Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/644/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grudyni Wielkiej 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1972 (17 j.a.), protokoły posiedzeń PGRN 1955-1972 (18 j.a.), ewidencja uchwał PGRN 1955-1961 (1 j.a.), program rozwoju gromady na lata 1966-1970 (1 j.a.), plan gospodarczy gromady na 1968 rok (1 j.a.), budżet gromady 1955-1967 (9 j.a.) Number of units in the group: 47
45/645/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Maciowakrzach 1954-1968 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1968 (8 j.a.), uchwały GRN 1968 (1 j.a.), komisje GRN 1961-1968 (2 j.a.), Klub Seniorów - protokoły z posiedzeń 1960-1962 (1 j.a.), Zespół partyjny PZPR - plany pracy, protokoły z posiedzeń 1965-1967 (1 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1968 (8 j.a.), uchwały PGRN 1968 (1 j.a.) protokoły z zebrań wiejskich 1960-1964, 1966-1967 (2 j.a.), program rozwoju gromady na lata 1961-1965 (1 j.a.), zadania gospodarcze na rok 1962 (1 j.a.), plan gospodarczy gromady na rok 1963 (1 j.a.), sprawozdania statystyczne GUS 1963-1968 (1 j.a.), budżet gromady 1960-1963 (3 j.a.), protokoły pokontrolne dotyczące ksiąg meldunkowych 1967-1968 (1 j.a.), nab.6586/2012: protokoły z posiedzeń prezydium 1964 (1 j.a.), przes. 2431/2016: rejestr pomiarowy wsi Radoszowy 1955 (1 j.a.). Number of units in the group: 34
45/646/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrożnicy [1952] 1954-1962 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1961 (7 j.a.), rejestr uchwał GRN 1954-1956 (1 j.a.), komisje GRN - plany pracy, protokoły posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1955-1957 (3 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1958, 1960-1961 (6 j.a.), budżety gromady 1955-1962 (5 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1960-1961 (1 j.a.); nab. 8234/2016: akta osobowe 1952-1959 (1 j.a.). Number of units in the group: 24
45/647/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pawłowiczkach [1947] 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1972 (18 j.a.), komisje GRN 1961-1969 (2 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1972 (18 j.a.), budżet gromady 1955-1964 (10 j.a.); nab. 8235/2016: protokoły zebrań wiejskich 1947-1962 (1 j.a.); przes. 2432/2016: rejestr pomiarowy wsi Pawłowiczki 1954 (1 j.a.). Number of units in the group: 50
45/648/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Polskiej Cerekwi 1955-1972 0 Unroll
sprawy organizacyjne Prezydium 1970-1972 (1 j.a.), organizacja posiedzeń - zawiadomienia 1967-1968, 1969 (3 j.a.), protokoły z sesji GRN 1955-1972 (18 j.a.), ewidencja uchwał GRN 1965-1972 (1 j.a.), realizacja uchwał GRN 1966-1968 (1 j.a.), wybory - postulaty wyborcze, programy wyborcze 1962-1972 (4 j.a.), komisje GRN - protokoły z posiedzeń, kontroli, plany pracy, rejestr wniosków 1955-1972 (14 j.a.), protokoły z posiedzeń PGRN 1955-1972 (12 j.a.), realizacja uchwał PGRN 1966-1972 (3 j.a.), zebrania wiejskie 1962, 1965-1972 (5 j.a.), narady sołtysów 1966-1971 (1 j.a.), plany pracy Prezydium 1963 (1 j.a.), program rozwoju gromady na lata 1961-1965, 1966-1970 (2 j.a.), analizy planu gospodarczego 1961, 1963, 1966-1967 (2 j.a.), program rozwoju rolnictwa, wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1966-1972 (7 j.a.), program rozwoju produkcji rolnej na lata 1968-1970 (1 j.a.), plany i zadania gospodarcze gromady 1962-1972 (5 j.a.), kontrole zewnętrzne 1964-1972 (2 j.a.), budżet gromady 1955-1971 (7 j.a.), nab.2686/2000: sprawozdania budżetowe 1962-1971 (10 j.a.), plany zakładów budżetowych 1971 (1 j.a.), obowiązkowe dostawy zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych 1970-1971 (1 j.a.), sprawozdania z obowiązkowych dostaw 1970-1971 (1 j.a.); przes. 2433/2016: rejestry pomiarowe wsi Jaborowice, Polska Cerekiew i Ligota Mała 1957-1961 (3 j.a.). Number of units in the group: 113
45/649/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ucieszkowie 1954-1959 [1965] 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1959 (3 j.a.), komisje GRN 1959 (1 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1959 (4 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1958-1959 (1 j.a.), budżet gromady 1955-1956 (2 j.a.), spisy rolne 1959 (1 j.a.), przes.1632/2011: pisma i zarządzenia jednostek nadrzędnych 1958 (1 j.a.); nab. 8231/2016: akta osobowe 1954-1965 (1 j.a.). Number of units in the group: 14
45/650/0 vacat-Powiatowa Komisja Wyborcza w Koźlu 1954-włączony do zespołu nr 2830-Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 5.12.1954 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/651/0 vacat-Powiatowa Komisja Wyborcza w Koźlu 1958-włączony do zespołu nr 2832-Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 2.02.1958 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/652/0 vacat-Powiatowa Komisja Wyborcza w Koźlu 1961-włączony do zespołu nr 2833-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 16.04.1961 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/653/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Koźlu 1969 0 Unroll
Number of units in the group: 3
45/654/0 Inspektorat Szkolny w Koźlu 1945-1950 0 Unroll
okólniki 1949-1950 (1 j.a.), konferencje kierowników szkół, nauczycieli, rejonowe, protokoły, sprawozdania 1945-1950 (3 j.a.), organizacja szkół 1945-1950 (4 j.a.), akta szkół powszechnych-organizacja, plany pracy, protokoły zebrań rad pedagogicznych, protokoły wizytacji 1945-1950 (57 j.a.), plany pracy i programy nauczania 1945-1950 (2 j.a.), sprawozdanie-roczne, okresowe stastyczne, jednorazowe 1945-1950 (13 j.a.), plany gospodarcze 1947-1950 (3 j.a.), projekt preliminarza budżetowego 1949-1950 (1 j.a.), wizytacje szkół-protokoły, sprawozdania 1945-1950 (2 j.a.), protokoły egzaminów 1948-1949 (2 j.a.), kształcenie nauczycieli 1948-1950 (1 j.a.), weryfikacja nauczycieli 1945-1949 (2 j.a.), wykazy etatów nauczycieli 1949 (1 j.a.), kursy repolonizacyjne 1948-1950 (2 j.a.), walka z analfabetyzmem 1950 (1 j.a.), oświata dorosłych- kursy 1945-1950 (11 j.a.), budownictwo szkolne 1945-1950 (5 j.a.), biblioteki 1945-1950 (6 j.a.), świetlice-dane statystyczne 1949 (1 j.a.), życie szkolne-sprawozdania 1946-1950 (2 j.a.), działalność kół, towarzystw i stowarzyszeń 1945-1950 (2 j.a.), wychowanie fizyczne, hufce szkolne, drużyny harcerskie 1948-1950 (1 j.a.), kolonie letnie 1948-1950 (1 j.a.), rozwój szkolnictwa w powiecie 1947-1950 (3 j.a.). Number of units in the group: 127
45/655/0 Inspektorat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Koźlu 1957-1967 0 Unroll
Number of units in the group: 223
45/656/0 Zakłady Azotowe w Kędzierzynie 1945-2007 0 Unroll
Number of units in the group: 1268
45/657/0 Zakłady Chemiczne "Blachownia" w Kędzierzynie - Koźlu 1945-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 1390
45/658/0 Cukrownia "Cerekiew" w Ciężkowicach 1945-1968 0 Unroll
Dokumentacja aktowa: 156 j.a. – 1,59 mb. Organizacja własnego przedsiębiorstwa: organizacja własnego przedsiębiorstwa, (1949-1965) 1 j.a. Akty normatywne: zarządzenia wewnętrzne, okólniki, (1958-1963) 1 j.a. Narady, konferencje, komisje, zebrania: sprawozdania techniczne na zjazdy dyrektorów, protokoły konferencji partyjno-ekonomicznych, zebrań załogi, narad wytwórczych i technicznych, posiedzeń komisji doraźnych, (1948-1965) 6 j.a. Archiwum zakładowe: spisy inwentaryzacyjne archiwum zakładowego, (1961-1964) 1 j.a. Planowanie: wieloletnie plany gospodarcze, roczne plany finansowe i produkcji, gospodarcze, inwestycyjne, (1946-1967) 37 j.a. Statystyka i sprawozdawczość: sprawozdania z prac agrotechnicznych, kampanii cukrowniczej, produkcji, zatrudnienia i funduszu płac, kontraktacji buraka cukrowego, finansowe rady zakładowej, (1946-1967) 50 j.a. Koordynacja i kooperacja: współpraca z radami narodowymi i organizacjami rolniczymi (1960-1965) 1 j.a. Samorząd robotniczy, organizacje zawodowe i społeczne: protokoły konferencji samorządu robotniczego, zebrań rady robotniczej i rady zakładowej, zebrań stowarzyszeń (1949-1965) 6 j.a. Kontrola: protokoły kontroli wewnętrznych i zewnętrznych: (1949-1965) 7 j.a. Ochrona pracy: rejestr wypadków przy pracy i udzielonej pomocy ambulatoryjnej, (1952-1955) 1 j.a. Współzawodnictwo: materiały z Akcji „Plon” (1961-1965) 1 j.a. Sprawy socjalno-bytowe i kulturalno-oświatowe pracowników i ich rodzin: zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych (1949-1964) 1 j.a. Nieruchomości: przejęcia nieruchomości: (1946-1963) 2 j.a. Ruchomości: spisy maszyn i aparatów cukrowni, (1950-1964) 1 j.a. Bilanse: bilanse zamknięcia, (1945-1967) 24 j.a. Inwentaryzacja: inwentaryzacja majątku cukrowni, (1946-1967) 1 j.a. Postęp techniczny: protokoły posiedzeń i narad klubu techniki i racjonalizacji oraz komisji organizacji pracy i produkcji (1953-1967) 1 j.a. Technologia produkcji: instrukcja procesów technologicznych (1950-1955) 1 j.a. Dokumentacja techniczna: 2 j.a. - 0,05 mb. Dokumentacja techniczna obiektów, (1952-1954) 2 j.a. Number of units in the group: 158
45/659/0 Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Koźlu 1952-1964 0 Unroll
Protokoły Walnych Zgromadzeń 1947-1964 (2 j.a.); protokoły Rady Nadzorczej 1946-1956 (6 j.a.); protokoły komisji 1947-1956 (11 j.a.); protokoły posiedzeń Zarządu 1949-1956 (7 j.a.); protokoły narad, odpraw, zebrań, konferencji 1951-1958 (6 j.a.); organizacja jednostki własnej 1945,1960-1965 (2 j.a.); zarządzenia własne 1951-1956 (1 j.a.), plany finansowo-gospodarcze 1950-1958 (8 j.a.); sprawozdania opisowe 1951-1962 (6 j.a.); sprawozdania finansowe 1951-1957 (8 j.a.); sprawozdania statystyczne 1950-1964 (47 j.a.), analizy 1952-1957 (7 j.a.); kontrole zewnętrzne 1950-1963 (8 j.a.); współzawodnictwo 1954-1955 (1 j.a.), Kat. B 1945-1949 (1 j.a.). Number of units in the group: 121
45/660/0 Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych w Grudyni Wielkiej 1949-1958 0 Unroll
Organy kolegialne; 1956: listy składek członkowskich członków Rolnej Rady Zakładowej (1 j.a.) Zbiory przepisów prawnych; 1954-1955: okólniki, instrukcje, zarządzenia (1 j.a.) Plany roczne i sprawozdania z ich wykonania – poszczególnych przedsiębiorstw PGR; 1954-1955: plany gospodarcze dla gospodarstw (45 j.a.) Plany roczne i sprawozdania z ich wykonania – zbiorcze; 1949-1957: plany gospodarczo-finansowe dla zespołu (8 j.a.), bilanse (3 j.a.) Analizy ekonomiczne i inne; 1956: zestawienia analityczne i sprawozdania finansowe (2 j.a.) Plany kwartalne i sprawozdania z ich wykonania; 1950-1958: (4 j.a.) Plany operatywne oraz sprawozdania z ich wykonania; 1954-1957: produkcji zwierzęcej, produkcji i odstawy mleka, zagospodarowania użytków zielonych, dostawy i towarowości zbóż, zadrzewiania lasów i parków, zasiewu, pielęgnacji, nawożenia łąk i pastwisk, rozwoju produkcji rolnej (5 j.a.) Analiza wypadków i chorób zawodowych; 1956-1957: karty wypadków przy pracy (1 j.a.) Nabywanie i zbywanie nieruchomości; 1954-1955: protokoły zdawczo-odbiorcze przekazania gruntów i budynków (1 j.a.) Ubezpieczenia rzeczowe; 1956-1957: polisy ubezpieczeniowe budynków (1 j.a.) Hodowla zwierząt; 1954-1955: wykazy sprawozdawcze chorób zwierząt (1 j.a.). Number of units in the group: 73
45/661/0 Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych w Steblowie 1950-1958 0 Unroll
Organizacja; 1957-1958: bilans likwidacyjny zespołu (1 j.a.) Plany roczne i sprawozdania z ich wykonania – poszczególnych przedsiębiorstw PGR; 1953-1958 : plany gospodarcze dla gospodarstw (23 j.a.) Plany roczne i sprawozdania z ich wykonania – zbiorcze; 1950-1958 : plany gospodarczo finansowe dla zespołu plan produkcji Brygady Remontowo-Budowlanej plan inwestycyjny bilans roczny (5 j.a.) Plany kwartalne i sprawozdania z ich wykonania; 1953-1958 : (2 j.a.) Plany operatywne i sprawozdania z ich wykonania; 1957-1958 : plan kapitalnych remontów (1 j.a.). Number of units in the group: 32
45/662/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Koźlu 1950-1986 0 Unroll
Wydział Operacyjno-Rachunkowy: rewizje pełne, problemowe, bilanse. (1952- 1986) 17 j.a., Stanowisko Administracyjno-Gospodarcze: sprawy organizacji oddziału. (1950) 1 j.a. Number of units in the group: 18
45/663/0 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej w Blachowni Śląskiej 1945-1986 0 Unroll
Number of units in the group: 3463
Showing 941 to 960 of 4,059 entries.