Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/574/0 vacat - Akta notariusza Justiusa Lacha w Głubczycach - zespół włączony do zespołu nr 571 0 Unroll
Number of units in the group: 1
45/575/0 Akta notariusza dra Gerharda Lüfta w Głubczycach 1927-1930 0 Unroll
Number of units in the group: 5
45/580/0 vacat - Akta notariusza H.Bohma - zespół przekazany do AP w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/581/0 vacat - Akta notariusza L.Brauera - zespół przekazany do AP w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/582/0 vacat - Akta notariusza A.J.Glatzela - zespół przekazany do AP w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/583/0 vacat - Akta notariusza A.Kaschnego - zespół przekazany do AP w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/584/0 vacat - Akta notariusza R.Locke'a - zespół przekazany do AP w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/585/0 vacat - Akta notariusza H.Lufta - zespół przekazany do AP w Katowicach Oddział w Raciborzu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/586/0 Zakłady Chemiczne "Blachownia" w Blachowni Śląskiej 1935-1944 0 Unroll
Number of units in the group: 34
45/587/0 Starostwo Powiatowe w Koźlu 1945-1950 [1952] 0 Unroll
Referat Ogólno-Organizacyjny: sprawy repatriacyjne, akcje społeczne, stosunek strosty do władzy niezespolonych, wybory do ciał samorządowych, akta w sprawach rad narodowych, sprawy ogólno-administracyjne, materiały zjazdów i konferencji starostów, odprawy służbowe, wewnętrzna organizacja starostw i podległych władz oraz urzędów, kontrola starostwa i nadzór nad podległymi urzędami, ogłoszenia i komunikaty starostwa, sprawozdania sytuacyjne starosty, sprawozdania z działalnosci referatów starostwa, statystyka ludności, statystyka rolna, spisy rolne 1945-1950 (86 j.a.), Referat Rachunkowo-Gospodarczy: zarządzenia i przepisy wydane przez starostwo i inne urzędy, materiały z miesięcznych odpraw, sprawozdania z finansowych wyników oszczędnościowych, sprawy budżetowe 1945-1949 (8 j.a.), Referat Społeczno-Polityczny: sprawozdania sytuacyjne referatu i zarządów gminnych, opinie społeczno-narodowościowe, sprawy paszportowe, sprawy niemieckie i innych cudzoziemców, zmiany imion i nzawisk, sprawy repatriacji osób do kraju, sprawy obywatelstwa i weryfikacji miejscowej ludności, sprawy grobownictwa wojennego, kontroli prasy i widowisk, rejestracja związków i stowarzyszeń 1945-1950 (237 j.a.), Referat Administracyjno-Prawny: okólniki i zarządzenia, sprawozdania, współdziałanie z innymi urzędami, sprawy wynikające ze stosowania przepisów postępowania przymusowego w administarcji, raporty sytuacyjne Milicji Obywatelskiej, sprawy milicji, urzędu bezpieczeństwa, doniesienia o napadach rabunkowych i inne, sprawy Urzędu Stanu Cywilnego i meldunkowe, zmiany imion i nazwisk, szkody wojenne, ewidencja i kontrola ruchu ludności 1945-1950 (133 j.a.), Referat Karno- Administracyjny: protokoły z rozpraw karno-administracyjnych 1948-1949 (3 j.a.), Referat Wojskowy: sprawozdania z lustracji podległych referatów, ilościowe wykazy koni, sprawy porzuconego uzbrojenia, terenów zaminowanych, sprawy osadników wojskowych, organizacji przysposobienia wojskowego 1945-1949 (13 j.a.), Referat Osiedleńczy: sprawozdania dotyczące spraw osadnictwa, materiały akcji uwłaszczeniowej, korespondencja 1945-1950 (17 j.a.), Referat Przemysłu i Handlu: sprawozdania z działalności referatu, wykazy zakładów przemysłowych, rzemieślniczych i handlowych, sprawy koncesji handlowych, rzemieślnicze, sprawy komisji cennikowych 1945-1949 (16 j.a.), Referat Zdrowia : sprawozdania z działalności służby zdrowia i jej pracowników, akta dotyczące ośrodków zdrowia, chorób zakaźnych, sprawozdania z działalności przychodni przeciwgruźliczej, wykazy zachorowań na choroby weneryczne, gminne wykazy urodzeń i zgonów, sprawozdania z działalności Stacji Opieki nad Matką i Dzieckiem, sprawy ekshumacji zwłok 1949-1950 (32 j.a.), Referat Opieki Społecznej: sprawozdania z działalności opieki społecznej i zakładów opiekuńczych1945-1950 (13 j.a.), Referat Kultury i Sztuki: sprawozdania sytuacyjne z działalności referatu, akta ogólne dotyczące spraw kultury i sztuki, sprawy teatralne, szkolnictwa muzycznego,zbiorów muzealnych, szkolnictwa artystycznego, dómów kultury 1945-1948 (18 j.a.), Referat Budownictwa: sprawozdania i statystyka spraw budowlanych, akta Powiatowej Komisji Odbudowy, ewidencja cmentarzy i mogił wojennych, sprawy odbudowy i remontów szkół w powiecie 1945-1950 (73 j.a.), Referat Pomiarów: sprawy administracyjne, sprawy aktualizacji aparatu pomiarowego 1948-1949 (5 j.a.), Referat Rolnictwa: instrukcje, zarządzenia i korespondencja, sprawozdania i korespondencja dotycząca osadnictwa, parcelacji, uwłaszczenia oraz spraw rolnych, akta niektórych majątkó ziemskich, protokoły z przejęcia - przekazania gospodarstw rolnych, imienne wykazy gospodarstw i ch stanu posiadania 1945-1949 (55 j.a.), Referat Oświaty Rolniczej: akta dotyczące szkół i oświaty, materiały powiatowej rady i gminnych rad oświaty rolniczej oraz Powiatowej Rady Narodowej 1945-1948 (4 j.a.), Referat Weterynarii: sprawozdania i statystyka w sprawach weterynaryjnych, zakaźnych chorób zwierzęcych i wynikówurzędowego badania mięsa, akta dotyczące organizacji służby weterynaryjnej, stanu pogłowia i współpracy w dziedzinie hodowli zwierząt 1945-1949 (11 j.a.), dopływ: nab.6240/2011: przejęcie majątków 1945-1947 (6 j.a.), przepadek mienia 1949-1951 (1 j.a.), weryfikacja 1942 - 1947 (5 j.a.), sprawy metrykalne 1946-1949 (3 j.a.), zmiana imion i nazwisk 1946 - 1952 (6 j.a.), sprawy obywatelstwa 1945-1950 (18 j.a.), regulaminy Biur Ewidencji Ludności 1946 (1 j.a.), zarządzenia, obwieszczenia, okólniki 1945-1951 (2 j.a.), sprawozdania z realizacji odbudowy 1947-1948 (1 j.a.), protokół z posiedzenia Komisji Kontroli Mieszkań 1945-1949 (1 j.a.), przesłuchania świadków 1945-1949 (1 j.a.), , kursy, protokół zjazdu starostów, sprawy kadrowe 1946-1949 (1 j.a.), działalność Powiatowego Komitetu Społecznego dla uczczenia Kongresu Zjednoczeniowego partii robotniczych 1948-1949 (1 j.a.), dokumentacja budowy szkoły podstawowej w Steblowie 1949-1950 (1 j.a.), korespondencja w sprawie uruchowmienia przewozów wodnych, usprawnienie ewidencji, i konroli ruchu ludności, zadania biur ewidencji ludności 1945-1949 (1 j.a.), protokoły z zebrań naczelników władz i urzędów niezespolonych 1948-1949 (1 j.a.), zarządzenia wewnętrzne 1945-1948 (1 j.a.), organizacja Urzędu Wojewódzkiego i Starostwa 1945-1951 (1 j.a.), prawo urzędnicze, zabezpieczenie tajemnicy służbowej, opłaty skarbowe, sprawy łowieckie, akcja odśnieżania, zakaz sprzedaży napojów alkoholowych 1946-1950 (1 j.a.), zarządzenia w sprawie Wiejskiej Służby Pomocniczej 1945-1946 (1 j.a.), podania i opinie w sprawach zwolnień z obozów 1945-1947 (1 j.a.), budżet administracyjny na 1950 rok 1950 (1 j.a.), odprawy i konferencje 1950 (1 j.a.), sprawy organizacyjne "a" i "b" 1950 (2 j.a.), spółdzielczość produkcyjna - sprawozdania z działalności 1950 (1 j.a.), inwestycje ogólne 1950 (1 j.a.), pisma okólne, protokoły, upoważnienia 1950 (1 j.a.), inspekcje u kontrole 1950 (1 j.a.), planowanie pomocy kredytowej dla rolnictwa 1950 (1 j.a.), sprawozdania i statystyka 1949-1950 (1 j.a.), protokoły zdawczo-odbiorcze przekazanych aktów prawnych 1947-1949 (1 j.a.), statystyka ogólna - Główny Urząd Statystyczny 1950 (1 j.a.), planowanie ogólne 1950 (1 j.a.), planowanie produkcji zwierzęcej 1950 (1 j.a.), planowanie produkcji roślinnej 1950 (1 j.a., oświata rolnicza 1950 (1 j.a.), sprawozdania z akcji hipotecznej 1947 (1 j.a.), roszczenia autochtonów o zwrot swych gospodarstw 1948 (1 j.a.); nab. 8278/2016: akta osobowe 1949-1950 (1 j.a.); przes. 2425/2016: wnioski o przyznanie prawa własności nieruchomości ziemskich, akty nadania gospodarstw i działek, arkusze szacunkowe gospodarstw, protokoły konferencji powiatowych w sprawie Funduszu Odbudowy Szkół i Społecznego Funduszu Odbudowy Stolicy, imienne wykazy ludności, karty ewidencyjne usc, sprawozdania zarządów gminnych, statystyczne i imienne wykazy pracowników samorządowych, zarządzenia organizacyjne, protokoły i sprawozdania z odpraw, weryfikacje, decyzje odmowne w sprawie potwierdzenia narodowości polskiej, ewidencja i kontrola ludności, sprawy społeczno-polityczne, sprawozdanie z obchodów Tygodnia Społecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju, wnioski o wydanie tymczasowego zaświadczenia o narodowości polskiej 1945-1950 (25 j.a.). Number of units in the group: 860
45/588/0 Powiatowa Rada Narodowa w Koźlu 1946-1950 0 Unroll
okólniki kancelarii Rady Państwa i Wojewódzkiej Rady Narodowej 1949 (1 j.a.), protokoły z plenarnych posiedzeń Rady 19446-1950 (3 j.a.), księga uchwał Prezydium Powiatowej Rady Narodowej 1948-1950 (1 j.a.), komisje radzieckie: protokoły z posiedzeń, kontroli, sprawozdania, plany pracy, korespondencja 1947-1950 (8 j.a.), gminne komisje oświatowe: korespondencja, plany pracy, sprawozdania 1949-1950 (2 j.a.), wykazy członków komisji radzieckich 1950 (1 j.a.), walka z analfabetyzmem 1950 (1 j.a.), Fundusz Odbudowy Szkół: instrukcje, protokoły, sprawozdania 1948 (1 j.a.), Komisja Kwalifikacyjna: podania, orzeczenia, postanowienia 1946-1950 (1 j.a.), Komisja Planowania: instrukcje, protokół z kontroli i posiedzenia 1949 (1 j.a.), Komisja Rolna: protokoły z zebrań, sprawozdania, korespondencja 1950 (1 j.a.), Powiatowa Komisja Zdrowia: plany pracy. Sprawozdania, protokoły 1948-1950 (1 j.a.), Gminne Komisje Zdrowia: plany pracy, sprawozdania, protokoły 1950 (1 j.a.), sprawozdania z działalności Powiatowej Rady Narodowej 1946-1948 (1 j.a.), kandydaci do PRN i ich życiorysy 1946 (1 j.a.), składy osobowe rad narodowych i zarządów gminnych 1948-1949 (1 j.a.), ankiety sprawozdawcze gminnych rad narodowych 1949 (1 j.a.), sprawozdania z przeprowadzonych kontroli gminnych rad narodowych 1949 (1 j.a.), uchwały Wydziału Powiatowego i gminnych rad narodowych 1949-1950 (2 j.a.0, protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej w Koxlu 1946-1950 (4 j.a.), protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Bierawie 1946-1950 (4 j.a.), protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Blachowni Śląskiej 1946-1950 (4 j.a.), protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Cisku 1946-1949 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Gościęcinie 1946-1949 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Kędzierzynie 1946-1950 (4 j.a.), protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Kłodnicy 1946-1950 (4 j.a.), protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Pawłowiczkach 1946-1950 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Polskiej Cerekwi 1946-1950 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Reńskiej Wsi 1946-1949 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej w Większycach 1946-1949 (3 j.a.), materiały z wyborów sołtysa i podsołtysa w gromadzie Stare Koźle 1947 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń, zebrań, sprawozdania przedkładane do wiadomości Powiatowej Rady Narodowej 1949 (1 j.a.), konferencje wójtów, sekretarzy i sołtysów 1950 (1 j.a.), lustracje zarządów gminnych: protokoły, sprawozdania i zarządzenia pokontrolne 1947-1950 (2 j.a.), sprawozdania z realizacji FOR i podatku gruntowego 1949-1950 (1 j.a.), zestawienia budżetowe 1950 (1 j.a.), korespondencja w sprawach organizacyjnych 1946-1950 (8 j.a.), nab.9273/2018: sprawozdania z działalności Powiatowej Rady Narodowej w Koźlu 1946-1950 (1 j.a.) Number of units in the group: 83
45/589/0 Wydział Powiatowy w Koźlu 1945-1950 0 Unroll
Referat Ogólno-Samorządowy: organizacja samorządu powiatowego, wybory i działalność rad narodowych, wybór członków Wydziału Powiatowego, protokoły z posiedzeń Wydziału Powiatowego, zjazdy, konferencje, statut emerytalny, sprawy osobowe pracowników i szkolenia pracowników, zarządzenia wewnętrzne, okólniki i pisma okólne, plany pracy, sprawozdania z działalności, sprawozdania z lustracji, sprawozdania statystyczne, sprawy majątku gmin i gromad, wyciągi hipoteczne, akta nieruchomości, sprawy oświaty i kultury, Komunalna Kasa Oszczędności 1945-1950 (73 j.a.), Referat Nadzoru nad Gminami: ustalanie polskich nazw miejscowości i sprawy podziału administracyjnego powiatu, okólniki Wydziału Powiatowego i władz zwierzchnich, sprawy organizacji samorządu gminengo, protokoły z sesji i odpraw przełożonych gmin oraz sesji sołtysów, sprawozdania gmin, sprawy osobowe pracowników gminnych, organizacja nadzoru nad samorządem gminnym, lustracje gmin, organizacja urzędów gminnych, sprawy budżetowo-finansowe gmin, statystyka samorządowa, sprawy podatków, opłat i pożyczek, sprawy majątki komunalnego w gminach 1945-1950 (88 j.a.), Referat Budżetowo-Finansowy: preliminarze budżetowe, budżety, sprawozdania z wykonania budżetu, statuty podatków, sprawy subwencji, wymiar i pobór podatków, zestawienia wpływów i udziałów podatków, protokoły z lustracji referatów podatkowych, sprawy dotacji i pożyczek, plany inwestycji, planowanie gospodarcze, wnioski i przydzielanie warsztatów i zakładów poniemieckich, wykazy pracowników z terenu gmin powiatu kozielskiego pracujących w kopalniach 1945-1950 (54 j.a.), Miejscowy Urząd Planowania Przestrzennego: inwentaryzacja powiatu - materiały do planów zagospodarowania przestrzennego 1949 (1 j.a.); przes. 2426/2016: protokoły posiedzeń Wydziału Powiatowego- wyciągi 1947-1950 (1 j.a.). Number of units in the group: 261
45/590/0 Związek Zawodowy Pracowników Przemysłu Spożywczego i Cukierniczego Zarząd Okręgu w Opolu [1949] 1953-1973 0 Unroll
materiały Związku Zawodowego Pracowników Przemysłu Spożywczego w Opolu 1953-1962 (16 j.a.), materiały okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1963-1972 (4 j.a.), protokoły z plenarnych posiedzeń Zarządu Okręgu 1966-1973 (7 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydiun Zarządu Okręgu 1968-1973 (6 j.a.), akta komisji rewizyjnej i komisji problemowych (5 j.a.), sprawozdania, oceny, informacje 1960-1973 (15 j.a.), sprawy bhp 1962-1965 (1 j.a.), regulaminy pracy i podział funduszu zakładowego 1966-1969 (2 j.a.), sprawy kilturalno-oświatowe 1968-1970 (1 j.a.), preliminarze budżetowe i bilanse 1962-1972 (20 j.a.) Number of units in the group: 82
45/591/0 Związek Zawodowy Pracowników Spoldzielczości Pracy i Zarząd Okręgu w Opolu [1962] 1968-1973 0 Unroll
materiały okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1968-1972 (3 j.a.), materiały z zebrań sprawozdawczo-wyborczych w radach zakładowych 1969, 1972 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych i prezydium Z.O. 1968-1973 (4 j.a.), materiały Komisji Rewizyjnej i Komisji problemowych 1968-1973 (3 j.a.), protokoły z narad 1969-1972 (1 j.a.), projekt statutu Związku 1972 (1 j.a.), zakresy czynności pracowników ZO i regulaminy pracy 1969-1973 (4 j.a.), plny pracy, statystyka 1968-1973 (4 j.a.), protokoły i sprawozdania z wizytacji rad zakładowych 1969-1971 (1 j.a.), akta PKZP 1962, 1968-1973 (2 j.a.), informacje z działalności socjalno-bytowej 1973 (1 j.a.), analiza stanu bhp 1970 (1 j.a.), współzawodnitwo pracy i racjonalizacja pracy 1969-1973 (3 j.a.), informacje w sprawach ekonomicznych 1969 (1 j.a.), jednolity plan kont i bilans 1969-1973 (2 j.a.) Number of units in the group: 33
45/592/0 Związek Zawodowy Pracowników Kultury i Sztuki Zarząd Okręgowy w Opolu 1957-1973 0 Unroll
materiały okręgowych konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1963-1972 (4 j.a.), materiały z kampanii sprawozdawczo-wyborczych w radach zakładowych 1960-1973 (6 j.a.), protokoły z posiedzeń plenarnych i prezydium Zarządu Okręgu 1957-1973 (10 j.a.), akta komisji problemowych 1961-1973 (7 j.a.), plany pracy 1961-1973 (4 j.a.), sprawozdania, informacje, sprawozdania statystyczne 1961-1973 (12 j.a.), interwencje i rejestr interwencji 1961-1973 (7 j.a.), zakładowe regulaminy pracy 1965-1973 (2 j.a.), sprawy bhp 1961-1967 (4 j.a.), sprawy kulturalno-oświatowe, - sprawozdania, oceny, konkursy, akta Klubu Związków Twórczych 1964-1970 (4 j.a.), akta dotyczące organizacji spartakiad, wycieczek i turystyki 1967-1972 (2 j.a.), współpraca ze związkami zawodowymi innych branż 1967-1971 (2 j.a.), Pracownicze Kasy Zapomogowo-Pożyczkowe - sprawy ogólne, wykazy radnych i członków 1966-1972 (2 j.a.), archiwum zakładowe: protokoły z wizytacji i spisy akt 1962-1973 (1 j.a.) Number of units in the group: 69
45/593/0 Związek Zawodowy Transportowców i Drogowców Zarząd Okręgu w Opolu [1950] 1955-1973 0 Unroll
materiały okręgowych konferencji i kampanii sprawozdawczo-wyborczych 1960-1972 (9 j.a.), protokoły z plenarnych posiedzeń Zarządu Okręgu 1957-1973 (7 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Zarządu Okręgu 1957-1973 (8 j.a.), protokoły z posiedzeń i kontroli Komisji Rewizyjnej i komisji problemowych 1957-1973 (16 j.a.), protokoły z narad z aktywem związkowym 1957-1973 (3 j.a.), rejestry osób odznaczonych odznaką honorową Związku 1955-1973 (1 j.a.), plany pracy Zarządu Okręgowego 1966-1973 (2 j.a.), sprawozdania, wykazy, informacje w sprawach personalnych 1967-1973 (1 j.a.), sprawozdania z akcji społecznych i szkoleniowych 1968-1973 (1 j.a.), rejestr interwencji 1955-1967 (1 j.a.), sprawozdania z załatwiania skarg i działalności komisji rozjemczych 1968-1972 (1 j.a.), zestawienia pomicnicze do sporządzania sprawozdań zbiorczych 1967-1972 (1 j.a.), sprawozdania statystyczne dotyczące spraw organizacyjnych, kulturalno-oświatowych 1972 (1 j.a.), zbiorowy układ pracy, instrukcje i informcje dotyczace działalności KSR i Komisji ekonomicznych 1967-1973 (1 j.a.), ankieta dotycząca zatrudnienia i funduszu płac w przedsiębiorstwach, warunki pracy w przedsiębiorstwach 1968-1973 (2 j.a.), współzawodnictwo pracy i racjonalizacja - informacje, zestawienia 1966-1973 (2 j.a.), plany pracy i sprawozdania, informacje Inspektora Pracy 1966-1973 (4 j.a.), roczne sprawozdania zbiorcze z wykorzystania nakładów na BHP 1966-1972 (1 j.a.), zbiorcze sprawozdania z wypadków przy pracy 1967-1973 (2 j.a.), wypadki śmiertelne- materiały z dochodzeń 1966-1968 (1 j.a.), protokoły z wizytacji Inspektora Pracy w zakładach pracy 1955-1973 (44 j.a.), wystawa BHP Transpotowców i Drogowców 1971 (1 j.a.), sprawozdania z wykorzystania wczasów sanatoryjnych, profilaktycznych i wypoczynkowych 1970-1973 (1 j.a.), sprawy kulturalno-oświatowe: sprawozdania statystyczne, rejestracja, sprawy kadrowe placówek kulturalno-oświatowych, informacje z przebiegu dnia Transportowca i Drogowca, przegląd amatosrkich zespołów artystycznych, konkurs fotograficzny, festiwal kulturalny Związków Zawodowych 1965-1973 (7 j.a.), organizacja imprez sportowych: udział w spartakiadach, ogólnopolskich igrzyskach młodzieży, sprawozdania z działalności, protokoły i statut Międzyzakładowego Klubu Sportowego "Odra" w Koźlu, udział w kartingowych mistrzostwach Polski, materiały Ognisk Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej i Kola Polskiego Towarzystwa Turystyczno - Krajoznawczego, sprawozdania roczne, z imprez sportowych 1967-1973 (14 j.a.), plany i sprawozdania z działalności aparatu rewizyjnego Zarządu Okręgu 1971-1972 (1 j.a.), protokoły z kontroli finansowych przeprowadzonych w Zarządzie Okręgu i w radach zakładowych 1967-1973 (3 j.a.), budżety, bilanse Zarządu Okręgu i zbiorcze rad zakładowych 1966-1973 (30 j.a.), rejestracja Przyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 1966-1972 (1 j.a.), protokoły z kontroli Przyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej 1967-1973 (1 j.a.), protokół posiedzeni Komisji Budżetowej Zarządu Okręgu 1967 (1 j.a.) Number of units in the group: 174
45/594/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Koźlu 1957-1975 0 Unroll
Zjazd Powiatowy 1957-1974 (10 j.a.) Rada 1974-1975 (1 j.a.) Zarząd PZKR 1970-1974 (2 j.a.) uchwały 1972-1974 (1 j.a.) Komisja Rewizyjna 1964-1973 (1 j.a.) Organizacja 1971-1975 (2 j.a.) Planowanie 1961-1975 (22 j.a.) sprawozdania 1963-1975 (5 j.a.) sprawozdania GUS 1963-1975 (28 j.a.) skargi i wnioski 1974-1974 (1 j.a.) kontrole zewnętrzne 1965-1975 (3 j.a.) kontrole własne 1970-1975 (5 j.a.) finanse 1961-1975 (54 j.a.) kółka rolnicze 1960-1974 (2 j.a.) międzykółkowe bazy maszynowe 1965-1973 (3 j.a.) Spółdzielnie Kółek Rolniczych 1973-1975 (5 j.a.) Rada Przysposobienia Rolniczego 1969-1975 (6 j.a.) Zrzeszenie Plantatorów Roślin Okopowych 1974-1975 (2 j.a.) Związek Plantatorów Roślin Oleistych 1965-1973 (4 j.a.) Powiatowa Rada Związków Branżowych 1964-1974 (1 j.a.) Związek Zawodowy Pracowników Rolnych PRL 1970-1975 (2 j.a.), kursy przysposobienia rolniczego - egzaminy 1968-1975 (2 j.a. 0,01 mb.) Number of units in the group: 162
45/595/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Krapkowicach 1957-1975 0 Unroll
Zjazd Powiatowy 1970-1974 (4 j.a.) Rada PZKR 1974-1975 (1 j.a.) Zarząd PZKR 1966-1975 (11 j.a.) Organizacja 1975-1975 (1 j.a.) planowanie 1969-1975 (8 j.a.) sprawozdania 1961-1975 (4 j.a.) sprawozdania GUS 1968-1975 (12 j.a.) kontrole zewnętrzne 1971-1974 (2 j.a.) kontrole własne 1963-1975 (7 j.a.) finanse 1961-1974 (12 j.a.) gospodarka gruntami 1971-1975 (2 j.a.) rejestry 1968-1968 (1 j.a.) kółka rolnicze 1957-1975 (46 j.a.) międzykółkowe bazy maszynowe 1966-1969 (6 j.a.) Spółdzielnie Kółek Rolniczych 1972-1975 (4 j.a.) Rada Przysposobienia Rolniczego 1968–1974 (3 j.a.) Związek Hodowców i Producentów Drobiu 1968-1973 (2 j.a.) Związek Zawodowy Pracowników Rolnych PRL 1970-1973 (2 j.a.), przysposobienie rolnicze – egzaminy 1971-1973 (1 j.a. 0,01 mb.) Number of units in the group: 129
45/596/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Opolu 1957-1975 0 Unroll
Zjazd Powiatowy 1958-1974 (11 j.a.) Rada PZKR 1974-1975 (1 j.a.) Zarząd PZKR 1958-1975 (8 j.a.) Komisja Rewizyjna 1965-1974 (2 j.a.) Komisje Rady PZKR 1974-1974 (1 j.a.) narady 1966-1975 (5 j.a.) Organizacja 1966-1975 (3 j.a.) planowanie 1961-1974 (5 j.a.) sprawozdania 1960-1974 (19 j.a.) sprawozdania GUS 1964-1975 (16 j.a.) kontrole zewnętrzne 1965-1974 (4 j.a.) kontrole własne 1965-1974 (25 j.a.) finanse 1963-1975 (15 j.a.) Fundusz Rozwoju Rolnictwa 1960-1966 (4 j.a.) fundusze specjalne 1965-1967 (2 j.a.) wycinki prasowe 1958-1968 (1 j.a.) kółka rolnicze 1957-1975 (96 j.a.) międzykółkowe bazy maszynowe 1967-1970 (1 j.a.) Rada Przysposobienie Rolniczego 1964-1971 (3 j.a.) Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich 1965-1975 (9 j.a.) Zrzeszenie Plantatorów Roślin Okopowych 1971-1975 (1 j.a.) Związek Zawodowy Pracowników Rolnych PRL 1969-1975 (8 j.a.) Number of units in the group: 240
45/597/0 Powiatowy Związek Kółek Rolniczych w Strzelcach Opolskich 1958-1973 0 Unroll
Zjazd Powiatowy 1958-1973 (10 j.a.) Zarząd PZKR 1962-1968 (2 j.a.) Komisja Rewizyjna 1971-1973 (1 j.a.) planowanie 1962-1973 (12 j.a.) sprawozdawczość 1966-1971 (2 j.a.) sprawozdania GUS 1968-1973 (5 j.a.) kontrole zewnętrzne 1965-1973 (2 j.a.) kontrole własne 1966-1971 (4 j.a.) wykazy członków 1970-1972 (2 j.a.) finanse 1959-1972 (17 j.a.) kółka rolnicze 1960-1972 (9 j.a.) międzykółkowe bazy maszynowe 1967-1970 (2 j.a.) Rada Przysposobienie Rolniczego 1970-1970 (1 j.a.) Związek Plantatorów Roślin Okopowych 1969-1969 (1 j.a.) Związek Plantatorów Roślin Oleistych 1968-1971 (2 j.a.), listy płac, przysposobienie rolnicze – egzaminy 1970-1973 (2 j.a.0,03 mb.) Number of units in the group: 74
45/598/0 vacat-Akta Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Opolu 1973-włączony do zespołu nr 2837-Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 9.12.1973 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/599/0 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej i Urząd Powiatowy w Koźlu [1945] 1950-1975 [1982] 0 Unroll
Wydział Organizacyjno-Prawny: protokoły sesji rady, realizacja uchwał, wybory do Sejmu i rad narodowych, spotkania radnych i posłów z wyborcami, interpelacje, wnioski i postulaty radnych, materiały komisji stałych i doraźnych, protokoły posiedzeń prezydium, postanowienia prezydium, narady i odprawy członków organów kolegialnych, posiedzenia konwentu seniorów i zespołów radnych, zarządzenia i decyzje, organizacja jednostki własnej i jednostek podległych, podział administracyjny powiatu, sprawozdania i oceny działalności, analizy skarg i wniosków, protokoły kontroli jednostki własnej i jednostek podległych. Powiatowa Komisja Planowania Gospodarczego: protokoły posiedzeń, organizacja, plany i sprawozdania, analizy, skargi i wnioski, kontrole. Wydział Finansowy: protokoły posiedzeń i narad, organizacja, przepisy, statystyka, kontrole jednostki własnej i jednostek podległych, plany i sprawozdania finansowe. Wydział Oświaty: posiedzenia organów kolegialnych, zjazdy, konferencje, narady, organizacja pracy w szkołach, plany i sprawozdania oświatowe, statystyka, informacje o działalności wydziału, kontrole jednostki własnej i jednostek podległych, materiały z działalności szkół. Wydział Kultury: organizacja wydziału, plany i sprawozdania z zakresu kultury, obchody i rocznice, konkursy i festiwale, ewidencja zabytków. Powiatowy Komitet Kultury Fizycznej i Turystyki: protokoły posiedzeń, plany i sprawozdania. Wydział Spraw Wewnętrznych: narady, plany i sprawozdania, skargi i wnioski, kontrole jednostki własnej i jednostek podległych, stowarzyszenia, sprawy wojskowe, sprawy straży pożarnych, wywłaszczenia, sprawy Kościoła, powroty do kraju i wyjazdy z kraju, obywatelstwo, zmiana imion i nazwisk, nadzór nad działalnością USC, odtwarzanie i ustalanie treści aktów stanu cywilnego, prostowanie błędów w aktach stanu cywilnego, spisy powszechne, książki meldunkowe. Wydział Gospodarki Wodnej i Ochrony Powietrza: sprawy wód podziemnych, gospodarki wodno-ściekowej i spółek wodnych, plany i sprawozdania dotyczące gospodarki wodnej. Wydział Skupu: protokoły posiedzeń, organizacja, plany i sprawozdania, kontrole jednostki własnej i jednostek podległych. Wydział Rolnictwa i Leśnictwa: zjazdy, konferencje, narady, organizacja, plany i sprawozdania, oceny stanu produkcji rolnej, sprawy łowiectwa i zadrzewień. Wydział Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej: organizacja jednostki własnej i jednostek podległych, plany i sprawozdania, analizy i statystyka, kontrole jednostki własnej i jednostek podległych, sprawy cmentarzy. Wydział Handlu, Przemysłu i Usług: zjazdy, konferencje, narady, organizacja wydziału, plany i sprawozdania, analizy i statystyka, kontrole. Wydział Zdrowia i Opieki Społecznej: posiedzenia organów kolegialnych, zjazdy, konferencje, narady, organizacja wydziału, plany i sprawozdania, statystyka i kontrole, materiały dotyczące ochrony zdrowia i opieki społecznej. Wydział Zatrudnienia i Spraw Socjalnych: narady i odprawy, plany i sprawozdania, opracowania statystyczne, kontrola jednostki własnej i jednostek podległych. Wydział Budownictwa, Urbanistyki i Architektury: plany, projekty, sprawozdania. nab. 8936/2017: książki meldunkowe gromady w Polskiej Cerekwi, we Wroninie, w Zakrzowie 1953-1982 (109 j.a). Number of units in the group: 3272
45/600/0 Rada Wojewódzka Zrzeszenia "Ludowe Zespoły Sportowe" w Opolu 1952-1967 0 Unroll
protokoły i materiały z konferencji sprawozdawczo-wyborczych 1957-1963 (3 j.a.), protokoły posiedzeń Plenum i referaty na posiedzenia 1956-1964 (2 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium 1959-1963 (2 j.a.), protokoły posiedzeń komisji i narad 1956-1963 (2 j.a.), organizacja Zrzeszenia, jednostki własnej i jednostek podległych 1959-1960 (4 j.a.), plany pracy 1955-1966 (4 j.a.), sprawozdania z działalności 1956-1962 (2 j.a.), budżety 1956-1967 (11 j.a.), sprawozdania finansowe 1956-1965 (9 j.a.), sprawozdania statystyczne 1952-1959 (3 j.a.), informacje o działalności Zrzeszenia na terenie województwa 1956-1964 (9 j.a.), oceny 1955-1962 (4 j.a.), wycinki prasowe 1952-1954 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne 1959-1963 (2 j.a.), wykazy członków 1963 (1 j.a.), zobowiązania 1956 (1 j.a.) Number of units in the group: 60
45/601/0 Wojewódzkie Zjednoczenie Przedsiębiorstw Państwowego Przemysłu Terenowego w Opolu [1945]1951-1976 0 Unroll
1. Organy kolegialne - 9 j.a. (1953-1961) Protokoły posiedzeń Kolegium, Wojewódzkiego Zarządu Przemysłu Terenowego, protokoły konferencji, narad i odpraw. 2. Organizacja - 28 j.a. (1946-1973) Struktura organizacyjna, organizacja własnej jednostki, organizacja jednostek podległych – protokoły przekazania i zdawczo-odbiorcze. 3. Akty normatywne - 4 j.a. (1950-1975) Skorowidz najważniejszych aktów normatywnych zamieszczonych w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim w 1952 roku, zarządzenia Dyrekcji. 4. Planowanie i sprawozdawczość - 250 j.a. (1950-1976) Plany wieloletnie, działalności, przedsięwzięć organizacyjno-technicznych, Narodowy Plan Gospodarczy, produkcji, finansowe, preliminarze budżetowe, plany inwestycyjne, kapitalnych remontów, postępu technicznego, sprawozdania z działalności, z wykonania planów, inwestycji, bilanse, analizy działalności, gospodarcze, ekonomiczne, zestawienia produkcji, inwestycji i planu usług, inwentaryzacja, książki inwentarzowe. 5. Statystyka - 77 j.a. (1950-1976) Sprawozdania statystyczne Zjednoczenia i jednostek podległych. 6. Skargi i wnioski - 2 j.a. (1954-1961) Wykazy spraw skierowanych do sądu, i sprawozdania ze spraw skierowanych na drogę karną. 7. Kontrole - 84 j.a. (1952-1972) Protokoły kontroli, protokoły rewizji i zaleceń porewizyjnych jednostek podporządkowanych. 8. Młyny - 187 j.a. (1945-1962, 1971) Wykazy młynów województwa opolskiego, protokoły zdawczo-odbiorcze młynów, akta poszczególnych młynów. Number of units in the group: 641
45/602/0 Wojewódzka Rada Związków Zawodowych w Opolu 1945-1980 0 Unroll
Zespół Organizacyjny:statut 1972 (1 j.a.), wytyczne władz nadrzędnych 1971-1978 (4 j.a.), organizacja jednostki własnej 1973-1980 (6 j.a.), likwidacja jednostki 1980-1981 (2 j.a.), protokoły Konferencji Sprawozdawczo-Wyborczych 1963-1980 (6 j.a.), protokoły Komisji Porozumiewawczej 1956-1957 (2 j.a.), protokoły Plenum 1958-1980 (21 j.a.), protokoły Prezydium 1960-1980 (29 j.a.), listy obecności 1970-1980 (4 j.a.), referaty na posiedzenia 1975-1980 (1 j.a.), protokoły narad 1961-1980 (10 j.a.), protokoły Sekretariatu 1976-1981 ( 2 j.a.), materiały Komisji Historycznej 1961-1980 (3 j.a.), materiały Komisji Młodzieżowej 1973-1977 (2 j.a.), materiały Komisji Społeczno-Zawodowej 1975-1978 (1 j.a.), składy komisji problemowych 1977-1979 (1 j.a.), materiały Zespołu do spraw Rolnych i Gospodarki Żywieniowej 1976-1978 (1 j.a.), materiały Zespołu do spraw Sądów Społecznych 1968-1975 (1 j.a.), rady zakładowe-konferencje 1966-1974 (2 j.a.), Rada Zakładowa przy WRZZ-protokoły konferencji 1972-1980 (1 j.a.), rady zakładowe-protokoły posiedzeń 1965-1977 (4 j.a.), Rada Zakładowa przy WRZZ-protokoły posiedzeń 1972-1981 (2 j.a.), Rada Zakładowa przy Hucie Małapanew-protokoły posiedzeń 1962-1965 (4 j.a.), protokoły konferencji i narad samorządu robotniczego 1965-1979 (3 j.a.), programy działania związków zawodowych Opolszczyzny 1973-1980 (3 j.a.), programy działania WRZZ 1963-1976 (3 j.a.), plany pracy WRZZ 1958-1980 (9 j.a.), plany pracy Oddziałów Zarządów Głównych 1978 (1 j.a.), plany pracy rad zakładowych 1971-1979 (2 j.a.), informacje i sprawozdania-związki zawodowe Opolszczyzny 1960-1979 (6 j.a.), informacje i sprawozdania-WRZZ 1961-1980 (9 j.a.), informacje i sprawozdania-PRZZ 1975 (1 j.a.), informacje i sprawozdania-rady zakładowe 1960-1980 (3 j.a.), informacje i sprawozdania-rady zakładowe powiatu kozielskiego 1973-1979 (3 j.a.), informacje i sprawozdania-rady zakładowe powiatu kluczborskiego 1975-1977 (1 j.a.), informacje i sprawozdania-rady zakładowe powiatu krapkowickiego 1972-1976 (1 j.a.), informacje i sprawozdania-rady zakładowe powiatu namysłowskiego 1968-1980 (2 j.a.), informacje i sprawozdania-rady zakładowe powiatu niemodlińskiego 1974-1975 (2 j.a.), informacje i sprawozdania-rady zakładowe powiatu nyskiego 1974-1976 (4 j.a.), informacje i sprawozdania-rady zakładowe powiatu oleskiego 1973-1974 (2 j.a.), informacje i sprawozdania-rady zakładowe powiatu opolskiego 1963 (1 j.a.), informacje i sprawozdania-rady zakładowe powiatu prudnickiego 1974-1975 (2 j.a.), informacje-samorząd robotniczy 1960-1980 (14 j.a.), rezolucje samorządu robotniczego i opracowania 19701-976 (2 j.a.), informacje-współpraca w kraju 1965-1979 (3 j.a.), informacje-współpraca z zagranicą 1971-1980 (5 j.a.), informacje-sądownictwo społeczne 1963-1980 (4 j.a.), informacje-sytuacja społ.-polit. 1972-1980 (4 j.a.), informacje-sytuacja w zakładach pracy 1971-1980 (3 j.a.), informacje-organizacja pracy 1964 (1 j.a.), informacje-młodzież pracująca 1973-1977 (2 j.a.), informacje-rolnictwo 1976-1980 (1 j.a.), informacje-ogródki działkowe 1961-1980 (1 j.a.), informacje i sprawozdania-zatrudnienie w instancjach związkowych 1963-1979 (5 j.a.), statystyka GUS-rady zakładowe, delegaci, instancje związkowe 1963-1975 (11 j.a.), statystyka GUS-komisje rozjemcze 1963-1977 (5 j.a.), statystyka GUS-rady robotnicze 1963-1966 (2 j.a.), statystyka GUS-związki zawodowe Opolszczyzny 1965-1968 (5 j.a.), statystyka GUS-powiatowe instancje związków zawodowych 1967-1968 (1 j.a.), statystyka GUS-zakładowe organizacje związkowe 1976-1980 (2 j.a.), realizacja uchwał PZPR 1960-1977 (3 j.a.), realizacja uchwał CRZZ 1966-1976 (2 j.a.), realizacja uchwał WRZZ 1975 (1 j.a.), kontrola zewnętrzna 1972-1974 (2 j.a.), kontrola zewnętrzna Komisji Rewizyjnych 1969-1972 (1 j.a.), kampania wyborcza do Sejmu i rad narodowych 1961-1980 (3 j.a.), kampania sprawozdawczo-wyborcza w instancjach związkowych i organach samorządu robotniczego 1958-1980 (28 j.a.), kampania przedzjazdowa 1968-1971 (1 j.a.), współzawodnictwo pracy 1959-1980 (7 j.a.), czyny przedzjazdowe 1958-1980 (6 j.a.), czyny społeczne 1970-1976 (1 j.a.), materiały na kongres światowy związków zawodowych 1961 (1 j.a.), materiały na kongres krajowy związków zawodowych 1962-1977 (2 j.a.), materiał ze spotkań 1976 (1 j.a.), obchody rocznicowe 1963-1979 (5 j.a.), uroczystości związkowe 1977 (1 j.a.), kronika związków zawodowych Opolszczyzny 1976-1978 (1 j.a.), wykazy kadry WRZZ 1964-1980 (5 j.a.), wykazy kadry organów związkowych 1961-1979 (10 j.a.), wykazy zakładów pracy 1959-1979 (4 j.a.), wycinki prasowe 1969-1979 (9 j.a.), dyplomy uznania dla WRZZ 1972-1973 (1 j.a.), Dział Finansowy: budżety 1960-1980 (20 j.a.), sprawozdania finansowe 1964-1979 (15 j.a.), Administracja Domu CRZZ-budżety 1957-1980 (2 j.a.), Administracja Domu CRZZ-bilanse 1957-1979 (2 j.a.), rady zakładowe-budżety zbiorcze 1970-1973 (3 j.a.), rady zakładowe-sprawozdania finansowe zbiorcze 1969-1974 (5 j.a.), rady zakładowe-budżety jednostkowe 1973-1980 (1 j.a.), Zespół Socjalno-Bytowy: materiały Komisji Kobiet 1958-1980 (14 j.a.), materiały Komisji ds. Opieki nad Szkołami 196301971 (1 j.a.), materiały Komisji Socjalno-Bytowej 1962-1979 (2 j.a.), materiały Referatu Socjalnego 1956-1958 (1 j.a.), regulamin funduszy zakładowych 1966 (1 j.a.), sytuacja kobiet na Opolszczyźnie 1978 (1 j.a.), sytuacja robotników 1969-1980 (2 j.a.), polityka mieszkaniowa-informacje 1958-1980 (5 j.a.), polityka mieszkaniowa-konkurs Zbudujemy więcej mieszkań dla ludzi pracy 1976-1980 (4 j.a.), przemysłowa służba zdrowia 1961-1980 (7 j.a.), opieka zdrowotna młodzieży 1969 (1 j.a.), akcja letnia i zimowiska dla dzieci i młodzieży 1961-1980 (5 j.a.), wypoczynek pracowników 1964-1980 (6 j.a.), sprawy socjalno-bytowe 1961-1980 (15 j.a.), zaopatrzenie w artykuły żywnościowe 1974-1980 (2 j.a.), akcja Witamina 1975-1977 (2 j.a.), Międzynarodowy Dzień Dziecka 1978-1980 (1 j.a.),Wojewódzki Inspektorat Kontroli Społecznej: protokoły posiedzeń 1964 (1 j.a.), plany pracy 1971-1978 (2 j.a.), sprawozdania z działalności 1965-1980 (11 j.a.), informacje z kontroli 1963-1979 (7 j.a.), protokoły kontroli 1976-1979 (4 j.a.), wykazy kontrolerów 1977 (1 j.a.), Zespół Kulturalno-Oświatowy: protokoły Komisji Oświaty i Kultury 1965-1970 (2 j.a.), protokoły Komisji Upowszechniania Książki 1966-1970 (1 j.a.), protokoły Komisji Szkoleniowej 1964-1967 (1 j.a.), protokoły narad 1969-1978 (1 j.a.), plany 1961-1975 (4 j.a.), informacje-działalność kulturalno-oświatowa związków zawodowych 1961-1979 (5 j.a.), informacje-działalność ideowo-wychowawcza związków zawodowych 1976-1980 (3 j.a.), sprawozdania zbiorcze GUS 1960-1973 (7 j.a.), informacje Zarządów Okręgów 1961-1971 (2 j.a.), informacje rad zakładowych 1975-1980 (1 j.a.), Przegląd Orkiestr Dętych 1977-1979 (2 j.a.), imprezy kulturalne 1969-1980 (6 j.a.), oświata dorosłych 1959-1977 (5 j.a.), szkolenia-informacje 1956-1978 (4 j.a.), szkolenia-sprawozdania GUS 1963-1972 (5 j.a.), opieka nad szkołami-sprawozdania i informacje 1964-1980 (6 j.a.), opieka nad szkołami-wykazy szkół i opiekunów 1971-1979 (2 j.a.), domy kultury 1975-1980 (11 j.a.), kluby 1977-1980 (3 j.a.), kina związkowe 1974 (1 j.a.), biblioteki związkowe 1973-1978 (2 j.a.), inne placówki kulturalno-oświatowe 1968-1980 (3 j.a.), Rada Kultury Fizycznej i Turystyki: zjazdy Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej 1962 (1 j.a.), Rada-protokoły posiedzeń 1964-1980 (11 j.a.), plany pracy 1974-1980 (2 j.a.), kalendarze imprez wojewódzkich 1972-1978 (3 j.a.), kalendarze imprez powiatowych 1974-1975 (1 j.a.), kalendarze imprez zakładowych 1977-1978 (1 j.a.), Rada-oceny działalności 1966-1971 (2 j.a.), działalność sportowo-turystyczna związków zawodowych 1960-1980 (16 j.a.), statystyka GUS 1966-1973 (3 j.a.), kampania sprawozdawczo-wyborcza 1964-1966 (1 j.a.), organizacja-kluby sportowe 1963-1980 (6 j.a.), informacje o działalności-kluby sportowe 1965-1972 (5 j.a.), informacje-wypoczynek po pracy 1971-1980 (2 j.a.), informacje-imprezy sportowe i turystyczne 1977-1980 (2 j.a.), informacje różne 1961-1980 (11 j.a.), budżety Rady 1966-1972 (7 j.a.), bilanse Rady 1961-1973 (9 j.a.), Okręgowy Inspektorat Pracy: materiały Komisji Ochrony Pracy 1961-1971 (2 j.a.), protokoły narad 1965-1970 (1 j.a.), plany pracy 1965-1977 (5 j.a.), sprawozdania inspekcji pracy 1964-1981 (16 j.a.), Techniczna Inspekcja Pracy 1965-1981 (34 j.a.), bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładach 1959-1980 (14 j.a.), informacje różne 1963-1979 (3 j.a.), wypadki przy pracy-sprawozdania 1961-1980 (25 j.a.), wypadki przy pracy-GUS 1961-1977 (12 j.a.), wypadki przy pracy-analizy 1959-1972 (5 j.a.), wypadki przy pracy-zestawienia 1961-1964 (4 j.a.), wypadki przy pracy- informacje różne 1970-1971 (1 j.a.), wypadki śmiertelne-informacje 1978-1979 (1 j.a.), wypadki śmiertelne i zbiorowe-akta 1963-1980 (17 j.a.), kontrole Technicznych Inspektorów Pracy 1966-1970 (1 j.a.), kontrole stanu bhp w zakładach pracy 1965-1978 (4 j.a.), kontrole przestrzegania prawa pracy w zakładach 1966-1980 (4 j.a.), kontrole organizacji pracy 1964-1966 (1 j.a.), wykazy zakładów pracy 1974-1978 (3 j.a.), Administracja: wzory odcisków pieczątek 1975 (1 j.a.), Archiwum: plany i informacje 1973-1980 (1 j.a.), spisy akt 1973-1981 (2 j.a.), Miedzywojewódzki Ośrodek Szkolenia Związkowego przy WRZZ: protokoły posiedzeń Komisji ds Szkolenia Związkowego 1977-1979 (1 j.a.), plany 1975-1980 (2 j.a.), informacje o działalności 1974-1980 (1 j.a.), Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji przy WRZZ: regulamin 1974 (1 j.a.), protokoły komisji 1960-1975 (3 j.a.), protokoły posiedzeń Klubu 1976-1980 (1 j.a.), protokoły narad 1963-1978 (3 j.a.), referaty 1974-1975 (1 j.a.), plany pracy 1977-1980 (1 j.a.), plany gospodarcze 1963-1978 (3 j.a.), sprawozdania z działalności Klubu 1978-1980 (1 j.a.), informacje o działalności klubów zakładowych 1960-1979 (5 j.a.), karty rejestracyjne klubów 1966-1970 (1 j.a.), turnieje 1968-1970 (2 j.a.), wynalazczość-sprawozdania 1964-1980 (3 j.a.), wynalazczość-informacje 1959-1980 (7 j.a.), normy pracy-sprawozdania GUS 1959-1963 (4 j.a.), normy pracy w przemyśle 1961-1962 (1 j.a.), czas pracy i aktywizacja pracowników 1973-1979 (2 j.a.), oceny 1962-1966 (2 j.a.), budżety 1976-1980 (1 j.a.), sprawozdania finansowe 1976-1980 (1 j.a.), Społeczny Zespół Kontrolny przy WRZZ: plany pracy, protokoły posiedzeń i kontroli 1974-1976 (1 j.a.), Terenowe Zespoły Aktywu Związkowego: plany pracy, protokoły posiedzeń, informacje o działalności 1978-1980 (2 j.a.), Zdjecia: konferencje 1963-1973 (4 j.a.), spotkania i narady 1967-1972 (2 j.a.), kultura 1960-1979 (8 j.a.), sport 1960-1966 (1 j.a.), imprezy 1970-1973 (4 j.a.), obchody 1965-1971 (5 j.a.), uroczystości 1977 (2 j.a.), spółdzielnie i związki 1958-1972 (3 j.a.), postaci 1972-1978 (3 j.a.), różne b.d. (1 j.a.). Number of units in the group: 878
45/603/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Kielczy 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1968 (13 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli 1961-1967 (5 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1968 (13 j.a.), plany pracy GRN 1958-1968 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955-1972 (1 j.a.), zadania i plany gospodarcze 1961, 1964 (2 j.a.), budżet gromady 1963-1968 (3 j.a.), sprawozdania budżetowe 1968 (1 j.a.), spis powszechny-wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych 1960 (1 j.a.). Number of units in the group: 40
45/604/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Żędowicach 1954-1968 0 Unroll
organizacja własna-reulamin organizacyjny Biura Gromadzkiego 1964 (1 j.a.), protokoły sesji GRN 1954-1958 (8 j.a.), komisje GRN-protokoły posiedzeń i kontroli, regulaminy pracy 1958-1967 (8 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1955-1968 (5 j.a.), klub radnych-regulamin Zespołu radnych PZPR bd (1 j.a.), plany pracy GRN 1957-1965 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1955-1966 (2 j.a.), sprawozdania GUS-spisy powierzchni użytków i zasiewów oraz zwierząt gospodarskich 1957-1964 (8 j.a.), kontrole zewnętrzne-protokoły kontroli 1963-1968 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1968 (5 j.a.), wybory- sprawozdanie z kampanii wyborczej w gromadzie, protokoły zebrań przedwyborczych 1961, 1965 (2 j.a.), spis powszechny-wykazy nieruchomości i gospodarstw rolnych 1960 (1 j.a.). Number of units in the group: 43
45/605/0 vacat - Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Zębowicach - obecnie pod nr 761 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/606/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Rozkochowie 1956-1961 [1962] 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1957-1961 (5 j.a.), protokoły posiedzeń Prezydium GRN 1961 (1 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1958 (1 j.a.), budżety gromady 1956-1961 (2 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1955-1962 (1 j.a.), wykazy gospodarstw rolnych i nieruchomości 1960 (1 j.a.), wykazy indywidualnych gospodarstw rolnych 1961 (1 j.a.). Number of units in the group: 11
45/607/0 Urząd Skarbowy w Brzegu 1945-1950 0 Unroll
sprawozdania o przypisach, odpisach, wpływach i zaległościach w podatku obrotowym i dochodowym, sprawozdania z akcji kontroli wynagrodzeń, z ilości dokonanych kontroli ksiąg i lustracji przedsiębiorstw, sprawozdania o ilości wydanych kont rejestracyjnych i ilości zlikwidowanych przedsiębiorstw 1949 (6 j.a.), repertorium spraw egzekucyjnych 1949 (1 j.a.), zawiadomienia o likwidacji przedsiębiorstw 1949 (1 j.a.), rejestr podatkowy 1950 (1 j.a.), akta osobowe pracowników, akta ewidencyjne akta ewidencyjne i deklaracje członków Związku Zawodowego Pracowników Skarbowych 1945-1950 (3 j.a.); nab. 8051/2015 akta osobowe 1945-1950 (9 j.a.). Number of units in the group: 21
Showing 841 to 870 of 3,959 entries.