Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
9/78/0 Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Jasnej 1945-1954 0 Unroll
1 - 4 Protokoły z posiedzeń GRN 5 - 8 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 9 Komisje GRN 10 Sprawy organizacyjne 11 Gospodarstwa rolne, klasyfikacja gruntów, statystyka szkód wojennych 12 - 13 Sprawy osiedleńcze 14 Urząd Stanu Cywilnego 15 Sprawy osobowe pracowników Number of units in the group: 15
9/79/0 Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Mikołajkach Pomorskich 1946-1954 0 Unroll
1 - 4 Protokoły z posiedzeń GRN 5 - 7 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 8 - 11 Komisje GRN 12 - 13 Budżety 14 Plany pracy i sprawozdawczość 15 Sprawy osobowe pracowników Number of units in the group: 15
9/80/0 Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Ryjewie 1945-1954 0 Unroll
1 - 6 Protokoły z posiedzeń GRN 7 - 10 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 11 Protokoły z sesji sołtysów 12 Sprawy organizacyjne 13 Komisje GRN 14 - 15 Budżety 16 Sprawozdania, sprawy podatku gruntowego 17 - 18 Sprawy osobowe pracowników Number of units in the group: 18
9/81/0 Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Starym Targu 1945-1954 0 Unroll
1 - 3 Protokoły z posiedzeń GRN 4 - 6 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 7 - 8 Regulamin Biura Zarządu Gminnego, działalność ciał samorządowych 9 - 12 Komisje GRN 13 - 14 Sprawozdania, kontrole 15 Majątk gminy 16 Budżet 17 Sprawy oświaty, kultury, sztuki i propagandy 18 - 21 Sprawy osadnictwa 22 - 23 Zmiana nazwisk 24 Sprawy osobowe pracowników Number of units in the group: 24
9/82/0 Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Straszewie 1945-1954 0 Unroll
1 Zarządzenia własne 2 - 4 Protokoły z posiedzeń GRN 5 - 6 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 7 - 9 Budżety 10 Akta osobowe pracowników Number of units in the group: 10
9/83/0 Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Szropach 1945-1954 0 Unroll
1 - 4 Protokoły z posiedzeń GRN 5 - 8 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 9 Komisje GRN 10 Sprawozdania, kontrole, opieka nad ludnością miejscową 11- 12 Budżet 13 Karty wynagrodzeń pracowników Number of units in the group: 13
9/84/0 Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Sztumskiej Wsi 1945-1954 0 Unroll
1 - 5 Protokoły z posiedzeń GRN 6 - 9, 119 Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 10 - 11 Protokoły z zebrań sołtysów 12 - 17 Komisje GRN 18 - 21 Okólniki, przepisy, zarządzenia 22 - 23 Sprawy organizacyjne 24 - 27 Sprawy osobowe pracowników 28 Kontrole 29 Bezpieczeństwo i porządek publiczny 30 Działalność ciał samorządowych 31 - 32 Obsługa rady narodowej, wybory do sejmu 33 - 34 Rejestry wydanych zaświadczeń 35 - 40 Sprawy Urzędu Stanu Cywilnego 41 - 54 Sprawy finansowo - księgowe 55 - 59 Budżet 60 - 64 Sprawozdania rachunkowe 65 - 87 Dokumentacja kasowa 88 - 90 Oświata, kultura, sztuka i propaganda 91 - 94 Opieka zdrowotna, pomoc społeczna 95 - 99 Majątek gromad, sprawy gospodarcze, budowlane, drogi publiczne 100 - 102 Komitety celowe 103 Przemysł i handel 104 Sprawy osiedleńcze 105 Sprawy tajne i poufne 106 - 118 Sprawy dot. gospodarki rolnej, weterynarii Number of units in the group: 119
9/85/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Dzierzgoniu 1945-1950 [-1951] 0 Unroll
Zarządzenia, akta organizacyjne 1 – 4 Budżety i plany finansowo – gospodarcze 5 - 8 Sprawy przemysłowo - gospodarcze 9 - 11 Sprawy rolne i osiedleńcze 12 - 14 Sprawy wojskowe 15 – 16 Oświata i zdrowie publiczne 17 – 20 Sprawy odbudowy i gospodarki lokalowej 21 - 23 Karty ewidencji nieruchomości 24 - 25 Miejska Rada Narodowa Protokoły posiedzeń organów kolegialnych 26 -29 Protokoły posiedzeń Komisji Kontroli Społecznej 30 Plany finansowo - gospodarcze zakładów miejskich 31 Number of units in the group: 31
9/86/0 Miejska Rada Narodowa i Zarząd Miejski w Sztumie 1945-1950 [-1954] 0 Unroll
1-6 Sprawy ogólnoadministracyjne 7-10 Protokoły posiedzeń organów kolegialnych 11-12 Kontrola i nadzór 13-16 Sprawy społeczno-polityczne (osadnictwo, wysiedlenia, weryfikacje) 17-23 Budżety i sprawozdania finansowe 24-46 Wymiar podatku i klasyfikacja gruntów 47-49 Sprawy kwaterunkowe 50-56 Ewidencja i kontrola ruchu ludności 57-93 Domowe księgi meldunkowe 94-124 Gromadzkie księgi meldunkowe Number of units in the group: 125
9/87/0 Powiatowa Rada Narodowa i Wydział Powiatowy w Kwidzynie 1945-1950 [-1951] 0 Unroll
Księga uchwał PRN Protokoły z posiedzeń PRN Protokoły z posiedzeń Prezydium PRN Protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego Sprawozdania z działalności Protokoły z posiedzeń Powiatowego Komitetu Bibliotecznego i komisji mieszanych Protokoły z posiedzeń komisji Związki samorządowe (zarządzenia, instrukcje, rególaminy) Zebrania i zjazdy Wybory Wykazy burmistrzów i wójtów Sprawy budżetowe Budżety jednostek podległych Sprawozdawczość jednostek podległych Kontrole Number of units in the group: 68
9/88/0 Starostwo Powiatowe w Kwidzynie 1945-1950 [-1952] 0 Unroll
1-2 Akta Referatu Ggólnego (zebrania i zjazdy) 3-8 Akta Referatu Organizacyjnego (sprawozdania sytuacyjne, normatywy, statystyka) 9-12 Akta Referatu statystycznego (statystyka ludnosciowa, statystyki rolne, przemysł i komunikacja) 13-21 Akta Referatu Społeczno-Politycznego (bezpieczeństwo publiczne, rehabilitacja, weryfikacja, cudzoziemcy, Niemcy) 22-24 Akta Referatu Wojskowego (rozminowywanie, likwidacja umocnień) 25-39 Referat Handlu (ceny, statystyki handlowe, teczki przedsiębiorstw) 40 Referat Świadczeń Rzeczowych (majątki państwowe) 41-44 Akta Referatu Przemysłowego (działalnośc firm i przedsiębiorstw) 45-52 Referat Kultury i Sztuki (organizacja imprez, muzea i teatry, sprawozdania) 53-55 Akta Referatu Odszkodowań Wojennych 56-76 Akta Referatu osiedleńczego (komisje osadnictwa, rejestry przydziału gospodarstw, sprawozdawczość, osadnictwo parcelacyjne, wnioski osiedleńcze) 77 Akta Referatu Zdrowia 78 Akta Referatu Opieki Społecznej 79-85 Akta Referatu Odbudowy (budownictwo, odgruzowywanie, statystyka) 86-95 Akta Pełnomocnika Podatku Gruntowego 96-97 Akta Urzędu Zatrudnienia (statystyki) Number of units in the group: 97
9/89/0 Miejska Rada Narodowa w Kwidzynie 1945-1950 [-1951] 0 Unroll
1 - 2 Sprawy organizacyjne 1947 - 1950 [-1951], 3 - 4 Kolegium Zarządu Miejskiego 1946 - 1950 [-1951], 5 - 6 Akta posiedzeń MRN w Kwidzynie 1945 - 1948, 7 - 8 Prezydium MRN w Kwidzynie 1949 - 1950 [-1951], 9 Budżet i sprawy podatkowe 1945 - 1950 [-1951], Number of units in the group: 9
9/90/0 Zarząd Miejski w Kwidzynie 1945-1950 [-1951] 0 Unroll
I. Dział Ogólny 1 - 21 Sprawy organizacyjne, kontrole, majątek gminy, sprawozdania, ogłoszenia 1945 - 1949, II. Dział Administracyjny 1945 - 1949 22 - 25 Referat Aprowizacyjny, 26 - 28 Biuro Ewidencji i Kontroli, 29 - 30 Urząd Stanu Cywilnego, 31 - 79 Referat Rachunkowo - Kasowy, 80 - 109 Referat Podatkowy, 110 - 112 Referat Kultury, Opieki Społecznej i Zdrowia Publicznego III. Dział Przedsiębiorstw Miejskich 1945 - 1951 114 - 155 Aneks do zespołu (nabytek 2004 rok) Sprawozdania rachunkowe – 6 j.a. 1945 – 1949; Budżet - 1 j.a. 1950; Księgi protokołów MRN i Prezydium - 2 j.a. 1945 – 1950; Księgi protokołów z zebrań radnych i Kolegium Zarządu Miejskiego - 1 j.a. 1946 - 1948 Number of units in the group: 165
9/91/0 Gminna Rada Narodowa Zarząd Gminny w Czarnem Dolnem 1945-1954 0 Unroll
1. Protokoły posiedzeń GRN 1 - 4 2. Protokoły Prezydium GRN 5 - 8 3. Protokoły Komisji 9 - 11 4. Wybory sołtysów 12 5. Zebrania gminne i gromadzkie 13 6. Sprawy organizacyjne 14 - 15 7. Kontrole 16 8. Front Narodowy - referaty 17 9. Sprawy mienia państwowego 18 Number of units in the group: 18
9/92/0 Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Gardei 1945-1954 0 Unroll
1. Księga uchwał GRN 1 2. Wyciągi z prot. GRN i Prezydium GRN 2 3. Protokoły z posiedzeń GRN 3 - 7 4. Protokoły i plany pracy Komisji 8 - 9 5. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 10 - 13 6. Protokoły Zespołu Gminnego 14 7. Sprawozdania z działalności Zarządu Gminnego i Prezydium GRN 15 - 16 8. Statystyka 17 9. Kontrole 18 - 19 10. Budżety i sprawozdania finansowe 20 - 26 11. Sprawy osiedleńcze 27 - 28 12 Korespondencja dot. USC 29 13. Wykaz osób posiadających gospodarstwa rolne 30 14. Podatek gruntowy 31 15. Sprawy etatów i płac 32 - 33 Number of units in the group: 33
9/93/0 Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Janowie 1945-1954 0 Unroll
1. Księga uchwał GRN 1 2. Protokoły z sesji i sprawozdania z działalności GRN 2 - 3 3. Protokoły z posiedzeń Prezydium 4 - 5 4. Sprawozdania i plany pracy 6 5. Protokoły z posiedzenia Komisji i Zespołu Gminnego 7 - 8 6. Protokoły kontroli, skargi i zażalenia 9 7. Budżet 10 - 12 8. Sprawozdania rachunkowe 13 - 14 9. Odbudowa Warszawy 15 Number of units in the group: 15
9/94/0 Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Marezie 1945-1954 0 Unroll
1. Protokoły i księga uchwał GRN w Korzeniewie i Grabowie 1 - 2; 8 2. Protokoły z posiedzen Prezydium GRN w Korzeniewie 3; 6 - 7 i Grabowie 3. Księga inspekcyjna Zarządu Gminy Korzeniewo i Grabowo 4; 9 4. Komisje Gminne w Korzeniewie i Grabowie 5; 10 5. Protokoły posiedzeń GRN w Marezie 11 - 14 5. Posiedzenia Prezydium GRN w Marezie 15 - 18 6. Komisje 19 - 22 7. Protokoły Rady Komisji i Prezydium 23 - 24 8. Wybory do sejmu 25 9. Protokoły zebrań sołtysów 26 10. Akta ogólno-administracyjne 27 11. Aprowizacja, handel i rolnictwo 28 12. Organizacja (plany pracy, sprawozdania) 29 - 31 13. Zebrania, urzędowanie, sprawozdania, protokoły GRN Korzeniewo, Mareza, Grabowo 32 14. Sprawy obsługi RN i jej organów Biuletyn Infor. Prezydium GRN 33 15. Kontrole, sprawozdania z działalności GRN Mareza 34 16. Sprawy osadnicz-rolne 35 - 39 Number of units in the group: 39
9/95/0 Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Nebrowie Wielkim 1945-1954 0 Unroll
1. Protokoły GRN 1 - 4 2. Protokoły Prezydium GRN 5 - 9 3. Protokoły Komisji 10 - 14 4. Sprawy ogólno-administracyjne 15; 17 5. Inspekcje, kontrole 16 6. Sprawy organizacyjne Prezydium 18; 21 7. Przepisy i zarządzenia ogólne i sprawy różne 19 8. Obsługa Rady Narodowej i jej organów 20 9. Wyciągi z prot. GRN i PRN 22 10. Budżet 23 - 26 11. Sprawy rolne i osiedleńcze 27 - 29 Number of units in the group: 29
9/96/0 Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Rakowcu Pomorskim 1945-1954 0 Unroll
1. Protokoły posiedzeń i uchwały GRN 1 - 6 2. Protokoły posiedzeń Prezydium GRN 7 - 10 3. Protokoły Komisji 11 - 13 4. Kontrole, księga inspekcyjna 14 - 15 5. Obsługa rady narodowej i jej organów 16 6. Zebrania sołtysów 17 - 18 7. Książka uchwał gromadzkich 19 8. Akta głosowania ludowego 20 9. Klasyfikacja ziemi 21 10. Sprawy osadnictwa i konserwacji urządzeń wodno-kanalizacyjnych 22 - 24; 26 11. Kontrole gospodarstw 25 12. Przygotowanie podziału gminy na gromady 27 Number of units in the group: 27
9/97/0 Gminna Rada Narodowa i Zarząd Gminny w Sadlinkach 1945-1954 0 Unroll
1. Protokoły z posiedzeń GRN 1 - 3 2. Protokoły z posiedzeń Prezydium GRN 4 - 7 3. Protokoły z posiedzeń komisji 8 - 11 4. Wybory sołtysów 12 5. Sprawy ogólno-administracyjne 13, 15 6. Sprawy osiedleńcze 14 7. Sprawy poufne 16 8. Sprawy organizacyjne Prezydium GRN 17 - 18 9. Sprawozdania z działalności Prezydium GRN 19 10. Skargi i zażalenia 20 11. Budżety 21 - 24 12. Roczne sprawozdania rachunkowe 25 - 26 Number of units in the group: 26
Showing 81 to 100 of 1,006 entries.