Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/318/0 vacat-Akta Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu 1961-włączony do zespołu nr 2833-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 16.04.1961 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/319/0 vacat-Akta Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu 1965-włączony do zespołu nr 2834-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 30.05.1965 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/320/0 vacat-Akta Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu 1969-włączony do zespołu nr 2835-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 1.06.1969 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/321/0 vacat-Akta Miejskiej Komisji Wyborczej w Opolu 1972-włączony do zespołu nr 2836-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19.03.1972 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/322/0 vacat-Akta Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich 1954-włączony do zespołu nr 2830-Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 5.12.1954 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/323/0 vacat-Akta Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich 1958-włączony do zespołu nr 2832-Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 2.02.1958 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/324/0 vacat-Akta Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich 1961-włączony do zespołu nr 2833-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych z terenu województwa opolskiego wyborów przeprowadzonych w dniu 16.04.1961 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/325/0 vacat-Akta Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich 1965-włączony do zespołu nr 2834-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych z terenu województwa opolskiego wyborów przeprowadzonych w dniu 30.05.1965 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/326/0 vacat-Akta Powiatowej Komisji Wyborczej w Strzelcach Opolskich 1969-włączony do zespołu nr 2835-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych z terenu województwa opolskiego wyborów przeprowadzonych w dniu 1.06.1969 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/327/0 Okręgowy Zarząd Lasów Państwowych w Opolu 1945-1969 0 Unroll
1. Dokumentacja aktowa 1945-1969 ( 219 j.a.): Organy kolegialne 1945-1950 (4 j.a.) Akty normatywne władz nadrzędnych 1945-1969 (13 j.a.) Normatywy własne Dyrekcji Lasów Państwowych 1945-1950 (28 j.a.) Organizacja administracji Lasów Państwowych 1950 (2 j.a.) Organizacja jednostki własnej 1945-1950 (10 j.a.) Organizacja jednostek podległych 1945-1949 (3 j.a.) Plany wieloletnie 1951 (2 j.a.) Plany roczne 1946-1951 (19 j.a.) Sprawozdania roczne 1945-1951(24 j.a.) Plany finansowe 1945-1949 (10 j.a.) Sprawozdania finansowe jednostki własnej 1945-1952 (22 j.a.) Sprawozdania finansowe jednostek podległych 1949-1952 (4 j.a.) Statystyka 1950 (1 j.a.) Biurowość, archiwum 1958-1959 (1 j.a.) Kontrole zewnętrzne jednostki własnej 1945-1950 (4 j.a.) Kontrole jednostek podległych 1945-1951 (29 j.a.) Ogólne zasady zatrudnienia i płac 1945-1950 (5 j.a.) Reklamacje wojskowe 1961-1965 (1 j.a.) Postępowe metody pracy 1949-1950 (1 j.a.) Straty wojenne i majątek poniemiecki 1945,1949 (2 j.a.) Ewidencja gruntów leśnych 1948-1955 (4 j.a.) Zmiany w stanie posiadania 1946-1951 (12 j.a.) Przekazywanie gruntów leśnych 1945-1951 (9 j.a.) Administracja nieruchomości 1946 (1 j.a.) Prace badawcze 1947-1950 (1 j.a.) Zalesianie 1947-1950 (4 j.a.) Użytkowanie 1950-1952 (2 j.a.) Zbyt produktów 1956 (1 j.a.) 2. Dokumentacja techniczna 1950 ( 3 j.a.): projekty odbudowy i kapitalnych remontów budynków Lasów Państwowych Number of units in the group: 222
45/328/0 Państwowe Nieruchomości Ziemskie Zarząd Okręgowy w Opolu 1945-1949 0 Unroll
zarządzenia, instrukcje i biuletyny 1946-1949 (14 j.a.), protokoły przejęcia majątków na rzecz PNZ 1946-1949 (20 j.a.), protokoły zdawczo-odbiorcze majątków oddanych w obce użytkowanie 1945-1948 (23 j.a.), księgi inwentarzowe, inwentura oraz spisy inwentaryzacyjne poszczególnych majątków 1946-1949 (328 j.a.), bilanse własne 1946-1949 (5 j.a.), preliminarze budżetowe i bilanse zespołów gospodarstw 1946-1949 (85 j.a.), materiały z lustracji zespołów 1946-1948 (6 j.a.), korespondencja, wykazy członków 1946-1949 (19 j.a.) Number of units in the group: 562
45/329/0 Zjednoczenie Państwowych Przedsiębiorstw Gospodarki Rolnej w Opolu 1949-1981 0 Unroll
Wydział Planowania, Ekonomiki i Organizacji: protokoły z posiedzeń Kolegium Zjednoczenia PPGR, protokoły z narad roboczych, sprawy przejmowania i przekazywania majątków, ich opisy inwentaryzacyjne oraz protokoły rozliczeniowe, stan posiadania, dokumentacja geodezyjna, użytkowanie gruntów, akty normatywne WZ PGR, zarządzenia wewnętrzne dyrektora, plany gospodarczo- finansowe, protokoły kontroli zewnętrznych 1949-1981 (711 j.a.), Wydział Finansów i Księgowości: preliminarze budżetowe, bilanse otwarcia, obrotowe, rachunków, wyniki WZ PGR oraz podległych zespołów, weryfikacja i zatwierdzanie bilansów, spisy inwentaryzacyjne, ankiety, zestawienia oceny wyników gospodarczo-finansowych 1949-1981 (418 j.a.), Wydział Inwestycji i Budownictwa: plany i wnioski inwestycyjne oraz sprawozdania z realizacji inwestycji 1951-1981 (40 j.a.), Wydział Rewizji Gospodarczej: protokoły rewizji poszczególnych PGR 1957-1981 (351 j.a.), Wydział Służb Pracowniczych: akta dotyczące zatrudnienia i płac 1952-1981 (26 j.a.), Wydziały : Produkcji Rolniczej, Produkcji Zwierzęcej oraz Przemysłu Rolnego i Paszowego: dane dotyczące produkcji roślinnej i zwierzęcej, bilanse pasz, metryki zakładów przemysłu rolnego, sprawozdania statystyczne z produkcji przemysłu rolnego 1950-1981 (29 j.a.), Wydział Techniki: sprawozdania ze stanu i wykorzystania maszyn rolniczych, taboru samochodowego oraz usług produkcyjnych 1968-1970 (8 j.a.), Wydział BHP i Przeciwpożarowy: sprawozdania z wypadków przy pracy 1968-1981 (2 j.a.), Wydział Administracyjno-Gospodarczy: instrukcje kancelaryjno-archiwalne, wykaz akt, spisy zdawczo-odbiorcze akt 1950-1980 (3 j.a.), Rada Zakładowa: protokoły z posiedzeń Rady Zakładowej, protokoły zebrań sprawozdawczo-wyborczych, protokoły Komisji Rewizyjnej, sprawozdania z działalności Rady Zakładowej 1957-1975 (8 j.a.), Koło Związku Młodzieży Polskiej: protokoły z zebrań koła ZMP, deklaracje związku 1956 (1 j.a.) Number of units in the group: 1661
45/330/0 Okręgowy Urząd Likwidacyjny w Opolu 1945-1950 0 Unroll
bilanse własne 1946-1948 (1 j.a.), bilanse otwarcia przedsiębiorstw 1945-1950 (23 j.a.), protokoły zdawczo-odbiorcze przedsiębiorstw 1950 (11 j.a.), rejestr przedsiębiorstw rzemieślniczych i handlowych (1 j.a.), spisy inwentarza parafii kościelnych 1949 (1 j.a.), wykaz mienia wartościowego przekazanego nieodpłatnie 1949 (1 j.a.), uchwały Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej przedsiębiorstw 1950 (9 j.a.), nab.9268/2018: miesięczne sprawozdania z działalności urzędu 1946 (1 j.a.) Number of units in the group: 51
45/331/0 vacat - Urząd Likwidacyjny w Opolu - obecnie pod nr 614 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/332/0 Powiatowy i Miejski Urząd Informacji i Propagandy w Opolu 1945-1947 0 Unroll
okólniki i zarządzenia dotyczące konkursów, organizowania uroczystości okolicznościowych, ewidencji czasopism, planów gospodarczych i czasopism 1945-1947 (2 j.a.), sprawozdania i protokoły z działalności urzędu, przebiegu różnych akcji 1945-1947 (4 j.a.), korespondencja wpływająca i wychodząca dotycząca spraw organizacji urzędu, życia kulturalnego, sprawozdań, uroczystości okolicznościowych, zaproszeń 1945-1946 (2 j.a.), ankiety infprmacyjne z poszczególnych gmin 1946 (1 j.a.) Number of units in the group: 9
45/333/0 Urząd Zatrudnienia w Katowicach Oddział w Opolu 1945-1950 0 Unroll
Organy Kolegialne: protokoły zebrań periodycznych; 1 j.a. (1946-1949) Akty normatywne: zarządzenia, pisma okólne, wytyczne, komunikaty, instrukcje; 4 j.a. (1945-1950) Planowanie i sprawozdawczość. Statystyka: sprawozdania opisowe oddziału ze stanu zatrudnienia, sprawozdania statystyczne cząstkowe; 7 j.a. (1946-1950) Kontrole: protokoły i zalecenia polustracyjne; 1 j.a. (1947-1950) Kadry: układ zbiorowy pracy, sprawy popytu i podaży pracy młodocianych, pracownicy sezonowi, akta osobowe pracowników; 12 j.a. (1946-1950) Ekonomika: księgi sum budżetowych, rachunków bieżących 2 j.a. (1946-1948) Number of units in the group: 27
45/334/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Brzegu 1945-1947 0 Unroll
stan osiedlonych i chłonności osiedleńczej 1946-1947 (3 j.a.), sprawozdania z osiedlenia i chłonności gmin i miejscowości 1946 (1 j.a.), wykazy stanu osiedlenia Lewina Brzeskiego 1945-1947 (1 j.a.), ewidencja ludności w gromadach i gminach 1945-1946 (2 j.a.), księgi rejstracji repatriantów i przesiedleńców w Punkcie Etapowym w Brzegu 1945-1949 (2 j.a.), transporty Niemców 1946-1947 (3 j.a.), przydział mienia nierolniczego 1946-1948 (1 j.a.) Number of units in the group: 13
45/335/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Głubczycach 1945-1951 0 Unroll
Referat Ogólny - sprawozdania, wykazy, korespondencja ogólna 1947 (2 j.a.), sprawozdania opisowe i gospodarcze 1949 (1 j.a.), repatriacja obywateli niemieckich 1947-1950 (2 j.a.), korespondencja w sprawch osiedleńczych, przesiedleńczych i repatriacyjnych 1945-1947 (2 j.a.), Referat Osiedleńczy - protokoły przekazania gospodarstw b.d. (14 j.a.), Referat Etapowy - korespondencja w sprawach organizacyjnych i administracyjnych 1945-1947 (1 j.a.), sprawozdania gospodarcze i ruchu repatriantów 1945-1947 (2 j.a.), sprawy w zakresie repatriacji obywateli niemieckich 1950 (1 j.a.), protokoły kontroli i inspekcji Punktu Etapowego w Głubczycach 1947, 1950 (3 j.a.), sprawozdania sanitarne, ruchu chorych i personelu 1945-1950 (3 j.a.), ruch chorych 1949 (1 j.a.), pisma lekarza PUR 1945-1948 (1 j.a.), protokoły kontroli biurowości Komisji Wnioskowej w Powiatowym Oddziale PUR w Głubczycach 1947 (1 j.a.), ewidencja repatriantów 1945-1951 (4 j.a.), książki meldunkowe 1945-1947 (2 j.a.), karty ewidencyjne 1945-1951 (26 j.a.), zaświadczenia 1945-1948 (7 j.a.), korespondencja 1946-1947 (1 j.a.), spisy repatriantów 1946 (1 j.a.), akta personalne bd. (20 j.a.), przes.1680/2011: wykaz gospodarstw b.d. Number of units in the group: 96
45/336/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Grodkowie 1947 0 Unroll
protokoły przekazania gospodarstw b.d. (7 j.a.), kat. B-50 księgi rejestracyjne repatriantów osiedlonych 1945-1949 (5 j.a.), spis osób i orzeczeń odszkodowawczych 1946-1948 (1 j.a.), zaświadczenia przydziału gospodarstw bd. (1 j.a.). Number of units in the group: 15
45/337/0 Państwowy Urząd Repatriacyjny Powiatowy Oddział w Kluczborku 1945-1950 0 Unroll
Referat Ogólny - sprawozdania ruchu repatriantów, reemigrantów i przesiedleńców 1950 (1 j.a.), sprawozdania gospodarcze 1949-1950 (1 j.a.) sprawozdanie dotyczące obcokrajowców według narodowości 1950 (1 j.a.), zarządzenia i pima poufne, korespondencja w sprawach pracowników PUR, repatriacji Niemców, kontroli PUR, w sprawach organizacyjnych, osadnictwa i transportu 1945-1950 (5 j.a.), protokoły przekazanych akt osiedleńczych i dokumentacja inwentaryzacyjna 1949 (2 j.a.), Referat Prawny - instrukcje i okólniki 1945 (1 j.a.), akcja kredytowa 1945-1946 (1 j.a.), odpisy wierzytelne 1945-1947 (1 j.a.), protokoły pozostawionego mienia 1945 (1 j.a.), Referat Osadnictwa - protokoły przekazania gospodarstw b.d. (8 j.a.), sprawozdania z osadnictwa za grudzień 1949 r 1950 (1 j.a.), akta posrednictwa pracy 1945-1946 (1 j.a.), korespondencja w sprawach interwencji i wykazy interwencji 1950 (1 j.a.), Referat Etapowy - sprawozdania gospodarcze i korespondencja Punktu Etapowego 1945-1947 (2 j.a.), Referat Transportowy - zarządzenia dotyczące referatu i sprawozdania z działalności 1945-1948 (2 j.a.), Referat Zdrowia - sprawozdania lekarza punktu sanitarnego, sprawozdania z ruchu chorych, służby zdrowia 1945-1947 (2 j.a.), ewidencja repatriantów i osadników 1945 (3 j.a.), spis repatriantów 1946 (1 j.a.), karty ewidencyjne 1945-1949 (11 j.a.), zaświadczenia repatriacyjne 1945-1948 (17 j.a.), zaświadczenia o przydziale gospodarcze, ewidencja zmarłych 1945-1947 (1 j.a.), zaświadczenia i protokoły pozostawionego mienia 1945-1947 (3 j.a.), orzeczenia i protokoły pozostawionego mienia 1947 (2 j.a.), wykazy wysłanych ordynariuszy i przesiedleńców 1947-1949 (1 j.a.), korespondencja w sprawach przesiedleńczych, transportowych 1950-1951 (2 j.a.), wykazy nadesłnych orzeczeń odszkodowawczych 1946-1948 (1 j.a.), orzeczenia sądowe w sprawach majątkowych 1946-1947 (1 j.a.), potwierdzenia odbioru orzeczeń odszkodowawczych 1947 (1 j.a.), zaświadczenia o rejestracji 1949 (1 j.a.), korespondencja ogólna 1949 (1 j.a.), akta personalne 1945-1950 (2 j.a.) Number of units in the group: 79
Showing 601 to 620 of 3,962 entries.