Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/608/0 Urząd Skarbowy w Głubczycach 1947-1950 0 Unroll
okólniki i instrukcje jednostek rządowych 1947-1950 (1 j.a.), informacje przesyłane do Izby Skarbowej w Katowicach 1948-1950 (1 j.a.). Number of units in the group: 2
45/609/0 vacat - Urząd Skarbowy w Grodkowie-włączony do zespołu nr 1260-Starostwo Powiatowe w Grodkowie 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/610/0 Urząd Skarbowy w Koźlu 1945-1950 0 Unroll
zarządzenia i okólniki jednostek nadrzędnych 1945-1948 (5 j.a.), dział egzekucji-protokoły posiedzeń i sprawozdania z działalności Obywatelskiej Komisji Podatkowej, plany pracy i sprawozdania z egzekucji podatków, wydawanie kart rejestracyjnych, sprawozdania o wymiarze i poborze podatku od wynagrodzeń 1945-1950 (11 j.a.), akta lustracji i lustratorów społecznych 1946-1950 (1 j.a.), ewidencja prypisów i odpisów zaliczek na podatek obrotowy 1945-1946 (1 j.a.), ewidencja pracodawców 1946-1948 (4 j.a.), wykaz podatników podatku obrotowego w formie ryczałtu 1946 (1 j.a.), ewidencja podatników podatku obrotowego i dochodowego 1946-1948 (4 j.a.), ewidencja przypisów i odpisów zaliczek na podatek dochodowy i obrotowy 1945-1946 (2 j.a.), rejestry wymiarowe podatku obrotowego, dochodowego, rejestry przypisów i odpisów podatków od wynagrodzeń, rejestr przypisów podatku od nieodpłatnego nabycia praw majątkowych, rejestr przypisów i odpisów grzywien 1945-1948 (8 j.a.), księgi biercze podatku obrotowego i dochodowego, podatku od wynagrodzeń, opłat za karty rejestracyjne, daniny narodowej, podatku gruntowego, podatku spadkowego od darowizn, opłat skarbowych i podatku od nieodpłatnego i odpłatnego nabycia majątku, funduszu odbudowy szkół, nadpłat 1945-1948 (34 j.a.), podatek spadkowy-wymiar, zwolnienia 1947-1948 (6 j.a.), zmiany nazwisk 1947-1948 (1 j.a.), protokoły kontroli ksiąg i spisów remanentowych 1947-1948 (1 j.a.), sprawozdania gospodarstw rolnych o ich przynależności 1949 (3 j.a.), wykazy pobranego podatku gruntowego 1948-1949 (1 j.a.), zestawienia wpływów i zaległości podatku gruntowego 1949 (2 j.a.), zestawienia podstaw opodatkowania gospodarstw rolnych 1950 (1 j.a.), wpłaty na Fundusz B Społecznego Funduszu Oszczędności-zestawienia wpłat, wysokości wkładów 1949-1950 (5 j.a.), arkusze obliczeniowe do zestawienia dla gospodarstw rolnych 1950 (2 j.a.); przes. 2427/2016: plany pracy 1947-1948 (1 j.a.). Number of units in the group: 94
45/611/0 Urząd Skarbowy w Nysie 1945-1950 0 Unroll
wykazy przedsiębiorstw przemysłowych, rzemieślniczych, handlowych oraz gospodarstw rolnych z terenu gmin miejskich i wiejskich 1945-1950 (3 j.a.). Number of units in the group: 3
45/612/0 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Brzegu 1945-1952 [1977] 0 Unroll
Okólniki władz nadrzędnych 1950 (1 j.a.), sprawozdania miesięczne działu ekonomicznego i działu nieruchomości 1945-1946 (2 j.a.), wykazy pracowników wydziału 1947 (1 j.a.), preliminarze wydatków budżetowych 1947-1948 (1 j.a.), zezwolenia na przewóz ruchomości 1947 (1 j.a.), podania o przydział lub sprzedaż ruchomości 1945-1946 (1 j.a.), zaświadczenia o nabyciu mienia poniemieckiego 1948-1949 (2 j.a.), utrata i konfiskata mienia 1947-1949 (1 j.a.), protokoły zdawczo-odbiorcze o przyjęciu ruchomości na stan magazynu urzędu, o wydanie ruchomości z magazynu urzędu, o przekazaniu nieruchomości radom narodowym 1947-1950 (4 j.a.), zestawienia niemieckich papierów wartościowych 1946 (1 j.a.), mienie poniemieckie-wykazy majątku komunalnego, wykazy przedmiotów znajdujących się w szkołach 1947-1949 (2 j.a.), materiały dotyczące ruchomości i nieruchomości użytkowanych przez zakłady, spółdzielnie i inne instytucje 1945 [1952] (29 j.a.), dzierżawa nieruchomości 1946-1950 (1 j.a.), rzemiosło, handel, przemysł-tworzenie i likwidacja 1945 [1952] (10 j.a.), deklaracje w sprawie mienia poniemieckiego 1947 (2 j.a.), protokoły licytacji 1948-1949 (3 j.a.), wykazy poniemieckich instytucji kredytowych 1948 (1 j.a.), protokoły szacunkowe ruchomości 1948-1949 (1 j.a.), decyzje o należnościach z tytułu użytkowania mienia 1950 (1 j.a.); nab. 8052/2015 akta osobowe 1945-1951 (23 j.a.); nab. 8333/2016: akta osobowe 1945-1952 (28 j.a.). Number of units in the group: 117
45/613/0 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Koźlu 1945-1951 [1952] 0 Unroll
okólniki i zarządzenia władz nadrzędnych 1945-1951 (3 j.a.), statut Wojewódzkiego Oddziału Tymczasowego Zarządu Państowowego, schemat organizacyjny TZP przy starostwach powiatowych i zarządach miast wydzielonych 1945-1947 (1 j.a.), protokoły zjazdów naczelników biur, zebrań naczelników władz i urzędów niezespolonych 1947-1951 (2 j.a.), protokoły posiedzeń Opiniodawczej Komisji Społecznej 1946-1950 (3 j.a.), miesięczne sprawozdania działalności urzędu 1945-1951 (1 j.a.), wykazy mienia poniemieckiego w porządku 1947 (1 j.a.), wnioski o przywrócenie posiadania ruchomości i nieruchomości 1948 (1 j.a.), protokoły zdawczo-odbiorcze przyjmowania ruchomości i nieruchomości 1945-1950 (3 j.a.), protokół w sprawie bezprawnej rekwizycji rzeczy osobistych Komendanta Garnizonu w Koźlu Clarini Attilio 1945 (1 j.a.), akta przedsiebiorstw handlowych 1945-1950 (1 j.a.), wykazy przedsiębiorstw 1945-1949 (1 j.a.), wykazy użytkowników nieruchomości, osadników, repatriantów i autochtonów 1945-1949 (1 j.a.), podania o przydział ruchomości 1951 [1952] (1 j.a.). Number of units in the group: 20
45/614/0 Rejonowy Urząd Likwidacyjny w Opolu 1945-1951 [1953] 0 Unroll
protokoły zdawczo-odbiorcze przekazania mienia w zarząd zakładów, przedsiębiorstw, warsztatów 1945-1950 (1 j.a.), przepadek mienia na podstawie wyroku sądowego-protokoły, zawiadomienia 1946-1950 (2 j.a.), reprywatyzacja drogą sądową-protokoły, korespondencja 1945-1951 (8 j.a.), reprywatyzacja drogą administracyjną-protokoły, korespondencja (2 j.a.), młyny, zakłady przemysłowe i usługowe, protokoły kontroli, inwentarze, zezwolenia 1945-1951 (3 j.a.), ustalenie charakteru prawnego użytkowania majątku-protokoły przesłuchania świadków 1948 [1953] (2 j.a.), wykazy zakładów przemysłowych, handlowych, usługowych 1945-1948 (1 j.a.), zabezpieczenie mienia obywateli Austrii 1949 (1 j.a.). Number of units in the group: 20
45/615/0 Obwodowe Biuro Likwidacyjne w Prudniku 1945-1949 0 Unroll
zarządzenia własne 1945 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Komisji Czynszowej 1945 (1 j.a.), sprawozdania z działalności, z lustracji, z akcji sprzedaży nieruchomości poniemieckiej 1945-1949 (4 j.a.), preliminarz budżetowy 1948 (1 j.a.), wykazy zgłoszonego poniemieckiego mienia ruchomego 1948 (1 j.a.), wykazy poniemieckich ruchomości i nieruchomości 1946-1947 (1 j.a.), wykazy szkód wojennych 1945 (1 j.a.), wykazy przedsiębiorstw opuszczonych i poniemieckich 1946-1947 (1 j.a.), wykazy mieszkańców powiatu 1948 (1 j.a.), spis rzeczy oddanych w depozyt Wydziałowi Skarbowemu 1945 (1 j.a.), instrukcja dla administratorów rejonowych, spis ulic, administratorów i rejonów 1945 (1 j.a.), akta personalne 1945-1948 (3 j.a.). Number of units in the group: 17
45/616/0 Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do spraw Podatku Gruntowego w Brzegu 1948-1950 0 Unroll
protokoły z insoekcji i kontroli podatku gruntowego 1949 (1 j.a.), zestawienia wymiarowe i sprawozdania z realizacji podatku 1949 (1 j.a.), księgi biercze podatku gruntowego-zamknięcia 1948-1950 (3 j.a.). Number of units in the group: 5
45/617/0 Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do spraw Podatku Gruntowego w Grodkowie 1947-1949 0 Unroll
zestawienia podatkowe 1947-1949 (3 j.a.), sprawozdania z przebiegu czynności egzekucyjnych 1948-1949 (1 j.a.), Number of units in the group: 4
45/618/0 Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do spraw Podatku Gruntowego w Koźlu 1946-1950 0 Unroll
zarządzenia, okólniki i sprawozdania 1949-1950 (2 j.a.), plany pracy i sprawozdania 1949 (1 j.a.), egzekucja podatków 1949-1950 (1 j.a.), obywatelskie komisje podatkowe-powołanie 1950 (1 j.a.), zestawienia podatkowe 1949-1950 (9 j.a.), realizacja tytułów wykonawczych podatku gruntowego 1949-1950 (4 j.a.), przekazywanie zboża na poczet podatku 1949 (1 j.a.), zestawienie gospodarstw rolnych według przychodowości 1949 (1 j.a.), wykazy zaległości-koni, wołów, krów 1949-1950 (2 j.a.), zamknięcia ksiąg bierczych 1946-1948 (1 j.a.); przes. 2428/2016: podatek gruntowy- planowanie i sprawozdawczość 1946-1949 (1 j.a.). Number of units in the group: 24
45/619/0 Powiatowy Pełnomocnik Rządowy do spraw Podatku Gruntowego w Strzelcach Opolskich [1945] 1946-1949 0 Unroll
zestawienia podatkowe 1947-1949 (6 j.a.), zamknięcie ksiąg bierczych podatku gruntowego 1945-1947 (3 j.a.), ankiety ekonomiczne gospodarstw 1947 (1 j.a.). Number of units in the group: 10
45/620/0 Państwowa Centrala Handlowa w Brzegu 1947-1950 0 Unroll
Bilanse; 1947-1950: hurtowni w Brzegu i filii w Oławie (4 j.a.) Statystyka; 1949: sprawozdania statystyczne z obrotu towarowego (1 j.a.). Number of units in the group: 5
45/621/0 Państwowa Centrala Handlowa w Kluczborku 1947-1951 0 Unroll
Bilanse; 1947-1951: (4 j.a.) Plany i sprawozdania; 1948-1949: preliminarze i plany obrotu towarowego i kosztów, kwestionariusze informacyjne (2 j.a.) Obrót gotówkowy; 1948-1950: (3 j.a.) Płace: listy płac pracowników; 1947-1948: (2 j.a.) Nieruchomości; 1947-1949: nieruchomości i inwentaryzacja (1 j.a.). Number of units in the group: 12
45/622/0 vacat - zespół dwukrotnie ujęty w ewidencji - patrz nr 418 - Państwowa Centrala Handlowa Oddział Rejonowy w Opolu 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/623/0 Związek Polskich Artystów Plastyków Zarząd Okręgu w Opolu 1955-1983 0 Unroll
Władze i organy kolegialne 1955-1983 (47 j.a.): protokoły walnych zebrań, protokoły posiedzeń Oddziału, protokoły posiedzeń Zarządu Okręgu, protokoły posiedzeń Komisji Rewizyjnej, Rady Artystycznej i sekcji; Organizacja 1960-1983 (9 j.a.): statut, protokoły spisane w związku z zawieszeniem działalności, instrukcja kancelaryjno-archiwalna, wykazy członków, protokoły kontroli zewnętrznych, wzory odcisków pieczątek; Plany 1974-1981 (4 j.a.): plany pracy Zarządu, plany imprez artystycznych; Sprawozdania i informacje1964-1983 (14 j.a.): sprawozdania i informacje z działalności Zarządu,Sądu koleżeńskiego, Rady Artystycznej, sekcji; Współdziałanie w kraju 1961-1977 (4 j.a): porozumienia o współpracy z instytucjami krajowymi; Współdziałanie z zagranicą 1974-1981 (3 j.a.): plany, sprawozdania, porozumienia; Finanse 1963-1983 (4 j.a.): budżety i sprawozdania finansowe; Wydawnictwa i popularyzacja 1975-1981 (5 j.a.): wydawnictwa własne i wycinki prasowe; Sprawy artystyczno-zawodowe 1965-1981 (11 j.a.): informacje o obchodach rocznicowych Związku, protokoły zebrań Klubu Absolwentów, dyplomy i nagrody; Imprezy artystyczne 1964-1978 (6 j.a.): informacje o imprezach krajowych i wystawach artystycznych; List otwarty 1981 (1 j.a.), akta osobowe i listy płac 1964-1983 (11 j.a.) Number of units in the group: 119
45/625/0 Miejski Inspektorat Statystyczny w Opolu [1949] 1962-1974 0 Unroll
Organizacja i metodologia badań statystycznych: narodowe spisy powszechne, spisy rolne, spisy rolne czerwcowe i grudniowe, spisy kwartalne, spisy ludności, inne badania masowe; 44 j.a.(1949-1974) Prace nad wynikami badań statystycznych: sprawozdania statystyczne z budownictwa, czynów społecznych, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, handlu, inwestycji, ludności, obrotu towarowego, oświaty i kultury, przemysłu, produkcji, rolnictwa, remontów kapitalnych, transportu i łączności, usług, zatrudnienia i funduszu płac, zdrowia i opieki społecznej, metryki statystyczne, tabulogramy; 250 j.a. (1954-1974) Number of units in the group: 294
45/626/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Kluczborku [1949] 1962-1975 [1980] 0 Unroll
Organizacja i metodologia sprawozdawczości statystycznej: wykazy jednostek sprawozdawczych, karty zgłoszeń; 2 j.a. (1971-1973) Organizacja i metodologia badań statystycznych: narodowe spisy powszechne, spisy rolne, spisy rolne czerwcowe i grudniowe, spisy kwartalne, inne badania masowe; 109 j.a.(1950-1974) Prace nad wynikami badań statystycznych: sprawozdania statystyczne z budownictwa, czynów społecznych, finansów, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, handlu i obrotu towarowego, inwestycji i budownictwa, ludności, oświaty i wychowania, kultury, przemysłu, rolnictwa, transportu i łączności, usług, zatrudnienia, ochrony zdrowia i opieki społecznej, metryki statystyczne, informacje statystyczne, karty statystyczne; 260 j.a. (1949-1980) Number of units in the group: 371
45/627/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Koźlu [1948] 1962-1974 0 Unroll
Organizacja i metodologia badań statystycznych: zestawienia powiatowe dotyczące szacunku plonów, narodowe spisy powszechne, spisy rolne, spisy zwierząt gospodarskich, użytków i zasiewów, spisy czerwcowe i grudniowe, spisy kwartalne, inne badania masowe; 103 j.a.(1950-1974) Prace nad wynikami badań statystycznych: sprawozdania statystyczne z budownictwa, czynów społecznych, finansów, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, handlu i obrotu towarowego, inwestycji, ludności, obrotu towarowego, oświaty i kultury, przemysłu, rolnictwa, transportu i łączności, usług, zatrudnienia, zdrowia i opieki społecznej, tablice statystyczne, metryki statystyczne; 327 j.a. (1948-1974), dopływ: nab.6276/2011: miesięczna informacja statystyczna 1964-1965 (1 j.a.); przes. 2429/2016: Informacje o realizacji ważniejszych zadań gospodarczych 1965-1974 (5 j.a.). Number of units in the group: 435
45/628/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Krapkowicach [1956-1961] 1962-1975 0 Unroll
Organizacja i metodologia badań statystycznych (1959-1974) Państwowa Inspekcja Plonów- szacunki plonów ziemiopłodów, łąk i koniczyny czerwonej oraz drzew i krzewów owocowych, Narodowy Spis Powszechny- wykaz nieruchomości i gospodarstw gromady Walce, spisy czerwcowe powierzchni użytków i zasiewów, zwierząt gospodarskich, drzew i krzewów owocowych, oraz maszyn i urządzeń rolniczych: gromadzkie, powiatowe, karty ewidencyjne spisów kwartalnych, spis ludności- 39 j.a. Opracowania statystyczne stanowiące dane źródłowe do opracowań i publikacji (1956-1975) Sprawozdania statystyczne: z budownictwa, z realizacji czynów społecznych, z finansów, z gospodarki komunalno- mieszkaniowej, z gastronomii, z handlu, z inwestycji, z ludności, z obrotu towarowego, z oświaty i kultury, z ochrony zdrowia i opieki społecznej, z przemysłu, z rolnictwa i leśnictwa, z transportu i łączności, z usług, z zatrudnienia, ankiety o wynikach produkcyjnych i finansowych w państwowych gospodarstwach rolnych- 241 j.a. Prace nad wynikami badań statystycznych (1960-1973) Metryki statystyczne- 3 j.a. Number of units in the group: 283
45/629/0 Powiatowy Inspektorat Statystyczny w Strzelcach Opolskich [1951]1962-1975 0 Unroll
Zarządzanie; 1951-1974: zarządzenia władz nadrzędnych - Wojewódzkiej Komisji Planowania Gospodarczego, zarządzenia i wytyczne władz nadrzędnych, GUS i WUS (14 j.a.), zarządzenia własne, zakresy czynności pracowników (17 j.a.), Planowanie i sprawozdawczość; 1951-1975: plany i sprawozdania z działalności, plany pracy, pisma i tabulogramy finansowe, miesięczna informacja statystyczna o realizacji ważniejszych zadań gospodarczych (19 j.a.) Kontrole; 1951-1974: dokumentacja kontroli zewnętrznych przeprowadzanych przez Główny i Wojewódzki Urząd Statystyczny (6 j.a.) Sprawy zlecone; 1951: (1 j.a.) Organizacja i metodologia pracy statystycznej; 1958-1974: zarządzenia i wytyczne: instrukcje, wytyczne i wzory formularzy sprawozdawczych, program badań i plan opracowań statystycznych, organizacja źródeł informacji - wykazy jednostek sprawozdawczych: wykaz jednostek sprawozdawczych, organizacja źródeł informacji statystycznej (16 j.a.) Organizacja i metodologia badań statystycznych; 1959-1974: szacunki Państwowej Inspekcji Plonów, organizacja źródeł informacji Państwowej Inspekcji Plonów, spis powszechny – organizacja, sumaryczny spis zasobów mieszkaniowych, matryce szkiców sytuacyjnych rejonów statystycznych i obwodów spisowych, podział terenu na rejony statystyczne i obwody spisowe, dokumentacja spisów, spisy rolne: organizacja spisów i wyniki spisów, spisy rolne czerwcowy i grudniowy - wyniki spisu , inne badania masowe: organizacja badań, zestawienia, wyniki (63 j.a.) Opracowania statystyczne stanowiące dane źródłowe do opracowań i publikacji; 1951-1975: czyny społeczne, gospodarka komunalna i mieszkaniowa, handel, inwestycje i budownictwo, ludność, oświata i kultura, przemysł, rolnictwo, transport i łączność, usługi, zatrudnienie, zdrowie i opieka społeczna (385 j.a.) Prace nad wynikami badań statystycznych; 1951-1974: tablice statystyczne - opracowania zbiorcze, tabulatory, metryki statystyczne (14 j.a.) Publikacje statystyczne - własne opracowania statystyczne (10 j.a.) Number of units in the group: 531
45/630/0 Cukrownia w Nowej Cerekwi 1909-1942 0 Unroll
Number of units in the group: 8
45/631/0 Zarząd Miejski i Miejska Rada Narodowa w Koźlu 1945-1951 0 Unroll
Miejska Rada Narodowa - protokoły posiedzeń Rady i jej prezydium, wykazy radnych, informacje o pracach komisji 1946-1950 (9 j.a.) Referat organizacyjny - zarządzenia władz nadrzędnych i własne, organizacja miasta, informacje o działalności zakładów użyteczności publicznej, protokoły przejęcia nieruchomości porzuconych i opuszczonych, sprawozdania z działalności Zarządu 1945-1950 (38 j.a.) Referat finansowo-budżetowy - budżety, księgi biercze podatku 1945-1950 (20 j.a.) Referat administracyjny - wykazy duchowieństwa, ewidencja ludności, zaświadczenia polskości, spis powierzchni użytków rolnych, wykazy analfabetów, wykazy przedsiębiorstw 1945-1950 (28 j.a.) Referat spraw technicznych i majątkowych - sprawozdania z wykonania spraw drogowych 1945-1946 (1 j.a.) domowa książka meldunkowa 1950 (1 j.a.) dopływ: nab.5574/2009 - narady i odprawy - protokoły 1949 (1 j.a.), uchwały 1949-1951 (1 j.a.), protokoły posiedzeń MRN 1946-1949 (1 j.a.), protokoły posiedzeń komisji 1949-1950 (1 j.a.), nab. 8410/2016: spis powierzchni użytków oraz zasiewów, wykaz ewidencji rolnictwa na terenie miasta Koźla 1946 (2 j.a.). Number of units in the group: 103
45/632/0 Gminna Rada Narodowa w Bierawie 1945-1954 0 Unroll
organizacja pracy Zarządu Gminnego 1945-1946 (1 j.a.), sprawy organizacyjne 1953 (1 j.a.), zarządzenia wewnętrzne 1947 (1 j.a.), protokoły z plenarnych posiedzeń GRN 1946-1952 (7 j.a.), protokoły sesji GRN 1953-1954 (2 j.a.), protokoły komisji GRN 1946-1953 (6 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1946-1954 (8 j.a.), protokoły z sesji sołtysów 1945-1946 (1 j.a.), protokoły z odpraw wójtów i sekretarzy gminnych 1949-1950 (1 j.a.), sprawozdania sytuacyjne sołtysów i zarządu gminnego 1945-1946 (1 j.a.), sprawozdania z lustracji gminy 1949 (1 j.a.), głosowanie ludowe 1946 (1 j.a.), weryfikacja miejscowej ludności 1945-1946 (1 j.a.), arkusze spisowe - spis ludności 1946 (1 j.a.), ruch i stan ludności 1951 (1 j.a.), akcja przsiedleńcza ludności polskiej 1945 (1 j.a.), rejesrt spraw karno-administracyjnych 1953-1954 (3 j.a.), budżet 1945-1950 (6 j.a.), księga biercza należności na Fundusz Odbudowy Stolicy 1949 (1 j.a.). Number of units in the group: 45
45/633/0 Gminna Rada Narodowa w Blachowni Śląskiej 1945-1954 0 Unroll
protokół z posiedzenia Gminnej Komisji Podziału Administracyjnego 1954 (1 j.a.), protokoły z plenarnych posiedzeń GRN 1946-1947, 1949 (2 j.a.), prokoły sesji GRN 1950-1954 (5 j.a.), protokoły komisji GRN 1947-1952 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium GRN 1947-1954 (8 j.a.), protokoły i uchwały Zarządu Gminnego 1945-1950 (2 j.a.), protokoły z odpraw burmistrzów, wójtów, sekretarzy 1948-1950 (3 j.a.), protokoły z posiedzeń i odpraw sołtysów 1945-1947 (1 j.a.), protokoły z zebrań gromadzkich 1949, 1952 (2 j.a.), sprawozdania polityczno-społeczno-gospodarcze gminy 1949 (1 j.a.), charakterystyka gminy 1953 (1 j.a.), kontrola wewnętrzna i władz nadzorczych 1947-1950 (3 j.a.), kontrola zewnętrzna 1951-1952 (1 j.a.), rejestr ilości spraw i teczek 1945-1948 (1 j.a.), grobownictwo wojenne 1947 (1 j.a.), statystyka ogólna 1948-1949 (2 j.a.), pomiary państwa 1949 (1 j.a.), likwidacja śladów niemczyzny, repatriacja Niemców 1948 (1 j.a.), spis ludności 1946 (1 j.a.), budżet 1948, 1950-1951 (3 j.a.), sprawy osiedleńcze 1948 (1 j.a.), oświata przedszkolna 1949 (1 j.a.), kultura i sztuka 1949 (1 j.a.), Związek Zawodowy Pracowników Samorządu Terytorialnego koło gminne - protokoły z zebrań 1950 (1 j.a.), Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Radzieckiej - koło gminne - protokoły z posiedzeń 1950 (1 j.a.). Number of units in the group: 46
45/634/0 Gminna Rada Narodowa w Cisku 1945-1954 0 Unroll
protokoły z plenarnych posiedzeń GRN 1946-1949 (3 j.a.), protokoły sesji GRN 1951-1954 (4 j.a.), uchwały GRN 1946-1947 (1 j.a.), protokoły komisji GRN 1949, 1953 (3 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1946-1947, 1950-1954 (5 j.a.), plany pracy i sprawozdania Prezydium GRN i komisji 1951-1953 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń Tymczasowego Zarządu Gminy 1945-1946 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Gminy 1948 (1 j.a.), protokoły z sesji sołtysów 1945-1946 (2 j.a.), protokoły zebrań różnych 1952-1953 (2 j.a.), kontrola zewnętrzna - protokoły 1950-1953 (1 j.a.), plany gospodarcze 1950-1951 (2 j.a.), gospodarka komunalna - plany i sprawozdania 1952 (1 j.a.), 6-letni plan inwestycyjny 1950 (1 j.a.), kwestionariusze szkód wojennych 1945-1946 (1 j.a.), statystyka ogólna - miesięczne sprawozdania z działalności gminy 1945-1946 (1 j.a.), wykazy kościołów i związków religijnych 1948 (1 j.a.), akta stanu cywilnego 1949, zmiana imion i nazwisk 1949 (1 j.a.), ewidencja i kontrola ruchu ludności 1948-1950 (3 j.a.), sprawozdania z ruchu i stanu ludnosci 1951 (1 j.a.), weryfikacja ludności, reaptriacja Niemców - 1945-1946, 1949 (3 j.a.), budżet 1945-1954 (6 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1947, 1950 (3 j.a.), wykazy repatriantów, przydział gospodarstw 1945-1946 (1 j.a.), sprawy przemysłu i rzemiosła 1946, 1948-1949 (3 j.a.). Number of units in the group: 57
45/635/0 Gminna Rada Narodowa w Gościęcinie 1945-1954 0 Unroll
organizacja własna-organizacja samorządu gminnego 1949 (1 j.a.), zarządzenia wewnętrzne 1946-1947 (1 j.a.), protokoły posiedzeń plenarnych GRN 1946-1950 (3 j.a.), protokoły sesji GRN 1951-1954 (4 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1951-1954 (3 j.a.), protokoły z sesji sołtysów 1945-1947 (2 j.a.), protokoły z narad aktywu gminnego 1952 (1 j.a.), protokoły z zebrań zespołu gminnego 1951 (1 j.a.), lustracja gminy 1945-1946 (1 j.a.), kontrola wewnętrzna 1949 (1 j.a.), gospodarka komunalna 1951 (1 j.a.), grobownictwo wojenne 1948, 1951 (2 j.a.), statystyka ogólna - sprawozdania miesięczne 1945-1949 (1 j.a.), sprawozdania sytuacyjne gminy, wykazy ludnościowo-narodowościowe gromad 1950 (1 j.a.), sprawozdania kwartalne z działalności GRN, komisji i PGRN 1951-1952 (2 j.a.), wykazy Prezydium i członków GRN, sołtysów oraz szkół i nauczycieli 1947 (1 j.a.), sprawy duchowieństwa 1946-1948 (1 j.a.), sprawy weryfikacji i obywatelstwa 1945-1948 (3 j.a.), spis ludności autochtonicznej przybyłej z zagranicy 1947-1951 (1 j.a.), likwidacja niemczyzny 1947 (1 j.a.), spis powszechny 1946, 1950 (2 j.a.), budżet 1945-1954 (7 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1950, 1952-1954 (2 j.a.), spis GUS z powierzchni użytków i zasiewów 1952 (1 j.a.), wykazy repatriantów osiedlonych w poszczególnych gromadach gminy 1946 (1 j.a.), zestawienia osób narodowości niemieckiej przeznaczonych do wysiedlenia 1946 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń GRN 1949-1950 (1 j.a.), księgi biercze podatków i rejestry wymiarowe 1946, 1948-1952 (5 j.a.), nab. 8232/2016 akta osobowe 1945-1951 (1 j.a.). Number of units in the group: 53
45/636/0 Gminna Rada Narodowa w Kłodnicy 1945-1954 0 Unroll
referandum ludowe 1946 (1 j.a.), wybory do Sejmu Ustawodawczego 1946-1947 (1 j.a.), protokoły z zebrań i wieców poselskich 1953 (1j.a.), protokoły GRN 1948-1949 (1 j.a.), protokoły sesji GRN 1951-1954 (4 j.a.), uchwały GRN 1949-1951 (1 j.a.), , protokoły posiedzeń, kontroli i sprawozdania z działalności komisji GRN 1951-1954 (3 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1950-1954 (4 j.a.), protokoły Zarządu Gminnego 1949-1950 (1 j.a.), protokoły z zebrań sołtysów 1945 (1 j.a.), sprawozdanie wójta 1945 (1 j.a.), sprawozdania z działalności rady i jej ogranów 1953-1954 (1 j.a.), kontrole wewnętrzne i zewnętrzne 199, 1951-1952 (2 j.a.), protokoły przedślubne 1950 (5 j.a.), weryfikacja narodowościowa 1945-1947 (3 j.a.), repatriacja Niemców 1946-1947 (2 j.a.), budżet 1945-1953 (8 j.a.), sprawozdania rachunkowe, zestawienia z wykonania budżetu 1947-1954 (7 j.a.), oświata rolnicza 1945 (1 j.a.), badania w sprawie klasyfikacji gruntów 1949 (1 j.a.), wykazy zakładów rzemieślniczych i przemysłowych, zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej 1945 (1 j.a.), wykazy ludności, gospodarstw, inwentarza żywego, przedsiębiorstw 1947 (1 j.a.), protokoły zebrań gromadzkich i innych organizacji 1950-1952 (1 j.a.), księga meldunkowa b.d. (1 j.a.) Number of units in the group: 53
45/637/0 Gminna Rada Narodowa w Pawłowiczkach 1945-1954 [1965] 0 Unroll
wybory do GRN 1954 (1 j.a.), organizacja Zarządu Gminnego 1945 (1 j.a.), protokoły sesji GRN 1946-1954 (5 j.a.), komisje GRN 1949-1954 (7 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium GRN 1947-1954 (5 j.a.), plany i sprawozdania z działalności GRN 1951-1952, 1954 (2 j.a.), protokoły z obchodów świąt państwowych 1952-1953 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego 1945-1946 (1 j.a.), protokoły z konferencji przewodniczących GRN, odpraw burmistrzów i sołtysów 1948-1950 (1 j.a.), protokoły z zebrań gromadzkich 1951 (1 j.a.), wykazy sołtysów , podsołtysów, pracowników gminy 1948-1950 (1 j.a.), kontrola wewnętrzna 1947, 1951, 1953 (1 j.a.), opis fotograficzny gminy 1949 (1 j.a.), charakterystyka gminy, zmiany nazw ulic 1953 (1 j.a.), szkody wojenne 1945 (1 j.a.), wykazy porzuconej amunicji 1948 (1 j.a.), grobownictwo wojenne 1951-1952 (2 j.a.), ruch i stan ludności 1949-1951 (2 j.a.), sprawy weryfikacji 1945-1948 (4 j.a.), zmiana imion i nazwisk 1949 (1 j.a.), bilans 1954 (1 j.a.), podatek gruntowy 1949-1954 (2 j.a.), Narodowy Spis Powszechny 1950 (1 j.a.), sprawy rolne 1949-1954 (1 j.a.), akta przejęcia budynków poniemieckich 1946-1947 (1 j.a.), karty ewidencyjne przedsiębiorstw przyjętych na własność Państwa 1947 (1 j.a.), przyznanie nieruchomości gruntowej dla szkoły w Pawłowiczkach 1947 (1 j.a.), spisy repatriantów 1946, 1949 (2 j.a.), Komisje Społeczne do Walki z Analfabetyzmem 1951 (1 j.a.), protokół z zebrania organizacyjnego Gminnej Rady Sportu Wiejskiego1950 (1 j.a.), protokół z zebrania Gminnego Komitetu ZSL 1951 (1 j.a.), księga biercza podatku gruntowego 1946 (1 j.a.); nab. 7484/2014: zarządzenia i pisma okólne dotyczące kontraktacji i skupu 1952-1954 (1 j.a.), sprawy przemysłu i handlu w gminie 1947-1948 (1 j.a.), karty rzemieślnicze 1946-1949 (1 j.a.), opisy techniczne warsztatów rzemieślniczych i punktów usługowych 1947-1948 (1 j.a.), nab. 8233/2016 akta osobowe 1946-1965 (1 j.a.). Number of units in the group: 59
45/638/0 Gminna Rada Narodowa w Polskiej Cerekwi 1945-1954 0 Unroll
instrukcja kancelaryjna 1951 (1 j.a.), protokoły posiedzeń GRN 1947-1950 (4 j.a.), protokoły sesji GRN 1951-1954 (4 j.a.), komisje GRN 1948-1954 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń prezydium GRN 1949-1954 (6 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego 1947-1950 (1 j.a.) , sprawozdania z działalności gminy 1945-1946 (1 j.a.), sprawozdania z działalności GRN i jej organów 1954 (1 j.a.), sprawozdania z inspekcji Zarządu Gminnego 1948 (1 j.a.), kwestionariusze dot. Rejestracji szkód wojennych 1945-1946 (1 j.a.), Narodowy Spis Powszechny 1950 (1 j.a.), sprawozdania referatu posłeczno-politycznego 1948-1951 (1 j.a.), wnioski o wydanie tymczasowego zaświadczenia stwierdzającego narodowość polską 1945 (1 j.a.), rejestr wydanych zaświadczeń obywatelstwa polskiego 1947-1950 (1 j.a.), zmiana imion i nazwisk 1947-1951 (2 j.a.), budżet 1945-1954 (8 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1946-1951 (5 j.a.), sprawozdania o wydatkach budżetowych 1951-1953 (2 j.a.), zestawienia GUS 1950 (1 j.a.), sprawy osiedleńcze 1949 (1 j.a.), walka z analfabetyzmem 1949-1950 (1 j.a.), oświata i kultura - wykazy świetlic 1954 ( 1 j.a.), protokoły z posiedzenia Gminnej Rady 1954 (1 j.a.), informacje o uruchomionych zakładach rzemieślniczych na terenie gminy 1946-1947 (1 j.a.), księga wymiarowa podatku gruntowego b.d. (1 j.a.), księga biercza 1949 (1 j.a.). Number of units in the group: 51
Showing 871 to 900 of 3,959 entries.