Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/1155/0 Urząd Stanu Cywilnego w Miechowej 1882-1935 164 Unroll
Number of units in the group: 145
45/1157/0 Wojewódzki Związek Spółdzielni Mleczarskich w Opolu 1952-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 76
45/1158/0 Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego i Usług w Opolu [1963] 1976-1993 [1994] 0 Unroll
Dział Ogólny: rejestr Przedsiębiorstwa, zarządzenia, decyzje i okólniki dyrektora, protokoły narad Dyrekcji, ustalenia z narad, protokoły posiedzeń Komisji ds. Organizacji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Artykułami Przemysłowymi, zarządzenia, instrukcje, protokoły narad Komisji ds. Przeglądu Zatrudnienia Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego, decyzje i zarządzenia likwidatora, informacje o decyzjach z posiedzeń kolegiów, posiedzenia narad kierownictwa, informacje o decyzjach z narad kierownictwa, protokoły narad i odpraw Służby Pracowniczej, postulaty z posiedzeń i uchwały Rady Pracowniczej, protokoły narad aktywu gospodarczego, regulamin organizacyjny, statut, statut Samorządu Załogi, struktura organizacyjna i jej zmiany, organizacja trybu pracy, współpraca ze związkami zawodowymi, programy działania i rozwoju, projekty dotyczące prywatyzacji, protokoły kontroli NIK, protokoły kontroli Okręgowego Zarządu Dochodów Państwa i Kontroli Finansowej, protokoły narad pokontrolnych, rewizje problemowe i gospodarcze. Plany finansowe, program i ocena planu usług, sprawozdania z działalności gospodarczej, sprawozdania finansowe, analiza ekonomiczna, analiza działalności gospodarczej, informacje o działalności, informacje ekonomiczne, informacje o sprzedaży, skargi, fundusz nagród specjalnych, postulaty pracownicze, Zakładowy System Wynagradzania, programy likwidacji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Handlu Wewnętrznego i Usług w Opolu, protokoły zdawczo- odbiorcze, kroniki. Protokoły badania sprawozdań statystycznych przez biegłego księgowego i orzeczenia, bilanse (1976- 1993) 143 ja Dział Planowania i Statystyki: organizacja i działalność Działu Planowania i Statystyki, sprawy przekazywania sieci detalicznych do WPHW przez WSS „Społem”, sprawozdania statystyczne, analizy działalności, analizy ekonomiczne, bilanse obrotu towarowego. Biuro Obrotu Artykułami Wyposażenia Mieszkań (1976-1986) 35 ja, Protokoły narad, statuty i regulaminy organizacyjne, kontrole, plany, notatki prasowe, sprawozdania finansowe i statystyczne, analizy, bilanse, spisy brakowanych akt (1975- 1988) 82 ja NSZZ Pracowników WPHW: konferencje delegatów, protokoły wyborów, posiedzeń Zarządu, posiedzeń Rady Oddziałowej, ewidencja członków, kronika (1980-1989) 18 ja Number of units in the group: 278
45/1159/0 68 Brygada Powszechnej Organizacji "Służba Polsce" w Kędzierzynie 1951-1952 0 Unroll
książki rozkazów dziennych 1951-1952 (6 j.a.), sprawozdania, meldunki ogólne, mekdunki o wypadkach nadzwyczajnych, ankiety 1951-1952 (3 j.a.) Number of units in the group: 9
45/1160/0 Urząd Miasta i Gminy w Zdzieszowicach [1968]1973-1990 [1991] 0 Unroll
Dokumentacja aktowa – 77 j.a. 0,80 mb. Organy kolegialne - 1 j.a. (1987) Narady pracowników własnej jednostki. Organizacja i zarządzanie- 3 j. a. (1973-1984) Regulamin organizacyjny, zarządzenia naczelnika. Plany pracy i ich realizacja - 1 j.a. (1987-1989) Plany pracy jednostki własnej. Statystyka - 3 j.a. (1978-1984) Narodowy Spis Powszechny, sprawozdania statytyczne. Podział administracyjny - 1 j.a. (1976) Protokoły przekazania sołectwa Januszkowice. Obsługa prawna, skargi i wnioski - 3 j.a. (1983-1989) Analizy skarg i wniosków. Biurowość, archiwa, składnice akt - 1 j.a. (1976-1977) Jednolity rzeczowy wykaz akt. Nadzór, kontrola, badania - 3 j.a. (1983-1989) Protokoły kontroli zewnętrznych. Praca, płace, ewidencje osobowe, legitymacje 7 j.a. (1976-1991) Dane statystyczne o pracownikach. Zatrudnianie i wynagradzanie pracowników - 2 j.a. (1975-1984) Przydział etatów Planowanie i wykonanie budżetów - 23 j.a. (1973-1990) Budżety, zmiany budżetów, bilanse. Rewizje finansowo-księgowe - 3 j.a. (1973-1985) Protokoły rewizji gospodarczych, zarządzenia porewizyjne. Plany społeczno-gospodarcze rozwoju i sprawozdawczość z ich realizacji - 3 j.a. (1976-1980) Plan społeczno-gospodarczego rozwoju, sprawozdania z realizacji planów. Czyny społeczne - 4 j.a. (1976-1981) Roczne plany czynów społecznych, sprawozdania z ich wykonania, protokoły odbioru czynów społęcznych. Gospodarka rolna, weterynaria - 1 j.a. (1986-1987) Sprawozdania dotyczące rekultywacji i ochrony gruntów rolnych i leśnych oraz zmian w zbiorowości indywidualnych gospodarstw rolnych. Geodezja rolna - 1 j.a. (1986) Wytyczanie ogródków działkowych. Gospodarka mieszkaniowa i lokalowa - 1 j.a. (1978-1980) Sprawozdania dotyczaze zasobów mieszkaniowych. Gospodarka terenami i nieruchomościami - 2 j.a. (1977) Zmiana nazw ulic i numeracji budynków. Budownictwo, Urbanistyka, Architektura - 13 j.a. (1975-1982) Decyzje lokalizacyjne Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, decyzje lokalizacyjne. Zatrudnienie i sprawy socjalne - 1 j.a. (1976-1978) Analizy dotyczące zatrudnienia. Dokumentacja techniczna 17 j.a. 0,22 mb (1976-1985) Projekty techniczne rekultywacji terenów gminy Zdzieszowice i modernizacji dróg rolnych nab.6329/2012: analizy , oceny i sprawozdania z działalności kolegiów 1975-1983 (2 j.a.), rejestry "A" spraw o wykroczeniu kolegium I instancji 1974-1980 (4 j.a.), przejmowanie terenów i nieruchomości 1975-1985 (5 j.a.), prawo pierwokupu, wywłaszczanie 1968-1982 (7 j.a.), przekazywanie terenów, sprzedaż, dzierżawy wieczyste 1973-1983 (4 j.a.) Number of units in the group: 116
45/1161/0 Rada Narodowa Miasta i Gminy w Zdzieszowicach 1973-1990 0 Unroll
Organizacja - 5 j.a. (1973-1981) Struktura rady narodowej, regulamin rady, regulamin Komitetu Kontroli Społecznej i oświadczenia członków zespołu kontrolnego, ewidencja organów kontroli społecznej Działalność rady narodowej - 71 j.a. (1973-1990) Protokoły sesji rady narodowej, uchwały rady narodowej - 18 j.a. Posiedzenia prezydium, realizacja postanowień - 10 j.a. Pposiedzenia komisji stałych, realizacja wniosków komisji - 32 j.a. Spotkania radnych z wyborcami, wnioski i postulaty - 4 j.a. Protokoły zebrań samorządu wiejskiego, posiedzenia rady sołeckiej - 2 j.a. Komitetu Kontroli Społecznej - 5 j.a. Plany pracy własnej rady narodowej - 2 j.a. (1976-1982) Plany pracy komisji. Sprawozdania rad narodowych - 2 j.a. (1973-1980) Sprawozdania z działalności rad narodowych. Number of units in the group: 85
45/1162/0 Gminna Rada Narodowa w Reńskiej Wsi pow. kozielski 1946-1954 0 Unroll
protokoły z wyborów sołtysów, protokoły plenarnych posiedzeń GRN, protokoły sesji GRN, protokoły komisji GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN, sprawozdania, budżety gminy, rejestry podatku gruntowego i Funduszu SFO, wykazy gospodarstw Number of units in the group: 55
45/1163/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brynicy 1954-1961 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1955, 1957-1961 (6 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1956, 1958-1961 (6 j.a.), plan gospodarczy gromady 1959-1960 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1962 (9 j.a.), sprawozdania budżetowe 1956-1961 (1 j.a.). Number of units in the group: 23
45/1164/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dębiu 1954-1961 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954, 1956-1961 (7 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1961 (7 j.a.), budżety gromady 1955-1962 (7 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych 1957, 1961 (2 j.a.), plan gospodarczy gromady 1959 (1 j.a.). Number of units in the group: 24
45/1165/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gosławicach 1955-1961 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1961 (1 j.a.), komisje GRN i komitety gromadzkie - protokoły posiedzeń, zebrań, odbioru prac 1959-1961 (1 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1961 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1962 (8 j.a.), sprawozdania budżetowe 1958-1961 (3 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych 1957 (1 j.a.), gromadzki plan nasienny 1960-1965 (1 j.a.), protokół kontroli zewnetrznej 1961 (1 j.a.), uchwały GRN i PGRN 1960 ( 1 j.a.), plan pracy GRN 1959-1960 (1 j.a.). Number of units in the group: 19
45/1166/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Górkach 1954-1959 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1959 ( 3 j.a.), komisje GRN - plany pracy, protokoły posiedzeń i kontroli 1955-1956 (1 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1956-1959 (4 j.a.), , protokoły zebrań wiejskich 1958 (1 j.a.), plan gospodarczy gromady 1959-1960 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1959 (2 j.a.), sprawozdania budżetowe 1957-1959 (1 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych 1957 (1 j.a.). Number of units in the group: 14
45/1167/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Radomierowicach 1955-1959 0 Unroll
protokoły sesji GRN, protokoły posiedzeń prezydium GRN, budżety gromady, wykaz gospodarstw. Number of units in the group: 10
45/1168/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Sławicach 1955-1961 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1961 (1 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1960-1961 (2 j.a.), plan gospodarczy gromady 1959-1960 (1 j.a.), budżety gromady 1959-1961 ( 2 j.a.), sprawozdania budżetowe 1955-1958 ( 1 j.a.), dopływ - nab.5550/2009: mapy miejscowości Bierkowice, Sławice 1865, 1934, 1957, 1960 (9 j.a.) Number of units in the group: 16
45/1169/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Wróblinie 1955-1959 0 Unroll
plany pracy Prezydium GRN 1955-1958 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1956 (2 j.a.), plan i budżet gromady 1958-1959 (1 j.a.), protokoły sesji GRN 1955-1959 (4 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1959 (1 j.a.), komisje GRN - protokoły posiedzeń (1 j.a.). Number of units in the group: 10
45/1170/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Brożcu 1954-1962[1964] 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1961 (6 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli 1955-1962 [1964] (4 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1961 (6 j.a.), budżety gromady 1960-1961 (2 j.a.). Number of units in the group: 18
45/1171/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Racławiczkach 1957-1958 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1957-1958 (2 j.a.). Number of units in the group: 2
45/1172/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Dziewkowicach 1954-1961 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1961 (7 j.a.), komisje GRN, protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1954-1961 (6 j.a.). Number of units in the group: 13
45/1173/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kalinowie 1954-1959 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1959 (5 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955--1959 (5 j.a.), budżet gromady 1957-1959 (3 j.a.). Number of units in the group: 13
45/1174/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Krośnicy 1954-1959 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1959 (5 j.a.), komisje GRN 1954 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955,1959 (2 j.a.). Number of units in the group: 8
45/1175/0 vacat-Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ligocie Dolnej-włączony do zespołu nr 1178-Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Szymiszowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 1,381 to 1,400 of 3,943 entries.