Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/687/0 Starostwo Powiatowe w Oleśnie [1928] 1945-1950 [1980] 0 Unroll
Referat Ogólno-Organizacyjny: zarządzenia i okólniki władz nadrzędnych oraz własne starosty, zarządzenie radzieckiego komendanta wojennego, organizacja wewnętrzna starostwa, protokoły konferencji i zjazdów starostów, miesięczne sprawozdania sytuacyjne starosty, raporty sytuacyjne zarządów miejskich i gminnych, sprawozdania z działalności referatów, sprawy odznaczeń państwowych, wykazy pracowników starostwa, podział administracyjny powiatu 1945-1950 (54 j.a.), Referat Rachunkowo-Gospodarczy: zestawienia liczbowe kredytów inwestycyjnych dla starostwa, wydatki budżetowe 1947-1950 (3 j.a.), Referat Społeczno-Polityczny: miesięczne sprawozdania sytuacyjne starosty oraz zarządów miejskich i gminnych ( na temat m. in. weryfikacji, repatriacji, repolonizacji, współżycia ludności napływowej z miejscową, bezpieczeństwa publicznego, partii politycznych, wyznań religijnych, obchodów świąt i uroczystości państwowych, akcji przesiedleńczej, związków i stowarzyszeń ), opinie polityczne o mieszkańcach powiatu, sprawy weryfikacji ( protokoły posiedzeń Komisji Weryfikacyjnej, wnioski o weryfikację, zaświadczenia o narodowości polskiej, wykazy zweryfikowanych i nie zweryfikowanych, zrzeczenia się obywatelstwa polskiego, deklaracje osób przyznających się do narodowości niemieckiej ), sprawy repatriacji ( wnioski o powrót do kraju, zaświadczenia na wyjazd do Niemiec ), sprawy zwolnień jeńców, grobownictwo wojenne, wykazy wyznań i sekt religijnych, wykazy duchowieństwa, ewidencja cudzoziemców, materiały związków i stowarzyszeń 1945-1950 (160 j.a.), Referat Administracyjno-Prawny: skargi i doniesienia mieszkańców powiatu, ewidencja zakładów wodnych, sprawozdania o ruchu naturalnym ludności powiatu ( urodzenia, małżeństwa, zgony ), zmiana imion i nazwisk, rejestracja szkód wojennych, ewidencja ludności, miesięczne wykazy zameldowanych i wymeldowanych w poszczególnych gminach 1945-1952 (44 j.a.), Referat Karno-Administracyjny: wykazy ruchu spraw i czynności referatu, rejestr spraw karnych, wnioski i zarządzenia egzekucyjne 1945-1950 (8 j.a.), Referat Wojskowy: kontrola jednostek podległych, współpraca z Rejonową Komendą Uzupełnień, rejestracja poborowych, opieka nad zdemobilizowanymi, wykazy kwater, terenów zaminowanych, korespondencja 1945-1950 (23 j.a.), Referat Ochrony przed pożarami i innymi klęskami:sprawozdania referatu o ochronie przed pożarami, sprawozdania powiatowego komendanta straży pożarnej, protokoły zebrań ochotniczych straży pożarnych, wykazy członków 1947-1950 (8 j.a.), Referat Osiedleńczy: sprawozdania referatu, protokoły przekazania gospodarstw, zwrot gospodarstw i inwentarza ludności miejscowej, opieka nad osadnikami i repatriantami, wykazy ( osadników, inwentarza, majątków ) 1945-1947 (18 j.a.), Referat Przemysłu: sprawozdania z działalności referatu, zgłoszenia przemysłu, wykazy zakładów przemysłowych, protokoły zebrań cechów 1945-1949 (20 j.a.), Referat Handlu: schemat organizacyjny referatu, sprawozdania o sytuacji aprowizacyjnej, korespondencja w sprawach aprowizacji i handlu, wykazy spółdzielni, sklepów, protokoły posiedzeń Komisji Notowań Cen, Komisji Cennikowej i Komisji Usprawnienia Zaopatrzenia 1945-1950 (34 j.a.), Referat Zdrowia: sprawozdania ze zwalczania epidemii, z działalności stacji opieki nad matką i dzieckiem, korespondencja lekarza powiatowego, wykazy zachorowań i zgonów 1946 (4 j.a.), Referat Weterynarii: sprawozdania powiatowego lekarza weterynarii, statystyka badania zwierząt rzeźnych, zwalczanie chorób zwierzęcych 1945-1948 (4 j.a.), Referat Budownictwa: sprawozdania o stanie zatrudnienia w przedsiębiorstwach budowlanych i ruchu budowlanym, remonty i odbudowa zniszczonych miast i budynków, Fundusz Odbudowy Szkół 1945-1949 (15 j.a.), Referat Pomiarów: wyciągi z ksiąg podatku budynkowego, rejestr podatku gruntowego 1946-1947 (5 j.a.), Referat Rolnictwa: sprawozdania z przebiegu rejestracji zwierząt, z kontraktacji, ochrona roślin, wykazy gospodarstw, gruntów ornych, obsianej ziemi 1945-1950 (39 j.a.), Referat Oświaty Rolniczej: sprawozdania powiatowego inspektora oświaty rolniczej, sprawozdania referatu, korespondencja w sprawach działalności szkół rolniczych i ośrodków szkolnych, sprawozdania z realizacji przysposobienia rolniczego i wojskowego 1946-1950 (21 j.a.), Referat Opieki Społecznej: sprawozdania z działalności opieki społecznej, nadzór nad zakładami opieki społecznej, domami dziecka, opieka nad matką i dzieckiem, akcje pomocy zimowej, akcje zapomogowe dla najbiedniejszych, opieka nad byłymi więźniami, inwalidami wojennymi, protokoły i sprawozdania Powiatowego Komitetu Opieki Społecznej 1945-1950 (38 j.a.), Referat Świadczeń Rzeczowych: sprawozdania referatu, sprawozdania kontrolera świadczeń rzeczowych 1945-1946 (4 j.a.), przes.999/2007 - materiały dotyczące bibliotek w powiecie 1947 (1 j.a.);nab.6170/2011: sprawy własnościowe, akty nadania, akty własności ziemi, orzeczenia o nadaniu nieruchomości miejscowości: Kadłub Wolny, Knieja, Łąka, Poczołków, Radawie, Prusków, Siedliska, Osieczko, Zębowice 1928-1980 (867 j.a.); nab. 7647/2015: odbudowa miasta, członkostwo Olesna w związkach i stowarzyszeniach, akta byłych więźniów politycznych 1945-1948 (3 j.a.); nab. 8517/2016: zezwolenia na prowadzenie zakładów przemysłowych 1945-1969 (21 j.a.). Number of units in the group: 1425
45/688/0 Powiatowa Rada Narodowa w Kluczborku 1946-1950 0 Unroll
Referat organizacyjny - wykazy radnych, protokoły posiedzeń Rady i jej prezydium, sprawozdania z działalności Rady 1946-1950 (16 j.a.), Referat administracyjy - budżety administracyjne 1946-1950 (6 j.a.), Referat komisji - protokoły posie dzeń i kontroli Komisji Kontroli Społecznej, Komisji Oswiatowej, Komisji Finansowo-Budżetowej 1946-1950 (6 j.a.) Number of units in the group: 29
45/689/0 Powiatowa Rada Narodowa w Oleśnie [1945] 1946-1950 [1975] 0 Unroll
Referat prezydialny - zarządzenia władz nadrzędnych 1945-1949 (5 j.a.), Referat organizacyjny - wykazy radnych, protokoły posiedzeń Rady i jej prezydium, sprawozdania z działalności Rady 1946-1950 (28 j.a.), Referat komisji - protokoły posiedzeń i kontroli Komisji Kontroli Społecznej, Komisji Kwalifikacyjnej, Komisji Finansowo-Budżetowej 1945-1949 1945-1949 (25 j.a.); nab. 7648/2015: księga uchwał Powiatowej Rady Narodowej w Oleśnie, księga uchwał Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Oleśnie, Komisja Oświaty i Kultury- protokoły kontroli stanu obiektów sportowych powiatu oleskiego 1947-1951, 1975 (3 j.a.). Number of units in the group: 61
45/690/0 Wydział Powiatowy w Kluczborku 1945-1950 0 Unroll
Referat ogólno-samorządowy - zarządzenia władz nadrzędnych, wykazy pracowników samorządowych 1945-1950 (43 j.a.), Referat nadzoru nad gminami - kontrole Zarządów Miejskich i Gminnych, protokoły zebrań burmistrzów, wójtów, sołtysów, wykazy miejscowości, spisy ludności miejscowej 1945-1950 (63 j.a.), Referat budżetowo-finansowy - budżety powiatowego związku samorządowego i sprawozdania budżetowe 1945-1950 (20 j.a.) Number of units in the group: 127
45/691/0 Wydział Powiatowy w Oleśnie 1945-1950 0 Unroll
Referat ogólno-samorządowy - zarządzenia władz nadrzędnych, wykazy pracowników samorządowych, protokoły posiedzeń Wydziału, statystyka naturalnego ruchu ludności 1945-1950 (53 j.a.), Referat nadzoru nad gminami - kontrole Zarządów Miejskich i Gminnych, wykazy burmistrzów, wójtów, sołtysów, wykazy gospodarstw, charakterystyka powiatu 1945-1950 (52 j.a.), Referat budżetowo-finansowy - budżety powiatowego związku samorządowego i sprawozdania budżetowe 1946-1950 (15 j.a.), wykazy pracowników 1945-1946 (1 j.a.); przes.2048/2014: plany gospodarcze na 1950 rok instytucji oświatowych i służby zdrowia 1949 (1 j.a.), sprawozdania rachunkowe z wykonania budżetu administracyjnego za rok 1949 (1 j.a.), sprawy nieruchomości 1939, 1945-1948 (1 j.a.) Number of units in the group: 124
45/692/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Byczynie 1945-1950 [1951] 0 Unroll
Miejska Rada Narodowa - zarządzenia władz nadrzędnych, protokoły posiedzeń Rady, protokoły posiedzeń i kontroli komisji 1946-1951 (15 j.a.), Referat ogólno-administracyjny - zarządzenia władz nadrzędnych, protokoły posiedzeń Zarządu, raporty sytuacyjne, materiały dotyczące odbudowy, opieki społecznej, weryfikacji, rolnictwa 1945-1950 (68 j.a.), Referat finansowy - budżety i sprawozdania z ich wykonania, akta podatkowe 1945-1950 (23 j.a.), dopływ (protokoły posiedzeń Miejskiego i Gminnego Komitetu Opieki Społecznej, sprawozdania miesięczne) 1946 przes.806 1 j.a.-0,01 mb.; nab. 8408/2016: kopie protokołów posiedzeń Rady, informacje o działalności, korespondencja 1946-1949 (2 j.a.). Number of units in the group: 109
45/693/0 Vacat- Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Gorzowie- zespół przekazany do Archiwum Państwowego w Częstochowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/694/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Kluczborku 1945-1950 0 Unroll
Miejska Rada Narodowa - protokoły posiedzeń Rady 1946-1950 (4 j.a.), Referat organizacyjny - zarządzenia władz nadrzędnych i własne, organizacja Zarządu, protokoły posiedzeń Zarządu, sprawozdania o zatrudnieniu, wykazy zakładów pracy 1945-1950 (20 j.a.), Referat finansowo-budżetowy - budżety i sprawozdania z ich wykonania, akta podatkowe, plany finansowe 1945-1950 (18 j.a.), Referat administracyjny - materiały z zakresu opieki społecznej, kwestionariusze dotyczące odszkodowań wojennych 1945-1950 (10 j.a.), Referat spraw technicznych i majątkowych - sprawozdania o ruchu budowlanym 1949 (2 j.a.), dopływ (protokoły posiedzeń Miejskiego Komitetu Opieki Społecznej, sprawozdania z działalności, budżety) 1946-1948, przes. 805 1 j.a.-0,01 mb.; nab. 8390/2016: protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej- kopie, budżety- kopie, sprawozdania budżetowe 1946-1950 (6 j.a.); nab. 9341/2018: akta osobowe osób zatrudnionych w Zarządzie Miejskim w Kluczborku 1945-1949 (27 j.a.) Number of units in the group: 88
45/695/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Oleśnie 1945-1950 0 Unroll
Miejska Rada Narodowa - protokoły posiedzeń Rady i jej prezydium, protokoły posiedzeń i kontroli komisji 1946-1950 (11 j.a.) Dział ogólny - organizacja Zarządu, protokoły posiedzeń Zarządu, sprawozdania z działalności Zarządu, wykazy zakładów pracy, wykazy szkód wojennych 1945-1950 (41 j.a.), Dział administracyjny -ewidencja ludności, materiały dotyczące lasu miejskiego 1945-1949 (13 j.a.), Dział finansowy - budżety i sprawozdania z ich wykonania 1945-1950 (22 j.a.), Dział społeczny - materiały dotyczące analfabetyzmu, wykazy Niemców 1946-1950 (6 j.a.), Dział techniczny - sprawozdania o ruchu budowlanym i odbudowie 1945-1950 (8 j.a.); przes.2046/2014: protokoły posiedzeń Zarządu Miejskiego oraz sprawozdania z kontroli Zarządu 1950 (1 j.a.), Powiatowa Komisja Oświatowa - protokoły posiedzeń, korespondencja 1947 (1 j.a.), odbudowa miasta Olesna, wykaz osób posiadających pojazdy rolnicze 1948 (1 j.a.), odbudowa szkoły w Oleśnie 1949-1950 (1 j.a.), odbudowa domu ludowego w Oleśnie 1948-1949 (1 j.a.), dokumentacja techniczna na odbudowę instalacji w Domu Ludowym w Oleśnie 1949 (1 j.a.), przepisy normatywne dla urzędów zatrudnienia 1945-1949 (1 j.a.), dokumentacja dotycząca odbudowy ratusza miejskiego - kosztorysy, zestawienia, sprawozdania 1949-1950 (1 j.a.), korespondencja wojskowa 1949 (1 j.a.), sprawy straży pożarnej 1947-1950 (1 j.a.), protokoły odbioru robót budowlanych przy ul. Michałka 41 oraz Kolejowej 1 w Oleśnie 1949 (1 j.a.), projekty warsztatów rzemieślniczych 1948-1950 (1 j.a.), zarządzenia normatywne i okólniki 1948-1950 (1 j.a.); nab. 8391/2016: protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej- kopie, wyciągi, protokoły posiedzeń Zarządu- kopie, wyciągi, budżety, sprawozdania budżetowe, przepisy i zarządzenia władz nadrzędnych, sprawy organizacyjne, sprawozdania z działalności, postanowienia sądowe w sprawach przywrócenia posiadania nieruchomości, układy zbiorowe pracy, dowody wpłat, wykazy potrąconych składek, polisy ubezpieczeniowe, karty ewidencyjne członków związku zawodowego, gospodarka materiałowa i lokalowa, kosztorysy budowy przedszkola, sprawy budowlane, umowy na remonty w mieście, korespondencja, akta osobowe, sprawozdania statystyczne cegielni miejskiej 1945-1952 (34 j.a.). Number of units in the group: 149
45/696/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Wołczynie 1945-1950 0 Unroll
Miejska Rada Narodowa - protokoły posiedzeń Rady i jej prezydium, protokoły posiedzeń komisji 1946-1950 (13 j.a.), Referat ogólno-administracyjny - kwestionariusze dotyczące szkód wojennych 1945-1950 (6 j.a.), Referat finansowy - budżety i sprawozdania budżetowe, statuty podatkowe, arkusze wymiarowe podatku 1945-1950 (16 j.a.), Referat techniczny - obliczenia statystyczne (1 j.a.); nab. 8392/2016: protokoły posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej- kopie, budżety- kopie, sprawozdania budżetowe 1946-1950 (3 j.a.). Number of units in the group: 39
45/697/0 Gminna Rada Narodowa w Jaśkowicach 1945-1954 0 Unroll
Oddział ogólno-organizacyjny - organizacja własna jednostki, protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia Zarządu i Prezydium, zebrania gromadzkie, zebrani sołtysów, plany pracy, sprawozdania, księga uchwał, wykazy imienne członków GRN, referendum ludowe, wybory do Sejmu, kontrola zewnętrzna, skargi i zażalenia 1945-1954 (75 j.a.), Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, obywatelska komisja podatkowa 1946-1954 (18 j.a.), Oddział gospodarki gminnej - drogi i mosty, wykazy gruntów, plany produkcji rolnej, statystyka rolna, sprawozdania, szkody wojenne, przekazywanie gospodarstw, zebrania zarządu ZSCh, leśnictwo, handel i usługi 1945-1954 (18 j.a.), Oddział administracji społecznej - biblioteki, walka z analfabetyzmem, organizacja szkół, sprawozdania ze świetlic 1948-1954 (8 j.a.), Oddział administracyjny - sprawy narodowości, wykazy ludności, osadnictwo, ewidencja ludności, kontrola ruchu ludności, sprawozdania sytuacyjne, sprawy wyznaniowe 1945-1951 (16 j.a.) książki meldunkowe, akta personalne 1945-1954 (10 j.a.) Number of units in the group: 145
45/698/0 Gminna Rada Narodowa w Krzywiczynach 1945-1954 0 Unroll
Oddział ogólno-organizacyjny - protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia Zarządu i Prezydium, posiedzenia zespołu gminnego, zebrania gromadzkie, zebrania sołtysów, Gminna Rada kobieca, plany pracy, sprawozdania, księga uchwał, wykazy imienne członków GRN, kontrola zewnętrzna, skargi i zażalenia 1945-1954 (50 j.a.) Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, obywatelska komisja podatkowa 1945-1954 (20 j.a.), Oddział gospodarki gminnej - drogi i mosty, wykazy gruntów, klasyfikacja gruntów, statystyka rolna, sprawozdania, szkody wojenne, przekazywanie gospodarstw, hodowla, szkolenia rolnicze 1945-1953 (24 j.a.) Oddział administracji społecznej -walka z analfabetyzmem, sprawozdania ze świetlic, odznaczenia 1946-1951(4 j.a.) Oddział administracyjny - sprawy narodowości, wykazy ludności, osadnictwo, ewidencja ludności, kontrola ruchu ludności, sprawozdania sytuacyjne, sprawy karno-administracyjne 1945-1950 (15 j.a.) rejestry nieruchomości, książki meldunkowe 1945-1950 (13 j.a.) Number of units in the group: 126
45/699/0 Gminna Rada Narodowa w Ligocie Zameckiej 1945-1954 0 Unroll
Oddział ogólno-organizacyjny - protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia klubu radnych, posiedzenia Zarządu i Prezydium, zebrania gromadzkie, zebrani sołtysów, Gminny Komitet Obrońców Pokoju, zebrania aktywu gminnego, konferencje społeczne, plany pracy, sprawozdania, wybory delegatów do GRN, księga uchwał, wykazy imienne członków GRN, referendum ludowe, kontrola zewnętrzna, majątek gmin i gromad, skargi i zażalenia 1946-1954 (63 j.a.) Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, księgi dochodów i wydatków budżetowych, obywatelska komisja podatkowa, księgi biercze podatków 1945-1954 (28 j.a.) Oddział gospodarki gminnej - wykazy gruntów, klasyfikacja gruntów, szkody wojenne, przekazywanie gospodarstw, spisy członków ZSCh, handel i usługi, elektryfikacja 1945-1954 (35 j.a.) Oddział administracji społecznej - walka z analfabetyzmem, sprawozdania ze świetlic, odznaczenia 1947-1951 (5 j.a.) Oddział administracyjny - sprawy narodowości, ewidencja ludności, poszukiwania osób, kontrola ruchu ludności, sprawozdania sytuacyjne, wykaz miejscowości, nazwy ulic, sprawy wojskowe, budowle i odbudowy 1945-1954 (27 j.a.) książki meldunkowe, rejestry domów 1945-1954 (24 j.a.) Number of units in the group: 182
45/700/0 Gminna Rada Narodowa w Łowkowicach 1945-1954 0 Unroll
Oddział ogólno-organizacyjny - organizacja własna jednostki, zarządzenia wewnętrzne wójta, protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia klubu radnych, posiedzenia Zarządu i Prezydium, zebrania gromadzkie, zebrania sołtysów, plany pracy, sprawozdania, księga uchwał, wykazy imienne członków GRN, wybory do Sejmu, wybory sołtysów, kontrola zewnętrzna, majątek gminy i gromad, skargi i zażalenia 1945-1954 (70 j.a.) Oddział finansowo-budżetowy budżety, sprawozdania rachunkowe, podatki 1945-1953 (26 j.a.) Oddział gospodarki gminnej - zagospodarowanie przestrzenne, wykazy gruntów, klasyfikacja gruntów, statystyka rolna, sprawozdania, szkody wojenne, przekazywanie gospodarstw, leśnictwo, handel i usługi 1945-1954 (60 j.a.) Oddział administracji społecznej - walka z analfabetyzmem, sprawozdania ze świetlic 1951 (2 j.a.) Oddział administracyjny - sprawy USC, sprawy narodowości, wykazy ludności, osadnictwo, ewidencja ludności, kontrola ruchu ludności, sprawy wojskowe 1945-1953 (20 j.a.), przes.869/2007 - księga inwentarzowa Zarządu Gminnego w Łowkowicach 1946 (1 j.a.) książki meldunkowe 1945-1954 (19 j.a.) Number of units in the group: 198
45/701/0 Gminna Rada Narodowa w Skałągach 1945-1954 0 Unroll
Oddział ogólno-organizacyjny - organizacja własna jednostki, protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia klubu radnych, posiedzenia Zarządu i Prezydium, zebrania gromadzkie, zebrania sołtysów, Gminna Rada Kobieca, plany pracy, sprawozdania, księga uchwał, wykazy imienne członków GRN, wybory sołtysów, kontrola zewnętrzna, majątek gminy i gromad, skargi i zażalenia 1945-1954 (75 j.a.) Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, obywatelska komisja podatkowa 1945-1952 (16 j.a.) Oddział gospodarki gminnej - statystyka rolna, spis powszechny, sprawozdania, szkody wojenne, przekazywanie gospodarstw, leśnictwo, handel i usługi, melioracje 1945-1953 (32 j.a.) Oddział administracji społecznej - biblioteki, walka z analfabetyzmem, organizacja szkół, sprawozdania ze świetlic, akcja kulturalno-oświatowa 1949-1953 (8 j.a.) Oddział administracyjny - sprawy USC, sprawy narodowości, ustalanie obywatelstwa, wysiedlanie do Niemiec, wykazy ludności, osadnictwo, ewidencja ludności, kontrola ruchu ludności, sprawozdania sytuacyjne, wykaz miejscowości, budowle i odbudowy, sprawy karno-administracyjne 1945-1954 (24 j.a.) książki meldunkowe, akta osobowe 1945-1953 (44 j.a.) Number of units in the group: 199
45/702/0 Gminna Rada Narodowa w Smardach Dolnych 1945-1954 0 Unroll
Oddział ogólno-organizacyjny - zarządzenia wewnętrzne wójta, protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia klubu radnych, posiedzenia Zarządu i Prezydium, zebrania gromadzkie, zebrania sołtysów, Gminna Rada Kobieca, plany pracy, sprawozdania, wybory delegatów do GRN, księga uchwał, wykazy imienne członków GRN, referendum ludowe, wybory sołtysów, kontrola zewnętrzna, majątek gminy i gromad, skargi i zażalenia 1945-1954 (79 j.a.) Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, podatki 1945-1952 (28 j.a.) Oddział gospodarki gminnej - drogi i mosty, klasyfikacja gruntów, statystyka rolna, spis powszechny, sprawozdania, szkody wojenne, przekazywanie gospodarstw, handel i usługi, szkolenia rolnicze 1945-1954 (64 j.a.) Oddział administracji społecznej - walka z analfabetyzmem, sprawozdania ze świetlic, akcja kulturalno-oświatowa, rejestracja poszukujących pracy 1945-1954 (23 j.a.) Oddział administracyjny - sprawy narodowości, wykazy ludności, zmiana imion i nazwisk, wysiedlanie do Niemiec, osadnictwo, ewidencja ludności, poszukiwanie osób, kontrola ruchu ludności, sprawozdania sytuacyjne, granice i nazwy miejscowości, sprawy wojskowe, budowle i odbudowy 1945-1954 (29 j.a.) Number of units in the group: 223
45/703/0 Gminna Rada Narodowa w Wierzbicy Górnej 1945-1954 0 Unroll
Oddział ogólno-organizacyjny - organizacja własna jednostki, protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia klubu radnych, posiedzenia Zarządu i Prezydium, zebrania gromadzkie, zebrania sołtysów, plany pracy, sprawozdania, księga uchwał, wykazy imienne członków GRN, kontrola zewnętrzna, majątek gminy i gromad 195-1954 (64 j.a.) Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, obywatelska komisja podatkowa, zaległości podatkowe 1945-1954 (15 j.a.) Oddział gospodarki gminnej - klasyfikacja gruntów, statystyka rolna, sprawozdania, szkody wojenne, przekazywanie gospodarstw, handel i usługi 1945-1954 (19 j.a.) Oddział administracji społecznej - walka z analfabetyzmem, sprawozdania ze świetlic 1949-1954 (3 j.a.) Oddział administracyjny - sprawy narodowości, zmiana imion i nazwisk, wysiedlanie do Niemiec, Związek Osadników Wojskowych, wykazy ludności, ewidencja ludności, poszukiwanie osób, granice i nazwy miejscowości, budowle i odbudowy, sprawy karno-administracyjne 1945-1954 (34 j.a.), nab.9276/2018: spisy powierzchni użytków oraz zasiewów wsi 1947 (1 j.a.) Number of units in the group: 136
45/704/0 Gminna Rada Narodowa w Borkach Wielkich 1945-1954 0 Unroll
Oddział ogólno-organizacyjny - organizacja własna jednostki, protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia klubu radnych, posiedzenia Zarządu i Prezydium, zebrania gromadzkie, zebrania sołtysów, sprawozdania, przemówienia i referaty, księga uchwał, wykazy imienne członków GRN, kontrola zewnętrzna 1945-1954 (42 j.a.) Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, księga dochodów budżetowych, podatki, rejestry wymiaru podatku, księgi biercze 1945-1953 (35 j.a.), Oddział gospodarki gminnej - klasyfikacja gruntów, szkody wojenne 1945-1951 (3 j.a.), Oddział administracji społecznej - walka z analfabetyzmem 1949-1951 (1 j.a.), Oddział administracyjny - sprawy narodowości, ewidencja ludności, kontrola ruchu ludności, budowle i odbudowy, sprawy karno-administracyjne, straż pożarna 1946-1954 (10 j.a.), książki meldunkowe 1947-1950 (4 j.a.); przes.2023/2014: protokoły posiedzeń i sesji Gminnej Rady Narodowej 1950 (1 j.a.), działalność Komisji przy Gminnej Radzie Narodowej 1950 (1 j.a.), zatwierdzenie uchwał 1950 (1 j.a.), sprawozdania z działalności Gminnej Rady Narodowej 1950 (1 j.a.), komisje Gminnej Rady Narodowej - posiedzenia, kontrole 1951 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Zarządu Gminy 1950 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1951, 1954 (2 j.a.), sprawy osobowe Gminnej Rady Narodowej 1948-1950 (1 j.a.), bilanse obrotów i sald księgi głównej 1954 (1 j.a.), rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości 1953-1954 (1 j.a.) Number of units in the group: 106
45/705/0 Gminna Rada Narodowa w Kościeliskach 1945-1954 0 Unroll
Oddział ogólno-organizacyjny - protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia klubu radnych, posiedzenia Zarządu i Prezydium, zebrania gromadzkie, zebrania sołtysów, plany pracy, sprawozdania, uchwały, wykazy imienne członków GRN, kontrola zewnętrzna 1946-1954 (35 j.a.), Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, podatki, rejestry wymiaru podatku 1946-1954 (22 j.a.), Oddział gospodarki gminnej - wykazy gruntów, klasyfikacja gruntów, statystyka rolna, spis powszechny, szkody wojenne, przekazywanie gospodarstw 1945-1950 (32 j.a.), Oddział administracji społecznej - walka z analfabetyzmem, akcja sanitarno-porządkowa, opieka społeczna 1949-1952 (5 j.a.), Oddział administracyjny - osadnictwo, budowle i odbudowy 1945-1948 (2 j.a.), dopływ, nab.5122/2008: protokoły posiedzeń, sesji, komisje, protokoły zebrań wiejskich, sprawozdania z działalności, preliminarze, budżety, sprawy notarialne, ankiety w sprawie klasyfikacji gruntów 1948-1954 (36 j.a.), nab.5353/2009: współdziałanie z organizacjami społeczno-politycznymi, organizacja uroczystości państwowych 1950-1954 (1 j.a.); przes.2024/2014: materiały z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1949 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1951, 1954 (1 j.a.), protokół zdawczo-odbiorczy przekazania funkcji przełożonego Zarządu Gminnego 1950 (1 j.a.), punkty opieki nd matką i dzieckiem, akcja szczepienia przeciw ospie 1948 (1 j.a.), sprawy gospodarcze szkół i przedszkoli 1948 (1 j.a.), imienny spis gospodarstw 1948-1949, 1956 (1 j.a.), sprawy rolne - produkcja rolna, zwierzęca, użytki rolne 1948-1949 (1 j.a.), sprawy dotyczące rejestracji archiwaliów poniemieckich, organizacji bibliotek gminnych, budowy pomników 1948 (1 j.a.), osadnictwo rolne 1948 (1 j.a.), bilanse obrotów i sald księgi głównej 1954 (1 j.a.), rejestr wymiarowy podatku od nieruchomości, lokali i miejski za 1954 rok (1 j.a.). Number of units in the group: 124
45/706/0 Gminna Rada Narodowa w Kozłowicach 1945-1954 0 Unroll
Oddział ogólno-organizacyjny - protokoły posiedzeń plenarnych i sesji, protokoły posiedzeń komisji, posiedzenia Zarządu i Prezydium, zebrania gromadzkie, plany pracy, sprawozdania, wykazy imienne członków GRN, kontrola zewnętrzna, majątek gminy i gromad 1946-1954 (37 j.a.), Oddział finansowo-budżetowy - budżety, sprawozdania rachunkowe, podatki, rejestry wymiaru podatku 1946-1954 (23 j.a.), Oddział gospodarki gminnej - klasyfikacja gruntów, statystyka rolna, przekazywanie gospodarstw 1945-1952 (4 j.a.), Oddział administracji społecznej - akcja sanitarno-porządkowa 1945 (1 j.a.), Oddział administracyjny - sprawy USC, ewidencja ludności, sprawozdania sytuacyjne 1946-1947 (3 j.a.); przes.2025/2014: protokoły posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1951, 1954 (2 j.a.), protokoły posiedzeń Gminnej Rady Narodowej 1947-1948 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Komisji Finansowo-Budżetowej 1947 (1 j.a.), skargi i zażalenia 1952 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego 1950 (1 j.a.), bilans obrotów i sald księgi głównej 1954 (1 j.a.). Number of units in the group: 75
Showing 981 to 1,000 of 4,054 entries.