Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
21/340/0 Okręgowy Inspektorat Ochrony Skarbowej w Kielcach 1945-1951 0 Unroll
akta personalne pracowników 1945-1951 sygn 1-214 Number of units in the group: 217
21/341/0 Komisja Specjalna do Walki z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym - Delegatura w Kielcach 1945-1954 0 Unroll
Akta ogólne: sprawozdania opisowe i statystyczne z działalności. Akta spraw: przykładowe sprawy typowe, oskarżonych o przywłaszczenie mienia publicznego, grabież i tzw. Szabrobierstwo, korupcję, łapownictwo, spekulację. Repertoria, skorowidze, księgi pomocnicze, ewidencja aresztowania. Number of units in the group: 317
21/342/0 vacat - Dyrekcja Przemysłu Miejscowego w Kielcach - włączono do zespołu Nc. 396 - Wojewódzki Zarząd Przemysłu Terenowego 0 Unroll
Number of units in the group: 0
21/343/0 Okręgowy Urząd Górniczy w Kielcach 1945-1987 0 Unroll
Akta z lat 1945- 1953 dotyczące obszaru woj.. .kieleckiego zostały przekazane przez Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie nowo powstałemu Okręgowemu Urzędowi Górniczemu w Kielcach. Kopalnie pirytu z lat 1945-1953: plany ruchu kopalni, statystyczne zestawienia wydobycia rudy żelaza, protokóły z zebrań techniczno-wytwórczych, sprawozdania z kontroli kopalni, statystyczne zestawienia wypadków przy pracy, sprawozdania z robót poszukiwawaczych, projekty techniczne budynków i urządzeń, rejestry pożarów kopalni. Kopalnie miedzi z lat 1949-1953: plany ruchu, sprawozdania z inspekcji, doniesienia o nieszczęśliwych wypadków, projekty techniczne budynków i urządzeń. Kopalnie glinki ogniotrwałej z lat 1945-1950: statystyczne zestawienia wydobycia surowca, informacje o nieszczęśliwych wypadkach, plany ruchu. Kopalnie ochry z lat 1945-1950: plany ruchu kopalni. Number of units in the group: 352
21/344/0 Wojewódzki Pełnomocnik do Akcji Siewnej w Kielcach 1945-1946 0 Unroll
1. Sprawozdanie z akcji siewnej w poszczególnych powiatach. 2. Kontrola akcji siewnej. 3. Wykazy nasion wysyłanych z województwa kielceckiego i otrzymywanych przez poszczególne powiaty. 4. Plany i wyniki akcji siewnej. 5. Stan Zatrudnienia 6. Konferencje Kieleckiej Izby Rolniczej. Number of units in the group: 37
21/345/0 Wojewódzki Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki w Kielcach 1948-1950 0 Unroll
Uchwały i zarządzenia , plany gospodarcze, protokoły z posiedzeń i kontroli , posiedzenia prezydium, sprawozdania plan 5 letni zrzeszeń sportowych Number of units in the group: 10
21/346/0 Biuro Projektowo - Badawcze Budownictwa Ogólnego "Miastoprojekt" w Kielcach 1952-1997 0 Unroll
Podstawowe projekty techniczne budynków mieszkalnych, szkół, obliczenia statyczne tychże budynków, projekty techniczne z branż sanitarnej, elektrycznej oraz dokumentacja techniczna adaptacji zabytkowych budynków w Białaczowie, Chrząstowie pałace), zamku w Szydłowcu, pomnika wdzięcznosci w Skarzysku oraz zabytkowych budynków na Św Krzyżu i Św Katarzynie (ponadto Kielce, Ostrowiec, Radom, Starachowice). Podstawy prawne działania przedsiębiorstwa, schematy i regulaminy organizacyjne, regulaminy pracy, statuty przedsiębiorstwa, regulamin ZFŚS, regulaminy wynagradzania i premiowania, zarządzenia wewnętrzne, Kronika Miastoprojektu, instrukcja archiwalna, ewidencja zasobu archiwum zakładowego, dokumentacja wywłaszczeniowa, plany techniczno ekonomiczne, bilanse, sprawozdania z wykonania zadań rocznych, protokoły kontroli zewnętrznej, operat szacunkowy nieruchomości , zestawy wojewódzkie projektów, dokumentacja techniczna obiektów, książki inwentarzowe dokumentacji technicznej Number of units in the group: 693
21/347/0 Prokuratoria Generalna R.P. - Zespół Delegacyjny w Kielcach 1945-1951 0 Unroll
1. Akta ogólne - sprawozdania kwartalne, miesięczne, prelminarze ; Działalność zespołu,finanse 2. Akta procesowe w sprawach: a) stwierdzenie zgonu b) stwierdzenie spraw spadkowych c) przywrócenie posiadania d) wprowadzenie w posiadanie W aktach procesowych można znależć dane dotyczące: - prześladowań ludności cywilnej, - opisów śmierci jednostek i grup ludzi mordowanych przez okupanta, - śmierci Polaków, którzy zginęli w obozach pracy, obozach koncentracyjnych, akcjach wysiedleńczych, - prześladowań ludności żydowskiej. Number of units in the group: 5188
21/348/0 Sąd Powiatowy w Kielcach 1950-1975 [1977] 0 Unroll
akta spraw cywilnych z Wydziału Cywilnego, Wydziału II Niespornego, akta spraw karnych Wydziału Karnego i Wydziału dla Nieletnich, akta spraw Wydziału III Nieprocesowego, sekcja Rejestru Handlowego, akta spraw cywilnych dot. Ubezwłasnowolnienia, przysposobienia ,nadania nazwiska osobie nieznanej, stwierdznia zgonu, zezwolenia na zawarcie małżeństwa, unieważnienia aktu urodzenia, ustalenie treści aktu urodzenia, umorzenia hipoteki, zmiany nazwiska, uznania dziecka, odebrania władzy rodzicielskiej, uznania za zmarłego. Number of units in the group: 1980
21/349/0 Komisje Wyborcze do Sejmu i Rad Narodowych powiatu kieleckiego 1953-1973 [1976] 0 Unroll
wybory do Rad Narodowych , Sejmu PRL, Rad Narodowych, Sejmu i Rad Narodowych - przepisy organizacyjne wyborów, obwieszczenia komisji wyborczych w zakresie rejestracji list kandydatów na radnych, protokoły głosowania komisji wyborczych, protokoły przyjęcia, zgłoszenia kandydatów na radnych, protokóły z posiedzeń komisji wyborczych, karty do głosowania, zestawienia wyników głosowania, skargi i zażalenia na działalność komisji wyborczych. Number of units in the group: 389
21/350/0 Komisje Wyborcze do Sejmu i Rad Narodowych powiatu koneckiego 1954-1973 0 Unroll
1. Wybory do sejmu i rad narodowych - Materiały organizacyjne wyborów, protokóły głosowania komisji wyborczych, karty do głosowania, protokóły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych. Number of units in the group: 186
21/351/0 Zrzeszenie Katolików "Caritas" - Oddział Wojewódzki w Kielcach [1948] 1950-1962 0 Unroll
Sekcja Ogólna - Sprawy organizacyjne, księgi protokółów z odpraw, instrukcje i ogólniki Sekcja Opieki - Wykazy zakładów "CARITAS", plany i sprawozdania Oddziału woj… I zakładów, inspekcje, opisy ogólne i techniczne zakładów Sekcja Finansowa - Planowanie i sprawozdania finansowe, inspekcje finansowe, preliminarze, bilanse Odz. Woj.. I zakładów. Number of units in the group: 116
21/352/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów - Oddział Wojewódzki w Kielcach 1946-1952 0 Unroll
Dział: organizacyjny, finansowy, stypendialny, burs, inwestycyjny. Akta likwidacyjne - statuty, regulaminy, ogólniki, protokóły Zarządu, sprawozdania, korespondencja z Zarządem Gł. Preliminarze budżetowe, umowy inwestycyjne, akta dot. Likwidacji oddziałów TBS. Number of units in the group: 22
21/353/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów woj. kieleckiego 1946-1951 0 Unroll
TBS Oddział Powiatowy w : - Busku-Zdroju - Częstochowie - Iłży - Jędrzejowie - Kielcach - Końskich - Kozienicach - Opocznie - Opatowie - Ostrowcu - Pińczowie - Radomiu - Sandomierzu - Starochowicach - Włoszczowie Protokóły posiedzeń Zarządu i Komisji Rewizyjnej, sprawozdania. Budowa bursy w Kielcach, Pińczowie. Akta organizacyjne, akta likwidacyjne Oddz. Pow. TBS. Ogólniki i zarządzenia, bilanse, umowy, kosztorysy, korespondencja. Number of units in the group: 87
21/353/1 Towarzystwo Burs i Stypendiów Oddział Powiatowy w Busku-Zdroju 1949 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 3
21/353/2 Towarzystwo Burs i Stypendiów Oddział Powiatowy w Częstochowie 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 1
21/353/3 Towarzystwo Burs i Stypendiów Oddział Powiatowy w Iłży 1948 - 1949 0 Unroll
Number of units in the group: 1
21/353/4 Towarzystwo Burs i Stypendiów Oddział Powiatowy w Jędrzejowie 1947 - 1951 0 Unroll
Number of units in the group: 3
21/353/5 Towarzystwo Burs i Stypendiów Oddział Powiatowy w Kielcach 1947 - 1951 0 Unroll
Number of units in the group: 6
21/353/6 Towarzystwo Burs i Stypendiów Oddział Powiatowy w Końskich 1947 - 1951 0 Unroll
Number of units in the group: 4
21/353/7 Towarzystwo Burs i Stypendiów Oddział Powiatowy w Kozienicach 1948 - 1951 0 Unroll
Number of units in the group: 1
21/353/8 Towarzystwo Burs i Stypendiów Oddział Powiatowy w Opocznie 1946 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 3
21/353/9 Towarzystwo Burs i Stypendiów Oddział Powiatowy w Opatowie 1947 - 1951 0 Unroll
Number of units in the group: 9
21/353/10 Towarzystwo Burs i Stypendiów Oddział Miejski w Ostrowcu 1950 - 1951 0 Unroll
Number of units in the group: 1
21/353/11 Towarzystwo Burs i Stypendiów Oddział Powiatowy w Pińczowie 1946 - 1951 0 Unroll
Number of units in the group: 5
21/353/12 Towarzystwo Burs i Stypendiów Oddział Powiatowy w Radomiu 1946 - 1951 0 Unroll
Number of units in the group: 12
21/353/13 Towarzystwo Burs i Stypendiów Oddział Powiatowy w Sandomierzu 1951 0 Unroll
Number of units in the group: 1
21/353/14 Towarzystwo Burs i Stypendiów Oddział Powiatowy w Starachowicach 1948 - 1951 0 Unroll
Number of units in the group: 5
21/353/15 Towarzystwo Burs i Stypendiów Oddział Powiatowy we Włoszczowie 1947 - 1951 0 Unroll
Number of units in the group: 30
21/354/0 Związek Inwalidów Wojennych R.P. - Zarząd Okręgu w Kielcach 1935-1950 0 Unroll
referat organizacyjny , referat pomocy i produkcji, referat finansowo gospodarczy - protokoły sprawozdania okólniki, plany pracy, preliminarze budzetowe, akta kół powiatowych, praca kulturalno oświatowa, polityczna i wychowawcza, propagowania inwalidzkiej spłldzielczości, pomoc inwalidom Number of units in the group: 62
21/355/0 Koła Powiatowe i Miejskie Związku Inwalidów Wojennych RP woj. kieleckiego 1922-1950 0 Unroll
Koła Powiatowe ZIW w Busku Zdroju, Częstochowie, Jędrzejowie, Kielcach, Kozienicach, Opatowie, Ostrowcu, Pińczowie, Pionkach, Radomiu, Sandomierzu, Skarżysku Kamiennej, Starachowicach, Włoszczowie - księgi protokołów sprawozdania z działalności, okólniki, ewidencja członków. Number of units in the group: 116
21/355/1 Koło Powiatowe Związku Inwalidów Wojennych w Busku-Zdroju 1935 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 5
21/355/2 Koło Powiatowe Związku Inwalidów Wojennych w Częstochowie 1945 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 10
21/355/3 Koło Powiatowe Związku Inwalidów Wojennych w Jędrzejowie 1945 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 11
21/355/4 Koło Powiatowe Związku Inwalidów Wojennych w Kielcach 1935 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 12
21/355/5 Koło Powiatowe Związku Inwalidów Wojennych w Kozienicach 1945 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 11
21/355/6 Koło Powiatowe Związku Inwalidów Wojennych w Opatowie 1947 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 1
21/355/7 Koło Miejskie Związku Inwalidów Wojennych w Ostrowcu 1935 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 11
21/355/8 Koło Powiatowe Związku Inwalidów Wojennych w Pińczowie 1945 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 4
21/355/9 Koło Powiatowe Związku Inwalidów Wojennych w Pionkach 1946 - 1949 0 Unroll
Number of units in the group: 2
21/355/10 Koło Powiatowe Związku Inwalidów Wojennych w Radomiu 1929 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 13
21/355/11 Koło Powiatowe Związku Inwalidów Wojennych w Sandomierzu 1922 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 18
21/355/12 Koło Miejskie Związku Inwalidów Wojennych w Skarżysku Kamiennej 1945 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 3
21/355/13 Koło Powiatowe Związku Inwalidów Wojennych w Starachowicach 1945 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 3
21/355/14 Koło Powiatowe Związku Inwalidów Wojennych we Włoszczowie 1935 - 1950 0 Unroll
Number of units in the group: 12
Showing 361 to 405 of 3,508 entries.