Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
27/801/0 Gmina wiejska Człuchów 1946-1954 0 Unroll
Syg. 1-27 z lat 1946-1954 Pierwsza grupa akt - Zarząd Gminny - Gminna Rada Narodowa w Człuchowie z lat 1946-1950; Dział Ogólno-Organizacyjny - znajdują się tu zestawienia stytystyczne gospodarki gminnej, protokoły posiedzeń GRN i Prezydium GRN. Dział Gospodarki Gminnej - są tu spisy użytków, zasiewów i zwierząt gospodarczych oraz ich właścicieli. Druga grupa akt - Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Człuchowie z lat 1950-1954; Referat Ogólno-Administracyjny - są tu protokoły sesji i posiedzeń Prezydium GRN, akta Komisji Podziału Administracyjnego i protokoły z narad roboczych. Referat Rolny - zawiera protokoły posiedzeń Zespołu Rolnego oraz zestawienia plonów i zbiorów rolnych. Number of units in the group: 27
27/802/0 Gmina wiejska Gwieździn z siedzibą w Rzeczenicy 1946-1954 0 Unroll
Syg. 1-37 z lat 1946-1954. Pierwsza grupa akt - Zarząd Gminny- Gminna Rada Narodowa w Gwieździnie z siedzibą w Rzeczenicy z lat 1946-1950; Referat Ogólno-Organizacyjny - znajdują się tu protokoły posiedzeń GRN oraz Prezydium GRN, akta Komisji Kontroli Społecznej. Dział Finansowo-Budżetowy - zawiera budżety i sprawozdania rachunkowe z ich wykonania. Dział Gospodarki Gminnej - znajdują się tu wykazy osadników, gospodarstw i działek, ankieta badania klasyfikacji gruntów oraz spisy powierzchni użytków i zasiewów. Druga grupa akt - Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Gwieździnie z siedzibą w Rzeczenicy z lat 1950-1954; Referat Ogólno-Administracyjny - zawiera protokoły sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN, protokoły z narad sołtysów, wykaz radnych GRN, akta Komisji Podziału Admninistracyjnego. Referat Budżetowo-Finansowy - zawiera budżet na rok 1951 i sprawozdanie rachunkowe za rok 1953 Referat Rolny - znajdują się tu spisy powierzchni użytków i zasiewów oraz zwierząt gospodarskich. Number of units in the group: 37
27/803/0 Gmina wiejska Koczała 1946-1954 0 Unroll
Syg. 1-41 z lat 1946-1954 Pierwsza grupa akt - Zarząd Gminny-Gminna Rada Narodowa w Koczale z lat 1946-1950; Dział Ogólno-Organizacyjny - znajdują się tu protokoły posiedzeń plenarnych GRN i Prezydium GRN, protokoły z narad sołtysów, protokoły z lustracji Gminnej Rady Narodowej w Koczale przez Inspektora Rad Narodowych. Dział Finansowo-Budżetowy - są tu budżety oraz roczne sprawozdania rachunkowe z ich wykonania. Dział Gospodarki Gminnej - zawiera wykazy osadników rolnych, spisy użytków i zasiewów, spisy zwierząt gospodarskich. Druga grupa akt - Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Koczale z lat 1950-1954; Referat Ogólno-Administracyjny - znajdują się tu protokoły sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN, uchwały GRN oraz akta komisji funkcjonujących przy radzie. Referat Budżetowo-Finansowy - zawiera budżety roczne oraz preliminarze dochodów i wydatków. Referat Rolny - są tu zestawienia dotyczące rolnictwa. Number of units in the group: 41
27/804/0 Gmina wiejska Łoża 1946-1954 0 Unroll
Syg. 1-76 z lat 1946-1954 Pierwsza grupa akt - Zarząd Gminny - Gminna Rada Narodowa w Łozie z lat 1946-1950; Dział Ogólno-Organizacyjny - znajdują się tu sprawozdania sytuacyjne i zestawienia statystyczne dla poszczególnych gromad,wykazy radnych, pracowników i partii politycznych, a ponadto protokoły posiedzeń plenarnych GRN i Prezydium GRN. Znajdują się tu również protokoły z kontroli Komisji Kontroli Społecznej i Komisji Rolnej, a także protokoły z inspekcji Gminnej Rady Narodowej w Łozie przeprowadzonej przez Inspektora Rad Narodowych. Dział Finansowo-Budżetowy - są tu budżety oraz roczne sprawozdania rachunkowe. Dział Gospodarki Gminnej - zawiera wykazy osiedleńców z akcji ,,W", wykazy osadników rolnych, spisy użytków i zasiewów oraz ankieta klasyfikacji gruntów. Dział Administracyjny - znajdują się tu akta dotyczące chłonności budynków, ruchu i stanu ludności. Druga grupa akt - Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Łozie z lat 1950-1954; Dział Ogólno-Admnistracyjny - znajdują się tu protokoły sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN,akta dotyczące działalności komisji rady oraz protokoły z zebrań gromadzkich. Referat Finansowo-Budżetowy - są tu budżety i sprawozdania kwartalne z ich wykonania. Referat Gospodarki Komunalnej - zawiera ewidencję nieruchomości. Referat Rolny - obejmuje zestawienia zbiorów rolnych, użytkowanych gruntów i zwierząt gospodarskich. Ponadto są tu protokoły z posiedzeń Zespołu Rolnego. Biuro Ewidencji i Kontroli Ruchu Ludności - księgi meldunkowe Number of units in the group: 76
27/805/0 Gmina wiejska Przechlewo 1945-1954 0 Unroll
Syg. 1-43 z lat 1945-1954 Pierwsza grupa akt - Zarząd Gminny - Gminna Rada Narodowa w Przechlewie z lat 1945-1950; Referat Ogólno-Organizacyjny - znajdują się tu protokoły posiedzeń plenarnych GRN i Prezydium GRN oraz wykazy członków rady. Dział Finansowo-Budżetowy - zawiera budżety i roczne sprawozdania rachunkowe. Dział Gospodarki Gminnej - obejmuje akta dotyczące statystyki rolnej, spisu powierzchni i zasiewów oraz zwierząt gospodarczych. Dział Administracyjny - zawiera akta dotyczące stanu ludności i osadnictwa a także ewidencję mieszkańców gminy. Druga grupa akt - Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Przechlewie z lat 1950-1954; Referat Ogólno-Administracyjny - znajdują się tu protokoły sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN, sprawozdania z działalności rady oraz protokoły z posiedzeń Komisji Podziału Administracyjnego. Referat Budżetowo-Finansowy - zawiera budżety oraz preliminarze budżetowe. Referat Gospodarki Komunalnej - znajdują się tu sprawozdania z wykonania planu inwestycyjnego. Referat Rolny - zawiera spisy powierzchni, użytków, zasiewów i zwierząt gospodarskich. Number of units in the group: 43
27/806/0 Gmina wiejska Strzeczona 1946-1954 0 Unroll
Syg. 1-40 z lat 1946-1954 Pierwsza grupa akt - Zarząd Gminny - Gminna Rada Narodowa w Strzeczonej z lat 1946-1950; Dzial Ogólno-Organizacyjny - zawiera protokoły z posiedzeń plenarnych GRN i Prezydium GRN, są tu również wykazy członków rady oraz protokoły z posiedzeń Komisji Kontroli Społecznej. Dział Finansowo-Budżetowy - znajdują się tu budżety i roczne sprawozdania rachunkowe. Dział Gospodarki Gminnej - zawiera protokoły przekazania gospodarstw osadnikom. Druga grupa akt - Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Strzeczonej z lat 1950-1954; Referat Ogólno-Administracyjny - zawiera protokoły sesji GRN oraz protokoły posiedzeń Prezydium GRN, sprawozdania z działalności gminnej rady oraz protokoły z posiedzeń Komisji Sanitarnej i Komisji Opieki Społecznej. Referat Budżetowo-Finansowy - znajdują się tu budżety roczne oraz budżet dodatkowy na rok 1950 Number of units in the group: 40
27/807/0 Gmina wiejska Wierzchowo 1946-1954 0 Unroll
Zawartość: Syg. 1-40 z lat 1946-1954 Pierwsza grupa akt - Zarząd Gminny-Gminna Rada Narodowa w Wierzchowie z lat 1946-1950; Dział Ogólno-Organizacyjny - zawiera sprawozdania sytuacyjne wójta gminy, protokoły posiedzeń plenarnych GRN oraz Prezydium GRN. Znajduje się tu ponadto wykaz księży, organizacji i partii politycznych na terenie gminy, wyciągi z ksiąg i kopie map katastralnych. Dział Finansowo-Budżetowy - znajdują się tu budżety i roczne sprawozdania rachunkowe. Dział Gospodarki Gminnej - są tu wykazy elektryfikacji gminy oraz wykazy zakładów przemysłowych. Dział Administracyjny - zawiera wykaz stanu ludności. Druga grupa akt - Prezydium Gminnej Rady Narodowej w Wierzchowie z lat 1950-1954; Referat Ogólno-Administracyjny - zawiera protokoły sesji GRN i posiedzeń Prezydium GRN, są tu również protokoły odpraw sołtysów, a także protokoły posiedzeń Komisji Podziału Administracyjnego. Referat Budżetowo-Finansowy - zawiera budżety na poszczególne lata. Referat Rolny - zawiera protokoły z posiedzeń i sprawozdania z działalności Gminnego Zespołu Rolnego, jak również spisy powierzchni, zasiewów, gruntów i zwierząt gospodarskich. Number of units in the group: 40
27/808/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Czarnem 1950-1972 [1973] 0 Unroll
Teczka o sygnaturze 1 zawiera zarządzenia Przewodniczącego Prezydium MRN z lat 1968-1970. W teczce o sygnaturze 2 zebrano dokumenty z zakresu spraw organizacyjnych Miejskiej Rady Narodowej w Czarnem z roku 1950, 1964, 1966, 1969. Zachowane materiały to głównie ewidencja i charakterystyka radnych w poszczególnych kadencjach oraz informacje statystyczne dotyczące składu rady. Poza wymienionym okresem nie zachowały się podobne materiały z innych lat. Akta o sygnaturach 3-25 to protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Czarnem z lat 1950-1972. Akta o sygnaturze 26-27 to księgi zawierające ewidencję uchwał podjętych przez radę oraz jej prezydium w latach 1961-1964 oraz 1968-1970. Teczki o sygnaturze 28-31 zawierają materiały ze spotkań posłów i radnych z wyborcami w latach 1963-1972. Materiał archiwalny dotyczący interpelacji i postulatów radnych z lat 1966-1968 zebrano w teczce o sygnaturze 32. Brak jest materiałów z roku 1967.Akta poszczególnych komisji stałych funkcjonujących przy radzie w latach 1950-1972, znajdują się w teczkach o sygnaturach 33-43. Akta o sygnaturze 44-45 zawierają protokoły posiedzeń Klubu Radnych PZPR i ZSL z roku 1964 oraz Zespołu Radnych PZPR z lat 1965-1968. Akta o sygnaturze od 46-68 to protokoły z posiedzeń Prezydium MRN w Czarnem z lat 1950-1971. Nie zachowały się protokoły z 1972 r. Ewidencja uchwał podjętych na posiedzeniach Prezydium MRN w Czarnem w roku 1950 to teczka o sygnaturze 69. W teczce o sygnaturze 70 znajdują się materiały dotyczące działalności komitetów blokowych w mieście w latach 1964-1967. Zawiera ona wykazy członków poszczególnych komitetów, protokoły zebrań, protokoły narad oraz sprawozdania z działalności komitetów funkcjonujących na terenie miasta Czarne. Akta o sygnaturach 71-77 zawierają plany gospodarcze miasta na lata 1963-1972. Nie zachowały się plany na lata 1966-1968. Plan gospodarczy na rok 1959 wraz z budżetem miasta znajduje się w teczce o sygnaturze 99. Sprawozdania statystyczne z działalności Miejskiej Rady Narodowej w Czarnem oraz jej organów z lat 1960-1971 znajdują się w teczkach o sygnaturach 78-80. W aktach o sygnaturach 81-83 znajdują się sprawozdania statystyczne GUS. W teczce o sygnaturze 84 znajdują się skargi i wnioski z lat 1969-1971 oraz sprawozdania opisowe i statystyczne o sposobie ich załatwiania. Teczka o sygnaturze 85 zawiera materiały dotyczące współpracy z Miejskim Komitetem Frontu Jedności Narodu z lat 1967-1972. Brak jest akt z roku 1968 i 1970. Materiały z kontroli zewnętrznych z lat 1959-1972 znajdują się w teczkach o sygnaturach 86-88. Akta o sygnaturach 89-111 to budżety miasta i plany funduszu gromadzkiego na poszczególne lata. Nie zachowały się budżety na lata 1954, 1970-1971 oraz sprawozdawczość budżetowa za lata 1951, 1954, 1962, 1968-1971. W teczce o sygnaturze 112 znajdują się materiały dotyczące inwentaryzacji urządzenia komunalnego z 1957 roku. Materiały dotyczące ewidencji nieruchomości z lat 1951-1954, znajdują się w teczce o sygnaturze 113. Akta dotyczące konkursu "Mistrz Gospodarności" z lat 1967-1972 [1973], to teczka o sygnaturze 114. W teczkach o sygnaturach 115, 116 znajdują się rejestry gruntów miasta Czarne wraz z imiennymi wykazami właścicieli lub użytkowników gruntów. Teczka o sygnaturze 117 zawiera testamenty dotyczące spraw majątkowych. Number of units in the group: 117
27/809/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Debrznie 1950-1973 0 Unroll
Number of units in the group: 216
27/810/0 Sąd Obwodowy w Polanowie [1870-1878]1879-1945 0 Unroll
Księga gruntowa zawiera indywidualnych właścicieli parcel, dzięki nim można odtworzyć kolejnych właścicieli nieruchomości, ich wielkość, wysokość zadłużenia. Number of units in the group: 1
27/811/0 Prokuratura Wojewódzka w Słupsku 1975-1977 0 Unroll
Number of units in the group: 18
27/812/0 Miejska Biblioteka Publiczna w Słupsku 1945-1995 0 Unroll
Number of units in the group: 420
27/813/0 Urząd Kontroli Skarbowej w Słupsku 1992-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 260
27/814/0 Zbiór fotografii dotyczących powiatu bytowskiego 1945-1970 0 Unroll
Number of units in the group: 24
27/815/0 Miejska Rada Narodowa w Sławnie 1973-1985 0 Unroll
Number of units in the group: 92
27/816/0 Gminna Rada Narodowa w Sławnie 1973-1986 0 Unroll
Number of units in the group: 74
27/817/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Sławnie 1986-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 30
27/818/0 Urząd Miejski w Sławnie 1974-1986 0 Unroll
Number of units in the group: 71
27/819/0 Urząd Gminy w Sławnie 1973-1986 0 Unroll
Number of units in the group: 66
27/820/0 Urząd Miasta i Gminy w Sławnie 1986-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 10
Showing 801 to 820 of 893 entries.