Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/503/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Powiatowy w Nysie 1957-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1957-1970 (2 j.a.) Number of units in the group: 2
45/504/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Powiatowy w Oleśnie 1957-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1957-1970 (3 j.a.) Number of units in the group: 3
45/505/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Miasta i Powiatu w Opolu 1957-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1957-1970 (3 j.a.) Number of units in the group: 3
45/506/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Powiatowy w Prudniku 1957-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1957-1970 (3 j.a.) Number of units in the group: 3
45/507/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Powiatowy w Raciborzu 1957-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, zebrań Zarządu Powiatowego, plany pracy, sprawozdania 1957-1970 (3 j.a.), deklaracje członkowskie 1957-1964 (21 j.a.) Number of units in the group: 29
45/508/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Powiatowy w Strzelcach Opolskich 1957-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1957-1970 (2 j.a.) Number of units in the group: 2
45/509/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Miejski w Głogówku 1959-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1957-1970 (3 j.a.) Number of units in the group: 3
45/510/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Miejski w Głuchołazach 1962-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1962-1970 (1 j.a.) Number of units in the group: 1
45/511/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Zarząd Zakładowy w Kędzierzynie 1961-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1961-1970 (2 j.a.), akcja odczytowa 1967-1970 (1 j.a.) Number of units in the group: 3
45/512/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Koło przy Wyższej Szkole Inżynieryjnej w Opolu 1968-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1968-1970 (1 j.a.) Number of units in the group: 1
45/513/0 Towarzystwo Rozwoju Ziem Zachodnich Koło przy Wyższej Szkole Pedagogicznej w Opolu 1968-1970 0 Unroll
protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1968-1970 (1 j.a.) Number of units in the group: 1
45/514/0 Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Opolu 1947-1956 0 Unroll
Wydział Organizacyjny: plany pracy Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych i oddziałów okręgowych 1953 - 1956 (1 j.a.), sprawozdania Okręgowej Rady Związków Zawodowych w Opolu 1951 (1 j.a.), konferencje wojewódzkie Związków Zawodowych 1953, 1955 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych, posiedzeń sekretariatu, prezydium z zebrań 1950-1951(1 j.a.), protokoły z posiedzeń Sekretariatu Okręgowej Rady Związków Zawodowych 1950-1953 (9 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych 1954-1956 (7 j.a.), protokoły z posiedzeń poświęconych przeniesieniu uchwał V i VI plenum Centralnej Rady Związków Zawodowych 1950-1951 (2 j.a.), protokoły, telefonogramy, sprawozdania z akcji związanych z reformą walutową 1950 (1 j.a.), referaty dotyczące kongresu Związków Zawodowych, narad i konferencji 1953-1955 (2 j.a.), protokoły z narad, masówek, seminariów 1953-1954 (2 j.a.), protokoły z narad związanych z władzami partyjnymi 1956 (1 j.a.), Rady Kobiece - sprawozdania z działalności, protokoły z narad, korespondencja 1950, 1953-1956 (4 j.a.), protokoły polustracyjne instruktorów Okręgowych Rad Związków Zakładowych, sprawozdania z kontroli 1950 (2 j.a.), sprawozdania z pobytu w terenie pracowników Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych 1952-1955 (4 j.a.), sprawozdania dotyczące prenumeraty "Głosu Pracy" 1952 (1 j.a.), Zakładowe Komitety Frontu Jedności Narodu - udział aktywistów związkowych, sprawozdania, lustracje 1952 (1 j.a.), protokoły, sprawozdania, korespondencja, oceny, analizy zarządów okręgowych związków zawodowych poszczególnych branż oraz wydziałów Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych 1950-1955 ( 90 j.a.), protokoły z posiedzeń, sprawozdania, korespondencja powiatowych rad związków zawodowych 1947-1950 (15 j.a.), materiały rad zakładowych związków zawodowych poszczególnych branż 1948-1953 (35 j.a.), akta dotyczące wyborów do rad zakładowych - sprawozdania, informacje, konferencje, oceny z przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczej 1951-1955 (27 j.a.), sprawozdania statystyczne z działalności rad zakładowych, poszczególnych związków branżowych, okólniki i informacje w sprawie sprawozdawczości, sprawozdania z działalności klubów techniki i racjonalizacji, bibliotek, świetlic, sprawozdania z zatrudnienia, płac i budżetów placówek kulturalno-oświatowych 1950-1956 (55 j.a.), Wydział Ekonomiczny: zakładowe umowy zbiorowe 1949-1956 (11 j.a.), protokoły, sprawozdania, korespondencja w sprawach produkcji, współzawodnictwa i racjonalizacji 1950-1952 (5 j.a.), akta dotyczące zobowiązań podjętych dla uczczenia świąt: 1-Maja, 22 Lipca, Rewolucji Październikowej, Kongresu Światowej Federacji Związków Zawodowych oraz sprawozdania z podejmowanych zobowiązań 1950-1955 (20 j.a.), akta dotyczące planu 5-letniego 1956 (4 j.a.), protokoły i sprawozdania z przeprowadzonych wyborów społecznych inspektorów pracy 1950-1951 (1 j.a.), sprawozdania zarządów okręgowych związków zawodowych z ochrony pracy 1951-1953 (3 j.a.), sprawozdania, protokoły Referatu Inspekcji Ochrony i Higieny Pracy 1951-1953 (3 j.a.), interwencje 1951-1953, 1955 (5 j.a.), sprawozdania z załatwionych interwencji przez powiatowe rady i zarządy okręgowe związków zawodowych 1952-1956 (3 j.a.), wykazy, ankiety w sprawach zatrudnienia, majątków, komisji związkowych, rad zakładowych 1950-1951 (1 j.a.), praktyki i szkolenia zawodowe 1951 (1 j.a.), protokoły i sprawozdania inspektorów wydziału produkcyjnego z przeprowadzonych kontroli 1951-1952 (1 j.a.), Wydział Kulturalno-Oświatowy: plany rzeczowe działalności kulturalno-oświatowej na 1954 rok 1953 (1 j.a.), Wydział Socjalno-Bytowy: ankiety dotyczące urządzeń i sprzętu pracowniczego ogrodów działkowych 1951 (1 j.a.), wykazy obiektów socjalnych 1955-1956 (1 j.a.),Wydział Gospodarczo-Administracyjny: akta odbudowy Wojewódzkiego Domu Kultury - dokumentacja techniczna, kosztorysy, protokoły z posiedzeń Komitetu, protokoły zdawczo-odbiorcze 1950-1953 (5 j.a.), Referat Finansowy: preliminarze budżetowe Okręgowej Rady Związków Zawodowych 1951-1956 (5 j.a.), sprawozdania finansowe Okręgowej Rady Związków Zawodowych, bilanse zamknięcia 1950-1955 (5 j.a.), roczne sprawozdania finansowe Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych 1955-1957 (2 j.a.), preliminarze budżetowe powiatowych rad związków zawodowych 1950-1952 (3 j.a.), zbiorcze zestawienia bilansów powiatowych rad związków zawodowych i powiatowych domów kultury 1951 (1 j.a.), preliminarze budżetowe i sprawozdania finansowe Wojewódzkiego Domu Kultury i powiatowych domów kultury 1954-1957 (9 j.a.), Komisja Rewizyjna: regulaminy, protokoły, sprawozdania, korespondencja 1950-1956 (1 j.a.), sprawy finansowe akcji socjalnej 1953-1956 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Komisji Porozumiewawczej Związków Zawodowych 1956 (1 j.a.), sprawy likwidacji byłej Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych 1957 (1 j.a.) Number of units in the group: 359
45/515/0 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Głubczycach 1951-1953 0 Unroll
konferencja wyborcza Powiatowej Rady Związków Zawodowych 1952 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Związków Zawodowych 1952-1953 (2 j.a.), protokoły, informacje, wykazy z wyborów do rad zakładowych 1952-1953 (1 j.a.), protokoły z zebrań, narad organizacyjnych Rad Kobiecych, protoły z zebrań zakładowych 1952-1953 (2 j.a.), zobowiązania i ich realizacja 1952 (1 j.a.), budżet i sprawozdania z wykonania budżetu 1951-1952 (1 j.a.) Number of units in the group: 8
45/516/0 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Kluczborku 1946-1953 0 Unroll
protokoły z posiedzeń plenarnych i Prezydium PRZZ 1946-1953 (2 j.a.), sprawy organizacyjne - plany pracy, zebrania, sprawozdania 1950-1953 (4 j.a.), sprawozdanie z działalności PRZZ 1952 (1 j.a.), interwencje 1951-1953 (3 j.a.), miesięczne sprawozdania z przeprowadzonych interwencji 1951-1953 (1 j.a.) Number of units in the group: 11
45/517/0 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Namysłowie 1951-1953 0 Unroll
II konferencja wyborcza Powiatowej Rady Związków Zawodowych 1952 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Związków Zawodowych 1951-1953 (3 j.a.) Number of units in the group: 4
45/518/0 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Niemodlinie 1950-1953 0 Unroll
protokoły z posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Związków Zawodowych, narad, zebrań grup związkowych i rad zakładowych, sprawozdania 1951-1953 (6 j.a.), skargi, zażalenia, interwencje 1952 (1 j.a.), zobowiązania - protokoły, sprawozdania meldunki 1952-1953 (2 j.a.), akta dotyczące remontu Powiatowego Domu Kultury w Niemodlinie i budynku biurowego Powiatowej Rady Związków Zawodowych 1950-1952 (2 j.a.) Number of units in the group: 11
45/519/0 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Oleśnie 1949-1952 0 Unroll
protokoły z posiedzeń i plany pracy posiedzeń Prezydium Powiatowej Rady Związków Zawodowych 1951-1952 (3 j.a.), sprawozdania, wykazy, ankiety dotyczące działalności i stanu organizacyjnego PRZZ 1950-1952 (1 j.a.), wybory do organizacji związkowych - instrukcje, meldunki, sprawozdania 1950-1951 (1 j.a.), protokoły z narad i konferencji aktywu związkowego 1951-1952 (1 j.a.), interwencje, zażalenia 1952 (1 j.a.), ankiety podjętych zobowiązań produkcyjnych 1952 (1 j.a.), przejęcie i adaptacja budynku biurowego dla Powiatowej Rady Związków Zawodowych 1949-1951 (1 j.a.) Number of units in the group: 9
45/520/0 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Opolu 1948-1950 0 Unroll
protokoły z posiedzeń plenarnych i Prezydium Powiatowej Rady Związków Zawodowych 1950 (1 j.a.), sprawozdania z działalności Powiatowej Rady Związków Zawodowych 1949 (1 j.a.), protokoły z zebrań, lustracji zakładów pracy, sprawozdania organizacji związkowych 1949-1950 (3 j.a.), protokoły z odpraw, narad, przewodniczących i sekretarzy oddziałów branżowych 1950 (1 j.a.), związki branżowe - sprawozdania, protokoły 1948 (3 j.a.), rady zakładowe - protokoły z zebrań, sprawozdania 1950 (7 j.a.), rady kobiece - protokoły z zebrań, sprawozdania 1949-1950 (2 j.a.), sprawy młodzieży - sport, wychowanie fizyczne 1949-1950 (1 j.a.), współzawodnictwo pracy - protokoły z posiedzeń, sprawozdnia 1950 (1 j.a.) Number of units in the group: 20
45/521/0 Powiatowa Rada Związków Zawodowych w Raciborzu 1952-1953 0 Unroll
protokoły z narad i zebrań 1952-1953 (2 j.a.), kampania sprawozdawczo-wyborcza 1952 (2 j.a.), zobowiązania - sprawozdania, meldunki, protokoły 1952 (1 j.a.) Number of units in the group: 5
45/522/0 Związek Nauczycielstwa Polskiego Zarząd Okręgu w Opolu [1945] 1950-1973 0 Unroll
materiały okręgowych zjazdów delegatów Związku Nauczycielstwa Polskiego 1950-1972 (9 j.a.), materiały z zebrań sprawozdawczo-wyborczych do instancji związkowych 1952-1973 (13 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych, prezydium i sekretariatu 1950-1973 (41 j.a.), protokoły z zebrań ZOZ, MOZ, zarządów oddziałów powiatowych, plany pracy, sprawozdania 1945-1970 (19 j.a.), Komisja Rewizyjna i komisje problemowe 1958-1973 (8 j.a.), normatywy, wytyczne, instrukcje, biuletyny 1951-1964 (8 j.a.), plany pracy, sprawozdania, oceny, materiały statystyczne poszczególnych zarządów powiatowych i miejskich 1950-1973 (55 j.a.), sprawy kadrowe i zatrudnienia 1950-1973 (10 j.a.), interwencje nauczycieli 1950-1955 (6 j.a.), Pracownicza Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa 1950-1955 (5 j.a.), sprawy socjalno-bytowe i bhp 1950-1970 (13 j.a.), programy i zagadnienia szkolenia ideologicznego nauczycieli, sprawozdania z dokształcania ideologicznego nauczycieli, protokoły i sprawozdania kolokwiów, odpraw kierowników i instruktorów, sprawozdania z działalności wydziałów pedagogicznych 1950-1973 (27 j.a.), sprawozdania, informacje w sprawach kulturalno-oświatowych 1950-1965 (18 j.a.), preliminarze budżetowe i bilanse 1950-1972 (26 j.a.), przes.1197/2008 - 1 j.a.-0,01 mb.: kronika oddziału powiatowego ZNP w Prudniku b.d. (1 j.a.). Number of units in the group: 313
45/523/0 Związek Zawodowy Metalowców Zarząd Okręgowy w Opolu 1953-1973 0 Unroll
materiały okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1955-1969 (6 j.a.), informcje o przebiegu kampanii sprawozdawczo-wyborczych w ogniwach związkowych 1955-1960 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych Zarządu Okręgu 1954-1972 (4 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium Zarządu Okręgu 1954-1972 (10 j.a.), protokoły z posiedzeń i sprawozdania z działalności rad zakładowych 1956-1969 (5 j.a.), komisje problemowe - protokoły z posiedzeń, plany pracy, sprawozdania 1954-1973 (17 j.a.), protokoły z narad zakładowych instruktorów pracy 1957 (1 j.a.), protokoły z narad przewodniczących rad zakładowych 1962-1971 (1 j.a.), materiały z narad i konferencji 1954-1971 (5 j.a.), plany pracy Zarządu Okręgu i komisji 1954 -1965 (3 j.a.), informacje i sprawozdania o działalności Zarządzu Okręgu, spraw bhp, szkolenia związkowego, wynalazczości i racjonalizacji, imprez sportowych, spraw socjalnych 1954-1973 (25 j.a.), obsada osobowa Zarządu Okręgu 1954-1955 (1 j.a.), zakładowe umowy zbiorowe 1954-1956 (6 j.a.), normy pracy - informacja o przebiegu społecznego przeglądu norm pracy, sprawozdania z wykonania norm pracy 1955-1971 (5 j.a.), wypadki przy pracy 1955-1965 (3 j.a.), meldunki, oceny, informacje o realizacji zobowiązań produkcyjnych i współzawodnictwie 1954-1971 (6 j.a.), preliminarze budżetowe i sprawozdania finansowe 1954-1971 (10 j.a.), sprawozdania z działalności Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 1954-1971 (3 j.a.), sprawozdania BHP Związku Zawodowego Metalowców 1966-1968 (1 j.a.), przes.668/2005 - 2 j.a.-0,08 mb.(włączono do kat.B), przes.1203/2008 - 1 j.a.-0,01 mb: plan zagadnień problemowych Zarządu Okręgu Związku Zawodowego Metalowców na rok 1969 (1 j.a.) Number of units in the group: 117
45/524/0 Związek Zawodowy Pracowników Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych Zarząd Okręgu w Opolu [1945] 1950-1973 0 Unroll
materiały okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1951-1972 (10 j.a.), kampanie sprawozdawczo-wyborcze w organizacjach związkowych 1956-1970 (7 j.a.), protokoły z plenarnych posiedzeń Zarządu Okręgu 1951-1972 (17 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Zarządu Okręgu 1950-1973 (22 j.a.), komisja statutowa i komisje problemowe 1953-1973 (7 j.a.), protokoły z posiedzeń, referaty na zebrania i posiedzenia 1954-1960 (3 j.a.), statut Związku Zawodowego Pracowników Budowlanych i Przemysłu Materiałów Budowlanych 1957 (1 j.a.), plany pracy, zatrudnienia, plany szkoleń 1951-1973 (5 j.a.), sprawozdania z działalności, szkoleń, statystyka, analizy, zestawienia 1950-1973 (22 j.a.), księgi pomocnicze - statystyczne 1952-1960 (6 j.a.), analiza sprawozdawczości, zestawienia pomocnicze, wykaz zakładów pracy objętych działalnością Zarządu Okręgu 1960-1965, 1968, skargi i zażalenia 1953-1954 (1 j.a.), wycinki prasowe 1951-1956 (1 j.a.), spisy zdawczo-odbiorcze akt przekazanych do Archiwum Państwowego w Opolu 1966 (1 j.a.), protokoły i sprawozdania z pobytu w zakładach pracy instruktorów Zarządu Okręgu 1955-1956 (2 j.a.), protokoły kontroli 1955-1973 (6 j.a.), materiały z obchodów i uroczystości związkowych 1960-1963 (5 j.a.), sprawy ekonomiczne- protokoły, raporty, sprawozdania z zebrań pracowników przemysłu budowlanego, sprawozdania z wykorzystania funduszu zakładowego, z wykonania planów produkcyjnych, projekty planu 5-letniego 1953-1969 (13 j.a.), układy zbiorowe pracy, zakładowe umowy zbiorowe 1949-1960 (18 j.a.), plany poprawy warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 1959 (1 j.a.), sprawozdania Technicznego Inspektora Pracy 1955-1971 (10 j.a.), analizy stanu postępu technicznego, sprawozdania GUS, zalecenia pokontrolne Technicznego Inspektora Pracy, kurs zakładowy 1955, 1957, 1959-1960 (4 j.a.), wypadki śmiertelne w zakładach podległych Zjednoczeniu Budownictwa Wojskowego nr 31 we Wrocławiu 1955 (1 j.a.), protokoły z kontroli przeprowadzonych przez Technicznego Inspektora Pracy 1945-1960 (59 j.a.), absencje - protokoły, sprawozdania, analizy 1955-1957 (1j.a.), sprawy socjalno-bytowe-lecznictwo przyzakładowe, sprawozdania z działalności, sprawozdania finansowe kół i klubów sportowych, protokoły z zebrań, dokształcanie dorosłych 1953-1971 (19 j.a.), preliminarze budżetowe i bilanse 1957-1972 (37 j.a.), zbiorcze zestawienia preliminarzy budżetowych, wykonania budżetów 1951-1971 (10 j.a.), zbiorcze sprawozdania finansowe rad zakładowych 1970 (1 j.a.), rejestr Kas Zapomogowo-Pożyczkowych, protokoły z posiedzeń, protokoły z kontroli PKZP 1964-1971(4 j.a.), spraozdania finansowe PKZP 1955-1972 (8 j.a.), Opolskie Zakłady Przemysłu Cementowego w Opolu 1962-1964 (1 j.a.), sprawozdania i analizy dotyczące spraw BHP 1961-1962 (1 j.a.), przes.674/2005 - 14 j.a.-0,11 m.b. Number of units in the group: 319
45/525/0 Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości Zarząd Okręgu w Opolu 1950-1973 0 Unroll
Związek Zawodowy Pracowników Spółdzielczych Zarząd Okręgu w Opolu: okręgowa konferencja sprawozdawczo-wyborcza 1960 (1 j.a.), kampania sprawozdawczo-wyborcza w instancjach związkowych - informacje, meldunki 1960/1961 (1 j.a.), protokoły z plenarnych posiedzeń Zarządu Okręgu 1957-1958, 1960 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium Zarządu Okręgu 1957-1958, 1960 (3 j.a.), Okręgowa Komisja Rewizyjna - protokoły z posiedzeń i kontroli 1957-1961 (1 j.a.), Zbiorowe Układy Pracy - centralny i własne 1949 (3 j.a.), arkusze rejestracyjne świetlic 1949-1950 (1 j.a.), preliminarze budżetowe 1957-1959 (3 j.a.), bilanse 1959-1961 (3 j.a.), Związek Zawodowy Pracowników Handlu i Przemysłu Gastronomicznego Zarząd Okręgu w Opolu: konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1957-1958, 1960 (3 j.a.), protokoły z plenarnych posiedzeń Zarządu Okręgu 1958-1960 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium Zarządu Okręgu 1951- 1959, 1960 (4 j.a.), Komisja Rewizyjna - protokoły z posiedzeń i kontroli 1955-1957 (1 j.a.), plany pracy Zarządu Okręgu 1958-1960 (1 j.a.), protokoły z odpraw i narad przewodniczących i sekretarzy zarządó oddziałów 1951 (1 j.a.), sprawozdania instruktora BHP 1952 (1 j.a.), protokoły i sprawozdania w sprawach BHP 1953-1954 (1 j.a.), spis inwentarza świetlic 1955 (1 j.a.), preliminarz budżetowy 1953-1954, 1959-1960 (4 j.a.), bilanse 1953-1961 (9 j.a.), Zawiązek Zawodowy Pracowników Handlu i Spółdzielczości Zarząd Okręgu w Opolu: konferencje sprawozdawczo-wyborcze 1963, 1966, 1969, 1972 (4 j.a.), protokoły z plenarnych posiedzeń Zarządu Okręgu 1961-1973 (10 j.a.), protokół ze wspólnego posiedzenia prezydiów Związku Zawodowego Pracowników Spółdzielczości i Związku Zawodowego Pracowników Handlu i Przemysłu Gastronomicznego 1960 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium Zarządu Okręgu 1961-1973 (13 j.a.), Okręgowa Komisja Rewizyjna - protokoły z posiedzeń i kontroli 1961-1964, 1966-1973 (4 j.a.), ewidencja rad zakładowych 1969 (1 j.a.), plany pracy Zarządu Okręgu 1961- 1973 (2 j.a.), sprawozdania GUS - z działalnościrad zakładowych, komisji rozjemczych, szkoleń 1965 (5 j.a.), protokół z kontroli Zarządu Okręgu przez przedstawiciela Zarządu Okręgowego 1973 (1 j.a.), preliminarze budżetowe 1961-1972 (12 j.a.), bilanse 1962-1974 (13 j.a.), preliminarze rqd zakładowych 1967-1970, 1972 (2 j.a.), sprawozdania rad zakładowych 1967-1970, 1972-1973 (2 j.a.), Pracowncze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe - sprawozdania finansowe zbiorcze, protokoły konroli, informacje 1963-1973 (6 j.a.), przes.680/2005 11 j.a. Number of units in the group: 135
45/526/0 Związek Zawodowy Pracowników Gospodarki Komunalnej i Przemysłu Terenowego Zarząd Okręgu w Opolu 1951-1973 0 Unroll
Związek Zawodowy Przcowników Przemysłu Drobnego Zarząd Okręgu w Opolu: Okręgowa konferncja Organizacyjna 1951 (1 j.a.), Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza 1953 (1 j.a.), kampania sprawozdawczo-wyborcza 1952-1953 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych i praezydium Zarządów Okręgu i innych zebrań 1951-1953 (1 j.a.), wykazy zakładów pracy objętych działalnością Zarządu Okręgu 1951-1953 (1 j.a.), organizacyjne sprawozdania statystyczne 1952 (1 j.a.), materiały z przeprowadzonych zebrań i dyskusji w zakładach pracy 1953 (1 j.a.), sprawozdania, meldunki z przebiegu realizacji zobowiązań 1952 (1 j.a.), sprawy współzawodnitwa i wykonania planów produkcyjnych 1952/1953 (1 j.a.), sprawy kulturalno-oświatowe 1952 (1 j.a.), preliminarze budżetowe 1952-1953 (1 j.a.), Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Drzewnego i Terenowego Zarząd Okręgu w Opolu: Okręgowa Konferencja Sprawozdawczo-Wyborcza 1955 (1 j.a.), plena Zarządu Okręgu 1953-1956 (5 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Zarządu Okręgu 1955-1956 (2 j.a.), Komisja Rewizyjna - protokoły i sprawozdania 1953-1955 (1 j.a.), Zakładowe Komisje Rozjemcze - protokoły i sprawozdania 1953-1956 (2 j.a.), II Konferencja Partyjno-Ekonomiczne Zarządu Okręgu 1953 (1 j.a.), materiały dotyczące Zespołu Partyjnego przy Zarządzie Okręgu 1954 (1 j.a.), protokoły z narad i odpraw 1953-1956 (1 j.a.), wykazy zakłdów pracy i etatowych radców 1953-1956 (1 j.a.), informacje o pracy i sprawozdania Zarzadu Okręgu 1955-1956 (1 j.a.), sprawozdania z wyjazdów - delegacji w terenie 1953 (1 j.a.), analiza działalności rad zakładowych 1955 (1 j.a.), analizy gospodarcze zakładów pracy 1955 (1 j.a.), księgi pomocnicze sprawozdań z działalności rad zakładowych, świetlic i klubów fabrycznych 1955 (1 j.a.), interwencje, skargi, zażalenia 1955-1957 (2 j.a.), protokoły z kontroli z zakładach pracy 1953, 1955-1956 (1 j.a.), Katalog Jednolitych Norm Pracy i Stawek Jednostkowych dla Przemysłu Ceramiki Budowlanej 1953 (1 j.a.), analiza norm pracy i płacy 1955 (1 j.a.), Zakładowe Umowy Zbiorowe poszczególnych zakładów pracy 1956 (5 j.a.), współzawodnictwo pracy i wykazy przodowników 1953-1956 (3 j.a.), sprawozdania GUS 1954-1956 (3 j.a.), zobowiązania 1-Majowe, 22 Lipca i rocznicy Rewolucji Październikowej oraz informacje 1953 (2 j.a.), Number of units in the group: 173
45/527/0 Związek Zawodowy Pracowników Leśnych i Przemysłu Drzewnego Zarząd Okręgu w Opolu 1950-1953;1957-1973 0 Unroll
materiały okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1957-1972 (6 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych i prezydium Zarządu Okręgu 1950-1973 (13 j.a.), aktakomisji statutowej i problemowych 1951-1973 (12 j .a.), protokoły z narad i odpraw 1951-1956 (4 j.a.), sprawy normatywno-organizacyjne 1951-1952 (3 j.a.), plany pracy, sprawozdania i statystyka 1952-1973 (9 j.a.), sprawy ekonomiczne i ochrony pracy 1950-1970 (8 j.a.), sprawy kulturalno-oświatowe, sportowe, sprawy związane z obchodami Dnia Leśnika i Drzewiarza 1951-1969 (9 j.a.), budżety i bilanse 1952-1973 (10 j.a.) Number of units in the group: 100
45/528/0 Związek Zawodowy Pracowników Państwowych i Społecznych Zarząd Okręgu w Opolu [1949] 1953-1973 0 Unroll
akta Związku Zawodowego Pracowników Finansowych: protokoły z posiedzeń, narad, konferencji, sprawozdanie finansowe 1949-1953 (7 j.a.), akta Związku Zawodowego Pracowników Państwowych: protokoły z posiedzeń, sprawozdania 1951-1953 (8 j.a.), materiały okręgowych konferencji sprawozdawczo - wyborczych 1953-1972 (8 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych Zarządu Okręgu 1954-1973 (13 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium Zarządu Okręgu 1953-1973 (20 j.a.), akta komisji: statutowej i problemowych 1954-1972 (5 j.a.), protokoły z narad 1954-1972 (1 j.a.), plany pracy 1955-1972 (3 j.a.), sprawozdania statystyczne zbiorcze 1957-1973 (10 j.a.), skargi, zażalenia, interwencje 1953-1954 (2 j.a.), akta dotyczące szkolenia związkowego 1952-1954 (2 j.a.), sprawozdania z wczasów sanatoryjnych 1955 (1 j.a.), usprawnienia administracji publicznej 1955 (1 j.a.), zakładowe regulaminy pracy 1966-1973 (3 j.a.), preliminarze budżetowe i sprawozdania finansowe 1953-1972 (14 j.a.), pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe - zbiorcze sprawozdania finansowe 1954-1972 (7 j.a.), protokoły z przeprowadzonych kontroli w radach zakładowych 1969-1972, przes.669/2005 - 1 j.a., 0,01 mb. Number of units in the group: 106
45/529/0 Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Chemicznego Zarząd Okręgu w Kędzierzynie 1957-1971 0 Unroll
protokoły konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1957-1972 (4 j.a.), protokoły posiedzeń plenarnych 1966-1970 (2 j.a.). Protokoły posiedzeń Prezydium 1962-1971 (5 j.a.), protokoły posiedzeń komisji 1960-1967 (2 j.a.), plany pracy Zarządu 1966-1972 (2 j.a.), sprawozdania z działalności Zarządu 1959-1969 (5 j.a.), informacje o działalności związku 1961-1969 (8 j.a.), informacje o działalności sportowo-turystycznej 1962-1969 (4 j.a.), informacje o 40-leciu związku 1960 (1 j.a.). Number of units in the group: 33
45/530/0 Związek Zawodowy Pracowników Rolnych Zarząd Okręgu w Opolu 1950-1973 0 Unroll
materiały okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1953-1972 (8 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych i prezydium Zarządu Okręgu 1951-1973 (26 j.a.), akta Komisji Rewizyjnej 1952-1973 (7 j.a.), protokoły z posiedzeń, narad i odpraw 1954-1966 (4 j.a.), plany pracy, sprawozdania, infromacje, ststystyka 1950-1973 (28 j.a.), skargi, zażalenia 1959-1972 (4 j.a.), sprawy ekonomiczne, bhp 1954-1973 (14 j.a.), sprawy socjalno-bytowe i kulturalno-oświatowe 1953-1972 (11 j.a.), budżety i bilanse 1950-1972 (42 j.a.), przes.1196/2008: sprawozdanie z działalności Zarządu Okręgu za okres 1966-1968 (1 j.a.) Number of units in the group: 150
45/531/0 Związek Zawodowy Pracowników Służby Zdrowia Zarząd Okręgu w Opolu 1950-1973 0 Unroll
materiały okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1951-1972 (7 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych Zarządu Okręgu 1952-1973 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Okręgu 1951-1973 (11j.a.), akta komisji rewizyjnych, komisji problemowych oraz sekcji zawodowych 1951-1973 (23 j.a.), protokoły z narad roboczych 1951-1959 (2 j.a.), regulaminy, statuty, wytyczne 1952 (2 j.a.), plany pracy 1951-1961 (3 j.a.), sprawozdania, statystyka, biuletyny, wykazy 1953-1973 (8 j.a.), skargi i zażalenia 1955 (1 j.a.), sprawy bhp, współzawodnitwa pracy, socjalno-bytowe, kulturalno-oswiatowe, sportu 1953-1973 (15 j.a.), preliminarze budżetowe i sprawozdania finansowe 1952-1971 (35 j.a.) Number of units in the group: 112
45/532/0 Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Włókienniczego, Odzieżowego i Skórzanego Zarząd Okręgu w Opolu [1949] 1950-1973 0 Unroll
materiały Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Włókienniczego Zarząd Okręgu w Opolu 1949-1955 (16 j.a.), materiały okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1960-1972 (5 j.a.), materiały z kampanii sprawozdawczo-wyborczych w radach zakładowych i robotniczych 1960-1972 (6 j.a.), protokoły z plenarnych posiedzeń Zarządu Okręgu 1961-1973 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium Zarządu Okręgu 1955-1973 (14 j.a.), akta komisji rewizyjnych i problemowych 1955-1973 (13 j.a.), protokoły z narad 1960-1967 (3 j.a.), schematy organizacyjne samorządów robotniczych 1968 (1 j.a.), planyc pracy Zarządu Okręgu 1955-1971 (1 j.a.), sprawozdania, informacje, oceny oraz sprawozdania GUS z działalności Związku 1959-1974 (10 j.a.), sprawy bhp 1970-1971 (2 j.a.), sprawy norm pracy oraz wynalazczości 1963-1971 (2 j.a.), ewidnecja pieczątek rad zakładowych 1969 (1 j.a.), protokoły z kontroli waradach zakładowych 1950, 1967-1973 (3 j.a.), informacje o działalności społecznych sądów robotniczych i zakładowych komisji rozjemczych 1964-1969 (1 j.a.), zbiorowe układy pracy oraz zakładowe regulaminy pracy 1955-1972 (4 j.a.), protokoły weryfikacyjne placówek kulturalno-oświatowych 1968-1969 (1 j.a.), bilanse i sprawozdania finansowe 1971, 1973 (2 j.a.), przes.1221/2009 1 j.a.-0,01 Number of units in the group: 93
Showing 781 to 810 of 3,959 entries.