Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/225/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Krapkowicach [1945]1950-1975 [1988] 0 Unroll
Wydział Organizacyjno-Prawny: zarządzenia przewodniczącego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 1972-1973 (1 j.a.), protokoły z sesji Powiatowej Rady Narodowej 1956-1975 (32 j.a.), rejestr uchwał Powiatowej Rady Narodowej 1956-1969 (1 j.a.), wybory - spotkania radnych z wyborcami, informacje i materiały ze spotkań, plany spotkań posłów i radnych, informacje z przebiegu spotkań radnych z wyborcami 1958, 1965-1973 (12 j.a.), wnioski, postulaty wyborcze i ich realizacja 1965-1973 (8 j.a.), ewidencja wniosków komisji 1956, 1969-1973 (2 j.a.), komisje - protokoły z posiedzeń, kontroli, wykonanie wniosków komisji, plany pracy komisji 1956-1973 (152 j.a.), posiedzenia Prezydium Powiatowej Rady Narodowej - protokoły 1956-1974 (64 j.a.), postanowienia Prezydium 1975 (1 j.a.), rejestr uchwał Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 1958-1973 (3 j.a.), protokoły z narad przewodniczącego i sekretarzy 1956-1957, 1959 (3 j.a.), protokoły z narad kierowników komórek organizacyjnych 1956-1961 (3 j.a.), protokoły z odpraw, narad, posiedzeń 1956 (1 j.a.), protokół z narady aktywu PZPR i ZSL 1957 (1 j.a.), usprawnienia organizacji o metod pracy 1967-1969 (1 j.a.), sprawy Przewodniczącego Prezydium PRN - informacje, sprawozdania, oceny 1969-1971 (4 j.a.), Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego: protokoły i uchwały Kolegium Powiatowej Komisji Palnowania Gospodarczego 1967-1969 (2 j.a.), analizy na posiedzenia Prezydium 1960-1965 (1 j.a.), uchwały Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 1964-1965 (1 j.a.), rozwój powiatu - plany, informacje 1958-1960 (1 j.a.), opracowania rozwoju powiatu w latach 1958-1965 (1 j.a.), materiały do planów gospodarczych na lata 1957-1958 (1 j.a.), plany gospodarcze i wskaźniki do planu gospodarczego, plany roczne i wieloletnie, terenowe plny inwestycyjne, plany jednostek centralnych 1961-1974 (27 j.a.), sprawozdania z wykonania planów gospodarczych 1958-1966 (5 j.a.), analizy gospodarcze, opracowania analityczne 1969-1973 (5 j.a.), okresowe oceny sytuacji gospodarczej powiatu 1972-1874 (3 j.a.), kontrola wykonania planów 1956-1957 (2 j.a.), sprawozdania z kontroli, inspekcji i wyjazdów służbowych 1970-1974 ( 1 j.a.), bilanse zatrudnienia 1958-1974 (10 j.a.), czyny społeczne - programy, sprawozdania, dofinansowania 1956-1974 (8 j.a.), opinie w sprawie przekazywania i nabywania nieruchomości 1961, 1965 (2 j.a.), Wydział Finansowy: zarządzenia własne wydziału, akty normatywne 1962, 1966-1967 (2 j.a.), sprawozdania z działalności wydziału i referatu 1962, 1965-1968 (2 j.a.), sprawozdania jednostkowe budżetu centralnego 1956-1969 (2 j.a.), sprawozdania budżetu terenowego 1956-1974 (6 j.a.), sprawozdania budżetu terenowego Skarbowego Urzędu Komorniczego 1959-1970 (2 j.a.), budżety zbiorcze powiatu 1957-1972 (11 j.a.), zmiany kredytów budżetowych 1972-1973 (2 j.a.), zbiorcze sprawozdania z wykonania budżetu 1956-1973 (17 j.a.), analizy z wykonania zbiorczego budżetu 1962-1975 (6 j.a.), zbiorcze sprawozdania statystyczne 1956-1973 (10 j.a.), podatek gruntowy - wymiar podatku, sprawozdawczość i statystyka podatkowa, komisja podatkowa 1957-1973 (24 j.a.), protokoły i zarządzenia pokontrolne organów nadrzędnych i PPRN oraz sprawozdania z wykonania 1972-1973 (2 j.a.), inspekcje zewnętrzne 1959-1974 (9 j.a.), inspekcje w jednostkach nadzorowanych 1959-1974 (10 j.a.), protokoły pokontrolne, zarządzenia kontroli i rewizji w jednostkach podległych i nadzorowanych 1968-1975 (9 j.a.), planowanie dochodów budżetu centralnego i terenowego 1957-1973 (3 j.a.), planowanie dochodów z podatków i opłat 1968-1973 (3 j.a.), bilans zamknięcia 1971 (2 j.a.), Wydział Budżetowo-Gospodarczy: bilans jednostkowy 1968-1975 (6 j.a.), Wydział Oświaty i Kultury: protokoły z konferencji kierowników szkół 1970-1975 (1 j.a.), projekty organizacji szkół 1956 (1 j.a.), plany pracy i harmonogramy 1972-1975 (1 j.a.), plany finansowe przedszkoli 1972 (1 j.a.), sprawozdawczość i statystyka 1958-1973 (9 j.a.), wyniki nauczania, wyniki egzaminów 1967-1974 (1 j.a.), kompleksowa analiza stanu oświaty w powiecie krapkowickim 1973 (1 j.a.), sprawozdania jednostkowe z działalności świetlic, z inwestycji 1960-1972 (3 j.a.), kontrola zewnętrzna własnej jednostki 1956-1972, 1974 (2 j.a.), sprawozdania roczne z pracy wizytatorów 1972-1974 (1 j.a.), nadzór pedagogiczny - sprawozdania z wizytacji przedszkoli i szkół 1956-1963 (6 j.a.), budżet na rok 1959 (1 j.a.), sprawozdania budżetowe 1956-1963 (3 j.a.), arkusze sprawozdawcze z wyników klasyfikacji uczniów 1955/1956 (1 j.a.), sprawozdania jednostkowe szkół 1956-1960 (10 j.a.), zbiorcze zestawienia statystyczne dotyczące organizacji placówek szkolnych i sprawozdania statystyczne dotyczące przedszkoli 1962-1975 (2 j.a.), Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki: materiały z posiedzeń Komitetu 1964-1965 (1 j.a.), sprawozdania statystyczne z działalności Komitetu 1971-1975 (4 j.a.), Wydział Spraw Wewnętrznych: sprawozdania referatu karno-administracyjnego 1958-1967 (2 j.a.), sprawozdania GUS dotyczące ludności 1962-1963 (2 j.a.), kontrola jednostek podległych i nadzorowanych 1970-1972 (3 j.a.), wywłaszczenia - postępowanie wywłaszczeniowe i odszkodowawcze 1962, 1967-1970 (5 j.a.), wnioski inwestorów i zezwolenia na przeprowadzanie przewodów i urządzeń energetycznych na terenie nieruchomości 1960-1964, 1966 (5 j.a.), odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego, prostowanie i unieważnianie akt stanu cywilnego 1956 - 1964 (31 j.a.), zmiana imion i nawisk - wnioski i orzekanie w sprawach zmiany imion i nazwisk, skorowidz orzeczeń w sprawie zmiany pisowni imion i nazwisk 1956-1972 (17 j.a.), sprawy stowarzyszeń - rejestracja, likwidacja stowarzyszeń, protokoły z kontroli, pisma dotyczące bieżącej działalności 1960-1972 (10 j.a.), sprawy nadania obywatelstwa - stwierdzenie obywatelstwa, wnioski o nadanie obywatelstwa, utrata obywatelstwa, stwierdzenie utraty obywatelstwa 1956-1972 (22 j.a.), Wydział Skupu: zestawienia zbiorcze i sprawozdania z obowiązkowych dostaw zbóż 1959, 1962 (3 j.a.), Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: komisje koordynacyjne - protokoły z posiedzeń 1960-1961 (1 j.a.), plany gospodarcze 1955-1963 (7 j.a.), sprawozdania w zakresie wykonania planu produkcji, dochodów, rozchodów i spraw rolnych 1959, 1963, 1974 (3 j.a.), analiza wykonania planu gospodarczego 1974 (1 j.a.), upowszechnianie wiedzy rolniczej 1974 (1 j.a.), przepisy i zarządzenia oraz planowanie i sprawozdawczość dotycząca leśnictwa 1961-1963, 1965-1966 (5 j.a.), inwestycje - plany, sprawozdania z realizacji 1961-1965, 1974 (7 j.a.), inwestycje i kapitalne remonty 1972-1973 (2 j.a.), elektryfikacja wsi 1956 (1 j.a.), budownictwo indywidualne na wsi 1972-1974 (1 j.a.), informacja NBP o kształtowaniu się sytuacji pieniężno-rynkowej powiatu 1974 (1 j.a.), budżet - plany, sprawozdania, preliminarze budżetowe 1956-1957, 1961-1963, 1964-1965 (4 j.a.), Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: protokoły z narad 1970-1971 (1 j.a.), wytyczne do projektów planów i plany 1958 (1 j.a.), planowanie - spraw budżetowych, remontów, usług 1964, 1971, 1973-1974 (4 j.a.), analizy ekonomiczne 1971-1972, 1974 (2 j.a.), informacje dotyczące doskonalenia działalności gospodarki komunalnej, materiały dotyczące inwestycji 1974 -1975 (2 j.a.), sprawozdawczość i statystyka 1956-1975 (20 j.a.), kontrole zewnętrzne i własne w jednostkach podległych i nadzorowanych 1970-1973 (4 j.a.), wytyczne do projektu budżetu i budżet, sprawozdania o wydatkach i dochodach budżetowych, sprawozdania o środkach trwałych 1967, 1969-1972 (4 j.a.), Wydział Handlu, Przemysłu i Usług: wytyczne do plnownia 1960-1961, 1963 (3 j.a.), plany roczne techniczno-ekonomiczne 1975 (1 j.a.), projekty i plany obrotu towarowego, spływ masy towarowej 1958-1963 (6 j.a.), sprawozdania - z notowania cen wolnorynkowych, z działalności handlu 1957, 1960-1963 (5 j.a.), analiza sytuacji rynkowej 1958-1962 (5 j.a.), analizy ekonomiczne nadesłane przez NBP i inne 1974 (1 j.a.), sprawy budżetowe i finansowe 1959-1963 (5 j.a.), sprawozdania statystyczne 1959-1965 (6 j.a.), rejestracja i organizacja handlu 1959-1960, 1962-1963 (4 j.a.), nadzór i współdziałanie nad cechami rzemieślniczymi i Izbą Rzemieślniczą 1960 (1 j.a.), Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: plany i sprawozdania dotyczące rozwoju i działalności służby zdrowia 1957-1962 (1 j.a.), jednostkowe plany dochodów i wydatków oraz sprawozdanie budżetowe 1964 (1 j.a.), meldunki z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac 1965-1966 (1 j.a.), sprawozdawczość z wykonania zatrudnienia, funduszu płac w placówkach służby zdrowia i opieki społecznej, sprawozdania o płacach pracowników, realizacji inwestycji, z wykonania planu przez jednostki służby zdrowia, działalności ośrodków zdrowia, izb porodowych, o czasowej niezdolności do pracy, zestawienia danych o czasowej niezdolności do pracy 1957-1966 (20 j.a.), Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych: kontrole i inspekcje 1963-1964 (1 j.a.), zatrudnienie w gospodarce uspołecznionej w latach 1972-1975 (1 j.a.), Powiatowy Komitet Frontu Jedności Narodu: składy osobowe Komitetów FJN - powiatowego i gromadzkich 1965-1966 (1 j.a.), plany pracy i spotkań 1966 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych i prezydium 1965-1966 (1 j.a.), sprawozdania i informacje 1965-1966 (1 j.a.), obchody uroczystości rocznicowych 1966 (1 j.a.), nab. 6116/2011: rejestracje, legalizacje, ograniczanie, likwidacje działalności stowarzyszeń - składy osobowe, statuty, protokoly zebrań, informacje o działalności, kontrole 1960-1975 (12 j.a.), nab. 6511/2012: książki meldunkowe, rejestry mieszkańców, cudzoziemców, wykazy osób podlegających zameldowaniu miejscowości: Gogolin, Górażdże, Kamień Śląski, Karłubiec, Malnia, Strzebinów 1947-1988 (50 j.a.), nab.6834/2013: książki meldunkowe miejscowości Chorula, Dąbrówka Górna, Góraźdże , Gwoździce, Malnia, Odrowąż, Rogów Opolski, Stradunia, Żużela 1951-1964 (35 j.a.), nab.7029/2014: wywłaszczanie nieruchomości, pierwokup 1968-1974 (2 j.a.); nab. 7677/2015: książki meldunkowe, rejestry meldunkowe 1945-1972 (149 j.a.); nab. 8446/2016: rejestry mieszkańców, książki meldunkowe 1945-1973 (110 j.a); nab. 8750/2017: książki meldunkowe, rejestr mieszkańców pobyt czasowy 1945-1974 (100 j.a.). Number of units in the group: 1397
45/226/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Opolu i Urząd Powiatowy w Opolu [1945] 1950-1975 [2003] 0 Unroll
Wydział Organizacyjno-Prawny: protokoły sesjji Powiatowej Rady Narodowej, realizacja uchwał PRN, wybory do sejmu i rad narodowych, spotkania posłów i radnych z wyborcami, rejestry wniosków i postulatów wyborców i ich realizacja, posiedzenia komisji PRN, posiedzenia Prezydium PRN, ewidencja uchwał prezydium i ich realizacja, konferencje i narady członków organów kolegialnych, posiedzenia konwentu seniorów i zespołu radnych, zarządzenia, organizacja urzędu i jednostek podległych, plany pracy, podział administracyjny powiatu, statystyka dotycząca radnych, analiza skarg i wniosków, biuletyny informacyjne, kontrole zewnętrzne jednostek podległych i nadzorowanych 1950-1975 (324 j.a.), Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego; posiedzenia Kolegium PKPG, wieloletnie i roczne plany gospodarcze, oceny analizy i sprawozdania z ich wykonania, plany gospodarcze miast gmin i gromad, sprawozdania z realizacji inwestycji, czynów społecznych, bilanse, analizy sytuacji gospodarczej powiatu, lokalizacja inwestycji, koordynacja działalności gospodarczej, opinie w sprawach przekazywania i nabywania nieruchomości 1951-1975 (244 j.a.),Wydział Finansowy; kontrole zewnętrzne i jednostek podległych, budżety jednostkowe i zbiorcze, sprawozdania z wykonania budżetów, protokoły kontroli i rewizji GRN powiatu opolskiego 1950-1975 (228 j.a.), Wydział Oświaty; konferencje sierpniowe, organizacja sieci szkół podstawowych, komisje i zespoły metodyczne, nauczanie religii, sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczej, kontrole szkół i przedszkoli, opieka nad sierotami, sprawozdania szkół z roku szkolnego, nadzór pedagogiczny nad szkołami i przedszkolami, analiza wyników nauczania, sprawozdania z klasyfikacji, szkolne koła, walka z analfabetyzmem i akcja repolonizacyjna, akta szkół, plany dla oświaty, budżety i bilanse oświaty, szkół i świetlic, sprawozdania z inwestycji i zatrudnienia w oświacie, wykazy nauczycieli i ich egzaminy klasyfikacyjne 1947-1975 (447 j.a.), Wydział Kultury; plany wieloletnie, sprawozdania z działalności placówek kulturalno-oświatowych, wieloletnie i roczne budżety kultury i sztuki, działalność jednostek nadzorowanych, sprawozdania z zatrudnienia 1954-1975 (34 j.a.), Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki; protokoły posiedzeń komitetu, sprawozdania statystyczne z działalności klubów i kół sportowych, sprawozdania z realizacji inwestycji, budżet, działalność jednostek nadzorowanych, imprezy sportowe w powiecie, turystyka 1950-1975 (64 j.a.), Wydział Spraw Wewnętrznych; protokoły kontroli i sprawozdania z działalności USC, sprawozdania z działalności referatów i kolegiów karno- administracyjnych, zmiana imion i nazwisk, odtwarzanie akt stanu cywilnego, obywatelstwo, wywłaszczenia, wyjazdy do Niemiec, rejestry karno- administracyjne, sprawozdania dotyczące zameldowania, Komisja do Walki ze Spekulacją 1946-1975 (354 j.a.), Wydział Skupu; posiedzenia Powiatowego Zespołu Koordynacyjnego ds. Skupu, informacje o działalności własnej i jednostek podległych, dostawy obowiązkowe-plany i sprawozdania, kontrole zewnętrzne jednostek podległych i nadzorowanych, kontraktacja roślinna 1957-1975 (32 j.a.), Wydział Rolnictwa i Leśnictwa; protokoły i sprawozdania z działalności, Powiatowa Komisja Ziemska, Państwowy Fundusz Ziemi, akta dotyczące osadnictwa i przejmowania gospodarstw rolnych, plany i programy wieloletnie perspektywiczne oraz gospodarcze, plany i sprawozdania z ochrony roślin, plany gospodarczo, analizy wykonania planów gospodarczych inwestycyjnych, dane dotyczące upraw i hodowli zwierząt, spisy czerwcowe spisy rolne, kontrole zewnętrzne jednostek podległych i nadzorowanych, spółdzielnie produkcyjne, elektryfikacja rolnictwa, klasyfikacja gruntów rolniczych, budżety rolnictwa 1945-1976 (475 j.a.), Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; plany gospodarcze, plany pracy i sprawozdania, sprawozdania statystyczne, budżet wydziału, kontrole zewnętrzne jednostek podległych, cmentarze komunalne, cmentarze wojenne 1951-1974 (41 j.a.), Wydział Gospodarki Komunalnej, Przestrzennej, Ochrony Środowiska i Komunikacji; protokoły narad, plany gospodarcze, sprawozdania statystyczne 1973-1975 (6 j.a.), Wydział Handlu Przemysłu i Usług; organizacja, protokoły i plany pracy, plany wieloletnie i roczne, sprawozdania z zakresu handlu przemysłu i usług, kontrole jednostek podległych nadzorowanych, analizy wykonania planów gospodarczych, analizy kompleksowe przedsiębiorstw, karty rzemieślnicze, likwidacja zakładów rzemieślniczych, młyny 1945-1975 (138 j.a.), Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej;analiza rozmieszczenia kadr fachowych w służbie zdrowia 1970 (1 j.a.), Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych; sprawozdania z działalności, plany pracy, sprawozdania referatu kadr i szkoleń, sprawozdania statystyczne 1945- 1975 (22 j.a.), Urząd Powiatowy; organizacja, współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi, protokoły posiedzeń komisji Urzędu Powiatowego 1973-1975 (8 j.a.), Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury; protokoły narad i kontroli wydziału, sprawozdania statystyczne, plany zagospodarowania przestrzennego 1965-1975 (16 j.a.), Powiatowa Komenda Straży Pożarnych; zarządzenia, protokoły posiedzeń Oddziału Powiatowego Związku Straży Pożarnej, Ochotnicza Straż Pożarna, dochodzenia popożarowe i ewidencja pożarów, wykazy sprzętu, statystyka i sprawozdania finansowe 1947-1970 (58 j.a.), Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Kadr Oświatowych w Opolu 1952-1955 (8 j.a.), Okręg Opolski Polskiego zwiazku Piłki Nożnej 1965 (1 j.a.), przes. 809/2006 - protokoły zebrań zespołów metodycznych 1954-1955 (2 j.a.), protokoły konferencji sierpniowej-protokoły sekcji 1954 (1 j.a.), sprawozdania ogólne z działalności za lata 1953-1955 (1 j.a.), konferencje instruktorów-protokoły 1952-1955 (1 j.a.), sprawozdania pohospitacyjne 1953-1955 (3 j.a.), przes. 857/2007 - sprawozdania z działalności Okręgu Opolskiego Polskiego Związku Piłki Nożnej za 1964 r. (1 j.a.), przes.988/2007 - korespondencja z gminami w sprawach podatku gruntowego 1949-1951 (1 j.a.), ; domowe książki meldunkowe, rejestry mieszkańców, książki meldunkowe, rejestry gruntów, rejestry nieruchomości, listy płac pracowników 1946-1984 (1078 j.a.), przes.1224/2009: reforma systemu oświaty i upowszechnianie wychowania przedszkolnego - plany pracy na lata 1974-1980 (1 j.a.), plan przygotowań i przebiegu sezonu turystycznego w 1975 roku (1 j.a.), przes.1409/2009: rejestr uchwał PPRN 1973 (1 j.a.), nab.6074/2011: akta własności ziemi 1972-2003 (1011 j.a.), dopływ: nab.6290/2011: książki meldunkowe Dąbrówka Dolna 1954-1977 (8 j.a.), książki meldunkowe Domaradzka Kuźnia 1949-1977 (9 j.a.), książki meldunkowe Domaradz 1954-1977 (7 j.a.), książki meldunkowe Fałkowice 1954-1977 (3 j.a.), książki meldunkowe Jagienna 1954-1977 (5 j.a.), książki meldunkowe Kozuby 1954-1977 (5 j.a.), książki meldunkowe Krogulna 1951-1977 (5 j.a.), książki meldunkowe Krzywa Góra 1954-1977 (2 j.a.), książki meldunkowe Żabiniec 1954-1977 (3 j.a.), książki meldunkowe Zawiść 1953-1977 (8 j.a.), książki meldunkowe Kopalina 1953-1977 (5 j.a.), książki meldunkowe Lubnów 1953-1977 (6 j.a.), książki meldunkowe Ładza 1951-1977 (21 j.a.), książka meldunkowa Kaniów 1953-1977 (1 j.a.), książki meldunkowe Paryż 1954-1977 (3 j.a.), książki meldunkowe Świercowskie 1954-1977 (3 j.a.), książki meldunkowe Pokój 1954-1977 (16 j.a.), książki meldunkowe Zieleniec 1953-1977 (2 j.a.), książki meldunkowe Siedlice 1954-1977 (3 j.a.), książki meldunkowe Zieleniec 1954-1977 (5 j.a.), rejestry cudzoziemców 1962-1972 (3 j.a.), wykazy osób podlegających zameldowaniu 1977-1978 (1 j.a.a), książki zameldowanych cudzoziemców 1966-1977 (4 j.a.), pobyt czasowy 1954-1974 (6 j.a.), nab.6430/2012: akty nadania nieruchomości - miejscowości: Chrząstowice, Daniec, Dąbrowice, Dębie Dębska Kuźnia, Lędziny, Suchy Bór 1947-1975 (7 j.a.), nab. 6669/2013: książki meldunkowe, rejestry, wykazy meldunkowe, na pobyt czasowy i cudzoziemców, izby porodowe, rejony meldunkowe wsi: Chmielowice, Komprachcice, Polska Nowa Wieś 1956-1990 (20 j.a.), nab.6965/2013: rejestry mieszkańców i książki meldunkowe wsi Antoniów 1945-1976 (11 j.a.), rejestry mieszkańców wsi Biestrzynnik 1945-1976 (4 j.a.), rejestry mieszkańców wsi Chobie 1945-1976 (2 j.a.), rejestry mieszkańców wsi Dylaki 1945-1979 (6 j.a.), gromadzkie książki meldunkowe wsi Grodziec 1945-1976 (10 j.a.), gromadzkie książki meldunkowa wsi Jedlice 1945-1976 (4 j.a.), rejestry mieszkańców i książki meldunkowe wsi Krasiejów 1945-1977 (20 j.a.), książka meldunkowa i rejestry mieszkańców wsi Krzyżowa Dolina 1945-1977 (4 j.a.), gromadzkie książki meldunkowe wsi Mnichus 1945-1974 (4 j.a.), rejestry mieszkańców i książki meldunkowe miasta Ozimek, skorowidze pobytu czasowego i rejestry cudzoziemców miasta i gminy Ozimek 1945-1990 (66 j.a.), rejestry mieszkańców i gromadzkie książki meldunkowe wsi Pustków 1945-1970 (7 j.a.), rejestry mieszkańców i książki meldunkowe wsi Schodnia Nowa 1945-197 (9 j.a.), rejestry mieszkańców i książki meldunkowe wsi Schodnia Stara 1945-1976 (13 j.a.), rejestry mieszkańców i książki meldunkowe wsi Szczedrzyk 1945-1975 (16 j.a.); nab. 7946/2015: książki meldunkowe i rejestry mieszkańców 1950-1985 (106 j.a.); nab. 8751/2017: książki meldunkowe, rejestry mieszkańców 1945-1960 (31 j.a.), nab.9267/2018: analiza działalności placówek wychowania przedszkolnego pod katem wyposażenia, sytuacji kadrowej i programu 1975 (1 j.a.), korespondencja w sprawie nieruchomości rolnych 1949-1953 (1 j.a.), nadanie imienia dziecku nieznanych rodziców 1947-1950 (1 j.a.), plany operatywne przedsiębiorstw państwowych i spółdzielczych na 1953 rok-podatek obrotowy, podatek dochodowy i od operacji nietowarowych 1953 (2 j.a.), plany roczne na 1953 rok-podatek obrotowy, podatek dochodowy 1953-1954 (1 j.a.), protokoły kontroli, sprawozdania z działalności Biur Ewidencji Ludności w powiecie 1950 (1 j.a.), wyłączanie nieruchomości na cele publiczne 1951-1953 (1 j.a.), zmiana pisowni nazwiska1950 (1 j.a.), rejestr spraw karno-skarbowych 1952-1953 (1 j.a.), nab.9489/2018: domowe książki meldunkowe miejscowości: Boguszyce, Chrząszczyce, Chmielowice, Chrzowice, Folwark, Górki, Jaśkowice, Ligota Prószkowska, Nowa Kuźnia, Prószków, Przysiecz, Winów, Wójtowa Wieś, Zimnice Małe, Zimnice Wielkie, Złotniki, Źlinice 1951-1977 (228 j.a.) Number of units in the group: 5310
45/227/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Strzelcach Opolskich [1945] 1950-1975 [2000] 0 Unroll
Wydział Organizacyjno-Prawny; sesje powiatowej rady narodowej, realizacja uchwał PRN, wybory do sejmu i rad narodowych, spotkania posłów i radnych z wyborcami, realizacja wniosków i postulatów wyborczych, interpelacje wnioski i postulaty radnych oraz rejestry i ewidencja, posiedzenia komisji PRN, ewidencja i rejestry wniosków komisji, posiedzenia Prezydium PRN, ewidencja uchwał prezydium i ich realizacja, konferencje i narady członków organów kolegialnych, posiedzenia konwentu seniorów, realizacja zarządzeń prezydium i przewodniczącego prezydium, organizacja urzędu, ankiety, instrukcje kancelaryjne, plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, podział administracyjny powiatu, analiza materiałów rad niższych szczebli, samorząd mieszkańców, sprawozdania i informacje z działalności prezydium, wykazy i informacje o radnych, analiza skarg i wniosków, biuletyny informacyjne, kontrole zewnętrzne jednostek podległych i nadzorowanych 1947-1975 (540 j.a.), Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego; posiedzenia Kolegium PKPG, plany pracy, wieloletnie i roczne plany gospodarcze powiatu oraz miast i gromad, analizy sytuacji gospodarczej powiatu, kontrole zewnętrzne i jednostek podległych, lokalizacja inwestycji, koordynacja inwestycji, koordynacja działalności gospodarczej 1950-1975 (92 j.a.), Wydział Finansowy; sprawozdania finansowe, zbiorcze sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych, organizacja własnej jednostki, kontrole zewnętrzne i jednostek podległych, budżety, bilanse zamknięcia 1950-1975 (99 j.a.), Wydział Oświaty; konferencje kierowniczek przedszkoli, narady pracowników, narady kolegiów i zespołów, plany pracy, projekty organizacji przedszkoli, szkół, kontrole zewnętrzne, kontrole i lustracje przedszkoli, sprawozdania wizytatorów, sprawozdania i informacje z działalności oświatowej w powiecie, sprawozdania jednostkowe szkół średnich, podstawowych i przedszkoli, wyniki klasyfikacji uczniów, walka z analfabetyzmem, oświata dla dorosłych, obsada szkół, wykazy nauczycieli, akta szkół i przedszkoli 1945-1975 (238 j.a.), Wydział Kultury; sprawozdania i informacje z działalności kulturalnej w powiecie, program rozwoju kultury, plakat na zlot przodowników 1952-1968 (3 j.a.), Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki; organizacja własnej jednostki, analiza skarg i wniosków, plany i sprawozdania z ich realizacji 1957-1975 (5 j.a.),Wydział Spraw Wewnętrznych; organizacja własnej jednostki, zmiana imion i nazwisk, stowarzyszenia, uznanie za obywatela polskiego, stwierdzenie utraty obywatelstwa, poświadczenie obywatelstwa polskiego, wyjazdy do Niemiec, weryfikacja, kontrole jednostek podległych, sprawozdania statystyczne ze stanu i ruchu ludności, statystyczne opracowania końcowe, biura ewidencji ludności, sprawy wywłaszczeniowe, walka z rewizjonizmem, sprawy Kościoła katolickiego 1949-1975 (139 j.a.), Wydział Spraw Wewnętrznych – Referat Wojskowy; kontrole zewnętrzne, sprawozdania z działalności referatu 1963-1971 (9 j.a.), Wydział Rolnictwa i Leśnictwa; powiatowy zespół kierowniczy, sejmik rolników, wieloletnie i roczne plany gospodarcze z zakresu rolnictwa, sprawozdania i informacje z działalności rolnej w powiecie, plany gospodarcze i sprawozdania spółdzielni, ochrona roślin, analizy ekonomiczne produkcji rolniczej, wyniki klasyfikacji gruntów, spisy areału i zwierząt gospodarskich, kontrole zewnętrzne i jednostek podległych, budżety i sprawozdania budżetowe wydziału, organizacja własnej jednostki, inwestycje i kapitalne remonty, realizacja czynów społecznych, rada łowiecka, działalność referatu leśnictwa, pomniki i rezerwaty przyrody 1950-1975 (139 j.a.), Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej; organizacja własnej jednostki, narady i odprawy, plany pracy, opracowywanie planów gospodarczych i inwestycyjnych, plany wieloletnie i roczne z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, sprawozdania z działalności, czyny społeczne, opracowani statystyczne własne, analizy ekonomiczne wydziału, budżet wydziału i jego realizacja, kontrole zewnętrzne i jednostek podległych, analiza skarg i wniosków, inwestycje i kapitalne remonty, lokalizacja inwestycji komunalnych, nieruchomości, cmentarze komunalne, ogólne zasady pracy i płacy 1950-1975 (104 j.a.), Wydział Komunikacji; plany inwestycyjne sprawozdania z ich wykonania, ewidencja dróg 1952-1964 (4 j.a.), Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury; nadzór nad budowami prywatnymi, Lokalizacja szczegółowa, plany zagospodarowania przestrzennego, mapy 1953-1972 (93 j.a.),Wydział Handlu Przemysłu i Usług; organizacja wydziału handlu własnej jednostki i jednostek podległych, wytyczne obrotu artykułami spożywczymi, narady i odprawy wydziału, plany i sprawozdania z działalności wydziału handlu, analizy wydziału handlu, ewidencja przedsiębiorstw gastronomicznych, podział masy towarowej, sieć handlu, handel prywatny, kontrole zewnętrzne, jednostek podległych i nadzorowanych, budżet wydziału, plany i programy rozwoju usług oraz przemysłu, likwidacja zakładów, młyny 1950-1975 (85 j.a.), Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej; stan sanitarny przedszkoli, higiena szkolna 1966-1970 (3 j.a.), Wydział Zatrudnienia; plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, bilanse siły roboczej, informacje o zatrudnieniu, sprawozdania z zakresu pośrednictwa pracy 1958-1975 (23 j.a.), Wydział Statystyki; plany pracy i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania statystyczne, kontrole i inspekcje 1953-1962 (12 j.a.), Powiatowa Komenda Straży Pożarnych; ochrona przeciwpożarowa w powiecie 1966-1970 (3 j.a.), Rada Zakładowa przy PPRN w Strzelcach Opolskich; zebrania sprawozdawczo-wyborcze, rady zakładowej, kontrole 1955-1973 (4 j.a.), świadectwa szkolne, duplikaty świadectw, protokoły przeprowadzonych egzaminów, ewidencja nauczycieli PO, egzaminy kwalifikacyjne nauczycieli, zaświadczenia o zatrudnieniu, ewidencja zatrudnionych nauczycieli, karty dzieci wychowujących się w rodzinach zastępczych 1951-1973 (23 j.a.), dopływ (sprawy notarialne, rejestracja, legalizacja, ograniczanie działalności, rozwiązywanie i likwidacja stowarzyszeń) 1958-1975 nab.4548 - 10 j.a., przes.936/2007 - wybory do Sejmu - sprawozdania i informacje z przygotowań 1952 (1 j.a.), nab.5334/2008: biuletyn informacyjny Prezydium PRN 1972 (1 j.a.), nab.5442/2009: akty nadania działek 1947-1974 (1 j.a.), akty własności ziemi 1973-1974 (2 j.a.), decyzje o nadaniu nieruchomości 1968-1974 (1 j.a.), przekazywanie terenów, sprzedaż, dzierżawy wieczyste 1972-1975 (1 j.a.), prawo pierwokupu, wywłaszczenie 1975 (1 j.a.), inwentaryzacja nieruchomości 1973-1975 (1 j.a.), cmentarze i grobownictwo wojenne - ewidencja poległych żołnierzy w czasie I i II wojny światowej, opis pomników z okresu I i II wojny światowej, karty ewidencyjne pomników pamięci narodowej 1954-1971 (3 j.a.), sprawy notarialne - sprzedaż budynków 1947-1972 (3 j.a.), nab.6640/2012: sprawozdania z obrotu nieruchomościami 1970-1974 (1 j.a.), uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości 1974-1975 (1 j.a.), nab.7589/2015: książki meldunkowe miejscowości Błotnica Strzelecka 1951-1979 (21 j.a.); nab. 7679/2015 domowe 9gromadzkie) książki meldunkowe 1945-1955 (5 j.a.); nab. 7927/2015: rejestry mieszkańców, książki meldunkowe 1945-1977 (75 j.a.); nab. 7986/2015 ewidencja ludności- rejestry i książki 1947-1991 (14 j.a.); nab.8089/2015 nadzór nad działalnością urzędów stanu cywilnego 1956-1972 (1 j.a.); nab. 8263/2016: akta osobowe 1945-1980 (9 j.a.); nab. 8448/2016: domowe książki meldunkowe 1945-1957 (12 j.a.); nab. 8613/2016: książki meldunkowe, rejestry mieszkańców, wykazy i książki osób zameldowanych na pobyt czasowy- cudzoziemcy, książka zameldowań 1945-2000 (161 j.a.), przes. 2504/2016; nab. 8705/2016- zmiana rozmiaru zespołu (mb.); ub. 764/2016- brak jednostki o sygn. 1289 stwierdzony podczas skontrum. Number of units in the group: 1954
45/228/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opolu [1945] 1950-1973 [1975] 0 Unroll
Wydział Organizacyjno- Prawny /1948/ 1950-1973 /1974/ - protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej w Opolu, materiały na sesje – przemówienia i referaty, które nie znalazły się w oprawnych księgach protokołów, wykonanie uchwał Miejskiej Rady Narodowej w Opolu, spotkania radnych z wyborcami, interpelacje i postulaty radnych, protokoły z posiedzeń i kontroli komisji MRN w Opolu, protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opolu, materiały na posiedzenia – przemówienia i referaty, które nie znalazły się w oprawnych księgach protokołów, wykonanie uchwał Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Opolu, narady członków organów kolegialnych, posiedzenia i wnioski Zespołu Radnych PZPR, zarządzenia przewodniczącego PMRN, narady kierowników wydziałów PMRN, organizacja wewnętrzna PMRN, plany pracy i sprawozdania z działalności organów kolegialnych, protokoły z narad przykładowego komitetu blokowego nr 42, zmiany nazw ulic, włączenie nowych dzielnic w granice miasta, sprawy osobowe członków organów kolegialnych i jednostki własnej, analizy skarg i wniosków, kronika miasta Opola, kontrole zewnętrzne i w jednostkach podległych i nadzorowanych, współdziałanie z innymi instytucjami, wybory do sejmu w 1957 roku- organizacja komisji wyborczych, powołanie i protokoły z posiedzeń Społecznego Komitetu Budowy Hali Ludowej w Opolu, ewidencja członków Miejskiego Komitetu Frontu Jedności Narodu (483 j.a)., Miejska Komisja Planowania Gospodarczego 1951-1973 - protokoły z posiedzeń Miejskiej Komisji Planowania Gospodarczego /MKPG/, plany pracy MKPG, plany inwestycyjne na terenie miasta, plany rozwoju gospodarczego miasta, opiniowanie projektów planów przedsiębiorstw, analizy i sprawozdania z wykonania planów inwestycyjnych i gospodarczych, bilans siły roboczej, programy czynów społecznych, koordynacja działalności gospodarczej, lokalizacja ogólna ( 27 j.a.), Wydział Finansowy 1950-1973 - organizacja wydziału, plany pracy i sprawozdania wydziału, sprawy pracownicze wydziału, kontrole zewnętrzne i w jednostkach podległych, dokumentacja składnicy akt wydziału /spisy zdawczo- odbiorcze, protokoły kontroli/, budżety /w przypadku ich braku preliminarze budżetowe/, plany jednostkowe dochodów i wydatków budżetowych, analizy i sprawozdania z wykonania budżetu, rejestr jednostek podlegających rejestracji i kontroli (49 j.a.), Wydział Oświaty 1950-1970 - konferencje nauczycieli, organizacja i sieć szkół, plany i sprawozdania w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, przedszkoli, opieki nad dzieckiem, sprawozdanie z z zakresu szkolenia ideologicznego nauczycieli, sprawozdania statystyczne z działalności przedszkoli i szkół, plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, finansowanie działalności wydziału /budżety i sprawozdania z ich wykonania/, kontrole zewnętrzne i w jednostkach podległych, sprawozdania z wyników nauczania, Sprawozdania z działalności ZMP i ZHP, plany i sprawozdania z Dni Oświaty, Książki i Prasy, likwidacja analfabetyzmu, plany i sprawozdania z pracy szkół (75 j.a.), Wydział Kultury 1950-1973 - plany gospodarcze i inwestycyjne w dziedzinie kultury i sprawozdania z ich wykonania, sprawozdania statystyczne z działalności kulturalnej, plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, finansowanie działalności wydziału /budżety i sprawozdania z ich wykonania/, sprawozdania z działalności jednostek podległych, kontrole zewnętrzne wydziału, ewidencja placówek artystycznych, sprawozdania z organizowanych imprez, organizacja „Dni Opola”, radiofonizacja Opola, opieka nad zabytkami, Komitet Budowy Pomnika Wyzwolenia – Przyjaźni, budowa pomnika Józefa Lompy (39 j.a.), Miejski Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki 1950-1972 8 j.a., Wydział Spraw Wewnętrznych /1948/ 1950-1973 - protokoły narad pracowników wydziału, organizacja wydziału / regulamin, zmiany w strukturze organizacyjnej/, plany pracy wydziału i Urzędu Stanu Cywilnego oraz sprawozdania z ich realizacji, plany i programy szkolenia pracowników wydziału, sprawozdania z realizacji uchwał MRN, sprawozdania z działalności orzecznictwa karno- administracyjnego, sprawozdania statystyczne wydziału, finansowanie działalności wydziału /budżety i sprawozdania z ich wykonania/, zmiana imion i nazwisk, ustalanie treści aktów stanu cywilnego, stwierdzenie posiadania obywatelstwa polskiego, stwierdzenie utraty obywatelstwa polskiego, nadania obywatelstwa, rejestry repatriantów, wnioski i zezwolenia na wyjazd do Niemiec, sprawozdania dotyczące ludności pochodzenia miejscowego, sprawozdania dotyczące ludności cygańskiej, nadzór nad stowarzyszeniami, sprawy wywłaszczeniowe, kancelaria tajna PMRN w Opolu (192 j.a.), Wydział Rolnictwa i Leśnictwa 1951-1966 - plany pracy wydziału i sprawozdania z ich realizacji, analiza z działalności wydziału na terenie miasta (5 j.a.), Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 1950-1973 - protokoły z narad organizowanych przez wydział, organizacja i zakres działania wydziału, organizacja przedsiębiorstw i zakładów z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej /utworzenie, schematy organizacyjne/, plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, plany inwestycyjne i gospodarcze, finansowanie działalności wydziału /budżety i sprawozdania z ich wykonania/, analizy ekonomiczne działalności przedsiębiorstw gospodarki komunalnej, sprawozdania statystyczne GUS, protokoły z kontroli zewnętrznych i w jednostkach podległych, plany i sprawozdania z działalności jednostek podległych: Miejska Pracownia Geodezyjna, Miejska Gazownia, Miejska Pralnia, Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo- Budowlane, Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejska Służba Drogowa, Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Miejskie Zakłady Ogrodnicze, Zarząd Zieleni Miejskiej, Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych, Miejski Zarząd Gospodarki Terenami; mapy geodezyjne /znaki geodezyjne, plan sytuacyjno- wysokościowy pl. Wolności/, korespondencja dotycząca publicznej gospodarki lokalami, ewidencja cmentarzy, komisja porządkowo- estetyczna Komitetu „Dni Opola”(156 j.a.), .Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury 1950-1973 - plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, finansowanie działalności wydziału, sprawozdania z ruchu budowlanego, zaświadczenia lokalizacyjne, decyzje o lokalizacji szczegółowej i ogólnej, część opisowa do planu ogólnego miasta Opola, mapy luźne stanowiące załącznik planu ogólnego miasta Opola, szczegółowy plan zagospodarowania przestrzennego „Opole – Centrum”, ekspertyza modernizacji układu opolskiego węzła kolejowego, opracowanie fizjograficzne planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Opola wraz z wszytymi mapami, dokumentacja fizjograficzna ogólna dla planu zagospodarowania przestrzennego Opole – Kolonia Gosławicka wraz z wszytymi mapami ( 50 j.a)., Wydział Handlu, Przemysłu i Usług /1948/ 1950-1973 - protokoły z narad wydziału, zarządzenia wydziału dotyczące jego organizacji oraz przeciwdziałania spekulacji, plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, finansowanie działalności wydziału, realizacja uchwał PMRN, plany rozwoju sieci handlu i usług, plany spływu i podziału masy towarowej, sprawozdania z realizacji planu obrotu towarowego, sprawozdania z żywienia zbiorowego i działalności usługowej, sprawozdania statystyczne, sprawozdania i analizy skarg i wniosków, kontrole zewnętrzne wydziału i jednostek podległych, protokoły z kontroli społecznej placówek handlowych, rejestr przedsiębiorstw handlowych, lokalizacja sieci handlu detalicznego, zezwolenia na sprzedaż alkoholu, udzielanie zezwoleń na prywatną działalność handlową (67 j.a.), Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej 1950-1972 - protokoły z narad wydziału, plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, finansowanie działalności wydziału, realizacja uchwał PMRN, sprawozdania z rozwoju lecznictwa i higieny sanitarnej, sprawozdania ze stanu sanitarnego miasta Opola, sprawozdania z zakresu opieki społecznej, Kontrole zewnętrzne wydziału, wykazy pielęgniarek i lekarzy, sprawozdania z działalności terenowych opiekunów społecznych (21 j.a.), Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych 1951-1973 - plany pracy i sprawozdania z działalności wydziału, finansowanie działalności wydziału, realizacja uchwał jednostek nadrzędnych, sprawozdania z zakresu pośrednictwa pracy, wykazy zatrudnionych repatriantów, zapotrzebowanie na pracowników przez zakłady pracy (15 j.a.), Wydział Statystyki 1954-1962 : plany pracy wydziału, dane statystyczne na temat rozwoju miasta Opola, biuletyn statystyczny miasta ( 3 j.a.), przes.582/2005 - przygotowanie programu wyborczego 1961 (1 j.a.), przes.808/2006 - plany pracy szkół i ich realizacja 1952-1957 (5 j.a.), przes.823/2006 -schemat instalacji elektrycznej sygnalizacji świetlnej w Opolu b.d (1 j.a.), akta nieruchomości nierolniczej podlegającej przekazaniu w trybie dekretu z dnia 6.XII.1946, wnioski o przyznanie rekompensat za mienie pozostawione na Wschodzie i nabycie nieruchomości, akta parcel, orzeczenia o przyznanie nieruchomości, orzeczenia o przyznanie pożyczek na budowę domu 1948-1968 (840 j.a.), przes. 710/2004 - (2 j.a.), nab.6514, 6515/2012, nab: mapy sytuacyjne, sytuacyjno - wysokościowe 1960-1975 (841 j.a.); nab. 8329/2016: wykazy uchwał Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1971 (2 j.a.); nab. 8530/2016: kroniki miasta Opola 1945-1969 (4 j.a.). Number of units in the group: 2882
45/229/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gogolinie. Zespół złożony [1954-1957] [1958-1966] 1967-1972 0 Unroll
protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej 1954-1957 (3 j.a.), protokoły z sesji Rady Narodowej Osiedla 1958-1966 (9 j.a.), protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1967-1972 (6 j.a.), komisje - regulamin, plany pracy, protokoły z posiedzeń i przeprowadzonych kontroli, sprawozdania 1961-1972 (17 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1955-1957 (3 j.a.), Protokoły z posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Osiedla 1958-1966 (9 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1967-1972 (6 j.a.), uchwały Prezydium Rady Narodowej Osiedla- rejestr uchwał 1966-1968(1 j.a.), uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i ich realizacja 1968-1971 (1 j.a.), plany gospodarcze osiedla 1964-1967 (1 j.a.), plany gospodarcze miasta 1968-1971 (1 j.a.), plan i budżety osiedla 1958-1966 (7 j.a.), budżety miasta i plany funduszu miejskiego 1967-1972 (5 j.a.), plany dochodów i wydatków budżetowych 1965-1971 (2 j.a.), sprawozdania budżetowe 1969-1973 (10 j.a.). Number of units in the group: 83
45/230/0 Prezydium Rady Narodowej Osiedla Kolonowskie [1952] 1954-1972 0 Unroll
protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej 1954-1955 (1 j.a.), protokoły z sesji Rady Narodowej Osiedla 1956-1972 (15 j.a.), akta komisji radzieckich: plany pracy, sprawozdania, protokoły z posiedzeń 1955-1972 (12 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1954-1955 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Osiedla 1956-1972 (16 j.a.), budżet Gromady 1955-1956 (1 j.a.), budżet Osiedla 1957-1972 (10 j.a.), sprawozdania budżetowe 1958-1969 (2 j.a.), dopływ: sesje i sprawy organizacyjne, komisje, roczne plany sprawozdania, perspektywiczne plany społeczno-gospodarczego rozwoju, mienie gromadzkie, budżet osiedla Kolonowskie 1961-1972 (22 j.a.), przes.221/2004: protokoły z sesji i posiedzeń 1955, 1967-1968 (3 j.a.), nab. 6265/2011: akta osobowe pracowników Rady Narodowej Osiedla Kolonowskie 1955-1968 (7 j.a.); nab. 7928/2015: zmiany imion i nazwisk 1952-1960 (7 j.a.). Number of units in the group: 115
45/231/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Krapkowicach 1950-1973 0 Unroll
protokoły z sesji MRN 1953-1973 (18 j.a.), akta komisji radzieckich: plany pracy, sprawozdania, protokoły kontroli 1950-1958 (8 j.a.), akta komitetów blokowych 1953-1956 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1952-1973 (20 j.a.), uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej i ich realizacja 1954-1960 (3 j.a.), sprawozdania statystyczne - stanu i ruchu zatrudnionych 1950-1951 (2 j.a.), budżet 1950-1972 (19 j.a.), bilanse 1959-1973 (10 j.a.), przes.171/2004: protokoły sesji i posiedzeń PMRN, budżet na rok 1950, roczne sprawozdanie rachunkowe, protokoły zebrań Komisji Mieszkaniowej 1950-1951 (5 j.a.) Number of units in the group: 86
45/232/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Leśnicy [1937] 1950-1972 0 Unroll
protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1950-1972 (23 j.a.), postulaty radnych i ich realizacja 1961-1973 (1 j.a.), , komisje radzieckie - plany pracy, protokoły z posiedzeń, sprawozdania 1950-1972 (12 j.a.), protokół z posiedzenia Zespołu Gminnego 1955 (1 j.a.), ,protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1950-1972 (23 j.a.), plany pracy Miejskiej Rady Narodowej i Prezydium 1957-1958, 1966-1972 (2 j.a.), plany pracy Komisji 1966-1968 (1 j.a.), plany rozwoju miasta i plany gospodarcze miasta 1966-1971 (8 j.a.), rejestr skarg i zażaleń 1952 (1 j.a.), ewidencja zasobu aktowego 1972 (1j.a.), kontrola zewnętrzna 1953, 1957, 1961-1972 (4 j.a.), budżet 1950-1952, 1954, 1956, 1957, 1960-1968, 1970-1971 (18 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1950-1972 (11 j.a.), pomiary gruntów 1955 (1 j.a.), metryki ulic 1958 (1 j.a.), wykaz osób repatriowanych z Leśnicy do ZSRR w latach 1939-1945 (1 j.a.), sprawozdania z działalności MRN w Leśnicy 1951 (1 j.a.), protokoły sesji MRN 1969-1970 (1 j.a.), akta zbiorowe Urzędu Stanu Cywilnego 1955-1958 (25 j.a.); nab. 7956/2015 protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej 1969-1970 (1 j.a.); nab. 7983/2015 zmiana imion i nazwisk 1948-1954 (1 j.a.); nab. 8279/2016: akta osobowe 1937-1950 (1 j.a.). Number of units in the group: 164
45/233/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ozimku. Zespół złożony [1954]1958-1974 0 Unroll
protokoły z sesji Rady Narodowej Osiedla 1954-1962 (8 j.a.), protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1962-1967, 1969-1973 (10 j.a.), referaty okolicznościowe 1963-1970 (1 j.a.), wnioski i postulaty radnych i ich realizacja 1965-1973 (1 j.a.), sprawozdania z działalności Miejskiej Rady Narodowej 1965-1966 (2 j.a.), komisje radzieckie - plany pracy, protokoły z posiedzeń, sprawozdania 1958-1972 (11 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium 1955-1960, 1962-1973 (17 j.a.), spotkania z mieszkańcami 1968-1970 (1 j.a.), programy rozwoju Osiedla i miasta 1961-1966 (2 j.a.), plany gospodarcze 1961-1971 (10 j.a.), sprawozdania GUS 1961-1967 (2 j.a.), kontrole zewnętrzne 1959-1963, 1966 (2 j.a.), budżety Osiedla i miasta, zmiany budżetowe 1956-1973 (18 j.a.), opisowe z realizacji budżetu 1966-1971 (2 j.a.), sprawozdania finansowe 1956, 1958-1970 (14 j.a.), Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu - protokoły z posiedzeń, sprawozdania z działalności 1964-1972 (4 j.a.), akty nadania 1945-1973 21 j.a., skorowidz parceli i spisy alfabetyczne 1962 - 1 j.a., przes.169: protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej 1963 - 1 j.a., protokoły Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1963 - 1 j.a, dopływ nr 5010/2007-31 j.a. Number of units in the group: 153
45/234/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Strzelcach Opolskich [1945] 1950-1973 [1974] 0 Unroll
Referat Organizacyjno-Prawny: organizacja Miejskiej Rady Narodowej, Prezydium, protokoły z sesji, posiedzeń, komisji, uchwały i ich realizacje, plany i sprawozdania, skargi i wnioski, kontrole 1950-1973 (248 j.a.), Referat Oświaty i Kultury: akta dotyczące analfabetyzmu, organizacja świetlic i akcji socjalnej 1950-1952 (6 j.a.), Referat Finansowy: budżet miasta i sprawozdania z wykonania budżetu 1950-1973 (36 j.a.), Referat Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej: akta dotyczące gospodarki komunalnej i remontów, plany techniczno-ekonomiczne i bilanse przedsiębiorstw 1950-1968 (69 j.a.), Referat Rolnictwa i Leśnictwa: spisy rolne, sprawy leśne, Łowieckie i rybackie, materiały dotyczące melioracji produkcji rolnej i osadnictwa 1950-1971 (15 j.a.), Miejski Komitet Frontu Jedności Narodu: plany pracy, programy, protokoły z posiedzeń plenarnych i materiały dotyczące obchodów rocznicowych 1966-1973 (2 j.a.), dopływ: nab. 4549 1 j.a.-0,02 mb., przes. 218, 244 13 j.a.-0,27 mb., nab.5440/2009: sprawy urządzeń rolnych - mapy glebowo-rolnicze wsi: Błotnica Strzelecka, Grodzisko, Jędryn, Kadłub, Ligota Dolna, Ligota Górna, Niwki, Osiek, Płużnica, Rożniątów, Szymiszów, Wormątowice 1962-1974 (14 j.a.), przes.1434/2009: protokoły z zebrań wiejskich - wybory sołtysów 1970-1972 (1 j.a.), nab. 7591/2015: ewidencja nieruchomości 1963-1974 (2 j.a.), nab.7592/2015: wywłaszczanie nieruchomości 1971-1980 (6 j.a.), sprzedaż gruntu 1958-1971 (1 j.a.), decyzje dotyczące terenów budownictwa jednorodzinnego i zagrodowego oraz podziału nieruchomości w miastach i osiedlach 1974 (1 j.a.); nab. 8280/2016: akta osobowe 1945-1970 (1 j.a.). Number of units in the group: 388
45/235/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Ujeździe Śląskim 1950-1972 0 Unroll
protokoły z sesji Miejskiej Rady Narodowej 1950 1972 (22 j.a.), komisje Miejskiej Rady Narodowej - plany pracy, protokoły z posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1956-1971 (39 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1950-1972 (23 j.a.), protokoły z zebrań gromadzkich 1953-1954 (1 j.a.), budżety i preliminarze budżetowe 1951-1958 (7 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1950 (1 j.a.), rejestr wymiarowy podatku gruntowego 1953 (1 j.a.), akta zbiorowe 1955-1963 (23 j.a.), informacje o zastosowaniu polskiej pisowni nazwisk 1953-1967 (2 j.a.), decyzje o odtworzeniu treści aktu stanu cywilnego 1946-1963 (4 j.a.), akta zbiorowe urodzeń przes.219/2004 (11 j.a.), przes.245/2004 (1 j.a.) Number of units in the group: 135
45/236/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zawadzkiem. Zespół złożony. [1955] 1962-1972 0 Unroll
protokoły z sesji Rady Narodowej Osiedla 1955-1972 (18 j.a.), uchwały Rady Narodowej Osiedla 1956 (1 j.a.), postulaty i wnioski wyborców 1962-1962 (1 j.a.), komisje radzieckie - plany pracy, protokoły z posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1961-1972 (16 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Rady Narodowej 1955-1972 (19 j.a.), uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej 1965-1972 (1 j.a.), plany gospodarcze 1961-1972 (2 j.a.), kontrole i inspekcje 1963-1972 (1 j.a.), plan budżetowy, budżet osiedla i miasta, plany funduszu miejskiego 1957-1972 (13 j.a.), sprawozdania budżetowe 1961-1964, 1971-1972 (2 j.a.), zmiany budżetu 1961-1970 (1 j.a.), Narodowy Spis Powszechny 1960, 1970 (2 j.a.), przes. 220: 2 j.a.-0,04 mb, nab.5298/2008: kontrole zewnętrzne - protokoły kontroli USC 1960-1972 (1 j.a.) Number of units in the group: 80
45/237/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Zdzieszowicach. Zespół złożony [1955] [1956- VII 1962] 1962-1972 0 Unroll
protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej i Rady Narodowej Osiedla 1955-1959 (5 j.a.), spotkania radnych z wyborcami 1969-1971 (1 j.a.), akta komisji radzieckich - plany pracy, protokoły z posiedzeń, kontroli 1961-1972 (15 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej, Rady Narodowej Osiedla i Miejskiej Rady Narodowej 1955-1972 (11 j.a.), komitety osiedlowe i blokowe 1969 (1 j.a.), plan gospodarczy osiedla 1959 (1 j.a.), sprawozdania GUS 1968-1973 (1 j.a.), kontrole i inspekcje finansowe 1968-1972 (1 j.a.), budżety, sprawozdania z wykonania budżetu 1955-1973 (18 j.a.), plany finansowe zakładów budżetowych - przedszkola 1966-1972 (1 j.a.), plany finansowe ZGM i ich wykonanie 1962-1963 (1 j.a.), Narodowy Spis Powszechny 1970 (1 j.a.) Number of units in the group: 57
45/238/0 Prezydium Rady Narodowej Osiedla w Groszowicach 1956-1965 0 Unroll
protokoły z posiedzeń plenarnych Rady 1956-1964 (9 j.a.), akta komisji radzieckich 1957-1964 (8 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Rady 1956-1964 (9 j.a.), księga kontroli i zarządzeń pokontrolnych 1960-1964 (1 j.a.), plany gospodarcze 1958-1965 (1 j.a.), spis powszechny 1960 (1 j.a.), sprawozdanie statystyczne dotyczące gospodarki rolnej i hodowli bydła 1962 (1 j.a.), budżety oraz sprawozdania z ich wykonania 1956-1964 (17 j.a.), rejestry wymiarowe i księgi biercze podatków 1956-1959 (9 j.a.), przes.146 - protokoły zebrań wiejskich (1 j.a.) , przes.896 - plany gospodarcze na lata 1962-1965 (1 j.a.) Number of units in the group: 62
45/239/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dobrej 1954-1972 [1973] 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1972 (11 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1955 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (11 j.a.), uchwały Prezydium GRN 1965-1968 (1 j.a.), plany pracy GRN 1955-1972 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1970-1972 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady i uproszczony plan urządzenia gospodarstwa leśnego na terenie gromady Dobra 1962-1970 (4 j.a.), program rpzwoju gromady Dobra 1962-1964 (1 j.a.), sprawozdania GUS z wykonania planu zatrudnienia i funduszu płac, zasiewów i plonów, dotyczące rolnictwa 1965-1972 (3 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli, zalecenia pokontrolne i ich wykonanie 1959-1972 (6 j.a.), budżet gromady, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie, plan funduszu gromadzkiego 1955-1972 (8 j.a.), sprawozdania budżetowe-o dochodach i wydatkach budżetowych 1960-1972 [1973] (6 j.a.). Number of units in the group: 54
45/240/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Jasionie 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1969 (11 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1955-1972 (10 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (11 j.a.), plany pracy GRN 1955-1969 (2 j.a.), protokoł zebrań wiejskich 1955-1972 (3 j.a.), plany gospodarcze gromady 1959-1967 (2 j.a.), program rozwoju gromady 1967 (1 j.a.), wiejski program rozwoju rolnictwa 1969 (1 j.a.), sprawozdania GUS- o budowie urządzeń zaoptrzenia w wodę oraz stanie i ruchu zatrudnionych 1971-1972 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli kompleksowych i szczegółowych 1961-1968 (1 j.a.), budżet gromady, plan funduszu gromadzkiego, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie 1955-1971 (7 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1956-1968 (4 j.a.), bilanse 1970-1971 (2 j.a.), wnioski i postulaty wyborców 1969-1972 (1 j.a.), Narodowy Spis Powszechny-sprawozdania z przebiegu prac spisowych 1970 (1 j.a.), nab. 6328/2012: rejestr skarg i wniosków 1969-1970 (1 j.a.) Number of units in the group: 59
45/241/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kamieniu Śląskim 1954-1972 [1973] 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1972 (13 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1955-1972 (7 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (11 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955-1958 (1 j.a.), plany gospodarcze gromady 1959-1965 (1 j.a.), sprawozdania GUS- o zatrudnieniu i wykonaniu funduszu płac 1965 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli 1960-1972 (5 j.a.), budżet gromady, plan funduszu gromadzkiego, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie 1955-1972 (9 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1957-1969 (2 j.a.), bilans za rok 1972 1973 (1 j.a.), przekazywanie nieruchomości-zaświadczenia o posiadanych gospodarstwach rolnych, przepisywanie włąsności, akt nadania 1956-1965 (1 j.a.). Number of units in the group: 52
45/242/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krępnej 1954-1965 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1965 (7 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1972 (7 j.a.). Number of units in the group: 14
45/243/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kórnicy 1956-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1956-1972 (8 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1962-1969 (7 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1962-1972 (4 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1962-1964 (1 j.a.), zadania i plany gospodarcze gromady 1961-1971 (7 j.a.), programy rozwoju gromady 1962, 1967 (2 j.a.), budżet 1959-1972 (6 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1961-1966 (3 j.a.), rolnictwo-sprawozdania z wykonania obowiązkowych dostaw, dziennik obowiązkowych dostaw, rejestr obowiązkowych dostaw zbóż i ziemniaków oraz zwierząt rzeźnych, arkusz wymiarowy obowiązkowych dostaw zwierząt rzeźnych 1965 (6 j.a.) Number of units in the group: 44
45/244/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Malni 1955-1972 [1973] 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1972 (18 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, plany pracy 1962-1972 (7 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1956-1972 (16 j.a.), uchwały Prezydium GRN 1963-1968 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1965-1970 (1 j.a.), plany i zadania gospodarcze gromady 1962-1971 (2 j.a.), programy rozwoju gromady 1962-1967 (3 j.a.), wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1966-1972 (1 j.a.), budżet gromady, plan funduszu gromadzkiego, fundusz gromadzki i mienie gromadzkie 1955-1971 (9 j.a.), sprawozdania o dochodach i wydatkach budżetowych 1960-1972 (9 j.a.), bilans za rok 1972 1973 (1 j.a.). Number of units in the group: 68
Showing 521 to 540 of 4,054 entries.