Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/378/0 Fabryka Maszyn i Urządzeń "Agromet-Pionier" w Strzelcach Opolskich 1945-2003 0 Unroll
Organy kolegialne 83 j.a.(1945-1999) Konferencja Samorządu Robotniczego, akta Rady Robotniczej i Rady Pracowniczej, akta Rady Zakładowej i Rady Oddziałowej 57 j.a. (1946-1999) Akta komisji działających w zakładzie, zebrania delegatów, protokoły narad i odpraw kierowników, zebrania załogi 15 j.a. (1948-1999) Konferencje organizowane przez przedsiębiorstwo, udział w obcych konferencjach, sprawozdania z podróży służbowych na targi, uchwały narad produkcyjnych i wykonanie uchwał 11j.a. (1945-1998) Organizacja 92 j.a.(1945-1999) Zasady organizacji, statut, dokumenty prawne, akta Centrali Handlu Zagranicznego „Agromet-Motoimport”, schematy organizacyjne 14 j.a. (1945-1996) Regulaminy organizacyjne, dokumenty rejestracyjne jednostki, regulamin ochrony przeciwpożarowej, konkurs na dyrektora 12 j.a. (1953-1999) Zarządzenia dyrektora, pisma okólne dyrektora, polecenia służbowe 45 j.a. (1947-1999) Instrukcje notatki służbowe , restrukturyzacja zakładu, prace naukowo-badawcze 19 j.a. (1952-1999) Protokoły zebrania koła zakładowego Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, protokoły zebrań Klubu Sportowego „Stal” 2 j.a. (1949-1954) Planowanie 157 j.a. (1948-1999) Wskaźniki i wytyczne, plany perspektywiczne, plany 6-letnie, 5-letnie, 3-letnie, plany działalności, plany akcji socjalnych, Narodowy Plan Gospodarczy 21 j.a. (1950-1989) Plany techniczno-przemysłowe, plany techniczno przemysłowo-finansowe, plany techniczno-ekonomiczne, korekty planów techniczno-ekonomicznych, projekt planu produkcji 64 j.a. (1949-1990) Plany finansowe, korekta planów finansowych, plany produkcji, plany inwestycyjne 42 j.a. (1948-1999) Plany zaopatrzenia, kapitalnych remontów, kooperacji i dostaw, plany postępu technicznego, plany prac rozwojowych i wdrożeniowych, plany zużycia materiałów i przewozów towarowych plany wykorzystania maszyn 15 j.a. (1950-1999) Plany poprawy organizacji techniki i technologii, plany poprawy organizacji, plany zatrudnienia i płac, plany etatyzacji, plan BHP, plany operatywne 17 j.a. (1953-1973) Statystyka i sprawozdawczość 306 j.a. (1945-2000) Zestawienia zbiorcze, zestawienia, sprawozdania z wykonania plany 6-letniego, sprawozdania i meldunki z działalności 35 j.a. (1945-1999) Sprawozdania o stanie przygotowań do prywatyzacji, sprawozdania z produkcji, zamierzeń i planów organizacyjno-technicznych sprawozdania inwestycyjne 98 j.a. (1947-1999) Sprawozdania z z zatrudnienia i funduszu płac, ze stanu i ruchu zatrudnionych, wypłat z funduszu płac, o strukturze wynagrodzeń,, sprawozdania z wykształcenia, sprawozdania dotyczące pracowników według urlopu, badanie popytu i kosztów na pracę, z poziomu mechanizacji i automatyzacji stanowisk pracy, sprawozdania o zasobach mieszkaniowych, z BHP, sprawozdania z inspekcji i kontroli 44 j.a. (1947-2000) Sprawozdania z działalności naukowej i badawczo rozwojowej, o wynalazczości i innowacjach, z transportu kolejowego i samochodowego, o ochronie środowiska, z wykorzystania energii, z zużycia paliw i olejów, o obiektach noclegowych 11 j.a. (1947-2000) Sprawozdania finansowe, badania sprawozdań finansowych, bilanse 75 j.a. (1945-2000) Analizy działalności przedsiębiorstwa, analizy ekonomiczne, analizy norm pracy, analizy zdolności produkcyjnych, analizy obciążenia stanowisk pracy, analizy kosztów, informacje 43 j.a. (1947-1998) Normalizacja 5 j.a. (1948-1966) Normy pracy, zestawienia zbiorcze norm zużycia materiałów Współdziałanie 12 j.a. (1954-1998) Współdziałanie z organami rad narodowych, z instytucjami krajowym, opinie Kontrole 39 j.a. (1949-1999) Kontrole zewnętrzne, zalecenia pokontrolne, decyzje dotyczące ochrony środowiska Wydziału Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Wojewódzkiego, badania i decyzje Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska Kadry 16 j.a. (1949-1997) Umowy Zbiorowe, regulaminy pracy, zakładowy system wynagradzania, wykazy, karty pracownicze kadry kierowniczej Ochrona Pracy 1 j.a. (1949-1954) Karty wypadków przy pracy Szkolenie pracowników 1j.a. (1952-1955) Sprawozdania ze szkoleń wewnątrzzakładowych Postępowe metody pracy 5 j.a. (1946-1981) Współzawodnictwo pracy, Młodzieżowy „Wyścig Pracy”, klub techniki Środki rzeczowe 7 j.a. (1946-1997) Wykazy nieruchomości, protokoły odbioru wykonanej roboty inwestycyjnej, modernizacja odlewni Ochrona zakładu pracy 4 j.a. (1947-1996) Doniesienia o kradzieżach i niszczeniu mienia, raporty z działalności Straży Przemysłowej, opinia o zakładowej Straży Pożarnej Ksiegowość-finanse 1 j.a. (1947-1952) Plan kont Rachuba kosztów 9 j.a. (153-1999) Kalkulacje, rejestry kosztów, cenniki Pomiary i badania 24 j.a. (1949-1999) wykonanie pomiarów, wyniki badań, wykazy, analizy, ewidencja zanieczyszczeń Eksport i Sprzedaż 5 j.a. (1952-1996) Umowy, wykazy niewykonanych zleceń Dokumentacja konstrukcyjna 10 j.a. (1949-1995) Dokumentacja maszyn, protokoły próbnego zbioru buraków i ziemniaków, protokoły odbioru części zamiennych maszyn, informacje Jakość wyrobów 3 j.a. (1951-1997) Akta dotyczące znaku jakości i znaku bezpieczeństwa, reklamacje Dokumentacja techniczna – 64 j.a. 1,21 mb (1974-1999) Dokumentacja techniczna produkowanych maszyn Materiały ulotne – 3 j.a. 0,03 mb(1953-1968) Gazetka zakładowa "Błyskawica", Biuletyn okolicznościowy- XX lecie istnienia Fabryki Sprzętu Rolniczego "Pionier" Strzelce Opolskie 1948-1968, Biuletyn Klubu Techniki i Racjonalizacji przy Fabryce Sprzętu Rolniczego "Pionier" Strzelce Opolskie 1948-1968 Number of units in the group: 850
45/379/0 Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Opole" S.A. w Opolu 1945-1998 0 Unroll
Organy kolegialne 12 j.a. (1968-1994) Protokoły zebrań Delegatów Samorządu Załogi, protokoły posiedzeń Rady Robotniczej, jej plenum i prezydium, protokoły posiedzeń Rady Pracowniczej, Zakładowa Komisja Rozjemcza, plany działania i sprawozdania z działalności Rady Zakładowej i Rady Robotniczej, informacje Rady Zakładowej i referaty na plenum Rady Zakładowej. Organizacja 28 j.a. (1945-1995) Akta wyłączenia przedsiębiorstwa z PKP, organizacja zakładu, schematy organizacyjne, statuty, zarządzenia Dyrektora, okólniki i polecenia Dyrektora, instrukcje kancelaryjne, dziennik podawczy. Planowanie 44 j.a. (1950-1987) Plany pięcioletnie, dwuletnie, plany przedsięwzięć organizacyjno-technicznych, plany techniczno-ekonomiczne, plany techniczno-finansowo-przemysłowe, plany rzeczowo-finansowe, plany społeczno-gospodarcze, plany finansowe, plany inwestycyjne, techniczne, produkcji i operatywne, plany kosztów, rozwoju techniki, plany zatrudnienia i funduszu płac oraz plany nakładów na BHP. Sprawozdawczość 95 j.a. (1950-1995) Zestawienia, sprawozdania przedsiębiorstwa przemysłowego, sprawozdania z działalności, z wykonania planu produkcji, sprawozdania z wykonania napraw, planu kosztów, sprawozdania inwestycyjne, sprawozdania z zatrudnienia i płac, z robót budowlanych 22 j.a. (1950-1995) Sprawozdania finanasowe, sprawozdania finansowe Rady Zakładowej, protokoły badania sprawozdania finansowego, orzeczenia o prawidłowości 41 j.a. (1954-1987) Bilanse, analizy 32 j.a. (1951-1990) Normalizacja 1 j.a. (1963-1970) Przygotowanie i wprowadzanie reform norm i płac Kontrole 6 j.a. (1973-1990) Kontrole Urzędu Skarbowego, rewizje gospodarcze Ceny 27 j.a. (1951-1953, 1988-1995) Kalkulacja cen napraw wagonów, przeliczenia cenowe, ceny zaopatrzeniowe, ceny napraw taboru. nab. 7879/2015: protokoły z narady dekadowej 1977 (1 j.a.), plany rzeczowo- finansowe 1978 (1 j.a.), planowanie działalności inwestycyjnej 1977-1980 (2 j.a.), sprawozdawczość z działalności inwestycyjnej 1978-1985 (2 j.a.), przyjęcia środków trwałych 1984 (1 j.a.), zamówienia wewnętrzne na potrzeby produkcji 1977, 1984 (2 j.a.), refundacja nakładów inwestycyjnych na potrzeby produkcji 1977-1985 (2 j.a.), finansowanie inwestycji 1977 (1 j.a.), finansowanie opracowania dokumentacji konstrukcyjnej oraz innych prac 1977-1984 (1 j.a.), katalogi norm zakładowych 1986 (2 j.a.), kronika działania terenowej obrony przeciwlotniczej, zakładowego oddzialu samoobrony i obrony cywilnej ZNTK Opole 1961-1997 (1 j.a.), kronika- sztafeta olimpijska Los Angeles 1984 ZSZ ZNTK Opole 1980-1984 (1 j.a.), kronika SKS ZSZ PKP ZNTK Opole 1987-1989 (1 j.a.); nab. 7880/2015: przydział mieszkań zakładowych 1955-1996 (188 j.a.), wnioski o najem mieszkań zakładowych 1991-1996 (1 j.a.), budowa hotelu robotniczego 1972-1978 (1 j.a.), budowa budynku mieszkalnego rotacyjnego "OKA" 1974-1979 (1 j.a.); nab. 7980/2015: myjnia wózków wagonowych- rysunki konstrukcyjno- budowlane b.d. (5 j.a.). Number of units in the group: 429
45/380/0 Cementownia "Bolko" w Opolu 1946-1961 0 Unroll
Zarządzanie: Zarządzenia wewnętrzne, (1950-1960) 1 j.a. Organizacja przedsiębiorstwa: schematy organizacyjne, rejestr przedsiębiorstwa, korespondencja, (1947-1961) 3 j.a. Planowanie i sprawozdawczość: wieloletnie i roczne plany inwestycyjne, wieloletnie i roczne plany produkcji, plany i sprawozdania z wykonania kapitalnych remontów, plany finansowe i kosztów, plany zatrudnienia i funduszu płac, plany wydatków na BHP, sprawozdania z wykonania planów inwestycyjnych, sprawozdania statystyczne GUS, (1947-1961) 86 j.a. Narady i posiedzenia: narady wytwórcze i techniczne, (1949-1956) 2 j.a. Kontrole: kontrole i lustracje, (1949-1961) 8 j.a. Personel: zarządzenia i wytyczne, zakładowa umowa zbiorowa, współzawodnictwo pracy (1949-1960) 15 j.a. Bezpieczeństwo i higiena pracy: zarządzenia i wytyczne z zatrudnienia, zakładowa umowa zbiorowa, wypadki przy pracy, (1948-1961) 6 j.a. Nieruchomości: nieruchomości cementowni, (1947-1960) 6 j.a. Finanse i księgowość: bilans otwarcia, bilanse zamknięcia, bilanse akcji socjalnej, (1946-1961) 18 j.a. Inwestycje: inwestycje w cementowni, (1951-1957) 4 j.a. Produkcja: prowadzenie robót górniczych, metryki strzałowe, plany i sprawozdania z wynalazczości pracowniczej, wnioski racjonalizatorskie, (1951-1960) 13 j.a. Zaopatrzenie, transport, zbyt: plany przewozu ładunków, plany zaopatrzenia materiałowego, sprawozdania z realizacji przydziałów, sprawozdania z eksploatacji pojazdów mechanicznych, (1948-1960) 14 j.a. Samorząd Robotniczy: konferencje samorządu robotniczego, (1958-1960) 1 j.a. Rada Robotnicza: posiedzenia rady robotniczej (1956-1960) 1 j.a. Rada Zakładowa: zebrania rady zakładowej, (1948-1958) 2 j.a., dopływ (plan techniczno-ekonomiczny, plan działania cementowni sprawozdanie z realizacji) 1959-1960 przes.756 2 j.a.-0,04 mb. Number of units in the group: 182
45/381/0 Cementownia "Groszowice" w Opolu 1945-1996 0 Unroll
Zarządzanie: uchwały rady nadzorczej, zarządzenia wewnętrzne, (1946-1995) 23 j.a., Organizacja przedsiębiorstwa: schematy organizacyjne, rejestr i rejestracja przedsiębiorstwa, organizacja przedsiębiorstwa, statuty i regulaminy organizacyjne przedsiębiorstwa, regulaminy pracy i kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa, historia cementowni, rejestr skarg i wniosków (1945-1983) 13 j.a., Planowanie i sprawozdawczość: plany wieloletnie, plany inwestycyjne, przemysłowe, kapitalnych remontów, finansowe i kosztów, plany i sprawozdania z akcji socjalnych, sprawozdania statystyczne GUS, (1945-1996) 85 j.a., Narady i zebrania: protokoły zebrań załogi, narad wytwórczych i technicznych, klubu racjonalizacji i techniki, (1946-1961) 8 j.a., Kontrole: protokoły kontroli zewnętrznych, (1946-1986) 3 j.a., Personel: układy zbiorowe pracy, zakładowy regulamin wynagradzania, współzawodnictwo i ewidencja współzawodnictwa, wykazy pracowników cementowni, (1945-1996) 11 j.a., Bezpieczeństwo i higiena pracy: zarządzenia wewnętrzne w zakresie bhp, (1953-1959) 2 j.a., Nieruchomości i ruchomości: inwentaryzacje majątku cementowni, (1946-1961) 25 j.a., Finanse i księgowość: bilans otwarcia i bilanse zamknięcia, (1947-1993) 35 j.a., Inwestycje: protokoły posiedzeń komisji oceny projektów inwestycyjnych, (1948-1958) 6 j.a., Produkcja: sprawozdania z wynalazczości pracowniczej, wnioski racjonalizatorskie, rysunki projektów racjonalizatorskich, katalogi norm, (1948-1961) 24 j.a., Zaopatrzenie, transport, zbyt: plany i sprawozdania przewozu ładunków, plany zaopatrzenia materiałowego, (1949-1962) 20 j.a., Konferencje partyjno-ekonomiczne: protokoły konferencji partyjno-ekonomicznych, (1954-1955) 2 j.a., Rada Pracownicza: protokoły zebrań rady pracowniczej, (1983-1989) 1 j.a., Rada Zakładowa: protokoły zebrań rady zakładowej, (1945-1954) 5 j.a., NSZZ Solidarność: regulamin wyborów do władz, (1992) 1 j.a., Agitatorzy, Liga Kobiet, koło sportowe: protokoły zebrań agitatorów, ligi kobiet i koła sportowego cementowni, (1950-1954) 1 j.a, dopływ (bilans roczny, plan techniczno-przemysłowo-finansowy) 1959-1961 przes. 757 3 j.a.-0,18 mb. Number of units in the group: 268
45/382/0 Cementownia "Odra" w Opolu 1946-1993 0 Unroll
Zarządzenia: zarządzenia wewnętrzne, (1946-1961) 5 j.a., Organizacja przedsiębiorstwa: schematy organizacyjne, organizacja własnej jednostki, instrukcja prowadzenia dokumentacji płacy i pracy, instrukcja kancelaryjna, rejesty akt kategorii „A” i „B”, , historia przedsiębiorstwa, fotografie z działalności zakładu, (1949-1983) 20 j.a., Planowanie i sprawozdawczość: wieloletnie plany przemysłowe, techniczne, inwestycyjne, zatrudnienia, akcji socjalnej, postępu technicznego, roczne plany inwestycyjne, przemysłowe, finansowe i kosztów, zatrudnienia i funduszu płac, akcji socjalnej, postępu technicznego, sprawozdania statystyczne GUS, (1947-1992) 80 j.a. Narady i zebrania: protokoły zebrań załogi, narad wytwórczych i technicznych, posiedzeń zakładowej komisji wynalazczości, komisji doraźnych, zebrań klubu racjonalizacji i techniki, rezolucje załogi cementowni, (1948-1955) 10 j.a., Kontrole: kontrole zewnętrzne, (1948-1954) 3 j.a., Personel: układ zbiorowy pracy, zakładowa umowa zbiorowa, regulamin pracy, regulamin premiowania pracowników, tabele płac, zakresy czynności, wykresy zatrudnienia, protokoły zebrań komisji współzawodnictwa pracy, (1946-1956) 10 j.a., Bezpieczeństwo i higiena pracy: zarządzenia wewnętrzne w zakresie bhp, protokoły komisji ochrony pracy, plany nakładów na bhp, (1951-1960) 5 j.a. Nieruchomości: założenia do projektu budowy cementowni, plany sytuacyjne cementowni Henryk i Wróblin, wyciągi z matrykuł podatku gruntowego, przekazywanie nieruchomości na rzecz cementowni, komisja inwentaryzacyjna, (1949-1961) 6 j.a., Finanse i księgowość: bilans otwarcia, bilanse zamknięcia cementowni, gospodarstwa rolnego cementowni, oddziału zaopatrzenia robotniczego, jednolite plany kont, (1948-1992) 53 j.a., Produkcja: wnioski racjonalizatorskie, rejestr i rysunki wniosków racjonalizatorskich, plany rozwoju ruchu wynalazczego, sprawozdania z wynalazczości pracowniczej, protokoły zakładowej komisji norm, katalog norm, (1946-1961) 28 j.a., Zaopatrzenie, transport, zbyt: plany przewozu ładunków, plany zaopatrzenia materiałowego, (1950-1960) 15 j.a., Konferencje partyjno-ekonomiczne: protokoły konferencji partyjno-ekonomicznej, (1954-1955) 2 j.a., Samorząd Robotniczy: protokoły samorządu robotniczego, (1961) 1 j.a., Rada Robotnicza: statut rady robotniczej, (1953) 1 j.a., Rada zakładowa: protokoły rady zakładowej, (1946-1960) 2 j.a., Kasa zapomogowa: protokoły posiedzeń kasy zapomogowo-pożyczkowej, (1948-1951) 1 j.a, dopływ (plany techniczno-przemysłowo-finansowe, bilanse oddziału zaopatrzenia robotniczego) 1959-1961; przes.749/2006, przes.759/2006: 4 j.a.-0,06 mb. Number of units in the group: 249
45/383/0 Cementownia "Piast" w Opolu 1945-1966 0 Unroll
Zarządzanie: zarządzenia wewnętrzne, (1946-1961) 6 j.a. Organizacja przedsiębiorstwa: schematy organizacyjne, karty komórki organizacyjnej, regulamin organizacyjny przedsiębiorstwa, rejestry akt przechowywanych w archiwum zakładowym, historia cementowni, (1947-1961) 8 j.a. Planowanie i sprawozdawczość: plany wieloletnie, plany przemysłowe, kapitalnych remontów, finansowe i kosztów, zatrudnienia i funduszu płac, sprawozdania statystyczne GUS, (1946-1962) 73 j.a. Narady i zebrania: protokoły zebrań załogi, narad wytwórczych i technicznych, klubu racjonalizacji i techniki, (1945-1960) 5 j.a. Kontrole: protokoły kontroli zewnętrznych, (1950-1961) 3 j.a. Personel: układy zbiorowe pracy, zakładowy umowy zbiorowe, zakresy czynności, współzawodnictwo pracy, wykazy pracowników cementowni, sprawozdania z przesiedlenia przemysłowego, (1945-1960) 14 j.a. Bezpieczeństwo i higiena pracy: statystyka i rejestr wypadków przy pracy, (1946-1959) 5 j.a. Nieruchomości: wykaz nieruchomości cementowni, protokoły przeglądu i odbioru obiektów, plany sytuacyjne obiektów, (1949-1959) 5 j.a. Finanse i księgowość: bilanse zamknięcia, badanie sprawozdawczości finansowej, rachunki wyników przedsiębiorstwa, (1945-1961) 17 j.a. Inwestycje: projekty rekonstrukcji, budowy i utrzymania ruchu cementowni, (1963-1966) 5 j.a. Produkcja: plany i sprawozdania z wynalazczości pracowniczej, katalogi norm i cen jednostkowych, (1948-1961) 4 j.a. Zaopatrzenie, transport, zbyt: plany i sprawozdania przewozu ładunków, plany zaopatrzenia materiałowego, (1951-1955) 4 j.a. Konferencje partyjno-ekonomiczne: protokoły konferencji partyjno-ekonomicznych, (1954-1955) 1 j.a. Samorząd Robotniczy: protokoły konferencji samorządu robotniczego, zebrań samorządu robotniczego, (1958-1960) 2 j.a. Rada Zakładowa: protokoły zebrań rady, sprawozdania z działalności rady zakładowej, (1947-1959) 3 j.a., dopływ (plny finansowe, bilans, plan kosztów własnych) 1959-1961 przes.758 3 j.a.-0,05 mb Number of units in the group: 158
45/384/0 Kopalnia Gipsu "Dzierżysław" w Dzierżysławiu 1946-1962 0 Unroll
organizacja jednostki własnej 1949 (1 j.a.), sprawozdania finansowe 1951 (1 j.a.), sprawozdania statystyczne 1950-1951 (1 j.a.) Number of units in the group: 3
45/385/0 Opolskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Gogolinie [1945] 1952-1965 0 Unroll
Zarządzanie: zarządzenia wewnętrzne (1947-1965) 14 j.a. Organizacja przedsiębiorstwa: schemat organizacyjny, regulamin organizacyjny, czynności, współzawodnictwa pracy, kronika (1947-1965) 5 j.a. Planowanie i sprawozdawczość: Wieloletnie plany kosztów, produkcji, roczne plany finansowe, inwestycji, kosztów, kapitalnych remontów, produkcji, przewozów towarowych, szkoleń zakładowych, techniczno-ekonomiczne, techniczno-przemysłowo-finansowe, zatrudnienia i funduszu płac, zaopatrzenia materiałowego, sprawozdania opisowe i statystyczne GUS, finansowe rady zakładowej, analizy działalności gospodarczej, bilanse zamknięcia, bilanse akcji socjalnej (1946-1965) 130 j.a. Narady i konferencje: protokoły zebrań załogi i aktywu, narad wytwórczych i technicznych, posiedzeń zespołu organizacyjnego, posiedzeń komisji problemowych, posiedzeń konferencji samorządu robotniczego, konferencji partyjno-ekonomicznych, posiedzeń plenum i prezydium rady zakładowej (1946-1961) 13 j.a. Kontrole: kontrole zewnętrzne, lustracje (1947-1954) 2 j.a. Personel: wykazy etatów, analiza opisowa aparatu kierowniczego, wnioski racjonalizatorskie, ewidencja i rejestr wniosków (1946-1956) 7 j.a. Środki rzeczowe: techniczne normy zużycia (1951-1956) 1 j.a. Nieruchomości: zestawienie zbiorcze spisów z natury, protokoły zdawczo odbiorcze środków trwałych (1945-1956) 3 j.a Number of units in the group: 175
45/386/0 vacat - Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Górażdżach-włączony do zespołu nr 1196 Zakłady Cementowo - Wapiennicze "Górażdże" w Choruli 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/387/0 Zakłady Przemysłu Wapienniczego "Kamień Wielki" w Kamieniu Śląskim [1947] 1953-1965 0 Unroll
Zarządzanie: zarządzenia wewnętrzne, pisma okólne (1953-1964) 5 j.a. Organizacja przedsiębiorstwa: organizacja własnej jednostki, struktura i schematy organizacyjne, regulamin organów samorządu robotniczego, (1952-1963) 4 j.a. Planowanie i sprawozdawczość: wieloletnie plany produkcji, roczne plany finansowe, inwestycyjne, kosztów, kapitalnych remontów, produkcji, przemysłowy, postępu technicznego, rzeczowo-finansowy, techniczno-ekonomiczny, techniczno-przemysłowo-finansowy, zatrudnienia i funduszu płac, zaopatrzenia materiałowego, sprawozdania opisowe i statystyczne GUS, sprawozdania z działalności zakładów, realizacja uchwał plenum KC PZPR, bilanse zamknięcia, bilans akcji socjalnej (1947-1965) 133 j.a. Narady i konferencje: narady wytwórcze i techniczne (1950-1955) 1 j.a. Biurowość, biblioteka, składnica akt: kontrole składnicy akt (1955-1958) 1 j.a. Kontrole: kontrole zewnętrzne, badanie sprawozdania finansowego (1949-1965) 11 j.a. Personel: zakładowa umowa zbiorowa, obsada stanowisk protokoły posiedzeń komisji usprawnień i racjonalizacji oraz wynalazczości, wnioski racjonalizatorskie, rejestr wniosków (1949-1958) 11 j.a. Bezpieczeństwo i higiena pracy: obliczanie prądów zwarcia (1961) 2 j.a. Nieruchomości: spis inwentarza zakładów wapiennych, protokoły komisyjnego przeglądu obiektów majątku trwałego, nabywanie nieruchomości rolnych na rzecz zakładów, odszkodowania i wywłaszczenia, wyciągi z matrykuł (1948-1962) 16 j.a. Inwestycje: korespondencja w sprawach inwestycji zakładów (1947-1954) 4 j.a. Utrzymanie ruchu: instrukcje eksploatacyjne (1959) 2 j.a. Produkcja: Plany bezpiecznego prowadzenia robót górniczych kamieniołomów, zasady prowadzenia robót strzałowych, dokumentacja strzelania długimi otworami, (1953-1964) 31 j.a. Dokumentacja techniczna: projekty techniczne instalacji odgromowych, elektrycznych, , linii napowietrznych, urządzeń energetycznych, dokumentacja złoża wapienia (1952-1964) 15 j.a. – 0,09 mb. Dokumentacja kartograficzna: plan orientacyjny zakładów (1947-1950) 1 j.a. Number of units in the group: 237
45/388/0 vacat - Śląskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego w Strzelcach Opolskich - włączony do zespołu nr 2470 Śląskie Zakłady Przemysłu Wapienniczego "Opolwap" S.A. w Tarnowie Opolskim 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/389/0 Huta Szkła Okiennego "Murów" w Murowie [1946] 1947-1965 0 Unroll
Zebrania 1951-1955 (1 j.a.), Plany wieloletnie 1951-1955 (2 j.a.), Plany roczne 1948-1965 (31 j.a.). Sprawozdania 1948-1960 (18 j.a.), Sprawozdania statystyczne 1946-1961 (15 j.a.), Analizy 1950-1959 (9 j.a.), Racjonalizacja 1955 (1 j.a.), Grunty 1949 (1 j.a.), Paszportyzacja zakładu 1953 (1 j.a.) Number of units in the group: 79
45/390/0 Krapkowickie Zakłady Celulozowo-Papiernicze w Krapkowicach 1945-1995 0 Unroll
Dokumentacja aktowa: 656 j.a. - 10,91 mb 1. Zarządzenie (1953-1994) poz. 1-27 Zarządzenia wewnętrzne dyrektora przedsiębiorstwa- 27 j.a. 2. Organizacja (1945-1993) poz. 28-111 Protokoły zdawczo-odbiorcze przejęcia przedsiębiorstwa Nattronzelstoff und Papierfabrik w Krapkowicach- Fabryki Tektury w Krapkowicach, Fabryki Preszpanu w Krapkowicach, Fabryki Tektury w Kolonowskim, przeszacowanie majątku fabryki, powołanie przedsiębiorstwa- akt erekcyjny, struktura organizacyjna zakładu w Kaletach, spis zakładów przemysłu uspołecznionego, przekształcenie Zakładów Papierniczych w Spółkę Akcyjną Skarbu Państwa, Schemat organizacyjny Działu Inwestycyjnego, statut organizacyjny, regulamin organizacyjny, instrukcja o sposobie udokumentowania operacji gospodarczych, instrukcja prowadzenia wewnątrz-zakładowego rozrachunku gospodarczego, instrukcja normatywnego rozrachunku kosztów, poniemieckie akta katastralne, plany katastralne gruntów fabrycznych, schematy organizacyjne, regulaminy organizacyjne, plany sytuacyjne, wykaz szkód wojennych, protokoły z posiedzeń Komisji Norm, protokoły z narad Komisji Postępu Technicznego, Konferencje Partyjno-Ekonomiczne, protokoły z Konferencji Samorządu Robotniczego, akta Rady Zakładowej, posiedzenia Rady Zakładowej, wykaz członków KPD i KPP, sprawozdania z działalności Rady Zakładowej, wnioski Rady Zakładowej, posiedzenia Rady Zakładowej i Rady Robotniczej, konferencje sprawozdawczo-wyborcze Rady Zakładowej i Rady Robotniczej, protokoły z posiedzeń Rady Pracowniczej, konferencje sprawozdawczo-wyborcze w grupach związkowych, statut samorządu załogi, protokoły z posiedzeń i sprawozdania z działalności Koła Ligi Kobiet, powołanie Samodzielnego Oddziału Wykonawstwa Inwestycyjnego, protokoły z narad i konferencji pracowniczych, protokoły z narad aktywu gospodarczo-politycznego, protokoły z zebrań związkowych- 84 j.a. 3. Planowanie (1946-1992) poz. 112-285 Program usprawnienia gospodarki materiałowo-surowcowej, koncepcja rekonstrukcji przedsiębiorstwa, program działań naprawczych, wieloletnie plany inwestycyjne, wieloletnie plany techniczne, plany 6-letnie, 5-letnie, wieloletnie plany techniczno-ekonomiczne, komentarz do projektu B.H.P., roczne plany nakładów do rozliczeń finansowych, plany finansowe, plany inwestycyjne, plany kosztów własnych, plany produkcyjne, plany rozwoju przedsiębiorstwa, plany techniczno-ekonomiczne, plany zdolności produkcyjnej, plany poprawy wskaźników, plany techniczno-produkcyjne, plany techniczno- przemysłowo-finansowe, plany usprawnień organizacji techniki i technologii produkcji, plany zatrudnienia i szkolenia, plany kwartalne produkcji towarowej i globalnej, plany kwartalne wskaźników i obciążenia maszyn- 174 j.a. 4. Statystyka i sprawozdawczość (1947-1991) poz. 286-469 Sprawozdania statystyczne, roczne sprawozdania finansowe, badanie sprawozdania finansowego, orzeczenie z badania sprawności finansowej, sprawozdania z inwestycji, sprawozdania z wykonania produkcji, sprawozdania z kosztów, sprawozdania rewidenta zakładowego, sprawozdania z wykonania planu techniczno-ekonomicznego, sprawozdania miesięczne z pracy i sprawności zakładu, półroczne sprawozdania z planu zadrzewień, miesięczne sprawozdania techniczne i z inwestycji, miesięczne sprawozdania z wykonania planu czasu pracy robotników i wydajności pracy, sprawozdania miesięczne do Centralnego Zjednoczenia Przemysłu Papierniczego, analizy działalności gospodarczej, analizy finansowe, analizy problemowe gospodarki transportowej, analiza kosztów, analiza problemowa gospodarki energetycznej, analizy z inwestycji, analizy ze zdolności produkcyjnej, analizy wydajności pracy, analiza wskaźników techniczno-ekonomicznych, sprawozdania z działalności gospodarczej, rozwój i osiągnięcia zakładu, kalkulacje sprawozdawcze- 184 j.a. 5. Biurowość i Archiwum (1956-1977) poz. 470-480 Instrukcje kancelaryjne, instrukcje obiegu i kontroli dokumentacji, wykaz pieczątek, rejestr akt archiwalnych Samodzielnego Oddziału Wykonawstwa Inwestycyjnego, rejestr akt archiwalnych- 11 j.a. 6. Kontrola (1952-1983) poz. 481-504 Zarządzenia pokontrolne, protokoły polustracyjne, protokoły z kontroli zewnętrznych, protokoły z kontroli ZUS, protokoły z kontroli przeprowadzonych przez inne instytucje, protokoły z kontroli wewnętrznej przedsiębiorstwa- 24 j.a. 7. Personel (1948-1993) poz. 505-516 Regulaminy wynagrodzenia poszczególnych pracowników, regulacja płac, zestawienie obsady osobowej projekty zmian, regulamin Pracowniczej Kasy Zapomogowo Pożyczkowej, regulamin premiowania, regulamin pracy, wykazy pracowników, zestawienie zatrudnienia pracowników, karty zatrudnienia, etatyzacja Fabryki Malczyce, wykaz pracowników zaszeregowanych do nowej siatki płac, ankieta o szkodliwości pracy, praca młodocianych oraz stawki utrzymania, normy i analizy norm- 12 j.a. 8. Sprawy osobowe (1946) poz. 517 Akta personalne- 1 j.a. 9. Postępowe metody pracy (1954-1958) poz. 518-522 Zakładowe umowy o długofalowym współzawodnictwie, projekty racjonalizatorskie- budowa oddziału destylacji terpentyny, walec holender, protokóły Komisji Oceny Projektów- 5 j.a. 10. Ochrona pracy (1946-1987) poz. 523-525 Protokóły Koła Bezpieczeństwa Pracy, regulamin ochrony przeciwpożarowej, raporty pożarów- 3 j.a. 11. Środki rzeczowe (1945-1947) poz. 526-530 Inwentarz Krapkowickich Zakładów Celulozowo-Papierniczych, inwentaryzacja Fabryki Natronag w Kaletach, inwentura ogólna zakładów w Krapkowicach, Kaletach, Kolonowskiem, inwentura Fabryki w Kaletach, inwentura Fabryki Celulozy w Starym Dębie- 5 j.a. 12. Inwestycje, remonty (1947-1952) poz. 531-535 Normy dla robót inwestycyjnych w Czułowickich Zakładach Papierniczych, inwestycje- wnioski, kosztorysy, inwestycje- Fabryka Kalety, raporty inwestycyjne Fabryki Kolonowskie i Malczyce- 5 j.a. 13. Finanse, Księgowość (1945-1995) poz. 536-646 Preliminarz budżetowy, kalkulacja porównawcza kosztów jednostkowych, bilanse Fabryki Kalety, bilanse Fabryki w Kamienicy Polskiej, bilanse i orzeczenie Fabryki Kostrzyń, bilanse Fabryki Krapkowice, orzeczenia i bilanse Fabryki w Przewozie, orzeczenia i bilanse Fabryki w Zenicach, bilans Samodzielnego Oddziału Wykonawstwa Inwestycyjnego, bilanse zamknięcia Fabryki w Jeleniej Górze, bilanse otwarcia i zamknięcia Fabryki w Kaletach, bilanse otwarcia i zamknięcia Fabryki w Krapkowicach, bilans zamknięcia Fabryki Osinki Dolne, analiza ekonomiczna Oddziału Zaopatrzenia Robotniczego, rewizje finansowo-księgowe, kalkulacje planowane- 111 j.a. 14. Produkcja (1964-1985) poz. 647-656 Korekta wyników, instrukcje technologiczne- 10 j.a. Dokumentacja kartograficzna: 2 j.a. Plany sytuacyjne i plany katastralne gruntów Krapkowickich Zakładów Celulozowo Papierniczych w Krapkowicach (1947-1948, 1956) – 2 j.a. Number of units in the group: 658
45/391/0 Spółka Akcyjna "Otmęt" w Krapkowicach [1945] 1946-1999 0 Unroll
Dokumentacja aktowa: 368 j.a. – 6,01 mb. Ogólne zasady zarządzania: schematy organizacyjne oddziałów, organizacja szkoły przysposobienia przemysłowego, zarządzenia wewnętrzne i pisma okólne; 39 j.a. (1945-1999) Organy kolegialne: materiały na konferencję samorządu robotniczego, protokoły konferencji fabrycznych, odprawa, narad i zebrań załogi; 3 j.a. (1946-1970) Plany: Wieloletnie plany zatrudnienia, kosztów, finansowe i produkcji, roczne plany finansowo-gospodarcze, finansowe, funduszu amortyzacyjnego, inwestycyjne, kosztów, kapitalnych remontów, produkcji, postępu technicznego, rozwoju techniki, techniczno-ekonomiczne, techniczno-przemysłowo-finansowe, zaopatrzenia materiałowego, zaopatrzenia w maszyny, urządzenia i sprzęt, zatrudnienia i funduszu płac, zużycia materiałowego, zagospodarowania zapasów; 144 j.a. (1947-1988) Statystyka i sprawozdawczość: sprawozdania opisowe i statystyczne GUS, sprawozdania finansowe, z produkcji obuwia, analizy działalności przedsiębiorstwa, raporty inwestycyjne, bilans otwarcia, bilanse zamknięcia, bilanse likwidacyjne, wy6kazy statystyczne z produkcji; 78 j.a. (1945-1985) Zbiory i ewidencja norm: stawki akordowe; 1 j.a. (1947) Prace naukowo-badawcze i popularyzacyjne: charakterystyka zakładu, tablice informacyjne; 33 j.a (1951) Wydawnictwa własne: monografia zakładu, kolekcja obuwia, gazety zakładowe „Echo Otmętu”, kalendarze firmowe; 46 j.a. (1952-1998) Obsługa informacyjna: udział zakładu w wystawie; 1 j.a. (1948) Kontrola: kontrole zewnętrzne; 1 j.a. (1954-55) Kadry: zakładowe umowy zbiorowe, wykazy pracowników zatrudnionych, nominacje na stanowiska kierownicze; 5 j.a. (1945-1955) Bezpieczeństwo i higiena pracy: analizy wypadków przy pracy; 4 j.a. (1974-1986) Sprawy socjalno-bytowe: akcja socjalna; 1 j.a. 1950-1953 Nieruchomości: protokoły zdawczo-odbiorcze fabryk, akt i agend; 6 j.a. (1945-1955) Ekonomika: orzeczenie biegłych księgowych, plan kont; 2 j.a. (1945, 1968) Inwentaryzacja: inwentarz maszyn i urządzeń, kwestionariusz techniczny; 2 j.a. (1945-1946) Organizacja i koordynacja produkcji: wzory wykrojów, korespondencja fabryki; 2 j.a. (1945-1946) Dokumentacja techniczna: 16 j.a. – 0,16 mb. Dokumentacja techniczna inwestycji i remontów w obiektach: 16 j.a. (1948-1951) Number of units in the group: 385
45/392/0 Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego w Opolu 1955-1960 0 Unroll
Number of units in the group: 154
45/393/0 vacat-Biuro Projektów Przemysłu Cementowego i Wapienniczego w Krakowie Oddział w Opolu- włączony do zespołów nr 383 Cementownia "Piast " w Opolu i zespołu nr 2471 Cementownia "Strzelce Opolskie" w Strzelcach Opolskich 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/394/0 Opolskie Przemysłowe Zjednoczenie Budowlane w Opolu 1949-1960 0 Unroll
Number of units in the group: 57
45/395/0 Opolskie Zakłady Ceramiki Budowlanej w Opolu 1946-1958 0 Unroll
Number of units in the group: 124
45/397/0 "Ter-Zet" Zakład Eksploatacji Zasobów Mineralnych i Prefabrykatów w Opolu 1958-1963 0 Unroll
Dyrektor: własne konferencje, narady, odprawy (protokoły posiedzeń, narad, własne zarządzenia); 2 j. a. (1958 – 1962); Dział Organizacji i Planowania: organizacja własna przedsiębiorstwa (sprawy prawno – organizacyjne, schematy, instrukcje, regulaminy), plany (finansowe, gospodarcze, techniczno – ekonomiczne), sprawozdania (roczne, okresowe, finansowe); 18 j. a. (1958 – 1962); Dział Finansowo – Księgowy: bilanse (roczne, kwartalne, kontrolne), plany kont, protokoły z kontroli; 13 j. a. (1958 – 1963); Dział Produkcji: plany produkcji i eksploatacji (roczne, okresowe), plany ruchu (mapy i fotografie z punktów eksploatacji kruszywa), protokoły z kontroli; 16 j. a. (1959 – 1963); Dział Zaopatrzenia i Zbytu: sprawozdania (miesięczne); 2 j. a. (1961 – 1963). Number of units in the group: 51
45/398/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Produkcji Paliwa Formowanego T.P.M.P. w Opolu 1952-1967 0 Unroll
Number of units in the group: 179
Showing 661 to 680 of 3,962 entries.