Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
36/204/0 Akta rodziny Świeckich z Majdanu Stuleńskiego k.Włodawy 1909-1940 0 Unroll
Number of units in the group: 1
36/205/0 Akta instytucji wyznaniowych powiatu chełmskiego 1833-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 161
36/206/0 Zbiór planów urządzeń gospodarstw leśnych oraz majątkowych powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i włodawskiego 1824-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 335
36/207/0 Szkoła Rolnicza w Zamieściu - powiat chełmski 1946-1950 0 Unroll
korespondencja w sprawach organizacyjnych szkoły z lat 1947-1950 (sygn. 1); księga pensji i ordynarji pracowników stałych z lat 1946-1949 (sygn. 2); opis gospodarstwa szkolnego z lat 1948-1950 (sygn. 3); organizacja ośrodka szkolnego z lat 1946-1950 (sygn. 4); sprawy budowlane - budynki ośrodka szkolnego z lat 1947-1950 (sygn. 5); preliminarze budżetowe z lat 1949-1950 (sygn. 6); planowanie gospodarcze z lat 1947-1950 (sygn. 7); sprawozdania gospodarcze z lat 1947-1950 (sygn. 8); rejestr gospodarczy z lat 1947-1949 (sygn. 9); biblioteka szkolna - katalog książek z lat 1948-1950 (sygn. 10) Number of units in the group: 10
36/208/0 Ośrodek Szkolny w Święcicy - powiat chełmski 1946-1950 0 Unroll
korespondencja z lat 1946-1950 (sygn. 1); inwentarz gospodarstwa Szkolnego Ośrodka w Święcicy z 1947 r. (sygn. 2); sprawozdania z lat 1946-1950 (sygn. 3); rejestr gospodarczy z 1948 r. (sygn. 4); biblioteka szkolna - katalog książek z 1950 r. (sygn. 5) Number of units in the group: 5
36/209/0 Ośrodki szkolne i szkolenia przysposobienia rolniczego i wojskowego powiatu chełmskiego 1945-1949 0 Unroll
Ośrodek Szkolny Bezek: preliminarz budżetowy i sprawozdanie z lat 1945, 1947 (sygn. 1); Ośrodek Szkolny Dębina: korespondencja ogólno-organizacyjna z 1945 r. (sygn. 2); przysposobienie rolnicze i wojskowe: wykaz junaków i zespołów PRW gminy Świerże z lat 1948-1949 (sygn. 3); dziennik lekcyjny Ośrodka Szkolnego Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego Dobryłów kol. z lat 1948-1949 (sygn. 4) Number of units in the group: 4
36/210/0 Sąd Powiatowy w Chełmie [1946-]1950-1962 0 Unroll
akta spraw z lat [1946-]1950-1962 (sygn. 1-137); terminarze rozpraw (Wydział Cywilny) z lat 1950-1951 (sygn. 138-139); repertorium (Wydział Cywilny) z lat 1955-1957 (sygn. 140) Number of units in the group: 140
36/211/0 Sąd Powiatowy we Włodawie 1950-1975 0 Unroll
akta spraw z lat [1948-]1950-1956 (sygn. 1-28) Number of units in the group: 6489
36/212/0 Państwowa Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego im. Królowej Jadwigi w Chełmie 1937-1954 0 Unroll
protokoły powizytacyjne szkoły oraz korespondencja z lat 1945, 1949-1954 (sygn. 1); protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej z lat 1937-1953 (sygn. 2-6); dziennik hospitacji z lat 1949-1951 (sygn. 7); katalogi główne i okresowe z lat 1944-1951 (sygn. 8-132); zbiory arkuszy ocen sprawowania i postępów w nauce uczniów za lata szkolne 1952/1953, 1953/1954 z lat 1953-1954 (sygn. 133-134); protokoły egzaminu dojrzałości z lat 1939, 1946-1949, 1951-1954 (sygn. 135-143); świadectwa ukończenia gimnazjum ogólnokształcącego z lat 1937-1939, 1945, 1948 (sygn. 144-146); świadectwa dojrzałości liceum ogólnokształcącego z lat 1939, 1946, 1948-1954 (sygn. 147-155); preliminarze budżetowe na lata 1951-1954 z lat 1950-1954 (sygn. 156-157); kontrole finansowe z lat 1947-1954 (sygn. 158); księga protokołów walnych zebrań Komitetu Rodzicielskiego z lat 1945-1954 (sygn. 159); protokoły Zarządu Komitetu Rodzicielskiego z lat 1949-1954 (sygn. 160) Number of units in the group: 160
36/213/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych we Włodawie 1957-1975 0 Unroll
IX i X Powiatowy Zjazd Delegatów Kółek Rolniczych we Włodawie z 1972 r. (sygn. 1-2); posiedzenia Zarządu PZKR we Włodawie - z 1965 r. (sygn. 3-4); plany pracy Prezydium PZKR we Włodawie z lat 1966-1968, 1972 (sygn. 5-6); protokoły z posiedzeń i narad Powiatowej Rady Kobiet z 1969 r. (sygn. 7); protokoły z posiedzeń Powiatowej Rady Przysposobienia Rolniczego z lat 1970-1972 (sygn. 8); plan pracy Komisji Rewizyjnej PZKR we Włodawie z 1972 r. (sygn. 9); informacje z przebiegu zebrań sprawozdawczo-wyborczych w kółkach rolniczych powiatu włodawskiego z lat 1971-1973 (sygn. 10); sprawy organizacyjne kółek rolniczych - statuty z lat 1957-1970 (sygn. 11-12); plan organizacji Miedzykółkowej Bazy Maszynowej w powiecie włodawskim w latach 1968-1969 z 1967 r. (sygn. 13); organizacja pracy instruktorów mechanizacji rolnictwa z 1971 r. (sygn. 14); sprawy organizacyjne KGW z 1974 r. (sygn. 15); programy wieloletnie działania PZKiOR we Włodawie na lata 1958-1965 z lat 1958-1959 (sygn. 15); programy działania PZKR we Włodawie na lata 1968-1970, bez daty, (sygn. 17); programy inwestycji budowlanych kółek rolniczych na lata 1969-1975 z lat 1969-1970 (sygn. 18); plan wykorzystania Funduszu Rozwoju Rolnictwa w kółach rolniczych i PZKR z lat 1969-1971 (sygn. 19); zbiorcze plany inwestycji budowlanych zaplecza technicznego kółek rolniczych z lat 1964-1973 (sygn. 20-27); plany pracy i sprawozdania związków i zrzeszeń branżowych z lat 1971-1972 (sygn. 28); plany pracy instruktorów mechanizacji rolnictwa POM z lat 1971-1972 (sygn. 29); plan rozprowadzenia ciągników i maszyn rolniczych dla kółek rolniczych i MBM z lat 1971-1973 (sygn. 30-31); plany i sprawozdawczość w zakresie usług agrochemicznych z lat 1972-1973 (sygn. 32); sprawozdania i informacje z przebiegu realizacji budownictwa w kółkach rolniczych i MBM z lat 1972-1973 (sygn. 33); informacje i oceny działalności PZKR i jednostek podległych z 1971 r. (sygn. 34); informacje o pracy zespołów przysposobienia rolniczego z 1959 r. (sygn. 35); analiza działalności kółek rolniczych MBM z lat 1972-1974 (sygn. 36); analiza wykorzystania sprzętu w kółach rolniczych i MBM z lat 1973-1973 (sygn. 37); tablice obrazujące wyniki gospodarczo-finansowe kółek rolniczych i MBM województwa lubelskiego za lata 1970-1972 z lat 1970-1972 (sygn. 38); sprawozdawczość statystyczna w zakresie usług produkcyjnych świadczonych na rzecz rolnictwa przez kółka rolnicze i MBM z lat 1973-1974 (sygn. 39-40); sprawozdawczość statystczna w zakresie usług chemizacyjnych z 1973 r. (sygn. 41); budżet PZKR z lat 1958-1963, 1971 (sygn. 42-45); sprawozdania finansowe PZKR z lat 1963-1964 (sygn. 46); plany i sprawozdawczość finansowa jednostek podległych - kółek rolniczych z lat 1959-1973 (sygn. 47-123); zbiorcze sprawozdania finansowe kółek rolniczych z lat 1964-1966, 1968-1970 (sygn. 124-128); skargi i wnioski z lat 1970-1973 (sygn. 129); konkurs "Higiena obór i udoju mleka " z lat 1972-1973 (sygn. 130); kontrola zewnętrzna własnej jednostki z la 1970-1972 (sygn. 131); kontrole jednostek podległych - kółek rolniczych z lat 1962-1973 (sygn. 132-202); ocena i kontrola techniczna jakości sprzętu, maszyn i urządzeń z lat 1971-1973 (sygn. 203); protokoły zebrań sprawozdawczo-wyborczych KGW z lat 1970-1971 (sygn. 204); plany i programy działania KGW z lat 1972-1974 (sygn. 205); ocena i sprawozdania z działalności KGW z lat 1972-1974 (sygn. 206); programy i formy i zawodowego szkolenia KGW z lat 1973-1974 (sygn. 207-208); umowy dzierżawne gruntów PFZ z lat 1965, 1972 (sygn. 209, 210); rada zakładowa związku zawodowego pracowników rolnych PZKR we Włodawie z lat 1970-1973 (sygn. 211); dokumentacja projektowo-kosztorysowa i decyzje lokalizacji zaplecza technicznego kółek rolniczych z lat 1963-1970 (sygn. 212); rejestr pomiarowy bazy Kółka Rolniczego w Siedliszczu z lat 1967-1969 (sygn. 213); dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy MBM w Urszulinie z lat 1964-1969 (sygn. 214-216); dokumentacja projektowa kółek MBM Orchówek z 1971 r. (sygn. 217); dokumentacja techniczna instalacji elektrycznej i linii napowietrznej niskiego napięcia dla Kółka Rolniczego w Sobiborze z 1972 r. (sygn. 219); dystrybutor paliw - plan sytuacyjny - Kółko Rolnicze i MBM Dańce z 1972 r. (sygn. 219); dystrybutor paliw - plan sytuacyjny - Kółko Rolnicze i MBM Holeszów z 1972 r. (sygn. 220); dystrybutor paliw - plan sytuacyjny - Kółko Rolnicze i MBM Macoszyn z 1972 r. (sygn. 221); angaże pracowników z lat 1960-1962 (sygn.222); protokoły weryfikacji pracowników kółek rolniczych i MBM z 1972 r. (sygn. 223) Number of units in the group: 223
36/214/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bezku 1954-1959 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Bezku z lat 1954-1958 (sygn. 1); komisje stałe z lat 1958-1959 (sygn. 2); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Bezku z lat 1955-1958 (sygn. 3); zebrania wiejskie GRN Bezek z lat 1957-1958 (sygn. 4); sprawy organizacyjne z lat 1955-1959 (sygn. 5); budżety gromady na lata 1955-1960 z lat 1955, 1957-1959 (sygn. 6-11); akta osobowe - Antoni Osoba z lat 1955-1959 (sygn. 12) Number of units in the group: 12
36/215/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Holi 1956-1957 0 Unroll
budżety gromady na lata 1957-1958 z lat 1956-1957 (sygn. 1-2) Number of units in the group: 2
36/216/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Chełmie 1957-1975 0 Unroll
I-XI Powiatowe Zjazdy Delegatów Kółek Rolniczych powiatu chełmskiego z lat 1957, 1959-1960, 1962, 1966, 1968, 1970, 1972-1974 (sygn. 1-10); I, III Powiatowy Zjazd Kół Gospodyń Wiejskich z lat 1957, 1960 (sygn. 11-12); protokoły posiedzeń Zarządu PZKiOR, plenarnych, Prezydium PZKiOR w Chełmie z lat 1957-1961, 1963-1971 (sygn. 13-21); protokół wspólnego posiedzenia zespołu rolnego KP PZPR i Zarządu PZKR z 1964 r. (sygn. 22); protokół wspólnego posiedzenia Biura Rolnego KP PZPR i Zarządu PZKR w Chełmie z 1971 r. (sygn. 23); protokoły z narad i posiedzeń Powiatowej Rady KGW z lat 1965-1972, 1974 (sygn. 24-26); Komisja Rewizyjna PZKR z lat 1970-1974 (sygn. 27); Koło Powiatowego Związku Producentów Trzody Chlewnej z lat 1963-1968 (sygn. 28); książka protokołów z posiedzeń Zarządu Komisji Rewizyjnej Związku PRO Oddziału Powiatowego w Chełmie z lat 1968-1972 (sygn. 29); protokół z Walnego Zgromadzenia Delegatów Oddziału Powiatowego Zrzeszenia Plantatorów Zbieraczy Ziół z 1971 r. (sygn. 30); protokoły z narad pracowników PZKR z lat 1963-1969, 1972-1973 (sygn. 31-33); protokoły z narad prezesów, skarbników i sekretarzy kół rolniczych w PZKiOR z lat 1957-1959 (sygn. 34); protokoły z narad agronomów gromadzkich z 1964 r. (sygn. 35); protokoły z narad z dyrektorami POM i instruktorami mechanizacji z lat 1968-1969 (sygn. 36); protokoły z zebrań POP, sprawozdania, dokumentacja POP przy PZKR z lat 1958-1959, 1965-1971 (sygn. 37-39); protokoły z narad i posiedzenia Powiatowego Komitetu ds. Rolnictwa z 1963 r. (sygn. 40); organizacja PZKR z 1960 r. (sygn. 41); ramowy projekt tymczasowej struktury i zakresu czynności Prezydium PZKR, bez daty, (sygn. 42); struktura organizacyjna PZKR w Chełmie z 1967 r. (sygn. 43); organizacja kółek rolniczych z lat 1962-1963 (sygn. 44); rejestry kółek rolniczych z lat 1957-1961, 1967 (sygn. 45-54); ocena pracy zespołu lustracji z lat 1967-1970 (sygn. 55); programy działania, oceny kółek rolniczych oraz PZKR z lat 1959, 1966-1971 (sygn. 56-58); plany wpływu i wykorzystania Funduszu Rozwoju Rolnictwa w rejonie kanału Wieprz-Krzna na lata 1959-1965 z lat 1959-1961 (sygn. 59); zadania w dziedzinie rolnictwa na lata 1961-1965, bez daty, (sygn. 60); programy rozwoju chowu i hodowli zwierząt gospodarskich w powiecie chełmskim na lata 1970-1975 z 1970 r. (sygn. 62); 5. letni plan rozwoju organizacyjno-gospodarczego KR i MBM na lata 1971-1975 z 1969 r. (sygn. 62); plany gminnych rad kółek rolniczych na lata 1973-1975 z 1972 r. (sygn. 63); plany pracy posiedzeń Prezydium i Zarządu PZKiOR w Chełmie z lat 1957-1960 (sygn. 64); plan zaopatrzenia kółek rolniczych powiatu chełmskiego w sprzęt rolniczy na 1960 r., bez daty, (sygn. 66); plany pracy Prezydium i Zarządu PZKR z lat 1963-1969 (sygn. 67); program działania PZKRiKR z lat 1964-1967, 1971-1970 (sygn. 68-70); programy działania kółek rolniczych powiatu chełmskiego z 1965 r. (sygn. 71); program realizacji uchwał III Krajowego Zjazdu Delegatów Kółek Rolniczych oraz wytyczne do pracy KGW z 1968 r. (sygn. 72); plany pracy Prezydium i Plenum PZKR z lat 1970-1971 (sygn. 73-74); plany inwestycyjne na 1973 r. z 1972 r. (sygn. 75); program rozwoju i doskonalenia usług chemizacyjnych z 1974 r. (sygn. 76); informacje, oceny, sprawozdania z działalności PZKR z lat 1962-1965, 1967-1973 (sygn. 78-85); analizy działalności z lat 1958, 1963-1966, 1968-1972 (sygn. 86-92); skargi i zażalenia z 1971 r. (sygn. 93); konkursy z lat 1957-1960, 1964-1968, 1970-1974 (sygn. 94-106); normatywy kancelaryjne - instrukcja kancelaryjna z 1964 r. (sygn. 107); kontrola zewnętrzna własnej jednostki z lat 1960-1964, 1966-1971, 1974 (sygn. 108-113); kontrola jednostek podległych - kółek rolniczych, z lat 1961-1975 (sygn. 114-298); analiza kadr z 1963 r. (sygn. 299); sprawy instruktorów i pracowników PZKR z lat 1963-1964, 1969, 1973 (sygn. 300-304); budżety PZKR z lat 1967-1971 (sygn. 305); bilanse i sprawozdania finansowe PZKR z lat 1960-1961 (sygn. 306); planowanie i sprawozdawczość finansowa jednostek podległych - kółek rolniczych, z lat 1959-1975 (sygn. 307-535); zbiorcze sprawozdania finansowe kółek rolniczych z lat 1963-1975 (sygn. 536-554); akta samorządowo-organizacyjne KGW na terenie gromad i gmin powiatu chełmskiego z lat 1957-1975 (sygn. 555-596); aktyw kobiecy, gromadzkie rady kobiet, działalność kół gospodyń wiejskich z lat 1959-1975 (sygn. 597-605); ocena pracy agronomów gromadzkich i służby rolnej z lat 1963-1966 (sygn. 607); czyny społeczne z lat 1964, 1969-1970 (sygn. 608-609); szkolenie rolnicze, kursy, zespoły przysposobienia rolniczego z lat 1959-1973 (sygn. 610-638); materiały z Plenum KP PZPR i PK ZSL z 1970 r. (sygn. 639) Number of units in the group: 639
36/218/0 Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Chełmie 1975-1980[1981] 0 Unroll
I i II Wojewódzka Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza WRZZ z lat 1976, 1979-1980 (sygn. 1-4); wnioski i informacje z kampanii sprawozdawczo-wyborczych z lat 1975-1978 (sygn. 5-6); informacje, oceny oraz rejestr wniosków kampanii sprawozdawczo-wyborczych w zakładowych organizacjach związkowych z lat 1979-1980 (sygn. 7-8); sprawozdania zbiorcze z wyborów w zakładowych organizacjach związkowych z 1980 r. (sygn. 9); protokoły z posiedzeń plenarnych WRZZ z lat 1975-1980 (sygn. 10-15); protokoły z posiedzeń Prezydium WRZZ z lat 1975-1980 (sygn. 16-24); książka wniosków Prezydium WRZZ i Egzekutywy KW PZPR z lat 1975-1979 (sygn. 25); imienny wykaz członków Plenum i Prezydium WRZZ, bez daty (sygn. 26); protokoły posiedzeń Sekretariatu WRZZ z lat 1975-1980 (sygn. 27-29); materiały na posiedzenia Sekretariatu WRZZ z lat 1978-1980 (sygn. 30); Wojewódzka Komisja Rewizyjna Związków Zawodowych z lat 1975-1980 (sygn. 31-34); Komisja Aktywizacji Społeczno-Zawodowej z lat 1976-1978, 1980 (sygn. 35); Komisja Socjalno-Bytowa z lat 1976-1980 (sygn. 36); Komisja Kultury, Oświaty i Wychowania z lat 1978, 1980 (sygn. 37); Komisja Kultury Fizycznej i Turystyki z lat 1977-1980 (sygn. 38); Komisja Pomocy Prawnej z lat 1976-1978 (sygn. 39); Komisja ds. Kobiet Pracujących z lat 1975-1980 (sygn. 40-44); Komisja ds. Młodzieży z lat 1977-1979 (sygn. 45); Komisja Historyczna z lat 1977-1980 (sygn. 46); Komisja ds. Szkolenia Związkowego z 1979 r. (sygn. 47); Terenowe Komisje Rozjemcze i Odwoławcze z lat 1976-1979 (sygn. 48); protokół z narady zastępców dyrektorów ds. pracowniczych i przewodniczących rad zakładowych z 1978 r. (sygn. 49); informacje na egzekutywę KW PZPR z lat 1976-1980 (sygn. 50-51); materiały WRZZ na posiedzenia Sekretariatu KW PZPR z lat 1976-1980 (sygn. 52-56); rejestr tematów z lat 1977-1980 (sygn. 57); porozumienia zawarte przez WRZZ z lat 1977-1980 (sygn. 58-60); terenowe zespoły związków zawodowych z lat 1978-1980 (sygn. 61-62); plany pracy i programy działania WRZZ z lat 1975-1980 (sygn. 63); plany pracy posiedzeń plenarnych WRZZ, posiedzeń Prezydium WRZZ i sekretariatu WRZZ z lat 1975-1979 (sygn. 64); plany pracy i programy w zakresie kultury, oświaty i wychowania z lat 1976-1980 (sygn. 65); plany pracy i skład osobowy Wojewódzkiego Zarządu Pracowniczych Ogródków Działkowych przy WRZZ z 1979 r. (sygn. 66); informacje do CRZZ [dotyczące działalności WRZZ] z lat 1976-1980 (sygn. 67-68); budżety WRZZ na lata 1975-1980 z lat 1975-1980 (sygn. 69-74); budżet WKTiR przy WRZZ na 1980 r. z lat 1979-1980 (sygn. 75); bilanse za lata 1978-1980, bez daty (sygn. 76-78); bilans likwidacyjny WRZZ z 1981 r. (sygn. 79); sprawozdania finansowe WRZZ i WKTiR za lata 1975-1979 z lat 1975-1980 (sygn. 80-85); skargi i wnioski załatwione przez WRZZ z lat 1976-1980 (sygn. 86-96); wycinki prasowe z lat 1976-1979 (sygn. 97); sprawozdania z pobytu związkowych delegacji WRZZ za granicą z lat 1977-1980 (sygn. 98-99); ewidencja zasobu archiwalnego z lat 1978-1980 (sygn. 100); materiały z kontroli przeprowadzonych w WRZZ przez CRZZ w 1979 r. (sygn. 101); kontrola społeczna - oceny i informacje z lat 1976-1980 (sygn. 102-106); odznaczenia związkowe z 1980 r. (sygn. 107); dyplomy uznania dla WRZZ z lat 1976-1978 (sygn. 108); oceny kadrowe aktywu związkowego województwa chełmskiego z lat 1976-1980 (sygn. 109); konkurs na wspomnienia i pamiętniki działaczy związkowych pod hasłem "Ocalić od zapomnienia" z 1978 r. (sygn. 110); odznaczenia państwowe działaczy związkowych z lat 1976-1980 (sygn. 111-112); dzienniki szkolenia związkowego i wykazy uczestników szkoleń z lat 1975, 1977-1979 (sygn. 113-114); programy szkolenia związkowego i CODKZ z lat 1976-1980 (sygn. 115); Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji przy WRZZ - plany pracy i skład osobowy z 1979 r. (sygn. 116); socjalistyczne współzawodnictwo pracy - informacje i oceny z lat 1976-1980 (sygn. 117); współzawodnictwo o tytuł i odznakę "Przodujący pracownik województwa chełmskiego" - deklaracje, wnioski, karty osiągnięć z lat 1978-1980 (sygn. 118-120) wnioski i postulaty w zakresie zmian w ustawodawstwie pracy z 1980 r. (sygn. 121); informacje i oceny z przebiegu sesji Konferencji Samorządu Robotniczego z lat 1976-1980 (sygn. 122); informacje i plany pracy Zespołu Prawnej Ochrony Pracy z lat 1975-1980 (sygn. 123-124); działalność socjalno-bytowa - oceny, informacje, analizy z lat 1976-1980 (sygn. 125-129); protokoły sejmiku oświatowego z lat 1977-1980 (sygn. 130); informacje i programy dzialalności ideowo-wychowaczej i kulturalno-oświatowej z lat 1977-1979 (sygn. 131); sprawy pracownicze z lat 1975-1980 (sygn. 132-138); sądy społeczne województwa chełmskiego z lat 1976-1978 (sygn. 139) Number of units in the group: 131
36/219/0 Społeczny Fundusz Odbudowy Kraju i Stolicy Powiatowy Komitet we Włodawie 1952-1966 0 Unroll
okólniki i zarządzenia Wojewódzkiego Komitetu Odbudowy Warszawy z 1954 r. (sygn. 1); okólniki i zarządzenia Powiatowego Komitetu Odbudowy Warszawy z lat 1953-1954 (sygn. 2-3); protokoły z posiedzeń Powiatowego Komitetu SFOS we Włodawie z lat 1952-1956, 1960-1964 (sygn. 4-11); protokoły i sprawozdania Komisji Rewizyjnej Powiatowego Komitetu SFOS we Włodawie z lat 1959-1966 (sygn. 12); ewidencja komitetów terenowych SFOS, protokoły sprawozdawczo-wyborcze, plany działalności z lat 1953, 1962, 1964 (sygn. 13-15); sprawozdania z lustracji GKOW z 1955 r. (sygn. 16); sprawozdania ze świadczeń na SFOS Terenowych Komitetów Odbudowy Warszawy powiatu Włodawa z 1955 r. (sygn. 17); sprawy inwestycyjne z lat 1958-1965 (sygn. 18-20); materiały propagandowe z 1965 r. (sygn. 21) Number of units in the group: 21
36/220/0 Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu w Chełmie 1975-1983 0 Unroll
protokoły zebrań plenarnych z lat 1975-1980 (sygn. 1-5); protokoły posiedzeń Prezydium z lat 1975-1982 (sygn. 6-14); narady robocze z lat 1975-1982 (sygn. 15-22); Komisja Czynów Społecznych i Ochrony Środowiska z lat 1975-1980 (sygn. 23-27); Komisja Kultury Moralnej i Obyczajowości Obywatelskiej z lat 1975-1982 (sygn. 28-35); Komisja ds. Samorządu Mieszkańców z lat 1975-1982 (sygn. 36-43); Zespół ds. Konkursu "Mistrz Gospodarności" z lat 1975-1982 (sygn. 43-51); Wojewódzki Komitet Obchodów Międzynarodowego Roku Inwalidów i Osób Niepełnosprawnych z 1981 r. (sygn. 52); Zespół ds. Społecznych Komisji Pojednawczych z lat 1975-1983 (sygn. 53-61); Wojewódzki Komitet Obchodów Międzynarodowego Roku Dziecka z 1979 r. (sygn. 62); Wojewódzka Rada Kobiet z lat 1975-1981 (sygn. 63-69); Wojewódzki Zespół Koordynacyjny Profilaktyki Społecznej z lat 1977-1980 (sygn. 70-73); plany i sprawozdania z lat 1976-1980 (sygn. 74-78); normatywy kancelaryjne z 1976 r. (sygn. 79) Number of units in the group: 79
36/221/0 Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Chełmie 1973-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 3
36/222/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Aleksandrii Krzywowolskiej 1955-1957 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Aleksandrii Krzywowolskiej z lat 1955, 1957 (sygn. 1-2); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Aleksandrii Krzywowolskiej z lat 1956-1957 (sygn. 3-4) Number of units in the group: 4
36/223/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Andrzejowie 1958-1959 0 Unroll
plany i budżety gromady na lata 1959-1960 z lat 1958-1959 (sygn. 1-2) Number of units in the group: 2
36/224/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brzeźnie 1955-1961 0 Unroll
protokoły z sesji GRN w Brzeźnie z lat 1956, 1959-1961 (sygn. 1-4); Komisja Finansowo-Budżetowa z lat 1959-1960 (sygn. 5-6); Komisja Rolnictwa i Zaopatrzenia Ludności z 1960 r. (sygn. 7); protokoły z posiedzeń Prezydium GRN w Brzeźnie z lat 1955-1956, 1959-1961 (sygn. 8-12); plany gospodarcze gromady z lat 1958-1961 (sygn. 13-14); ankieta o sytuacji gospodarczej gromady oraz o pracy GRN i jej Prezydium z 1970 r. (sygn. 15); budżety gromady na lata 1955-1956, 1959, 1960, 1962 z lat 1955, 1958-1959, 1961 (sygn. 16-20) Number of units in the group: 20
Showing 281 to 300 of 695 entries.