Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/1801/0 Państwowy Dom Dziecka w Nagłowicach 1952-1956 0 Unroll
sprawozdania statystyczne, budżety, wykazy wychowanków, protokoły kontrolne Number of units in the group: 10
21/1802/0 Dom Opieki dla Dorosłych w Mnichowie 1900-1956 0 Unroll
protokoły z zebrań pensjonariuszy i samorządu, korespondencja przychodząca i wychodząca dotycząca spraw gospodarczych, finansowych i pensjonariuszy, dzienniki korespondencyjne, protokoły z kontroli, sprawozdania z działalności Domu Opieki, budżety Number of units in the group: 37
21/1803/0 Szpital Powiatowy w Jędrzejowie 1943-1957 0 Unroll
główna księga chorych, skorowidz chorych, księga dyżurów lekarskich, dzienniki główna, korespondencja, księga kasowa Number of units in the group: 16
21/1804/0 Starostwo Powiatowe Włoszczowskie 1945-1950 0 Unroll
REFERAT OGÓLNO-ORGANIZACYJNY(1945-1950) zarządzenia własne, protokoły z posiedzeń zarządow gmin, protokoły z posiedzeń prezydiów, z posiedzeń GRN, sprawozdania z działalności GRN, protokoły z kontroli, wykazy pracowników starostwa, REFERAT SPOŁECZNO-POLITYCZNY (1945-1950) sprawozdania sytuacyjne starosty, stowarzyszenia, organizacje społeczne, młodzieżowe - działalność REFERAT ADMINISTRACYJNO-PRAWNY (1944-1950)zmiany imion i nazwisk, poświadczenia obywatelstwa, sprawy wywłaszczeniowe, REFERAT WYZNANIOWY (1946-1948) protokół z posiedzenia Żydowskiego Zrzeszenia Religijnego, REFERAT WODNY (1949) odwodnienie gruntów, REFERAT PRZEMYSŁU I HANDLU (1945-1950) rejestracja przedsiębiorstw prywatnych, kontrole sanitarne sklepów, REFERAT BUDŻETOWO-GOSPODARCZY (1946-1950) budżety i finanse, preliminarze budżetowe, plany inwestycyjne, REFERAT KULTURY I SZTUKI (1945-1950) sprawozdania z działalności referatu, ochrona zabytków, wykazy świetlic, sprawozdania z działalności bibliotek, zespoły teatralne,REFERAT ODSZKODOWAŃ WOJENNYCH (1945-1950), wykazy cmentarzy wojennych, ekshumacja zwłok żołnierzy, sprawozdania informacyjne dot. grobownictwa wojennego, REFERAT WOJSKOWY (1947) zarządzenia ogólne, korespondencja dotycząca rozninowywania powiatu, wykazy złomu wojennego, REFERAT OGÓLNO-SAMORZĄDOWY (1945-1950) sprawy organów ustrojowych samorządów gminnych i gromad, ewidencja pracowników gminnych, kontrole, REFERAT BUDOWLANY (ODBUDOWY) (1946-1950) sprawozdania ogólne referatu, projekty budowlane, konserwacja zabytków, sprawozdania z budownictwa, REFERAT ZDROWIA (1947-1949) sprawozdanie z organizacji służby zdrowia, wykazy studni publicznych, REFERAT OPIEKI SPOŁECZNEJ (1946-1950), zarządzenia w sprawie organizowania akcji pomocy społecznej, sprawozdania Domu Opieki Społecznej w Krzepinie, REFERAT DROGOWY (1949) sprawozdania z robót drogowych, REFERAT POMIARÓW (1948-1949) wnioski i decyzje dotyczące rozgraniczenia gruntów, REFERAT ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH (1945-1950) zarządzenia, plany gospodarstw zorganizowanych, sprawozdania gminnych szkół rolniczych, protokoły zdawczo-odbiorcze przejęcia resztówek, protokoły z kontroli szkół rolniczych, sprawozdania z działalności Inspektoratu Oświaty Rolniczej Number of units in the group: 520
21/1805/0 Wydział Powiatowy we Włoszczowie 1945-1950 0 Unroll
budżety, księgi wydatków i dochodów budżetowych, sum pozabudżetowych, sprawozdania z wykonania budżetu Number of units in the group: 19
21/1806/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy we Włoszczowie [1949] 1950-1975 0 Unroll
Wydz. ORGANIZACYJNO-PRAWNY(1950-1975)plany pracy, uchwały PPRN i ich realizacja, protokoły z posiedzeń i sesji, z wyborów sołtysów, sprawozdania z działalności gminnych rad, sprawy osoboweczłonków prezydium, protokoły z posiedzeń komisji, z sesji i posiedzeń PGRN, podział adm-teryt., zarządzenia i kierunki działania naczelnika POW. Kom. PLANOWANIA GOSP.(1951-1975) plany pracy, sprawozdania z działalności, protokoły z posiedzeń, z kontroli, bilanse sił roboczych i pieniężnych, dochodów i wydatków ludności, bilanse i plany gosp, sprawozdania z ich wykonania, plany jednostkowe dochodów i wydatków budżetowych, programy rozwoju powiatu, Wydz. FINANSOWY (1950-1975)uchwały PPRN w sprawie szczegółowego zakresu działania wydziału, budżety, plany finansowe powiatu, rewizje finansowo-księgowe (plany i sprawozdania), sprawozdania statystyczne z wydatków Wydz. BUDOWNICTWA, URBANISTYKI I ARCHITEKTURY(1951-1972), zarządzenia dot. Zakresu działania wydziału,zezwolenia na budowę,Wydz. BUDZETOWO-GOSPODARCZY(1965-1975) plan pracy i sprawozdania z jego wykonania, budżety, bilanse, sprawy kredytów, Wydz. GOSPODARKI KOMUNALNEJ, PRZESTRZENNEJ I OCHRONY ŚRODOWISKA (1952-1975) organizacja wydziału, cmentarze, plany finansowe, inwestycyjne i spraw. z ich wykonania, analizy ekonomiczne, spr. GUS o ruchu budowlanym, czyny społeczne, budżet WYDZIAŁ KOMUNIKACJI(1952) spr z inwestycji budowy dróg i mostów -oraz świadczeń w naturze Wydz. OŚWIATY I KULTURY (1950-1975) akta referatów: Szkolnictwa Podstawowego i Specjalnego, Szkolnictwa Ogólnokształcącego - Zespół Pedagogiczny, Administracyjno-Finansowego, Przedszkoli, Kultury, Bibliotek, Oświaty Dorosłych, Kadr i Szkolenia, Wydz. HANDLU, PRZEMYSŁU I USŁUG ([1945]1950-1975) organizacja wydziału, plany, spraw. z wyk. planu produkcji przedsiębiorstw i zakładów, sprawozdania z obrotu róznymi artykułami, ewidencja sieci detalicznej i żywienia zbiorowego, wykazy prywatnych zakładów przemysłowych w powiecie, rejestr kart rzemieślniczych, rejestry zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej, walka z nielegalną działalnością gospodarczą, kontrola jednostek gospodarki nieuspołecznionej, sprawy młynów i piekarni, Wydz. ROLNICTWA, LEŚNICTWA I SKUPU(1950-1975)protokoły z narad i odpraw, plany pracy i spraw. z ich wykonania, kółka rolnicze i spółdzielnie produkcyjne - sprawozdania z działalności, działalność Pow Zarz Gosp.Wod i Melioracji, nadzór weterynaryjny, upowszechnianie wiedzy rolniczej, kontraktacja, mleczarstwo, plany pracy gosp. Nieuspołecznionych, gospodarka leśna, elektryfikacja, inwestycje, Wydz. SPRAW WEWN.(1951-1970)sprawozdania z działalności ref.społeczno-adm.kontrole USC, orzecznictwo karno-adm.analizy, sprawozdania, akta spraw, WYDZIAŁ ZATRUDNIENIA(1968-1974), plany pracy, protokoły z kontroli zakładów pracy, analizy ekonomiczne, Wydz. ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ(1950-1958), POWIATOWY KOMITET KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU (1965-1975) zarządzenia, plany pracy, działalność sportowo-turystyczna w powiecie, bilanse, sprawozdania z działalności klubów sportowych,REF. STATYSTYKI (1950-1953) wykazy miejscowości, nieruchomości i gosp. Rol. W gminach Number of units in the group: 2765
21/1807/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej we Włoszczowie 1950-1973 [1975] 0 Unroll
REF.OGÓLNO-ADMINISTRACYJNY(1950-1975), protokoły z sesji MRN i posiaedzeń Prezydium, organizacja wewnętrzna i zakres działania referatów Prezydium, kontrole i zarządzenia pokontrolne, komisje, analiza ekonomiczna z zakresu realizacji głównych kierunków polityki zatrudnienia, REF. FINANSOWY (1950-1972) budżet i sprawozdania z jego wykonania, REF.GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ(1952-1975), plany aktywizacji m..Włoszczowy i ich realizacja, plany gospodarcze, sześcioletni program realizacji budownictwa jednorodzinnego, czyny społeczne, grobownictwo wojenne, sprawozdania ze stanu urządzeń komunalnych, planowahnie i sprawozdawczość GUS, zwalczanie chorób i szkodników roślin Number of units in the group: 175
21/1808/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Szczekocinach 1950-1972 0 Unroll
REF.OGÓLNO-ADM. (1950-1967), plany pracy rady i prezydium, protokoły z posiedzeń prezydium, z sesji, komisje, komitety blokowe, REF. FINANSOWY (1950-1967), budżety, preliminarze i sprawozdania budżetowe, bilanse, sprawozdania z obowiązkowych dostaw, księgi kasowe i dzienniki główna, REF.HANDLU (1953-1954), sprawozdania z notowań cen na targowiskach, REF. GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ (1951-1967), sprawozdania z działalności referatu, plkany i sprawozdania z wykonania robót drogowych, remontów, przedsiębiorstwa i urządzenia komunalne Number of units in the group: 316
21/1809/0 Akta miasta Włoszczowy 1920-1950 0 Unroll
korespondencja dotycząca szkolnictwa i oświaty pozaszkolnej, emigracja i reemigracja uchodźców, protokoły z posiedzeń Zarządu Miasta i Rady Miejskiej, budżety i sprawozdania z ich wykonania, księgi ludnościstałej miasta Włoszczowy z lat 1925-1939 Number of units in the group: 63
21/1810/0 Zarząd Miejski w Szczekocinach 1945-1950 0 Unroll
protokoły z posiedzeń i sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Narodowej, budżety, odbudowa zniszczeń wojennych Number of units in the group: 24
21/1811/0 Gminna Rada Narodowa w Chrząstowie 1945-1954 0 Unroll
uchwały zgromadzeń wiejskich, protokoły z posiedzeń zarządu i gminy, protokoły z posiedzeń prezydium, protokoły z sesji, budzety, roczne sprawozdania rachunkowe, księgi kasowe Number of units in the group: 36
21/1812/0 Gminna Rada Narodowa w Dobromierzu 1946-1954 0 Unroll
protokoły z sesji, komisje, budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów i wydatków, preliminarze budżetowe, księgi meldunkowe Number of units in the group: 45
21/1813/0 Gminna Rada Narodowa w Irządzach [1944] 1945-1950 0 Unroll
protokoły z posiedzeń zarządu, protokoły z posiedzeń prezydium, protokoły z sesji, sprawozdania z kontroli, budżety i preliminarze budżetowe, roczne sprawozdania rachunkowe, księgi kasowe, Protokół z posiedzenia GRN, statuty podatków i świadczeń w naturze, wykaz ordynariuszy byłej służby folwarcznej Number of units in the group: 33
21/1814/0 Gminna Rada Narodowa w Kluczewsku 1945-1950 0 Unroll
protokoły z posiedzeń zarządu i gminy, kontrole i zarządzenia pokontrolne, budżety i preliminarze budżetowe, roczne sprawozdania rachunkowe Number of units in the group: 21
21/1815/0 Gminna Rada Narodowa w Krasocinie [1944] 1945 - 1953 0 Unroll
pprotokoły z posiedzeń zarządu i gminy, budżety i preliminarze budżetowe, roczne sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów i wydatków budżetowych Number of units in the group: 26
21/1816/0 Gminna Rada Narodowa w Kurzelowie [1922] 1945 - 1954 0 Unroll
uchwały prezydium, protokoły z posiedzeń zarządu, z posiedzeń prezydium, protokoły z konferencji sołtysów, budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów i wydatków, sum przechodnich Number of units in the group: 58
21/1817/0 Gminna Rada Narodowa w Lelowie 1945-1954 0 Unroll
protokoły z posiedzeń zarządu i gminy, z posiedzeń prezydium, z sesji, wykazy sołtysów, kontrole, budżety i roczne sprawozdania rachunkowe, ewidencja majątków gromadzkich Number of units in the group: 41
21/1818/0 Gminna Rada Narodowa w Moskorzewie 1945-1954 0 Unroll
protokoły z posiedzeń zarządu, z posiedzeń prezydium, sprawozdania z działalności GRN, protokołyt z kontroli, wybory sołtysów, budżety i roczne sprawozdania rachunkowe Number of units in the group: 38
21/1819/0 Gminna Rada Narodowa w Olesznie 1945-1954 0 Unroll
protokoły z posiedzeń Zarządu i Gminy, z posiedzeń prezydium, z sesji, sprawozdania z działalności GRN, protokoły z zebrań ogólnogromadzkich, budżety i roczne sprawozdania rachunkowe Number of units in the group: 31
21/1820/0 Gminna Rada Narodowa w Radkowie 1945-1954 0 Unroll
protokoły z posiedzeń zarządu i GRN, protokoły z posiedzeń prezydium, protokoły z sesji, budżety, roczne sprawozdania rachunkowe Number of units in the group: 35
21/1821/0 Gminna Rada Narodowa w Rokitnie 1945-1952 0 Unroll
protokoły z posiedzeń Gminy, protokoły z zebrań gromadzkich, sprawozdania z działalności prezydium, budżety i roczne sprawozdania rachunkowe Number of units in the group: 17
21/1822/0 Gminna Rada Narodowa w Seceminie [1927] 1945-1952 0 Unroll
Uchwały rady i zarządu, protokoły z posiedzeń GRN, komisje, budżety, roczne sprawozdania rachunkowe, ewidencja majątków gromadzkich w gminie Number of units in the group: 32
21/1823/0 Gminna Rada Narodowa we Włoszczowie [1878] 1945-1954 0 Unroll
Uchwały Zarządu, protokoły z posiedzeń zarządu, protokoły z posiedzeń prezydium, protokoły z sesji, sprawozdania z działalności gminy, kontrole i zarządzenia pokontrolne, budżety i roczne sprawozdania rachunkowe Number of units in the group: 42
21/1824/0 Powiatowy Urząd Rozjemczy do spraw Majątkowych Posiadaczy Gospodarstw Wiejskich we Włoszczowie 1932- 1939 0 Unroll
akta spraw dotyczące umorzenia długu, rozłożenia na raty, skrócenia spłaty Number of units in the group: 602
21/1825/0 Urząd Skarbowy we Włoszczowie 1939-1941 0 Unroll
Książka korespondencyjna z lat 1941-1947 (sygn. 3) oraz akta dotyczące wymiaru różnych podatków: drogowych , gruntowych, szarwarków i innych (1-2). Number of units in the group: 3
21/1826/0 Inspektorat Szkolny we Włoszczowie 1945-1950 0 Unroll
REFERAT ADMINISTRACYJNO-FINANSOWY(1945-1950)preliminarze budżetowe, sprawozdania z wykonania budżetu, korespondencja REFERAT KADR I SZKOLENIA(1945-1950) wykazy nauczycieli, inspektorów i pracowników inspektoratu, protokoły z zebrań ognisk ZNP, wykazy i rejestry członków ZNP, korespondencja dotycząca zatrudnienia nauczycieli w powiecie, REFERAT PRZEDSZKOLI (1945-1950) plany pracy instruktorów wychowania przedszkolnego, formularze sprawozdawczo-statystyczne dotyczące przedszkoli i dziecińców stałych, wykazy przedszkoli, projekty organizacji sieci przedszkoli w powiecie, sprawy związane z ruchem służbowym wychowawczyń przedszkoli, REFERAT SZKOLNICTWA PODSTAWOWEGI I SPECJALNEGO (1945-1950) protokoły z konferencji rejonowych nauczycieli szkół podstawowych, organizacja szkolnictwa, formularze sprawozdawczo-statystyczne szkół podstawowych, sprawozdania z wizytacji szkolnictwa podstawowego, protokoły z konferencji nauczycieli szkół podstawowych, wykazy szkół, REFERAT OŚWIATY DOROSŁYCH (1947-1950) zaządzenia i okólniki, formularze sprawozdawczo-statystyczne z kursów dla dorosłych, organizacja szkolnictwa dla dorosłych i sprawozdania roczne z jej działalności, sprawozdania z akcji zwalczania analfabetyzmu, wykazy zespołów W.A., sprawozdania polustracyjne kursów dla dorosłych, REFERAT OPIEKI NAD DZIECKIEM (1950) karty dzieci, wywiady społeczne w rodzinach zastępczych Number of units in the group: 121
21/1827/0 Nadleśnictwo Państwowe w Kurzelowie 1945-1948 0 Unroll
zagospodarowanie obszarów leśnych, pracownicy leśni, zarządzenia, sprawozdawczość Number of units in the group: 80
21/1828/0 Nadleśnictwo Państwowe w Olesznie 1940-1953 0 Unroll
wykazy prac, korespondencja, protokoły z sesji leśniczych, gospodarka leśna - sprawozdania, zestawienia użytków leśnych, obszary łowieckie, kontrole, sprawozdania rachunkowe Number of units in the group: 149
21/1829/0 Nadleśnictwo Państwowe w Szczekocinach 1945-1954 0 Unroll
korespondencja ogólna, wykazy pracowników leśnych, kontrole, księgi rachunkowe, sprawozdania - obszary leśne, łowieckie Number of units in the group: 136
21/1830/0 Nadleśnictwo Państwowe we Włoszczowie 1930-1951 0 Unroll
sprawozdawczość i statystyka dotycząca gospodarki leśnej, opisy lasów i wykazy właścicieli lasów niepaństwowych, korespondencja, pracownicy leśni, protokoły z posiedzeń leśniczych, sprawozdania rachunkowe, dzienniki kasowo-memoriałowe, skorowidze oskarżonych o kłusownictwo i szkodnictwo leśne, Number of units in the group: 120
21/1831/0 Państwowe Zakłady Zbożowe - Powiatowa Delegatura we Włoszczowie 1950-1955 0 Unroll
sprawozdania z akcji skupu zboża, akta personalne pracowników Number of units in the group: 27
21/1832/0 Powiatowy Pełnomocnik Skupu i Kontraktacji we Włoszczowie 1951-1956 0 Unroll
zarządzenia i okólniki władz, narady pracownicze, sprawozdania, opisowe, protokoły z posiedzeń Powiatowego Zespołu Kierowniczego, akta personalne pracowników Number of units in the group: 29
21/1833/0 Akta Notariusza Karola Saniewskiego we Włoszczowie 1877-1894 0 Unroll
księgi aktów, repertoria, skorowidze Number of units in the group: 74
21/1834/0 Akta Notariusza Henryka Smolicza we Włoszczowie 1894-1907 0 Unroll
księgi aktów, repertoria, skorowidze Number of units in the group: 51
21/1835/0 Akta Notariusza Bolesława Zembrzuskiego we Włoszczowie 1907-1914 0 Unroll
księgi aktów, repertoria, skorowidze Number of units in the group: 35
21/1836/0 Akta Notariusza Bolesława Kołtońskiego we Włoszczowie 1916-1918 0 Unroll
księgi aktów, repertoria, skorowidze Number of units in the group: 10
21/1837/0 Akta Notariusza Maurycego Czekańskiego we Włoszczowie 1918-1939 0 Unroll
księgi aktów, repertoria, skorowidze Number of units in the group: 96
21/1838/0 Hipoteczne zbiory odpisów aktów notarialnych 1917-1932 0 Unroll
odpisy aktów notarialnych uwierzytelnionych przez pisarza hipotecznego Number of units in the group: 7
21/1839/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu jędrzejowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 30 maja 1965 r. 1965 0 Unroll
materiały organizacyjne (sygn. 1), listy kandydatów na radnych PRN i MRN w Jędrzejowie oraz GRN-ów powiatu jędrzejowskiego oraz protokoły przyjęcia zgłoszonych list kandydatów na radnych (sygn. 2-35 i 37), protokoły z wyborów (sygn. 36,38), protokoły głosowania (sygn. 39-43), plakaty wyborcze (sygn. 44). Number of units in the group: 44
21/1840/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych z terenu powiatu włoszczowskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 1 czerwca 1969 r. 1969 0 Unroll
Zespół zawiera: akta Powiatowej Komisji Wyborczej: listy kandydatów na radnych PRN we Włoszczowie oraz GRN-ów powiatu włoszczowskiego [Chlewice, Cieśle, Czarnca, Dobromierz, Irządze, Kluczewsko, Koniecpol, Konieczno, Krasocin, Kurzelów, Kuźnica Grodziska, Lelów, Mieczyn, Moskorzew, Nakło, Oleszno, Podlesie, Radków, Rokitno, Secemin, Starzyny, Szczekociny, Włoszczowa] (sygn. 1-24), akta Miejskich Komisji Wyborczych: listy kandydatów na radnych MRN w Koniecpolu, Szczekocinach i we Włoszczowie oraz protokoły przyjęcia zgłoszonych list kandydatów na radnych (sygn. 25-27), oraz akta Obwodowych Komisji Wyborczych: z akt wyborczych do Sejmu PRL zachowały się jedynie karty do głosowania (sygn. 28), protokoły głosowania do WRN (sygn. 29), protokoły głosowania do PRN (sygn. 30), Protokoły głosowania do MRN w Koniecpolu i Szczekocinach (sygn. 31-32), karty do głosowania w wyborach na radnych MRN we Włoszczowie (sygn.33), protokoły głosowania do GRN (sygn. 34). Number of units in the group: 34
21/1841/0 Sąd Gminny 1-go Okręgu powiatu włoszczowskiego 1904-1914 0 Unroll
zawartość stanowią akta spraw działowych oraz repertoria i skorowidze Kompetencje sądu obejmowały gminy Włoszczowa, Kluczewsko, Krasocin i Oleszno. akta zawierają głównie materiały dotyczące spraw własności ziemskiej a szczególnie działy nieruchomości i ruchomości spadkobierców. Number of units in the group: 34
21/1842/0 Sąd Gminny 2-go Okręgu powiatu włoszczowskiego 1888-1914 0 Unroll
zawartość stanowią akta spraw działowych oraz repertoria i skorowidze Kompetencje sądu obejmowały gminy Secemin, Chrząstów, Kurzelów; akta zawierają głównie materiały dotyczące spraw własności ziemskiej a szczególnie działy nieruchomości i ruchomości spadkobierców. Number of units in the group: 92
21/1843/0 Sąd Gminny 3-go Okręgu powiatu włoszczowskiego 1864-1913 0 Unroll
zawartość stanowią akta spraw działowych oraz repertoria i skorowidze Kompetencje sądu obejmowały gminy Moskorzew, Radków, Słupia, Szczekociny; akta zawierają głównie materiały dotyczące spraw własności ziemskiej a szczególnie działy nieruchomości i ruchomości spadkobierców. Number of units in the group: 786
21/1844/0 Sąd Gminny 4-go Okręgu powiatu włoszczowskiego 1892-1914 0 Unroll
zawartość stanowią akta spraw działowych, kompetencje sądu obejmowały gminy Irządze, Lelów i Rokitno; akta zawierają głównie materiały dotyczące spraw własności ziemskiej a szczególnie działy nieruchomości i ruchomości spadkobierców. Number of units in the group: 697
21/1845/0 Sąd Pokoju we Włoszczowie 1915-1921 0 Unroll
kompetencje sądu obejmowały gminy Włoszczowa, Kluczewsko, Krasocin i Oleszno; akta spraw o dział spadku, przykładowe akta spraw opiekuńczych i spraw karnych, repertoria i skorowidze Number of units in the group: 127
Showing 1,891 to 1,935 of 3,508 entries.