Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
38/1/0 Powiatowa Rada Narodowa w Białej Podlaskiej [1937-1943]1944-1950 0 Unroll
Okólniki i zarządzenia z lat 1944-1950 - 12 j.a.; Organizacja samorządu powiatowego z lat 1944-1946 -1 j.a.; Ewidencja członków PRN z lat 1944-1950 -10 j.a.; Sprawy osobowe pracowników z lat 1944-1949 - 4 j.a.; Organizacja i ewidencja miejskich i gminnych rad narodowych z lat 1948-1950 -4 j.a.; Protokoły z posiedzeń PRN z lat 1944-1950 -13 j.a.; Komisje PRN z lat 1944-1950 -86 j.a.; Sprawy społeczno-organizacyjne z lat 1944-1950 -8 j.a.; Zjazdy i konferencje z lat 1944-1950 -3 j.a.; Protokoły z posiedzeń miejskich i gminnych rad narodowych z lat 1944-1950 -47 j.a.; Nadzór z lat 1948-1950 -6 j.a.; Sprawy gospodarcze biura PRN z lat [1937-1943] 1946-1949 -3 j.a.; Współpraca z urzędami z lat 1946-1950 -8 j.a.; Wnioski i odznaczenia z lat 1946-1950 -2 j.a.; Sprawozdawczość z lat 1944-1950 -11 j.a.; Uchwały PRN z lat 1947-1950 -1 j.a.; Sprawy finansowe z lat 1945-1946 -2 j.a. Number of units in the group: 221
38/2/0 Akta miasta Łosic 1923-1950 0 Unroll
Akta z lat 1923-1936 -6 j.a.: Dział ogólno-organizacyjny (sygn. 1): sprawy ubezpieczeń wzajemnych, Dział gospodarki gminnej (sygn. 2): kontrola kosztów kuracyjnych, Dział administracyjny (sygn.od 3 do 6): rejestr mieszkańców, projekty budowy szkół, plany cegielni i budynków miejskich; Akta z lat 1939-1944 -8 j.a.: Dział finansowo-budżetowy (sygn. od 7 do 11): budżety, wykazy daniny od mieszkańców, Dział administracyjny (sygn. od 12 do 14): sprawy budowy łaźni, scalenia działek i planu rozbudowy miasta; Akta z lat 1945-1950 -111 j.a.: Dział ogólno-organizacyjny (sygn. od 15 do 55): normatywy, sprawy organizacyjne, wybory do władz miejskich, protokoły z posiedzeń MRN, uchwały i sprawozdania z działalności MRN, kontrola wewnętrzna i nadzór, Dział finansowo-budżetowy (sygn. od 56 do 98): budżety i sprawozdania z ich wykonania, statystyka, sprawy podatków, majątku miejskiego, gminnego i gromadzkiego, plany finansowo-gospodarcze przedsiębiorstw miejskich, wykaz osób posiadających gospodarstwa, Dział gospodarki gminnej (sygn. od 99 do 112): sprawy handlu, rolnictwa i ogrodnictwa, drogi i place publiczne, opieka społeczna, zdrowie publiczne i akcja sanitarno-porządkowa, weterynaria, Dział administracyjny (sygn. od 113 do 125): sprawy wyznaniowe, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy budowlane i odbudowy, gospodarka lokalowo-mieszkaniowa, sprawy karno-administracyjne i sądowe. Number of units in the group: 125
38/3/0 Powiatowa Rada Narodowa w Radzyniu Podlaskim 1944-1950 0 Unroll
Okólniki i zarządzenia z lat 1948-1949 (sygn. 1), Ewidencja członków PRN z lat 1945-1950 (sygn. od 2 do 6), Sprawy osobowe pracowników z lat 1948-1949 (sygn. 7), Protokoły z posiedzeń PRN z lat 1944-1949 (sygn.od 8 do 13), Komisje PRN z lat 1945-1950 (sygn. od 14 do 43), Sprawy społeczno-organizacyjne z lat 1947-1949 (sygn. od 44 do 46), Zjazdy i konferencje z 1949 roku (sygn. 47), Protokoły z posiedzeń gminnych rad narodowych z lat 1944-1950 (sygn. 48), Sprawy przekazywania budynków gmin na skarb państwa z 1949 roku (sygn. 49), Współpraca z urzędami z 1949 roku (sygn. 50), Wnioski i odznaczenia z lat 1946-1949 (sygn. 51), Współzawodnictwo pracy z 1949 roku (sygn. 52), Dane statystyczne z lat lat 1944, 1949 (sygn. 53-54), Sprawozdania PRN z lat 1949-1950 (sygn. 55-56). Number of units in the group: 56
38/4/0 Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej [1942] 1944-1950 [1958-1965] 0 Unroll
Referat Ogólno-Organizacyjny z lat 1946-195 - 77 j.a.; Referat Społeczno-Polityczny z lat 1945-1950 - 166 j.a.; Referat Administracyjny z lat 1945-1950 - 77 j.a.; Referat Karno-Administracyjny z lat 1944-1946 - 1 j.a.; Referat Wojskowy z lat 1944-1949 - 78 j.a.; Referat Opieki Społecznej z lat 1944-1950 - 61 j.a.; Referat Zdrowia z lat 1945-1949 - 69 j.a.; Referat Weterynarii z lat 1946-1949 - 7 j.a.; Referat Przemysł i Handel z lat 1945-1950 - 61 j.a.; Referat Aprowizacji z lat 1944-1950 - 42 j.a.; Referat Kultury i Sztuki z lat 1945-1950 - 7 j.a.; Referat Odbudowy z lat 1944-1949 - 136 j.a.; Referat Pomiarów z lat 1945-1950 - 74 j.a.; Powiatowy Inspektorat Przysposobienia Rolniczego z lat 1945-1950 - 90 j.a.; Referat Samorządowy z lat 1944-1950 - 170 j.a.; Referat Budżetowy z lat 1944-1950 - 294 j.a.; Referat Pożarniczy z lat [1942]1944-1950 - 22 j.a.; Referat Rolnictwa i reform rolnych z lat 1944-1950[1958-1965] - 74 j.a. Number of units in the group: 1571
38/5/0 vacat - Starostwo Powiatowe w Łukowie - przeniesiony do Archiwum Państwowego w Siedlcach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
38/6/0 Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim [1940-1943] 1944-1950 0 Unroll
Referat Ogólno-Organizacyjny z lat [1940-1943]1944-1950 - 27 j.a. (sygn. od 1 do 27); Referat Budżetowo-Gospodarczy z lat 1947-1950 - 7 j.a. (sygn. od 28 do 34); Referat Społeczno-Polityczny z lat 1944-1950 - 63 j.a. (sygn. od 35 do 97); Referat Administracyjny z lat 1944-1950 - 96 j.a. (sygn. od 98 do 193); Referat Opieki Społecznej z lat 1945-1948 - 26 j.a. (sygn. od 194 do 219); Referat Zdrowia z lat [1941]1944-1950 - 55 j.a. (sygn. od 220 do 274); Referat Weterynarii z lat 1944-1946 - 13 j.a. (sygn. od 275 do 287); Referat Drogowy z lat 1945-1950 - 137 j.a. (sygn. od 288 do 424); Referat Przemysłu i Handlu z lat 1944-1950 - 47 j.a. (sygn. od 425 do 471); Referat Aprowizacji z lat 1944-1949 - 26 j.a. (sygn. od 472 do 497); Referat Odbudowy z lat 1945-1949 - 26 j.a. (sygn. od 498 do 523); Referat Rolnictwa i Reform Rolnych z lat 1946-1950 - 124 j.a. (sygn. od 524 do 647); Referat Karny z lat 1944-1950 - 70 j.a. (sygn. od 648 do 717); Referat Wojskowy z lat 1944-1950 - 423 j.a. (sygn. od 718 do 1140); Referat Pożarnictwa z lat 1944-1950 - 6 j.a. (sygn. od 1141 do 1146); Powiatowy Inspektorat Przysposobienia Rolniczego i Wojskowego z lat 1945-1950 - 5 j.a. (sygn. od 1147 do 1151); Referat Samorządowy z lat 1944-1950 - 23 j.a. (sygn. od 1152 do 1174). Number of units in the group: 1174
38/7/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Białej Podlaskiej [1932, 1943] 1944-1948 [1958-1971] 0 Unroll
Dział administracji z lat 1944-1948 (sygn. od 1 do 20): przepisy i zarządzenia własne i władz nadrzędnych, sprawozdania okresowe, statystyka, korespondencja w sprawach finansowych; Dział funduszu ziemi z lat [1932]1944-1947[1958-1971] (sygn. od 21 do 107): okólniki i zarządzenia w sprawach administracji przejściowej, akta i korespondencja w sprawach parcelacji, rejestry nabywców działek, administracja przejściowa majątków, scalenia, wykazy opłat za scalenia z 1932 r., wykazy gospodarstw poukraińskich, poniemieckich, osadnictwo na Ziemiach Odzyskanych; Dział urządzeń rolnych z lat [1943]1944-1947 (sygn. od 108 do 135): korespondencja w sprawach produkcji rolnej, statystyka rolna, Ośrodek Kultury Rolnej w Roskoszy, wydzierżawienie terenów rybackich; Dział techniczno-pomiarowy z lat 1944-1947 (sygn. od 136 do 137): korespondencja w sprawach techniczno-pomiarowych i melioracyjnych; Dział leśnictwa z lat 1944-1947 (sygn. od 138 do 141): korespondencja w sprawach rolnych; Komisje z lat 1946-1947 (sygn. od 142 do 144): okólniki i przepisy w sprawach Komisji Ziemskiej; Dział samopomocy chłopskiej z lat 1945-1948 (sygn. od 145 do 148): zarządzenia i korespondencja w sprawach Samopomocy Chłopskiej; Dział statystyki z lat 1946-1947 (sygn. od 149 do150): statystyka w sprawach kancelaryjnych, personalnych i organizacyjnych oraz w sprawach rolnych. Number of units in the group: 150
38/8/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Białej Podlaskiej 1962-1975 0 Unroll
Zarządzenia z lat 1962-1975 (sygn. od 1 do 8); Kontrole i inspekcje z lat 1962-1974 (sygn. od 9 do 20); Wykazy nazw miejscowości z 1973 r. (sygn. 21); Organizacja sprawozdawczości z lat 1962-1974 (sygn. od 22 do 48); Spis powszechny z lat 1962-1974 (sygn. od 49 do 84); Spis rolny z lat 1962-1974 (sygn. od 85 do 188); Sprawozdawczość statystyczna z lat 1962-1975 (sygn. od 189 do 443); Publikacje statystyczne z lat 1963-1973 (sygn. od 444 do 452). Number of units in the group: 452
38/9/0 Powiatowy Urząd Ziemski w Radzyniu Podlaskim 1944-1947 0 Unroll
Dział administracji z lat 1944-1947 (sygn. od 1 do 11) - przepisy, zarządzenia własne oraz władz nadrzędnych, sprawy administracyjne, zjazdy i konferencje, sprawozdania, sprawy personalne, sprawy gospodarcze; Dział kontroli z lat 1946-1947 (sygn. 12) - zarządzenia i protokoły z kontroli; Dział prawny z lat 1945-1946 (sygn. od 13 do 14) - sprawy sądowe; Dział finansowy z lat 1946-1947 (sygn. od 15 do 18) - akta i korespondencja w sprawach finansowych; Dział urządzeń rolnych z lat 1944-1947 (sygn. od 19 do 41) - urządzenia rolne, akta i korespondencja w sprawach parcelacji gruntów, regulacja hipotek, scalenia, dzierżawy poukraińskie i pobiałoruskie, dzierżawy poniemieckie, zniesienie służebności, przesiedlenia i osadnictwo; Dział rolny z lat 1944-1947 (sygn. od 42 do 49) - wspólnoty, korespondencja w sprawach rolnych, akcja siewna, produkcja roślinna, maszyny i urządzenia rolnicze; Dział funduszu ziemi z lat 1946-1947 (sygn. od 50 do 62) - ośrodki kultury rolnej, rachunkowość rolna, resztówki - ewidencja nieruchomości, młyny i stawy; Dział techniczno-pomiarowy z lat 1944-1947 (sygn. od 63 do 65) - korespondencja techniczno-pomiarowa; Dział melioracji z 1946 r. (sygn. 66) - przepisy w sprawach melioracji; Dział weterynarii z 1946 (sygn. 67) - korespondencja w sprawach weterynaryjnych; Dział leśnictwa z lat 1945-1947 (sygn. od 68 do 69) - przepisy i korespondencja w sprawach leśnych; Komisje ziemskie z lat 1946-1947 (sygn. od 70 do 71) - przepisy i korespondencja w sprawach Komisji Ziemskich; Dział statystyki z lat 1944-1947 (sygn. od 72 do 82) - sprawozdawczość i statystyka w sprawach organizacyjnych, finansowych, personalnych i rolnych, statystyka przemysłowa, wykazy gospodarstw karłowatych. Number of units in the group: 82
38/10/0 Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej [1923-1943] 1944-1950 0 Unroll
Okólniki z lat [1938-1943]1944-1950 (sygn. od 1 do 6); Sprawy osobowe i gospodarcze pracowników z lat [1939]1944-1949 (sygn. od 7 do 11); Kontrola skarbowa monopoli z lat 1944-1950 (sygn. od 12 do 15); Rejestry wymiarowe i księgi biercze podatku z lat [1923-1933]1944-1948 (sygn. od 16 do 167); Sprawy organizacyjno-inspekcyjne z lat 1946-1949 (sygn. od 168 do 169); Listy rozkładu państwowego podatku gruntowego z lat [1941-1943]1944 (sygn. od 170 do 192); Ewidencja gruntów z lat [1937]1944 (sygn. od 193 do 209). Number of units in the group: 209
38/11/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Łosicach 1960-1975 0 Unroll
Zarządzenia z lat 1965-1972 (sygn.: 1); Badania statystyczne z lat 1965-1974 (sygn. od 2 do 8); Spis powszechny z 1970 roku (sygn. od 9 do 10); Spis rolny z lat 1966-1974 (sygn. od 11 do 16); Sprawozdawczość statystyczna z lat 1966-1974 (sygn. od 17 do 67); Informacje statystyczne z lat 1960-1975 (sygn. od 68 do 79). Number of units in the group: 79
38/12/0 Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim [1937, 1943] 1944-1950 0 Unroll
Okólniki i zarządzenia z lat [1937]1944-1950 (sygn. od 1 do 12); Rejestry wymiarowe z lat [1943]1944-1950 (sygn. od 13 do 29); Księgi biercze z lat 1944-1948 (sygn. od 30 do 82); Statystyka z lat 1944-1950 (sygn. od 83 do 97); Sprawy personalne urzędu z 1947 roku (sygn. 98); Podatek dochodowy z lat [1943]1944-1948 (sygn. od 99 do 113); Wykaz ustalonych wkładów oszczędnościowych dla uczestników funduszu B. z 1949 roku (sygn. od 114 do 116); Rejestry spraw karnych z lat 1947-1949 (sygn. od 117 do 121); Akta premiowej pożyczki odbudowy kraju z 1946 roku (sygn. 122). Number of units in the group: 122
38/13/0 Inspektorat Szkolny w Białej Podlaskiej [1934, 1940] 1944-1950 0 Unroll
Okólniki i zarządzenia z lat [1934]1944-1950 (sygn. od 1 do 4); Plany pracy i sprawozdania z działalności z lat 1944-1948 (sygn. 5); Wykazy nauczycieli z 1950 roku (sygn. 6); Lista poległych nauczycieli z lat [1940]1944 (sygn. 7); Wykazy sierot z 1945 roku (sygn. 8); Udział pracowników oświatowych w akcji przesiedleńczej z 1945 roku (sygn. 9); Grunty i budynki szkolne z lat 1944-1949 (sygn. od 10 do 13); Zjazdy i konferencje z lat 1945-1950 (sygn. od 14 do 17); Budżet z 1950 roku (sygn. 18); Organizacja i sieć placówek oświatowych i wychowawczych z lat 1945-1950 (sygn. od 19 do 27); Sprawozdawczość szkół i placówek oświatowo-wychowawczych z lat 1946-1950 (sygn. od 28 do 31). Number of units in the group: 31
38/14/0 Inspektorat Szkolny w Łukowie [1917-1943] 1944-1950 0 Unroll
Przepisy i okólniki z lat [1920-1921]1944-1949 (sygn. od 1 do 2); Dozory szkolne z lat [1933-1937]1944-1949 (sygn. 3); Wykazy i sprawozdania organizacyjne szkół z lat 1944-1949 (sygn. od 4 do 9); Wykazy nauczycieli z lat [1920-1922]1944-1948 (sygn. od 10 do 18); Projekt Szkoły Podstawowej w Smolance z 1936 roku (sygn. 19); Budżet z lat [1917]1944-1949 (sygn. od 20 do 26); Zatrudnienie i uposażenie nauczycieli z lat [1920,1940-1943]1944-1949 (sygn. od 27 do 37); Organizacja sieci placówek oświatowo-wychowawczych z lat [1933]1944-1950 (sygn. od 38 do 49); Karty kwalifikacyjne nauczycieli z lat [1931-1939]1944-1947 (sygn. od 50 do 56); Dzienniki podawcze z lat [1917-1939] (sygn. od 57 do 78). Number of units in the group: 78
38/15/0 Rada Główna Opiekuńcza Polski Komitet Opiekuńczy w Białej Podlaskiej 1940-1944 [1945-1948] 0 Unroll
Dział organizacyjno-administracyjny z lat 1940-1944 [1945-1948] (sygn.od 1 do 22) - okólniki, sprawozdania polustracyjne, protokoły z zebrań zarządu, umowy o pracę, statuty, sprawozdania z działalności, wykazy stałych ofiarodawców; Dział finansowo-gospodarczy z lat 1941-1944 (sygn. od 13 do 19) - księgi kasowe, rachunki kuchni polskiej, dziennik główna, sprawozdania budżetowe; Dział opieki z lat 1940-1945 (sygn. od 20 do54) - sprawozdania i sprawy administracyjne delegatur, wykazy podopiecznych. Number of units in the group: 54
38/16/0 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Białej Podlaskiej 1944-1949 0 Unroll
Dział organizacyjno-administracyjny z lat 1945-1949 (sygn.od 1 do 8) - statuty, zarządzenia własne, okólniki, sprawy organizacyjne, zebrania Zarządu, posiedzenia; Dział finansowo-gospodarczy z lat 1944-1947 (sygn. od 9 do 20) - księgi kasowe, dzienniki główna, sprawozdania budżetowe; Dział opieki z lat 1944-1945 (sygn. od 21 do 23) - wykazy ubiegających się o dary, ewidencja ofiar obozów hitlerowskich, wykazy pobierających posiłki. Number of units in the group: 23
38/17/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Białej Podlaskiej 1950-1973 0 Unroll
Referat ogólno-administracyjny z lat 1950-1973: (sygn. od 1 do 200); Referat finansowy z lat 1954-1973: (sygn. od 201 do 249); Referat gospodarki komunalnej i mieszkaniowej z lat 1956-1973: (sygn. od 250 do 286). Number of units in the group: 286
38/18/0 Powiatowy Komitet Opieki Społecznej w Radzyniu Podlaskim [1941-1943] 1944-1949 0 Unroll
Dział organizacyjno-administracyjny z lat [1941-1943] 1944-1949 (sygn. od 1 do 18): zarządzenia i sprawozdania własne, okólniki, sprawy administracyjne, sprawy personalne; Dział finansowo-gospodarczy z lat [1943] 1944-1948 (sygn. od 19 do 23): sprawozdania kasowe, listy płac, sprawozdania budżetowe, książka kasowa; Dział opieki z lat 1945-1949 (sygn. od 24 do 29): listy podopiecznych, sprawozdania z działalności, opieka całkowita i częściowa, dożywianie. Number of units in the group: 29
38/19/0 Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu w Białej Podlaskiej 1956-1975 0 Unroll
Akta ogólno-organizacyjne z lat 1956-1975 (sygn. od 1 do 3); Protokoły z posiedzeń z lat 1971-1975 (sygn. od 4 do 7); Komisje z lat 1956-1975 (sygn. od 8 do 9); Gminne komitety FJN z 1956 roku (sygn. 10); Wybory z lat 1969-1974 (sygn. od 11 do 12); Planowanie i sprawozdawczość z lat 1973-1975 (sygn. od 13 do 17). Number of units in the group: 17
38/20/0 Akta miasta Białej Podlaskiej 1833-1950 [1951-1958] 0 Unroll
Akta z lat 1833-1914 - 34 j.a.: Dział finansowo-budżetowy (sygn. od 1 do 15): sprawy utrzymania ratusza i innych budowli miejskich, rachunki kasy ekonomicznej, funduszów etatowych i depozytowych; Dział administracyjny (sygn. od 16 do 34): ustanowienia opieki nad nieletnimi, sprawy kwaterunkowe, nadzoru policyjnego, księgi ludności stałej; Akta z lat 1919-1938 - 1635 j.a: Dział ogólno-organizacyjny (sygn. od 35 do 96): zarządzenia, protokoły posiedzeń władz miejskich, komisji, sprawy organizacyjne, osobowe, wyborów samorządowych, Dział finansowo-budżetowy (sygn. od 97 do 174): zadłużenia miasta, szkół i rzemiosła, budżety i sprawozdania z ich wykonania, dzienniki główna, sprawy podatków i opłat, Dział gospodarki gminnej (sygn. od 175 do 233): przedsiębiorstw komunalnych, handlu, statystyka rolna, Dział administracyjny (sygn. od 234 do 1669) obejmują: ewidencja i ruch ludności, sprawy wojskowe, kultury, oświaty, zdrowia, opieki społecznej, budowlane, kwaterunkowe, straży ogniowej i kominiarstwa, rejestry domów; Akta z lat 1939-1944 - 70 j.a.: Dział ogólno-adminstracyjny (sygn. od 1670 do 1681): zarządzenia władz okupacyjnych, sprawozdania z działalności, akta komisji, Dział finansowo-budżetowy (sygn. od 1682 do 1715):budżety, dzienniki główna, sprawy podatków, Dział gospodarki gminnej (sygn. od 1716 do 1723): sprawy budowlane, przedsiębiorstw komunalnych, Dział administracyjny (sygn. od 1724 do 1739): sprawy wyborów miejskich, opieki społecznej, ewidencji ludności, wojskowe; Akta z lat 1945-1950[1951-1958] - 125 j.a.: Dział ogólno-organizacyjny (sygn. od 1740 do 1780): normatywy, protokoły posiedzeń i sprawozdania z działaności władz miejskich oraz komisji, kontrole i inspekcje, sprawy referendum, Dział finansowo-budżetowy (sygn. od 1781 do 1812): budżety i sprawozdania finansowe, sprawy podatków, Dział gospodarki gminnej (sygn. od 1813 do 1834): sprawy przedsiębiorstw miejskich, drogowe, budowlane, Dział administracyjny (sygn. od 1835 do 1864): sprawy oświaty, zdrowia, zatrudnienia, wojskowe, wyznaniowe, wykazy wywiezionych na roboty do Niemiec, zaświadczenia przesiedleńcze na Ziemie Zachodnie, sprawy odszkodowań wojennych. Number of units in the group: 1864
38/21/0 Akta miasta Janowa Podlaskiego 1919-1939 0 Unroll
Akta ogólno-organizacyjne (sygn. od 1 do 4): okólniki władz wojewódzkich i powiatowych, protokoły posiedzeń wójtów i pisarzy gminnych, sprawy wyborów urzędników miejskich; Akta finasowo-budżetowe (sygn. 5): sprawy budżetowe. Number of units in the group: 5
38/22/0 Akta miasta Kocka 1875-1950 5655 Unroll
Akta z lat 1875-1916 - 34 j.a.: Dział ogólno-organizacyjny (sygn. od 1 do 2): okólniki naczelnika miasta, zebrania gminne, Dział finansowo-budżetowy (sygn. od 3 do 17): dochody i wydatki, Dział administracyjny (sygn. od 18 do 34): szkoły początkowe, sprawy budowlane, sądowe, księgi ludności stałej, ewidencja paszportów wydanych mieszkańcom miasta; Akta z lat 1919-1939 - 307 j.a.: Dział ogólno-organizacyjny (sygn. od 35 do 106): normatywy, protokoły posiedzeń władz miejskich i ich komisji, sprawy osobowe, wybory do sejmu, senatu i władz samorządowych, Dział finansowo-budżetowy (sygn. od 107 do 163): statystyka, budżety i sprawozdania z ich wykonania, księgi podatków i opłat miejskich, Dział administracyjny (sygn. od 164 do 341): sprawy kontroli, strat wojennych (1920-1923), handlu, przedsiębiorstw miejskich, rolnictwa i leśnictwa, zdrowia i opieki społecznej, bezrobocia, szkół, stowarzyszeń i związków, wojskowe, bezpieczeństwa i porządku publicznego, budowlane, komunikacji, ewidencji mieszkańców; Akta z lat 1939-1944 - 24 j.a.: Dział ogólno-organizacyjny (sygn. 342) Dział finansowo-budżetowy (sygn. od 343 do 360): budżety i sprawozdania z ich wykonania, księgi podatkowe, Dział administracyjny (sygn. od 361 do 365): ewidencja kart rejestracyjnych przedsiębiorstw, spis gospodarstw, sprawy kontyngentów i tzw. daniny od ludności; Akta z lat 1945-1950 - 81 j.a.: Dział ogólno-organizacyjny (sygn. od 366 do 377): normatywy, protokoły posiedzeń władz miejskich i ich komisji, uchwały, Dział finansowo-budżetowy (sygn. od 378 do 418): budżety miasta i przedsiębiorstw komunalnych, sprawozdania budżetowe, rejestry podatkowe , Dział administracyjny (sygn. od 419 do 446): ewidencja mieszkańców, sprawy gospodarki lokalowo-mieszkaniowej, wyznaniowe, zdrowia, oświaty, kultury, budowlane. Number of units in the group: 446
38/23/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Parczewie [1955-1961]1962-1974 0 Unroll
Zarządzenia (sygn. od 1 do 4), Kontrole i inspekcje (sygn. od 5 do 8), Organizacja sprawozdawczości (sygn. od 9 do 14), Spis powszechny (sygn. od 15 do 20), Spis rolny (sygn. od 21 do 74), Sprawozdawczość statystyczna (sygn. od 75 do 149), Publikacje statystyczne (sygn. od 150 do 153). Number of units in the group: 153
38/24/0 Akta miasta Międzyrzeca Podlaskiego 1851-1950 [1951-1957] 1578 Unroll
Akta z lat 1873-1918: Dział finansowy (33 j.a.): rejestry kasowe, dochody miasta, księgi kasowe, księgi podatkowe; Dział administracyjny (15 j.a.): rejestry wydanych paszportów, księgi meldunkowe mieszkańców; Akta z lat 1919-1939: Dział ogólno-organizacyjny (66 j.a.): sprawy organizacyjne urzędu, regulaminy, protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej i Komisji, kontrole i lustracje, spisy wyborców, karty personalne radnych, wykazy personelu, akta osobowe, księga inwentarzowa; Dział finansowo-budżetowy (46 j.a.): budżety miasta, pożyczki, sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania rachunkowe; Dział podatkowy (68 j.a.): księgi podatkowe, świadczenia drogowe; Dział administracyjny (19 j.a.): kontrola osób wysiedlonych, rejestr członków gminy wyznaniowej żydowskiej, spis ludności żydowskiej, wykazy mieszkańców, rejestry wydanych dowodów osobistych, rejestry przybywających i opuszczających gminę; Dział wojskowy (18 j.a.): kontrola rezerwistów, rejestry osiemnastoletnich, rejestry poborowych; Dział administracji społecznej (12 j.a.): przytułki miejskie, akcja sanitarno-porządkowa, zakłady opiekuńcze, fundacja Konstantego Czartoryskiego "Przytułek dla starców i kalek", budowa sierocińca; Dział oświaty i kultury (4 j.a.): gimnazjum kupieckie, dozór szkolny; Rolnictwo, handel i przemysł (12 j.a.): usprawnienia wodne, sprawy rolnictwa, popieranie przemysłu i handlu, sprawy targowicy, rzeźnia miejska; Dział komunalny (14 j.a.): podniesienie estetyki miasta, wykazy nowych domów, sprawy nieruchomości, drogi i place publiczne, fundusz drogowy, roboty brukarskie w mieście, melioracja i regulacja rzeki Krzny, protokoły z zebrań majstrów garncarskich; Dział sądowy (7 j.a.): kary sądowe, księga aresztowanych; Dział straży pożarnej (14 j.a.): kontrola pożarów; Akta z lat 1939-1944: Dział ogólno-organizacyjny (7 j.a.): okólniki, statuty, zarządzenia, ubezpieczenia i fundusz pracy; Dział finansowy (20 j.a.): budżet, pożyczki, sprawozdania rachunkowe; Dział podatkowy (11 j.a.): podatki miejskie, wykazy osób posiadających nieruchomości, podatek gruntowy, ewidencja prowadzących przedsiębiorstwa; Dział administracji społecznej (16 j.a.): ewidencja osób przybywających, księgi meldunkowe niestałych mieszkańców, opieka społeczna, wykończenie i odbudowa sierocińca, eksploatacja rzeźni, budowa elektrowni, kwatery wojskowe, kopalnia torfu; Akta z lat 1944-1950: Dział ogólno-organizacyjny (36 j.a.): okólniki i zarządzenia, protokoły z posiedzeń MRN, sesje sołtysów, komisje MRN, sprawy organizacyjne MRN, kontrole i inspekcje, sprawy osobowe, akta personalne pracowników; Dział finasnowo-budżetowy (45 j.a.): sprawozdania budżetowe, sprawy finansowe, budżet miasta, sprawozdania rachunkowe, księgi podatkowe, świadczenia w naturze; Dział administracyjny (15 j.a.): statystyka rolna, oświata i kultura, sprawy budowlane i odbudowy, akcja sanitarno-porządkowa; Wydział Sądowy Magistratu Miasta Międzyrzeca z 1918 roku (30 j.a.): akta spraw cywilnych. Dokumentacja nieopracowana: księgi ludności stałej, rejestry mieszańców miasta z lat 1871-1945. Number of units in the group: 555
38/25/0 Akta miasta Parczewa 1863-1950 [1951-1960] 0 Unroll
Akta z lat 1863-1915: kontrola ewidencji ludności (2 j.a.); sprawy organizacyjne związane z mobilizacją (2 j.a.); szkolnictwo (2 j.a.); sprawy finansowo-budżetowe (3 j.a.); sprawy wojskowe (4 j.a.); Akta z lat 1930-1940: księga inwentarzowa Zarządu Miejskiego, protokoły z posiedzeń Magistratu z 1939 r., akta dotyczące dóbr miejskich oraz rejestr wymiarowy podatku gruntowego (4 j.a.); Akta z lat 1944 -1950[1960]: sprawy organizacyjne urzędu (6 j.a.); protokoły posiedzeń Rady Miejskiej, Zarządu i komisji oraz protokoły zebrań dzielnicowych miasta (22 j.a.); opieka społeczna (3 j.a.); dotyczące oświaty i kultury (5 j.a.); bezpieczeństwa i porządku publicznego (1 j.a.); dotyczące spraw rolnictwa i leśnictwa (6 j.a.); hufca pracy "SP" (2 j.a.); spraw budowlanych (3 j.a.); wojskowych (3 j.a.); rejestry wyroków sądowych (5 j.a.); referat finansowo-budżetowy (26 j.a.); referat podatkowy (56 j.a.); akta osobowe pracowników urzędu (30 j.a.). Number of units in the group: 185
38/26/0 Akta miasta Radzynia Podlaskiego 1905-1950 618 Unroll
Akta z lat 1905-1917[1929]: postanowienia Zarządu (1 j.a.); rozporządzenia straży (1 j.a.); akta finansowe (8 j.a.); ewidencję ludności (6 j.a.); akta ogólno-organizacyjne (2 j.a.); Akta z lat 1926-1939: Dział finansowo-budżetowy (3 j.a.): kredyt komunalny, zapomogi finansowe, księga sum przechodnich, podatki miejskie; Dział administracyjny (8 j.a.): rejestry mieszkańców miasta; Dział komunalny (3 j.a.): umowy na dzierżawę budynków i gruntów, plany gruntów nabytych przez Zarząd, pożyczka na rozbudowę szkół; Akta z lat 1939-1944: Dział finansowo-budżetowy (2 j.a.): podatek od nieruchomości, budżet; Akta z lat 1944-1950: Dział ogólno-organizacyjny (6 j.a.): posiedzenia MRN i Prezydium, przepisy i zarządzenia ogólne, sprawozdania miesięczne sytuacyjne; Dział finansowo-budżetowy (18 j.a.): budżet, sprawozdania rachunkowe, dochody budżetowe; Dział podatkowy (25 j.a.): podatek miejski, podatek od lokali, podatki drogowe, świadczenia drogowe; Dział administracyjny (6 j.a.): ewidencję ludności, rejestry podlegających obowiązkowi wojskowemu, nieruchomości pożydowskie. Number of units in the group: 89
38/27/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Radzyniu Podlaskim 1962-1975 0 Unroll
Sprawy organizacyjne (8 j.a.); Organizacja i metodologia sprawozdawczości statystycznej (10 j.a.); Spis powszechny (45 j.a.); Spis rolny (70 j.a.); Sprawozdawczość statystyczna (201 j.a.); Operatywne informacje statystyczne (20 j.a.). Number of units in the group: 354
38/28/0 Akta miasta Terespola nad Bugiem 1913-1950 [1951] 0 Unroll
Akta z 1913 roku: Dział finansowy (1 j.a.): książka kasowa; Akta z 1940 roku: sprawy budżetowe (1 j.a.); Akta z lat 1943-1950[1951]: Dział ogólno-organizacyjny (16 j.a. ): granice miasta, sprawy osobowe członków Zarządu, szkolenie pracowników, zebrania własne, sprawy organizacyjne MRN; Dział finansowo-budżetowy (28 j.a.): budżet miasta, sprawozdania rachunkowe, dochody budżetowe; Dział podatkowy (28 j.a): księgi podatkowe, rejestry gospodarstw i wymiaru podatku gruntowego, podatek od lokali i nieruchomości, świadczenia drogowe; Dział administracyjny (15 j.a.): opieka społeczna, akcja sanitarno-porządkowa, rejestracja analfabetów, wojskowe karty ewidencyjne osób podlegających służbie wojskowej; Ewidencja ludności (4 j.a.): księgi wydanych dowodów tożsamości, ewidencja i kontrola ruchu ludności. Number of units in the group: 93
38/29/0 Akta gminy Bohukały 1934-1954 0 Unroll
Okres międzywojenny: Dział finansowo-budżetowy z lat 1934-1939 (5 j.a.): budżety, Dział administracyjny z 1935 roku (1 j.a.): księga inwentarzowa; Okres okupacji: Dział finansowo-budżetowy z lat 1939-1944 (8 j.a.): budżety, Dział administracyjny z lat 1940-1944 (1 j.a.): ewidencja ruchu ludności; Okres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1944-1951 (5 j.a.):organizacja urzędu, protokoły z posiedzeń Zarządu, wybory sołtysów, kontrole, Dział finansowo-budżetowy z lat 1944-1954 (65 j.a.): budżety, sprawozdania rachunkowe, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne, księgi szarwarków, Dział gospodarki gminnej z lat 1944-1954 (6 j.a.): kosztorysy drogowe, statystyka rolna, spis użytków i zasiewów, Dział administracyjno-społeczny z lat 1944-1954 (18 j.a.): sprawy oświaty i kultury, oświata dorosłych, ewidencja ludności, sprawy budowlane, osiedleńcze, sprawy strat i odszkodowań wojennych. Number of units in the group: 109
38/30/0 Akta gminy Dobryń 1940-1954 0 Unroll
Okres okupacji: Dział finansowo-budżetowy z lat 1943-1944 (3 j.a.): księgi biercze podatku, Dział administracyjny z 1940 roku (1 j.a.): ewidencja ludności; Okres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945-1954 (25 j.a.): przepisy i zarządzenia ogólne,sprawy organizacyjne, uchwały , protokoły z sesji i posiedzeń GRN, uchwały Zarządu, zebrania sołtysów, wybory do Sejmu, kontrole, skargi i zażalenia, Dział finansowo-budżetowy z lat 1945-1954 (98 j.a.): budżety, sprawozdania rachunkowe, sprawozdania z wykonania budżetu, księgi podatkowe, arkusze wymiarowe podatku gruntowego, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne, księgi świadczeń drogowych i w naturze, Dział gospodarki gminnej z lat 1949-1953 (8 j.a.): sprawy rolnictwa, zalesienia, Dział administracyjno-społeczny z lat 1944-1953 (50 j.a.): oświata, kultura i sztuka, akta spisu powszechnego, ewidencja i kontrola ruchu ludności, spisy ludności, wykazy mieszkańców, rejestr domów, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy budowlane i odbudowy, sprawy wojskowe. Number of units in the group: 185
38/31/0 Akta gminy Dubów 1935-1954 0 Unroll
Okres międzywojenny: Dział ogólno-organizacyjny z 1935 roku (1 j.a.): wybory do Sejmu i Senatu, sprawy administracyjne; Okres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1944-1954 (30 j.a.): sprawy organizacyjne, protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego i GRN, protokoły z sesji sołtysów, kontrole wewnętrzne i społeczne, Dział finansowo-budżetowy z lat 1945-1954 (46 j.a.): majątek gminy i gromad, budżet administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw, budżet gminy, sprawozdania rachunkowe i budżetowe, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, księgi biercze podatku gruntowego, księgi opłat szarwarkowych, Dział gospodarki gminnej z lat 1944-1954 (37 j.a.): dane statystyczne z zakresu rolnictwa, sprawy oświaty i kultury, walka z analfabetyzmem, pomoc społeczna, ewidencja i kontrola ruchu ludności, rejestr wydanych dowodów osobistych, spisy ludności, książki meldunkowe, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, wojskowe, sprawy budowlane i odbudowy, plany gospodarcze. Number of units in the group: 114
38/32/0 Akta gminy Hołowczyce 1932-1954 0 Unroll
Okres międzywojenny: Dział finansowo-budżetowy z lat 1932-1933 (1 j.a.): sprawozdania rachunkowe; Okres okupacji: Dział finansowo-budżetowy z lat 1939-1940 (1 j.a.): budżet, Dział administracyjny z lat 1940-1945 (1 j.a.): wykazy mieszkańców; Okres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945-1954 (26 j.a.): sprawy organizacyjne, protokoły z zebrań, posiedzeń GRN, protokoły z zebrań i sesji sołtysów, protokoły z posiedzeń komisji, kontrole wewnętrzne i społeczne, księgi inspekcyjne, Dział finansowo-budżetowy z lat 1945-1954 (106 j.a.): budżet gminy, sprawozdania rachunkowe i budżetowe, budżet administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw, rejestry gospodarstw i wymiaru podatku gruntowego, ewidencja gruntów, arkusze odwoławcze podatku gruntowego, księgi biercze podatku gruntowego, księgi wkładów oszczędnościowych, księgi kontroli świadczeń w naturze, Dział gospodarki gminnej z lat 1945-1951,1953 (6 j.a.): statystyka rolna, straty w rolnictwie, przemysł i handel, Dział administracyjno-społeczny z lat 1944-1954 (32 j.a.): sprawy oświaty i kultury, zdrowie publiczne i akcja sanitarna, wykazy mieszkańców i spisy ludności, księgi kontroli ruchu ludności, pozwolenia na rowery, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, sprawy wojskowe, spisy poborowych, pozwolenia na budowę. Number of units in the group: 173
38/33/0 Akta gminy Huszcza 1930-1954 0 Unroll
Okres międzywojenny: Dział finansowo-budżetowy z lat 1930-1939 (8 j.a.): sprawozdania rachunkowe, księgi kasowe wójta gminy, księgi dochodów i wydatków budżetowych, księgi biercze podatku gruntowego, statystyka, Dział administracyjny z lat 1932-1939 (5 j.a.): rejestry mieszkańców, księga kontroli ruchu ludności; Okres okupacji: Dział administracyjny z lat 1940-1944 (2 j.a.): spisy ludności, spisy użytków; Okres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945-1949, 1951-1952 (14 j.a.): zarządzenia, zebrania i urzędowanie organów samorządowych, wybory, protokoły z posiedzeń GRN, protokoły z sesji sołtysów, księga inspekcyjne, wykazy zatrudnionych, Dział finansowo-budżetowy z lat 1943-1954 (47 j.a.): budżety administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw, budżety gminy, sprawozdania rachunkowe i budżetowe, księgi wydatków budżetowych, księgi biercze oraz rejestry wymiarowe podatku gruntowego, księgi daniny narodowej, rozkład szarwarków, Dział administracyjno-społeczny z lat 1944-1952 (15 j.a.): sprawy oświaty i kultury, sprawy wyznaniowe, spisy ludności, świadczenia rzeczowe, sprawy wojskowe. Number of units in the group: 91
38/34/0 Akta gminy Janów Podlaski 1940-1954 0 Unroll
Okres okupacji: Dział administracyjny z lat 1940-1944 (1 j.a.): spisy ludności; Okres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945-1954 (79 j.a.): przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy organizacyjne GRN i Prezydium, sprawy osobowe pracowników, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, obsługa rady narodowej i komisji, protokoły z posiedzeń Prezydium i sesji GRN, protokoły z posiedzeń komisji, sesje sołtysów, kontrole wewnętrzne i społeczne, Dział finansowo-budżetowy z lat 1944-1954 (140 j.a.): majątek gminy i gromad, przedsiębiorstwa gminne, sprawozdania rachunkowe i budżetowe, budżet gminy, budżet administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw, kredyt komunalny, księgi biercze podatku, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego, księgi kontroli świadczeń drogowych, podatek od nieruchomości, Dział gospodarki gminnej z lat 1944-1947 (8 j.a.): sprawy rolne, Dział administracyjno-społeczny z lat 1944-1954 (81 j.a.): przesiedlenia do ZSRR, repatrianci, sprawy oświaty i kultury, obchody 150-lecia urodzin A. Mickiewicza, pomoc społeczna i zdrowie publiczne, sprawy mieszkaniowe, sprawy wyznaniowe, ewidencja i kontrola ruchu ludności, spisy ludności, rejestry osób czasowo przebywajacych w gminie, sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, szkody wojenne, sprawy budowlane i odbudowy, kontygenty dla wojska, aprowizacja, sprawy Komitetu Odbudowy Warszawy. Number of units in the group: 309
38/35/0 Akta gminy Kobylany 1940-1954 0 Unroll
Okres okupacji: Dział administracyjny z lat 1940-1944 (4 j.a.): spisy ludności, rejestry wydanych dowodów osobistych; Okres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1944-1954 (29 j.a.): podział administracyjny, protokoły z posiedzeń GRN i Prezydium GRN, protokoły z zebrań Zarządu, akta komisji, protokoły z sesji sołtysów, protokoły z zebrań wiejskich, kontrole wewnętrzne, Dział finansowo-budżetowy z lat 1944-1954 (167 j.a.): budżet gminy, sprawozdania rachunkowe i budżetowe, wykazy osób posiadajacych gospodarstwa rolne, księgi biercze podatku gruntowego, arkusze wymiarowe podatku gruntowego, księgi biercze świadczeń drogowych, statystyka, Dział admistracyjno-społeczny z lat 1945-1954 ( 27 j.a.): oświata i kultura, ewidencja i kontrola ruchu ludności, rejestr wydanych tymczasowych zaświadczeń tożsamości, rejestr osób poszukiwanych, rejestr osób, przesiedlenia do ZSRR, sprawy budowlane i odbudowy, pomoc sąsiedzka Number of units in the group: 227
38/36/0 Akta gminy Kodeń 1932-1954 0 Unroll
Okres międzywojenny: Dział finansowo-budżetowy z lat 1938-1939 (1 j.a.): budżet administracyjny, Dział administracyjny z lat 1932-1939 (7 j.a.): rejestry mieszkańców, dokumentacja do aktów stanu cywilnego; Okres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1944, 1947-1954 (46 j.a.): okólniki i zarządzenia, sprawy organizacyjne, wykazy zakonów i parafii, sprawy osobowe członków organów gminy i pracowników, spisy wyborców, zebrania własne, protokoły z posiedzeń GRN i Prezydium, księgi uchwał, akta komisji, zebrania gromadzkie, kontrole wewnętrzne, lustracje, majątek gminy i gromad, Dział finansowo-budżetowy z lat 1945-1954 (97 j.a.): budżet gminy, budżet administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw, sprawozdania rachunkowe i budżetowe, rejestry osób posiadających grunta, księgi biercze podatku gruntowego, rejestry gospodarstw i wymiaru podatku gruntowego, księgi biercze podatku wojskowego, świadczeń drogowych, Dział gospodarki gminnej z lat 1947-1952: (14 j.a.): sprawy rolne, statystyka rolna, plany gospodarcze gromad, popieranie przemysłu i handlu, Dział administracyjno-społeczny z lat 1944, 1947-1952 (43 j.a.): sprawy oświaty i kultury, akta uzupełniające do ksiąg USC, sprawy różne stanu cywilnego, spisy ludności, księgi kontroli ruchu ludności, księga meldunkowa osób zameldowanych na pobyt czasowy, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy wojskowe, rejestry poborowych, przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne, wykazy zwierząt pociągowych, sprawy budowlane i odbudowy, pozwolenia na budowę, sprawy sądowe, Number of units in the group: 208
38/37/0 Akta gminy Kościeniewicze 1921-1954 0 Unroll
Okres międzywojenny: Dział finansowo-budżetowy z lat 1930-1939 (18 j.a.): budżet, sprawozdania rachunkowe, księgi sum przechodnich i rozchodów budżetowych, księgi inwentarzowe, księgi biercze danin publicznych, ewidencja gruntów; Dział gospodarki gminnej z lat 1921-1939 (6 j.a.): kontrola rowów, strug, potoków i rzeczek, kontrola kosztów kuracyjnych, księgi ewidencyjne koni, Okres okupacji: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1940-1943 (9 j.a.): przepisy i zarządzenia ogólne, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe członków organów gminy, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych; Dział finansowo-budżetowy z lat 1940-1943 (18 j.a.): budżet gminy, majątek gminy i gromad, dochody gminy i obce; Dział gospodarki gminnej z lat 1940-1943 (7 j.a.): sprawy rolne, popieranie przemysłu i handlu; Dział administracyjny z lat 1940-1944 (29 ja.): sprawy oświaty i kultury, opieka społeczna, sprawy wyznaniowe, ewidencja i kontrola ruchu ludności, spisy ludności, sprawy wojskowe, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy budowlane i odbudowy, aprowizacja i walka z drożyzną, wykazy osób bezrolnych, sprawy karno-administracyjne, sprawy sądowe; Okres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945-1954 (14 j.a.): protokoły z posiedzeń Prezydium GRN i GRN, akta komisji, protokoły z sesji sołtysów, protokoły z posiedzeń Zarządu gminy, odprawy sołtysów, kontrole i inspekcje, wybory do Sejmu; Dział finansowo-budżetowy z lat (70 ja.): sprawozdania rachunkowe i budżetowe, budżet gminy, sprawozdania podatkowe, księgi biercze podatku gruntowego, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego; Dział gospodarki gminnej z lat 1948-1950 roku (4 j.a.): statystyka rolna, sprawy budowlane i odbudowy; Dział administracyjno-społeczny z lat 1948-1954 (24 j.a.): oświata i kultura, Gminna Komisja Społeczna do Walki z Analfabetyzmem, ewidencja i kontrola ruchu ludności, wykazy urodzonych mężczyzn. Dokumentacja nieopracowana z lat 1933-1949: rejestry mieszkańców gminy, skorowidz do rejestrów, księga biercza podatku wymiarowego gminy, księga kontroli ruchu ludności (11 j.a.) Number of units in the group: 210
38/38/0 Akta gminy Łomazy 1890-1954 0 Unroll
Okres międzywojenny: Dział ogólno-organizacyjny z 1939 roku (1 j.a.): protokoły z posiedzeń Rady Gromadzkiej, Dział administracyjny z lat 1890-1939 (15 j.a.): księgi ewidencyjne ludności prowadzone od 1890 r., rejestry mieszkańców; Okres okupacji: Dział finansowo-budżetowy z lat 1941-1943 (2 j.a.): budżet gminy, księgi biercze podatku gruntowego, Dział administracyjny z lat 1940-1944 (1 j.a.): spisy ludności; Okres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945-1950 (12 j.a.): sprawy organizacyjne, protokoły z zebrań sołtysów, protokoły z posiedzeń GRN, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, protokoły z zposiedzeń Zarządu Gminy, kontrole wewnętrzne i społeczne, Dział finansowo-budżetowy z lat 1944-1954 (37 j.a.): majątek gminy, budżet gminy, roczne sprawozdania rachunkowe i budżetowe, księgi biercze podatku gruntowego, księgi biercze świadczeń drogowych i świadczeń w naturze, Dział gospodarki gminnej z lat 1944-1948 (4 j.a.): sprawy budowlane i odbudowy, Dział administracyjno-społeczny z lat 1944-1950 (23 j.a.): dokumentacja uzupełniajaca do ksiąg USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawy wojskowe, ewidencja poborowych, przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne, oświata, kultura i sztuka, Number of units in the group: 95
38/39/0 Akta gminy Pawłów 1921-1942 0 Unroll
Okres międzywojenny: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1921-1924, 1927 (3 j.a.): protokoły z zebrań gminnych, uchwały zgromadzenia wsi Bubel Łukowisko, podania, wykazy, zaświadczenia, Dział finansowo-księgowy z 1928 r. (1 j.a.): budżet gminy, Dział administracyjno-społeczny z lat 1930-1939 (2 j.a.): księgi kontroli ruchu ludności. Okres okupacji: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1940-1942 (1 j.a.): podania, wykazy, zaświadczenia, ewidencja ludności. Number of units in the group: 7
38/40/0 Akta gminy Piszczac 1932-1954 0 Unroll
Okres międzywojenny: Dział finansowo-budżetowy 1937-1939 (2 j.a.): budżet gminy, roczne sprawozdania rachunkowe; Dział administracyjno-społeczny z lat 1932-1939 (3 j.a.): rejestr mieszkańców, ewidencja poborowych Okres okupacji: Dział finansowo-budżetowy z lat 1940-1943 (12 j.a.): budżet gminy, roczne sprawozdania rachunkowe, księgi biercze podatku gruntowego; Dział administracyjno-społeczny z lat 1940-1943 (2 j.a.): spis ludności; Okres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1944-1954 (46 j.a.): insrukcje i zarządzenia, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe pracowników gminnych i członków organów gminy, protokoły z posiedzeń i sesji GRN, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, protokoły z posiedzeń Komisji, protokoły z sesji sołtysów, protokoły i sprawozdania kół gromadzkich ZSL, kontrole; Dział finansowo-budżetowy z lat 1944-1954 (110 j.a.): przedsiębiorstwa gminne, budżet gminy, roczne sprawozdania racunkowe i budżetowe, budżet administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw, księgi biercze podatku gruntowego, rejestry wymiarowe podatku gruntowego w ziemiopłodach, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego, podatki i ubezpieczenia, świadczenia drogowe i w naturze, księgi biercze Społecznego Funduszu Oszczędnościowego, księgi biercze składek elektryfikacyjnych, księga biercza podatku od lokali; Dział gospodarki gminnej z lat 1944-1951 (14 j.a.): rolnictwo, dane statystyczne, protokoły i umowy dotyczące wynajmu gospodarstw poukraińskich, powierzchnia gruntów ornych, spisy powierzchni zasiewów, pomoc sąsiedzka, przemysł i handel, zwierzęta pociągowe; Dział administracyjno-społeczny z lat 1944-1954 (65 j.a.): oświata, kultura i sztuka, sprawozdania z dziedziny gospodarki komunalnej, rejestr domów, akta zbiorcze do ksią USC, korespondencja USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności, spisy ludności, rejestr mieszkańców, bezpieczeństwo i porządek publiczny, akta Ligi Morskiej, sprawy przeciwpożarowe, sprawy wojskowe, rejestry poborowych, przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne, karty ewidencyjne właścicieli koni; Dział administracyjny z lat 1944-1954 (28 j.a.): sprawy budowlane i odbudowy, pozwolenia na budowę, remonty kapitalne i ubezpieczenia budynków mienia opuszczonego, kosztorysu szczegółowe na roboty remontowo-budowlane, aprowizacja i walka z drożyzną, sprawy sądowe. Księga biercza podatku wojskowego z 1945 r. (1 j.a.) Number of units in the group: 283
38/41/0 Akta gminy Rokitno 1940-1954 0 Unroll
Okres okupacji: Dział finansowo-budżetowy z lat 1941-1944 (3 j.a.): księgi biercze podatku gruntowego Dział administracyjny z lat 1940-1944 (1 j.a.): spisy ludności; Okres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945-1953 (18 j.a.): protokoły z posiedzeń GRN, protokoły z sesji GRN, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, protokoły z posiedzeń Komisji, protokoły z posiedzeń Zarządu gminy, protokoły z seji sołtysów, kontrole, Dział finansowo-budżetowy z lat 1944-1954 (77 j.a.): majątek gminy i gromad, budżet gminy, roczne sprawozdania rachunkowe i budżetowe, budżet administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw, księgi biercze podatku gruntowego, drogowego i daniny narodowej, rejestry wymiarowe podatku gruntowego, klasyfikacja gruntów, Dział administracyjno-społeczny z lat 1945-1950 (23 j.a.): oświata, kultura i sztuka, sieć szkolna, dzierżawa lokali szkolnych, zaopatrzenie szkół, głosowanie ludowe, akta zbiorcze ksiąg USC, sprawy budowlane i odbudowy, spisy ludności, księgi kontroli ruchu ludności. Number of units in the group: 122
38/42/0 Akta gminy Rossosz 1937-1954 0 Unroll
Okres międzywojenny: Dział finansowo-budżetowy z lat 1937-1938 (1 j.a.): budżet gminy; Okres okupacji: Dział administracyjny z lat 1940-1944 (1 j.a.): spisy ludności; Okres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1947-1954 (24 j.a.): protokoły z posiedzeń GRN, protokoły z sesji GRN, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, protokoły z posiedzeń Zarządu Gminy, protokoły z posiedzeń sołtysów, sprawy organizacyjne GRN, plany pracy i sprawozdania z ich realizacji, kontrole, Dział finansowo-budżetowy z lat 1946-1953 (51 j.a.): majątek gminy, budżet gminy, budżet administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw, roczne sprawozdania rachunkowe i budżetowe, księgi biercze i rejestry podatku gruntowego, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego, księgi biercze świadczeń drogowych, rejestry wymiarowe podatku gruntowego i wkładów oszczędnościowych, Dział gspodarki gminnej z 1952 r. (1 j.a.): plany produkcyjne, Dział administracyjno-społeczny z lat 1945-1952 (10 j.a.): ewidencja i kontrola ruchu ludności, spisy ludności, sprawy meldunkowe, sprawy wojskowe, przysposobienia wojskowego i wychowania fizycznego. Number of units in the group: 88
38/43/0 Akta gminy Sidorki 1900-1954 0 Unroll
Okres zaborów: Księgi ludności i skorowidze do tych ksiąg z lat 1900-1918 (18 j.a.); Okres międzywojenny: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1923-1925, 1928-1939 (25 j.a.): posiedzenia: Zarządu, Rady Gminy, sołtysów, protokoły z kontroli, majątek gminy i gromad, przedsiębiorstwa gminne; Dział finansowo-budżetowy z lat 1928-1939 (19 j.a.): budżet gminy, księgi podatkowe; Dział gospodarki gminnej z lat 1931-1939 (26 j.a.): drogi, mosty i place publiczne, sprawy oświaty, kultury i sztuki, akcja sanitarno-porządkowa, opieka społeczna i koszta leczenia, sprawy inwalidzkie, bezrobocie i ubezpieczenia społeczne; Dział administracyjny z lat 1918-1939 (38 j.a.): sprawy wyznaniowe, ewidencja i kontrola ruchu ludności, rejestry poborowych, księgi rezerwistów, ewidencja zwierząt pociągowych, zaopatrzenie wojska, rejestr rzemieślników, sprawy budowlane, Gminne Koło Ligi Morskiej i Kolonialnej, spisy karanych, sprawy sądowe, rejestry wyroków; Okres okupacji: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1940-1944 (7 j.a.): sprawy urzędowania biura, sprawy osobowe pracowników gminnych, sesje sołtysów, zebrania gminne, przedsiębiorstwa gminne; Dział finansowo-budżetowy z lat 1940-1945 (20 j.a.): budżet gminy, sprawozdania rachunkowe i budżetowe, księgi podatkowe, sprawy ubezpieczeń, księga inwentarzowa; Dział gospodarki gminnej z lat 1941-1943 (4 j.a.): drogi, szarwarki; Dział administracyjny z lat 1940-1944 (46 j.a.): oświata i kultura, opieka społeczna, koszty leczenia, sprawy inwalidzkie, bezrobocie, migracje i ubezpieczenia społeczne, karty rozpoznawcze, sprawy rolnictwa, weterynaria i hodowla zwierząt, ewidencja koni, kontygenty, dostawy mleka, przemysł i handel, ewidencja ludności, sprawy bezpieczeństwa publicznego, Ochotnicza Straż Publiczna, sprawy wojskowe, sprawy budowlane i odbudowy, aprowizacja, współpraca ze Spółdzielnią "Rolnik"; Okres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1944-1954 (42 j.a.): podział terytorialny i administracyjny, spisy radnych GRN, sprawy organizacyjne gminy, zmiany nazw miejscowości, wybory do organów rady narodowej, protokoły z posiedzeń:Prez. GRN, komisji, GRN, Zarządu i zespołów, sesje sołtysów, uchwały GRN, kontrole i inspekcje; Dział finansowo-budżetowy z lat 1944-1954 (101 j.a.): dochody gminy, budżet gminy, sprawozdania budżetowe, księgi podatkowe, wykazy gospodarstw rolnych, świadczenia drogowe; Dział gospodarki gminnej z lat 1944, 1949-1954 (6 j.a.): sprawy kontygentów, rolnictwo, melioracja, zagospodarowanie odłogów, dzierżawa gruntów, opis gospodarstw; Dział administracyjno-społeczny z lat 1933-1954 (47 j.a.): oświata i kultura, biblioteka gminna, Rada Czytelnictwa i Książki, rejestracja analfabetów i półanalfabetów, walka z analfabetyzmem, wybory de Sejmu i Senatu, sprawy wyznaniowe, rejestry mieszkańców z lat 1933-1951, wykazy i księgi meldunkowe mieszkańców gminy, księgi kontroli ruchu ludności, ewidencja koni; Dział administracyjny z lat 1944-1952 (5 j.a.): sprawy budowlane, kontrola wydanych pozwoleń na budowę, dane statystyczne, sprawy urządzania osiedli. Number of units in the group: 404
38/44/0 Akta gminy Sitnik 1931-1954 0 Unroll
Okres międzywojenny: Dział finansowo-budżetowy z lat 1933-1939 (4 j.a.): księgi podatkowe, Dział administracyjny z lat 1931-1939 (22 j.a.): rejestry mieszkańców, księgi kontroli ruchu ludności, skorowidze do rejestru mieszkańców, księga inwentarzowa; Okres okupacji: Dział finansowo-budżetowy z lat 1939-1944 (4 j.a.): księgi podatkowe, stan posiadania gminy, Dział administracyjny z 1940 r. (1 j.a.): spisy ludności; Okres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1944-1954 (33 j.a.): podział administracyjny, spisy wybroców, zebrania wiejskie, protokoły z posiedzeń GRN i Prezydium GRN, protokoły z sesji GRN, akta komisji GRN, protokoły z posiedzeń Zarządu, protokoły z zebrań sołtysów, kontrole i inspekcje, Dział finansowo-budżetowy z lat 1944-1954 (167 j.a.): majątek gminy, budżet gminy, roczne sprawozdania rachunkowe i budżetowe, księgi biercze podatku, arkusze wymiarowe i odwoławcze podatku gruntowego, rejestry gospodarstw rolnych i wymiaru podatku gruntowego, ubezpieczenia,klasyfikacja gruntów, księgi biercze daniny narodowej, Dział administracyjno-społeczny z lat 1948-1954 (40 j.a.): ewidencja i kontrola ruchu ludności, wykazy kart osobowych, spisy ludności, wykazy mieszkańców, Dział administracyjny z lat 1949-1954 (3 j.a.): planowanie i statystyka, wykazy statystyczne, rejestr wydanych pozwoleń na budowę. Number of units in the group: 274
38/45/0 Akta gminy Swory 1932-1954 0 Unroll
Okres międzywojenny: Dział finasowo-budżetowy z lat 1937-1938 (1 j.a.): księga podatkowa, Dział administracyjny z lat 1932-1939 (15 j.a.): rejestry mieszkańców gminy; Okres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945-1954 (35 j.a.): sprawy organizacyjne, sprawy personalne, ewidencja pracowników, protokoły z posiedzeń GRN, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego, kontrole, majątek gminy i gromad, rejestr skarg i zażaleń, wybory do Sejmu, Dział finansowo-budżetowy z lat 1943-1954 (109 j.a.): budżet gminy, budżet administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw, roczne sprawozdania rachunkowe i budżetowe,księgi biercze podatku, rejestry gospodatsw rolnych i wymiaru podatku gruntowego, rejestry przeliczen wkładów oszczędnościowych, księgi kontroli świadczeń drogowych, szarwarki, świadczenia w naturze, Dział gospodarki gminnej z lat 1948-1954 (14 j.a.): rolnictwo, protokoły scalania gospodarstw, spis maszyn rolniczych, lasy, urządzanie osiedli, statystyka gminna, spis powierzchni użytków i zasiewów, Dział administracyjno-społeczny z lat 1944-1954 (33 j.a.): ewidencja i kontrola ruchu ludności, rejestry mieszkańców, domowe książki meldunkowe, Dział administracyjny z lat 1945-1951 (4 j.a.): bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy wojskowe, sprawy budowlane i odbudowe; Number of units in the group: 212
38/46/0 Akta gminy Tuczna 1890-1954 0 Unroll
Okres zaborów: Dział administracyjny z lat 1890-1918 (9 j.a.): księgi ewidencyjne i rejestry mieszkańców gminy; Okres miedzywojenny: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1919-1933, 1935, 1938 (11 j.a.): akta wyborcze do Rady Gminy, spisy wyborców, protokoły zebrań gromadzkich i z posiedzeń Rady Gminy, Dział finansowo-budżetowy z lat 1929-1938 (13 j.a.): księgi dochodów i wydatków budżetowych, budżet gminy, książka kasowa, księgi podatkowe, księgi danin publicznych, spis użytkowników gospodarstw rolnych, Dział administracyjny z lat 1933-1939 (24 j.a.): księgi kontroli ruchu ludności, rejestry mieszkańców, bezpieczeństwo i porządek publiczny, księgi meldunkowe osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu, rejestry poborowych, sprawy karno-administracyjne, kontrola kar nakładanych przez wójta; Okres okupacji: Dział finansowo-budżetowy z lat 1941-1944 (6 j.a.): książka kasowa Wójta Gminy, księgi biercze podatku gruntowego; Dział administracyjny z lat 1940-1943 (2 j.a.): wykaz osób otrzymujących karty rozpoznawcze, spisy ludności; Okres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945-1953 (19 j.a.): sprawy organizacyjne, sprawy osobowe pracowników gminnych, księga uchwał GRN, protokoły z posiedzeń komisji, protokoły z zebrań wiejskich, posiedzeń Zarządu Gminnego, kontrole i lustracje; Dział finansowo-budżetowy z lat 1945-1954 (108 j.a.): budżet gminy, budżet administracyjny zakładów i przedsiębiorstw, roczne sprawozdania rachunkowe i budżetowe, wykaz osób posiadajacych gospodarstwo rolne, księgi biercze podatku gruntowego, rejestry gospodarstw rolnych, księgi wymiaru i wykonania świadczeń drogowych, opłaty na elektryfikację; Dział gospodarki gminnej z lat 1946-1950, 1953-1954 (9 j.a.): sprawy leśne i rolne, arkusze ewidencji odłogów, sprawozdania z likwidacji odłogów; Dział administracyjno-społeczny z lat 1944-1954 (19 j.a.): oświata, kultura i sztuka, spisy wyborców, akta stanu cywilnego, sprawy wyznaniowe, prawo rodzinne i małżeńskie, księgi meldunkowe, ewidencja i kontrola ruchu ludności, bezpieczeństwo i porządek publiczny, sprawy wojskowe, spisy poborowych, przysposobienie wojskowe i wychowanie fizyczne; Dział administracyjny z lat 1944-1954 (7 j.a.): księga ewidencyjna koni, sprawy budowlane i odbudowy, rejestr wydanych pozwoleń na budowę, sprawy kontygentów. Number of units in the group: 227
38/47/0 Akta gminy Witulin 1919-1954 0 Unroll
Okres międzywojenny: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1919-1930 (68 j.a.): protokoły zebrań sołtysów, posiedzenia Rady Gminy, Zjazd Wójtów i pisarzy gminnych, rozporządzenia władz nadrzędnych, wybory do Sejmu i Senatu, spisy wyborców, uposażenie urzędników gminnych; Dział finansowo-budżetowy z lat 1919-1937 (23 j.a.): powinności podwodowe i szarwarkowe, majątek rządowy, podatki państwowe, komunalne i gminne, podatek gruntowy, Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa, księgi kasowe; Dział gospodarki gminnej z lat 1919-1936 (21 j.a.): zakłady przemysłowe i handlowe, statystyka gminna o reformie rolnej, uprawa tytoniu, dzierżawa majątków państwowych, sprawozdania sytuacyjne, niwelacje gruntów, melioracje, komasacje i parcelacje; Dział administracyjny z lat 1919-1939 (123 j.a.): sprawy poborowe, ewidencja wozów i koni, aprowizacja i rekwizycje,zaopatrzenie wojska, odbudowa wsi, sprawy policyjne, sanitarne i weterynaryjne, choroby zakaźne, szpitalnictwo, szkoły powszechne w gminie, Dozór Szkolny - organizacja, protokoły z posiedzeń, ubezpieczenia od ognia, Ochotnicza Straż Ogniowej, kwaterunek wojska i policji, sprawy stowarzyszeń i związków, wychodźcy, jeńcy i emigranci, opieka społeczna inwalidzi i emeryci, rejestracja strat wojennych, zdobycz wojenna, świadczenia wojenne, budowa i konserwacja dróg i mostów, areszt gminny, rejestr karanych, księgi ludności, ludność niestała, cudzoziemcy, poszukiwanie osób, cerkwie, kościoły katolickie i dozór kościelny, dobroczynność publiczna; Okres okupacji: Dział ogólno-organizacyjny z 1941 roku (1 j.a.): rejestr spraw załatwionych przez sołtysów; Dział finansowo-budżetowy z lat 1943-1944 (4 j.a.): budżet gminy, księgi biercze podatku gruntowego i daniny narodowej; Dział gospodarki gminnej z 1944 roku (2 j.a.): spisy zwierząt, spisy użytków rolnych; Dział administracyjny z 1940 roku (1 j.a.): spisy ludności; Okres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945-1954 (44 j.a.): sprawozdania z działalności GRN, plany pracy i sprawozdania, sprawy organizacyjne, sprawy osobowe pracowników gminnych, posiedzenia sołtysów, protokoły z posiedzeń GRN i Prezydium GRN, posiedzenia komisji, uchwały Zarządu i GRN, szkolenia sołtysów, kontrole i lustracje; Dział finansowo-budżetowy z lat 1944-1954 (144 j.a.): budżet gminy, budżet szkoły podstawowej, sprawozdania rachunkowe i budżetowe, wykazy osób posiadających gospodarstwa gruntowe, księgi podatku gruntowego, rejestry gospodarstw rolnych; Dział gospodarki gminnej z lat 1944-1951 (12 j.a.): popieranie przemysłu i handlu, sprawy rolne, dzierżawy gruntów niezagospodarowanych, statystyka rolna; Dział administracyjno-społeczny z lat 1944-1953 (32 j.a.): oświata, kultura i sztuka, Gminny Komitet Pomocy Zimowej, sprawy wyznaniowe, akta USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawy wojskowe, bezpieczeństwo i porządek publiczny, spisy ludności; Dział administracyjny z lat 1944-1949 (7 j.a.): sprawy budowy i odbudowy, aprowizacja, walka z drożyzną, kontygenty. Number of units in the group: 482
38/48/0 Akta gminy Zabłocie 1886-1954 0 Unroll
Okres zaborów: Dział administracyjny z lat 1886-1918 (12 j.a.): odpisy notarialne, sprawy bezpieczeństwa i porządku, księgi ludności stałej; opis statystyczny gminy Okres międzywojenny: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1933-1935, 1937-1938 (16 j.a.): sprawy osobowe pracowników gminnych, spisy wyborców, zaświadczenia wójta, sprawy organizacyjne urzędu, regulamin biura, zebrania gminne; Dział finansowo-budżetowy z lat 1924-1939 (34 j.a ): Gminna Kasa Pożyczkowo-Oszczędnościowa, księgi podatkowe, budżet gminy; Dział gospodarki gminnej z lat 1919, 1923, 1932-1934 (6 j.a.): komasacja i parcelacja gruntów, melioracja, przemysł i handel; Dział administracyjny z lat 1919- 1920,1929-1939[1943] (70 j.a.): dozór szkolny, ubezpieczenia od ognia, sprawy budowlane i odbudowy, pozwolenia na budowę, dowody metrykalne, poszukiwanie zaginionych, kontrola cudzoziemców, księgi ludności stałej, akta wydanych dowodów osobistych, spisy poborowych, opieka społeczna, sprawy inwalidzkie, bezrobocie, emigracja i ubezpieczenia społeczne, sprawy weterynaryjne, sprawy karno-administracyjne, rejestr wyroków sądowych, wojskowość, bezpieczeństwo i porządek publiczny, Liga Ochrony Przyrody; Okres okupacji: Dział finansowo-budżetowy z lat 1940-1943 (5 j.a.): budżet gminy, księgi podatkowe; Dział administracyjny z lat 1940-1944 (15 j.a.): opieka społeczna, koszty leczenia, sprawy inwalidzkie, emigracyjne, spisy zwierząt, wypisy z aktów USC, ewidencja i kontrola ruchu ludności, spisy ludności, księga zaślubionych w parafii prawosławnej, sprawy kontyngentów, sprawy wojskowe, pozwolenia na karty żywnościowe; Okres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945-1954 (21 j.a.): zarządzenia władz nadrzędnych, sprawy osobowe pracowników, protokoły z posiedzeń GRN, Prezydium GRN i Zarządu, zebrania i odprawy sołtysów, kontrole, wybory do Sejmu i Senatu; Dział finansowo-budżetowy z lat 1944-1954 (119 j.a.): majątek gminy i gromad, budżet gminy, budżet administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw, zapomogi, księgi podatku gruntowego, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne, księgi kontroli świadczeń drogowych, opłaty na obronę przeciwpożarową, podatek wojskowy, szarwarki; Dział gospodarki gminnej z lat 1946-1951 (10 j.a.): planowy skup zboża, sprawy lasów państwowych, produkcja roślinna, kontraktacje, Ośrodek Maszynowy, kartoteka gospodarstw poniemieckich; Dział administracyjno-społeczny z lat 1945-1954 (22 j.a.): oświata i kultura, opieka społeczna, akta stanu cywilnego, kontrola ruchu ludności; Dział administracyjny z lat 1944-1954 (26 j.a.): Ochotnicza Straż Pożarna, sprawy wojskowe, kontyngenty, zwierzęta pociągowe i środki przewozowe, sprawy budowlane i odbudowy, aprowizacja i walka z drożyzną, straty i szkody wojenne, repatriacja, sprawy sądowe, zbrodnie hitlerowskie, zniszczenia wojenne; Number of units in the group: 356
38/49/0 Akta gminy Zakanale 1923-1954 0 Unroll
Okres międzywojenny: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1923-1930 (2 j.a.): zebrania sołtysów; Okres okupacji (1 j.a.): spisy ludności z 1940 r. Okres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945-1952 (34 j.a.): przepisy i zarządzenia władz nadrzednych, sprawy osobowe, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, protokoły z posiedzeń GRN, protokoły Zarządu Gminnego, protokoły z sesji sołtysów, zebrania gromadzkie, kontrola wewnętrzna i społeczna, majątek gminy i gromad, komisje Prezydium GRN, Dział finansowo-budżetowy z lat 1944-1954 (116 j.a.): budżet gminy, budżet administracyjny, zakładów i przedsiębiorstw, sprawozdania roczne budżetowe i rachunkowe, plany i sprawozdania z podatku gruntowego, wykazy osób posiadających gospodarstwa rolne, wykazy gospodarstw, ksiegi biercze podatku gruntowego, arkusze wymiarowe i odwoławcze podatku gruntowego, podatek drogowy, świadczenia drogowe, wkłady oszczędnościowe, podatek wojskowy, powinności szarwarkowe, Dział gospodarki gminnej z lat 1945-1946, 1948-1952 (9 j.a.): drogi i place publiczne, statystyka i sprawozdania, sprawy rolne, statystyki zasiewów i użytków, popieranie przemysłu i handlu, Dział administracyjno-społeczny z lat 1945-1952 (50 j.a.): oświata i kultura, sprawy wyznaniowe, akta stanu cywilnego, akta małżeństw, akta zgonów, ewidencja i kontrola ruchu ludności, kontrola osób przybywających i opuszczających gminę, spisy ludności poszczególnych gromad, rejestry mieszkańców, wykazy dzieci, spisy mężczyzn, pomoc społeczna, opieka i koszty leczenia, bezrobocie, ubezpieczenia społeczne, Dział administracyjny z lat 1945-1949 (17 j.a.): bezpieczeństwo i porządek publiczny, gospodarka lokalowo-mieszkaniowa, sprawy budowlane i odbudowy, świadczenia rzeczowe, obowiązkowe dostawy, spisy wyborców, kontrola nakazów karanych, sprawy sądowe. Number of units in the group: 229
38/50/0 Akta gminy Białobrzegi 1880-1954 0 Unroll
Okres zaborów: Dział administracyjny z lat 1880-1918 (20 j.a.): księgi ludności stałej; Okres międzywojenny: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1920-1939 (8 j.a.): uchwały Zgromadzenia Gminnego, postanowienia Rady Gminnej, uchwały Rady Gminnej, protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego, uchwały zgromadzenia wioskowego, zebrania sołtysów; Dział finansowo-budżetowy z lat 1925, 1931, 1937-1939 [1941] (5 j.a.): księgi kasowe, księgi podatkowe Zarzadu Gminnego; Dział administracyjny z lat 1930-1939 (20 j.a.): rejestry mieszkańców gminy, księga kontroli ruchu ludności, rejestr osób przybywających do gminy, ksiegi ewidencyjne koni; Okres okupacji: Dział finansowo-budżetowy z lat 1940-1944 (16 j.a.): dziennik podatkowy Zarządu Gminnego, rejestry podatkowe, rejestry mieszkańców; Okres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1944-1954 (34 j.a.): przepisy i zarządzenia ogólne, podział terytorialny gminy, plany pracy i sprawozdania z działalności gminy, sprawy wyborców, sprawy personalne sołtysów, sprawy osobowe pracowników gminy, grupy związkowe przy Prezydium GRN, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, protokoły z posiedzeń GRN, zarządzenia wójta, uchwały GRN, protokoły z sesji GRN, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, akta komisji GRN, zebrania gromadzkie, zebrania sołtysów, kontrole i inspekcje; Dział finansowo-budżetowy z lat 1946-1954 (77 j.a.): budżet gminy, roczne sprawozdania rachunkowe, ksiegi biercze podatku gruntowego, ksiegi biercze podatku od nieruchomości i lokali, ksiegi biercze szarwarków, świadczenia w naturze, rejestry ustalonych wkładów oszczędnościowych; Dział gospodarki gminnej z lat 1944-1954 (14 j.a.): projekt odbudowy mostu na Tyśmienicy, sprawy rolne, statystyka rolna, akta zniszczeń przez gradobicie, wykaz osób posiadajacych gospodarstwa rolne, akta gospodarstw opuszczonych, zagospodarowanie odłogów, skup planowany, wykazy krów i sprawy kontyngentów; Dział administracyjno-społeczny z lat 1944-1954 (62 j.a.): oświata i kultura, Gminna Komisja Społeczna do Walki z Analfabetyzmem, rejestry domów, akta stanu cywilnego urodzeń, małżeństw i zgonów, wydane poświadczenia o zamieszkaniu, ewidencja i kontrola ruchu ludności, sprawozdania referatu meldunkowego, oświadczenia o zamieszkaniu na pobyt czasowy, karty osobowe, wykazy mieszkańców, rejestr osób przybywających i opuszczających gminę; Dział administracyjny z lat 1946-1954 (6 j.a.): sprawy wojskowe, sadownictwo, Zespół Rozddzielczy Materiałów Budowlanych, sprawy budownictwa i odbudowy, plany domu przeznaczonego na Zarząd Gminy. Number of units in the group: 262
38/51/0 Akta gminy Łysobyki 1811-1954 0 Unroll
Okres zaborów: Dział ogólno-oraganizacyjny z lat 1811-1869, 1911-1918 (3 j.a.): instrukcje, zarządzenia naczelnika, księgi ludności stałej; Okres międzywojenny: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1938-1946 (1 j.a.): protokoły z zebrań sołtysów, Dział administracyjny z lat 1918-1931 (12 j.a.): księgi ludności stałej; Okres okupacji: Dział administracyjny z 1943 r. (10 j.a.): wykazy mieszkańców; Okres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1945-1954 (18 j.a.): podział administracyjny, plany pracy, sprawy osobowe, spisy wyborców, zebrania i urzędowanie ciał samorządowych, protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego, uchwały Rady Gminy, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, protokoły z zebrań sołtysów, akta komisji GRN, kontrole i ispekcje, Dział finansowo-budżetowy z lat 1946-1953 (54 j.a.): rejestry wymiarowe poboru podatku gruntowego, księgi podatkowe, rejestry gospodarstw i wymiaru podatku gruntowego, składka na elektryfikacje, księgi wymiarowe i wykonania swiadczeń szarwarkowych, Dział gospodarki gminnej z lat 1949-1954 (11 j.a.): sprawy rolne, produkcja roślinna, spisy powierzchni uzytków i zasiewów, statystyka rolna, Dział administracyjno-społeczny z lat 1946-1954 (17 j.a.): oświata, kultura i sztuka, sprawy szkolne, szkolenia, ewidencja ludności, spisy mieszkańców, księgi kontroli ruchu ludności, rejestry osób przybywajacych i opuszczających gminę. Number of units in the group: 126
38/52/0 Akta gminy Ulan 1944-1954 0 Unroll
Okres PRL: Dział ogólno-organizacyjny z lat 1944-1954 (67 j.a.): sprawy organizacyjne urzędu, instrukcje i regulaminy, podział terytorialny gminy, plany pracy Rady Gminy i Prezydium, sprawozdania z wykonania planów, wybory do Sejmu i Senatu, sprawy osobowe członków organów gminnych i pracowników urzędu, związki zawodowe, uchwały Rady Gminy, protokoły z sesji GRN, materiały z posiedzeń GRN, komisje GRN, protokoły z posiedzeń Prezydium GRN, uchwały Zarządu Gminnego, odprawy sołtysów, zebrania gromadzkie, posiedzenia zespołu kierowniczego, kontrole i inspekcje, odznaczenia, Dział finansowo-budżetowy z lat 1944-1954 (60 j.a.): budżet gminy, budzet administracyjny, zakładów i przedsiebiorstw, roczne sprawozdania rachunkowe, księgi biercze podatku gruntowego, rejestr wymiarowy i pobór podatku gruntowego, rejestry gospodarstw rolnych i wymiar podatku gruntowego, wykaz podatników, księga kontroli świadczeń w naturze, Dział gospodarki gminnej z 1951 roku (1 j.a.): statystyka rolna, Dział administracyjno-społeczny z lat 1945-1954 (75 j.a.): akta komisji poszkodowanych przez huragan, oświata, kultura i sztuka, sprawy szkolne, sprawy czytelnictwa i ksiązki, administracja społeczna, rejestr kosztów leczenia, przesiedlenia na ziemie odzyskane, statystyka ludności, narodowy spis powszechny, ksiega kontroli ruchu ludności, gromadzkie ksiegi meldunkowe, domowa książka meldunkowa, akta zbiorcze do ksiąg USC, Dział administracyjny z lat 1943-1948, 1952-1954 (9 j.a.): sprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego, akta Komitetu Odbudowy Szkoły w Ulanie, sprawy budowlane i odbudowy, świadczenia na rzecz wojska, postanowienia sądu Number of units in the group: 212
38/53/0 Akta notariusza Jana Gulińskiego w Międzyrzecu Podlaskim 1919-1930 0 Unroll
Księgi aktów notarialnych z lat 1919-1930 (sygn. od 1 do 12); Repertoria z lat 1919-1930 (sygn. od 13 do 26); Skorowidze z lat 1919-1930 (sygn. od 27 do 30). Number of units in the group: 30
38/54/0 Akta notariusza Leona Łukaszewicza w Międzyrzecu Podlaskim 1930-1941 0 Unroll
Księgi aktów notarialnych z lat 1930-1941 (sygn. od 1 do 11; od 30 do 31); Repertoria z lat 1930-1941 (sygn. od 12 do 20; 32); Skorowidze z lat 1930-1941 (sygn. od 21 do 29; 33). Number of units in the group: 33
38/55/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bohukałach 1954-1972 0 Unroll
Organy kolegialne: protokoły z sesji GRN z lat 1954-1972 (sygn. od 1 do 19), spotkania radnych z wyborcami z roku 1969 (sygn. 20), komisje GRN z lat 1961-1972 (sygn. od 21 do 29), protokoły z posiedzeń PGRN z lat 1955-1972 (sygn. 30 do 47), zebrania wiejskie z lat 1960-1972 (sygn. od 48 do 60), Planowanie i sprawozdawczość z lat 1960-1971 (sygn. od 61 do 63), Kontrole z lat 1967-1971 (sygn.od 64 do 68), Finanse i rachunkowość budżetowa z lat 1955-1971 (sygn. od 69 do 85). Number of units in the group: 85
38/56/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Olszynie 1955-1960 0 Unroll
Organy kolegialne: protokoły z sesji GRN z lat 1954-1959 (sygn. od 1 do 3), spisy wyborców z 1958 roku (sygn. 4), protokoły z posiedzeń Prezydium GRN z lat 1955-1959 (sygn. od 5 do 8); Finanse i rachunkowośc budżetowa z lat 1955-1960 (sygn. od 9 do 16). Number of units in the group: 16
38/57/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pratulinie - akta przesunięto do zespołu nr 55 - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Bohukałach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
38/58/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rokitnie 1955-1972 0 Unroll
Organy kolegialne: protokoły z sesji GRN z lat 1955-1972 (sygn.od 1 do 18), spotkania posłów i radnych z wyborcami z lat 1963-1972 (sygn.19), komisje GRN z lat 1960-1972 (sygn. od 20 do 25), protokoły z posiedzeń PGRN z lat 1955-1972 (sygn. od 26 do 44), zebrania wiejskie z lat 1960-191972 (sygn. od 45 do 58), Planowanie i sprawozdawczość z lat 1968, 1970 (sygn.od 59 do 60), Współpraca z organizacjami społeczno-politycznymi z lat 1968-1972 (sygn. 61), Kontrole z lat 1959-1972 (sygn.od 62 do 65), Finanse i rachunkowość z lat 1955-1967 (sygn.od 66 do 76), Gospodarka komunalna i mieszkaniowa z lat 1967-1971 (sygn. 77). Number of units in the group: 77
38/59/0 vacat - Spółdzielnia Mleczarska w Kolonii Ruda - włączony do zespołu nr 148 - Spółdzielnie mleczarskie powiatu łukowskiego - zbiór zespołów szczątkowych 0 Unroll
Number of units in the group: 0
38/60/0 vacat - Spółdzielnia Mleczarska w Krzówce - włączony do zespołu nr 148 - Spółdzielnie mleczarskie powiatu łukowskiego - zbiór zespołów szczątkowych 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 1 to 60 of 811 entries.