Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/722/0 vacat-Powiatowa Komisja Wyborcza w Kluczborku 1973-włączony do zespołu nr 2837-Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9.12.1973 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/723/0 vacat-Powiatowa Komisja Wyborcza w Oleśnie 1958-włączony do zespołu nr 2832-Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 2.02.1958 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/724/0 vacat-Powiatowa Komisja Wyborcza w Oleśnie 1972-włączony do zespołu nr 2836-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 19.03.1972 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/725/0 Fabryka Maszyn i Urządzeń "Famak" w Kluczborku [1945] 1947-1996 0 Unroll
Zarządzanie: protokoły posiedzeń komisji bhp, posiedzeń konferencji samorządu robotniczego, prezydium rady robotniczej i rady zakładowej, zebrań załogi i aktywu, narad wytwórczych i technicznych (1945-1970) 12 j.a. Organizacja: schematy organizacyjne, zbiory zarządzeń własnych, (1945-1996) 21 j.a. Planowanie działalności gospodarczej: plany wieloletnie, plany roczne finansowe kosztów, inwestycji pozalimitowych, inwestycji i kapitalnych remontów, ogólnozakładowych, produkcji, przedsięwzięć organizacyjno-technicznych, rozwoju techniki, projekty planów techniczno-ekonomicznych, plany techniczno-przemysłowo-finasowe, zaopatrzenia materiałowego, zatrudnienia i funduszu płac, zadań gospodarczych i funduszu płac, sprawozdania statystyczne GUS, analizy działalności gospodarczej (1946-1978) 147 j.a. Wydawnictwa i obsługa informacyjna: hala maszyn zakładów (1948) 1 j.a. Kontrola: kontrole zewnętrzne (1946-1988) 20 j.a. Postępowe metody pracy: wnioski racjonalizatorskie, biuletyn tematów racjonalizatorskich, protokoły klubu techniki i racjonalizacji (1951-1958) 9 j.a. Dyscyplina pracy: notatki z wyjazdów służbowych (1951-1955) 1 j.a. Środki rzeczowe: założenia inwestycyjne rozbudowy zakładów, protokoły odbioru urządzeń, kosztorysy robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych, inwentarze majątku trwałego, przejęcie nieruchomości (1945-1958) 9 j.a. Finanse i księgowość: bilanse zamknięcia (1948-1993) 37 j.a. Postęp techniczny: projekty racjonalizatorskie (1961-1968) 79 j.a. Dokumentacja techniczna: dokumentacja rejestracyjna przenośników i suwnic (1953-1968) 68 j.a. Number of units in the group: 404
45/726/0 Opolskie Zakłady Przemysłu Lniarskiego "Linopłyt" w Wołczynie 1946-1958 0 Unroll
Dokumentacja aktowa – 44 j.a. mb. Organizacja 3 j.a. (1949-1956) Zarządzenia Dyrektora, skorowidz aktów prawnych Planowanie 12 j.a. (1950-1958) Plany produkcji, plany techniczno-finansowo-przemysłowe, plany techniczno-ekonomiczna, plany finansowe, plany handlowo-finansowe Sprawozdawczość 29 j.a. (1946-1958) Sprawozdania z działalności, terminowe, z wykonania planów, sprawozdania z wartości zapasów poz. 16-21 (1948-1954) Bilanse, analiza bilansu, spisy poz. 22-44 (1946-1958) Dokumentacja techniczna 1 j.a mb. Projekt szatni i umywalni (1949) Number of units in the group: 45
45/727/0 Państwowy Ośrodek Maszynowy w Wołczynie 1952-1957 0 Unroll
1. Organy kolegialne 1 j.a. (1954-1956) Protokoły odpraw roboczych. 2. Akty normatywne 2 j.a. (1952-1957) Zarządzenia i instrukcje jednostek nadrzędnych. 3. Planowanie i sprawozdawczość 4 j.a. (1953-1957) Plany finansowo-gospodarcze, bilanse 4. Ogólne zasady pracy i płacy 1 j.a. (1954-1957) Zatwierdzone premie 5. Zatrudnienie 1 j.a. (1954-1955) Sprawy pracownicze – ankiety pracownicze, pisma pracowników Number of units in the group: 9
45/728/0 Spółdzielnia Budowlana w Kluczborku 1950-1953 0 Unroll
Number of units in the group: 455
45/729/0 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Oleśnie 1945-1958 0 Unroll
Dokumentacja aktowa – 602 j.a. 1. Materiały prawne i normatywne -2 j.a. (1947) Okólniki „Społem”, okólniki partii PPS przy Spółdzielni „Społem”. 2. Samorząd spółdzielczy - 32 j.a. (1947-1956) Plany pracy samorządu i sprawozdania, protokoły walnych zjazdów, Rady, komisji, protokoły odbytych zebrań i narad, sprawozdania z działalności samorządu, wykazy, Międzynarodowy Dzień Spółdzielczości. 3. Zarząd - 31 j.a. (1948-1956) Uchwały Zarządu, plany pracy Zarządu, posiedzenia Zarządu, sprawozdania z załatwiania skarg i wniosków, krytyka prasowa, protokoły i sprawozdania z działalności. 4. Zbiór zarządzeń, regulaminów, instrukcji - 4 j.a. (1946-1954) Okólniki i instrukcje, protokoły zdawczo-odbiorcze, zarządzenia. 5. Sprawozdania z rewizji, kontroli i inspecji - 8 j.a. (1949-1955) Protokoły przeprowadzonych kontroli, sprawozdania z rewizji i zalecenia porewizyjne. 6. Rewizja / kon trola jednostek zrzeszonych - 21 j.a. (1949-1957) Protokoły przeprowadzonych kontroli, sprawozdania z rewizji gminnych spółdzielni, listy pokontrolne, protokoły przeprowadzonej inspekcji, polustracyjne. 7. Organizacja służby rewizyjnej - 7 j.a. (1952-1955) Protokoły narad i odpraw instruktorów, plany pracy instruktorów, sprawozdania, kontrolki czynności. 8. Dokumenty członkowskie - 11 j.a. (1948-1955) Statut gminnej spółdzielni i instrukcje PZGS, Komitety członkowskie – protokoły i sprawozdania, wykazy, deklaracje udziałów członkowskich, rejestr członków, udziały członków, ankiety korespondentów. 9. Organizacja wewnętrzna - 4 j.a. (1946-1955) Zachowanie tajemnicy służbowej, poczta specjalna, sprawy arbitrażowe, Inspektorat Pracy. 10. Organizacja i instruktaż społeczny - 28 j.a. (1949-1956) Protokoły i sprawozdania z wizytacji gminnych spółdzielni, sprawy kulturalno-oświatowe, sprawy współzawodnictwa i racjonalizacji. 11. Dokumenty organizacyjno-samorządowe GS - 41 j.a. (1946-1955) Protokoły walnych zgromadzeń, sprawy wyborów, posiedzenia Zarządu gminnych spółdzielni, protokoły i sprawozdania zebrań gromadzkich, protokoły narad prezesów gminnych spółdzielni, narady i zebrania członków, plany i sprawozdania z działalności, wykazy pracowników i Zarządów. 12. Sprawy personalne - 53 j.a. (1945-1956) Protokoły dodatkowe dla Zbiorowego Układu Pracy, sprawy Działu Kadr, ewidencja i spisy pracowników, sprawy przeszeregowania, przyjęcia i zwolnienia pracowników, zobowiązania pracowników, akta personalne, teczki osobowe, analizy. 13. Szkolenie - 15 j.a. (1952-1956) Protokoły dotyczące szkoleń, plany szkoleń, sprawozdania, sprawy szkoleń, nauczanie języka, dzienniki. 14. Akcje - 6 j.a. (1949-1955) Sprawy akcji masowych, sprawy akcji socjalnych – plany i sprawozdania, zabezpieczenia mienia socjalnego. 15. Plany finansowe - 31 j.a. (1950-1958) Plany finansowe, plany finansowe GS, SOM, plany rzeczowo-finansowe, preliminarz budżetowy, informacje. 16. Plany - 27 j.a. (1949-1957) Plany działalności, plany pracy, roczne, Narodowy Plan Gospodarczy, plan gospodarczy, plany operatywne, zaopatrzenia, produkcyjne, plany zakupu i sprzedaży, sprawozdania produkcyjne, analizy. 17. Sprawy kredytowe - 4 j.a. (1946-1955) Sprawy kredytowe. 18. Zatrudnienie i płace - 27 j.a. (1950-1956) Plany etatów, funduszu płac, sprawozdania z zatrudnienia i płac, zestawienia, kontrola funduszu płac. 19. Sprawy działalności usługowej - 2 j.a. (1951-1955) Struktura organizacyjna handlu-transportu- produkcji, sprawozdania z działalności Działu Handlu. 20. Inwestycje i kapitalne remonty - 26 j.a. (1950-1955) Wyrównawczy Spółdzielczy Fundusz Inwestycyjny, plany i sprawozdania z inwestycji, plany i sprawozdania z kapitalnych remontów, dokumentacja inwestycji i kapitalnych remontów, inwestycje pozalimitowe. 21. Sprawozdania statystyczne - 23 j.a. (1950-1956) Sprawozdania statystyczne. 22. Sprawozdawczość finansowa - 80 j.a. (1946-1956) Harmonogram prac bilansowych, bilanse surowe, netto, kwartalne, dochodów i wydatków, bilanse, załączniki do bilansu, bilans zamknięcia, bilanse zbiorcze, kontrole bilansów, sprawozdania finansowe, analizy bilansów. 23. Dokumentacja księgowa - 12 j.a. (1945-1955) Sprawy dotyczące księgowości. 24. Rozliczenie majątku obrotowego - 3 j.a. (1951-1954) Dane gospodarcze, zestawienia planu ilościowego i analizy obrotów, szacowanie obiektów i majątków. 25. Administracja gospodarcza - 8 j.a. (1945-1955) Umowy, przekazanie majątku, użytkowanie nieruchomości, rozdział nawozów. 26. Dział Skupu - narady - 3 j.a. (1950-1955) Narady Działu Skupu. 27. Plany i sprawozdawczość Działu Skupu - 8 j.a. (1950-1956) Plan skupu i sprzedaży, sprawozdania z ich wykonania. sprawy kontraktacji. 28. Zakłady inne - 4 j.a. (1949-1953) Akta Ośrodka Maszynowego w Lasowicach Wielkich, gospód, Zakładów Remontowo-Montażowych. 29. Związek Zawodowy - 66 j.a. (1946-1954) Posiedzenia Plenum, Prezydium, Rady, Komisji, zebrań, narad i odpraw, sprawy wyborów, sprawozdania z działalności, ewidencja i deklaracje członkowskie, sprawy organizacyjne i lustracji, akcji socjalnej, kulturalno-oświatowej, szkolenia, współzawodnictwo, preliminarze budżetowe, sprawozdania statystyczne, akta wyborcze Zakładowej Organizacji Związkowej. 30. TPPR - 2 j.a. (1949-1950) Protokoły posiedzeń Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej, sprawy Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. 31. Liga Kobiet - 6 j.a. (1949-1955) Protokoły zebrań Ligi Kobiet, posiedzeń Rady Kobiecej, narad Aktywu Kobiecego, sprawozdania. 32. Koło sportowe - 1 j.a. (1953-1954) Akta Koła Sportowego „Spójnia” przy PZGS. Dokumentacja techniczna – 1 j.a. (1954) Dokumentacja techniczna, kosztorysy i rysunki techniczne magazynu nawozów sztucznych GS Zębowice. przes.2041/2014: plan techniczno-eksploatacyjny na 1952 rok (1 j.a.) Number of units in the group: 598
45/730/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Wyzwolenie" w Budzowie, pow. Olesno 1951-1965 0 Unroll
Number of units in the group: 18
45/731/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy "Zwycięstwo" w Wydzieraczu, pow. Olesno 1953-1957 0 Unroll
Number of units in the group: 19
45/732/0 Rolniczy Zespół Spółdzielczy im. gen. K.Świerczewskiego w Zębowicach, pow. Olesno 1953-1960 0 Unroll
Number of units in the group: 22
45/733/0 Zakład Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bąkowie 1950-1960 0 Unroll
Number of units in the group: 13
45/734/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Kluczborku 1945-1980 0 Unroll
Wydział Operacyjno-Rachunkowy : rewizje pełne i problemowe, bilanse.(1945- 1980) 20 ja, Stanowisko Administracyjno-Gospodarcze: Ewidencja stempli, protokoły i sprawozdania Rady Zakładowej (1961- 1966) 3 ja Number of units in the group: 23
45/735/0 Bank Rolny Oddział Powiatowy w Kluczborku 1950-1961 0 Unroll
Finansowanie, kredytowanie i kontrola państwowych gospodarstw rolnych 266 j.a. (1950-1961) Plany gospodarczo-finansowe, inwestycyjne i sprawozdania finansowe Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Baborowie, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Bąkowie, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Baruszowicach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Biestrzychowicach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Biskupicach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Bogdańczowicach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Brzezinkach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Chudobie, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Ciecierzynie, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Dobiercicach, Dobierczycach 60 j.a. (1956-1961) Plany gospodarczo-finansowe, inwestycyjne i sprawozdania finansowe Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Gierołcicach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Gortatowie, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Jakubowicach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Kluczborku, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Kochłowicach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Komorznie, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Kostowie, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Krapkowicach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Krzywiczynach 76 j.a (1950-1961) Plany gospodarczo-finansowe, inwestycyjne i sprawozdania finansowe Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Łączanach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Łosiowie, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Miechowie, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Nasalach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Oleśnie, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Paczkowie, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Paruszowicach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Pągowie, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Proślicach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Pszczonkach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Roszkowicach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Rożnowie 69 j.a. (1955-1961) Plany gospodarczo-finansowe, inwestycyjne i sprawozdania finansowe Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Sławięcicach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Smardach Dolnych, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Szczepanowicach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Świniarach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Tułach, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Wierzbicy, Państwowego Gospodarstwa Rolnego w Wierzbicy Górnej 30 j.a. (1956-1961) Plany gospodarczo-finansowe, inwestycyjne i sprawozdania finansowe Inspektoratu PGR Kluczbork, Stacji Sztucznego Unasienniania Zwierząt PGR Kluczbork, Zakładu Przemysłu Rolnego Cegielnia PGR Bąków, Zakładu Przemysłu Rolnego PGR Bąków, Zakładu Remontowo-Budowlanego PGR Kluczbork, Zespółu PGR Kluczbork, Zespółu Ogrodniczego PGR Gortatów, Zespółu Ogrodniczego PGR Kluczbork 31 j.a. (1956-1961) Finansowanie, kredytowanie i kontrola innych przedsiębiostw podległych Ministerstwu Rolnictwa 68 j.a. (1954-1961) Plany gospodarczo-finansowe, inwestycyjne i sprawozdania finansowe Budowlanego Przedsiębiorstwa Powiatowego w Kluczborku, Przedsiębiorstwa Budownictwa Terenowego w Kluczborku, Wojewódzkie Zjednoczenie Budownictwa Wiejskiego Zarząd Budowlany w Kluczborku, Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Stacji Hodowlano-Badawczej w Bąkowie, Stacji Selekcji Roślin w Uszycach, Wojewódzkiej Zbiornicy i Sortowni Przemysłowych Surowców Wtórnych w Kluczborku 25 j.a. (1954-1961) Plany gospodarczo-finansowe, inwestycyjne i bilanse Państwowego Ośrodka Maszynowego w Kolonii Długiej, Państwowego Ośrodka Maszynowego w Wołczynie 12 j.a. (1957-1959) Plany gospodarczo-finansowe, inwestycyjne i sprawozdania finansowe Dwuletniej Szkoły Ogrodniczej Gospodarstwa Szkolnego w Bogdanowicach, Gospodarstwa Szkolnego przy Technikum Rolniczym w Polanowicach, Państwowego Technikum Weterynaryjnego Gospodarstwa Szkolnego w Kluczborku, Szkoły Rolniczej w Kluczborku, Szkoły Rolniczej I Stopnia Gospodarstwa Szkolnego w Kluczborku, Technikum Hodowlanego w Polanowicach, Technikum Rolniczego w Kluczborku, Technikum Rolniczego w Polanowicach, Technikum Weterynaryjnego w Kluczborku 31 j.a. (1956-1961) Finansowanie, kredytowanie i kontrola innych przedsiębiostw podległych Ministerstwu Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego 9 j.a. (1956-1960) Plany inwestycyjne i kapitalnych remontów Rejonu Lasów Państwowych w Kluczborku, Kluczborskich Fabryk Mebli w Kluczborku, Tartaku w Kluczborku. Finansowanie, kredytowanie i kontrola jednostek spółdzielczych 67 j.a. (1956-1958) Plany gospodarcze Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Biadaczu, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Bogdańczowie, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Borkach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Brunach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Brynicy, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Brzezinkach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Ciecierzynie, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Czaplach Starych, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Dobiercicach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Duczowie, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Gierałcicach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Gołkowicach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Gortatowie, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Gosławiu, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Jakubowicach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Komorznie, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Krzywiczynach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Krzywiźnie, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Kujakowicach Dolnych, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Ligocie Dolnej, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Ligocie Wołczyńskiej, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Ligocie Zameckiej, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Maciejowie, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Markotowie, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Miechowie, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Nasalach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Polanowicach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Proślicach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Rożnowie, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Sarnowie, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Sierosławicach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Skałągach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Smardach Dolnych, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Smardach Górnych, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Szymonkowie, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Świniarach Małych, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Świniarch Wielkich, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Unieszowie, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wąsicach, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wierzbicy Dolnej, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wierzbicy Górnej, Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Wierzchach 42 j.a (1956) Bilanse Rolniczego Zespołu Spółdzielczego w Biadaczu, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Brynicy, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Brzecławicach, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Brzezince, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Duczowie, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Gierałcicach, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Gołkowicach, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Gortotowie, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Jakubowicach, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Krzywiczynach, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Kujakowicach Dolnych, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Ligocie Wołczyńskiej, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Miechowie, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Nasalu, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Proślicach, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Rożnowie, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Skałągach, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Smardach Dolnych, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Smardach Górnych, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Szymonkowie, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Świniarach Wielkich, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Wierzbicy Dolnej, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Wierzbicy Górnej, Rolniczego Zespółu Spółdzielczego w Wierzchach 25 j.a. (1956-1958) Sprawozdawczość i statystyka 2 j.a. (1957-1960) Zbiorcze sprawozdania i bilnas oddziału. Number of units in the group: 412
45/736/0 Bank Rolny Oddział Powiatowy w Oleśnie [1946] 1950-1953 0 Unroll
Przekazywanie agend między bankami 2 j.a. (1948-1952) Przejęcie Kasy Szewczyka Spółdzielni z o.o. w Zębicach przez Państwowy Bank Rolny Oddział w Oleśnie, Likwidacja Komunalnej Kasy Oszczędności w Oleśnie - przejęcie jej aktywów i pasywów przez Bank Rolny Oddział w Oleśnie. Zatrudnienie 1 j.a. (1946-1948) Akta personalne pracowników zwolnionych. Środki rzeczowe 3 j.a. (1952-1953) Książka ewidencyjna ruchomości stanowiacych „środki trwałe”, książka ewidencyjna ruchomości stanowiacych „środki nietrwałe” oraz książka ewidencyjna ruchomości stanowiacych „drobny inwentarz” Banku Rolnego Oddział Powiatowy w Oleśnie. Number of units in the group: 6
45/737/0 Technikum Rachunkowości Rolnej w Oleśnie 1949-1960 0 Unroll
1. Organizacja - 26 j.a. (1949-1960) Protokoły zebrań Rady Pedagogicznej, Komisji Stypendialnej, z rodzicami i komitetu rodzicielskiego, organizacja nauczania i wychowania, sprawozdania z działalności, sprawozdania z egzaminów, sprawozdania statystyczne, wyniki nauczania, praktyki, preliminarze budżetowe i budżety, bilanse, sprawozdania finansowe 2. Dział Korespondencyjnego Kształcenia - 5 j.a. (1954-1959) Organizacja nauczania i wychowania, sprawozdania z egzaminów, akta osobowe uczniów kandydatów na kurs korespondencyjny Number of units in the group: 31
45/738/0 vacat - Technikum Korespondencyjne Rachunkowości Rolnej w Oleśnie - włączony do zespołu nr 737- Technikum Rachunkowości Rolnej w Oleśnie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/739/0 Powiatowy Związek Gminnych Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w Kluczborku 1945-1958 0 Unroll
Dokumentacja aktowa – 272 j.a. 1. Samorząd spółdzielczy - 31 j.a. (1945-1957) Protokoły walnych zjazdów, plenum, prezydium, komisji, protokoły zebrań wyborczych, odbytych zebrań i narad. 2. Zarząd - 36 j..a (1945-1956) Plany pracy Zarządu, posiedzenia Zarządu, lustracja, sprawozdania z załatwiania skarg i wniosków, protokoły i sprawozdania z działalności, informacje. 3. Zbiór zarządzeń, regulaminów, instrukcji - 17 j.a. (1946-1956) Zarządzenia, okólniki i instrukcje. 4. Organizacja służby rewizyjnej - 8 j.a. (1945-1951) Sprawozdania inspektorów. 5. Dokumenty członkowskie - 2 j.a. (1951-1952) Rozliczenia z legitymacji członkowskich, plan umasowienia członków. 6. Organizacja wewnętrzna - 5 j.a. (1949-1952) Regulamin, sprawozdania organizacyjne. 7. Organizacja i instruktaż społeczny - 36 j.a. (1945-1956) Sprawozdania z działalności, sprawy kulturalno-oświatowe, sprawy współzawodnictwa i racjonalizacji. 8. Dokumenty organizacyjno-samorządowe GS - 35 j.a. (1945-1956) Protokoły walnych zgromadzeń, prezydiów, Rad, posiedzenia Zarządu gminnych spółdzielni, protokoły zebrań gromadzkich, narady i zebrania członków, sprawozdania z działalności, wykazy. 9. Sprawy personalne - 8 j.a. (1947-1951) Ewidencja pracowników, akta personalne. 10. Szkolenie - 9 j.a. (1946-1956) Okólniki, regulaminy i instrukcje dotyczące kursów szkoleniowych, ankiety sprawozdawcze, sprawy szkoleń, statut Towarzystwa Uniwesytetów Ludowych, kursy kółek miczurynowskich. 11. Akcje - 8 j.a. (1946-1956) Sprawy akcji socjalnych, siewnych i żniwnych. 12. Plany - 9 j.a. (1945-1952) Plany pracy, roczne, plan gospodarczy, analizy, sprawy ubezpieczalni społecznej, raporty. 13. Sprawy kredytowe - 1 j.a. (1950) Sprawy finansowe. 14. Zatrudnienie i płace - 1 j.a. (1951) Listy płac i zaświadczenia. 15. Inwestycje i kapitalne remonty - 7 j.a. (1947-1958) Dokumentacja inwestycji i kapitalnych remontów. 16. Sprawozdania statystyczne - 3 j.a. (1948-1949) Sprawozdania statystyczne. 17. Dokumentacja księgowa - 18 j.a. (1947-1958) Sprawy dotyczące księgowości. 18. Rozliczenie majątku obrotowego - 4 j.a. (1947-1953) Spisy, rozliczenia. 19. Administracja gospodarcza - 12 j.a. (1945-1952) Użytkowanie nieruchomości, sprawy rolnictwa, ochrony roślin i hodowli. 20. Dział Skupu – regulaminy, instrukcje - 3 j.a. (1948-1951) Regulaminy i instrukcje. 21. Plany i sprawozdawczość Działu Skupu - 2 j.a. (1952-1953) Sprawozdania z kontraktacji. 22. Zakłady inne - gorzelnie - 1 j.a. (1946-1948) Sprawy Gorzelni w Szymonkowie. 23. Związek Zawodowy - 2 j.a. (1950-1951) Protokoły zebrań sprawozdawczo-wyborczych zakładowej organizacji związkowej, akta personalne Zarządu Oddziału Gminnego. 24. Kobiety - 14 j.a. (1946-1956) Protokoły Powiatowego Zjazdu Kobiet, Zarządu Koła, posiedzeń Rady Kobiecej, narad Aktywu Kobiecego, sprawy Kół Gospodyń Wiejskich, Inspektoratu Kobiecego, ewidencja kół, sprawy Międzynarodowego Dnia Kobiet i konkursu kobiecego. Materiały ulotne – 2 j.a. (1947, 1951) Biuletyn wewnętrzny Związku Samopomocy Chłopskiej, Biuletyn Urzędowy Głównego Komitetu Kultury Fizycznej. Number of units in the group: 274
45/740/0 Polski Związek Zachodni Oddział Powiatowy w Kluczborku 1946-1950 0 Unroll
Dokumentacja aktowa: 10 j.a. – 0,10 mb. -Zarządzanie: protokoły posiedzeń Zarządu Obwodu w Kluczborku, (1946-1949) - 2 j.a., - Organizacja własnej jednostki: statuty, instrukcje, wytyczne i okólniki dotyczące działalności oraz materiały dotyczące połączenia z Ligą Morską (1946-1950) – 5 j.a., - Sprawozdawczość: materiały z działalności (1946-1949) – 2 j.a., - Ewidencja osobowa: wykazy obywateli zaginionych podczas II wojny światowej (1947) – 1 j.a. Number of units in the group: 10
45/741/0 Liceum Pedagogiczne i Liceum dla Wychowawczń Przedszkoli w Kluczborku 1953-1975 0 Unroll
Organizacja: posiedzenia Rady Pedagogicznej, Komitetu Rodzicielskiego, zespołu praktyki pedagogicznej, samorządu szkolnego, arkusze organizacyjne, rejestr nauczycieli, sprawozdania z pracy dydaktyczno-wychowawczej, wyników nauczania, sprawozdania z pracy liceum, wizytacji, kontroli , kroniki szkolne, albumy 1953-1975 (42 ja), dokumentacja osobowa pracowników, akta maturalne, wyniki nauczania 1953-1975 (118 ja); nab.6799/2013: fotografie z uroczystości szkolnych 1953 (1 j.a.). Number of units in the group: 161
Showing 981 to 1,000 of 3,959 entries.