Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/443/0 Państwowy Zakład Ubezpieczeń Oddział Wojewódzki w Opolu 1946-2000 0 Unroll
Number of units in the group: 237
45/444/0 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu 1945-1994 0 Unroll
Number of units in the group: 398
45/445/0 Towarzystwo Przyjaciół Nauki i Sztuki w Opolu 1945-1949 0 Unroll
statut Towarzystwa Przyjaciół Nauki i Sztuki w Opolu [1949] (1 j.a.), wykaz członków Towarzystwa 1945-1949 (1 j.a.), protokoły zebrań 1948-1949 (1 j.a.), korespondencja 1948-1949 (1 j.a.) Number of units in the group: 4
45/446/0 Komitet Badań Naukowych Opolszczyzny w Opolu 1947-1955 0 Unroll
regulamin Komitetu, wykaz członków 1947-1954 (1 j.a.), plenarne posiedzenie Komitetu 1954 (1 j.a.), walne zebranie Komitetu 1954 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium Komitetu 1955 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Rady Redakcyjnej "Kwartalnika Opolskiego" 1954-1955 (1 j.a.), sprawozdania z prac wykopaliskowych 1950-1952 (1 j.a.), materiały sekcji historycznej i etnograficznej 1954 (2 j.a.), wycinki prasowe 1950-1954 (2 j.a.), materiały na wystawy 1950-1954 (3 j.a.), album zdjęć wykopalisk i otwarcia wystawy prehistorycznej [1954] (1 j.a.), konkurs na prace z zakresu wsi opolskiej 1953-1954 (1 j.a.), akcja oświatowa 1954 (1 j.a.), preliminarze budżetowe 1948-1953 (1 j.a.), bilanse zamknięcia 1949-1955 (1 j.a.), sprawozdania z działalności Komitetu Badań Naukowych 1947-1955 (1 j.a.) Number of units in the group: 19
45/447/0 Opolskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Opolu [1948] 1955-1960 0 Unroll
walne zebranie 1960 (1 j.a.), zebrania administracyjne 1957-1958 (2 j.a.), zebrania Zarządu 1955-1959 (2 j.a.), Wydział I Nauk Społecznych i Historycznych 1956-1960 (2 j.a.), Wydział II Języka i Literatury 1956-1960 (2 j.a.), Wydział III Nauk Przyrodniczych 1956-1960 (2 j.a.), wycinki prasowe 1955-1960 (1 j.a.), finanse 1958-1960 (4 j.a.), Kolegium Redakcyjne 1955-1960 (2 j.a.), sesje naukowe 1957-1958 (2 j.a.), akcja oświatowa 1956-1960 (2 j.a.), wydawnictwa własne 1948-1960 (6 j.a.), wystawy 1948-1959 (2 j.a.). Number of units in the group: 30
45/448/0 Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Zarząd Wojewódzki w Opolu 1950-1960 0 Unroll
organizacja 1959 ( 1 j.a.), zjazdy wojewódzkie 1953-1960 (3 j.a.), posiedzenia 1951-1960 (12 j.a.), sprawozdania z działalności 1950-1960 (3 j.a.), wykazy członków 1951-1957 (3 j.a.), finanse 1954-1956 (4 j.a.), plany akcji odczytowej 1950-1956 (30 j.a.), sprawozdania z akcji odczytowej 1950-1957 (9 j.a.), ankiety z akcji odczytowej 1952-1953 (1 j.a.), kontrola akcji odczytowej 1952-1956 (5 j.a.), akcja literacka 1951 (1 j.a.), uniwersytety powszechne 1957-1960 (1 j.a.). Number of units in the group: 73
45/449/0 Redakcja Miesięcznika "Odra" w Opolu 1957-1958 0 Unroll
zezwolenia na wydanie miesięcznika "Odra"1957-1958 (1 j.a.), korespondencja redakcji z autorami miesięcznika 1957-1958 (1 j.a.), sprawy finansowe 1957-1958 (1 j.a.), kolportaż miesięcznika 1957-1958 (1 j.a.). Number of units in the group: 4
45/450/0 Muzeum Okręgowe Śląska Opolskiego w Opolu 1945-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 433
45/451/0 Teatr im. Jana Kochanowskiego w Opolu 1946-1990 11 Unroll
Number of units in the group: 192
45/452/0 Państwowa Filharmonia w Opolu 1952-1990 0 Unroll
Number of units in the group: 357
45/453/0 Wojewódzki Dom Kultury w Opolu 1952-1991 0 Unroll
organizacja Wojewódzkiego Domu Kultury-zarządzenia, struktury organizacyjne, protokoły narad i posiedzeń, plany pracy i sprawozdania, normatywy kancelaryjne, regulminy, protokoły kontroli zewnętrznych, zarządzenia pokontrolne 1952-1991 (22 j.a.), kadry-sprawozdania statystyczne ze stanu zatrudnienia, struktura kadry w placówkach kulturalno-oswiatowych 1977, 1982-1991 (2 j.a.), finanse i księgowość-preliminarze i sprawozdania budżetowe, bilanse 1952-1990 (10 j.a.), upowszechnianie kultury i sztuki-spotkania teatralne, kronika Klubu Marynistów, akcje wypoczynku zimowego i letniego dzieci 1983-1991 (6 j.a.). Number of units in the group: 40
45/454/0 Komitet do spraw Radia i Telewizji Polskie Radio i Telewizja Rozgłośnia w Opolu 1952-1989 0 Unroll
Number of units in the group: 109
45/455/0 Społeczny Komitet Radiofonizacji Kraju Zarząd Okręgu w Opolu 1948-1953 0 Unroll
okólniki i zarządzenia 1948-1952 (11 j.a.), protokoły i sprawozdania podległych oddziałów 1948-1952 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Okręgu i protokoły zebrań kół 1950-1952 (4 j.a.), sprawozdania z wyjazdów służbowych 1951-1952 (4 j.a.), sprawy finansowe i budżetowe 1951-1952 (2 j.a.), materiały dotyczące działalności oddziałów powiatowych 1950-1953 (34 j.a.), sprawy radiofonizacji w terenie - spółdzielni produkcyjnych, zakładów gastronomicznych, szkół, przedszkoli 1951-1953 (43 j.a.), akta likwidacji Zarządu Okręgu 1952-1953 (2 j.a.) Number of units in the group: 103
45/456/0 Liceum Ogólnokształcące dla Pracujących w Opolu 1947-1956 0 Unroll
Organizacja: protokoły zebrań Zespołu Młodzieżowego i organizacji młodzieżowych, rekrutacja uczniów, przedstawienie szkolne, kronika, zdjęcia, (1947-1956) 7 j.a, Sprawy finansowo- księgowe: preliminarze, budżety, sprawozdania budżetowe. (1947- 1953), 3 j.a. Number of units in the group: 10
45/457/0 Liceum Pedagogiczne w Opolu 1945-1961 0 Unroll
protokoły Rady Pedagogicznej 1948-1961 (11 j.a.), protokoły i sprawozdania powizytacyjne 1951-1961 (1 j.a.), plany pracy, arkusze organizacyjne i przydziały czynności 1949-1960 (1 j.a.), sprawozdania roczne szkoły 1947-1961 (1 j.a.), ewidencja absolwentów Liceum Pedagogicznego, Komisji Rejonowej, Korespondencyjnego Liceum Pedagogicznego 1947-1961 (1 j.a.), budżety, roczne bilanse i sprawozdnia rachunkowe 1950-1960 (3 j.a.), protokoły zebrań rodzicielskich 1954-1955 (1 j.a.), kronika szkoły 1945-1958 (1 j.a.), protokoły zdawczo-odbiocze kasy pracowniczej, agend dyrektora 1951-1954 (1 j.a.), arkusze ocen, protokoły egzaminów rocznych komisji rejonowych, odpisy dyplomów i protokoły egzaminacyjne (57 j.a.) Number of units in the group: 80
45/458/0 Studium Nauczycielskie w Opolu 1957-1971 0 Unroll
Organizacja Studium:protokoły posiedzeń Rady Studium, Kollegium, protokoły zebrań opiekunów grup i kierowników wydziałów, Komisji Pedagogicznej, Komisji Stypendialnej, sekcji naukowych. Protokoły konferencji przedmiotowych, Zespołu Praktyki Pedagogicznej, zebrań samorządu uczelnianego. Protokoły kontroli, organizacja studium i arkusze organizacyjne. Plany pracy, organizacja nauczania i wychowania. Sprawozdania z działalności, z wizytacji, statystyczne, preliminarze, budżety, bilanse. Protokoły zdawczo– odbiorcze, księgi pamiątkowe, kroniki 1957-1971( 59 j.a.), Nauczanie: sprawozdania z egzaminów, wyniki nauczania, rekrutacja uczniów, praktyki pedagogiczne 1957- 1970 ( 6 j.a.), Księgi dyplomów, skorowidz wydanych indeksów, ewidencja indeksów, prac kontrolnych, karty zaliczeniowe, akta osobowe nauczycieli i pracowników, akta osobowe uczniów, wykazy nauczycieli uzupełniających wykształcenie w studium, umowy o pracę z nauczycielami wykładającymi w studium, listy płac. 1950-1971 (4178 j.a.) Number of units in the group: 4243
45/459/0 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu 1951-1964 0 Unroll
Organizacja Zakładu; zarządzenia wewnętrzne, protokoły narad, posiedzeń Zarządu Zakładu Doskonalenia Rzemiosła, protokoły narad roboczych, statuty Zakładu 1951- 1960 (17 ja), archiwum zakładowe; akta ośrodka archiwalnego 1951- 1962 (5 ja), sprawy ekonomiczne; plany i sprawozdania, sprawozdania z działalności Warsztatów Szkoleniowo- Usługowych. 1953- 1964 (6 ja) sprawy szkoleniowe; plany szkolenia i sprawozdania z działalności szkoleniowej. 1952-1960 (4 ja), sprawy finansowo- księgowe; Plany finansowe, plany techniczno- przemysłowo –finansowe, budżety i bilanse, sprawozdania finansowe, protokoły kontroli. 1951-1960 (52 ja) Number of units in the group: 84
45/460/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej Zarząd Wojewódzki w Opolu 1950-1952 0 Unroll
okólniki, statut, protokoły posiedzeń, protokół likwidacji Zarządu Wojewódzkiego Towarzystwa Burs i Stypendiów 1950-1952 (1 j.a.), Number of units in the group: 1
45/461/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Powiatowy w Głubczycach 1947-1950 0 Unroll
okólniki, korespondencja Towarzystwa Burs i Stypendiów Oddział Powiatowy w Głubczycach 1947-1950 (3 j.a.), protokoły posiedzeń Komisji Selekcyjno-Stypendialnej 1948-1950 (1 j.a.), deklaracje członkowskie 1949 (1 j.a.) Number of units in the group: 5
45/462/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Powiatowy w Grodkowie 1947-1950 0 Unroll
okólniki, sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń Komisji Selekcyjnej 1949-1950 (1 j.a.), rejestr członków 1947-1949 (1 j.a.) Number of units in the group: 2
45/463/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Powiatowy w Kluczborku 1948-1951 0 Unroll
sprawozdania z działalności, korespondencja 1948-1951 (1 j.a.) Number of units in the group: 1
45/464/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Powiatowy w Koźlu 1949-1951 0 Unroll
okólniki, zarządzenia w sprawach finansowych 1949-1951 (1 j.a.), protokoły z zebrań Zarządu Powiatowego 1949-1950 (1 j.a.) Number of units in the group: 2
45/465/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Powiatowy w Namysłowie 1947-1951 0 Unroll
okólniki, instrukcje, sprawozdania z działalności 1948-1951 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Powiatowego Koła TBiS w Namysłowie 1947-1950 (1 j.a.), rejestr członków TBS Oddziału Powiatowego w Namysłowie 1949-1951 (1 j.a.) Number of units in the group: 3
45/466/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Powiatowy w Niemodlinie 1949-1951 0 Unroll
okólniki, korespondencja, sprawozdania z działalności, protokoły 1949-1951 (1 j.a.), deklaracje członkowskie 1949-1951 (1 j.a.) Number of units in the group: 2
45/467/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Powiatowy w Oleśnie 1950-1951 0 Unroll
sprawozdania z działalności, finansowe, protokoły z zebrań 1950-1951 (1 j.a.) Number of units in the group: 1
45/468/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Powiatowy w Opolu 1951-1951 0 Unroll
sprawozdania z działalności Zarządu, korespondencja 1950 (1 j.a.) Number of units in the group: 1
45/469/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Powiatowy w Prudniku 1947-1951 0 Unroll
protokoły posiedzeń Zarządu 1947-1951 (1 j.a.), protokoły Komisji Selekcyjno-Stypendialnej 1948-1951 (1 j.a.), rejestr członków 1948-1950 (1 j.a) Number of units in the group: 3
45/470/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Powiatowy w Raciborzu 1949-1951 0 Unroll
sprawozdania z działalności, protokoły posiedzeń, korespondencja 1949-1951 (2 j.a.), deklaracje członkowskie 1950 (1 j.a) Number of units in the group: 3
45/471/0 Towarzystwo Burs i Stypendiów Rzeczypospolitej Polskiej Oddział Powiatowy w Strzelcach Opolskich 1948-1951 0 Unroll
sprawozdania z działalności, protokoły z zebrań 1948-1951 (1 j.a.), deklaracje członkowskie 1950 (1 j.a) Number of units in the group: 2
45/472/0 Wojewódzki Komitet Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Internatów w Opolu 1950-1972 0 Unroll
instrukcje, zarządzenia własne, statuty, regulaminy 1958-1965 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń i narad Wojewódzkiego Komitetu Funduszu Odbudowy Szkół 1950-1971 (4 j.a.), protokoły posiedzeń komisji 1959-1979 (7 j.a.), uchwały rad narodowych w sprawach Funduszu Odbudowy Szkół 1950-1955 (1 j.a.), zestawienia wpływów finansowych i tabele porównawcze wpływów Wojewódzkiego Komitetu Społecznego Funduszu Budowy Szkół 1959-1968 (4 j.a.), sprawozdania cyfrowe i opisowe z osiągnięć zbiórkowych Wojewódzkiego Komitetu Społecznego Funduszu Budowy Szkół i Komitetów Powiatowych 1959-1970 (44 j.a.), deklaracje, umowy, wykazy fundatorów szkół 1960-1962, 1966-1967 (1 j.a.), wykazy przebiegu świadczeń zakładów - fundatorów na SFBS 1961-1968 (2 j.a.), zakłady produkcyjne tworzące fundusz zakładowy SFBSiI 1972 (1 j.a.), wykazy realizcji świadczeń ludności wiejskiej i młodzieży na SFBS, sprawozdania, dopłaty 1961-1972 (14 j.a.), czyny społeczne na rzecz budownictwa szkolnego 1959,1961, 1963-1964 (1 j.a.), materiały propagandowe, biuletyny informacyjne, wycinki prasowe 1959-1972 (4 j.a.), protokoły kontroli przeprowadzonych w WK SFBS i komitetach terenowych 1963-1966 (2 j.a.), preliminarze budżetowe, plany finansowe i bilanse 1952-1971 (4 j.a.), inwentaryzacja - protokoły, sprawozdania 1965-1966 (1 j.a.), wyróżnienia, nagrody dla działaczy SFBSiI 1972 (1 j.a.), dopływ (protokoły posiedzeń Plenum WK SFBSiI, protokoły posiedzeń i narad Komisji Miejskiej, sprawozdania z działalności KM w Opolu) 4 j.a.- 0,08 1958-1963, 1970, przes. 253, 839 Number of units in the group: 101
Showing 721 to 750 of 3,959 entries.