z lat 1949-50 (sygn. 12-13) Number of units in the group: 13
21/1760/0 Szkoła Podstawowa w Mierzawie 1915-1951 0 Unroll
Zespół zawiera: okólniki C i K Komendy Obwodowej i Inspektora Szkolnego w Jędrzejowie z lat 1915-1919 (sygn. 1-4), opis lokalu szkolnego z 1924 roku (sygn. 5), okólniki i korespondencję z Inspektorem Szkolnym w Jędrzejowie w sprawach odwołań i mianowań nauczycieli z 1924 roku (sygn. 6), formularze statystyczne Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego dotyczący szkolnictwa powszechnego, rozkład lekcji i sprawozdanie o stanie biblioteki oraz karta organizacyjne Publicznej Szkoły Powszechnej w Mierzawie na rok szkolny 1926/27 wraz z rozkładem lekcji z lat 1925-1931 (sygn. 7-13), projekty organizacji i sprawozdania z organizacji szkoły z lat 1932-1940 (14-21), roczny plan pracy dydaktycznej i wychowawczej z 1934 roku (sygn.16), okólniki niemieckich władz okupacyjnych wraz z korespondencją dotyczącą ich wykonania z lat 1940-1942 (sygn. 22-23), dziennik lekcyjny kursu wieczorowego w Mierzawie w roku szkolnym 1944/45 oraz protokół z egzaminu nadzwyczajnego uczestników kursu wieczorowego z lat 1944-1946 (24-25), formularze sprawozdawczo-statystyczne dla kursów dokształcających i szkół powszechnych dla dorosłych i sprawozdanie z inspekcji z lat 1946-47 (sygn. 26), formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół powszechnych z lat 1947-50 (sygn.27-29), protokoły Społecznej Komisji Egzaminacyjnej w Mierzawie działającej w imieniu Pełnomocnika Rządu do Walki z Analfabetyzmem Analfabetyzmem lat 1950-51 (sygn. 30). Number of units in the group: 30
21/1761/0 Szkoła Podstawowa w Mokrsku 1916-1954 0 Unroll
Zespół zawiera: księgę inwentarzową z lat 1916-1950 (sygn. 1), poszyty z korespondencją szkolną z lat 1917-1919, 1921-1922, 1930, 1934, 1939, 1940-1953 (sygn. 2-10, 12-20), dziennik lekcyjny Publicznej Obwodowej Szkoły Zawodowej dla Młodzieży Rolniczej na rok szkolny 1942/43 (sygn. 11), dzienniki lekcyjne Ośrodka Szkolenia Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego w Mokrzku z lat szkolnych 1947/48 i 1948/49 (sygn. 21-22), dzienniki lekcyjne kursów dla dorosłych z roku szkolnego 1949/50 (sygn. 23-24), akta Szkolnego Koła PCK z lat 1946-1951 (sygn. 25), miesięczne sprawozdania z akcji dożywiania z lat 1947-1948 (sygn. 26). Number of units in the group: 26
21/1762/0 Szkoła Podstawowa w Motkowicach [1946] 1948-1958 0 Unroll
Zespół zawiera: cegiełki „dar na odbudowę Warszawy” z 1946 roku (sygn. 1), korespondencję z Inspektoratem Szkolnym w Jędrzejowie w sprawie organizacji uczniowskich, organizacji uczniowskich, obchodów świąt państwowych, lokalu szkolnego z lat 1949-1950 (sygn. 2-3), akta pełnomocnika Rządu do Walki z Analfabetyzmem - protokoły z egzaminów, sprawozdania z akcji zwalczania analfabetyzmu, kwestionariusze organizacyjne kursów z lat 1949-1951 (sygn. 4), protokoły z kontroli sanitarnej i wyniki badania wody z lat 1956-1958 (sygn. 5-6), korespondencja z Wydziałem Oświaty PPRN w Jędrzejowie w sprawie zatrudnienia nauczyciela i powołania szkolnych Komitetów Opiekuńczych Opiekuńczych lat 1957-1958 (sygn. 7). Number of units in the group: 7
21/1763/0 Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Reja w Nagłowicach 1945-1960 0 Unroll
Zespół zawiera: roczne teczki korespondencji z Inspektoratem Szkolnym (do roku 1950) i Wydziałem Oświaty PPRN, a od 1957 Inspektoratu Oświaty przy PPRN w Jędrzejowie dotycząca bieżącej działalności szkoły z lat 1945-1960. Korespondencja zawiera między innymi dokumenty dotyczące spraw reorganizacji szkoły po wojnie, ratowania i zabezpieczania zbiorów biblioteki podworskiej, sprawozdania z działalności szkoły w bieżącym roku szkolnym, formularze statystyczne i projekty organizacji szkoły, protokoły z wizytacji, sprawozdania z udziału szkoły z wyborach do rad narodowych, sprawy personalne nauczycieli, projekt budżetu szkoły, a także dokumenty dotyczące spraw lokalowych i innych (sygn. 1-16) oraz akta Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża z lat 1945-1953 (sygn. 17). Number of units in the group: 17
21/1764/0 Szkoła Podstawowa w Niegosławicach 1940-1953 0 Unroll
okólniki niemieckich władz okupacyjnych z lat 1940-1944 (sygn. 1-5), korespondencję z Inspektoratem Szkolnym w Jędrzejowie w Zarządem Gminnym w Nawarzycach iPowiatowym Pełnomocnikiem Rządu do Spraw Reformy Rolnej w sprawach gruntu i lokalu dla potrzeb szkoły z 1945 roku (sygn. 6), projekty organizacji publicznej szkoły powszechnej w Niegosławicach z lat 1941 (sygn. 2) 1946-1947 (sygn. 7-8) oraz sprawozdanie z wizytacji szkoły w 1946 roku (sygn. 7), formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół powszechnych, bibliotek i kursów rolniczych na rok szkolny 1949/50, 1950/51, 1951/52, 1953/54 (sygn. 9-13), wykazy osób nie umiejących czytać i pisać z terenu obwodu szkolnego oraz protokoły z kontroli rejestracji analfabetów oraz sprawozdania i zestawienia liczbowe analfabetów z lat 1949 i 1951 (sygn. 9 i 11) Number of units in the group: 13
21/1765/0 Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi 1937-1955 0 Unroll
Zespół zawiera: Okólniki i zarządzenia Inspektora Szkolnego Kieleckiego z lat 1937-1939 oraz okólniki Inspektora Szkolnego Jędrzejowskiego z lat 1945-1953 (sygn. 1-3), projekty organizacji szkoły z lat 1937-1955 (sygn. 4), sprawozdania z wizytacji z lat 1937-1938 i 1947 (sygn. 5), pisma Inspektorów Szkolnych w Kielcach, Włoszczowie i Jędrzejowie w sprawie powołań i przeniesień i urlopów nauczycieli z lat 1937-1948 (sygn. 6), korespondencję dotyczącą pomocy naukowych i sprzętów dla szkoły z lat 1938-1939 (sygn. 7), Dziennik klas III i IV na rok szkolny 1938/39 (sygn. 8), formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół powszechnych i ogólnokształcących stopnia podstawowego z lat 1945-1954 (sygn. 9), protokoły zdawczo-odbiorcze sprzętów i pomocy naukowych z lat 1947 i 1954 (sygn. 10). Number of units in the group: 11
21/1766/0 Szkoła Podstawowa w Opatkowicach 1917-1954 0 Unroll
Zespół zawiera: okólniki i korespondencję z C i K Komendą Powiatową i Inspektorem Szkolnym w Jędrzejowie w sprawach dotyczących bieżącej działalności szkoły z lat 1917, 1923, 1925-27 (sygn. 1-6), książkę sanitarną z 1929 roku (sygn. 7), projekty organizacji szkoły wraz z formularzami sprawozdawczo-statystycznymi dla szkół powszechnych z lat 1945-1949 (sygn.8-10 ), formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół powszechnych i kursów dla dorosłych na rok szkolny 1948/49, karta inwentaryzacyjna budynku szkolnego oraz plan pracy kierownika szkoły z lat 1948-1949 (sygn. 11) projekt organizacji Szkoły Podstawowej w Opatkowicach oraz sprawozdania kierownika szkoły z przebiegu uroczystości szkolnych z lat 1949-1952 (sygn.12, 14-15), Dziennik lekcyjny szkoły (kursu) dla dorosłych w Opatkowicach na rok szkolny 1949-1950 (sygn. 13), polisy ubezpieczeniowe z lat 1949-50 i 1952-53 (sygn. 16-17), wykaz książek zakupionych przez Ministerstwo Oświaty dla biblioteki szkolnej z 1954 roku (sygn. 17), a także protokoły zdawczo-odbiorcze przekazania inwentarza i urządzeń szkolnych oraz meldunek o likwidacji analfabetyzmu w gromadzie Opatkowice z lat 1950-51 (sygn. 14). Number of units in the group: 17
21/1767/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Piołunce 1916-1944 0 Unroll
Zespół zawiera: okólniki C. i K. Komendy Obwodowej w Jędrzejowie i Inspektora Szkolnego Okręgu Jędrzejowskiego z lat 1916-1917 (sygn. 1-3), podział godzin z wykazem nauczycieli z 1924 roku (sygn. 4), formularz sprawozdawczy dla Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego ze stanu szkolnictwa powszechnego z dnia 1 XII 1925 roku, podział godzin oraz protokół z przekazania inwentarza szkolnego nowo mianowanemu nauczycielowi z 1925 roku (sygn. 5), karta organizacyjna publicznej szkoły powszechnej w Piołunce na rok szkolny1927/28, podział godzin oraz okólniki Inspektora Szkolnego Okręgu Jędrzejowskiego z 1927 roku (sygn. 6), korespondencja z Inspektorem Szkolnym Okręgu Jędrzejowskiego w sprawie obchodów "Święta Sadzenia Drzew", "Miesiąca Książki" i funduszy na remont sali szkolnej z 1927 roku (sygn. 7), pisma i okólniki Inspektora Szkolnego w Jedrzejowie w sprawach dotyczących bieżącej działalności szkoły oraz karta organizacyjna szkoły (sygn.8), sprawozdania biblioteki szkolnej z lat 1928-1930 (sygn. 9-10, 12), pisma Inspektora Szkolnego w Jedrzejowie w sprawie mianowań i przeniesień nauczycieli Publicznej Szkoły Powszechnej w Piołunce z 1929 roku (sygn. 11), formularze statystyczne dla szkół powszechnych, karty organizacyjne szkoły, projekty i sprawozdania z organizacji szkoły oraz statystyki frekwencji z lat 1931-1944 (sygn. 13-26 ), szkic obwodu szkolnego w Piołunce z roku 1934 (sygn. 15), okólniki władz okupacyjnych z lat 1939-1944 (sygn. 23-27) Number of units in the group: 27
21/1768/0 Szkoła Podstawowa w Prząsławiu 1948-1952 0 Unroll
Zespół zawiera: umowa o pracę na stanowisku kierownika i nauczyciela w Powszechnej Szkole w Prząsławiu i powołanie do pracy na Początkowym Kursie Oświatowym oraz sprawozdanie z wizytacji szkoły z lat 1948-1949 (sygn. 1), sprawozdanie z pracy przygotowawczej do obchodu "Święta Pracy" na terenie szkoły podstawowej w Prząsławiu z 1950 roku (sygn. 2), opinia z praktyki pedagogicznej z 1950 roku (sygn. 3), sprawozdania roczne za lata szkolne 1950/51 i 1951/52 (sygn. 4,6), skierowania i arkusze informacyjne o kandydatach do pierwszej klasy Państwowego Liceum Pedagogicznego w Jędrzejowie z lat 1950-1951(sygn. 5), polisy ubezpieczeniowe z lat 1950-1952 (sygn. 7), dane statystyczne dotyczące szkoły wraz z wykazem nauczycieli z 1952 roku (sygn. 8) Number of units in the group: 8
21/1769/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Przyłęku powiat jedrzejowski 1925-1938 0 Unroll
Zespół zawiera: karty organizacyjne szkoły z lat 1925-1930 (sygn. 1-5), formularze statystyczne Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego ze stanu szkolnictwa powszechnego z lat 1925, 1931, 1935 (sygn. 1, 7 i 12), sprawozdania ze stanu biblioteki szkolnej z lat 1929-1931 (sygn. 5,7-8), książka sanitarna szkoły powszechnej w Przyłęku z lat 1929-1931 (sygn. 6), wykazy dzieci zapisanych do szkoły i objętych obowiązkiem szkolnym z lat 1931 i 1938, (sygn. 8 i 13), plany pracy nauczycielki z lat 1932-1933 (sygn. 9-10), projekty i sprawozdania z organizacji szkoły z lat 1932-1935 (sygn. 9-12) Number of units in the group: 13
21/1770/0 Szkoła Podstawowa w Rembieszycach 1936-1960 0 Unroll
Zespół zawiera: korespondencję z Inspektoratem Szkolnym w Kielcach w sprawach bieżącej działalności szkoły oraz sprawozdanie z wizytacji z 1937 roku (sygn. 1), projekt organizacji szkoły na rok szkolny 1934/44 (sygn. 16), formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół powszechnych i kursów dla dorosłych, sprawozdanie z wizytacji, protokół z posiedzenia rady pedagogicznej oraz uzupełniające arkusze spisowe roczników 1945-1926 z I spisu ludności cywilnej z 24.VI.45 z lat 1945-1948 (sygn. 2), projekt organizacji Publicznej Szkoły Powszechnej w Rembieszycach na rok szkolny 1947/48 (sygn. 3), formularz sprawozdawczo-statystyczny dla szkół powszechnych na rok szkolny 1947/48 oraz karta inwentaryzacyjna budynku szkolnego z 1948 roku (sygn. 4), formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół powszechnych i kursów dla dorosłych, projekty organizacji szkoły, korespondencję z Inspektorem Szkolnym i od 1950 roku z Wydziałem Oświaty PPRN w Jędrzejowie w sprawach bieżącej działalności szkoły, polisy z lat 1948-1958 (sygn. 5, 8-16), dokumentację akcji zwalczania analfabetyzmu w obwodzie szkoły podstawowej w Rembieszycach - protokoły rejestracji i wykazy analfabetów, sprawozdania z przebiegu akcji z lat 1949-1952 (sygn. 6, 7), kompletne dzienniki podawcze z lat 1936-1960 (sygn. 17-18) Number of units in the group: 18
21/1771/0 Szkoła Podstawowa w Rożnicy 1912-1953 0 Unroll
Zespół zawiera: inwentarz majątku szkolnego i karta inwentaryzacyjna budynku szkolnego z lat 1912-1953 (sygn. 1), książka sanitarna 2-klasowej szkoły w Rożnicy z lat 1928-1939 (sygn. 2), projekty organizacji szkoły z lat 1937-1952 (sygn. 3), sprawozdania z organizacji szkoły z lat 1940-1946 (sygn. 4), formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół powszechnych na formularzach łącznych Ministerstwa Oświaty i GUS z lat 1945-1948 (sygn. 5), mianowania i przeniesienia nauczycieli z lat 1945-1952 (sygn. 6), formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół powszechnych na formularzach łącznych Ministerstwa Oświaty i GUS z lat 1948-1950 (sygn. 7), wykaz członków komitetu rodzicielskiego z 1949 roku (sygn. 8), akta Społecznej Komisji do Walki z Analfabetyzmem w obwodzie szkoły podstawowe w Rożnicy - kwestionariusze organizacyjne kursów, protokoły rejestracji analfabetów i wykazy analfabetów, protokoły z egzaminów i sprawozdania z akcji walki z analfabetyzmem z lat 1949-1953 (sygn. 9-10), plan pracy wychowawczej na lata 1950-1951 (sygn. 11), spis schronisk szkolnych w Polsce oraz spis dzieci wysyłających listy do Ameryki w latach 1950-1951 (sygn. 12), sprawozdania statystyczne z działalności biblioteki szkolnej z lat 1950-1953 (sygn. 13), polisy ubezpieczeniowe z lat 1950-1951 (sygn. 14), formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół powszechnych na formularzach GUS z lat 1950-1953 (sygn. 15), wykaz nauczycieli z 1952 roku (sygn. 16). Number of units in the group: 16
21/1772/0 Szkoła Podstawowa w Słupi 1921-1956 0 Unroll
Zespół zawiera: akta personalne nauczycieli - mianowania, przeniesienia, urlopy z lat 1921-1955 (sygn. 1), książkę sanitarną z lat 1926-1939 (sygn. 2), zarządzenia władz okupacyjnych i Inspektora szkolnego z lat 1940-1949 (sygn. 3), projekty organizacji szkoły oraz formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół powszechnych z lat 1945-1952 (sygn. 4), sprawozdania z działalności świetlicowej, kursów dokształcających, protokoły z zebrań organizacyjnych obchodów Tygodnia Oświaty i Prasy z lat 1946-1953 (sygn. 5), wyniki badania wody, protokół kontroli w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego z lat 1946-1955 (sygn. 6), rejestr młodzieży do lat 18, która nie realizuje obowiązku szkolnego i nie posiada ukończonej szkoły powszechnej oraz protokół egzaminu z zakresu klasy VI uprawniającego do przyjęcia do klasy VII z 1947 roku (sygn. 7), sprawozdania z obchodów uroczystości i działalności kół szkolnych z lat 1947-1953 (sygn. 8), sprawozdania z wizytacji szkoły z lat 1947-1953 (sygn. 9), organizacja biblioteki gminnej z lat 1947-1955 (sygn. 10), zarządzenie Pełnomocnika Rządu do Walki z Analfabetyzmem o rejestrach analfabetów, regulamin Społecznych Komisji Egzaminacyjnych oraz formularz sprawozdawczo statystyczny i protokół z inspekcji ośrodków szkoleniowych dla analfabetów z lat 1948-1951 (sygn. 11), główny rozkład lekcji z 1949 roku (sygn. 12), korespondencja z Inspektoratem Szkolnym w Jędrzejowie w sprawie programów nauczania z 1949 roku (sygn. 13), protokół z egzaminu przeprowadzonego przez Społeczną Komisję do Walki z Analfabetyzmem i wykazy analfabetów zamieszkałych w Słupi, Obiechowie, Raszkowie i Wywle z lat 1949-1950 (sygn. 14-17), protokoły z zebrań i wykazy członków Komitetu Rodzicielskiego z lat 1949-1954 (sygn. 18), polisy ubezpieczeniowe z lat 1949-1953 (sygn. 19), sprawozdania z przebiegu likwidacji analfabetyzmu z lat 1951-1953 (sygn. 20), wykazy nauczycieli z lat 1952-1956 (sygn. 21) Number of units in the group: 21
21/1773/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Sobowicach 1929-1947 0 Unroll
Zespół zawiera: książkę sanitarna szkoły w Sobowicach z lat 1929-1936 (sygn. 1), dziennik lekcyjny klas III i IV na rok szkolny 1945/46 (sygn. 2), projekty organizacji publicznej szkoły powszechnej w Sobowicach z lat 1946/47, 1947/48, formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół powszechnych na lata szkolne 1945/46, 1946/47, protokół zdawczo-odbiorczy przekazania szkoły (sygn. 3) Number of units in the group: 3
21/1774/0 Szkoła Podstawowa w Sprowie [1915] 1917 -1952 0 Unroll
Zespół zawiera: pismo Komisarza Werbunkowego Legionów Polskich we Włoszczowie w sprawie organizacji obchodów rocznicy powstania listopadowego w szkole ludowej w Sprowie z 1915 roku (sygn. 1), okólniki Inspektora Szkolnego Okręgu Włoszczowskiego oraz korespondencję z Inspektorem Szkolnym we Włoszczowie w sprawach bieżącej działalności szkoły z lat 1917-1929, 1938 (sygn. 1-4, 6-8), książkę sanitarną szkoły w Sprowie z lat 1927-1939 (sygn. 5), dziennik lekcyjny szkoły (kursu) dla dorosłych w Sprowie na rok szkolny 1949/1950 (sygn. 9),akta Komisji Społecznej do Walki z analfabetyzmem na terenie obwodu szkolnego w Sprowie - Wykaz analfabetów zamieszkałych w Sprowie z 1950 roku (sygn. 10), dzienniki podawcze z lat 1919-28, 1952 (sygn. 11-15) Number of units in the group: 15
21/1775/0 Szkoła Podstawowa w Stawach 1943-1957 0 Unroll
Zespół zawiera: dzienniki lekcyjne klas I -IV z lat 1943/44, 1945/46 (sygn. 1-2, 5-6), projekt i sprawozdanie z organizacji szkoły oraz korespondencja w gminą Mierzwin w sprawie kosztu remontów budynków szkolnych oraz formularz sprawozdawczo-statystyczny dla szkół powszechnych na rok szkolny 1945/46 (sygn. 3-4), projekty organizacji szkoły i formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół powszechnych na rok szkolny, wykazy inwentarza szkolnego, plan pracy kierownika szkoły, karta inwentaryzacyjna budynku, zestawienia wyników klasyfikacji uczniów oraz okólniki i korespondencja z inspektoratem Szkolnym w Jędrzejowie, a od 1950 roku z Wydziałem Oświaty PPRN w Jędrzejowie w sprawach bieżącej działalności szkoły z lat 1946-1957 (sygn. 7-9, 11, 13-15, 17-21), dzienniki lekcyjne szkoły (kursu) dla dorosłych z lat 194849 i 1952/53 (sygn. 10 i 16) oraz akta Komisji Społecznej do Walki z Analfabetyzmem -wykazy analfabetów, kwestionariusz organizacyjny kursu, protokół Społecznej Komisji Egzaminacyjnej z 1949 roku (sygn. 12) Number of units in the group: 21
21/1776/0 Szkoła Podstawowa w Strzeszkowicach 1930-1955 0 Unroll
Zespół zawiera: książkę sanitarną 1-klasowej szkoły powszechnej w Strzeszkowicach z lat 1930-1939 (sygn. 1), wyciąg z arkusza (formularza G) spisu dzieci roczników 1918-1931 sporządzony w latach 1932-1937 (sygn. 2), dziennik podawczy z lat 1933-1950 (sygn. 3), formularz statystyczny dla szkół powszechnych, sprawozdanie kierownika szkoły na rok szkolny 1935/36 oraz statystyki drugoroczności i frekwencji z lat1935-1936 (sygn. 4), projekty organizacji szkoły na rok szkolny 1936/37oraz statystykę drugoroczności i frekwencji z lat 1936-1937 (sygn. 5), protokoły zdawczo-odbiorcze inwentarza szkolnego oraz podział zajęć służbowych nauczycieli z 1945 roku (sygn. 6), formularze statystyczne, projekty organizacji szkoły, oraz korespondencja z Inspektoratem Szkolnym o od 1950 roku z Wydziałem Oświaty PPRN w Jędrzejowie w sprawach bieżącej działalności szkoły - sprawozdania z lat 1946-1955 (sygn. 7-12, 16-20), Akta Komisji Społecznej do Walki z Analfabetyzmem - regulamin,kwestionariusz organizacyjny kursu, wykazy analfabetów oraz zaświadczenia Społecznej Komisji Egzaminacyjnej o ukończeniu kursu nauki początkowej z lat 1949-1950 (sygn.13-15), zestawienie prac w związku z przygotowaniem roku szkolnego 1955/1956 (sygn. 21) Number of units in the group: 21
21/1777/0 Szkoła Podstawowa w Trzcińcu 1940-1957 0 Unroll
Zespół zawiera: okólniki i zarządzenia niemieckich władz okupacyjnych oraz korespondencja dotycząca ich wykonania z lat 1940-1944 (sygn. 1-4), sprawozdanie z organizacji szkoły powszechnej za rok szkolny1941/42 (sygn. 2), korespondencję z Inspektoratem Szkolnym w Jędrzejowie i innymi urzędami dotycząca bieżącej działalności szkoły z lat 1945-51 (sygn. 5 - 11), projekty organizacji szkoły z lat 1948/49, 1951/52 (sygn. 8 i 11), dzienniki hospitacyjne z lat 1951-1954 (sygn. 12 i 17), zarządzenia i okólniki Wydziału Oświaty PPRN w Jędrzejowie z lat 1952-1953 (sygn. 13,15), sprawozdania dla Wydziału Oświaty PPRN dotyczące bieżącej działalności szkoły z lat 1952-1956 (sygn.14,16-20), wykaz nauczycieli z1956 roku (sygn. 21), dzienniki korespondencyjne z lat 1946-1957 (sygn. 22-23) Number of units in the group: 23
21/1778/0 Szkoła Podstawowa w Tyńcu [1916-1918] 1945-1954 0 Unroll
Zespół zawiera: okólniki i zarządzenia C i K. Komendy Powiatowej w Jędrzejowie i Inspektora Szkolnego Okręgu Jędrzejowskiego z lat 1916-1918 (sygn. 1), okólniki i zarządzenia Inspektora Szkolnego Okręgu Jędrzejowskiego oraz korespondencja i sprawozdania dotyczące bieżącej działalności szkoły z lat 1945-1947 (sygn. 2-4), projekty organizacji szkoły na rok szkolny 1948/49, formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół oraz placówek kulturalno - oświatowych i bibliotek oraz karta inwentaryzacyjna budynku szkolnego i spis inwentarza szkolnego, arkusze organizacyjne kursu dla dorosłych z lat 1948-1952 (sygn. 5-7, 9-10), wykaz uczniów klas V i VII szkoły podstawowej w Tyńcu składających egzamin z języka polskiego i matematyki wraz z pytaniami i charakterystyką odpowiedzi z 1949 roku (sygn. 8), polisy ubezpieczeniowe z 1949-1954 (sygn. 11) Number of units in the group: 11
21/1779/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Warzynie 1937-1947 0 Unroll
Zespół zawiera: zestawienia miesięczne i roczne uczęszczania uczniów i dni nauki szkolnej z lat 1937-1939 (sygn. 1-2), gospodarcze opisy budynków szkolnych z lat 1938 i 1945-46 (sygn. 3 i 11), projekt i sprawozdanie z organizacji roku szkolnego 1939/40 oraz korespondencja w Inspektorem Szkolnym Kieleckim z sprawach bieżącej działalności szkoły z 1939 roku (sygn. 4), okólniki i zarządzenia władz okupacyjnych wraz z korespondencją dotyczącą spraw bieżącej działalności szkoły z lat 1940-1944 (sygn. 5-9), projekt organizacji szkoły, formularz sprawozdawczo-statystyczny dla szkół powszechnych na rok szkolny 1945/46 oraz zestawienia roczne uczęszczania uczniów i dni nauki szkolnej z lat 1945-1946 (sygn. 10), zaświadczenia o ukończeniu szkoły w Warzynie z lat 1945-1946 (sygn. 12), wykazy nauczycieli z lat 1945-1946 (sygn. 13), korespondencję dotyczącą opieki nad sierotami po wojskowych poległych w czasie II wojny światowej oraz w sprawie mogił poległych z lat 1945-1946 (sygn. 14), akta spółdzielni uczniowskiej z lat 1945-1946 (sygn. 15), sprawozdania z przebiegu kursu dokształcającego dla dorosłych z lat 1945-1946 (sygn. 16), niekompletne (2) okólniki Inspektora Szkolnego w Jędrzejowie z lat 1945-1946 (sygn. 17), projekty organizacji szkoły oraz formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół powszechnych na rok szkolny 1946/47 (sygn. 18), pisma Komitetu Budowy Szkoły w Warzynie do Wydziału Powiatowego w Jędrzejowie z prośbą o przyznanie baraku na potrzeby szkoły z 1946 roku (sygn. 19), okólnik Ministerstwa Oświaty w sprawie uczczenia 200 rocznicy urodzin Tadeusza Kościuszki z 1946 roku (sygn. 20), opinie o uczniach dla Państwowego Gimnazjum w Jędrzejowie z 1946 roku (sygn. 21), sprawozdania z wizytacji szkoły z lat 1946-1947 (sygn. 22), pisma i instrukcje dotyczące zbiórki na odbudowę Warszawy z lat 1946-1947 (sygn. 23), zezwolenia na urlop kierownika szkoły z 1947 roku (sygn. 24), Instrukcję ogólną II Tygodnia Zbiórki Publicznej na Towarzystwo Burs i Stypendiów oraz okólnik Komisji Oświatowej WRN w Kielcach z 1947 roku (sygn. 25). Number of units in the group: 25
21/1780/0 Szkoła Podstawowa w Węgleszynie 1947-1952 0 Unroll
dziennik podawczy z lat 1947-1952 (sygn. 1) Number of units in the group: 1
21/1781/0 Szkoła Podstawowa w Wodaczu 1918-1954 0 Unroll
Zespół zawiera: spis inwentarza z lat 1918-1952 (sygn. 1), książka sanitarna z lat 1929-1932 (sygn. 2), protokoły z posiedzeń Komitetu Rodzicielskiego z lat 1951-1954 (sygn. 3-6) , plan pracy Komitetu Rodzicielskiego z lat 1952-1953 (sygn. 5), plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na rok szkolny 1951/52 (sygn. 4), roczne sprawozdanie opisowe i oraz arkusz sprawozdawczy z wyników klasyfikacji uczniów na rok szkolny 1952/53 (sygn. 5) Number of units in the group: 6
21/1782/0 Szkoła Podstawowa w Wygnanowie 1940-1955 0 Unroll
Zespół zawiera: okólniki i zarządzenia władz okupacyjnych wraz z korespondencją dotyczącą spraw bieżącej działalności szkoły z lat 1940-1942 (sygn. 1, 3-4), opis ośrodka szkolnego w Wygnanowie z 1941 roku (sygn. 2), sprawozdanie z organizacji szkoły w roku szkolnym 1943/1944 (sygn. 5), korespondencja z Zarządem Gminy Złotniki w sprawie remontu budynku szkolnego z lat 1946-1947 (sygn. 6-7), protokół przekazania inwentarza szkolnego nowemu kierownikowi z 1947 roku (sygn. 8), sprawozdanie z wyborów Komitetu Rodzicielskiego z 1949 roku (sygn. 9), sprawozdania miesięczne z akcji dożywiania dzieci, z prac wykonanych w związku z dniem Kobiet, oraz z obchodów uroczystości państwowych w szkole z 1949 roku (sygn. 10), kwestionariusz organizacyjny kursu, wykazy analfabetów oraz sprawozdanie z przebiegu akcji z lat 1949-1950 (sygn. 11-12), plan pracy i tygodniowy podział godzin na rok szkolny 1950/51 (sygn. 13), sprawozdania roczne za lata szkolne 1951/1952 i 1953/54 (sygn. 14-15), zarządzenie pokontrolne Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Jędrzejowie z 1955 roku (sygn. 16). Number of units in the group: 16
21/1783/0 Szkoła Podstawowa w Zdanowicach [1933] 1945-1959 0 Unroll
Zespół zawiera: dziennik frekwencyjny na rok szkolny 1931/32 (sygn. 1), statut publicznych szkół powszechnych 7-letnich z 1933 roku (sygn. 2), projekt i sprawozdanie z organizacji szkoły na rok szkolny 1934/35 (sygn. 3), okólniki Inspektora Szkolnego w Jędrzejowie z 1945 roku (sygn. 4), akta dotyczące działalności szkoły w zakresie opieki nad repatriantami powracającymi z Niemiec, sierotami, kalekami, ludźmi biednymi z lat 1945-1946 (sygn. 5), projekty organizacji szkoły, oraz formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół z lat 1945-1954 (sygn. 6,17,19,21,27-30,33), instrukcję i sprawozdania z przebiegu kursu wieczorowego dla dorosłych z lat 1945-1948 (sygn. 7), informacje dotyczące obwodu szkolnego z lat 1946-1959 (sygn. 8), formularz sprawozdawczo-statystyczny dla placówek czynnego upowszechniania kultury i oświaty na rok 1949, sprawozdanie z Tygodnia Oświaty z lat 1946-1949 (sygn. 9), kartę inwentaryzacyjną i opisy budynku szkolnego oraz protokoły z kontroli p-poż i przydatności do wyświetlania filmów z lat 1946-1955 (sygn. 10), budżety szkolne, spis pomocy dydaktycznych oraz protokoły z kontroli sanitarnej i bezpieczeństwa p-poż. z lat 1946-1958 (sygn. 11), sprawozdania z wizytacji szkoły z lat 1946-1959 (sygn. 12), akta dotyczące działalności społecznej szkoły: plan zajęć kursu rolniczego, opieka nad grobami wojennymi oraz prośba o zgodę na zorganizowanie imprezy tanecznej z lat 1946-1954 (sygn. 13), nauczania religii w szkole z 1946 roku (sygn. 14), sprawozdania z działalności biblioteki szkolnej z lat 1947-1951 (sygn. 15), okólniki i Instrukcje w sprawach: odbudowy Warszawy, realizacji nauki o Polsce i świecie, zbiórek na Towarzystwo Burs i Stypendiów, prenumerat czasopism szkolnych i innych przesyłanych przez Inspektorat Szkolny i Ministerstwo Oświaty z 1947 roku (sygn. 16), wykaz nauczycieli z 1948 roku (sygn. 18), sprawozdania z działalności organizacji szkolnych - Szkolnego Koła Polskiego Czerwonego Krzyża i drużyny harcerskiej z lat 1948-1952 (sygn. 20), regulamin, kwestionariusz organizacyjny, sprawozdanie z przebiegu kursu dla analfabetów, wykaz uczestników oraz protokól Społecznej Komisji Egzaminacyjnej z lat 1949-1950 (sygn. 22), okólnik Ministerstwa Oświaty dotyczący zapoznania młodzieży z postacią marszałka Rokosowskiego oraz wybór literatury do historii ZSRR z 1949 roku (sygn. 23), skierowania na praktyki pedagogiczne z roku 1949 (sygn. 24), wykazy dzieci urodzonych w latach 1935-1946 z obwodów szkół w Brynicy Mokrej i Zdanowicach sporządzone w 1949 roku (sygn. 25), arkusz sprawozdawczy z wyników klasyfikacji uczniów za I półrocze roku szkolnego 1949/50 (sygn. 26), wykazy absolwentów kl. VII z 1953 roku (sygn. 31), roczne sprawozdanie opisowe za rok szkolny 1953/54 (sygn. 32) Number of units in the group: 31
21/1784/0 Publiczna Szkoła Powszechna w Zielonkach 1916-1958 0 Unroll
Zespół zawiera: okólniki C i K Komendy Obwodowej i Inspektora Szkolnego w Jędrzejowie oraz korespondencja dotycząca bieżącej działalności szkoły wraz ze sprawozdaniami i kartami organizacyjnymi szkoły z lat 1916-1930 (sygn. 1), okólniki i pisma Inspektora Szkolnego w Kielcach oraz korespondencja dotycząca bieżącej działalności szkoły wraz ze sprawozdaniami i kartami organizacyjnymi szkoły z lat 1933-1939 (2-6), okólniki i zarządzenia niemieckich władz okupacyjnych oraz korespondencja dotycząca bieżącej działalności szkoły wraz ze sprawozdaniami i kartami organizacyjnymi szkoły z lat 1941-1944 (sygn. 7) Number of units in the group: 33
21/1785/0 Szkoła Podstawowa w Złotnikach 1930-1956 0 Unroll
Zespół zawiera: książkę zarządzeń Kierownictwa szkoły w Złotnikach zawiadomień lat 1932-1949 (sygn. 1), księgę zawiadomień na posiedzenia Rad Pedagogicznych szkoły w Złotnikach z lat 1932-1947 (sygn. 2), okólnik Resortu Oświaty Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w sprawie organizacji pogadanek i wykładów na temat reformy rolnej z 1944 roku (sygn. 3), okólniki Inspektora Szkolnego w Jędrzejowie oraz korespondencja dotycząca gruntów szkolnych, frekwencji, sieci przedszkoli i spraw aprowizacji z 1945 roku (sygn. 4), sprawozdanie z wizytacji szkoły, pisma w sprawie kosztorysu remontu szkoły, spis pomocy dydaktycznych oraz dokumentacja przekazania pieniędzy ze zbiórki na odbudowę stolicy z lat 1945-1946 (sygn. 5), orzeczenie organizacyjne kursu dokształcającego oświaty dorosłych z 1947 roku (sygn. 6), korespondencja dotycząca bieżącej działalności szkoły z lat 1948-1954 (sygn.7, 10, 15, 16, 19, 20, 21, 24), księga protokołów Koła "Odbudujemy Warszawę" z lat 1948-1952 (sygn. 8), akta dotyczące organizacji akcji walki z analfabetyzmem z lat 1948-1951 (sygn. 9,11-14), akta dotyczące pracy Organizacji Harcerskiej z lat 1951-1955 (sygn. 17-18), wykaz książek podlegających wycofaniu z biblioteki szkolnej z 1953 roku (sygn. 22), wykaz organizacji uczniowskich istniejących na terenie szkoły z 1953 roku (sygn.23), sprawozdania półroczne z działalności Koła Polskiego Czerwonego Krzyża z lat 1954-1955 (sygn.25), zestawienie wyników klasyfikacji uczniów za I półrocze roku szkolnego 1954/55 (sygn.26), księgi hospitacyjne Kierownictwa Szkoły w Złotnikach z lat 1932-35, 1947, 1949-1956 (sygn. 27-33), oraz książkę kasową szkoły z lat 1930-1949 (sygn. 34) Number of units in the group: 34
21/1786/0 Szkoła Podstawowa w Żarczycach Dużych 1946-1958 0 Unroll
Zespół zawiera: projekty organizacji szkoły oraz formularze sprawozdawczo-statystyczny dla szkół ogólnokształcących stopnia podstawowego z lat 1948-1956 (sygn. 1-9), karta inwentaryzacyjna budynku szkolnego z roku 1948 (sygn. 1), sprawozdania z działalności bibliotek z lat 1950-1952 (sygn.2-3,5), sprawozdanie z działalności Szkolnego Koła Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej na rok szkolny 1952/53 (sygn. 5), lista zgłoszonych kółek zainteresowań z 1956 roku (sygn. 9), wykazy nauczycieli, mianowania i skierowania nauczycieli na stanowiska z lat 1946-1958 (sygn. 10), kwestionariusz organizacyjny kursu dla dorosłych oraz sprawozdanie statystyczne dla placówek czynnego upowszechniania kultury i oświaty, protokół wyborów Komitetu Gromadzkiego do obchodu Święta Pracy z lat 1949-1952 (sygn. 11), protokół kontroli rejestracji, kwestionariusze organizacyjne i sprawozdawcze kursów dla analfabetów, zestawienia liczbowe i wykazy osób nie umiejących czytać i pisać zamieszkałych we wsi Żarczyce Duże z lat 1949-1951 (sygn. 12), budżet szkoły, protokół zdawczo-odbiorczy majątku szkolnego oraz zestawienie zaplanowanych prac i remontów z lat 1949-1952 (sygn. 13), powołanie opiekuna drużyny harcerskiej i tematyka zbiórek i przykładowe pogadanki z lat 1950-1953 (sygn. 14), sprawozdanie z praktyki pedagogicznej z 1952 roku (sygn.15), zezwolenia na nauczanie religii w szkole z lat 1957-1958 (sygn. 16) Number of units in the group: 16
21/1787/0 Jędrzejowskie Towarzystwo Wzajemnego Kredytu w Jędrzejowie 1913-1920 0 Unroll
protokoły z posiedzeń Rady Zarządu, akta administracji, księgi udziałowe, kasowe, bilanse Number of units in the group: 8
21/1788/0 Kasa Dyskontowa w Jędrzejowie 1930-1937 0 Unroll
korespondencja dotycząca spraw finansowych, księgi dyskontowe, księgi kasowe, dziennik główna Number of units in the group: 22
21/1789/0 Narodowy Bank Polski - Oddział w Jędrzejowie 1950-1962 0 Unroll
plany i sprawozdania finansowe instytucji kredytowych, kontrole, plany rzeczowo-finansowe, bilanse Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", plany i sprawozdania dotyczące kolei i tartaków Number of units in the group: 865
21/1790/0 Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu 1927-1939 0 Unroll
Statut Banku Spółdzielczego w Wodzisławiu z dnia 8 marca 1937 roku – akta dotyczące działalności finansowej Banku, akta dotyczące działalności wewnętrznej instytucji, akta dotyczące likwidacji Banku, cztery egzemplarze czasopisma „Ruch Spółdzielczy” – organu Związku Żydowskich Spółdzielni w Polsce. Number of units in the group: 4
21/1791/0 Komunalna Kasa Oszczędności w Jędrzejowie 1934-1949 0 Unroll
Dwa statuty Kasy (z 1928 roku i 1937 roku), sprawy organizacyjne kasy, protokołu posiedzeń Dyrekcji i Rady Kasy, zarządzenia i okólniki, bilanse roczne, wyciągi hipoteczne i inne akta dotyczące nieruchomości, polisy ubezpieczeniowe. Number of units in the group: 30
21/1792/0 Stowarzyszenie Pożyczkowo - Oszczędnościowe "Jedność" w Jędrzejowie 1919-1929 0 Unroll
protokoły z zebrań walnych Zarządu i Rady, księga deklaracji członków Stowarzyszenia Pożyczkowego, księgi wkładów oszczędnościowych, udziałów, pożyczek, terminatka spłaty pożyczek, dowody kasowe Number of units in the group: 9
21/1793/0 Spółdzielnia Pracy Garbarskiej w Jędrzejowie 1957-1962 0 Unroll
protokoły walnych zgromadzeń spółdzielni, protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej, bilans, rejestr członków, akta dotyczące likwidacji spółdzielni Number of units in the group: 8
21/1794/0 Spółdzielnia Mleczarska "Zgoda" w Mokrsku 1926-1936 0 Unroll
Statut mleczarni "Zgoda", protokół z Walnego Zgromadzenia Założycielskiego Spółdzielni, korespondencja, postanowienie Sądu Okręgowego w Kielcach o wykreśleniu Spółdzielni z rejestru Number of units in the group: 1
21/1795/0 Stowarzyszenie Spożywców "Pomoc" w Raszkowie 1918-1929 0 Unroll
księga protokołów Stowarzyszenia, statut, kwitariusz udziałów, dziennik główna, księga kasowa Number of units in the group: 4
21/1796/0 Związek Nauczycielstwa Polskiego - Zarząd Powiatowy w Jędrzejowie 1949-1955 0 Unroll
plany pracy, protokoły z zebrań sprawozdawczo-wyborczych, materiały dotyczące samokształcenia ideologicznego, instrukcje Number of units in the group: 35
21/1797/0 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej - Zarząd Powiatowy w Jędrzejowie 1952-1958 0 Unroll
plany i sprawozdania z akcji odczytowych, wykazy skryptów, wykazy prelegentów Number of units in the group: 16
21/1798/0 Związek Bojowników o Wolność i Demokrację - Zarząd Powiatowy w Jędrzejowie 1945-1957 0 Unroll
Tylko dwie jednostki archiwalne w zespole dotyczą bezpośrednio ZBOWiD (sygn. 8 i 9). Zawierają one statut ZBOWiD (broszura) i materiały z Kongresu Zjednoczeniowego ZBOWiD z 1949 roku oraz konspekt „Zadania i formy pracy Kół Prelegentów ZBOWiD”. Pozostałe akta dotyczą jednej z organizacji kombatanckich – Związku Byłych Więźniów politycznych – Koło Powiatowe w Jędrzejowie, która wraz z dziesięcioma innymi utworzyła w 1949 roku ZBOWiD. Zawierają one podania o zapomogi dla samych kombatantów oraz wdów i sierot po nich, podania o zatrudnianie w Związku, karty zdrowia kombatantów i ich dzieci, deklaracje represjonowanych, pragnących zostać członkami Związku, oraz zaproszenie na poświęcenie sztandaru Związku Koła Grodzkiego Warszawa Praga pod wysokim protektoratem Marszałka Polski Michała Roli Żymierskiego w dniu 28 września 1974 roku. Jedna jednostka to „Wytyczne w sprawie zbierania i opracowywania materiałów do historii Batalionów Chłopskich”, wydana przez Komisję Historyczną BCh przy Naczelnym Komitecie ZSL. Broszura ta nie jest merytorycznie związana z zespołem, choć tematyczne dotyczy spraw związanych z wojną i represjami okupantów. Number of units in the group: 11
21/1799/0 Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego RP - Oddział w Jędrzejowie 1920-1946 0 Unroll
pisma okólne, komunikaty, skorowidze imienne członków, akta dotyczące spraw finansowych Związku, protokołu z zebrań walnych członków i postanowienia Zarządu. Number of units in the group: 23
21/1800/0 Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Oddziału w Jędrzejowie 1936-1950 0 Unroll
Statut PCK z 1939 roku; księgi protokołów, sprawy organizacyjne Stowarzyszenia, zarządzenia władz nadrzędnych; Sprawy dotyczące paczek świątecznych dla jeńców wojennych w obozach, księgi kasowe; terminowe sprawozdania z działalności i korespondencja, 2 dzienniki podawcze. Number of units in the group: 15
Showing 1,846 to 1,890 of 3,508 entries.