Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/82/0 Śląskie Zakłady Przemysłu Cementu Portlandzkiego Spółka Akcyjna w Opolu 1884-1935 0 Unroll
Number of units in the group: 71
45/82/1 vacat- Cementownia Grundmanna- włączono do zespołu nr 82/0 Śląskie Zakłady Przemysłu Cementu Portlandzkiego Spółka Akcyjna w Opolu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/82/2 vacat- Cementownia Giesla- włączono do zespołu nr 82/0 Śląskie Zakłady Przemysłu Cementu Portlandzkiego Spółka Akcyjna w Opolu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/82/3 vacat- Cementownia w Gogolinie- włączono do zespołu nr 82/0 Śląskie Zakłady Przemysłu Cementu Portlandzkiego Spółka Akcyjna w Opolu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/82/4 vacat- Cementownia w Groszowicach- włączono do zespołu nr 82/0 Śląskie Zakłady Przemysłu Cementu Portlandzkiego Spółka Akcyjna w Opolu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/82/5 vacat- Cementownia w Strzelcach Opolskich- włączono do zespołu nr 82/0 Śląskie Zakłady Przemysłu Cementu Portlandzkiego Spółka Akcyjna w Opolu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/82/6 vacat- Cementownia we Wróblinie- włączono do zespołu nr 82/0 Śląskie Zakłady Przemysłu Cementu Portlandzkiego Spółka Akcyjna w Opolu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/83/0 Zjednoczone Górnośląskie Zakłady Hutnicze - Spółka Akcyjna Odlewnia w Ozimku 1782-1945 0 Unroll
ogólne dane dotyczące huty: plany sytuacyjne, opisy map dotyczących fabryki broni w Krasiejowie, walcowni w Jedlicach, Dębskiej Kuźni, huty w Ozimku, zarządzenia 1864-1944 (11 j.a.), zmiany terytorialne huty: wykup i zamiana gruntów, zamiana budynków 1782-1945 (42 j.a.), zarząd i kontrola 1827-1912 (3 j.a.), szkoła hutnicza, biblioteka, oświata pracownicza 1840-1920 (4 j.a.), produkcja, rozbudowa i unowocześnienie huty, sprawozdawczość 1788-1944 (56 j.a.), budownictwo ogólne, remonty, budownictwo mieszkaniowe, budowa przedszkola, domu kultury 1826-1945 (44 j.a.), udział huty w wystawach 1827-1918 (2 j.a.), sprawy finansowe i majątkowe 1851-1941 (9 j.a.), regulacja rzeki Mała Panew 1826-1942 (3 j.a.), sprawy różne 1907-1944 (3 j.a.), dopływ nab.1503/1996 - plany osiedla Małapanew, sprawy gruntowe, umowy najmu mieszkań, odstąpienie parceli na rzecz gminy Ozimek, rachunki, korespondencja w sprawach kupnai dzierżawy parceli, budowa bocznic kolejowych Państwowa Służba Robocza 1823-1944 (19 j.a.) Number of units in the group: 205
45/84/0 Zjednoczone Górnośląskie Zakłady Hutnicze Spółka Akcyjna Oddział Produkcyjny Zawadzkie 1873-1945 0 Unroll
Number of units in the group: 119
45/86/0 Związek Ochrony Wałów Rzecznych w Dobrzeniu Wielkim 1746-1858 0 Unroll
Number of units in the group: 13
45/87/0 Rolnik Spółdzielnia Zakupu i Zbytu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opolu 1929-1940 0 Unroll
akta dłużników 1929-1940 (3 j.a.) Number of units in the group: 3
45/88/0 Rolnik Spółdzielnia Zakupu i Zbytu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Raciborzu 1930-1942 0 Unroll
sprawozdania finansowe 1928-1930 (1 j.a.), akta dłużników 1940-1942 (2 j.a.) Number of units in the group: 3
45/89/0 Rolnik Spółdzielnia Zakupu i Zbytu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Strzelcach Opolskich 1931-1944 0 Unroll
sprawy administarcyjne "Rolnika", wyciąg z rachunku bieżącego 1935-1936 (1 j.a.), akta dłużników 1931-1944 (9 j.a.) Number of units in the group: 10
45/90/0 Centralne Stowarzyszenie Rolnicze w Nysie 1934-1937 0 Unroll
akta dłużników 1934-1937 (2 j.a.) Number of units in the group: 2
45/91/0 Bank Ludowy Spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością w Głogówku 1903-1943 0 Unroll
Number of units in the group: 66
45/92/0 Bank Ludowy Spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością w Opolu 1897-1945 0 Unroll
bilanse roczne i dwumiesięczne, wyciągi bankowe 1929 - 1931 (12 j.a.), sprawozdania roczne przesyłane do banku Rzeszy 1904-1938 (1 j.a.), zaświadczenia sądu o rejestracji 1907-1939 (1 j.a.), kontakty z innymi bankami, organizacjami, spółdzielniami polskimi 1930-1943 (6 j.a.), wkłady, udziały, wykazy osób i zaciągniętych pożyczek, ściąganie ich przez likwidatora, sprawy sporne 1926-1943 (7 j.a.), dłużnicy 1924-1943 (22 j.a.), akta spółki budowlanej w Opolu 1936-1939 (1 j.a.); przes. 2345/2015 akta zarządu i rady nadzorczej XX w., 1907 (2 ja.). Number of units in the group: 52
45/93/0 Bank Ludowy Spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością w Strzelcach Opolskich 1920-1945 0 Unroll
protokoły i sprawozdania zarządu banku 1931-1939 (3 j.a.), bilanse roczne i miesięczne, rewizje finansowe i sprawozdania porewizyjne 1924-1938 (17 j.a.), korespondencja prowadzona z organizacjmi polskimi i bankami, wyciągi kont, z rachunków bieżących, depozyty, weksle 1920-1942 (18 j.a.), dłużnicy 1925-1945 (11 j.a.) Number of units in the group: 49
45/94/0 Bank Rolników Spółka z nieograniczoną odpowiedzialnością w Opolu 1911-1944 0 Unroll
rada nadzorcza i zarząd 1928-1940 (3 j.a.), bilanse roczne i miesięczne, wymiana waluty 1911-1942 (9 j.a.), akta personalne,dokształcanie i uposażanie pracowników 1935-1941 (6 j.a.), członkowie, ich udziały, pożyczki i ich spłacanie 1911-1940 (8 j.a.), kontakty banku z innymi bankami, współpraca z organizacjami i prasą 1930-1939 (4 j.a.), dłużnicy, sprawy sporne między bankami a dłużnikami 1931-1944 (10 j.a.): przes. 2346/2015: przedwojenny zarząd banku, bank kontra Józef Tischbierek sprawa obciążenia hipotecznego sprzedanej nieruchomości XX w., 1939 (2 j.a.). Number of units in the group: 44
45/95/0 Państwowe Gimnazjum Męskie w Opolu 1776-1944 0 Unroll
akta dotyczące założenia zakładu i utworzenia nowych klas 1908-1927 (1 j.a.), sprawy dotyczące grona nauczycielskiego i woźnego, zmian w składzie osobowym, zaprzysiężenia, konferencje nauczycielskie, uposażenia, podatki sprawy emerytalne, osobowe personelu 1803-1941 (37 j.a.), sprawy dotyczące uczniów, sprawy dyscyplinarne, imienne wykazy uczniów, maturzystów, uczniów opuszczających szkołę, protokoły z egzaminów maturalnych, sprawy językowe i narodowościowe 1776-1937 (42 j.a.), akta dotyczące biblioteki szkolnej 1802-1905 (1 j.a.), akta różne 1668-1812 (2 j.a.), akta personalne 1776-1941 (367 j.a.); przes. 2347/2015: wynagrodzenia nauczycieli, świadectwa szkolne, dziennik klasowy, plany tematów zajęć, opinie o uczniach, świadectwa chrztu i urodzeń uczniów, akta osobowe nauczyciela Reinscha, egzamin maturalny z języka łacińskiego 1815-1944 (10 j.a.); nab. 8651/2016: akta osobowe, egzamin maturalny z łaciny 1911-1926 (2 j.a.). Number of units in the group: 464
45/96/0 Państwowe Liceum Żeńskie w Opolu 1908-1944 0 Unroll
sprawy ogólne: zarządzenia władz zwierzchnich, organizacja szkoły, sprawozdania Dyrekcji, materiały do kroniki szkoły, sprawy dotyczące nastrojów wśród uczniów i rodziców 1910-1932 (8 j.a.), sprawy personalne nauczycielom spisy, angaże, obsada przedmiotów nauczania 1908-1932 (10 j.a.), woźni szkoły 1914-1926 (1 j.a.), sprawy uczniowskie: przyjęcia do szkoły, opieka zdrowotna, regulaminy, dyscyplina, świadectwa szkolne, stypendia, rady rodzicielskie 1910-1937 (15 j.a.), nauczanie przedmiotów, wychowanie fizyczne, popisy uczniów, wystawy, odczyty 1910-1931 (9 j.a.), egzaminy promocyjne, maturalne 1910-1938 (3 j.a.), premie - wyróżnienia 1911-1932 (1 j.a.), majątek szkoły: zarządzanie, sprawy finansowe, budżety, fundacje, dary 1910-1938 (3 j.a.), utrzymanie budynku, mieszkania służbowe 1910-1931 (2 j.a.), zarządzenia, sprawy finansowe, ubezpieczenia stypendia, zbiórki 1921-1931 (2 j.a.), dzienniki klasowe 1910-1944 (113 j.a.); nab. 8652/2016: dziennik klasowy, wykaz zawodów 1911-1944 (2 j.a.). Number of units in the group: 169
45/97/0 Miejskie Gimnazjum Męskie w Opolu 1908-1945 0 Unroll
akta ogólne szkoły 1927-1945 (4 j.a.), akta dotyczące nauczycieli 1934-1944 (1 j.a.), akta dotyczące uczniów 1908-1935 (8 j.a.), akta dotyczące nauki religii 1934-1941 (1 j.a.), akta dotyczące obchodów i wakacji szkolnych 1934-1944 (1 j.a.), akta dotyczące biblioteki 1934-1944 (1 j.a.), akta egzaminów, świadectwa odejścia, kopie orzeczeń urzędu skarbowego 1910-1945 (9 j.a.) Number of units in the group: 45
45/98/0 Miejskie Gimnazjum Realne im. Hindenburga w Opolu 1936-1937 0 Unroll
Number of units in the group: 1
45/99/0 Carolinum - Państwowe Gimnazjum Męskie w Nysie 1766 -1945 0 Unroll
zakład i jego administracja 1766-1940 (60 j.a.), Dyrektorzy 1794-1933 (14 j.a.), pedagodzy 1809-1944 (307 j.a.), personel pomocniczy 1815-1937 (10 j.a.), uczniowie 1801-1945 (179 j.a.), nauka 1800-1944 (71 j.a.), egzaminy - świadectwa 1822-1936 (384 j.a.), biblioteki , pomoce, archiwum 1802-1941 (46 j.a.), wakacje, dni wolne od nauki 1893-1933 (6 j.a.), zakon Jezuitów 1715-1927 (18 j.a.), majątek ruchomy zakładu 1814-1940 (111 j.a.), majątek nieruchomy zakładu 1800-1941 (71 j.a.), różne 1800-1937 (7 j.a.); nab. 8654/2016: sprawy finansowe, obchody rocznicowe 1776-1789, 1912-1926 (2 j.a.); nab. 8655/2016: zeszyty i świadectwa szkolne uczniów XX w. (1 j.a.). Number of units in the group: 1287
45/100/0 vacat- Szkoły Podstawowe Śląska Opolskiego - zbiór szczątków zespołów- wyłączono do zespołów: nr 53, nr 55, nr 718, nr 3409-3459, nr 3463, nr 3465-3467 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/1 vacat- Szkoła Podstawowa Lewice- włączono do zespołu nr 3432 Szkoła Podstawowa w Lewicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/2 vacat- Szkoła Podstawowa Pomorzowice- włączono do zespołu nr 3442 Szkoła Podstawowa w Pomorzowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/3 vacat- Szkoła Podstawowa Grodków- włączono do zespołu nr 3463 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Grodkowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/4 vacat- Szkoła Podstawowa Kamiennik- włączono do zespołu nr 3463 Powiatowy Inspektorat Szkolny w Grodkowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/5 vacat- Szkoła Podstawowa Ligota- włączono do zespołu nr Powiatowy Inspektorat Szkolny w Grodkowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/100/6 vacat- Szkoła Podstawowa Makowice- włączono do zespołu nr 3434 Szkoła Podstawowa w Makowicach 0 Unroll
Number of units in the group: 0
Showing 61 to 90 of 3,943 entries.