Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
34/485/0 Urząd Miejski w Rawiczu 1973-1975 0 Unroll
Akta Urzędu Miejskiego w Rawiczu obejmują dwuletni okres w historii Rawicza, to znaczy lata 1973-1975. W zespole znajdują się m.in. plan społeczno-gospodarczy rozwoju miasta Rawicza na lata 1974-1975, sprawozdania o stanie i ruchu zatrudnionych, o czasie nie przepracowanym, z działalności masowo-organizacyjnej Miejskiej Rady Narodowej, akta stowarzyszeń i organizacji działających w tym czasie w Rawiczu: Zarządu Miejskiego Ligi Obrony Kraju, ZBOWiD, Miejskiego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa, Zespołu ds. Miasta, Kolegium do Spraw Wykroczeń, Automobilklubu Wielkopolskiego, Kółka Rolniczego w Sarnowie oraz Powiatowego Związku Kółek Rolniczych. Nie zachowały się natomiast statuty organizacyjne Urzędu oraz zarządzenia Naczelnika Miasta z 1975 r. Number of units in the group: 15
34/486/0 Miejska Rada Narodowa w Rawiczu 1973-1975 0 Unroll
Akta Miejskiej Rady Narodowej obejmują dwuletni okres w historii Rawicza, to znaczy lata 1973-1975. Największą wartość źródłową mają protokoły sesji MRN. Zawierają one bowiem w postaci załączników sprawozdania m.in. w zakresie realizacji gospodarki zasobami mieszkaniowymi, inwestycji, remontów, czynów społecznych. W aktach zespołu znajdują się ponadto protokoły posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, materiały dotyczące poszczególnych komisji, protokoły z posiedzeń klubu radnych ZSL i SD, materiały dotyczące samorządu mieszkańców (m.in. regulamin samorządu, sprawozdania z działalności komitetów osiedlowych, plany pracy). Number of units in the group: 25
34/487/0 Urząd Miasta i Gminy w Rawiczu 1976-1990 0 Unroll
Akta zachowane w zespole w pełni obrazują funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy w Rawiczu / strukturę organizacyjną, podział kompetencji i zakres działania poszczególnych Wydziałów /. Zawierają one również wiele informacji z życia społeczno-gospodarczego na terenie miasta i gminy. W aktach Biura Organizacyjno-Prawnego znajdują się m.in. regulaminy wewnętrzne Urzędu, zarządzenia Naczelnika Miasta i Gminy, roczne plany pracy, protokoły narad pracowniczych, dane o pracownikach / przeglądy kadrowe, statystyczne sprawozdania roczne i informacje o szkoleniach /, roczne analizy skarg i wniosków, informacje o współpracy Rawicza z miastem Meiningen, wycinki prasowe dotyczące miasta i gminy oraz protokoły kontroli Urzędu. W Wydziale Finansowo-Budżetowym zachowano roczne budżety, bilanse i inne roczne sprawozdania finansowe. Na akta Wydziału Planowania i Komunikacji składają się m.in.: roczne plany społeczno-gospodarczego rozwoju miasta i gminy, sprawozdania z ich realizacji oraz plany i sprawozdania z wykonania czynów społecznych. W Wydziale nie ma w ogóle akt dotyczących komunikacji. W Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej większość teczek dotyczy cmentarza żołnierzy radzieckich. Znajdują się w nich m.in. wykazy pochowanych żołnierzy. W Wydziale znajdują się także roczne sprawozdania Zarządu Gospodarki Terenami oraz sprawozdania z zakresu gospodarki budynkami mieszkalnymi. Wydziału Przemysłu, Handlu i Usług to przede wszystkim plany rozwoju handlu i usług oraz wykazy placówek handlowych i zakładów rzemieślniczych. Ciekawostkę stanowią protokoły posiedzeń Terenowej Komisji do Walki ze Spekulacją z 1987 r. Stosunkowo słabo zachowały się akta Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa. Znajdują się wśród nich m.in.: protokoły walnych zebrań kółek rolniczych z lat 1977-1983, plany rozwoju rolnictwa za lata 1985-1989 /sygn. 164/, oceny efektywności produkcji rolnej na terenie miasta i gminy Rawicz z lat 1983-1989 /sygn.165/ oraz roczne sprawozdania z zakresu zadrzewień i powierzchni leśnej za lata 1983-1988. Ciekawy materiał do historii szkół oraz rozwoju życia kulturalnego i sportowego znajduje się w aktach Wydziału Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Turystyki. Są to m.in. wykazy szkół i przedszkoli na terenie miasta i gminy Rawicz, projekty organizacyjne szkół i przedszkoli /sygn. 178-181/, dane statystyczne o kadrze pedagogicznej oraz protokoły kontroli placówek oświatowych. Z materiałów dotyczących kultury warto zwrócić uwagę na: dokumentację dotyczącą odbudowy Pomnika Żołnierza Polskiego /sygn. 245-248/, akta z organizacji obchodów 350-lecia miasta /sygn. 234/ oraz informacje z przygotowań do teleturnieju miast, w którym Rawicz rywalizował z Płońskiem /sygn. 23 5/. W aktach Wydziału znajdują się ponadto m.in.: plany pracy i sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej, Domu Kultury i Muzeum Ziemi Rawickiej, informacje z organizacji imprez kulturalnych, egzemplarze Kroniki-Wydarzenia Kulturalne Ziemi Rawickiej, wykazy obiektów zabytkowych, protokoły posiedzeń Miejsko-Gminnego Obywatelskiego Komitetu Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa oraz informacje o działalności klubów sportowych. W Wydziale Zatrudnienia, Zdrowia i Polityki Socjalnej znajdują się jedynie bilanse siły roboczej za lata 1985-1989. Lepiej zachowały się akta Wydziału Społeczno-Administracyjnego. Są wśród nich m.in. roczne analizy działalności Kolegium ds. Wykroczeń, wykazy stowarzyszeń działających na terenie miasta i gminy oraz fragmentaryczne informacje o działalności kół: Stowarzyszenia Chorych na Cukrzycę /sygn. 290/, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację /sygn. 291/ oraz Związku Inwalidów Wojennych PRL /sygn. 292/. Na końcu zespołu umieszczono akta Inspektoratu Obrony Cywilnej. Są wśród nich plany oraz sprawozdania z działalności terenowych i zakładowych oddziałów obrony cywilnej. Number of units in the group: 407
34/488/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Rawiczu 1976-1990 0 Unroll
Akta RNMiG w Rawiczu stanowią cenny materiał źródłowy do badań nad najnowszą historią miasta i gminy Rawicz. Niewątpliwie najwyższą wartość przedstawiają protokoły sesji RNMiG. Znajdują się w nich bowiem, często w postaci załączników do protokołów, informacje opisowe i statystyczne z wielu dziedzin życia społeczno-gospodarczego , m.in.: budownictwa, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, rzemiosła, przemysłu, handlu, usług, kultury, oświaty, sportu , ochrony środowiska, zdrowia, opieki społecznej i rolnictwa. Na większą uwagę zasługują również protokoły posiedzeń Prezydium RNMiG. Także w nich można znaleźć materiały źródłowe do szeroko rozumianego życia społeczno-gospodarczego na terenie gminy Rawicz. W zespole zachowano ponadto: protokoły wyboru radnych, kwestionariusze osobowe radnych kadencji 1984-1988, uchwały RNMiG i postanowienia Prezydium RNMiG, akta poszczególnych komisji działających przy Radzie / m.in. protokoły posiedzeń i przeprowadzonych kontroli /, protokoły posiedzeń Zespołu Młodych Radnych oraz skargi mieszkańców kierowane do RNMiG. Na końcu zespołu umieszczono materiały dotyczące działalności komitetów osiedlowych i rad sołeckich. Number of units in the group: 85
34/489/0 Urząd Miejski we Wschowie 1974-1975 [1976] 0 Unroll
Akta Urzędu Miejskiego obejmują zaledwie dwuletni okres w historii Wschowy, to znaczy lata 1974-1975. W zespole zachowały się akta jedynie /i to fragmentarycznie/ dwóch Referatów: Ogólnego i Finansowego. W Referacie Ogólnym są to: materiały organizacyjne /statuty Urzędu z lat 1974 i 1975 oraz plany pracy/, zarządzenia Naczelnika Miasta, protokoły kontroli przeprowadzonych przez Urząd Powiatowy we Wschowie oraz sprawozdania z pośrednictwa pracy, a w Referacie Finansowym - sprawozdania finansowe za lata 1974-1975. Sprawozdania za rok 1975 zostały sporządzone na początku 1976 r. przez Urząd Miasta i Gminy we Wschowie. Number of units in the group: 10
34/490/0 Miejska Rada Narodowa we Wschowie 1974-1975 0 Unroll
Akta MRN obejmują zaledwie dwuletni okres w historii Wschowy , to znaczy lata 1974-1975. Największą wartość źródłową mają protokoły sesji MRN. Znajdują się bowiem w nich ( w formie załączników do protokołów ) informacje opisowe i statystyczne z różnych dziedzin życia społeczno-gospodarczego. Na większą uwagę zasługują również protokoły posiedzeń Prezydium MRN wraz z załącznikami. W aktach zespołu znajdują się ponadto materiały poszczególnych Komisji MRN. Są to m.in. plany pracy, protokoły posiedzeń i kontroli oraz referaty opracowywane na sesje . Number of units in the group: 14
34/491/0 Urząd Miasta i Gminy we Wschowie 1976-1990 0 Unroll
Akta zachowane w zespole w pełni obrazują funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy we Wschowie /strukturę organizacyjną, podział kompetencji i zakres działania Wydziałów /. Zawierają również wiele informacji z życia społeczno-gospodarczego w mieście i gminie. W Biurze Organizacyjno-Prawnym znajdują się m.in. statuty i regulaminy wewnętrzne Urzędu, zarządzenia Naczelnika Miasta i Gminy, roczne plany pracy, protokoły narad pracowniczych, dane statystyczne o pracownikach / w tym spisy kadrowe i roczne sprawozdania /, protokoły posiedzeń Komisji Społeczno-Opiniodawczej z lat 1978-1984, informacje o realizacji uchwał RNMiG i odpowiedzi na interpelacje radnych, akta dotyczące samorządu wiejskiego / protokoły zebrań wiejskich i wybory sołtysów /, wycinki prasowe, roczne analizy i oceny skarg i wniosków oraz protokoły kontroli kompleksowych przeprowadzonych przez Urząd Wojewódzki w Lesznie / zawierające oceny poprawności funkcjonowania Urzędu oraz stan realizacji zadań /.Ponadto do akt Biura dołączono arkusze ocen i analizy dotyczące udziału gminy Wschowa w konkursie " Mistrz Gospodarności ". W aktach Wydziału Budżetowo-Finansowego zachowano roczne budżety i sprawozdania z ich realizacji oraz bilanse. Wydział Społeczno-Administracyjny zawiera m.in. roczne sprawozdania i analizy z działalności Wydziału i Kolegium ds. Wykroczeń przy Naczelniku Miasta i Gminy, protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Zarządu Miejsko-Gminnego Ochotniczej Straży Pożarnej we Wschowie oraz plany obrony cywilnej miasta i gminy. Akta Wydziału Przemysłu,Handlu i Usług pochodzą wyłącznie z lat 1976-1981. Są to: ewidencja placówek handlowych, gastronomicznych i usługowych, plany i programy rozwoju oraz sprawozdania i analizy rynku. W Wydziale Geodezji, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska zachowały się akta dotyczące nazewnictwa ulic z lat 1983-1988. W aktach Wydziału Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa / z lat 1976-1984 / znajdują się następujące materiały: protokoły posiedzeń Gminnego Zespołu Rolnego, informacje o użytkach zielonych na terenie gminy Wschowa i protokoły kontroli stanu zabezpieczenia pomników przyrody. Akta Wydziału Zatrudnienia i Spraw Socjalnych, pochodzące z lat 1976-1980, liczą zaledwie 5 j.a. Są to: analizy stanu zatrudnienia, bilanse siły roboczej, roczne sprawozdania z realizacji planów pracy oraz protokół kontroli przeprowadzonej przez Wydział Zatrudnienia Urzędu Wojewódzkiego w Lesznie. W Wydziale Budownictwa, Urbanistyki i Architektury znajdują się plany i programy rozwoju budownictwa oraz analizy i oceny ruchu budowlanego z lat 1976-1985. Materiały Stanowiska ds. Planowania zawierają roczne i wieloletnie plany społeczno-gospodarcze z lat 1977-1989 oraz analizy z ich wykonania. Jest to cenny materiał do dziejów miasta i gminy. Ponadto zachowały się także plany czynów społecznych. Z akt wytworzonych przez Stanowisko ds. Młodzieży, Kultury,Kultury Fizycznej i Turystyki zachowały się jedynie 2 j.a. z lat 1976-1983 dotyczące kierunków rozwoju kultury. W 2013 r. przejęto koperty dowodów osobistych. Number of units in the group: 220
34/492/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy we Wschowie 1975-1990 0 Unroll
Akta RNMiG stanowią cenny materiał źródłowy do badań nad najnowszą historią miasta i gminy Wschowa . Niewątpliwie największą wartość mają protokoły sesji RNMiG . Znajdują się w nich bowiem(często jako załączniki do protokołów) informacje opisowe i statystyczne z wielu dziedzin życia społeczno-gospodarczego , m.in. : budownictwa, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej , rzemiosła, przemysłu , usług, handlu, kultury, oświaty, sportu, ochrony zdrowia i opieki społecznej . Na większą uwagę zasługują również protokoły posiedzeń Prezydium RNMiG .Także w nich można znaleźć materiały źródłowe do szeroko rozumianego życia społeczno-gospodarczego na terenie gminy Wschowa . W aktach zespołu znajdują się ponadto : protokoły wyboru radnych , kwestionariusze osobowe radnych kadencji 1978-1984, uchwały RNMiG i postanowienia Prezydium RNMiG, akta poszczególnych komisji działających przy Radzie ( m.in. protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności ), materiały Komitetów Osiedlowych ( w tym protokoły posiedzeń ) oraz informacje ze spotkań radnych z wyborcami i sprawozdania z działalności Rady . Number of units in the group: 117
34/493/0 Wybory do rad narodowych 1984 0 Unroll
Number of units in the group: 27
34/494/0 Referendum ogólnokrajowe 1987 0 Unroll
Number of units in the group: 7
34/495/0 Zespół Szkół Zawodowych w Lesznie [1947] 1973-1983 [1987] 0 Unroll
Akta zachowane w zespole są ciekawym materiałem do poznania dziejów szkolnictwa zawodowego w Lesznie. W zespole zachowano między innymi: protokolarze posiedzeń Rady Pedagogicznej, programy reform szkolnictwa zawodowego (m.in. programy w zakresie unowocześniania pracy szkoły i programy postępu pedagogicznego), perspektywiczny plan działania, plany pracy na poszczególne lata szkolne, plany pracy dydaktyczno-wychowawczej, plany techniczno-produkcyjne warsztatów szkolnych, przydziały czynności nauczycielom, opisowe sprawozdania roczne dyrektora szkoły, sprawozdania statystyczne dotyczące uczniów (m.in. liczba, pochodzenie społeczne), sprawozdania statystyczne dotyczące nauczycieli, sprawozdania finansowe (m.in. bilanse), oceny pracy dydaktyczno-wychowawczej, księga hospitacji, protokoły kontroli szkoły, sprawy organizacji Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego w 1974 r., wycinki prasowe dotyczące działalności szkoły, księga pamiątkowa, migawki z życia szkoły (fotografie), kroniki (poszczególnych klas i szczepu Harcerskiej Służby Polsce Socjalistycznej) oraz album z wycieczki "Szlakiem Kopernika". Na końcu zespołu umieszczono pracę dyplomową uczniów Zespołu szkół Zawodowych w Lesznie nt. "Projekt przenośnika aerograwitacyjnego", która w 1983 r. została nagrodzona przez Stowarzyszenie Inżynierów i Mechaników Polskich. Number of units in the group: 116
34/496/0 Zespół Szkół Zawodowych Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy w Lesznie [1947-1965] 1966-1990 [1991] 0 Unroll
Zachowane akta pozwalają tylko częściowo poznać działalność Zasadniczej Szkoły Odzieżowej i Technikum Odzieżowego, połączonych później w Zespół Szkół Zawodowych Centralnego Związku Spółdzielczości Pracy. W zespole znajdują się: protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej (Zasadniczej Szkoły Odzieżowej, Technikum Odzieżowego, Zespołu Szkół Zawodowych CZSP), protokoły posiedzeń Komitetu Rodzicielskiego, protokoły Zakładowej Organizacji Zawodowej, protokoły warsztatów zawodowych, protokolarz z egzaminów końcowych, akta organizacji roku szkolnego, protokoły lustracji oraz sprawozdania.. Dużą część zespołu stanowią różne kroniki: ogólne szkoły, Spółdzielni Uczniowskiej "Tęcza", z rajdów i wcieczek, organizacji działających w szkole (Związku Nauczycielstwa Polskiego, Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej i Szczepu ZHP). Number of units in the group: 147
34/497/0 Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej Zarząd Wojewódzki w Lesznie 1975-1989 0 Unroll
W aktach organizacyjnych znajdują się: protokół z zebrania organizacyjnego Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej w Lesznie i decyzja Urzędu Wojewódzkiego o wpisaniu do rejestru z 1975 r. (sygn. 27) oraz statuty i regulaminy z lat 1975-1987 (sygn. 16, 26 i 27. Materiały dotyczące Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej w Polsce zawierają: dokumentację ze zjazdów krajowych w latach 1977, 1982 i 1985 (sygn. 23, 24 i 25), imienny wykaz władz krajowych Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej z 1987 r. (sygn. 9) oraz różne informacje statystyczne i opisowe z lat 1979, 1983-1987 (sygn. 4, 8 i 56). W zespole zachowała się ewidencja członków z lat 1982-1989 (sygn. 34) oraz wnioski o odznaczenia dla działaczy Towarzystwa z lat 1983-1987 (sygn. 33). Zjazdów wojewódzkich Towarzystwa Krzewienia Kultury Świeckiej dotyczą: I zjazdu1977 r. (sygn. 53), II zjazdu z 1981 r. (sygn. 6) i III zjazdu z 1985 r. (sygn. 7). W przypadku I zjazdu jest to tylko uchwała w sprawie programu działania, natomiast ze zjazdu II i III znajdują się protokoły obrad z załącznikami. Wśród akt Zarządu Wojewódzkiego TKKŚ są: imienny wykaz członków z 1985 r. (sygn. 37), plany pracy i działalności na lata 1975-1989 (sygn. 1, 5, 20, 28, 52), protokoły posiedzeń plenarnych z lat 1975 –1987 (sygn. 14 i 15), posiedzenia Prezydium z lat 1975-1989 (sygn. 11-13), posiedzenia Sekretariatu z 1982 r. (sygn. 10), dokumentacja komisji problemowych z lat 1982-1986 (sygn. 21) i Komisji Odznaczeń, Nagród i Wyróżnień z lat 1983-1987 (sygn. 22), protokoły narad z prezesami zarządów terenowych TKKŚ z 1985 r. (sygn. 57), protokół kontroli przeprowadzonej przez przedstawiciela Głównej Komisji Rewizyjnej w 1985 r. (sygn. 54) oraz sprawozdania z działalności z lat 1975-1989 (sygn. 30 i 51). Kilkanaście jednostek archiwalnych dotyczy zarządów miejskich, miejsko-gminnych i gminnych oraz kół TKKŚ w województwie leszczyńskim. Zawierają one m.in.: imienne wykazy członków, protokoły zjazdów terenowych i posiedzeń zarządów. Ponadto dwie jednostki archiwalne dotyczą konkursów: na najlepsze koło TKKŚ w latach 1981/1982 (sygn. 2) oraz na najlepiej pracujący zarząd terenowy TKKŚ w latach 1984/1985 (sygn. 17). Dwie teczki dotyczą lektorów(sygn. 31 i 32). Jedna jednostka archiwalna dotyczy seminariów organizowanych przez TTKŚ w latach 1976-1978 (sygn. 3), a dwie jednostki inauguracji roku kulturalno – oświatowego w latach 1982/1983 (sygn. 35). Na końcu zespołu znajdują się akta dotyczące konkursów organizowanych przez TKKŚ dla młodzieży. Number of units in the group: 57
34/498/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Bojanowie 1973-1989 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo-wyborcze, posiedzenia plenarne, posiedzenia Egzekutywy, posiedzenia Terenowej Komisji Kontroli Partyjnej, posiedzenia i sprawozdania Komisji Kontrolno-Rewizyjnej, ankiety statystyczne o członkach i kandydatach partii Number of units in the group: 38
34/499/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Borku 1973-1983 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo-wyborcze, posiedzenia plenarne, posiedzenia Egzekutywy, posiedzenia Komisji Rewizyjnej, ankiety statystyczne o członkach i kandydatach partii Number of units in the group: 14
34/500/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Gostyniu 1973-1989 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo-wyborcze, posiedzenia plenarne, posiedzenia Egzekutywy, posiedzenia i sprawozdania Komisji Kontrolno-Rewizyjnej, ankiety statystyczne o członkach i kandydatach partii Number of units in the group: 39
34/501/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Górze 1973-1989 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo-wyborcze, posiedzenia plenarne, posiedzenia Egzekutywy, posiedzenia Komisji Rewizyjnej, sprawozdania Komisji Kontroli Partyjnej, posiedzenia Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych, ankiety statystyczne o członkach i kandydatach partii Number of units in the group: 42
34/502/0 Komitet Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Jemielnie 1973-1990 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo-wyborcze, posiedzenia plenarne, posiedzenia Egzekutywy, posiedzenia Komisji Rewizyjnej, posiedzenia Komisji Kontroli Partyjnej, posiedzenia Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych, ankiety statystyczne o członkach i kandydatach partii Number of units in the group: 27
34/503/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Jutrosinie 1974-1986 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo-wyborcze, posiedzenia plenarne, posiedzenia Egzekutywy, posiedzenia Komisji Rewizyjnej, posiedzenia Komisji Kontroli Partyjnej, posiedzenia Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych, ankiety statystyczne o członkach i kandydatach partii Number of units in the group: 17
34/504/0 Komitet Miejsko-Gminny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej w Kobylinie [1971] 1973-1989 0 Unroll
konferencje sprawozdawczo-wyborcze, posiedzenia plenarne, posiedzenia Egzekutywy, posiedzenia Komisji Rewizyjnej, akta Komisji Kontroli Partyjnej, dokumenty Komisji Kontrolno-Rewizyjnej, posiedzenia Komisji Współdziałania Partii i Stronnictw Politycznych, ankiety statystyczne o członkach i kandydatach partii Number of units in the group: 50
Showing 541 to 560 of 1,295 entries.