Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/680/0 Akta notariusza Artura Rosenthala w Kluczborku 1898-1909 0 Unroll
Number of units in the group: 18
45/681/0 Akta notariusza Aleksandra Sabartha w Kluczborku 1845-1848 0 Unroll
Number of units in the group: 2
45/684/0 Powiatowy Związek Włościański w Kluczborku 1937-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 5
45/685/0 Sąd Obwodowy w Wołczynie [1767] 1879-1944 [2000] 0 Unroll
sprawy ogólne 1884-1943 (9 j.a.), akta spraw cywilnych 1898-1906 (2 j.a.), księgi gruntowe 1767-2000 (68 j.a.), akta gruntowe 1783-1944 (141 j.a.), sprawy podatkowe 1878-1941 (6 j.a.), rejestry i akta firm handlowych 1889-1942 (12 j.a.), rejestry i akta stowarzyszeń 1900-1944 (7 j.a.), rejestry i akta związków1930-1940 (1 j.a.), sprawy osiedleńcze 1936 (1 j.a.), sprawy upadłościowe i wywłaszczenia 1933-1944 (1 j.a.), testamenty i sprawy spadkowe 1810-1943 (627 j.a.), umowy majątkowe małżeńskie 1921-1939 (25 j.a.), sprawy rodzinne i opiekuńcze 1892-1933 (6 j.a.), sąd do spraw dziedzicznych gospodarstw rolnych 1933-1944 (184 j.a.), sąd rozjemczy 1885-1896 (2 j.a.), współpraca z Urzędem Stanu Cywilnego 1900-1938 (7 j.a.), akta personalne pracowników sądu 1934-1943 (1 j.a.), przes. 1739/2012: testament 1807-1850, 1900 (2 j.a.), poświadczenie dziedziczenia 1812-1832, 1926, 1934 (5 j.a.); przes. 2307/2015 duplikaty urodzeń, małżeństw i zgonów gminy żydowskiej w Wołczynie 1841-1847 (1 j.a.); przes. 2308/2015 sprawy spadkowe i hipoteczne 1838-1943 (5 j.a.); przes. 2309/2015 akta dotyczące ludności żydowskiej 1848 (1 j.a.). Number of units in the group: 1148
45/686/0 Starostwo Powiatowe w Kluczborku 1945-1950 0 Unroll
Referaty: Ogólno-Organizacyjny: Zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych oraz własne starosty, wykazy akt starostwa, protokoły konferencji i zjazdów starostów, sprawozdania sytuacyjne starosty, raporty sytuacyjne zarządów miejskich i gminnych, sprawozdania z działalności referatów, statystyka ludności, skargi i doniesienia ludności kierowane do starosty, sprawy odznaczeń państwowych, wykazy pracowników starostwa, podział administracyjny 1945-1950 (105 j.a.), Referat Rachunkowo-Gospodarczy: kwestionariusze na przydział zaliczek kredytów dla starostwa. 1948 (1 j.a), Referat Społeczno-Polityczny: Sprawozdania o sytuacji społeczno-politycznej, opinie polityczne, sprawy weryfikacji i repatriacji, sprawy zwolnień jeńców, grobownictwo wojenne, wykazy wyznań i sekt religijnych, wykazy duchowieństwa, ewidencja cudzoziemców, materiały stowarzyszeń 1945-1950 (129 j.a.), Referat Administracyjno-Prawny: Sprawy z zakresu postępowania przymusowego w administracji, bezpieczeństwo publiczne, poszukiwanie osób, ewidencja zakładów wodnych, regulacja rzek, sprawy z zakresu usc, zmiana imion i nazwisk, rejestracja szkód wojennych, administracja mienia opuszczonego, spis ludności 1945-1950 (46 j.a.), Referat Karno-Administracyjny: Sprawozdania z postępowań karno-administracyjnych, doniesienia, nakazy karne, protokoły rozpraw 1945-1950 ( 9 j.a.), Referat Ochrony przed pożarami: Protokoły zebrań ochotniczych straży pożarnych, wykazy członków, sprawozdania 1945-1948 (3 j.a.), Referat Osiedleńczy: Sprawozdania sytuacyjne, podania o przydział gospodarstw, skierowania na gospodarstwa, zwroty gospodarstw ludności miejscowej, sprawy sporne, opieka nad osadnikami, przesiedlenia, osadnictwo wojskowe 1945-1950 (98 j.a.), Referat Przemysłu: materiały Komisji Cennikowej i Notowań, organizacja cechów, wykazy przedsiębiorstw i warsztatów, zgłoszenia prowadzenia działalności gospodarczej, zatwierdzenia projektów urządzenia zakładów. 1945-1950 (57 j.a.), Referat Handlu: Sprawozdania o sytuacji aprowizacyjnej, korespondencja 1945-1950 (27 j.a.), Referat Zdrowia: sprawozdania lekarza powiatowego, organizacja służby zdrowia, nadzór nad aptekami, zwalczanie chorób, opieka lekarska nad matką i dzieckiem, nadzór nad zakładami produkującymi artykuły spożywcze, badania wody pitnej. 1945-1949 (36 j.a.), Referat Weterynarii: Sprawozdania powiatowego lekarza weterynarii, organizacja służby weterynaryjnej, zwalczanie chorób zwierzęcych 1945-1950 (20 j.a.), Referat Budownictwa: Raporty o stanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych, remonty i odbudowa, wykazy obiektów zniszczonych, spisy zakładów. 1945-1949 (29 j.a.), Referat Pomiarów: Ochrona znaków pomiarowych, wykazy map topograficznych, inwentaryzacja bibliotek technicznych 1945-1946 (12 j.a.), Referat Kultury i Sztuki: informacje o działalności komisji oświatowych 1945-1948 (2 j.a.), Powiatowy Urząd Ziemski: akcja kredytowa dla osadników, parcelacja majątków, wykazy gospodarstw 1945-1947 (29 j.a.), Powiatowe Biuro Rolne: sprawozdania i korespondencja 1945-1946 (3 j.a.), Referat Rolnictwa i Reform Rolnych: sprawozdania z przebudowy ustroju rolnego, opisy gospodarstw 1945-1949 (33 j.a.), Inspektorat Oświaty Rolniczej: organizacja szkół rolniczych i ich wyposażenia, korespondencja w sprawach działalności szkół rolniczych, sprawozdania z realizacji przysposobienia rolniczego i wojskowego 1946-1949 (36 j.a.), Referat Opieki Społecznej: Sprawozdania z działalności opieki społecznej, nadzór nad zakładami opieki społecznej i domami dziecka, opieka nad matką i dzieckiem, akcje pomocy zimowej, akcje zapomogowe dla najbiedniejszych, opieka nad byłymi więźniami i inwalidami wojennymi 1945-1950 (61 j.a.), Referat Samorządowy: materiały z inspekcji zarządów miejskich, akcja oszczędnościowa. 1949-1950 (2 j.a.), dopływ: opieka społeczna 1948 (1 j.a.), sprawozdania miesięczne z działalności PKOS za 1946 rok (1 j.a.), sprawozdania z akcji pomocy zimowej 1948 (1 j.a.), preliminarze budżetowe 1946-1949 (1 j.a.), zestawienie wydatków kuchni powszechnych 1949 (1 j.a.), sprawy kasowe 1945-1947 (1 j.a.), sprawy ubezpieczeń członków Ochotniczych Straży Pożarnych 1948 (1 j.a.), sprawy personalne-kwestionariusze osobowe pracowników Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej, umowy o pracę 1945-1948 (1 j.a); akta osobowe pracowników Tymczasowego Zarządu Państwowego w Kluczborku 1945-1951 (23 j.a.) Number of units in the group: 776
45/687/0 Starostwo Powiatowe w Oleśnie [1928] 1945-1950 [1980] 0 Unroll
Referat Ogólno-Organizacyjny: zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych oraz własne starosty, zarządzenie radzieckiego komendanta wojennego, organizacja wewnętrzna starostwa, protokoły konferencji i zjazdów starostów, miesięczne sprawozdania sytuacyjne starosty, raporty sytuacyjne zarządów miejskich i gminnych, sprawozdania z działalności referatów, sprawy odznaczeń państwowych, wykazy pracowników starostwa, podział administracyjny powiatu 1945-1950 (54 j.a.), Referat Rachunkowo-Gospodarczy: zestawienia liczbowe kredytów inwestycyjnych dla starostwa, wydatki budżetowe 1947-1950 (3 j.a.), Referat Społeczno-Polityczny: miesięczne sprawozdania sytuacyjne starosty oraz zarządów miejskich i gminnych ( na temat m. in. weryfikacji, repatriacji, repolonizacji, współżycia ludności napływowej z miejscową, bezpieczeństwa publicznego, partii politycznych, wyznań religijnych, obchodów świąt i uroczystości państwowych, akcji przesiedleńczej, związków i stowarzyszeń ), opinie polityczne o mieszkańcach powiatu, sprawy weryfikacji ( protokoły posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej, wnioski o weryfikację, zaświadczenia o narodowości polskiej, wykazy zweryfikowanych i nie zweryfikowanych, zrzeczenia się obywatelstwa polskiego, deklaracje osób przyznających się do narodowości niemieckiej ), sprawy repatriacji ( wnioski o powrót do kraju, zaświadczenia na wyjazd do Niemiec ), sprawy zwolnień jeńców, grobownictwo wojenne, wykazy wyznań i sekt religijnych, wykazy duchowieństwa, ewidencja cudzoziemców, materiały związków i stowarzyszeń 1945-1950 (160 j.a.), Referat Administracyjno-Prawny: skargi i doniesienia mieszkańców powiatu, ewidencja zakładów wodnych, sprawozdania o ruchu naturalnym ludności powiatu ( urodzenia, małżeństwa, zgony ), zmiana imion i nazwisk, rejestracja szkód wojennych, ewidencja ludności, miesięczne wykazy zameldowanych i wymeldowanych w poszczególnych gminach 1945-1952 (44 j.a.), Referat Karno-Administracyjny: wykazy ruchu spraw i czynności referatu, rejestr spraw karnych, wnioski i zarządzenia egzekucyjne 1945-1950 (8 j.a.), Referat Wojskowy: kontrola jednostek podległych, współpraca z Rejonową Komendą Uzupełnień, rejestracja poborowych, opieka nad zdemobilizowanymi, wykazy kwater, terenów zaminowanych, korespondencja 1945-1950 (23 j.a.), Referat Ochrony przed pożarami i innymi klęskami:sprawozdania referatu o ochronie przed pożarami, sprawozdania powiatowego komendanta straży pożarnej, protokoły zebrań ochotniczych straży pożarnych, wykazy członków 1947-1950 (8 j.a.), Referat Osiedleńczy: sprawozdania referatu, protokoły przekazania gospodarstw, zwrot gospodarstw i inwentarza ludności miejscowej, opieka nad osadnikami i repatriantami, wykazy ( osadników, inwentarza, majątków ) 1945-1947 (18 j.a.), Referat Przemysłu: sprawozdania z działalności referatu, zgłoszenia przemysłu, wykazy zakładów przemysłowych, protokoły zebrań cechów 1945-1949 (20 j.a.), Referat Handlu: schemat organizacyjny referatu, sprawozdania o sytuacji aprowizacyjnej, korespondencja w sprawach aprowizacji i handlu, wykazy spółdzielni, sklepów, protokoły posiedzeń Komisji Notowań Cen, Komisji Cennikowej i Komisji Usprawnienia Zaopatrzenia 1945-1950 (34 j.a.), Referat Zdrowia: sprawozdania ze zwalczania epidemii, z działalności stacji opieki nad matką i dzieckiem, korespondencja lekarza powiatowego, wykazy zachorowań i zgonów 1946 (4 j.a.), Referat Weterynarii: sprawozdania powiatowego lekarza weterynarii, statystyka badania zwierząt rzeźnych, zwalczanie chorób zwierzęcych 1945-1948 (4 j.a.), Referat Budownictwa: sprawozdania o stanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych i ruchu budowlanym, remonty i odbudowa zniszczonych miast i budynków, Fundusz Odbudowy Szkół 1945-1949 (15 j.a.), Referat Pomiarów: wyciągi z ksiąg podatku budynkowego, rejestr podatku gruntowego 1946-1947 (5 j.a.), Referat Rolnictwa: sprawozdania z przebiegu rejestracji zwierząt, z kontraktacji, ochrona roślin, wykazy gospodarstw, gruntów ornych, obsianej ziemi 1945-1950 (39 j.a.), Referat Oświaty Rolniczej: sprawozdania powiatowego inspektora oświaty rolniczej, sprawozdania referatu, korespondencja w sprawach działalności szkół rolniczych i ośrodków szkolnych, sprawozdania z realizacji przysposobienia rolniczego i wojskowego 1946-1950 (21 j.a.), Referat Opieki Społecznej: sprawozdania z działalności opieki społecznej, nadzór nad zakładami opieki społecznej, domami dziecka, opieka nad matką i dzieckiem, akcje pomocy zimowej, akcje zapomogowe dla najbiedniejszych, opieka nad byłymi więźniami, inwalidami wojennymi, protokoły i sprawozdania Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej 1945-1950 (38 j.a.), Referat Świadczeń Rzeczowych: sprawozdania referatu, sprawozdania kontrolera świadczeń rzeczowych 1945-1946 (4 j.a.), przes.999/2007 - materiały dotyczące bibliotek w powiecie 1947 (1 j.a.);nab.6170/2011: sprawy własnościowe, akty nadania, akty własności ziemi, orzeczenia o nadaniu nieruchomości miejscowości: Kadłub Wolny, Knieja, Łąka, Poczołków, Radawie, Prusków, Siedliska, Osieczko, Zębowice 1928-1980 (867 j.a.); nab. 7647/2015: odbudowa miasta, członkostwo Olesna w związkach i stowarzyszeniach, akta byłych więźniów politycznych 1945-1948 (3 j.a.); nab. 8517/2016: zezwolenia na prowadzenie zakładów przemysłowych 1945-1969 (21 j.a.). Number of units in the group: 1425
45/688/0 Powiatowa Rada Narodowa w Kluczborku 1946-1950 0 Unroll
Referat organizacyjny - wykazy radnych, protokoły posiedzeń Rady i jej prezydium, sprawozdania z działalności Rady 1946-1950 (16 j.a.), Referat administracyjy - budżety administracyjne 1946-1950 (6 j.a.), Referat komisji - protokoły posie dzeń i kontroli Komisji Kontroli Społecznej, Komisji Oswiatowej, Komisji Finansowo-Budżetowej 1946-1950 (6 j.a.) Number of units in the group: 29
45/689/0 Powiatowa Rada Narodowa w Oleśnie [1945] 1946-1950 [1975] 0 Unroll
Referat prezydialny - zarządzenia władz nadrzędnych 1945-1949 (5 j.a.), Referat organizacyjny - wykazy radnych, protokoły posiedzeń Rady i jej prezydium, sprawozdania z działalności Rady 1946-1950 (28 j.a.), Referat komisji - protokoły posiedzeń i kontroli Komisji Kontroli Społecznej, Komisji Kwalifikacyjnej, Komisji Finansowo-Budżetowej 1945-1949 1945-1949 (25 j.a.); nab. 7648/2015: księga uchwał Powiatowej Rady Narodowej w Oleśnie, księga uchwał Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Oleśnie, Komisja Oświaty i Kultury- protokoły kontroli stanu obiektów sportowych powiatu oleskiego 1947-1951, 1975 (3 j.a.). Number of units in the group: 61
45/690/0 Wydział Powiatowy w Kluczborku 1945-1950 0 Unroll
Referat ogólno-samorządowy - zarządzenia władz nadrzędnych, wykazy pracowników samorządowych 1945-1950 (43 j.a.), Referat nadzoru nad gminami - kontrole Zarządów Miejskich i Gminnych, protokoły zebrań burmistrzów, wójtów, sołtysów, wykazy miejscowości, spisy ludności miejscowej 1945-1950 (63 j.a.), Referat budżetowo-finansowy - budżety powiatowego związku samorządowego i sprawozdania budżetowe 1945-1950 (20 j.a.) Number of units in the group: 127
45/691/0 Wydział Powiatowy w Oleśnie 1945-1950 0 Unroll
Referat ogólno-samorządowy - zarządzenia władz nadrzędnych, wykazy pracowników samorządowych, protokoły posiedzeń Wydziału, statystyka naturalnego ruchu ludności 1945-1950 (53 j.a.), Referat nadzoru nad gminami - kontrole Zarządów Miejskich i Gminnych, wykazy burmistrzów, wójtów, sołtysów, wykazy gospodarstw, charakterystyka powiatu 1945-1950 (52 j.a.), Referat budżetowo-finansowy - budżety powiatowego związku samorządowego i sprawozdania budżetowe 1946-1950 (15 j.a.), wykazy pracowników 1945-1946 (1 j.a.); przes.2048/2014: plany gospodarcze na 1950 rok instytucji oświatowych i służby zdrowia 1949 (1 j.a.), sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu administracyjnego za rok 1949 (1 j.a.), sprawy nieruchomości 1939, 1945-1948 (1 j.a.) Number of units in the group: 124
45/692/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Byczynie 1945-1950 [1951] 0 Unroll
Miejska Rada Narodowa - zarządzenia władz nadrzędnych, protokoły posiedzeń Rady, protokoły posiedzeń i kontroli komisji 1946-1951 (15 j.a.), Referat ogólno-administracyjny - zarządzenia władz nadrzędnych, protokoły posiedzeń Zarządu, raporty sytuacyjne, materiały dotyczące odbudowy, opieki społecznej, weryfikacji, rolnictwa 1945-1950 (68 j.a.), Referat finansowy - budżety i sprawozdania z ich wykonania, akta podatkowe 1945-1950 (23 j.a.), dopływ (protokoły posiedzeń Miejskiego i Gminnego Komitetu Opieki Społecznej, sprawozdania miesięczne) 1946 przes.806 1 j.a.-0,01 mb.; nab. 8408/2016: kopie protokołów posiedzeń Rady, informacje o działalności, korespondencja 1946-1949 (2 j.a.). Number of units in the group: 109
45/693/0 Vacat- Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Gorzowie- zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Częstochowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/694/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Kluczborku 1945-1950 0 Unroll
Miejska Rada Narodowa - protokoły posiedzeń Rady 1946-1950 (4 j.a.), Referat organizacyjny - zarządzenia władz nadrzędnych i własne, organizacja Zarządu, protokoły posiedzeń Zarządu, sprawozdania o zatrudnieniu, wykazy zakładów pracy 1945-1950 (20 j.a.), Referat finansowo-budżetowy - budżety i sprawozdania z ich wykonania, akta podatkowe, plany finansowe 1945-1950 (18 j.a.), Referat administracyjny - materiały z zakresu opieki społecznej, kwestionariusze dotyczące odszkodowań wojennych 1945-1950 (10 j.a.), Referat spraw technicznych i majątkowych - sprawozdania o ruchu budowlanym 1949 (2 j.a.), dopływ (protokoły posiedzeń Miejskiego Komitetu Opieki Społecznej, sprawozdania z działalności, budżety) 1946-1948, przes. 805 1 j.a.-0,01 mb.; nab. 8390/2016: protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej- kopie, budżety- kopie, sprawozdania budżetowe 1946-1950 (6 j.a.); nab. 9341/2018: akta osobowe osób zatrudnionych w Zarządzie Miejskim w Kluczborku 1945-1949 (27 j.a.) Number of units in the group: 88
45/695/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Oleśnie 1945-1950 0 Unroll
Miejska Rada Narodowa - protokoły posiedzeń Rady i jej prezydium, protokoły posiedzeń i kontroli komisji 1946-1950 (11 j.a.) Dział ogólny - organizacja Zarządu, protokoły posiedzeń Zarządu, sprawozdania z działalności Zarządu, wykazy zakładów pracy, wykazy szkód wojennych 1945-1950 (41 j.a.), Dział administracyjny -ewidencja ludności, materiały dotyczące lasu miejskiego 1945-1949 (13 j.a.), Dział finansowy - budżety i sprawozdania z ich wykonania 1945-1950 (22 j.a.), Dział społeczny - materiały dotyczące analfabetyzmu, wykazy Niemców 1946-1950 (6 j.a.), Dział techniczny - sprawozdania o ruchu budowlanym i odbudowie 1945-1950 (8 j.a.); przes.2046/2014: protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego oraz sprawozdania z kontroli Zarządu 1950 (1 j.a.), Powiatowa Komisja Oświatowa - protokoły posiedzeń, korespondencja 1947 (1 j.a.), odbudowa miasta Olesna, wykaz osób posiadających pojazdy rolnicze 1948 (1 j.a.), odbudowa szkoły w Oleśnie 1949-1950 (1 j.a.), odbudowa domu ludowego w Oleśnie 1948-1949 (1 j.a.), dokumentacja techniczna na odbudowę instalacji w Domu Ludowym w Oleśnie 1949 (1 j.a.), przepisy normatywne dla urzędów zatrudnienia 1945-1949 (1 j.a.), dokumentacja dotycząca odbudowy ratusza miejskiego - kosztorysy, zestawienia, sprawozdania 1949-1950 (1 j.a.), korespondencja wojskowa 1949 (1 j.a.), sprawy straży pożarnej 1947-1950 (1 j.a.), protokoły odbioru robót budowlanych przy ul. Michałka 41 oraz Kolejowej 1 w Oleśnie 1949 (1 j.a.), projekty warsztatów rzemieślniczych 1948-1950 (1 j.a.), zarządzenia normatywne i okólniki 1948-1950 (1 j.a.); nab. 8391/2016: protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej- kopie, wyciągi, protokoły posiedzeń Zarządu- kopie, wyciągi, budżety, sprawozdania budżetowe, przepisy i zarządzenia władz nadrzędnych, sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności, postanowienia sądowe w sprawach przywrócenia posiadania nieruchomości, układy zbiorowe pracy, dowody wpłat, wykazy potrąconych składek, polisy ubezpieczeniowe, karty ewidencyjne członków związku zawodowego, gospodarka materiałowa i lokalowa, kosztorysy budowy przedszkola, sprawy budowlane, umowy na remonty w mieście, korespondencja, akta osobowe, sprawozdania statystyczne cegielni miejskiej 1945-1952 (34 j.a.). Number of units in the group: 149
45/696/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Wołczynie 1945-1950 0 Unroll
Miejska Rada Narodowa - protokoły posiedzeń Rady i jej prezydium, protokoły posiedzeń komisji 1946-1950 (13 j.a.), Referat ogólno-administracyjny - kwestionariusze dotyczące szkód wojennych 1945-1950 (6 j.a.), Referat finansowy - budżety i sprawozdania budżetowe, statuty podatkowe, arkusze wymiarowe podatku 1945-1950 (16 j.a.), Referat techniczny - obliczenia statystyczne (1 j.a.); nab. 8392/2016: protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej- kopie, budżety- kopie, sprawozdania budżetowe 1946-1950 (3 j.a.). Number of units in the group: 39
45/697/0 Gminna Rada Narodowa w Jaśkowicach 1945-1954 0 Unroll
Oddział ogólno-organizacyjny - organizacja własna jednostki, protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia Zarządu i Prezydium, zebrania gromadzkie, zebrani sołtysów, plany pracy, sprawozdania, księga uchwał, wykazy imienne członków GRN, referendum ludowe, wybory do Sejmu, kontrola zewnętrzna, skargi i zażalenia 1945-1954 (75 j.a.), Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, obywatelska komisja podatkowa 1946-1954 (18 j.a.), Oddział gospodarki gminnej - drogi i mosty, wykazy gruntów, plany produkcji rolnej, statystyka rolna, sprawozdania, szkody wojenne, przekazywanie gospodarstw, zebrania zarządu ZSCh, leśnictwo, handel i usługi 1945-1954 (18 j.a.), Oddział administracji społecznej - biblioteki, walka z analfabetyzmem, organizacja szkół, sprawozdania ze świetlic 1948-1954 (8 j.a.), Oddział administracyjny - sprawy narodowości, wykazy ludności, osadnictwo, ewidencja ludności, kontrola ruchu ludności, sprawozdania sytuacyjne, sprawy wyznaniowe 1945-1951 (16 j.a.) książki meldunkowe, akta personalne 1945-1954 (10 j.a.) Number of units in the group: 145
45/698/0 Gminna Rada Narodowa w Krzywiczynach 1945-1954 0 Unroll
Oddział ogólno-organizacyjny - protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia Zarządu i Prezydium, posiedzenia zespołu gminnego, zebrania gromadzkie, zebrania sołtysów, Gminna Rada kobieca, plany pracy, sprawozdania, księga uchwał, wykazy imienne członków GRN, kontrola zewnętrzna, skargi i zażalenia 1945-1954 (50 j.a.) Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, obywatelska komisja podatkowa 1945-1954 (20 j.a.), Oddział gospodarki gminnej - drogi i mosty, wykazy gruntów, klasyfikacja gruntów, statystyka rolna, sprawozdania, szkody wojenne, przekazywanie gospodarstw, hodowla, szkolenia rolnicze 1945-1953 (24 j.a.) Oddział administracji społecznej -walka z analfabetyzmem, sprawozdania ze świetlic, odznaczenia 1946-1951(4 j.a.) Oddział administracyjny - sprawy narodowości, wykazy ludności, osadnictwo, ewidencja ludności, kontrola ruchu ludności, sprawozdania sytuacyjne, sprawy karno-administracyjne 1945-1950 (15 j.a.) rejestry nieruchomości, książki meldunkowe 1945-1950 (13 j.a.) Number of units in the group: 126
45/699/0 Gminna Rada Narodowa w Ligocie Zameckiej 1945-1954 0 Unroll
Oddział ogólno-organizacyjny - protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia klubu radnych, posiedzenia Zarządu i Prezydium, zebrania gromadzkie, zebrani sołtysów, Gminny Komitet Obrońców Pokoju, zebrania aktywu gminnego, konferencje społeczne, plany pracy, sprawozdania, wybory delegatów do GRN, księga uchwał, wykazy imienne członków GRN, referendum ludowe, kontrola zewnętrzna, majątek gmin i gromad, skargi i zażalenia 1946-1954 (63 j.a.) Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów i wydatków budżetowych, obywatelska komisja podatkowa, księgi biercze podatków 1945-1954 (28 j.a.) Oddział gospodarki gminnej - wykazy gruntów, klasyfikacja gruntów, szkody wojenne, przekazywanie gospodarstw, spisy członków ZSCh, handel i usługi, elektryfikacja 1945-1954 (35 j.a.) Oddział administracji społecznej - walka z analfabetyzmem, sprawozdania ze świetlic, odznaczenia 1947-1951 (5 j.a.) Oddział administracyjny - sprawy narodowości, ewidencja ludności, poszukiwania osób, kontrola ruchu ludności, sprawozdania sytuacyjne, wykaz miejscowości, nazwy ulic, sprawy wojskowe, budowle i odbudowy 1945-1954 (27 j.a.) książki meldunkowe, rejestry domów 1945-1954 (24 j.a.) Number of units in the group: 182
45/700/0 Gminna Rada Narodowa w Łowkowicach 1945-1954 0 Unroll
Oddział ogólno-organizacyjny - organizacja własna jednostki, zarządzenia wewnętrzne wójta, protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia klubu radnych, posiedzenia Zarządu i Prezydium, zebrania gromadzkie, zebrania sołtysów, plany pracy, sprawozdania, księga uchwał, wykazy imienne członków GRN, wybory do Sejmu, wybory sołtysów, kontrola zewnętrzna, majątek gminy i gromad, skargi i zażalenia 1945-1954 (70 j.a.) Oddział finansowo-budżetowy budżety, sprawozdania rachunkowe, podatki 1945-1953 (26 j.a.) Oddział gospodarki gminnej - zagospodarowanie przestrzenne, wykazy gruntów, klasyfikacja gruntów, statystyka rolna, sprawozdania, szkody wojenne, przekazywanie gospodarstw, leśnictwo, handel i usługi 1945-1954 (60 j.a.) Oddział administracji społecznej - walka z analfabetyzmem, sprawozdania ze świetlic 1951 (2 j.a.) Oddział administracyjny - sprawy USC, sprawy narodowości, wykazy ludności, osadnictwo, ewidencja ludności, kontrola ruchu ludności, sprawy wojskowe 1945-1953 (20 j.a.), przes.869/2007 - księga inwentarzowa Zarządu Gminnego w Łowkowicach 1946 (1 j.a.) książki meldunkowe 1945-1954 (19 j.a.) Number of units in the group: 198
45/701/0 Gminna Rada Narodowa w Skałągach 1945-1954 0 Unroll
Oddział ogólno-organizacyjny - organizacja własna jednostki, protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia klubu radnych, posiedzenia Zarządu i Prezydium, zebrania gromadzkie, zebrania sołtysów, Gminna Rada Kobieca, plany pracy, sprawozdania, księga uchwał, wykazy imienne członków GRN, wybory sołtysów, kontrola zewnętrzna, majątek gminy i gromad, skargi i zażalenia 1945-1954 (75 j.a.) Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, obywatelska komisja podatkowa 1945-1952 (16 j.a.) Oddział gospodarki gminnej - statystyka rolna, spis powszechny, sprawozdania, szkody wojenne, przekazywanie gospodarstw, leśnictwo, handel i usługi, melioracje 1945-1953 (32 j.a.) Oddział administracji społecznej - biblioteki, walka z analfabetyzmem, organizacja szkół, sprawozdania ze świetlic, akcja kulturalno-oświatowa 1949-1953 (8 j.a.) Oddział administracyjny - sprawy USC, sprawy narodowości, ustalanie obywatelstwa, wysiedlanie do Niemiec, wykazy ludności, osadnictwo, ewidencja ludności, kontrola ruchu ludności, sprawozdania sytuacyjne, wykaz miejscowości, budowle i odbudowy, sprawy karno-administracyjne 1945-1954 (24 j.a.) książki meldunkowe, akta osobowe 1945-1953 (44 j.a.) Number of units in the group: 199
Showing 941 to 960 of 3,959 entries.