Number of collection Name of collection Date from Date to
Number Name Border dates Number of scans Unroll all
49/218/0 Zakłady Płytek Ceramicznych "Opoczno" w Opocznie 1937-1998 [1999] 0 Unroll
Plany, inwentaryzacja budynków, projekty rozbudowy zakładów, projekty techniczne, statuty, zarządzenia wewnętrzne, plany kosztów, plany finansowe,plany techniczno-ekonomiczne, plany produkcji, plany inwestycyjne, sprawozdania statystyczne, protokoły kontroli, analizy ekonomiczne, bilanse, dokumentacja technologiczna, statuty, protokóły narad, polecenia i decyzje dyrektora, umowy sponsorskie, cenniki, kalkulacje kosztów, sprawozdania finansowe. Number of units in the group: 1178
49/219/0 Zakłady Przemysłu Wełnianego im. Marcelego Nowotki "Tomtex" w Tomaszowie Mazowieckim 1949-1995[1996] 0 Unroll
Rada Ronbotnicza i Samorząd Robotniczy: protokoły konferencji, protokoły posiedzeń plenum, protokoły posiedzeń Prezydium, uchwały, sprawozdania komisji, plany narad wytwórczych, protokoły z narad, statut, programy działania, plany pracy, sprawozdania z działalności; Dział Organizacji i Zarządzania: zarządzenia wewnętrzne, pisma okólne, statut, schemat organizacyjny, księgi służ, protokoły kontroli zewnętrznych; Dział Planowania i Analiz: plany: inwestycji, modernizacji, postępu technicznego, produkcji, zbytu, nakładów i kosztów, zatrudnienia funduszu płac, zużycia surowców, techniczno - ekonomiczne, produkcji, zdolności produkcyjnej, finansowe, nakładów na bezpieczeństwo i higienę pracy, remontów kapitalnych i średnich, programy, analizy, sprawozdania GUS; Dział Administracyjno - Gospodarczy: archiwum zakładowe, hala maszyn, radiowęzeł, świetlica, biblioteka; Dział Pracy i Płacy: struktura zatrudnienia w przedsiębiorstwie, zasady wynagradzania, stosowanie układu zbiorowego pracy; Dział Przygotowania Produkcji: branżowe normy pracy, zakładowe normy pracy, zakładowe katalogo normatywów czasu i częstotliwości dla czynności na stanowiskach pracy, protokoły z posiedzeń Zakładowej Komisji Współzawodnictwa Pracy, konkursy dobrej roboty: Dział Kadr i Szkolenia Zawodowego: kursy dla pracowników, oceny pracy szkoleń; Dział Księgowości: bilanse; Dział Kosztów: kalkulacje kosztów wyrobów, rejestr kosztów; Dział Inwestycji: dokumentacja techniczna i kartografia; Dział Bezpieczeństwa Higieny i Pracy: wypadki przy pracy, choroby zawodowe, wykaz czynników i stanowisk szkodliwych dla zdrowia, ocenę stanu wypadkowości; Dział Postępu Technicznego i Racjonalizacji: zgłoszenia pracowniczych projektów wynalazczych, realizacja projektów wynalazczych i przeprowadzanie prób, karty zgłoszeniowe projektów, patenty; Dział Zbytu: cenniki branżowe, cenniki na artykuły; Pracownicza Kasa Zapomogowo - Pożyczkowa: bilans; Zakładowy Klub Techniki i Racjonalizacji: protokoły z posiedzeń, sprawozdania z działalności, programy działania Number of units in the group: 745
49/220/0 Urząd Miasta i Gminy w Koluszkach [1968] 1973-1990 0 Unroll
Protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne, sprawozdania, budżety i bilanse, wywłaszczenia, przejęcie gospodarstw rolnych, plany społeczno - gospodarcze, spis powszechny, zestawienia gruntów, sprawozdania z obowiązkowych dostaw, programy rozwoju budownictwa, zarządzenia i decyzje Naczelnika, programy realizacyjne i plany pracy, protokoły kontroli, dane statystyczne, Number of units in the group: 701
49/221/0 Akta Gminy Niewierszyn z siedzibą w Aleksandrowie 1912-1945 [1952] 0 Unroll
Zawiera: ewidencję pracowników gminy, protokoły i uchwały Zarządu Gminnego, wykazy wsi, kolonii i osad, majątków, budżety, roczne sprawozdania z wykonania budżetów, księgi biercze, budowy i remontów szkół, wykazy gruntów, statystyka produkcji rolnej, księgi ludności oraz rejestry mieszkańców. Number of units in the group: 95
49/222/0 Akta Gminy Unewel z siedzibą w Białobrzegach 1866,1909-1944 0 Unroll
Okres zaborów: księgi ludności stałej i tabela likwidacyjna scalenia wsi Olszewice; Dział Ogólno - Organizacyjny: protokoły posiedzeń i uchwały Rady Gminnej, protokóły posiedzeń Zarządu, protokóły zebrań wiejskich oraz narad sołtysów; Dział Finansowo - Budżetowy: budżety, akta podatkowe; Dział Gospodarki Gminnej: sprawy ogólno - gospodarcze, rejestry pomiarowe, akta dotyczące rolnictwa i przemysłu; Dział administracyjny: rejestry mieszkańców oraz akta dotyczące poborowych. Number of units in the group: 127
49/223/0 Urząd Gminy w Inowłodzu 1973-1990 0 Unroll
Książki protokołów Prezydium Zarządu, protokoły zebrań wiejskich, budżety, programy w zakresie produkcji roślinnej, sprawozdawczość gospodarcza, analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej, plany pracy, kroniki i monografie, regulaminy organizacyjne, kontrole i inspekcje zewnętrzne, plany czynów społecznych, nadzór nad stowarzyszeniami, zasady zaopatrzenia rynku, opinie i decyzje lokalizacji ogólnych Inwentaryzacja złóż, kopalin miejscowych, statuty, protokoły zebrań rad sołeckich, zarządzenia naczelnika, plany, spisy rolne, sprawozdania GUS, ewidencje oznaczania granic, podziały gospodarstw rolnych, plany zagospodarowania przestrzennego, badania, analizy i oceny jakości środowiska Number of units in the group: 271
49/224/0 Urząd Gminy w Lubochni [1970] 1973-1990 0 Unroll
Budżety, sprawozdania, regulaminy organizacyjne, plany pracy, zarządzenia i decyzje naczelnika, plany społeczno - gospodarcze,, protokoły narad, spisy rolne, podział gminy na sołectwa, długotrwałe i roczne plany pracy, plany zbiorcze, nadzór nad stowarzyszeniami, inwentaryzacja gruntów i nieruchomości, ogólne zasady zaopatrzenia rynku,analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej, sprawozdania pracownicze. Number of units in the group: 250
49/225/0 Urząd Gminy w Mniszkowie 1973-1990 0 Unroll
Ewidencja gruntów, przebieg kontraktacji, kontrole i zarządzenia pokontrolne, protokoły zebrań wiejskich, narady pracowników, protokoły narad sołtysów, regulaminy organizacyjne, sprawozdania GUS, budżety i sprawozdania z jego wykonania, programy rozwoju. Number of units in the group: 121
49/226/0 Urząd Gminy w Poświętnem [1957] 1973-1990 0 Unroll
Protokoły zebrań wiejskich, narad pracowników, zarządzenia i decyzje naczelnika, plany pracy, kontrole, sprawozdania statystyczne,budżety, plany społeczno - gospodarcze, przebieg kontraktacji, programy rozwoju,protokoły narad sołtysów i pracowników,statut i regulaminy organizacyjne,spis powszechny i rolny,skargi i wnioski,spisy zdawco odbiorcze,stan sanitarny gminy,czyny społeczne, Number of units in the group: 394
49/227/0 Urząd Gminy w Tomaszowie Mazowieckim [1957] 1973-1990 0 Unroll
Protokoły zebrań wiejskich, sprawozdania z działalności sołtysów i podsołtysów, statuty organizacyjne, regulaminy pracy, zarządzenia własne, długofalowe i roczne plany pracy, sprawozdania GUS, budżety, plany społeczno - gospodarcze, czyny społeczne, analizy ekonomiczne, plany obrony cywilnej, Inwentaryzacja złóż kopalin, analiza potrzeb i efektów pomocy społecznej, nadzór nad stowarzyszeniami, plany zagospodarowania przestrzennego. Number of units in the group: 442
49/228/0 Urząd Gminy w Ujeździe [1948]1973-1990 0 Unroll
Sprawozdania z działalności, zarządzenia naczelnika, regulaminy organizacyjna, plany pracy, sprawozdania, budżety i bilanse, plany społeczno - gospodarcze, plany i programy rozwoju gminy, protokóły konferencji i narad, protokoły zebrań wiejskich, statuty organizacyjne, uchwały GRN, sprawozdania GUS, protokoły kontroli, nadzór nad stowarzyszeniami, programy zagospodarowania lasów, akta kółek rolniczych i ochotniczych straży pożarmych, książki meldunkowe. Number of units in the group: 349
49/229/0 Urząd Gminy w Będkowie 1973-1990 0 Unroll
Zarządzenia naczelnika, regulaminy pracy, plany pracy, sprawozdania, budżety, ogólne zasady zaopatrzenia rynku, plany społeczno - gospodarcze, programy rozwoju, analizy potrzeb i efektów pomocy społecznej. Number of units in the group: 170
49/230/0 Akta Notariusza Michała Syriusza Wolskiego w Opocznie 1810-1811 0 Unroll
Akta notarialne, repertorium Number of units in the group: 2
49/231/0 Akta Notariusza Wawrzyńca Orłowskiego w Opocznie 1810-1813 0 Unroll
Inwentarz w różnych spadkowych masach spisanych i licytacji nieruchomości publicznie sprzedanych, oświadczenia, uszanowania i zezwolenia do małżeńskiego związku, akta notarialne, akta wieczystych czynności, protokoły sporządzenia Testamentu ostatniej woli, repertorium. Number of units in the group: 5
49/232/0 Akta Notariusza Jana Floriana Zakrzowskiego w Opocznie 1815-1820 0 Unroll
Akta wieczystych notariuszowskich opoczyńskiego powiatu czynności, Inwentarz w różnych spadkowych masdach spisanych i licytacji ruchomości publicznie sprzedanych, Repertorium czynności notariuszowskich opoczyńskiego powiatu przed notariuszem Janem Florianem Zakszowskim. Number of units in the group: 5
49/233/0 Akta Notriusza Antoniego Nałęcz-Kraszkowskiego w Opocznie 1820-1833 0 Unroll
Akta notarialne Number of units in the group: 14
49/234/0 Akta Notariusza Sylwestra Czermińskiego w Opocznie 1820-1867 0 Unroll
Akta notarialne, repertoria, skorowidz Number of units in the group: 34
49/235/0 Akta Notariusza Władysława Ruszkowskiego w Opocznie 1866-1876 0 Unroll
Akta notarialne, repertoria, skorowidz Number of units in the group: 21
49/236/0 Akta Notariusza Józefa Hubnera w Opocznie 1876-1909 0 Unroll
Akta notarialne, repertorium, skorowidz Number of units in the group: 149
49/237/0 Akta Notariusza Stanisława Wierzejskiego w Opocznie 1909-1932 0 Unroll
Akta notarialne, repertoria, księga opłat, skorowidze. Number of units in the group: 241
Showing 261 to 280 of 797 entries.