Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
34/465/0 Związek Socjalistycznej Młodzieży Polskiej Zarząd Wojewódzki w Lesznie 1976-1989 0 Unroll
Akta ZW ZSMP w Lesznie mają dużą wartość jako materiał źródłowy do poznania najnowszej historii południowo-zachodniej Wielkopolski. Uzupełniają bowiem materiały znajdujące się w zespołach wytworzonych przez PZPR. Zespół zawiera następujące rodzaje materiałów: akta dotyczące krajowych Zjazdów ZSMP z lat 1981-1985, protokoły Wojewódzkich Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczych i Programowych /1976-1984/, protokoły posiedzeń plenarnych /1976-1988/, protokoły posiedzeń Prezydium ZW /1978-1988/, protokoły posiedzeń Kierownictwa ZW /1976-1979/, protokoły posiedzeń Biura Wykonawczego ZW /1986-1987/, protokoły posiedzeń plenarnych i Prezydium Wojewódzkiego Sądu Koleżeńskiego /1986-1988/, protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej /1978-1981/, protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Historycznej /1982/, protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Kultury /1975-1977/, protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Młodych Nauczycieli i Opiekunów Szkolnych Organizacji ZSMP /1983-1986/, protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Powszechnego Współzawodnictwa Kół /1979-1986/ oraz protokoły posiedzeń Zespołu do spraw. Upowszechniania Muzyki i Piosenki /1978-1983/, protokoły spotkań "Parlamentu Młodzieży" /1988/, protokoły posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Młodych Radnych /1980-1986/, protokoły posiedzeń oraz informacje z działalności Zespołów Młodych Radnych /1979-1980/, protokoły narad pracowników /1986-1988/, akta dotyczące spraw organizacyjnych: m.in. statut ZSMP, regulamin organizacyjny Biura ZW /1977-1985/, wytyczne, porozumienia, założenia programowe /1980-1984/, akta dotyczące współzawodnictwa kół /1981-1987/ oraz "dekady kół" /ankiety statystyczne i wnioski zgłaszane przez koła /1986-1987/, oceny działalności instancji podstawowych /1979/, sylwetki działaczy /1985-1986/, statystyki jednostkowe i zbiorcze /1976-1988/, biuletyn informacyjny Zarządu Głównego z 1987 r. /zawiera dane statystyczne o Zarządach Wojewódzkich ZSMP w kraju/, meldunki miesięczne i tygodniowe ZW dotyczące m.in. spraw organizacyjnych /1985-1987/, teleksy przychodzące i wychodzące /1981-1986/, materiały dotyczące wydarzeń w Bydgoszczy /1981/, akta dotyczące współpracy z Urzędem Wojewódzkim w Lesznie /1981-1982/ i współpracy zagranicznej /1977-1987/, programy i sprawozdania z obchodów 1 Maja /1984/, wykazy pracowników etatowych oraz sprawozdania ze stanu zatrudnienia /1978-1980,1986-1988/, raporty o warunkach startu życiowego i zawodowego młodzieży województwa leszczyńskiego /1983,1986/, wykaz domów kultury, świetlic wiejskich i przyzakładowych, klubów "Ruch" i "Rolnik" w województwie leszczyńskim /bez daty/, /ocenę wdrażania wojewódzkiego programu rozwoju sportu i turystyki /1977/, sprawozdanie z działalności Wojewódzkiego Uniwersytetu Robotniczego /1978/, analizę rozwoju Chorągwi Leszczyńskiej ZHP /1975/, prasę: jednodniówkę, dodatek "Głosu Wielkopolskiego" oraz serwisy i biuletyny informacyjne /1982-1986/. Ponadto w zespole znajdują się akta zarządów miejskich, miejsko-gminnych i gminnych ZSMP /zwłaszcza protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych, posiedzeń plenarnych i Prezydiów/ w: Bojanowie /1977-1988/, Borku /1977-1988/, Gostyniu /1977-1985/, Górze /1977-1988/, Jemielnie /1978-1987/, Jutrosinie /1977-1988/, Kobylinie /1977-1988/, Kościanie /1977-1988/, Krobi /1979-1988/, Krzemieniewie /1977-1988/, Krzywiniu /1977-1988/, Lesznie /1981-1988/, Lipnie /1977-1988/, Miejskiej Górce /1977-1989/, Niechlowie /19771988/, Osiecznej /1981-1987/, Pakosławiu /1985-1987/, Pępowie /1979-1988/, Piaskach /1977-1988/, Pogorzeli /1986-1988/, Poniecu /1977-1988/, Przemęcie /1977-1987/, Rawiczu /1977-1988/, Rydzynie /1977-1988/, Szlichtyngowej /1979-1988/, Śmiglu /1980-1988/, Święciechowie /1979-1988/, Wąsoszu /1977-1988/, Wijewie /1983-1987/, Włoszakowicach /1977-1988/, Wschowie /1977-1988/ oraz Zarządu Zakładowego ZSMP Rejonu PKP w Lesznie /1979/ i Zarządu Zakładowego w Zakładach Elementów Wyposażenia Budownictwa "Metalplast-Leszno" /1979/. Number of units in the group: 185
34/466/0 vacat - Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej we Wschowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
34/467/0 vacat - Komitet Powiatowy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Górze, przekazany do Archiwum Państwowego we Wrocławiu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
34/468/0 Komitet Wojewódzki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Lesznie [1945] 1975-1990 0 Unroll
Materiały archiwalne zawarte w zespole KW PZPR w Lesznie pozwalają w dużym stopniu na odtworzenie działalności partii na terenie województwa leszczyńskiego. W materiałach z wojewódzkich konferencji sprawozdawczo-wyborczych i przedzjazdowych zawarte są m.in.: protokoły z konferencji, sprawozdania z działalności organów partii /Sekretariatu, Egzekutywy, Wojewódzkiej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej i Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej/, opinie i wnioski zgłoszone podczas kampanii sprawozdawczo-wyborczych i przedzjazdowych oraz materiały wydane drukiem. Do istotnych akt można również zaliczyć protokoły posiedzeń plenarnych KW z załącznikami oraz protokoły posiedzeń Sekretariatu i Egzekutywy. Wśród załączników znajdują się m.in.: regulaminy pracy KW i innych organów PZPR na terenie województwa oraz sprawozdania z działalnością Na akta Wojewódzkiej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej składają się materiały własne oraz odziedziczone po istniejących do 1986 r. Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej i Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej. Są to m.in. instrukcje Centralnej Komisji Rewizyjnej, plany pracy, regulaminy działalności, protokoły posiedzeń plenarnych i prezydium Komisji, protokoły narad przewodniczących terenowych komisji rewizyjnych , protokoły przeprowadzonych kontroli, sprawozdania z działalności oraz wycinki prasowe. W Wydziale Organizacji Pracy KW znajdują się: uchwały, instrukcje, notatki i inne materiały przysłane z KC PZPR bezpośrednio do I sekretarza KW i innych sekretarzy, Biuletyny Informacyjne KC PZPR, uchwały i wnioski oraz plany pracy Egzekutywy i Sekretariatu KW, referaty i przemówienia I sekretarza KW oraz protokoły posiedzeń Wojewódzkiej Komisji Współdziałania PZPR, ZSL i SD. Biuro Listów i Inspekcji KW zawiera przede wszystkim skargi od ludności na działalność różnych organów administracji państwowej, instytucji, przedsiębiorstw itd. Z innych akt wymienić można wytyczne i analizy KC, własne plany pracy, protokoły narad zorganizowanych przez Biuro oraz protokoły posiedzeń Komisji Wniosków, Skarg i Sygnałów od Ludności. W Sektorze ds. Kadr i Działaczy Ruchu Robotniczego zachowały się w szczątkowej formie informacje i oceny dotyczące kadr z lat 1975 – 1980. Z materiałów działającego przez pewien czas samodzielnie Referatu ds. Działaczy Ruchu Robotniczego należy wymienić: plany pracy i sprawozdania z ich realizacji oraz protokoły posiedzeń Komisji ds. Działaczy Ruchu Robotniczego. Do ważniejszych materiałów należy zaliczyć również akta osobowe i wspomnieniowe działaczy ruchu robotniczego. Materiały te bowiem obrazują w jakimś stopniu rozwój ruchu robotniczego w Polsce. Należy także pamiętać, że wielu działaczy pełniło w Polsce Ludowej ważne funkcje polityczne. Z akt Wydziału Polityczno-Organizacyjnego można wymienić następujące: plany pracy, protokoły narad zorganizowanych przez Wydział, protokoły posiedzeń Komisji Organizacyjnej oraz Komisji Wewnątrzpartyjnej i Komisji ds. Kobiet, protokoły zebrań Zespołu Radnych WRN członków PZPR, analizy opisowe dotyczące sytuacji wewnątrzpartyjnej, informacje o działalności rejonowych ośrodków pracy partyjnej, oceny przebiegu wyborów do sejmu i senatu oraz do rad narodowych i samorządu mieszkańców. W aktach Wydziału znajduje się również wykaz aktywu wojewódzkiego i sprawozdania z jego działalności. Do ciekawych materiałów należy zaliczyć akta dotyczące współpracy międzynarodowej województwa leszczyńskiego i KW PZPR. Województwo współpracowało z Okręgiem Shul /b. NRD/ oraz z Obwodem Żytomierskim, a od 1987 r. z Obwodem Tiumeńskim /b, ZSRR/. W aktach zachowały się plany i programy współpracy oraz sprawozdania z przebiegu wizyt delegacji niemieckich i radzieckich na terenie województwa leszczyńskiego oraz wizyt delegacji polskich w Niemczech i w Związku Radzieckimi Z innych akt, znajdujących się w Wydziale, można wymienić: Biuletyny Informacyjne KW oraz informacje o działalności organizacji młodzieżowych /ZHP i ZSMP/ i pracy związków zawodowych. W Referacie Ewidencji KW znajdują się: dwuletnie ankiety statystyczne /sprawozdania o członkach i kandydatach partii/, sprawozdania o stanie liczebnym i składzie socjalnym partii, sprawozdania o kandydatach PZPR oraz sprawozdania miesięczne o członkach przyjętych, wydalonych i skreślonych z ewidencji. Po wprowadzeniu stanu wojennego Referat opracowywał dwutygodniowe meldunki o stanie liczbowym wojewódzkiej organizacji partyjnej. W aktach Referatu znajdują się ponadto wykazy imienne członków PZPR, którzy zdali legitymacje partyjne. Wydział Ideologiczny i Informacji KW zajmował się m.in. organizacją obchodów oficjalnych świąt i rocznic państwowych, nadzorem nad działalnością regionalnej prasy oraz funkcjonowaniem placówek oświatowych i kulturalnych. Znajduje to odzwierciedlenie w aktach. Są tam m.in.: plany pracy Wydziału, protokoły narad, informacje o działalności FJN l TPPR, dokładne analizy treści zawartych w lokalnej prasie, oceny działalności placówek oświatowych i kulturalnych na terenie województwa oraz materiały z przygotowań i przebiegu obchodów oficjalnych świąt i rocznic. Wśród akt Wydziału Społeczno-Rolnego można wymienić: plany pracy, protokoły narad zorganizowanych przez Wydział, protokoły posiedzeń Komisji Rolnej i Komisji ds. Ekonomicznych, Przemysłu Rolnego, informacje ogólne o sytuacji w rolnictwie oraz informacje o pracy państwowych gospodarstw rolnych, kółek rolniczych, rolniczych spółdzielni produkcyjnych i rolnictwa nieuspołecznionego. Ponadto Wydział opracował lub też otrzymał do wiadomości informacje o sytuacji przemysłu rolno-spożywczego na terenie województwa leszczyńskiego. W Wydziale Społeczno-Ekonomicznym zachowały się: plany pracy, protokoły narad Wydziału, protokoły posiedzeń Komisji Ekonomicznej oraz Komisji Funkcjonowania Gospodarki i Polityki Ekonomicznej, informacje dotyczące różnych dziedzin życia gospodarczego /przemysł, handel, budownictwo, gospodarka komunalna, transport i łączność/. W aktach Wydziału znajdują się także analizy sytuacji ekonomicznej. Informacje o działalności ZBOWiD-u, PCK, LOK-u i OSP oraz o pracy organów wymiaru sprawiedliwości znajdują się w aktach Referatu Społeczno-Prawnego KW. Z innych materiałów Referatu wymienić można protokoły posiedzeń Komisji Zdrowia i Spraw Socjalnych oraz Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego. W aktach Wydziału Gospodarki Wewnątrzpartyjnej zachowały się m.in. niektóre budżety i bilanse KW. Z uwagi na brak akt osobowych pracowników KW PZPR w Lesznie w zespole pozostawiono też listy płac. Z akt Wojewódzkiego Ośrodka Kształcenia Ideologicznego można wymienić m.in. plany pracy, protokoły narad zorganizowanych przez Ośrodek, informacje o działalności szkoleniowej /programy i oceny ich realizacji/ oraz informacje o pracy lektorów KW PZPR. Wojewódzkiemu Ośrodkowi Kształcenia Ideologicznego podlegał Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu. W zachowanych aktach znajdują się: regulaminy i założenia programowe WUML-u, wykazy wykładowców oraz ewidencja osób szkolonych. Tylko w formie szczątkowej zachowały się w zespole KW PZPR w Lesznie akta rejonowych ośrodków pracy partyjnej. Na terenie województwa leszczyńskiego działały one w: Gostyniu, Górze, Kościanie, Lesznie, Rawiczu i we Wschowie. W zespole są jedynie akta ROPP-u w Kościanie /1 j.a./ oraz ROPP-u w Rawiczu /12 j,a/. ROPP w Rawiczu zawiera: protokoły narad I sekretarzy komitetów terenowych PZPR z obszaru rawickiego, informacje o sytuacji społeczno-politycznej oraz protokoły kontroli i oceny pracy komitetów PZPR w: Bojanowie, Jutrosinie, Miejskiej Górce, Pakosławiu i Rawiczu. Po ROPP-ie w Kościanie zachowały się wyłącznie informacje o sytuacji społeczno-politycznej na terenie kościańskiego w latach 1987 – 1988. Na końcu materiałów aktowych umieszczono księgi inwentarzowe i spisy zdawczo-odbiorcze akt przekazanych do archiwum zakładowego przez Wydziały KW PZPR oraz komitety terenowe PZPR. W zespole znajduje się też zbiór afiszów i plakatów wydrukowanych z okazji zjazdów i konferencji krajowych PZPR, wyborów do Sejmu, Senatu i rad narodowych oraz dla upamiętnienia świąt, rocznic i innych uroczystości okolicznościowych /np. z okazji 1 Maja i 22 Lipca/. Znaczna część plakatów i afiszów dotyczy okresu działalności NSZZ „Solidarność" oraz wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Podobna tematyka /z wyłączeniem spraw związanych z działalnością NSZZ „Solidarność" i wprowadzeniem stanu wojennego/ znajduje odzwierciedlenie w zbiorach albumów i fotografii. Number of units in the group: 1101
34/469/0 Wojewódzka Rada Narodowa w Lesznie 1975-1990 0 Unroll
Akta Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lesznie mają dużą wartość źródłową do poznania najnowszej historii województwa leszczyńskiego. Znajdują się w nich bowiem informacje opisowe prawie ze wszystkich dziedzin życia społeczno- -gospodarczego województwa z lat 1975-1990. Największą wartość mają niewątpliwie protokoły sesji WRN wraz z załącznikami. Zawierają one bogate materiały informacyjne dotyczące: przemysłu, rzemiosła, handlu i usług, rolnictwa, budownictwa mieszkaniowego, gospodarki komunalnej, zatrudnienia, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki. Ponadto w protokołach sesji znajdują się plany i sprawozdania z wykonania budżetu województwa, plany społeczno-gospodarczego rozwoju województwa i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania z wykonania uchwał WRN, informacje z realizacji postulatów i wniosków z kampanii wyborczej do Sejmu, informacje dotyczące wyborów do WRN, informacje i sprawozdania z działalności Komitetu Kontroli Społecznej, prokuratur rejonowych, Wojewódzkiego Komitetu Pomocy Społecznej, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej, Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, Ligi Kobiet, Polskiego Czerwonego Krzyża, Ligi Obrony Kraju, Ligi Ochrony Przyrody, towarzystw kulturalnych i sportowych. W protokołach sesji są także materiały źródłowe dotyczące: działalności Prezydium i komisji WRN, nadawania odznaczeń państwowych, realizacji skarg i wniosków. Na większą uwagę zasługują również protokoły posiedzeń Prezydium WRN, w których znaleźć można różnorodne materiały źródłowe dotyczące przemysłu, rzemiosła, rolnictwa, handlu i usług, gospodarki komunalnej i budownictwa mieszkaniowego, oświaty i kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, kultury fizycznej i sportu. W aktach zespołu znajdują się ponadto: informacje o wynikach wyborów do WRN z 1976 r., afisze wyborcze do Sejmu i WRN z 1976 r., ustawy, uchwały i rozporządzenia Rady Państwa /w tym m.in. wzorcowy regulamin rady narodowej z 1975 r./, akta dotyczące wyboru do samorządu mieszkańców z 1980 r., zarządzenia i pisma okólne Wojewody z 1975 i 1977 r., regulaminy, plany pracy z lat 1975-1979, informacje o społecznej działalności rad narodowych, ich organów i o zmianach w ich składach osobowych z lat 1976-1979, informacje o działalności rad narodowych stopnia podstawowego oraz ankiety przewodniczących rad narodowych z lat 1980-1984, protokoły narad przewodniczących rad narodowych i naczelników miast i gmin z lat 1984-1985, sprawy związane z radami narodowymi /m.in. charakterystyka PGR Jemielno oraz informacje o inwestycjach w Gostyniu/ z lat 1981-1983, protokół ze wspólnego posiedzenia prezydiów wojewódzkich rad narodowych siedmiu województw z 1978 r., informacja o pracy Prezydium WRN z 1985 r., postanowienia Prezydium WRN z lat 1975-1985, sprawy związane z realizacją funkcji koordynacyjnej Prezydium WRN z lat 1981-1985, protokoły posiedzeń Komisji WRN: Komisji Drobnej Wytwórczości, Usług i Rzemiosła z lat 1984-1990, Komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Komunikacji z lat 1975-1990, Komisji Kontroli społecznej z lat 1978-1984, Komisji Ochrony Środowiska i Zasobów Wodnych z lat 1987-1990, Komisji Odznaczeń Państwowych z lat 1975-1990, Komisji Oświaty i Kultury z lat 1975-1990, Komisji Produkcji Rolnej z lat 1975-1984, Komisji Prawa i Porządku Publicznego z lat 1975-1989, Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z lat 1984-1990, Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej z lat 1975-1990, Komisji do spraw. Samorządu z lat 1984-1990, Komisji do spraw. Zaopatrzenia Ludności i Ochrony Konsumenta z lat 1975-1990, Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych, Kultury Fizycznej z lat 1975-1990, akta dotyczące Rady Społeczno-Gospodarczej przy WRN z lat 1987-1989, informacje o spotkaniach radnych z wyborcami z lat 1976-1977, informacje o współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi z 1984 r., interpelacje, wnioski i postulaty z lat 1975-1979, akta dotyczące szkolenia radnych z lat 1980-1986, wystąpienia pokontrolne dotyczące wykonania budżetu z 1986 i 1989 r., informacje o działalności Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej z 1979 r. oraz informacje o konkursie "Mistrz Gospodarności". Number of units in the group: 344
34/470/0 Wojewódzki Zespół Poselski w Lesznie 1985-1989 0 Unroll
Materiały zawarte w zespole oddają w pełni zakres działania Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego w Lesznie. Na początku zespołu umieszczono akta dotyczące organizacji Sekretariatu oraz plany pracy Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego. Następną grupę materiałów stanowią protokoły posiedzeń Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego. Najwięcej akt dotyczy spraw związanych z obsługą działalności posłów, a zatem: interpelacje i zapytania poselskie, skargi i wnioski kierowane do Wojewódzkiego Zespołu Poselskiego, interwencje poselskie, protokoły i notatki ze spotkań posłów z wyborcami. Na końcu zespołu umieszczono wykaz byłych posłów z województwa leszczyńskiego, artykuły i notatki prasowe dotyczące Wojewódzkiego Biura Poselskiego oraz sprawozdania i informacje z jego działalności. Number of units in the group: 20
34/471/0 Urząd Miasta i Gminy Krzywiń 1973-1990 0 Unroll
Akta zachowane w zespole pozwalają w miarę kompleksowo poznać strukturę i organizację pracy Urzędu Miasta i Gminy w Krzywiniu oraz niektóre zagadnienia z życia społeczno-gospodarczego na terenie miasta i gminy. Na początku zespołu ułożono akta Stanowiska pracy ds. Ogólno-Organizacyjnych. Są to m.in. regulaminy i statuty Urzędu Miasta i Gminy, zarządzenia Naczelnika, roczne plany pracy Urzędu, dane statystyczne o pracownikach, plany i programy szkoleń pracowników, analizy i oceny skarg i wniosków, protokoły kontroli kompleksowych i problemowych przeprowadzonych w Urzędzie oraz wycinki prasowe. W materiałach Referatu Finansowo-Budżetowego znajdują się roczne sprawozdania finansowe z realizacji budżetu. Względnie dobrze zachowały się materiały Stanowiska pracy ds. Planowania. Są to m.in. plany społeczno-gospodarczego rozwoju miasta i gminy oraz sprawozdania z ich wykonania, sprawy realizacji czynów społecznych oraz arkusze sprawozdawcze dla potrzeb konkursu "Gmina-Mistrz Gospodarności". Następnie ułożono akta Stanowiska pracy ds. Społeczno-Administracyjnych. Są wśród nich analizy z działalności Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy oraz opinie Wydziału do Spraw Wyznań Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie w sprawie mianowania proboszczów parafii katolickich na terenie miasta i gminy Krzywiń. Sprawy z zakresu rolnictwa i leśnictwa prowadził Referat Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa. Zachowały się tylko nieliczne materiały dotyczące kontraktacji /sprawozdania/, zaopatrzenia ludności w wodę i ogrodów działkowych. Z akt wytworzonych przez Stanowisko pracy ds. Handlu i Usług w zespole zachowały się: wykazy sieci handlowej, plany i programy rozwoju handlu i gastronomii, wykazy zakładów rzemieślniczych i usługowych oraz plany i programy rozwoju usług. W materiałach Stanowiska pracy ds. Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska znajdują się : sprawozdania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej za lata 1979-1989 oraz wykazy cmentarzy na terenie miasta i gminy. Z akt wytworzonych przez Stanowisko pracy ds. Budownictwa zachowała się tylko 1 j.a. dotycząca rocznych sprawozdań statystycznych ze stanu dróg, zieleni miejskiej, ruchu budowlanego i kapitalnych remontów z lat 1973-1977. W zespole zachowały się także 2 j.a. Stanowiska pracy ds. Kultury /m.in. programy działania domu kultury i sprawozdania z ich realizacji/ oraz 2 j.a. Stanowiska pracy ds. Kultury Fizycznej i Turystyki / karty ewidencyjne obiektów sportowych, kalendarze imprez sportowych/. Na końcu zespołu umieszczono 1 j.a. , która została wytworzona przez Stanowisko pracy ds. Zdrowia i Opieki Społecznej. Są to protokoły posiedzeń Zespołu Koordynacyjnego ds. Opieki Społecznej. Number of units in the group: 78
34/472/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy Krzywiń 1973-1990 0 Unroll
Akta Rady Narodowej Miasta i Gminy są bardzo cennym materiałem źródłowym do dziejów miasta i gminy Krzywiń w latach 1973-1990. Niewątpliwie największą wartość mają protokoły sesji RNMiG. Znajdują się w nich bowiem / często w formie załączników / informacje opisowe i statystyczne z wielu dziedzin życia społeczno-gospodarczego, m.in. budownictwa, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, rzemiosła, przemysłu, usług, handlu, kultury, oświaty, sportu , ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Ponadto przy protokołach sesji znajdują się uchwały podejmowane przez Radę Narodową Miasta i Gminy. Na większą uwagę zasługują również protokoły posiedzeń Prezydium RNMiG. Także w nich można znaleźć materiały źródłowe do szeroko rozumianego życia społeczno-gospodarczego na terenie gminy Krzywiń. Przy protokołach umieszczono postanowienia Prezydium RNMiG. W zespole znajdują się ponadto: materiały z wyborów do rady narodowej, kwestionariusze osobowe radnych z 1988 r., plany pracy Rady, uchwały RNMiG, akta poszczególnych komisji działających przy Radzie / m.in. protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności /, protokoły posiedzeń zespołów radnych, wnioski i postulaty radnych, sprawozdania ze spotkań radnych z wyborcami, sprawozdania z działalności Rady /tylko z lat 1987-1989/, akta Komitetu Kontroli Społecznej Miasta i Gminy oraz materiały samorządu wiejskiego i miejskiego, tzn. rad sołeckich i Komitetu Osiedlowego. Number of units in the group: 81
34/473/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich w Lesznie [1961-1980] 1981-1989 [1990] 0 Unroll
Materiały zachowane w zespole pozwalają w miarę dobrze poznać strukturę organizacyjną oraz kondycję finansową Spółdzielni w latach 1976-1989. Na początku umieszczono materiały organizacyjne /m.in. regulaminy/ oraz dokumentację ze Zjazdów Delegatów Spółdzielni , w których znajdują się protokoły, uchwały oraz sprawozdania z działalności. W dalszej kolejności ułożono dokumentację z Zebrań Przedstawicieli w poszczególnych spółdzielniach mleczarskich, które wchodziły w skład Wojewódzkiej Spółdzielni Mleczarskiej, a później Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Lesznie. Następnymi grupami akt są protokoły posiedzeń i uchwały Rady Nadzorczej oraz Zarządu. W dalszej kolejności ułożono protokolarze posiedzeń następujących Komisji działających przy WSM /a od 1981 r. przy WZSM/ : Gospodarki Mleczarskiej, Gospodarczej, Ekonomiczno-Produkcyjnej, Handlu i Skupu, Hodowli i Skupu, Pracy Wśród Kobiet, Rewizyjnej, Społeczno-Wychowawczej oraz Sekcji Młodzieżowej. W zespole znajdują się także protokoły narad i odpraw pracowników. Po nich ułożono plany gospodarcze oraz plany dotyczące zatrudnienia i wynagrodzeń. W zespole są ponadto: sprawozdania, skargi i wnioski kierowane do Spółdzielni oraz protokoły kontroli przeprowadzonych przez Najwyższą Izbę Kontroli oraz Centralny Związek Spółdzielni Mleczarskich Terenowy Wydział Lustracji w Poznaniu. Number of units in the group: 66
34/474/0 "Społem" Centralny Związek Spółdzielni Spożywców Oddział Wojewódzki w Lesznie [1975-1982] 1983-1987 [1989] 0 Unroll
Materiały zachowane w zespole pozwalają w miarę dobrze poznać strukturę organizacyjną oraz kondycję finansową Spółdzielni w latach 1975-1987. Na początku umieszczono akta organizacyjne /m.in. statut, regulamin, strukturę organizacyjną, postanowienia Sądu dotyczące rejestracji i likwidacji /. Następną grupą akt są protokoły Zgromadzeń Przedstawicieli, najwyższego organu uchwałodawczego Spółdzielni. Pochodzą one z lat 1976 - 1983. W dalszej kolejności ułożono protokolarze i materiały z posiedzeń Zarządu. W materiałach znajdują się m.in. plany, informacje i analizy dotyczące działalności Spółdzielni. W zespole znajdują się także uchwały Zarządu z lat 1975-1982. O sytuacji finansowej Spółdzielni mówią także roczne sprawozdania finansowe za lata 1975-1987. Znajdują się w nich m.in. bilanse. W zespole zachowała się także jedna teczka protokołów kontroli przeprowadzonych w Spółdzielni w latach 1983-1986. Na końcu umieszczono opracowania Stanisławy Pietrzak i Zbigniewa Gryczki dotyczące spółdzielczości w województwie leszczyńskim. Number of units in the group: 35
34/475/0 Wojewódzki Związek Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych w Lesznie [1949] 1975-1989 0 Unroll
W zespole znajdują się akta: dotyczące Krajowych Zjazdów Delegatów RSP z 1981 i 1988 r. oraz Wojewódzkich Zjazdów Delegatów RSP z lat 1975-1987, protokoły posiedzeń Rady WZ RSP z lat 1975-1987, protokoły posiedzeń Zarządu WZ RSP z lat 1975-1987, akta organizacyjne RSP z lat 1950-1987, plany gospodarczo-finansowe RSP z lat 1979-1989, sprawozdania roczne ze stanu gospodarczo-finansowego RSP z lat 1976-1989, sprawozdania roczne RSP z usług produkcyjnych dla rolnictwa z lat 1977-1981, sprawozdania roczne RSP ze stanu i ruchu środków trwałych za 1978 r., sprawozdania roczne RSP o stanie i ruchu zatrudnionych za 1976 r., sprawozdania roczne RSP o pojazdach za 1974 i 1976 r., sprawozdania roczne RSP z gospodarki magazynowej za 1976 i 1978 r., charakterystyki gospodarczo-finansowe RSP z lat 1977-1988, biuletyny informacyjne o działalności RSP z lat 1978-1989, protokoły kontroli działalności gospodarczej RSP z lat 1981-1989 oraz albumy fotograficzne z 1977 r. Do najciekawszych materiałów zaliczyć należy biuletyny informacyjne o działalności RSP, charakterystyki gospodarczo-finansowe RSP oraz sprawozdania roczne ze stanu gospodarczo-finansowego RSP. Znajdują się w nich bowiem dane zbiorcze o działalności RSP w województwie leszczyńskim, a także o działalności poszczególnych RSP, dotyczące zwłaszcza: stanu organizacyjnego RSP, stanu gruntów, osiągniętych plonów, pogłowia zwierząt gospodarczych, produkcji żywca, średniej wydajności mleka od krowy, inwestycji budowlanych, zakupu sprzętu rolniczego, zatrudnieniu, dochodów finansowych oraz wyników współzawodnictwa RSP. Na uwagę zasługują także akta organizacyjne RSP. Dotyczą one następujących RSP w: Bartoszewicach, Bielawach, Boguszynie, Bonikowie, Bronikowie, Czarkowie, Chełkowie, Czeluścinie, Daleszynie, Dąbrówce, Dębcu Nowym, Gierłachowie, Goniembicach, Górce Duchownej - Sulejewie, Grodzisku, Izbicach, Kaczkowie, Katarzyninie, Kiełczewie, Kluczewie, Kokorzynie, Kołaczkowicach, Kościanie, Kromolicach, Krzywiniu, Krzyżankach, Kuklinowie, Kurowie, Lasotkach, Lginiu, Lipiu, Lopowcu, Łagiszynie, Łaszczynie - Sarnowie, Łukaszewie, Małgowie, Marownicy - Sierpowie - Machcinie, Miąskowie, Nielęgowie, Oborzyskach Starych, Osieku, Osowie, Ostrowie, Pawłowicach, Pianowie, Piaskach, Przemęcie, Przybiniu, Rąbiniu, Skoraszewicach, Spławiu, Starymgrodzie, Starym Kobylinie, Sulejewie, Szczodrowie, Szemzdrowie, Świerczynie, Święciechowie, Trzeboszu, Widziszewie, Wieszkowie - Żelaznie, Wilkonicach, Wojnowicach, Zaborowie, Zawadzie, Zawieścicach, Zbęchach, Ziemnicach, Żakowie. Number of units in the group: 255
34/476/0 Urząd Miejski w Kościanie [1945] 1973-1990 0 Unroll
Akta Urzędu Miejskiego w Kościanie mają dużą wartość źródłową do poznania najnowszej historii miasta Kościana. Zawierają informacje statystyczne i opisowe prawie ze wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego z lat 1973-1990. Na szczególną uwagę zasługują akta Miejskiej Komisji Planowania – zwłaszcza roczne plany społeczno-gospodarczego rozwoju miasta oraz sprawozdania i analizy dotyczące realizacji planów. Akta Biura Organizacyjno-Prawnego zawierają między innymi: materiały organizacyjne Urzędu (regulaminy i statuty), zarządzenia Naczelnika Miasta, dane statystyczne o pracownikach, narady pracowników Urzędu, posiedzenia komitetów osiedlowych, roczne plany pracy Urzędu, wycinki prasowe i protokoły kontroli. W aktach Wydziału Budownictwa, Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska znajdują się plany pracy Wydziału, opinie i uzgodnienia lokalizacji obiektów budowlanych, informacje o podziałach nieruchomości, analizy i oceny ruchu budowlanego oraz analizy i oceny środowiska naturalnego. Akta Wydziału Finansowego dotyczą budżetu miasta i jego wykonania. Akta Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami zawierają między innymi: roczne plany pracy Wydziału, sprawozdania GUS z przeprowadzonych uwłaszczeń ziemi oraz z zatrudnienia i funduszu płac, wykazy gruntów, ewidencję budynków, informacje o zmianie nazw ulic, Ponadto w akcie pod sygn. 273 znajduje się ogólna charakterystyka miasta. W aktach Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Rolnictwa są między innymi: plany pracy Wydziału, sprawozdania z obrotu nieruchomościami, informacje o realizacji czynów społecznych i remontach budynków mieszkalnych, analizy ekonomiczne przedsiębiorstw i zakładów komunalnych, informacje o stanie gazyfikacji miasta, ewidencja dróg i mostów, informacje o cmentarzach i grobownictwie wojennym. Akta wydziału Oświaty i Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki zawierają między innymi: sprawozdania z upowszechniania kultury w mieście, programy rozwoju kultury, sportu i turystyki, oceny sezonu turystycznego, sprawozdania z działalności ognisk Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej, karty ewidencyjne obiektów sportowych, informacje o inspekcjach w szkołach i przedszkolach., ewidencję i charakterystyki odznaczonych pracowników, sprawozdania z realizacji inwestycji, budżety, wykaz szkolnych klubów sportowych, informacje o organizacji pracy w szkołach, oceny pracy wychowawczej szkół, wyniki nauczania, sprawozdania i informacje z działalności Biblioteki Miejskiej, Domu Kultury, Muzeum Regionalnego, Miejskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Klubu Sportowego „Obra”, ewidencję zabytków nieruchomych, informacje o remontach wiatraków oraz terminarze imprez kulturalnych w województwie. W aktach Wydziału Przemysłu, Handlu i Usług znajdują się miedzy innymi: plany i programy rozwoju handlu, drobnej wytwórczości i usług, stan sieci handlowej w mieście, informacje o działalności Miejskiej Komisji do Walki ze Spekulacją, informacje o ogólnych zasadach zaopatrzenia rynku, ewidencja zakładów usługowych. W aktach Wydziału Społeczno-Administracyjnego zachowały się przede wszystkim akta dotyczące stowarzyszeń. Są tam między innymi: statuty i sprawozdania z działalności różnych organizacji (np. Chóru Męskiego „Arion”, Koła Zrzeszenia Pracowników Polskich, Ligi Kobiet, Ligi Obrony Kraju, Ligi Ochrony Przyrody itd.). Ponadto w aktach Wydziału są informacje o umacnianiu porządku i bezpieczeństwa publicznego w mieście, o działalności Kolegium do spraw Wykroczeń, Prokuratury Rejonowej i Komendy Rejonowej Straży Pożarnych oraz wykaz duchowieństwa zamieszkałego w Lesznie. Akta Wydziału Zatrudnienia zawierają między innymi: analizy sytuacji na rynku pracy oraz imienne wykazy rzemieślników. Number of units in the group: 901
34/477/0 Miejska Rada Narodowa w Kościanie 1973-1990 0 Unroll
Akta Miejskiej Rady Narodowej w Kościanie, obok akt Urzędu Miejskiego w Kościanie, stanowią cenny materiał źródłowy do badań nad najnowszą historią miasta Kościana. Niewątpliwie największą wartość mają protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej. Znajdują się w nich bowiem informacje statystyczne i opisowe z wielu dziedzin życia społeczno-gospodarczego miasta, miedzy innymi: przemysłu, rzemiosła, usług, handlu, oświaty, kultury, ochrony zdrowia, opieki społecznej, gospodarki komunalnej i budownictwa mieszkaniowego, sportu i zatrudnienia. Na większą uwagę zasługują również protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej. W zespole znajdują się ponadto: akta dotyczące spraw organizacyjnych Miejskiej Rady Narodowej, ewidencja radnych, plany pracy organów Rady, uchwały Miejskiej Rady Narodowej, postanowienia Prezydium MRN, posiedzenia zespołów radnych, akta komisji Miejskiej Rady Narodowej (plany pracy, protokoły posiedzeń i kontroli, sprawozdania z działalności), akta Komitetu Kontroli Społecznej, wnioski i postulaty zgłoszone w toku kampanii wyborczej, informacje dotyczące spotkań radnych z wyborcami, sprawy związane z nadawaniem odznaczeń państwowych i regionalnych. Number of units in the group: 221
34/478/0 Wybory do Sejmu i Senatu PRL w województwie leszczyńskim 1989 0 Unroll
W aktach znajdują się protokoły głosowań do Sejmu i Senatu w roku 1989 w poszczególnych obwodach wyborczych byłego województwa leszczyńskiego. Number of units in the group: 127
34/479/0 Urząd Miejski w Lesznie [1954-1974] 1975-1990 [1991-1994] 0 Unroll
Akta Urzędu Miejskiego w Lesznie mają dużą wartość źródłową do poznania najnowszej historii Miasta Leszna. Zawierają bowiem informacje opisowe i statystyczne prawie ze wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego z lat 1975 – 1990. Na szczególną uwagę zasługują akta Miejskiej Komisji Planowania, zwłaszcza roczne plany społeczno-gospodarczego rozwoju miasta oraz analizy i sprawozdania z realizacji planów. W aktach Wydziału znajdują się także wieloletnie i roczne plany czynów społecznych i sprawozdania z ich wykonania, opinie i decyzje koordynacyjne lokalizacji ogólnych i szczegółowych oraz ich ewidencja, wykazy zakładów przemysłowych i rzemieślniczych, informacje dotyczące dorobku miasta w okresie 40-lecia PRL, charakterystyka rozwoju społeczno-gospodarczego miasta za lata 1978 - 1983 oraz analizy i oceny skarg i wniosków. Ponadto w akcie pod sygnaturą 20 są sprawozdania z realizacji inwestycji i informacje o sytuacji demograficznej województwa leszczyńskiego, natomiast w akcie pod sygnaturą 27 jest m.in. wykonania zadań społeczno-gospodarozyoh w województwie leszczyńskim. Akta Biura Organizacyjno-Prawnego i Kadr zawierają m.in. statuty organizacyjne Urzędu, protokoły narad pracowników i kierowników wydziałów, plany pracy oraz protokoły kontroli Urzędu. W aktach Miejskiego Inspektoratu Obrony Cywilnej znajdują się plany pracy, sprawozdania z realizacji obrony cywilnej, informacje o bazie służące obronie cywilnej oraz protokoły kontroli. Akta Wydziału Budownictwa, Urbanistyki, Architektury i Ochrony Środowiska dotyczą analizy ruchu budowlanko, rozbudowy gazociągu i sieci wodnokanalizacyjnej w mieście. W aktach Wydziału Finansowego są informacje o planowanych dochodach i wydatkach budżetu miejskiego, ich zmianie i realizacji oraz sprawozdania jednostek budżetowych o dochodach i wydatkach budżetowych. Akta Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotyczą jedynie informacji o sieci linii autobusowych w mieście oraz sprawozdań i analiz z realizacji planów w 1984 r. Akta Wydziału Oświaty i Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki zawierają: programy rozwoju kultury w mieście, plany działania oraz sprawozdania z działalności domów kultury, klubów, świetlic, afisze dotyczące imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych organizowanych w mieście, informacje o opiece nad Miejscami Pamięci Narodowej, analizy i oceny przebiegu różnych imprez sportowych oraz teczki wydawnicze Wydziału. W aktach Wydziału Przemysłu, Handlu i Usług znajdują się wyłącznie informacje o ogólnych zasadach zaopatrzenia rynku. W aktach Wydziału Społeczno-Administracyjnego są informacje o działalności stowarzyszeń wyższej użyteczności publicznej oraz ich rejestry, wnioski i decyzje dotyczące odbycia procesji religijnych oraz dane o osiedlaniu się w mieście ludności cygańskiej. Number of units in the group: 1109
34/480/0 Miejska Rada Narodowa w Lesznie [1973 -1974] 1975-1990 0 Unroll
protokoły sesji wraz z załącznikami, protokoły posiedzeń Prezydium z załącznikami oraz akta komisji MRN (plany pracy, protokoły posiedzeń oraz sprawozdania z działalności i kontroli), akta samorządu mieszkańców Number of units in the group: 61
34/481/0 Urząd Miejski w Gostyniu 1974 0 Unroll
Akta Urzędu Miejskiego w Gostyniu pochodzą z 1974 r. W zespole znajdują się zaledwie 2 j.a. tj. zarządzenia Naczelnika Miasta z 1974 r. oraz sprawozdania o ruchu budowlanym w gospodarce prywatnej za 1974 r. (zawierają one wykaz budynków oddanych do użytku). Number of units in the group: 2
34/482/0 Miejska Rada Narodowa w Gostyniu 1973-1975 0 Unroll
Akta Miejskiej Rady Narodowej obejmują dwuletni okres w historii Gostynia, to znaczy lata 1973-1975. Stanowią one cenny materiał źródłowy do badań nad historią miasta. Największą wartość źródłową mają protokoły sesji. Zawierają one bowiem w postaci załączników informacje o realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej, plany pracy, sprawozdania z wykonania uchwał, plany i sprawozdania z wykonania budżetu, plany społeczno - gospodarcze i sprawozdania z ich wykonania. Ciekawy materiał stanowią również protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej zawierające m.in. informacje o działalności komitetów osiedlowych, ocenę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Gostynia, informację o stanie realizacji inwestycji na terenie miasta, informację o przebiegu realizacji kapitalnych remontów budynków mieszkalnych, informację z realizacji czynów społecznych, informację o przebiegu realizacji gospodarki lokalami. Ponadto w aktach znajdują się: uchwały rady, protokoły z posiedzeń Prezydium, rejestr postanowień Prezydium rady, protokoły posiedzeń i rejestry wniosków poszczególnych komisji: Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Ładu i Porządku Publicznego, Oświaty, Kultury i Spraw Socjalnych, Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego, Handlu i Usług. Number of units in the group: 14
34/483/0 Urząd Miasta i Gminy w Gostyniu [1949] 1976-1990 0 Unroll
Akta Urzędu mają dużą wartość źródłową do poznania najnowszej historii miasta i gminy Gostyń. Zawierają bowiem informacje prawie ze wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego z lat 1976-1990. Na szczególną uwagę zasługują akta Wydziału Planowania, Koordynacji i Analiz, zwłaszcza ostateczne wersje planów zbiorczych społeczno-gospodarczych oraz sprawozdania i analizy z wykonania planów społeczno-gospodarczych. Ponadto w aktach Wydziału znajdują się wieloletnie i roczne plany czynów społecznych i sprawozdania z ich wykonania, informacje o organizacji i działalności Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, informacje o cmentarzach komunalnych i wyznaniowych oraz o grobownictwie wojennym. Akta Biura Organizacyjno-Prawnego zawierają: statuty Urzędu z 1976 i 1981 r., zarządzenia Naczelnika Miasta i Gminy, oceny dotyczące przebiegu Narodowego Spisu Powszechnego, analizy i oceny skarg i wniosków, dane statystyczne o pracownikach, charakterystykę miasta i gminy Gostyń, protokoły kontroli kompleksowych Urzędu. Akta Wydziału Finansowo-Budżetowego dotyczą budżetu miasta i gminy oraz bilansów finansowych. W aktach Wydziału Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki znajdują się: plany i programy pracy oraz informacje i sprawozdania z działalności placówek kulturalno-oświatowych, kalendarze imprez sportowo-rekreacyjnych. W aktach Wydziału Oświaty i Wychowania są: sprawozdania statystyczne szkół i przedszkoli, informacje o organizacji roku szkolnego, protokoły kontroli, inspekcji i lustracji oraz sprawozdania z letniego wypoczynku dzieci i młodzieży. W aktach Wydziału Przemysłu, Handlu i Usług zachowały się jedynie plany i programy rozwoju usług. Akta Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa zawierają: oceny i wnioski wynikające ze spisów rolnych, plany i sprawozdania roczne, analizy ekonomiczne, sprawozdania i informacje dotyczące obrotu gruntami Państwowego Funduszu Ziemi i rekultywacji gruntów rolnych i leśnych oraz informacje o podziale gminy na obwody łowieckie. W aktach Wydziału Społeczno-Administracyjnego znajdują się przede wszystkim akta dotyczące stowarzyszeń. Są tam między innymi statuty, protokoły zebrań i sprawozdania z działalności różnych organizacji, jak: Chóru "Dzwon" przy Domu Kultury w Gostyniu, Ligi Obrony Kraju, Ligi Ochrony Przyrody, Klubu Sportowego "Meliorant" przy Przedsiębiorstwie Konserwacji i Eksploatacji Urządzeń Wodno-Melioracyjnych w Gostyniu, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego Koła przy Hucie Szkła w Gostyniu, Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej, Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów, Polskiego Związku Niewidomych, Polskiego Związku Wędkarskiego, Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę, Stowarzyszenia Księgowych, Stowarzyszenia PAXx", Ligi Kobiet, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Ponadto w aktach Wydziału są analizy, oceny i sprawozdania z działalności Kolegium do Spraw Wykroczeń. Akta Wydziału Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego zawierają: analizy i oceny ruchu budowlanego, bilanse zasobów złóż kopalin oraz plany pracy i sprawozdania z realizacji planów pracy Wydziału. W aktach Wydziału Zatrudnienia, Zdrowia i Polityki Społecznej zachowały się jedynie: analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej oraz analiza dotycząca pośrednictwa pracy za rok 1977. Number of units in the group: 300
34/484/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Gostyniu 1975-1990 0 Unroll
Akta Rady Narodowej Miasta i Gminy w Gostyniu, obok akt Urzędu Miasta i Gminy w Gostyniu, stanowią cenny materiał źródłowy do badań nad najnowszą historią miasta i gminy Gostyń. Niewątpliwie największą wartość mają protokoły sesji Rady. Znajdują się w nich bowiem informacje opisowe i statystyczne z wielu dziedzin życia społeczno-gospodarczego miasta i gminy, między innymi: rolnictwa, rzemiosła, usług, handlu, oświaty i kultury, sportu, ochrony zdrowia i opieki społecznej oraz budownictwa mieszkaniowego. Ponadto protokoły sesji zawierają: plany i sprawozdania z wykonania budżetu miasta i gminy, sprawozdania z wykonania uchwał Rady, plany społeczno-gospodarcze oraz sprawozdania z ich wykonania, informacje z realizacji postulatów i wniosków z kampanii wyborczej do sejmu oraz z wyborów do Rady, informacje dotyczące przestrzegania prawa i porządku publicznego, informacje i sprawozdania z działalności: komitetów osiedlowych, Ochotniczej Straży Pożarnej, Komitetu Pomocy Społecznej, Spółdzielni Kółek Rolniczych, Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska", Kolegium do Spraw Wykroczeń. W protokołach sesji są także akta dotyczące: działalności Prezydium i komisji Rady, Urzędu Miasta i Gminy, realizacji skarg i wniosków zgłaszanych do Naczelnika, nadawania odznaczeń państwowych, udziału w konkursie "Gmina Mistrz Gospodarności". Na większą uwagę zasługują również protokoły posiedzeń Prezydium Rady. Znajdują się w nich różnorodne materiały źródłowe o rolnictwie, budownictwie mieszkaniowym, usługach, handlu, kulturze, oświacie, opiece społecznej, ochronie zdrowia, sporcie oraz kulturze fizycznej. W aktach zespołu znajdują się ponadto: protokoły posiedzeń komisji Rady: /Komisji Handlu, Drobnej Wytwórczości i Usług z lat 1984-1990, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Wodnych i Gospodarki Komunalnej z lat 1987-1990, Komisji, Oświaty, Wychowania i Kultury z lat 1976-1990, Komisji Przestrzegania Prawa i Porządku Publicznego z lat 1976-1990, Komisji Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z lat 1984-1990, Komisji Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej z lat 1976-1990, Komisji ds. Samorządu z lat 1984-1990, Komisji Zaopatrzenia, Produkcji Rolnej i Usług z lat 1976-1984, Komisji Zdrowia, Spraw Socjalnych i Opieki Społecznej z lat 1976-1990/ protokoły głosowania na radnych z 1978 r., ewidencja radnych z lat 1975-1977, kwestionariusze radnych z 1984 r., uchwały sesji Rady Narodowej z lat 1981-1990 i ich rejestry z lat 1975-1990, interpelacje radnych z lat 1981-1988, rejestry interpelacji radnych z lat 1978-1988, uchwały Prezydium Rady z lat 1975-1980, akta dotyczące wyboru sołtysów i podsołtysów z 1978 r., sprawozdania z działalności sołtysów i podsołtysów z 1978 r., protokoły zebrań wiejskich z lat 1978-1980 oraz informacje i sprawozdania z działalności komitetów osiedlowych oraz protokoły posiedzeń komitetów osiedlowych z lat 1976-1980. Number of units in the group: 124
Showing 521 to 540 of 1,295 entries.