Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
36/487/0 Wojewódzka Stacja Kwarantanny i Ochrony Roślin w Chełmie 1975-1999 0 Unroll
Number of units in the group: 161
36/488/0 Akta notariusza Franciszka Kopyścia w Parczewie 1947 0 Unroll
akta notarialne z 1947 r. (sygn. 1) Number of units in the group: 1
36/489/0 Akta notariusza Czesława Rożenka w Parczewie 1947-1949 0 Unroll
akta notarialne z lat 1947-1948 (sygn. 1-2); skorowidze z lat 1948-1949 (sygn. 3-4); księga odpisów aktów notarialnych z 1948 r. (sygn. 5) Number of units in the group: 5
36/490/0 Akta notariusza Adama Moskala we Włodawie 1949-1950 0 Unroll
akta notarialne z 1949 r. (sygn. 1); księga protestów weksli z lat 1949-1950 (sygn. 2); protesty weksli z 1950 r. (sygn. 3) Number of units in the group: 3
36/491/0 Wojewódzki Dom Kultury w Chełmie 1975-1999 0 Unroll
Number of units in the group: 286
36/492/0 Kombinat Cementowy "Chełm" w Chełmie 1948-1995 0 Unroll
Number of units in the group: 446
36/493/0 Państwowe Gimnazjum i Liceum im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie 1921-1953 0 Unroll
Number of units in the group: 65
36/494/0 Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Chełmie 1962-1975 0 Unroll
materiały dotyczące organizacji własnej jednostki w postaci rejestru przedsiębiorstwa, jego zmian, odpisów, zaświadczeń z lat 1962, 1965-1966, 1969-1972, 1974-1975 (sygn. 1), protokołu rewizji finansowo-księgowej z 1964 r. (sygn. 2), planów techniczno-ekonomicznych na lata 1974-1975 z lat 1973-1974 (sygn. 3-4), sprawozdań, informacji oraz analiz ekonomicznych z rocznej działalności MZBM w Chełmie za lata 1972-1974 (sygn. 5-8), sprawozdań finansowych (skróconych) za lata 1962-1966 (sygn. 9), sprawozdań statystycznych za lata 1971-1974 (sygn. 10-11), planów inwestycji i kapitalnych remontów na lata 1970-1971 oraz informacji z ich realizacji za 1970 rok (sygn. 12), materiały dotyczące gospodarki materiałowej z lat 1964, 1972-1975 (sygn. 13-16); dokumentacja z działalności merytorycznej, dokumentację aktową terenowo-prawną budynków przeznaczonych do remontów z lat 1966-1972 (sygn. 17-28), podkłady sytuacyjno-wysokościowe budynków przeznaczonych do remontu, oraz dokumentację techniczną dotyczącą: urządzenia wyciągowego dla studni historycznej na Górce Chełmskiej w Chełmie z lat 1963, 1965-1967 (sygn. 29), pomiarów parceli przy ulicy Lubelskiej 36A i zabudowy sąsiedniej z 1968 r. (sygn. 30), technologii wykonania zabezpieczenia domu przy ulicy Lubelskiej 34/36 z 1966 r. (sygn. 31), programu technicznego badań podłoża pod budynki śródmieścia w Chełmie, etap II z 1971 r. (sygn. 32) Number of units in the group: 32
36/495/0 Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie [1950-1951]1952-1974[1975] 0 Unroll
organizacja jednostki – księga służb, organizacja przedsiębiorstwa, zawierające schematy i regulaminy organizacyjne, regulaminy premiowania, regulaminy organizacyjne jednostek podległych, instrukcje, zakresy czynności, odpisy i wyciągi z rejestru przedsiębiorstw państwowych, wnioski o zmiany zakresu działania przedsiębiorstwa, zgłoszenia rejestracyjne z lat 1951-1953, 1956, 1958-1964, 1966-1974 (sygn. 1-2); zarządzenie dyrektora w sprawie gospodarki odzieżą roboczą ochronną i sprzętem ochrony osobistej z 30 czerwca 1973 r. (sygn. 3); protokoły konferencji samorządu robotniczego z lat 1973-1974 (sygn. 4); plan 5. letni na lata 1971-1975 z lat 1969-1974 (sygn. 5), plan techniczno-ekonomiczny na 1974 rok z lat 1973-1974 (sygn. 6); miesięczne sprawozdania finansowe za lata 1970-1974 (sygn. 7); sprawozdania z wykonania planu produkcji i usług, sprawozdania z działalności ekonomicznej oraz analizy z wykonania planu techniczno-ekonomicznego za lata 1959-1966 z lat 1960-1961, 1963-1965, 1967 (sygn. 8); analizy opisowe z działalności oraz zestawienia podstawowych wskaźników techniczno-ekonomicznych za lata 1970-1973 z lat 1970-1971, 1973-1974 (sygn. 9-10); sprawozdania GUS za lata 1967-1974 z lat 1967-1975 (sygn. 11-14); remonty kapitalne – plan techniczno-finansowy remontów kapitalnych na 1959 rok (sygn. 15); plany techniczno-ekonomiczne kapitalnych remontów w zakresie gospodarki komunalnej na lata 1964-1965, 1967-1973 oraz sprawozdania z wykonania tych planów z lat 1963-1964, 1966-1970, 1972 (sygn. 16-18); inwestycje – plan inwestycyjny na 1960 rok z lat 1959-1960 (sygn. 19); sprawozdania statystyczne z realizacji inwestycji za lata 1967-1970, 1973-1973, plan rzeczowo-finansowy na 1969 rok, plan rzeczowo-finansowy na budowę wiaty typowej konstrukcji stalowej w Zakładzie Dystrybucji Gazu Płynnego w Chełmie przy ulicy Bieławin na 1974 rok (sygn. 20-23); zasady wynagradzania pracowników pralni i farbiarni, m. in. taryfikatory kwalifikacyjne, regulaminy premiowania Ministra Gospodarki Komunalnej, z lat 1962-1962, 1965-1966, 1969-1970, 1973 (sygn. 24-25); zasady wynagradzania pracowników łaźni miejskiej – ramowe zasady premiowania, instrukcje, zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z lat 1958-1959, 1969 (sygn. 26); kalkulacje kosztów i cen za wodę oraz odprowadzanie ścieków z lat 1971-1974 (sygn. 27); inwentaryzacja powszechna, formularze sprawozdawcze z lat 1959-1961 (sygn. 28); sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy – instrukcja z 1970 roku (sygn. 29), sprawozdania statystyczne z wypadków przy pracy za IV kwartał 1971 roku oraz roczne za lata 1972-1974 (sygn. 30), analizy stanu BHP za lata 1967, 1973-1974 (sygn. 31-33); Klub Techniki i Racjonalizacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie z lat 1973-1974 (sygn. 34); cmentarnictwo i grobownictwo wojenne, kartoteki mogił z lat 1950, 1952-1953, 1955, 1959-1960, 1962-1965, 1967, 1970, 1972-1974, 1976 (sygn. 35); rejestr nieruchomości do wywłaszczenia na rzecz Skarbu Państwa w posiadanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Chełmie z 1967 roku (sygn. 36) Number of units in the group: 36
36/496/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chełmie 1975-1982 0 Unroll
Number of units in the group: 134
36/497/0 Wojewódzki Urząd Statystyczny w Chełmie [1970-1974]1975-1998[1999] 0 Unroll
W zespole zachowały się materiały archiwalne siedmiu wydziałów funkcjonujących w strukturze organizacyjnej urzędu. Akta Oddziału Koordynacji i Opracowań Zbiorczych z lat [1970-1974]1975-1998 (sygn. 1-196) zawierają m. in. zarządzenia i pisma okólne Dyrektora WUS dotyczące organizacji i działalności urzędu, zarządzenia i wytyczne GUS i WUS dotyczące sprawozdawczości, badań i opracowań statystycznych oraz działalności inspekcyjno-kontrolnej, wyniki badań narodowego spisu powszechnego z terenu województwa chełmskiego, aktualizację podziału terenu na rejony statystyczne i obwody spisowe oraz wykazy tych rejonów, zbiorcze opracowania statystyczne dla GUS i władz terenowych, karty statystyczne miast i gmin województwa chełmskiego oraz publikacje i roczniki statystyczne. Oddział Przemysłu, Środków Produkcji i Finansów z lat [1974]1975-1998 (sygn. 197-284) zawiera opracowania statystyczne w formie tablic wynikowych, które dotyczą produkcji przemysłowej i usług dla ludności (rzemiosło), oraz zatrudniania i wynagradzania pracowników w zakładach przemysłowych. Tablice wynikowe zawierające opracowania statystyczne z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, budownictwa jedno i wielorodzinnego, produkcji, zatrudniania i wynagradzania w przedsiębiorstwach budowlano-montażowych, stanu i wykorzystania maszyn budowlanych oraz taboru samochodowego w transporcie zarobkowym zachowały się w Oddziale Inwestycji, Budownictwa, Transportu i Gospodarki Komunalnej z lat 1975-1998 (sygn. 285-344). Oddział Handlu i Gospodarki Terenowej z lat 1976-1998 (sygn. 345-365) zawiera tablice wynikowe dotyczące sprzedaży hurtowej i detalicznej w sieci handlowej, działalności placówek gastronomicznych, oraz zapasów i zużycia paliw i surowców. Oddział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska z lat 1976-1998 (sygn. 366-467) zawiera opracowania statystyczne w formie tablic wynikowych dotyczące gospodarki rolnej (użytkowanie gruntów rolnych, plony i zbiory ziemiopłodów, stan pogłowia zwierząt, budynków inwentarskich oraz produkcja zwierzęca w indywidualnych gospodarstwach rolnych, skup produktów rolnych, czerwcowy spis rolny, usługi produkcyjne dla rolnictwa oraz wykorzystanie maszyn i urządzeń rolniczych, spis ludności rolniczej), oraz gospodarki leśnej i ochrony środowiska (inwentaryzacja lasu, pozyskiwanie drewna, nawadnianie i pobór wody do nawodnień, ochrona wód i powietrza atmosferycznego, odpady przemysłowe i oczyszczalnie ścieków). Dokumentacja Oddziału Badań Demograficznych i Społecznych z lat 1975-1998 (sygn. 468-686) - opracowania statystyczne dotyczą głównie ruchu naturalnego ludności (migracje, urodzenia, małżeństwa, rozwody, zgony), zatrudnienia w gospodarce uspołecznionej wg działów i wysokości wynagrodzenia, wykorzystania czasu pracy, badania popytu na pracę i kosztów pracy, warunków pracy, wypadków przy pracy, wychowania przedszkolnego, szkolnictwa podstawowego, zawodowego, ponadpodstawowego, dojazdów uczniów do szkół, kultury fizycznej, turystyki i wypoczynku oraz ochrony zdrowia mieszkańców. Jednostki archiwalne zachowane w Oddziale Finansowo-Księgowym z lat 1977-1998 [1999] (sygn. 687-703) zawierają zarządzenia oraz pisma okólne Prezesa GUS i Dyrektora WUS w Chełmie dotyczące m.in. gospodarowania bezosobowym funduszem płac w jednostkach organizacyjnych statystyki państwowej, przyznawania nagród pieniężnych za prace związane z przeprowadzaniem spisów rolniczych; protokoły kontroli zewnętrznych w zakresie przestrzegania przepisów finansowo-księgowych, prawidłowości planowania i realizacji dochodów i wydatków budżetowych, obliczania, opłacania oraz rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy; oraz sprawozdania i analizy z działalności finansowej urzędu. Number of units in the group: 703
36/498/0 Akta z wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych w dniu 13 czerwca 2004 r. z terenu właściwości Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Chełmie 2004 0 Unroll
seria Państwowa Komisja Wyborcza - obwieszczenia Państwowej Komisji Wyborczej z 2004 r. (sygn. 1-2); seria Okręgowa Komisja Wyborcza w Lublinie - obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie z 2004 r. (sygn. 3); seria Rejonowa Komisja Wyborcza w Chełmie - organizacja i posiedzenia komisji z 2004 r. (sygn. 4), protokoły wyników głosowania na okręgowe listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego. Protokół głosowania w rejonie z 2004 r. (sygn. 5); seria obwodowe komisje wyborcze: uchwały i obwieszczenia o podziale na obwody głosowania z 2004 r. (sygn. 6); zarządzenia prezydenta miasta Chełma, burmistrzów, wójtów w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych z 2004 r. (sygn. 7), organizacja i posiedzenia obwodowych komisji wyborczych z 2004 r. (sygn. 8-17), protokoły głosowania w obwodzie na okręgowe listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego z 2004 r. (sygn. 18-25); seria Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Chełmie - informacje statystyczne dotyczące wyborów do Parlamentu Europejskiego z 2004 r. (sygn. 26), preliminarz budżetowy z 2004 r. (sygn. 27) Number of units in the group: 27
36/499/0 Gminna Szkoła Rolnicza w Fajsławicach 1946-1952 0 Unroll
dokumenty dotyczące organizacji szkoły z lat 1950-1951 (sygn. 1), książka zarządzeń z 1949 r. (sygn. 2), protokoły posiedzeń rady pedagogicznej z lat 1946-1950 (sygn. 3-4), formularze sprawozdawczo-statystyczne dla szkół i kursów rolniczych lata szkolne 1945/46, 1950/51 z lat 1946-1947, 1951 (sygn. 5-6), plan realizacji inwestycji na 1951 rok, sprawozdania z wykonania planu w zakresie internatów i burs dla szkół i kursów zawodowych za I i II kwartał 1951 roku z 1951 r. (sygn. 7), organizacja roku szkolnego z lat 1950-1951 (sygn. 8); sprawy dydaktyczne: katalogi okresowe i klasyfikacyjne z 1951 r. (sygn. 9-11), świadectwa ukończenia szkoły z 1951 r. (sygn. 12), wykaz absolwentów szkoły z 1951 r. (sygn. 13), legitymacje szkolne z 1951 r. (sygn. 14), księga ewidencyjna uczniów z lat 1950-1951 (sygn. 15); dzienniki lekcyjne z lat 1950-1951 (sygn. 16-18) Number of units in the group: 18
36/500/0 Publiczne Liceum Rolniczo-Hodowlane I-go stopnia w Okszowie [1947]1948-1952 0 Unroll
Number of units in the group: 20
36/501/0 Państwowe Technikum Hodowlane w Okszowie [1951] 1952-1958 0 Unroll
Number of units in the group: 47
36/502/0 Państwowe Technikum Rolnicze w Okszowie [1951-1957] 1958-1978 [1979] 0 Unroll
Number of units in the group: 318
36/503/0 Zespół Szkół Rolniczych Ministerstwa Rolnictwa w Okszowie [1969-1977] 1978-1987 0 Unroll
Number of units in the group: 42
36/504/0 Akta komisji wyborczych z wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z terenu właściwości Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Chełmie przeprowadzonych w dniu 8 października 2000 r. 2000 0 Unroll
Number of units in the group: 16
36/505/0 Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Chełmie [1961-1974]1975-1999 0 Unroll
Number of units in the group: 483
36/506/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 5 lutego 1978 roku 1977-1978 0 Unroll
seria - miejskie komisie wyborcze: Miejska Komisja Wyborcza we Włodawie - protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych Miejskiej Rady Narodowej we Włodawie, protokół ustalający wyniki wyborów na radnych MRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów MRN we Włodawie, protokół głosowania na radnych MRN we Włodawie w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 1-3); Miejska Komisja Wyborcza w Rejowcu Fabrycznym - protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych Rady Narodowej Miasta i Gminy w Rejowcu Fabrycznym, protokoły głosowania na radnych w okręgach wyborczych z 1978 r. (sygn. 4-5); seria - gminna komisje wyborcze: Gminna Komisja Wyborcza w Chełmie - protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokół ustalający wyniki wyborów na radnych w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów, protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Chełmie w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 6-8), protokół z posiedzenia Gminnej Komisji Wyborczej w Chełmie z 1978 r. (sygn. 9); Gminna Komisja Wyborcza w Cycowie - protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Cycowie w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 10); Gminna Komisja Wyborcza w Krasnymstawie - protokół ustalający wyniki wyborów na radnych w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów, protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Krasnymstawie w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 11-13); Gminna Komisja Wyborcza w Kraśniczynie - protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, składy gminnej i obwodowych komisji wyborczych z 1978 r. (sygn. 14-15); Gminna Komisja Wyborcza w Siennicy Różanej - protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Siennicy Różanej w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 16); Gminna Komisja Wyborcza w Starym Brusie - protokół ustalający wyniki wyborów na radnych w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów, protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Starym Brusie w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 17-18); Gminna Komisja Wyborcza we Włodawie - protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokół ustalający wyniki wyborów na radnych w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów, protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej we Włodawie w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 19-21); Gminna Komisja Wyborcza w Wojsławicach - protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokół ustalający wyniki wyborów na radnych w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów, protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Wojsławicach w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 22-24); Gminna Komisja Wyborcza w Woli Uhruskiej - imienny wykaz kandydatów do rady narodowej, protokół z wyborów, protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Woli Uhruskiej w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 25-27); Gminna Komisja Wyborcza w Wyrykach - protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokół ustalający wyniki wyborów na radnych w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów, protokoły głosowania na radnych Gminnej Rady Narodowej w Wyrykach w obwodach głosowania z 1978 r. (sygn. 28-30); Wojewódzka Komisja Wyborcza w Chełmie: Organizacja wyborów - protokoły, uchwały, informacje, 1977-1078 (sygn. 31) Number of units in the group: 31
36/507/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia podstawowego i wojewódzkiego z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 17 czerwca 1984 roku 1984 0 Unroll
seria wybory Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie – obwodowe komisje wyborcze włączono protokoły głosowania na radnych WRN w Chełmie w obwodach głosowania miast Krasnystaw i Włodawa, oraz gmin: Chełm, Dorohusk, Kamień, Krasnystaw, Kraśniczyn, Rejowiec, Siennica Różana, Stary Brus, Włodawa, Wojsławice, Wola Uhruska, Żmudź z 1984 r. (sygn. 1-14); seria wybory rad narodowych stopnia podstawowego – miejskie komisje wyborcze zawiera akta Miejskiej Komisji Wyborczej w Chełmie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych MRN w Chełmie z 1984 r. (sygn. 15); Miejskiej Komisji Wyborczej w Krasnymstawie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych MRN, protokoły głosowania na radnych MRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych MRN, protokół głosowania na radnych MRN w obwodach, komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej o wynikach wyborów do MRN w Krasnymstawie, Miejska Komisja Wyborcza w Krasnymstawie, obwieszczenia w sprawie okręgów wyborczych i obwodów głosowania z 1984 r. (sygn. 16-21); Miejskiej Komisji Wyborczej we Włodawie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych MRN, protokoły głosowania na radnych MRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych MRN, protokół głosowania na radnych MRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 22-24); Miejskiej Komisji Wyborczej w Rejowcu Fabrycznym – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych MRN z 1984 r. (sygn. 25); seria wybory rad narodowych stopnia podstawowego – gminne komisje wyborcze zawiera akta komisji wyborczych: Gminnej Komisji Wyborczej w Chełmie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 26-27); Gminnej Komisji Wyborczej w Cycowie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 28-30); Gminnej Komisji Wyborczej w Dorohusku – protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 31-32); Gminnej Komisji Wyborczej w Hańsku – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 33-35); Gminnej Komisji Wyborczej w Kamieniu – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 36-38); Gminnej Komisji Wyborczej w Krasnymstawie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 39-41); Gminnej Komisji Wyborczej w Kraśniczynie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 42-44); Gminnej Komisji Wyborczej w Rejowcu – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 45-47); Gminnej Komisji Wyborczej w Starym Brusie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 48-50); Gminnej Komisji Wyborczej we Włodawie – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r., karty do głosowania w wyborach do rad narodowych z 1984 r. (sygn. 51-54); Gminnej Komisji Wyborczej w Wojsławicach – protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 55-56); Gminnej Komisji Wyborczej w Woli Uhruskiej – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 57-59); Gminnej Komisji Wyborczej w Wyrykach – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1984 r. (sygn. 60-62); Gminnej Komisji Wyborczej w Żmudzi – protokoły przyjęcia zgłoszenia list kandydatów na radnych GRN, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych GRN, protokół głosowania na radnych GRN w obwodach, karty do głosowania w wyborach do rad narodowych z 1984 r. (sygn. 63-66); seria akt gminnych kolegiów wyborczych w Chełmie, Cycowie, Hańsku, Kamieniu, Krasnymstawie, Kraśniczynie, Siennicy Różanej, Starym Brusie, Włodawie, Wojsławicach, Woli Uhruskiej, Rudzie Hucie z 1984 r. (sygn. 67-80); spis roboczy - przesunięci z WRN w Chełmie (sygn. 1-13) Number of units in the group: 93
36/508/0 Akta komisji wyborczych do rad narodowych stopnia wojewódzkiego i podstawowego z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1988 roku 1988 0 Unroll
seria wybory Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie – obwodowe komisje wyborcze: protokoły głosowania na radnych WRN w Chełmie w obwodach głosowania gmin Kraśniczyn, Ruda Huta oraz Wojsławice z 1988 r. (sygn.1-3); seria wybory rad narodowych stopnia podstawowego – miejskie komisje wyborcze: Miejska Komisja Wyborcza we Włodawie – okręgowe listy wyborcze dla wyboru MRN, protokoły głosowania na radnych MRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych MRN oraz protokół głosowania na radnych MRN we Włodawie w obwodzie z 1988 r. (sygn. 4-6); seria wybory rad narodowych stopnia podstawowego – gminne komisje wyborcze: Gminna Komisja Wyborcza w Dorohusku – protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych oraz protokół z wyborów radnych G RN oraz protokół głosowania na radnych GRN w obwodach z 1988 r. (sygn. 7-8); Gminna Komisja Wyborcza w Kraśniczynie – okręgowe listy wyborcze dla wyboru GRN oraz protokoły ich zarejestrowania, protokoły głosowania na radnych GRN w okręgach wyborczych, protokół z wyborów radnych GRN, oraz protokoły głosowania na radnych GRN w obwodach z 1988 r. (sygn. 9-11), powołanie i protokoły posiedzeń Gminnej Komisji Wyborczej w Kraśniczynie z 1988 r. (sygn. 12); Gminna Komisja Wyborcza w Rudzie Hucie – protokoły głosowania na radnych GRN z 1988 r. (sygn. 13); Gminna Komisja Wyborcza w Siedliszczu – protokoły zarejestrowania okręgowych list wyborczych dla wyboru GRN z 1988 r. (sygn. 14); Gminna Komisja Wyborcza w Siennicy Różanej – protokoły zarejestrowania okręgowych list wyborczych dla wyboru GRN oraz protokoły głosowania na radnych GRN w obwodach z 1988 r. (sygn. 15-16); Gminna Komisja Wyborcza w Wojsławicach - protokoły zarejestrowania okręgowych list wyborczych dla wyboru GRN oraz protokoły głosowania na radnych GRN w obwodach z 1988 r. (sygn. 17-18); protokoły zarejestrowania okręgowych list wyborczych dla wyboru Gminnej Rady Narodowej w Rudzie Hucie z 1988 r. (sygn. 19); protokoły głosowania na radnych w okręgach wyborczych nr 1-18 oraz protokół z wyborów radnych rady narodowej stopnie podstawowego - Gminnej Rady Narodowej w Rudzie Hucie z 1988 r. (sygn. 20), obwieszczenie - uchwała Nr 5/88 Prezydium WRN w Chełmie z dnia 7 kwietnia 1988 r. w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru rad narodowych stopnia podstawowego (wyciąg) - wykaz okręgów dla wyboru Gminnej Rady Narodowej w Rudzie Hucie z 1988 r. (sygn. 21) Number of units in the group: 54
36/509/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych stopnia wojewódzkiego z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 23 marca 1980 roku 1980 0 Unroll
seria wybory posłów do Sejmu PRL – obwodowe komisje wyborcze: protokoły głosowania na posłów w obwodach głosowania gminy Włodawa (sygn. 1) oraz gminy Wyryki (sygn. 2) z 1980 r.; organizacja wyborów - składy obwodowych komisji wyborczych, mężowie zaufania - gmina Ruda Huta z 1980 r. (sygn. 5); seria wybory do Wojewódzkiej Rady Narodowej w Chełmie – obwodowe komisje wyborcze: protokoły głosowania na radnych WRN w Chełmie z obwodach głosowania gminy Włodawa (sygn. 3), oraz gminy Wyryki (sygn. 4) z 1980 r. spis roboczy (przesunięcie z zespołu 36/306 - 60/2008) - 4 j.a. Number of units in the group: 9
36/510/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 13 października 1985 roku 1985 0 Unroll
protokoły głosowania na posłów wybieranych z krajowej listy wyborczej gminy Dorohusk (sygn. 1); protokoły głosowania na posłów wybieranych z okręgowej listy wyborczej gminy Dorohusk (sygn. 2) z 1985 r. Number of units in the group: 8
36/511/0 Miejsko-Gminny Komitet Frontu Jedności Narodu w Rejowcu Fabrycznym 1977-1978 0 Unroll
Number of units in the group: 1
36/512/0 Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Chełmie 2001-2015 0 Unroll
Number of units in the group: 2393
36/513/0 Narodowy Bank Polski - Powszechna Kasa Oszczędności Oddział Chełm 1976-1987 0 Unroll
Number of units in the group: 13
36/514/0 Narodowy Bank Polski - Powszechna Kasa Oszczędności Oddział Krasnystaw 1975-1987 0 Unroll
Number of units in the group: 12
36/515/0 Narodowy Bank Polski - Powszechna Kasa Oszczędności Oddział Włodawa 1975-1987 0 Unroll
Number of units in the group: 13
36/516/0 Akta komisji wyborczych do Sejmu PRL i rad narodowych stopnia wojewódzkiego z terenu województwa chełmskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 21 marca 1976 r. 1976 0 Unroll
Number of units in the group: 1
36/517/0 Narodowy Bank Polski Oddział Wojewódzki w Chełmie 1975-1997 0 Unroll
Number of units in the group: 74
36/518/0 Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie Zespół Zamiejscowy w Chełmie 1998-2002 0 Unroll
Number of units in the group: 4
36/519/0 Przedsiębiorstwo Państwowe "Cukrownie Lubelskie" w Lublinie Zakład Państwowy "Cukrownia Krasnystaw" w Siennicy Nadolnej [1961]1968-2003 0 Unroll
Number of units in the group: 223
36/520/0 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chełmie 1975-2005 0 Unroll
Number of units in the group: 137
36/521/0 Izba Skarbowa w Chełmie 1983-1999 0 Unroll
Number of units in the group: 280
36/522/0 Wojewódzki Szpital Zespolony w Chełmie [1973] 1976-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 123
36/523/0 Państwowe Technikum Rolniczo-Chmielarskie w Krasnymstawie 1945-1967 0 Unroll
Number of units in the group: 85
36/524/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Urzędzie Miasta i Gminy w Rejowcu Fabrycznym 1977-1978 0 Unroll
Number of units in the group: 2
36/525/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Zakładach Silikatowych w Kaniem 1975-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 3
36/526/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy I Liceum Ogólnokształcącym i Szkole Podstawowej w Nr 1 we Włodawie 1971-1983 0 Unroll
Number of units in the group: 4
36/527/0 Podstawowa Organizacja Partyjna Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej przy Wojewódzkiej Spółdzielni Spożywców "Społem" Oddział we Włodawie 1972-1983 0 Unroll
Number of units in the group: 5
36/528/0 Akta pełniącego obowiązki notariusza Tadeusza Wojciechowskiego w Chełmie 1944-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 1
36/529/0 Sąd Obywatelski Olchowiec w Wierzbicy 1947-1951 0 Unroll
Number of units in the group: 5
36/530/0 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Chełmie [1973-] 1976-1998 [-2000] 0 Unroll
Number of units in the group: 176
36/531/0 Powiatowa Biblioteka Publiczna w Chełmie 1950-1975 0 Unroll
Number of units in the group: 13
Showing 496 to 540 of 625 entries.