Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
45/639/0 Gminna Rada Narodowa w Większycach 1946-1954 0 Unroll
wykaz akt dla zarządu gminnego 1946 (1 j.a.), protokoły posiedzeń GRN 1946-1949 (3 j.a.), protokoły sesji GRN 1951-1954 (4 j.a.), posiedzeń komisji GRN 1949-1954 (2 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1949-1954 (6 j.a.), sprawozdania z działalności GRN, komitetu odbudowy Warszawy 1948-1951 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Zarządu Gminnego 1949-1950 (1 j.a.), protokoły sesji sołtysów 1949-1950 (1 j.a.), protokoły z zebrań gromadzkich 1951 (1 j.a.), kontrola wewnętrzna i władz nadzorczych 1949-1953 (2 j.a.), protokoły z ekshumacji zwłok żołnierzy radzieckich i niemieckich 1951 (1 j.a.), wykazy USC 1946, 1949 (2 j.a.), ruch i stan ludności 1950-1951 (1 j.a.), budżet 1946-1954 (7 j.a.), sprawozdania rachunkowe 1947-1950 (2 j.a.), plan wykonania preliminarza dochodów i wydatków 1951 (1 j.a.), plan wykonania budżetu 1952 (1 j.a.), sprawozdania kwartalne 1953 (1 j.a.), rejestry podatkowe 1950 (3 j.a.), sprawozdania z przebiegu realizacji Subskrypcji Narodowej Pożyczki Rozwoju Sił Polski 1951-1952 (1 j.a.), badania klasyfikacji gruntów 1949 (1 j.a.), Narodowy Spis Powszechny 1950 (1 j.a.), plany produkcji rolnej 1950 (1 j.a.), sprawy osiedleńcze 1950 (1 j.a.), wykazy analfabetów 1951 (1 j.a.). Number of units in the group: 47
45/640/0 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Kędzierzynie. Zespół złożony [1945-1950],1951-1974 [1975] 0 Unroll
wybory do Miejskiej Rady Narodowej 1954 (1 j.a.), wykaz radnych i członków komisji MRN kadencji 1965-1969 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Gminnej Rady Narodowej 1946-1950 (2 j.a.), protokoły z sesji Gminnej i Miejskiej Rady Narodowej 1951, 1953-1956, 1959-1972 (20 j.a.), rejestr uchwał, uchwały MRN oraz sprawozdania z ich wykonania 1950-1962, 1965 (3 j.a.), komisje GRN 1946-1950 (1 j.a.), komisje MRN 1959-1966 (14 j.a.), statut organizacyjny prezydium Gminnej Rady Narodowej 1950 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Gminnej Rady Narodowej 1946-1950 (2 j.a.), protokoły z posiedzeń Miejskiej Rady Narodowej 1951-1973 (31 j.a.), rejestr uchwał i uchwały PMRN 1950-1962 (2 j.a.), komitety blokowe - protokoły z zebrań wyborczych 1959 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Zarządu Gminnego 1946-1950 (1 j.a.), protokół z odprawy burmistrza, wójtów, sekretarzy gminnych i przewodniczących rad narodowych 1949 (1 j.a.), protokoły z narad 1958-1960 (1 j.a.), materiały dotyczące nadania gminie Kędzierzyn ustroju miejskiego 1950 (1 j.a.), mapy Kędzierzyna 1946, bd (2 j.a.), ochrona i utrzymanie stałych znaków pomiarowych 1949 (1 j.a.), protokół przekazania znaku geodezyjnego podlegającego ochronie władzy państwowej 1954 (1 j.a.), sprawy dotyczące zmiany granic, nazw ulic i placów miasta 1959 (1 j.a.), plan gospodarczy miasta na rok 1960 (1 j.a.), sprawozdania z działalności władz gminno-miejskich, zakładów pracy, gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, z działalności kulturalno-oświatowej, zakresu rolnictwa i hodowli 1945-1973 (24 j.a.), rejestr skarg i zażaleń 1954-1955 (1 j.a.), materiały z kontroli zewnętrznych 1954-1966 (3 j.a.), budżet miasta i sprawozdania z wykonania 1946-1968 (21 j.a.), budżet i bilanse Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych 1954-1970 (5 j.a.), sprawy podatkowe - sprawozdania 1946-1968 (6 j.a.), plan cmentarza wojennego 1952 (1 j.a.), wnioski o przyznanie własności nieruchomości ziemskiej 1947 (1 j.a.), wykazy zakładów przemysłowych, rzemieślniczych, handlowych 1946-1947 (1 j.a.), sprawy wyznaniowe 1946, 1949-1950 (1 j.a.), repatriacja Niemców 1946-1950 (1 j.a.), zmiana nazwisk 1947-1948 (1 j.a.), przes.997/2007 1 j.a.-0,01 mb., dopływ: nab.5570/2009: protokoły sesji MRN 1954-1971 (11 j.a.), komisje - protokoły z posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1958-1973 (15 j.a.), protokoły posiedzeń PMRN 1961-1969 (9 j.a.), protokoły z kontroli zewnętrznej PMRN 1968-1969 (2 j.a.), rejestr uchwał MRN 1963-1968 (1 j.a.), ewidencja radnych i oceny pracy 1955-1965 (1 j.a.), nab.5864/2010: Komisja Budownictwa i Gospodarki Komunalnej- protokoły posiedzeń 1961- 1965 (1j.a.), Rejestr wniosków komisji 1967- 1969 (1j.a.), dopływ - nab.6243/2011: kontrole - realizacja zaleceń pokontrolnych 1973 (1 j.a.), sprawozdania z wykonania zadań objętych planem gospodarczym, informacja ze stanu zaopatrzenia miasta w wodę, energię elektryczną, gaz, energię cieplną 1971 (1 j.a.), protokół kontroli kas, przestrzegania dyscypliny inwestycyjnej, zabezpieczenia przeciwpożarowego, bhp 1952-1970, 1972-1973 (2 j.a.), sprawozdanie ze stanu ulic i placów w miastach, z wykonania remontów kapitalnych, z realizacji inwestycji, o ruchu budowlanym 1972-1974 (3 j.a.), protokoły z kontroli w MPK i MZBM, zarządzenia pokontrolne 1970-1973 (3 j.a.), protokół kontroli w zakresie utrzymania czystości w mieście, zalecenia pokontrolne 1973-1974 (1 j.a.), kontrola zabezpieczenia przeciwpożarowego, protokół kontroli stanu eksploatacyjnego i estetycznego przystanków komunikacji miejskiej 1974 (1 j.a.), opracowanie zamierzeń programowych perspektywicznego rozwoju miasta Kędzierzyna w latach 1964-1970 (1 j.a.), budownictwo mieszkaniowe w Kędzierzynie 1968-1972 (1 j.a.), protokoły kontroli, zarządzenia poinspekcyjne z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, usług lokatorskich, dyscypliny pracy 1952-1969, 1973 (3 j.a.), gospodarka komunalna, plan gospodarczy miasta na lata 1971-1972 (1 j.a.), cmentarze i pomniki wojenne 1954-1965 (1 j.a.), Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej, Komisja Oświaty i Kultury, Komisja Finansów i Budżetu - protokoły, wnioski, interpelacje 1954-1973 (1 j.a.), wnioski zgłaszane na spotkaniach z radnymi i ich realizacja 1971-1972 (1 j.a.), kontrola w zakresie księgowości podatkowej 1960 (1 j.a.), kierunki działalności Miejskiej Rady Narodowej i jej organów w Kędzierzynie - zmiana etatów, struktury organizacyjnej i przekazanie zadań, uprawnień w ramach decentralizacji zarządzania 1963-1967 (1 j.a.), rewizje gospodarcze w szkołach 1973-1974 (1 j.a.), bilans obrotów i sald 1964, 1966, (2 j.a.), bilans sald 1968-1973, 1976 (7 j.a.), budżet miasta 1967-1968 (1 j.a.), sprawozdanie z realizacji postulatów wyborczych i czynów społecznych 1968 (1 j.a.), protokoły z odbytych spotkań z radnymi 1969-1973 (1 j.a.), protokoły posiedzeń Kolektywu Partyjno-Gospodarczego 1970-1973 (1 j.a.), dopływ: nab.6271/2011: protokoły sesji Miejskiej Rady Narodowej w Kędzierzynie; 3 j.a. (1960-1961, 1966), nab.6282/2012: umowy dzierżawne 1965-1969 (1 j.a.), publiczna gospodarka lokalowa - przydział mieszkań, sprawozdania z realizacji rozdziału rocznego mieszkań, z inwestycji budownictwa 1953-1973 (1 j.a.), dyplomy uznania za udział w przeprowadzeniu V Narodowego Spisu Powszechnego 1969-1973 (1 j.a.), konkurs na herb miasta Kędzierzyna 1970 (1 j.a), nab.6873/2013: nadzór nad działalnością urzędów stanu cywilnego, sprawozdawczość 1968, 1971 (2 j.a.); nab. 8992/2017: wydawanie i cofanie uprawnień na wykonywanie rzemiosła 1945-1975 (441 j.a.), nab.9274/2018: bilanse Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej za lata 1955-1956 (2 j.a.) Number of units in the group: 693
45/641/0 Urząd Miasta i Gminy w Kłodnicy. Zespół złożony [1954] 1973-1975 [1976] 0 Unroll
wykazy radnych, członków Prezydium, komisji 1960 (1 j.a.), protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej 1955-1959 (5 j.a.), protokoły z sesji Rady Narodowej Osiedla 1960-1972 (13 j.a.), protokoły z sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy 1973-1975 (2 j.a.), uchwały Gromadzkiej Rady Narodowej 1954-1958 (1 j.a.), uchwały i rejestr uchwał Rady Narodowej Miasta i Gminy 1973 (1 j.a.), postulaty i wnioski wyborców 1973-1975 (2 j.a.), komisje - plany pracy, protokoły z posiedzeń i kontroli 1958-1975 (31 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1955-1958 (4 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Osiedla 1959-1972 (13 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy 1973 (1 j.a.), uchwały Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1954-1958 (1 j.a.), uchwały Prezydium Rady Narodowej Osiedla 1971-1972 (1 j.a.), zebrania wiejskie - protokoły, spotkania z radnymi 1973-1975 (1 j.a.), samorząd mieszkańców - protokoły z zebrań osiedlowych 1973-1974 (2 j.a.), protokoły z narad gospodarczych 1973 (1 j.a.), konferencje i narady 1975 (1 j.a.), regulamin Rady Narodowej Miasta i Gminy Kłodnica 1975 (1 j.a.), Statut organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Kłodnicy - regulamin pracy i plany pracy 1975 (1 j.a.), plan gospodarczy 1963 (1 j.a.), budżet gromady 1955-1960 (1 j.a.), budżet Rady Narodowej Osiedla 1961-1974 (5 j.a.), sprawozdania finansowe - bilanse 1974-1975 (1 j.a.), sprawozdania GUS 1962-1975 (5 j.a.), realizacja inwestycji komunalnych 1972-1975 (1 j.a.), sprawozdania o czasie nieprzepracowanym, o stanie i ruchu zatrudnienia, z realizacji czynów społecznych 1973-1975 (3 j.a.), Narodowy Spis Powszechny 1970 (1 j.a.), skargi obywateli 1969-1972 (1 j.a.), ewidencja pieczęci 1975 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne - protokoły, sprawozdania 1966, 1973-1975 (4 j.a.), sprawy sportu i kultury fizycznej 1973-1975 (1 j.a.), akta zbiorowe do ksiąg stanu cywilnego 1955-1959 (7 j.a.), plany pracy Urzędu Miasta i Gminy w Kłodnicy 1955-1974 (1 j.a.), książki meldunkowe miejscowości Kłodnica b.d. (13 j.a.), nab.6173/2011: protokoły zdawczo-odbiorcze przekazania akt 1975-1976 (1 j.a.), dopływ: nab. 6273/2011: protokoły z posiedzeń, palny pracy, sprawozdania z wykonania budżetu 1961-1962 (2 j.a.), protokoły z sesji 1973-1975 (2 j.a.), realizacja uchwał 1973-1975 (1 j.a.), interpelacje radnych 1974-1975 (1 j.a.); Number of units in the group: 139
45/642/0 Urząd Miasta i Gminy w Sławięcicach. Zespół złożony [1947] 1973-1975 0 Unroll
zarządzenia Naczelnika Miasta i Gminy 1973-1975 (1 j.a.), sprawy organizacyjne Gromadzkiej Rady Narodowej 1969-1973 (1 j.a.), protokoły z sesji Gromadzkiej Rady Narodowej 1954-1959 (3 j.a.), uchwały Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1955-1957 (1 j.a.), protokoły z sesji Rady Narodowej Osiedla 1960-1972 (9 j.a.), protokoły z sesji Rady Narodowej Miasta i Gminy 1973-1975 (2 j.a.), realizacja uchwał Rady Narodowej Osiedla 1971-1972 (2 j.a.), realizacja uchwał Rady Narodowej Miasta i Gminy 1973-1974 (1 j.a.), postulaty i realizacja postulatów wyborczych 1961-1973 (2 j.a.), interpelacje radnych 1972 (1 j.a.), plany pracy 1962-1973 (1 j.a.), komisje radzieckie: regulaminy, plany pracy, protokoły z posiedzeń, kontroli, sprawozdania 1961-1973 (17 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej 1955-1959 (4 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Osiedla 1960-1972 (10 j.a.), plany pracy Rady Narodowej Miasta i Gminy 1973-1974 (1 j.a.), protokoły z posiedzeń Prezydium Rady Narodowej Miasta i Gminy 1970-1971, 1973 (2 j.a.), rejestr uchwał Prezydium Rady Narodowej Osiedla 1962, 1969-1973 (2 j.a.), Samorząd mieszkańców - regulaminy, protokoły z zebrań 1969-1971 (1 j.a.), statut organizacyjny, plany pracy 1974-1975 (1 j.a.), plany społeczno-gospodarcze Osiedla oraz Miasta i Gminy 1968-1975 (1 j.a.), budżet gromady 1955-, 1957-1960 (2 j.a), budżet Osiedla 1960-1973 (6 j.a.), budżet miasta i gminy 1974-1975 (1 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu - bilanse 1969-1975 (3 j.a.), sprawozdania GUS z wykonania planu zatrudnienia w szkolnictwie i placówkach opieki nad dzieckiem i młodzieżą 1963-1974 (1 j.a.), ewidencja odznak i pieczęci 1971-1975 (1 j.a.), kontrole zewnętrzne - protokoły i zalecenia pokontrolne 1966-1974 (3 j.a.), akta zlikwidowanych zakładów rzemieślniczych 1947-1972 (3 j.a.), Komitet Frontu Jedności Narodu - protokoły z posiedzeń 1971-1975 (1 j.a.), dopływ: nab.6275/2011: Związek Bojowników o Wolność i Demokrację 1956-1964 (1 j.a.), powszechny obowiązek nauczania-materiały do kolegium wyjazdowego w szkole gminnej w Sławięcicach 1973 (1 j.a.), sprawy wywłaszczeniowe i odszkodowawcze 1972-1975 (1 j.a.), protokoły sesji 1973-1974 (1 j.a.), konferencje i narady 1970-1974 (1 j.a.), nab.6583/2012: projekt herbu miasta Sławięcice i uzasadnienie historyczności jego postaci b.d. (1 j.a.) Number of units in the group: 91
45/643/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Gościęcinie [1953] 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1958, 1960-1972 (17 j.a.), realizacja postulatów przedwyborczych 1961-1964 (1 j.a.), komisje GRN - protokoły posiedzeń i kontroli 1963-1967, 1969-1972 (3 j.a.), Klub Radnych PZPR - protokoły posiedzeń 1965-1967 (1 j.a.), Klub Radnych ZSL - protokoły posiedzeń 1965-1967 (1 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1972 (18 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1962-1970 (1 j.a.), budżety gromady 1955-1956, 1961-1972 (12 j.a.), akta własności ziemi 1972 (1 j.a.); nab. 8230/2016: akta osobowe 1953-1965 (1 j.a.); przes. 2430/2016: akta osobowe 1958 (2 j.a.). Number of units in the group: 58
45/644/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Grudyni Wielkiej 1954-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1972 (17 j.a.), protokoły posiedzeń PGRN 1955-1972 (18 j.a.), ewidencja uchwał PGRN 1955-1961 (1 j.a.), program rozwoju gromady na lata 1966-1970 (1 j.a.), plan gospodarczy gromady na 1968 rok (1 j.a.), budżet gromady 1955-1967 (9 j.a.) Number of units in the group: 47
45/645/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Maciowakrzach 1954-1968 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1968 (8 j.a.), uchwały GRN 1968 (1 j.a.), komisje GRN 1961-1968 (2 j.a.), Klub Seniorów - protokoły z posiedzeń 1960-1962 (1 j.a.), Zespół partyjny PZPR - plany pracy, protokoły z posiedzeń 1965-1967 (1 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1968 (8 j.a.), uchwały PGRN 1968 (1 j.a.) protokoły z zebrań wiejskich 1960-1964, 1966-1967 (2 j.a.), program rozwoju gromady na lata 1961-1965 (1 j.a.), zadania gospodarcze na rok 1962 (1 j.a.), plan gospodarczy gromady na rok 1963 (1 j.a.), sprawozdania statystyczne GUS 1963-1968 (1 j.a.), budżet gromady 1960-1963 (3 j.a.), protokoły pokontrolne dotyczące ksiąg meldunkowych 1967-1968 (1 j.a.), nab.6586/2012: protokoły z posiedzeń prezydium 1964 (1 j.a.), przes. 2431/2016: rejestr pomiarowy wsi Radoszowy 1955 (1 j.a.). Number of units in the group: 34
45/646/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ostrożnicy [1952] 1954-1962 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1961 (7 j.a.), rejestr uchwał GRN 1954-1956 (1 j.a.), komisje GRN - plany pracy, protokoły posiedzeń i przeprowadzonych kontroli 1955-1957 (3 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1958, 1960-1961 (6 j.a.), budżety gromady 1955-1962 (5 j.a.), sprawozdania z wykonania budżetu 1960-1961 (1 j.a.); nab. 8234/2016: akta osobowe 1952-1959 (1 j.a.). Number of units in the group: 24
45/647/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Pawłowiczkach [1947] 1955-1972 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1955-1972 (18 j.a.), komisje GRN 1961-1969 (2 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1972 (18 j.a.), budżet gromady 1955-1964 (10 j.a.); nab. 8235/2016: protokoły zebrań wiejskich 1947-1962 (1 j.a.); przes. 2432/2016: rejestr pomiarowy wsi Pawłowiczki 1954 (1 j.a.). Number of units in the group: 50
45/648/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Polskiej Cerekwi 1955-1972 0 Unroll
sprawy organizacyjne Prezydium 1970-1972 (1 j.a.), organizacja posiedzeń - zawiadomienia 1967-1968, 1969 (3 j.a.), protokoły z sesji GRN 1955-1972 (18 j.a.), ewidencja uchwał GRN 1965-1972 (1 j.a.), realizacja uchwał GRN 1966-1968 (1 j.a.), wybory - postulaty wyborcze, programy wyborcze 1962-1972 (4 j.a.), komisje GRN - protokoły z posiedzeń, kontroli, plany pracy, rejestr wniosków 1955-1972 (14 j.a.), protokoły z posiedzeń PGRN 1955-1972 (12 j.a.), realizacja uchwał PGRN 1966-1972 (3 j.a.), zebrania wiejskie 1962, 1965-1972 (5 j.a.), narady sołtysów 1966-1971 (1 j.a.), plany pracy Prezydium 1963 (1 j.a.), program rozwoju gromady na lata 1961-1965, 1966-1970 (2 j.a.), analizy planu gospodarczego 1961, 1963, 1966-1967 (2 j.a.), program rozwoju rolnictwa, wiejskie programy rozwoju rolnictwa 1966-1972 (7 j.a.), program rozwoju produkcji rolnej na lata 1968-1970 (1 j.a.), plany i zadania gospodarcze gromady 1962-1972 (5 j.a.), kontrole zewnętrzne 1964-1972 (2 j.a.), budżet gromady 1955-1971 (7 j.a.), nab.2686/2000: sprawozdania budżetowe 1962-1971 (10 j.a.), plany zakładów budżetowych 1971 (1 j.a.), obowiązkowe dostawy zbóż, ziemniaków i zwierząt rzeźnych 1970-1971 (1 j.a.), sprawozdania z obowiązkowych dostaw 1970-1971 (1 j.a.); przes. 2433/2016: rejestry pomiarowe wsi Jaborowice, Polska Cerekiew i Ligota Mała 1957-1961 (3 j.a.). Number of units in the group: 113
45/649/0 Prezydium Gromadzkiej Rady Narodowej w Ucieszkowie 1954-1959 [1965] 0 Unroll
protokoły sesji GRN 1954-1959 (3 j.a.), komisje GRN 1959 (1 j.a.), protokoły posiedzeń prezydium GRN 1955-1959 (4 j.a.), protokoły zebrań wiejskich 1958-1959 (1 j.a.), budżet gromady 1955-1956 (2 j.a.), spisy rolne 1959 (1 j.a.), przes.1632/2011: pisma i zarządzenia jednostek nadrzędnych 1958 (1 j.a.); nab. 8231/2016: akta osobowe 1954-1965 (1 j.a.). Number of units in the group: 14
45/650/0 vacat-Powiatowa Komisja Wyborcza w Koźlu 1954-włączony do zespołu nr 2830-Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 5.12.1954 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/651/0 vacat-Powiatowa Komisja Wyborcza w Koźlu 1958-włączony do zespołu nr 2832-Akta komisji wyborczych do rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 2.02.1958 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/652/0 vacat-Powiatowa Komisja Wyborcza w Koźlu 1961-włączony do zespołu nr 2833-Akta komisji wyborczych do Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i rad narodowych z terenu województwa opolskiego z wyborów przeprowadzonych w dniu 16.04.1961 r. 0 Unroll
Number of units in the group: 0
45/653/0 Powiatowa Komisja Wyborcza w Koźlu 1969 0 Unroll
Number of units in the group: 3
45/654/0 Inspektorat Szkolny w Koźlu 1945-1950 0 Unroll
okólniki 1949-1950 (1 j.a.), konferencje kierowników szkół, nauczycieli, rejonowe, protokoły, sprawozdania 1945-1950 (3 j.a.), organizacja szkół 1945-1950 (4 j.a.), akta szkół powszechnych-organizacja, plany pracy, protokoły zebrań rad pedagogicznych, protokoły wizytacji 1945-1950 (57 j.a.), plany pracy i programy nauczania 1945-1950 (2 j.a.), sprawozdanie-roczne, okresowe stastyczne, jednorazowe 1945-1950 (13 j.a.), plany gospodarcze 1947-1950 (3 j.a.), projekt preliminarza budżetowego 1949-1950 (1 j.a.), wizytacje szkół-protokoły, sprawozdania 1945-1950 (2 j.a.), protokoły egzaminów 1948-1949 (2 j.a.), kształcenie nauczycieli 1948-1950 (1 j.a.), weryfikacja nauczycieli 1945-1949 (2 j.a.), wykazy etatów nauczycieli 1949 (1 j.a.), kursy repolonizacyjne 1948-1950 (2 j.a.), walka z analfabetyzmem 1950 (1 j.a.), oświata dorosłych- kursy 1945-1950 (11 j.a.), budownictwo szkolne 1945-1950 (5 j.a.), biblioteki 1945-1950 (6 j.a.), świetlice-dane statystyczne 1949 (1 j.a.), życie szkolne-sprawozdania 1946-1950 (2 j.a.), działalność kół, towarzystw i stowarzyszeń 1945-1950 (2 j.a.), wychowanie fizyczne, hufce szkolne, drużyny harcerskie 1948-1950 (1 j.a.), kolonie letnie 1948-1950 (1 j.a.), rozwój szkolnictwa w powiecie 1947-1950 (3 j.a.). Number of units in the group: 127
45/655/0 Inspektorat Państwowych Gospodarstw Rolnych w Koźlu 1957-1967 0 Unroll
Number of units in the group: 223
45/656/0 Zakłady Azotowe w Kędzierzynie 1945-2007 0 Unroll
Number of units in the group: 1268
45/657/0 Zakłady Chemiczne "Blachownia" w Kędzierzynie - Koźlu 1945-1998 0 Unroll
Number of units in the group: 1390
45/658/0 Cukrownia "Cerekiew" w Ciężkowicach 1945-1968 0 Unroll
Dokumentacja aktowa: 156 j.a. – 1,59 mb. Organizacja własnego przedsiębiorstwa: organizacja własnego przedsiębiorstwa, (1949-1965) 1 j.a. Akty normatywne: zarządzenia wewnętrzne, okólniki, (1958-1963) 1 j.a. Narady, konferencje, komisje, zebrania: sprawozdania techniczne na zjazdy dyrektorów, protokoły konferencji partyjno-ekonomicznych, zebrań załogi, narad wytwórczych i technicznych, posiedzeń komisji doraźnych, (1948-1965) 6 j.a. Archiwum zakładowe: spisy inwentaryzacyjne archiwum zakładowego, (1961-1964) 1 j.a. Planowanie: wieloletnie plany gospodarcze, roczne plany finansowe i produkcji, gospodarcze, inwestycyjne, (1946-1967) 37 j.a. Statystyka i sprawozdawczość: sprawozdania z prac agrotechnicznych, kampanii cukrowniczej, produkcji, zatrudnienia i funduszu płac, kontraktacji buraka cukrowego, finansowe rady zakładowej, (1946-1967) 50 j.a. Koordynacja i kooperacja: współpraca z radami narodowymi i organizacjami rolniczymi (1960-1965) 1 j.a. Samorząd robotniczy, organizacje zawodowe i społeczne: protokoły konferencji samorządu robotniczego, zebrań rady robotniczej i rady zakładowej, zebrań stowarzyszeń (1949-1965) 6 j.a. Kontrola: protokoły kontroli wewnętrznych i zewnętrznych: (1949-1965) 7 j.a. Ochrona pracy: rejestr wypadków przy pracy i udzielonej pomocy ambulatoryjnej, (1952-1955) 1 j.a. Współzawodnictwo: materiały z Akcji „Plon” (1961-1965) 1 j.a. Sprawy socjalno-bytowe i kulturalno-oświatowe pracowników i ich rodzin: zaspokajanie potrzeb socjalno-bytowych (1949-1964) 1 j.a. Nieruchomości: przejęcia nieruchomości: (1946-1963) 2 j.a. Ruchomości: spisy maszyn i aparatów cukrowni, (1950-1964) 1 j.a. Bilanse: bilanse zamknięcia, (1945-1967) 24 j.a. Inwentaryzacja: inwentaryzacja majątku cukrowni, (1946-1967) 1 j.a. Postęp techniczny: protokoły posiedzeń i narad klubu techniki i racjonalizacji oraz komisji organizacji pracy i produkcji (1953-1967) 1 j.a. Technologia produkcji: instrukcja procesów technologicznych (1950-1955) 1 j.a. Dokumentacja techniczna: 2 j.a. - 0,05 mb. Dokumentacja techniczna obiektów, (1952-1954) 2 j.a. Number of units in the group: 158
45/659/0 Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Koźlu 1952-1964 0 Unroll
Protokoły Walnych Zgromadzeń 1947-1964 (2 j.a.); protokoły Rady Nadzorczej 1946-1956 (6 j.a.); protokoły komisji 1947-1956 (11 j.a.); protokoły posiedzeń Zarządu 1949-1956 (7 j.a.); protokoły narad, odpraw, zebrań, konferencji 1951-1958 (6 j.a.); organizacja jednostki własnej 1945,1960-1965 (2 j.a.); zarządzenia własne 1951-1956 (1 j.a.), plany finansowo-gospodarcze 1950-1958 (8 j.a.); sprawozdania opisowe 1951-1962 (6 j.a.); sprawozdania finansowe 1951-1957 (8 j.a.); sprawozdania statystyczne 1950-1964 (47 j.a.), analizy 1952-1957 (7 j.a.); kontrole zewnętrzne 1950-1963 (8 j.a.); współzawodnictwo 1954-1955 (1 j.a.), Kat. B 1945-1949 (1 j.a.). Number of units in the group: 121
45/660/0 Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych w Grudyni Wielkiej 1949-1958 0 Unroll
Organy kolegialne; 1956: listy składek członkowskich członków Rolnej Rady Zakładowej (1 j.a.) Zbiory przepisów prawnych; 1954-1955: okólniki, instrukcje, zarządzenia (1 j.a.) Plany roczne i sprawozdania z ich wykonania – poszczególnych przedsiębiorstw PGR; 1954-1955: plany gospodarcze dla gospodarstw (45 j.a.) Plany roczne i sprawozdania z ich wykonania – zbiorcze; 1949-1957: plany gospodarczo-finansowe dla zespołu (8 j.a.), bilanse (3 j.a.) Analizy ekonomiczne i inne; 1956: zestawienia analityczne i sprawozdania finansowe (2 j.a.) Plany kwartalne i sprawozdania z ich wykonania; 1950-1958: (4 j.a.) Plany operatywne oraz sprawozdania z ich wykonania; 1954-1957: produkcji zwierzęcej, produkcji i odstawy mleka, zagospodarowania użytków zielonych, dostawy i towarowości zbóż, zadrzewiania lasów i parków, zasiewu, pielęgnacji, nawożenia łąk i pastwisk, rozwoju produkcji rolnej (5 j.a.) Analiza wypadków i chorób zawodowych; 1956-1957: karty wypadków przy pracy (1 j.a.) Nabywanie i zbywanie nieruchomości; 1954-1955: protokoły zdawczo-odbiorcze przekazania gruntów i budynków (1 j.a.) Ubezpieczenia rzeczowe; 1956-1957: polisy ubezpieczeniowe budynków (1 j.a.) Hodowla zwierząt; 1954-1955: wykazy sprawozdawcze chorób zwierząt (1 j.a.). Number of units in the group: 73
45/661/0 Zespół Państwowych Gospodarstw Rolnych w Steblowie 1950-1958 0 Unroll
Organizacja; 1957-1958: bilans likwidacyjny zespołu (1 j.a.) Plany roczne i sprawozdania z ich wykonania – poszczególnych przedsiębiorstw PGR; 1953-1958 : plany gospodarcze dla gospodarstw (23 j.a.) Plany roczne i sprawozdania z ich wykonania – zbiorcze; 1950-1958 : plany gospodarczo finansowe dla zespołu plan produkcji Brygady Remontowo-Budowlanej plan inwestycyjny bilans roczny (5 j.a.) Plany kwartalne i sprawozdania z ich wykonania; 1953-1958 : (2 j.a.) Plany operatywne i sprawozdania z ich wykonania; 1957-1958 : plan kapitalnych remontów (1 j.a.). Number of units in the group: 32
45/662/0 Narodowy Bank Polski Oddział w Koźlu 1950-1986 0 Unroll
Wydział Operacyjno-Rachunkowy: rewizje pełne, problemowe, bilanse. (1952- 1986) 17 j.a., Stanowisko Administracyjno-Gospodarcze: sprawy organizacji oddziału. (1950) 1 j.a. Number of units in the group: 18
45/663/0 Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej w Blachowni Śląskiej 1945-1986 0 Unroll
Number of units in the group: 3463
45/664/0 Zjednoczenie Budownictwa Wodnego i Melioracji w Opolu 1958-1977 0 Unroll
1. Organy kolegialne - 22 j.a. (1966-1974) Protokoły posiedzeń Kolegium Dyrektorów, Rady Techniczno-Ekonomicznej, protokoły narad i odpraw, udział w obcych konferencjach i zjazdach, akta Samorządu Robotniczego 2. Organizacja - 37 j.a. (1964-1976) Przepisy prawne, organizacja własnej jednostki i jednostek podległych, statuty, regulaminy, zmiany na stanowiskach, zarządzenia władz nadrzędnych, zarządzenia dyrektora, pisma ogólne i ich realizacja 3. Planowanie i sprawozdawczość - 138 j.a. (1959-1975) Wytyczne do planów, projekty planów, plany perspektywiczne i wieloletnie, plany roczne i sprawozdania z ich wykonania - 28 j.a. Plany techniczno-ekonomiczne, plany pracy, plany finansowe - 58 j.a. Bilanse, sprawozdania finansowe, analizy ekonomiczne, analizy ekonomiczno-finansowe, analizy techniczno-ekonomiczne, informacje - 52 j.a. 4. Statystyka - 71 j.a. (1959-1975) Sprawozdania statystyczne dotyczące produkcji, inwestycji i zatrudnienia. 5. Kontrole - 10 j.a. (1958-1975) Metodyka rewizji, kontrole NIK i jednostek nadrzędnych kontrole wewnętrzne, kontrole jednostek zgrupowanych 6. Ogólne zasady prac i płac - 2 j.a. (1966-1968) Zasady wynagradzania i premiowanie 7. Zatrudnienie - 3 j.a. (1970-1974) Zatrudnienie i werbunek pracowników 8. Ochrona pracy - 1 j.a. (1968) Protokoły narad Wydziału BHP 9. Szkolenie pracowników - 1 j.a. (1973) Materiały dotyczące utworzenia Zasadniczej Szkoły Mechanicznej Robót Melioracyjnych 10. Rachuba kosztów - 3 j.a. (1970-1973) Bilansowanie robót. 11. Wynalazczość pracownicza - 2 j.a. (1968-1973) Wynalazczość pracownicza , sprawozdania i protokoły Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracji Number of units in the group: 290
45/665/0 Rada Wojewódzka Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Opolu 1982-1989 0 Unroll
zjazdy wojewódzkie 1982-1987 (2 j.a.) posiedzenia Rady Wojewódzkiej 1982-1989 (5 j.a.) posiedzenia Prezydium 1982-1989 (4 j.a.) Komisje Komisja Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych, Komisja Kultury, Komisja ds. Pojednastwa Społecznego, Komisja ds. Wsi i Rolnictwa 1983-1989 (4 j.a.) kampania sprawozdawczo-wyborcza do rad PRON 1983-1984 (3 j.a.) przepisy kancelaryjne b.d. (1 j.a.) sprawozdania z działalności PRON 1982-1989 (3 j.a.) skargi i wnioski 1985-1988 (1 j.a.) wydawnictwa własne: biuletyn RW PRON 1982-1988 (20 j.a.) kontrole 1984-1989 (1 j.a.) budżet: preliminarze, sprawozdania 1983-1989 (5 j.a.) aktywność społeczna 1985-1988 (1 j.a.). , dopływ: nab.4654/2006: Rada Miejsko-Gminna Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Głuchołazach 1982-1989 (2 j.a.-0,04 mb.), przes.1231/2009 - 1 j.a., nab.6435/2012: Gminna Rada Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego w Chrząstowicach - protokoły 1983-1989 (1 j.a.) Number of units in the group: 54
45/666/0 Starostwo Powiatowe w Kluczborku 1835-1921,1930 0 Unroll
kasa wdów - rachunki 1895 (1 j.a.), budowa kościoła w Nagodowicach 1841 (1 j.a.), zbiórka metali 1915-1921 (2 j.a.), zajęcie domów w poszczególnych miejscowościach powiatu 1919-1920 (38 j.a.), materiały dotyczące starosty powiatowego i jego syna, skazanego na karę śmierci 1835 (1 j.a.), przes.3/2004 - 4 j.a.- 0,14 mb., przes.1802/2012: rysunek techniczny ogródka przydomowego w Byczynie 1911 (1 j.a.); przes. 2351/2015 pożyczka na ukończenie przebudowy szkoły rolniczej i budowę szosy 1930 (1 j.a.). Number of units in the group: 47
45/667/0 Starostwo Powiatowe w Oleśnie 1748-1944 0 Unroll
sprawy topograficzne 1860-1936 (3 j.a.), statystyka 1868-1936 (5 ja), sprawy graniczne 1879-1934 (2 j.a.), sprawy urzędu starosty1925-1935 (5 j.a.), sprawy migracji 1799-1942 (13 j.a.), sprawy paszportowe, obywatelstwa, zmiana nazwisk, optanci 1929-1940 (10 j.a), sprawy rolne - obrót ziemią 1933-1939 (3 j.a.), recesy 1827-1885 (106 j.a.), sprawy katastralne i podatki 1748 (99 j.a.), sprawy sądownictwa 1748-1929 (67 j.a.), sprawy szpitali i ubogich mieszkańców powiatu 1819-1929 (1 j.a.), sprawy polityczne, sprawy dotyczące wyborów i mniejszości polskiej 1922-1935 (20 j.a.), sprawy podatkowe 1823-1928 (3 j.a.), sprawy łowieckie 1929-1935 (1 j.a.), sprawy wojskowe1809-1939 (36 j.a.), sprawy kościołów 1802-1933 (46 j.a.), sprawy szkolne1798-1940 (274 j.a.), sprawy hodowli zwierząt, sprawy rzemiosła i przemysłu 1844-1939 (7 j.a.), sprawy mniejszości żydowskiej 1766-1895 (14 j.a.), sprawy komunikacji, budowy dróg i mostów 1752- 1895 (17 j.a.), sprawy weterynarii i zdrowia 1815-1937 (8 j.a.), sprawy policji drogowej, budowlanej i obyczajowej 1926-1944 (16 j.a.), przes. 1757/2012: sprawy personalne 1935-1942 (1 j.a.), rysunek techniczny parowozu 1935-1943 (1 j.a.) przes.1803/2012: budowa zbiornika na wodę gaśniczą w Borkowicach 1941 (1 j.a.); nab. 8119/2015 korespondencja starosty z urzędami gmin 1940-1941 (1 j.a.). Number of units in the group: 686
45/668/0 Wydział Powiatowy w Oleśnie 1799-1944 0 Unroll
sprawy policji budowlanej i wodnej 1864-1929 (5 j.a.), zmiany granic gmin, obwodów, komunatne, urzedu stanu cywilnego 1864-1935 (35 j.a.), sprawy rzemiosła, podatkowe, zadłużenia 1892-1939 (17 j.a.), sprawy wodne, rolne, melioracji, kultury rolnej, osadnictwa, statystyki 1881-1943 ((85 j.a.), sprawy budowlane 1880-1943 (24 j.a.), sprawy pożarnictwa, ubezpieczeń, sprawy zdrowotne, sprawy dotyczące młodzieży 1909-1940 (47 j.a.), sprawy rady powiatu 1799-1940 (14 j.a.), sprawy budżetowo-finansowe 1926-1940 (106 j.a.) Number of units in the group: 358
Showing 901 to 930 of 3,959 entries.